latihan pengukuhan · 2018-04-19 · anda perlu menulis kata tugas untuk fokus 1 dalam ayat pertama...

of 31 /31
LATIHAN PENGUKUHAN

Author: hoangthu

Post on 25-Apr-2019

274 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LATIHAN PENGUKUHAN

1

A. Langkah 1 Menulis Pendahuluan (2 markah)

1. Baca soalan yang diberikan dengan teliti. Kenal pasti fokus soalan yang terdapat dalam

arahan soalan yang diberikan.

2. Arahan soalan (rujuk soalan contoh di atas).

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara

menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam (FOKUS 1) dan

kepentingannya kepada negara(FOKUS 2) Panjangnya rumusan hendaklah tidak

melebihi 120 patah perkataan.

3. Beri perhatian kepada FOKUS 1 untuk membina pendahuluan rumusan anda. Cuba

dapatkan perkataan sinonim atau kata seerti dengan kata pertama dalam FOKUS 1 ini. Rujuk

jadual di bawah untuk mendapatkan perkataan sinonim untuk kata kunci FOKUS 1:

4. Tulislah pendahuluan anda pada perenggan pertama, satu ayat sahaja. Mulakan dengan

frasa berikutnya. Contohnya:

Kata Kunci FOKUS 1 : cara-cara

Kaedah menulis pendahuluan: Petikan ini membincangkan + usaha-usaha/langkah-

langkah/kaedah-kaedah/pendekatan/ teknik-teknik / strategi / tindakan / modus operandi +

menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam + di negara ini/ di Malaysia /

di negara kita.

Contoh pendahuluan lengkap: Petikan ini membincangkan usaha-usaha

menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam di

negara ini.

B. Langkah 2 Menulis isi tersurat. (4 - 12 markah)

1. Baca petikan yang diberikan sepintas lalu.

2. Baca petikan untuk kali yang kedua sambil mengenal pasti isi-isi tersurat berdasarkan

FOKUS 1.

3. Kenal pasti dan tandakan sebanyak mungkin isi tersurat yang terdapat dalam petikan.

Tinggalkan huraian dan contoh. Biasanya terdapat antara 8 hingga 10 isi tersurat dalam

petikan yang diberikan.

4. Pilih 6 isi tersurat yang anda begitu yakin.

5. Pastikan ayat-ayat yang anda garisi itu mengandungi subjek dan predikat (ayat yang

lengkap).

6. Tulis isi-isi tersurat tersebut dalam perenggan yang kedua.

7. Jumlah maksimum isi tersurat ialah 6 isi. Oleh itu, anda tidak perlu memasukkan kesemua isi

kerana jumlah perkataan yang terhad.

8. Anda perlu menulis kata tugas untuk FOKUS 1 dalam ayat pertama perenggan isi tersurat.

BIL FOKUS 1 (ISI TERSURAT)

PERKATAAN SEERTI (SINONIM) -PENDAHULUAN

1 Tanggungjawab Peranan / sumbangan / tugas / fungsi

2 Langkah-langkah Usaha-usaha / cara-cara / kaedah-kaedah / pendekatan / teknik-teknik / strategi / tindakan / modus operandi

3 Kepentingan Faedah-faedah / manfaat / kelebihan / kebaikan

4 Masalah Kekangan / kesulitan / kerumitan / hambatan

5 Punca-punca Faktor-faktor / sebab-sebab

6 Kesan-kesan Implikasi / impak / akibat / keburukan / natijah

7 Ciri-ciri Sifat-sifat, unsur-unsur, fitur-fitur, tanda-tanda

2

9. Contoh isi tersurat:

Cara-cara menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam

ialah meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam. Kekerapan perjalanan

pengangkutan awam yang tinggi diperlukan untuk menarik perhatian penumpang.

Kerajaan perlu menggalakkan pemasangan televisyen di dalam bas ekspres.

Kemudahan seperti alat pendingin udara perlu dipertingkatkan bagi menjadikan

penumpang berasa lebih selesa apabila menaiki pengangkutan tersebut. Kerajaan

pula perlu lebih kerap mengadakan pemeriksaan terhadap pemandu pengangkutan

awam. Pihak berwajib perlu memastikan keadaan dan keselamatan pengangkutan

awam yang digunakan pengguna terjamin.

C. Langkah 3 Menulis isi tersirat (4 - 12 markah)

1. Isi tersirat dibina berdasarkan FOKUS 2 soalan. Isi ini tidak terdapat dalam petikan yang

diberikan.

2. Contoh: FOKUS 2 dalam soalan yang diberikan ialah: Kepentingan pengangkutan awam

kepada negara.

3. Binalah perenggan isi tersirat dengan memasukkan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.

4. Kata tugas untuk FOKUS 2 perlu dimasukkan dalam ayat pertama perenggan isi

tersirat.

5. Contoh perenggan isi tersirat:

Kepentingan pengangkutan awam kepada negaraialah dapat mengurangkan

kesesakan di jalan raya. Sektor ini juga dapat mewujudkan banyak peluang

pekerjaan kepada rakyat.

D. Langkah 4 Menulis Kesimpulan/Penutup. (2 markah).

1. Kaji semula fokus soalan sama ada FOKUS 1 atau FOKUS 2 .

2. Kesimpulan rumusan hendaklah berdasarkan fokus soalan tersebut.

3. Kesimpulan merupakan cadangan/harapan anda terhadap fokus tersebut berserta kesan

atau akibat cadangan/harapan yang anda berikan.

4. Anda juga perlu menghubungkan cadangan/harapan dengan kesan/akibat daripada

cadangan/harapan tersebut dengan menggunakan kata hubung agar/supaya/demi.

5. Gunakan penanda wacana atau rangkai kata yang menunjukkan bahawa ayat tersebut

merupakan ayat kesimpulan.

Contohnya: Kesimpulannya,... Konklusinya,....

6. Contoh kesimpulan lengkap:

Kesimpulannya, pihak kerajaan perlu meningkatkan kemudahan pengangkutan

awam agar dapat digunakan oleh rakyat.

3

E. Formula Menulis Rumusan Lengkap

Petikan membincangkan (sinonim kata kunci) + frasa berikutnya (fokus 1) + elemen

kedua.

Kata tugas fokus 1 + S1.................................................................................................. S2

..............................................S3........................................................................................

S4............................................................................S5......................................................................

................. S6..............................................................................................

Antara + Fokus 2 +

T1.....................................................................................................T2..............................................

............................................................................................

Kesimpulannya, pihak sasaran + mestilah/haruslah + menyokong/ membanteras/

menangani + isu dalam Fokus 1 + supaya/agar + kesan / akibat.

F. CONTOH JAWAPAN LENGKAP RUMUSAN:

Petikan ini membincangkan usaha-usaha menggalakkan orang ramai

menggunakan pengangkutan awam di negara ini.

Cara-cara menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan

awam ialah meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam. Kekerapan

perjalanan pengangkutan awam yang tinggi diperlukan untuk menarik perhatian

penumpang. Kerajaan perlu menggalakkan pemasangan televisyen di dalam bas

ekspres. Kemudahan seperti alat pendingin udara perlu dipertingkatkan bagi

menjadikan penumpang berasa lebih selesa apabila menaiki pengangkutan

tersebut. Kerajaan pula perlu lebih kerap mengadakan pemeriksaan terhadap

pemandu pengangkutan awam. Pihak berwajib perlu memastikan keadaan dan

keselamatan pengangkutan awam yang digunakan pengguna terjamin.

Antara kepentingan pengangkutan awam kepada negara ialah dapat

mengurangkan kesesakan di jalan raya. Sektor ini juga dapat mewujudkan

banyak peluang pekerjaan kepada rakyat.

Kesimpulannya, pihak kerajaan perlu meningkatkan kemudahan

pengangkutan awam agar dapat digunakan oleh rakyat.

(120 patah perkataan)

G BAHASA (10 MARKAH)

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam

jadual di bawah ini:

Peringkat Markah Isi Markah Bahasa Huraian

Baik

18 - 20

15 - 17

9 - 10

7 9

Kesinambungan isi baik.

Struktur ayat/tatabahasa baik

Kosa kata luas

Tanda baca/ejaan betul

Sederhana

12 - 14

8 - 11

6 - 7

4 6

Kesinambungan isi masih baik.

Struktur ayat/ tatabahasa masih

memuaskan

Kosa kata masih memuaskan

Tanda bacaan /ejaan juga

4

memuaskan.

Lemah

1- 7

1 4

Pada keseluruhannya dalam serba

kekurangan/ tidak memuaskan.

Nota:

1. Markah bahasa biasanya separuh daripada markah isi.

2. Jika calon menyalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, walaupun jumlah

perkataannya kurang daripada 120 patah perkataan, markah bahasa 0 markah.

3. Jika bahasa agak baik, tambah 1 markah dan jika bahasanya tidak baik, tolak 1

markah.

4. Rumusan yang kurang 120 patah perkataan, markah tidak ditolak.

5. Jika menulis rumusan melebihi 120 patah perkataan, rumusan akan dinilai

setakat 120 patah perkataan sahaja. Jumlah perkataan selebihnya tidak akan disemak.

6. Panduan pengiraan perkataan.

Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan:

a. Nama khas

b. Perkataan berulang

c. Penggunaan kata sendi di dan ke

d. Tarikh

e. Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

f. Gelaran.

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PETIKAN UMUM A. UMUM 1. Soalan bahagian ini merupakan Soalan 2 (a) untuk kertas 2. 2. Soalan merujuk kepada petikan rumusan (Soalan 1) 3. Bahagian ini akan diajukan 3 soalan yang bernilai 9 markah. B. MENGANALISIS SOALAN 1. Baca soalan dengan teliti untuk mendapat gambaran akan kehendak soalan. 2. Soalan terbahagi kepada tiga iaitu:

a. Menjawab soalan rangkai kata ( 2 markah) b. Menjawab soalan pemahaman petikan. (3 markah) c. Soalan Kemahiran Berfikir (4 markah)

3. Jawapan perlu menggunakan ayat yang lengkap. 4. Untuk soalan (ii) jawapan perlu diambil daripada petikan. Anda perlu menggunakan ayat

sendiri dan bukannya menyalin bulat-bulat daripada petikan. 5. Pastikan jumlah markah yang diberikan. Jika soalan itu tiga markah, anda dicadangkan agar

memberikan 3 isi.

5

Soalan 1: Rumusan [ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah penubuhan badan

khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya. Panjang rumusan hendaklah

tidak melebihi 120 patah perkataan.

Dari masa ke masa kita dihadapkan dengan kes-kes pesakit kronik yang merayu simpati orang

ramai supaya memberikan bantuan kewangan bagi membolehkan mereka mendapat rawatan segera. Kita

berbangga kerana ramai dermawan yang sanggup memberikan sumbangan kemanusiaan seumpama ini.

Namun begitu, cara ini bukanlah langkah yang terbaik dalam kalangan masyarakat penyayang. Hal ini

demikian kerana pesakit-pesakit kronik yang memerlukan rawatan segera terpaksa meminta bantuan

daripada individu atau dermawan tertentu. Golongan pesakit kronik ini juga biasanya berusaha untuk

mendapatkan bantuan daripada orang ramai melalui media elektronik atau media cetak.

Kita percaya bahawa adalah lebih wajar diwujudkan badan khas untuk membolehkan pesakit-

pesakit kronik mendapat bantuan kewangan. Badan khas ini juga dapat membiayai rawatan segera supaya

mereka tidak perlu membuat rayuan kepada orang ramai. Di samping itu, orang ramai atau badan-badan

yang ingin menderma dapat menyalurkan sumbangan secara sistematik kepada badan berkenaan supaya

dapat disampaikan kepada pesakit kronik yang memerlukan bantuan. Kita percaya bahawa dengan cara

ini, bantuan akan dapat disalurkan secara lebih tersusun, terhormat dan telus. Pesakit kronik pula tidak

perlu memainkan sentimen simpati orang ramai melalui media. Dengan cara ini, gagasan masyarakat

penyayang akan dapat dilihat lebih adil, proaktif dan komprehensif. Semua penghidap pesakit kronik akan

memperoleh manfaat dan bukan hanya pesakit kronik yang mempunyai kedudukan yang tertentu sahaja.

Namun begitu, orang ramai yang ingin menyumbangkan derma secara langsung kepada individu tertentu

masih boleh berbuat demikian. Sumbangan mereka ini harus digalakkan. Langkah mereka akan

mengurangkan beban badan yang dicadangkan supaya badan ini dapat menumpukan perhatian kepada

golongan yang tidak berupaya untuk mendapat bantuan daripada pihak lain.

Dalam pada itu, kita sedar bahawa telah wujud banyak badan kebajikan dan badan amal, baik

yang ditubuhkan oleh kerajaan mahupun yang ditubuhkan orang ramai. Kita harus bersyukur kerana

badan-badan ini telah banyak memberi sumbangan kepada kebajikan rakyat di negara ini. Namun begitu,

jika ada dasar penyelarasan yang lebih berkesan , kita percaya lebih banyak anggota masyarakat yang

memerlukan bantuan akan mendapat manfaat. Sememangnya kerajaan dan badan-badan amal tidak dapat

membantu semua orang yang memerlukan bantuan tersebut. Kita berharap agar penyelesaian yang

berkesan akan mampu memberikan manfaat kepada golongan yang berkenaan seluas-luasnya.

Penubuhan badan ini dapat menentukan keperluan bantuan sebenar pesakit dari segi jenis, kos

dan tempat rawatan. Secara tidak langsung, badan ini dapat memastikan bahawa wang yang

disumbangkan itu dimanfaatkan sepenuhnya. Sesungguhnya, kewujudan masyarakat penyayang yang

mampu melindungi kebajikan anggotanya yang daif merupakan salah satu ciri penting sesebuah negara

penyayang.

(Diubahsuaikan daripada rencana pengarang

Utusan Malaysia: Badan Bantu Pesakit Kronik,30 Julai 2002)

Soalan 2 (a)

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda

sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata melindungi kebajikan anggotanya yang daif. [2

markah]

(ii) Bagaimanakah pesakit kronik memperoleh sumber kewangan untuk membiayai kos perubatan

mereka?

[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk mengelakkan berlakunya penyakit kronik

dalam kalangan masyarakat moden pada hari ini?

[4 markah]

6

RUANG JAWAPAN

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( . patah

perkataan)

7

Soalan 1: Rumusan

[ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah hidup

berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi

120 patah perkataan.

Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan keutuhan hubungan dalam

setiap lapisan masyarakat. Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat

yang berkualiti. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana

kehidupan setempat yang aman dan harmoni.

Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Segala perkara yang

berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakan orang yang paling

mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Pertolongan seperti inilah yang amat

diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak-saudara. Jiran

yang berbeza latar belakang pekerjaan, pendidikan, agama dan budaya akan memberikan manfaat yang

besar kepada kita. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi

bersama-sama. Di samping itu, jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan

setempat daripada ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samseng.

Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah

dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. Gejala sosial seperti khalwat, penderaan

kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif

melaporkan kepada pihak berkuasa. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli

keluarga sendiri. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk, bak kata

pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil

berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan

kepada masyarakat setempat. Rahsia kejayaan program ini terletak pada persepakatan dan persefahaman

yang mantap sesama jiran.

Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. Tanpa perpaduan, negara akan

berada dalam keadaan kucar-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan damai.

Perpaduan dapat dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya

memupuk semangat toleransi, saling mempercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka.

Sekiranya hal ini diabaikan, maka lambat-laun akan tercetuslah bibit-bibit permusuhan yang akhirnya

membawa kepada perbalahan dan perpecahan.

Kesimpulannya, jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam

menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Hanya negara yang makmur dan sejahtera

sahaja yang akan dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kejiranan, Cara Kekalkan

Hubungan Baik, oleh Ahmad Tarmizi Zakaria,

Utusan Malaysia, Jun 2003)

Soalan 2 (a)

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda

sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata menjamin keselamatan setempat. [2

markah]

(ii) Nyatakan kepentingan perpaduan dalam hidup berjiran. [3

markah]

(iii) Semangat kejiranan semakin hari semakin luntur.

8

Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini berlaku? [4

markah]

RUANG JAWAPAN

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( . patah perkataan)

9

Soalan 1: Rumusan

[ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara melahirkan

masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat.

Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Sejak zaman-berzaman, generasi tua terasuh dengan budaya dan adat sopan yang menitikberatkan

nilai-nilai budi dalam setiap perbuatan dan perbualan. Mereka sentiasa meletakkan budi bahasa sebagai

pelengkap kehidupan berhemah. Budi bahasa lazimnya merujuk kepada tutur kata, kelakuan dan sopan

santun yang meliputi akhlak mulia. Untuk menyuburkan amalan yang mulia ini, kerajaan melancarkan

Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murini. Justeru, kesedaran sivik masyarakat umum mestilah ditingkatkan

oleh semua pihak untuk melahirkan warganegara yang berhemah tinggi.

Sementera itu, amalan beterima kasih hendaklah disuburkan semula. Alangkah eloknya tradisi

masyarakat silam ini diamalkan secara menyeluruh di mana-mana sahaja pada setiap masa. Dalam

kehidupan bermasyarakat, nilai kerjasama dan tolong-menolong tidak boleh diabaikan. Amalan ini akan

menyemai perasaan hormat-menghormati di samping mengeratkan hubungan sesama anggota masyarakat

. Antara amalan harian yang perlu kita lakukan untuk mengembalikan warisan silam itu termasuklah

budaya berbahasa yang sopan dan berakhlak mulia.

Ibu bapa bertanggungjawab dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak supaya

membesar dengan akhlak yang terpuji. Cabarannya hebat kerana ibu bapa kini terhimpit oleh tuntutan

kerjaya masing-masing. Pada peringkat sekolah pula, guru-guru perlu mendidik murid mereka supaya

berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni kerana banyak masa murid dihabiskan di sekolah. Satu

langkah drastik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dengan

memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, amalan berbudi

bahasa wajib kita laksanakan baik di sekolah atau di rumah. Malahan amalan ini perlu dihayati dan

diamalkan oleh seluruh rakyat. Dengan perkataan lain, setiap orang bertanggungjawab dalam

mengekalkan nilai budi bahasa itu.

Jika hal itu dapat diwujudkan, maka usaha untuk mencapai taraf negara maju menjelang tahun

2020 akan berhasil kerana nilai-nilai murni merupakan satu daripada ukuran kemajuan bangsa dan

negara. Budi bahasa dan amalan murni tidak dapat bercambah tanpa usaha untuk memupuknya. Rakyat

dan kerajaan mesti berusaha bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang berhemah dan berbudi

bahasa. Untuk tujuan ini, kita perlu ingat-mengingatkan supaya amalan murni yang kian terhakis itu

menjadi amalan pada setiap masa. Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni merupakan kemuncak tindakan

kerajaan untuk menerapkan amalan mulia ini dalam fikiran, perilaku dan hati budi warganegara Malaysia

dalam pelbagai lapisan masyarakat. Kempen ini diharapkan dapat meneguhkan keperibadian dan

mempamerkan jati diri dan imej rakyat Malaysia yang positif kepada masyarakat antarabangsa.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada

Fokus Pengarang,

Dewan Siswa, April 2005)

Soalan 2 (a)

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda

sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata ukuran kemajuan. [2

markah]

(ii) Mengapakah kerajaan melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni? [3

markah]

10

(iii) Pada pandangan anda, jelaskan faktor-faktor yang menentukan kejayaan kempen tersebut.

[4 markah]

RUANG JAWAPAN

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11

( . patah

perkataan)

Soalan 1: Rumusan [ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang tindakan mengatasi

masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara. Panjang rumusan hendaklah

tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pada masa ini Kementerian Pelajaran Malaysia sedang berusaha untuk memperkasakan

pendidikan di negara kita kerana pendidikanlah yang akan menentukan hala tuju sesebuah negara.

Menerusi pendidikan juga kita akan dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa, berkaliber dan kental

jati diri. Walau bagaimanapun, hasrat murni kementerian ini menghadapi beberapa kekangan, antaranya

termasuklah masalah disiplin murid di sekolah-sekolah.

Untuk mengatasi masalah ini, kementerian telah menubuhkan Jawatankuasa Petugas Khas

Menangani Gejala Disiplin. Sehingga penghujung tahun 2004, sebanyak 250 pendapat awam diterima di

samping ratusan aduan yang dikategorikan dalam masalah salah laku murid. Tindakan lain yang diambil

oleh Kementerian Pelajaran adalah dengan membuka talian penting dan e-mel untuk mangsa buli dan

keganasan di sekolah. Dengan cara ini, Kementerian Pelajaran akan mendapat maklumat tentang masalah

disiplin dengan lebih tepat. Ibu bapa dan orang awam boleh membuat aduan tentang masalah disiplin

murid. Selain itu, maklumat boleh disalurkan menerusi sistem pesanan ringkas (SMS) kepada pegawai

yang bertanggungjawab.

Bagi menangani masalah disiplin yang berat, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan

bantuan polis. Sekiranya perlu, pihak polis dibenarkan untuk menahan murid yang berada di luar kawasan

sekolah pada waktu persekolahan. Kementerian Pelajaran telah mengingatkan pihak sekolah bahawa

mereka boleh dikenakan tindakan tatatertib jika menyembunyikan kes disiplin yang berlaku di sekolah

masing-masing. Hal ini demikian kerana Kementerian Pelajaran menerima laporan bahawa terdapat pihak

pentadbir sekolah, terutamanya sekolah yang berstatus elit, cuba menutup kes disiplin di sekolah mereka.

Sebenarnya masalah disiplin yang berlaku ini boleh ditangani menerusi prosedur yang sedia ada

seperti mengenakan hukuman rotan, denda, gantung sekolah dan buang sekolah. Namun demikian,

sebelum hukuman dikenakan, setiap kes itu mestilah disiasat puncanya terlebih dahulu. Tindakan ini

diambil supaya kita dapat berlaku adil kepada murid tersebut kerana ada murid yang melakukan

kesalahan disiplin semata-mata kerana ingin akan perhatian dan mereka sebenarnya bukan penjenayah.

Kita akui bahawa masa depan negara amat bergantung pada kejayaan dan kemantapan sistem pendidikan.

Kemantapan ini pula bergantung pada kecemerlangan kakitangan Kementerian Pelajaran melaksanakan

peranan masing-masing. Dengan itu, akan tercapailah hasrat negara untuk melahirkan insan yang

seimbang dan harmonis selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada

Realiti Semasa Masalah Disiplin Pelajar

oleh Noor Khairiyati Mohd. Ali,

Dewan Masyarakat, April 2005)

Soalan 2 (a)

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda

sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata sekolah yang berstatus elit. [2

markah]

(ii) Apakah peranan pendidikan di negara kita? [3

markah]

12

(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah pendekatan kaunseling dapat mengurangkan masalah disiplin

di sekolah?

[4 markah]

RUANG JAWAPAN

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13

( . patah

perkataan)

Soalan 1: Rumusan [ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah

penerokaan angkasa lepas dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang

penerokaan angkasa lepas. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pembabitan Malaysia dalam bidang penerokaan angkasa lepas bermula pada awal 1980-an sedangkan bidang tersebut telah diceburi lebih awal lagi oleh sesetengah negara lain. Pada mulanya

rakyat Malaysia tertanya-tanya sama ada penglibatan dalam bidang angkasa lepas itu benar-benar berbaloi

dengan kos tinggi yang dilaburkan. Walau bagaimanapun, persoalan itu telah terjawab apabila Malaysia

diakui sebagai antara negara yang memiliki sistem komunikasi yang terbaik di dunia.

Belakangan ini, Malaysia terus mengorak langkah dalam bidang tersebut apabila melaksanakan

program penghantaran angkasawan pertama ke angkasa lepas melalui kerjasama dengan beberapa buah

negara lain. Pemilihan calon angkasawan pertama negara tidak menghadapi sebarang masalah kerana

ramai peserta telah menawarkan diri untuk menyertainya. Calon-calonnya terdiri daripada pendidik,

doktor, jurutera, saintis dan juruterbang. Kejayaan program ini memberikan impak yang besar kepada

negara untuk terus maju dalam bidang penerokaan angkasa lepas. Melalui program ini juga, negara dapat

menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara yang sudah maju dalam bidang tersebut. Secara

tidak langsung, kerjasama dengan negara-negara terbabit membolehkan rakyat Malaysia mencontohi cara

mereka bekerja dalam bidang tersebut.

Masyarakat, yang pada suatu ketika dahulu ragu-ragu akan manfaat penerokaan angkasa lepas,

kini menerima hakikat bahawa sistem komunikasi yang semakin canggih ialah hasil daripada penerokaan

angkasa lepas. Kecanggihan sistem komunikasi ini, seperti penggunaan Internet, telah menyebabkan

bidang perniagaan dan pemasaran semakin meluas. Kita boleh mencontohi negara-negara maju yang

menggunakan Internet untuk tujuan penyelidikan dalam pelbagai bidang. Selain itu, peluang pekerjaan

dan perkhidmatan turut berkembang seiring dengan perkembangan sistem komunikasi ini.

Satu lagi bukti pembabitan Malaysia dalam bidang angkasa lepas ialah pelancaran tiga buah

satelit ke angkasa lepas. Menerusi pelancaran satelit ini, sistem komunikasi negara terus berkembang

maju yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Kerja-kerja pemetaan, pengawalan dan

pemantauan alam sekitar dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui satelit. Sesungguhnya, kejayaan

dalam penerokaan angkasa lepas ini bukan sahaja dapat memperluas bidang tersebut, tetapi turut

memberikan suntikan dalam perkembangan bidang-bidang lain seperti pendidikan, penyelidikan dan

perubatan. Program penerokaan angkasa lepas ini mempunyai peluang yang cerah untuk berkembang

pada masa hadapan. Oleh sebab itu, langkah yang sistematik harus diambil supaya pada suatu hari nanti

Malaysia dapat melahirkan lebih banyak angkasawan bagi membuktikan kehebatan negara dalam bidang

angkasa lepas.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada

Meneroka Angkasa Lepas oleh Haslin Ghafur,

Utusan Malaysia, 26 Mei 2006)

Soalan 2 (a)

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda

sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata memberikan impak. [2

markah]

(ii) Pengarang mengemukakan beberapa bukti yang menunjukkan penglibatan Malaysia dalam

bidang penerokaan angkasa lepas.

14

Nyatakan bukti-bukti tersebut. [3

markah]

(iii) Sebagai murid yang berwawasan, jelaskan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan supaya

terpilih sebagai calon angkasawan pada masa akan datang.

[4 markah]

RUANG JAWAPAN

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

15

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( . patah

perkataan)

Soalan 1: Rumusan [ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan tidur dari

segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur. Panjang rumusan hendaklah tidak

melebihi 120 patah perkataan.

Pernahkah sekali-sekala anda berasa otak lebih lembap dan sukar untuk berfikir? Pernahkah anda mengalami keadaan yang merimaskan terutama apabila sukar memberikan tumpuan kepada kerja ataupun

pelajaran? Kajian menunjukkan bahawa masalah sukar menumpukan perhatian dan kelembapan otak ini

ada kaitannya dengan faktor tidur.

Setiap orang memerlukan masa tidur yang berbeza mengikut umur, tahap kesihatan dan aktiviti

hariannya. Misalnya, golongan remaja memerlukan tidur antara enam hingga lapan jam sehari. Tidur yang

paling berkualiti ialah tidur pada waktu malam. Tidur amat penting bagi melancarkan proses metabolisme

karbohidrat di dalam badan. Melalui proses ini, badan seseorang mengeluarkan hormon pertumbuhan

yang berfungsi untuk membaiki sel-sel yang rosak. Kajian mendapati bahawa tidur yang cukup mampu

meningkatkan keupayaan untuk belajar dan membantu dalam memelihara daya ingatan seseorang. Selain

itu, proses penyimpanan maklumat di dalam otak juga berlaku semasa tidur. Oleh itu, mereka yang sering

tidur lewat, seperti murid yang mengulang kaji pelajaran sehingga lewat malam, akan menyebabkan

proses penyimpanan maklumat terganggu. Kurang tidur juga mengakibatkan tumpuan seseorang dalam

membuat keputusan dan perancangan terjejas. Menurut kajian, kebanyakan kemalangan yang berlaku di

tempat kerja dan di jalan raya ada kaitannya dengan tumpuan yang terganggu akibat faktor kurang tidur.

Tidur memantapkan sistem ketahanan dalam badan seseorang. Hal ini demikian kerana seseorang

yang tidur kurang daripada kadar biasa akan mengalami tekanan dan melemahkan ketahanan badan

sehingga menyebabkan mudah dijangkiti penyakit. Menurut pakar, badan kita mempunyai pusingan

biologi yang tetap. Pusingan biologi ini aktif pada waktu siang dan kurang aktif pada waktu malam. Oleh

itu, bagi memulihkan pusingan biologi dalam badan, kita perlu tidur secukupnya. Tidur yang tidak

mencukupi akan menjejaskan pusingan biologi seseorang.

Selain tidur pada waktu malam, amalan tidur seketika pada waktu tengah hari dapat menyegarkan

tubuh badan, sekali gus meningkatkan produktiviti. Kajian juga menunjukkan bahawa tidur secara rutin

selama 30 minit pada waktu tengah hari dapat mengurangkan risiko sakit jantung. Walau bagaimanapun,

seseorang tidak digalakkan tidur selepas matahari terbit dan pada waktu lewat petang. Hal ini demikian

kerana menurut pakar, tidur pada waktu-waktu tersebut boleh menjejaskan kesihatan. Tidur yang cukup

pada waktu yang sesuai merupakan komponen penting bagi mendapatkan kesihatan yang baik.

(Dipetik dan diubah suai daripada

Tidur dari Segi Saintifik oleh Danial Zainal Abidin,

Dewan Kosmik, Februari 2007)

Soalan 2 (a)

Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda

sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata keadaan yang merimaskan. [2

markah]

(ii) Pengarang mengemukakan beberapa kesan yang dialami jika seseorang tidak mendapat tidur

yang secukupnya.

16

Nyatakan tiga daripada kesan tersebut. [3

markah]

(iii) Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang menghadapi masalah

sukar tidur?

Kemukakan empat punca.

[4 markah]

RUANG JAWAPAN

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

17

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

( . patah perkataan)

SOALAN 3

Pengetahuan dan

Kemahiran Bahasa

18

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

A. MEMBINA AYAT

PANDUAN UMUM MENJAWAB SOALAN 3 (a): Membina Ayat

1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.

2. Tolak markah bagi kesalahan ejaan / jalan bahasa / tanda baca daripada keseluruhan soalan.

3. Perkataan berkenaan digunakan sebagai peribahasa atau nama khas - 0 markah.

4. Sengaja menambah atau menukar imbuhan 0 markah.

5. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, akan ditolak markah bagi setiap

soalan.

6. Jika semua perkataan digunakan sebagai satu ayat, diberi pertimbangan sebagai satu ayat.

7. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.

8. Isi tidak jelas, tolak markah.

9. Soalan bahagian ini merangkumi ;

(i) Kata dasar dan kata terbitan (ii) Kata banyak makna (iii) Kata yang hampir sama makna (iv) Kata nama (v) Kata kerja (vi) Kata adjektif (vii) Kata ganda (viii) Kata tugas (ix) Kata terbitan/pasangan kata terbitan (x) Pasangan kata homograf (xi) Pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh (xii) Pasangan kata ganda dan kata majmuk (xiii) Pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan (xiv) Pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan (xv) Pasangan kata dasar dan kata majmuk (xvi) Pasangan kata homofon (xvii) Kata pinjaman bahasa Melayu (xviii) Kata tunggal (xix) Kata terbitan (xx) Kata majmuk

19

PRAKTIS 1

Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) seniman

______________________________________________________________________________

(ii) budiman

______________________________________________________________________________

(iii) hartawan

______________________________________________________________________________

(iv) karyawan

______________________________________________________________________________

(v) peragawati

______________________________________________________________________________

(vi) olahragawati

______________________________________________________________________________

[6 markah]

PRAKTIS 2

Tulis satu ayat bagi perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. (i) nama

_______________________________________________________________________________

(ii) bernama

_______________________________________________________________________________

(iii) ternama

_______________________________________________________________________________

(iv) menamakan

_______________________________________________________________________________

20

(v) kenamaan

_______________________________________________________________________________

(vi) penamaan

_______________________________________________________________________________

[6 markah] PRAKTIS 3

Tulis satuayat bagi tiap-tiap kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) reda - redah

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(ii) paras - parau _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(iii) kerat - kelat

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

[6 markah]

PRAKTIS 4

Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) menjahit

_______________________________________________________________________________

(ii) menyulam

_______________________________________________________________________________

(iii) mengait

_______________________________________________________________________________

(iv) menganyam

_______________________________________________________________________________

(v) memilin

_______________________________________________________________________________

21

(vi) menyirat

_______________________________________________________________________________

[6 markah]

PRAKTIS 5

Tulis dua ayat bagi setiap kata di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan frasa itu sebagai peribahasa atau nama khas. (i) gamat

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(ii) diam

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(iii) bidang

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

[6 markah]

PRAKTIS 6

Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) bekalan

_______________________________________________________________________________

(ii) pembekal

_______________________________________________________________________________

(iii) membekalkan

_______________________________________________________________________________

(iv) menaiki

_______________________________________________________________________________

(v) kenaikan

_______________________________________________________________________________

22

(vi) menaikkan

_______________________________________________________________________________

[6 markah]

PRAKTIS 7

Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, menggunakan perkataan sebagai peribahasa dan nama khas. (i) memelihara

_______________________________________________________________________________

(ii) memulihara

_______________________________________________________________________________

(iii) menambah

_______________________________________________________________________________

(iv) menambak

_______________________________________________________________________________

(v) menjirus

_______________________________________________________________________________

(vi) menjurus

_______________________________________________________________________________

[6 markah] PRAKTIS 8

Tulis satuayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan ini sebagai peribahasa atau nama khas. (i) lukis

_______________________________________________________________________________

(ii) melukis

_______________________________________________________________________________

(iii) melukiskan

_______________________________________________________________________________ (iv) terlukis

_______________________________________________________________________________

23

(v) lukisan

_______________________________________________________________________________

(vi) dilukis

_______________________________________________________________________________

[6 markah] PRAKTIS 9

Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. (i) bunga

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(ii) haus

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(iii) gugur

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

[6 markah]

PRAKTIS 10

Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) tembok - tembuk

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(ii) telur - telor _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

(iii) tempoh - tempuh

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

[6

markah]

24

SOALAN 3 (c)

KESALAHAN EJAAN DAN

KESALAHAN IMBUHAN

25

PANDUAN MENJAWAB SOALAN 3 (c) Membetulkan Kesalahan Ejaan dan Imbuhan

1. Baca arahan soalan dengan teliti.

2. Baca setiap ayat yang diberikan dengan teliti untuk mengenal pasti kesalahan ejaan dan

imbuhan dalam ayat-ayat tersebut.

3. Gariskan kesalahan ejaan dan imbuhan itu.

4. Pastikan anda dapat mengenal pasti tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan imbuhan.

5. Tulis semula kesalahan itu dan pembetulannya pada kertas jawapan yang disediakan.

PRAKTIS 1

Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaandan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidakboleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahanpenggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. Perpaduan ialah kunci pemakmuran dan kesejahteraan negara. Tanpa perpaduan, negara akan berada

dalam keadaan kucar kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup aman dan damai. Perpaduan dapat

melahirkan melalui hubungan baik dengan jiran. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupok

semangat muhibbah, saling dipercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka.

[6 markah]

Ruang Jawapan ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRAKTIS 2

Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula. Dari jauh, di salah sebuah kafe popular di ibu kota, terlihat sekumpulan remaja begitu rancak

bersembang, sambil menikmati anika makanan yang terhidang di atas meja. Keadaan di kafe "lima

bintang" itu begitu sesak dengan kunjungan yang majoritinya remaja berbangsa Melayu. Persoalannya,

adakah mereka tidak memperdulikan pengumuman Jabatan Kemajuan Islam Malaysia baru-baru ini

bahawa kafe tersebut tidak disenaraikan dalam premis makanan halal.

[6 markah]

Ruang Jawapan

26

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRAKTIS 3

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaandan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Satu pamiran barang-barang antik telah berada di pusat kraf tangan bermula semalam. (ii) Kita mestilah mempertahan martabat bahasa Melayu sebagai lambang jatidiri bangsa daripada

dicemari oleh bahasa asing. (iii) Pengarah syarikat itu telah melantik seorang juru ukur untuk menyukat perluasan tanah terbiar.

[6 markah] Ruang Jawapan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRAKTIS 4

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaandan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahanitu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Selepas bidang teknologi maklumat dan komunikasi, Malaysia kini pemberi fokus pada bio-

teknologi. (ii) Ketika berada di pusat membeli-belah, ibu bapa hendaklah mengingatkan anak-anak supaya tidak

bermain di kawasan eskalatur. (iii) Walau pun dunia telah mengalami arus globalisasi, namun ada sesetengah golongan yang

memandang rendah terhadap mementingkan bahasa Inggeris.

[6 markah] Ruang Jawapan ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27

PRAKTIS 5

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Penunggang motorsikal itu berjaya melarikan diri daripada sekatan jalan raya yang dilaku oleh polis trafik.

(ii) Melalui e-mail yang dikirimnya malam tadi, adik diharap supaya kami sekeluarga tidak bimbang

akan keselamatannya. (iii) Semua bekerja di kilang itu akan keluar makan pada waktu tengahari selama satu jam setengah.

[6 markah] Ruang Jawapan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRAKTIS 6

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan ejaandan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Para ilmuan sedang berbincang tentang cara-cara untuk meningkat hasil negara dalam bidang

komersial. (ii) Setiap pelajar mempunyai tahap kecerdekan yang berbeza dan perlukan masa untuk

mempelajari sesuatu perkara yang dipelajari di sekolah. (iii) Semua pegawai pelajaran yang telah perkhidmatan untuk jangka masa yang tertentu akan

dinaikkan pangkat secara otomatik. [6 markah]

Ruang Jawapan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28

PRAKTIS 7

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Alangkah terkejutnya apabila mengetahui bahawa suara pontianak menggilai itu bukanlah suara

sebenar tetapi rakaman daripada telefon bimbit milik rakanku. (ii) Langkah kerajaan menurunkan ta'arif elektrik bagi penggunaan domestik dan komersial akan

mengurangkan kos operasi pelbagai sektor industri bagi memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara.

(iii) Tanah runtoh berlaku akibat pembangunan tanpa mengambil kira atau memahami peranan hutan

dan bukit-bukau sebagai kawasan tadah hujan yang penting.

[6 markah]

Ruang Jawapan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAKTIS 8

Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaandan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

(i) Pada setiap tahun, kerajaan telah memperuntukan jutaan ringgit untuk membiayai pusat-pusat

serenti dan menjalankan kempen anti-dadah. (ii) Peraduan menulis essei sewajarnya diperbanyak demi meningkat kemahiran menulis bahan

ilmiah. (iii) Rakyat Malaysia turut berbangga dengan penglibatan dan pencapaian atlit kurang upaya dalam

beberapa acara yang bertanding di peringkat antarabangsa.

[6 markah]

Ruang Jawapan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRAKTIS 9

Dalam setiap ayat di bawah terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu tanpa menulis ayat itu semula. Anda tidak boleh mengubah struktur dan maksud asal ayat tersebut. (i) Guru-guru hendaklah memperkukuhkan ilmu saikologi bagi menghadapi murid pada zaman

teknologi maklumat.

(ii) Hajjah Rogayah telah menghadiahkan anak tunggalnya sebuah rumah sempena ulang tahun kelahiran anaknya itu.

(iii) Gejala hedonisme telah mempengaruhi remaja kita dengan pelbagai pembuatan yang bersifat anti-sosial.

[6 markah]

Ruang Jawapan ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRAKTIS 10

Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaandan satu kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Kemajuan industri pelancongan memerlukan tenaga profesional dan buruh yang banyak samada

yang terlibat dengan kerja binaan mahupun pengurusan.

(ii) Kerja-kerja mendalami Sungai Muda telah dijalankan agar dapat membantu mengatasi masaalah banjir kilat di bandar Seri Setia.

(iii) Kerajaan Malaysia telah menghadkan kemasukan buruh asing demi kesejahteraan rakyat dinegara ini.

[6 markah]

Ruang Jawapan ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30

-Selamat Menjawab-