laza kostic - pesme

Download Laza Kostic - Pesme

If you can't read please download the document

Post on 14-Dec-2014

270 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

;[>-

v>-_'^>.,,*rf^V

/

.V.

si.,r"f

V^.>"^-'

^'

A

*'^-

VHHOJ jbyTiLHHop. CpiiCKM

H

;i,eciiHi^ii

pynH.1.

JleToiiHc,

1858.

:

DO

LUECTM AAH.iTOJii

seMjba eyHij;eM o6acjaHa,

CTOJH seMJba TpaBOM Hacejana,npejiiiBa ce

^hcto

sejieHiiJio,

npejiiiBa ce 7i,ojihhom

h 6peroM,;

MHjiHHa je J H>y norjre;],aTH c He6a TBopan, na seMJbHi^ya

T^ieji^a,

TaMO TH BpBii3Ha;i,e,

II

raMHMKe,

je;i,HO

TaMO, a ;];pvro OBaMO,Tii je THLi,a

CBe TO aji' CBeja

kj^ he h KaKo lie; h nciiBHH^e,

HHr;i,e Jby;i,H, HHr;i;e ;i,eB0JaKa,;i,o

je;i,HO

ToOH

je

MOM^e j roppmH. 6ory Bpjio My^HO 6hjio,ApaH^ejia,

;i,o3HBa CBCTjEor

Te aH^ejiy 'bslko nporoBapa >A Moj cjiyro, cbctjih ApaHi)ejry,rjie^aj,

cjiyro,

yrjie^aiiein

na seMJbimy r^pny, MOM^e y ropni^H,

MCHe MOMHe jecTe pasKajinjio, He 6hx ja^HO a^sl je TaKO caMO, Bek TH h;i;h, CTBopn My ,T,eBOJKy! Ka;i; je anl^'o pe^n cac.iyinao, OH ce ;i;H3Ke na KpnjraTe pyKe, Te OH o^T;e seMjbH y ropHi^y. Ka^i; je ;i;om'o y ropy sejieny, OH y3a6pa py^ni^y 6ejiHij,y, HoraKpoHH je KpBjby o.-^ o6pa3a, o6aBH je spaKOM o;i, cyHami^a, H yMO^H y MpaK iroki^e Mapne. Ka;i; je py^cy h3 MpaKa H3ByK'o,

OH OH0;i,o;i,

56

-

je

jbT6H an^ejiCKHM jcnaMa,

je Jbj6ii:

noCTa;i;e /i;eBOJKa.

pynce jeHoiiH joj

i^ejia

nocTanyjia,

OHH nocTanyjie,cp7i;anma,

Ho;i;

nocTajia Koca na jBOJKe,

cjHanma KjTHJaje aHi)'o

a

o^i;

KpBPi BaTpa ^eBOJa^Ka.

Ka^OH

CTBopno

jj^eBOJKj,

;i;oBe;i;e

MOM^e h3 ropHne,jienoTH;i,eBOJi;H:.

Te ra

bo/i;h

Ka^

jrjie^a

MOM^e h3

ropni^e

Ka^ yrjie^a MJia^ano ;],eBOJ^e, HCeJbH JKHBOJ He M05k' O^OJieTH, MOMY BaTa 3a rns/i^aBj pjKj na je nikame jiaKO o6rpjiHTH; aji' je MOMa po^a noHOCHTa, OTHCKjje MOMKa CHpoMaKaOTHCKjje, Heke ^a ravjiefl^n.

To je MOMKY Bpjio Mj^Ho 6hjio. 06pHj ce CBeTOM Apan^ejiy, BH^e y H>er' Ma^a njieMeHora,HCTpme ra an^ejiy h3 pjKe, Te ce Y,a,pH niH>HMe no cp;i;amLi;y, Bpejia KpBua h3 rpyTi^n My npcny.

na seMJby npojinjia, TaMo pacTe bhhobo ^oKoke, H3 HOKoka BHHOBa ji03Hi];a, H3 jio3Hi^e o;i; rpojK^a eneftKe, a H3 rpo^^a pyJHO tchc bhho: Ko ra nnje, ,^a ce ne oiinja, a KO Jby6n, ;i,a ce ne y^HJa.Jl^e

ce KpBij;a

:

Di

HA rPAXOBV.]jieji^ii

Mecei^ saMecei;

ropimj;i;aHiii;a

sa^e,3Be3;i;a,

^6jiejiji

h

a TjpLi,HMa Meceu, noTaBHiio,

itHMe je noTaBHHjia 3Be3;i;a, 6apjaK HM je KJionyo hhs Konjbe, KHTOM 6iije HajiMy 6apjaKTapa.Ha;i;

IIojbaHT CT ocBeTHjiiTajL

3paLi;ii,o6jiaii;ii,

ce ;];HjKybh;],h ce

o^i;

rope

cyH^anora 3paKa! He Ebo, Tjpi^H, 6Ype H3 o6jiaKa II3 o6jtaKa Myme nocjKTame, r^pHii 06 jaK cpe;i;0M pa3;i;HpaineI

Ebo, Ttpli,h, BaTpe hb o6jiaKa, He 6oJTe ce, neke 6HTn MpaKa! na;];e o6jraK c rope na nojbaHv:Tjpu;H, ^jBaJTC i,re6aHy! PacTjpH ce o6jraK no nojbaHn:

Mope

Ebo, Typi^H, sKajiocna BaM MaJKa, CBO, TYpij;n, KpBaBirx ropniTaKa, CBO, Typi^H, H>HxoBHx HyiuaKa,

He 6oJTeaji'

ce,

Majio je nyraaKa,

je ;i;ocTa xaHi,rap 3a

jynaKa!

Ha He6y

je cynii;e o.ticko^hjio,

Ha FpaxoBy 3boho 3a3BOHHJi(\a cyHi^e je pa3;i,B0JHJio 3paKe,

majbe na ropcKe jynaKe, ;T;pyre inajbe na TypKe nejaKe, aji' cy Typi^H po,T,a MCKanora, UpHoropi^H po,T,a jynaHKora,je;i,He

;

: : ,

Te

58

~

HM

CTHuje

HH

Tpe6ajio unje.

Ha FpaxoBy

no7i,He npesajrHjio,

Kapa^ar je cyni^e o6acjajio, TpaxoBO cy Typi^n ohkojehjeit, Ha FpaxoBO BaTpy o6opiijiH. HcTpnaine Jsljs^uji rpaxoBJtaHH,;i;ocKOHHine chjihhCTa;],e

Kp jmeBjbaHH:

jeKa jjna^Kora rjiaca,

CTa^e 3BeKa TjpcKHX TajiaM6aca.

Bpso Tjpi^H nyniKe o6opHme, a Ha nyniKe rBom^e naTaKonie Kpenynie ce xypcKH MHpajiaJH, Kpenynie ce koh>h h ajrajn,Ha jynaKe crjeom HaBajinnie, H3 nymaKa BaTpy onajEnme,a To6i,iHJe H3.ZleTH

upHHx TonoBa.

nycTO yciijaHO Tane, KpniH BOJCKy, KaHO Ty^a rpane, ajiH HeMa h3 rope jynaKa, niTO ce 6oJH Tona o^i; TypaKa.Ila^a jyHaK, Ka'

y nojbyii

i^Beke,

saMan

na;i,a,

Ka;i,

H3;i,aTH nelie

niTO je najio, to je

ocTajro,

mTOAji'

ocTajEO, c ;i,yniOM ce pacTajio.,T,a

Typ^HHa, Ka;i; c' y/^apn Il,yB,a ca Typ^HHOM, rojia npca c y6oJHTHM rBOJK^eM jrcBOM pyKOM BaTa 6ajoHeTa,BH,T,Hm ^y;i,ao;],

a ;],ecHHi4,oM xaH],iaj)a npoKJiCTa,

Ta npoKJieT

je, ajiH

Hyi^H

HHJe,

r[yi^H MHO, aji' Typ^HHy HHJe 3a6j[ncTa ce y pyi^H jynana, 3a6jiHCTa ce o;i, cyH^anor spaKa,

cypBa y Kps 3yjiyMhapa, jynaKy ce pana jie^n CTapa.ca;i,

ce

IIa;^a

59

-

Typ^HH,

6e5Ke MHpajiaJH,

pa36erHy ce kohbh h ajiajii: Tj ce ceKj o6pnjaHe rjiaBe, Ka' J nojby sejieHHKe Tpase.3ana;],y je cvHi^e noxpiTajio,

Ha Kapa;i,ar spaKOM npeBajiiiJio, Ha HOjbaHY KpBU,a ce npojiHJiasejieH-TpaBj hotokomKpBii;y ^HJKvo;i,oji,

o6jiiijia,

CYHamu;a spai^H,o6jian,H,

KpBHo6jisljj,u

ce

^Hsame

a

noTaBHHmeo;i,

spaKe,

Te npejiiime na nojby jjHaKe,jiaKa ;i,ajK^a na;i,a

o6jiaKa,

nepe KpBi^j ca jjHaKa; HHJe ;i,a5K;^a, nek cy cyse ropKCjiaKO

HJiane cynite, KpB

HJia^e cyHi^e,

Taa

o;i,aBHa,

Ta HHJe o;i,aBHa, o^ KocoBa paBHa;

My

;i,07i;iijaj[a,

ca^i, cyni^e neke hh ^sl rjEe;i;H, He 3Ha cyHi^e, niTa FpaxoBO Bpe^H. rjie;i;aj, cyni^e, to cy rpaxoBJbaHH, rjie;i;aj, cyni^e, HHcy KocoBJbaHH, HCMOJ, cyHi^e japKO Moje 6jiaro, ca^a CHHH Ha FpaxoBO ;i;paro!

Ca;^

;i,a

BH;i,Hm chjihc BHTesoBe,

BHTeSOBC CHBe COKOJIOBe, a KaKO cy TypKe noTepajiH,

y

6e;i;eMe TBp;];e yTepajiH,

KaKO ccKy* ca 6e;i,eMa TypKe, Kano jioBi^H y ropni^ii ByKe! Ila ;i,a BH/uim nainy syjiyM-naniy, 6e5KH nama, rjiaBa 3jJijMkR\m,CBO, 6pako,Aji'^i,a

o;j,

name mnhapa! Mora Tnha CHBa,

BH,T,Hui

;

60

THka CHBa, nepjaHHKa IlBa, o;i,py6H Mj o6pHJaHY rjraBj, na;i,e rjiaea y sejieny TpaB j

:

Ceiiain jiu ce Moje cvHi^e japKO, cjHi^e japKO, MOJe ;i;o6po ;i,paro, cekain jth ce Kocobckhx jynaKa, ceiiain jih ce Kocobckhx TypaKa?/l,a ce cekam, ne 6ii ja;];oBajio, Bek 6h ^eno nojbe o6acjajio!

TaBHaCKpHjia

Hoiiixa

nojbany npeKpiijiH,o/i,

onHHHHjia yMopne jynaKe,

HM

je

MeceLi,a spaKe:

JyHanjHMa Typi^n ;];o^HJajiH, Te cy THXo Kpaj BaTpe sacnajEii. CaMO CTpajKa no 6e^eMy raeke, jep ce CTpajKa yMopHTH ueke Kpaj 6e^eMSi npoij;BaTHjio CMHjbe, pane cy ra ca KpBn;oM o6jrHjie, BCJbe pane je^Hora jynaKa,a jyiiaKa, i^pnora

-

ropmTaKa;

KjroHy scMjbH CMHJbe JKyTO i^Bcke, KjiOHy BeMjbH, o;i;HHKHyTH Heke; He 3Ha i^Bcke, fl,a je na FpaxoBy, MHCJiH nBcke, /i,a je na Kocony: HCTa KpBi^a HjieMCHa ropniTaHKa,

HCTC pane h npca jynanKa. BpeMe fl,o^e, eso ^06^ rjiyBa, BCTap HH3 HOJbany ;i,yBa, BHJop Hy;],Ho ^yna hh3 nojbany paBHy, ^jji^HO xyJH y Ty noki^y Tanny; ca BHJopoM HCKO HianyTaHje, ca manaTOM hcko y3/^HcaH>e

;

Hy;i;HO

61

;

m jniTe113

hh3 nojban j TpaBe

H3 TpaBe ce no;i,Hrome rjiaee:Bjie;];a jiHi;a,

i^pna KpBu^aHa;i;

spaKOM o6acjaHa, ^j6okb.x pana

MpTBHMa neniTo mh o6jieke, CBe o6jieke, chjcthth ce neke. KaKBH CTBopH, Kojera jih CBCTa, mTO Hx noHok H3po;i,Hjra KJiexa, Hj[' ce 6jfl,e MpTBH rpaxoBjbaHH,Hji'

cy

;i,oinjrH

CTapii KocoBjbaHH?

He

3HaM, no6po,

Kasake th, niTa

joj

eno Te6ii CTpa^e, rnanaT Kame.

Bjie^iH Mecen, sa ropHLi,y sa^e,6jie;i,H

Mecen ^je

^aHHLi;a 3Be3;],a;

TjpUjHMa6apjaKitera

HecTajio Meceii;a,

H Ha^ itHMe

HecTajio

fl^ajunj^e,

HM

je

H3;i;epaH je

j KpB orpesnyo, Kano TypcKa BojcKa,

hoch

Hyii,a KaneTane.

>^a H po^iiniTe CBaKor cacTajaiBa.

Kan^a

cjiyma, ^e joj

^pam

CBHpa,

KaKO CBiipa J cpii;e je ;i,Pipa, na KaKO joj j3 CBiipKj noncBa,niTa

Mj

cpi^e

o/i;

cpi^a saxTCBa.

CBaKTCBaKH

pe^i^j, CBaKO js^ucaibe,norjie;i;,

CBaKO MnjiOBaite, CBaKii ujBpKjT jbY6aBHor noKpeTa, CBe KaH;i,a joj i^Bcke npnnoBe^a.

Be^e

lijTH,

Mjia;i,a

npiicjijniKHBa,

J;i;a

cjijinaity sacnajia

na CHHBa,;i;hli;h

o

KOM

he, ksl^ o

Heke,

TaMO can^e, kja^ Te mhjioct Kpeke! Be^e kjTH, tck ce ^jje acarop, KaH;i,a hotok MHjijje KaneiBe H n,era je ipo;i\mio ceB,T;eH>e:

Jby6H0o6jiaK

ce BCTap ca o6jiaKOM,

rpjiHO ra 6jiaroM cbojom ciiaroMp07I,II

H3 BHCHHe cbctc;i;eTe;o^t;

njiaBy KHiny, CBOJe jieno

KHiua

^HHH

mhjiocth npcKC

no

jiHBa;i,Pi

noTOKe h peKe.

;

Be^e hjTu n6ain Ha seMJbH

63

-

jiHBa;i,a ;i,peMa

hh manaTa

HeMa,

a SyjieJKa tgk hito nporoi^apa,

TaKO THXO, KaH;i,a j^ukj Kapa CBaKa pen ce hotokom o^siiBa.c a;i;e

noTOKOM c peKOM

y pe^y yjiHBa, ce y Mope npoBa^a,cejraJ^a-

ce bosh xac|)iicoBa

Hoji^a hjTB., join sopa