laporan penilaian keberkesanan pelaksanaan … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan...

of 36 /36
BAHAGIAN PERANCANGAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN SPTP NEGERI KEDAH DAN PERLIS 1

Upload: phungdung

Post on 03-Mar-2019

268 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

BAHAGIAN PERANCANGAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN SPTP

NEGERI KEDAH DAN PERLIS

1

Page 2: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

2

TUJUAN PENILAIAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 3: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

TUJUAN PENILAIAN

Menilai keberkesanan sistem penyampaian

Jabatan melalui program yang dilaksanakan

di bawah SPTP1.

2.Mengenalpasti ekspektasi golongan sasar

terhadap perkhidmatan Jabatan

3.Mendapatkan keputusan dalam menyediakan

cadangan dasar/polisi program untuk tujuan

penambahbaikan

3

Page 4: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

4

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 5: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

LATAR BELAKANG:SISTEM PENGEMBANGAN TEKNO PERTANIAN (SPTP)

• SPTP memberi fokus kepada pemindahan dan pengamalan

teknologi pertanian berdasarkan kepada keperluan kumpulan

sasar, kalendar tanaman dan keadaan setempat.

• SPTP dilaksanakan berteraskan kepada Amalan Pertanian Baik

(Good Agriculture Practices – GAP) dan Amalan Pengilangan

Baik (Good Manufacturing Practices – GMP).

• Tumpuan perlu diberikan dalam pelaksanaan SPTP kerana

Pengembangan adalah teras perkhidmatan Jabatan Pertanian

yang juga merupakan sistem penyampaian (delivery system)

Jabatan.

• Matlamat akhir SPTP adalah untuk membentuk petani yang

berpengetahuan, mahir serta bersikap positif terhadap

pembaharuan dengan mengamalkan GAP/GMP untuk

meningkatkan produktiviti, kualiti dan pendapatan petani.

5

Page 6: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

LATAR BELAKANG:KONSEP & STRUKTUR PELAKSANAAN SPTP

IBU PEJABATBAHAGIAN PP&IAT

PENGARAH PERTANIAN NEGERI

AO, AAO, AA

BAHAGIAN TEKNIKAL PERSEKUTUAN

UNIT TEKNIKAL NEGERI

PEGAWAI TEKNIKAL(PASUKAN PAKAR)

KUMPULAN SASAR •PETANI•TKPM•SYARIKAT

BAHAGIAN PSM(ILPP/PLPP)

Latihan 2 mingguan

•Lawatan pemantauan: 200kali/tahun•Latihan Petani

Lawatan ke:•TKPM: 4kali/tahun•Syarikat: 2kali/tahun

•GAP dan GMP•Teknologi semasa•Projek-projek Pembangunan

6

Page 7: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

LATAR BELAKANG:OBJEKTIF SPTP

1. MEMPERKASAKAN SISTEM PENYAMPAIAN JABATAN

2.

MENINGKATKAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN PROJEK MELALUI PENGGABUNGAN PROJEK DAN TEKNOLOGI

3.

MENINGKATKAN KEBERKESANAN PRODUKTIVITI LADANG, PENDAPATAN LADANG DAN KUALITI HIDUP KUMPULAN SASAR

7

Page 8: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

8

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 9: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

9

i. Penilaian dilaksanakan secara temubual dengan

responden menggunakan borang soal selidik berstrutur

dimana melibatkan seramai 444 orang petani daripada

Negeri Kedah dan Perlis.

ii. Penilaian telah di jalankan pada bulan Mei dan Oktober

2013

iii. Analisis data soal selidik dibuat menggunakan

Statistical Package for the Social Science ver.18

(SPSS )

9

TERMA RUJUKAN (TOR)

PERLIS KEDAH

95 349

Page 10: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

10

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 11: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PROFIL RESPONDEN:UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

11

20 Tahun & Kebawah

21 - 30 Tahun 31 - 40 Tahun 41 - 50 Tahun 51 - 60 Tahun61 Tahun ke

atas

Kedah 2 31 63 107 91 55

Perlis 1 5 8 21 32 28

0

20

40

60

80

100

120

Bil

an

ga

n R

esp

on

de

n

JULAT UMUR RESPONDEN BAGI NEGERI KEDAH DAN PERLIS

JANTINA KEDAH PERLIS

Lelaki 322 (92%) 90 (95%)

Perempuan 27 (8%) 5 (5%)

JUMLAH 349 95

• Umur responden yang termuda adalah berusia antara 18-19 tahun manakala respondenpaling berusia adalah 79 tahun bagi negeri perlis dan 94 tahun bagi negeri kedah.

• Purata umur responden bagi negeri Kedah adalah 48 tahun dan 53 tahun bagi negeri Perlis.

• Lebih daripada 70% responeden merupakan petani yang telah berusia 40 tahun dan ke atas.

Page 12: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

Perlis

Kedah0

30

60

90

120

150

180

Kurang 3tahun 3 tahun - 5

tahun Melebihi 5tahun

19 (20%)76 (80%)

94 (27%)

82 (24%)

169 (48%)

PROFIL RESPONDEN:BIDANG USAHA DAN TEMPOH PERUSAHAAN

12

BIDANG USAHA YANG SEDANG DILAKSANAKAN TEMPOH PERUSAHAAN

• >70% responden bagi negeri Kedah dan Perlis telah mengusahakan projek pertanianmelebihi 3 tahun.

• 75% peratus responden di kedua-dua negeri merupakan petani yang mengusahakanprojek pertanian secara sepenuh masa dan selebihnya menjadikan projek pertaniansebagai pendapatan sampingan.

4 orang (1%) responden bagi negeri Kedah tidakmenyatakan tempoh perusahaan.

35%

18%

13%

27%

7%

18%

62%

0%

18%

2%

0 20 40 60 80

Sayuran

Buah-

buahan

Tanaman

Ladang

Padi

Lain-lain

Perlis Kedah

Page 13: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

13

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 14: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asi

hat

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asi

hat

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asi

hat

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asi

hat

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asi

hat

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asi

hat

Kuala Muda Kulim Pokok Sena Padang Terap Pendang Kubang Pasu

KEDAH

Ya Tidak

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:PERKHIDMATAN JABATAN

14

PERKHIDMATAN PENGEMBANGAN OLEH JABATAN PERTANIAN DI NEGERI KEDAH

• Peratus responden mengikuti program latihan dan lawatan sambil belajar adalah paling rendah iaitu<70% bagi kesemua daerah yang di buat penilaian di negeri Kedah.

• Bagi daerah Kuala Muda, >88% responden menyatakan tidak menerima khidmat nasihat pengembangandaripada Agen Pengembangan Kawasan (APK).

• Namun, >70% responden di lain-lain daerah menyatakan mereka telah menerima khidmat nasihatdaripada APK.

PERATU

S (

%)

Page 15: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:PERKHIDMATAN JABATAN

15

PERKHIDMATAN PENGEMBANGAN OLEH JABATAN PERTANIAN DI NEGERI PERLIS

• Peratus responden yang mendapat perkhidmatanpengembangan daripadaJabatan seperti latihan, lawatanke projek berjaya dan petakdemo serta khidmat nasihatadalah melebihi 70% bagikawasan Perlis 2.

• Walau bagaimanapun, peratusresponden yang mengikutiprogram lawatan ke projek-projek berjaya dan lawatan kepetak demo adalah kurangdaripada 70% bagi kawasanPerlis 1 .

PERATU

S (

%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Latihan Lawatan PetakDemo

K/Nasihat Latihan Lawatan PetakDemo

K/Nasihat

Perlis 1 Perlis 2

PERLIS

Ya Tidak

Page 16: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

3.14 3.11 3.103.22

3.12 3.06 3.043.15

3.002.87 2.83

2.97

3.23 3.223.09 3.08 3.05

3.15 3.193.27 3.33

3.17 3.213.34

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asih

at

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asih

at

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asih

at

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asih

at

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asih

at

Latihan

Law

ata

n

Peta

k D

em

o

K/N

asih

at

Kuala Muda Kulim Pokok Sena Padang Terap Pendang Kubang Pasu

KEDAH

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:SKOR PERSETUJUAN PERKHIDMATAN

Sangat Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

SetujuSKALA

16

SKOR PERSETUJUAN TERHADAP PERKHIMATAN JABATAN PERTANIAN DI NEGERI KEDAH

Sangat

Setuju

• Secara keseluruhan, program khidmat nasihat oleh APK mendapat skor yang lebih tinggi bagikebanyakan daerah di ikuti oleh program latihan kecuali bagi daerah Pokok Sena dan Padang Terap.

• Bagi Daerah Pokok Sena, purata skor persetujuan responden bagi kesemua program pengembanganyang dilaksanakan adalah rendah iaitu sama/kurang daripada 3.

SKOR 3.14 3.09 2.91 3.15 3.16 3.26

Page 17: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

3.31

3.09

3.23

3.42

3.23

3.08

3.25 3.29

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Latihan Lawatan Petak Demo K/Nasihat Latihan Lawatan Petak Demo K/Nasihat

Perlis 1 Perlis 2

PERLIS

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:SKOR PERSETUJUAN PERKHIDMATAN

Sangat Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

SetujuSKALA

17

SKOR PERSETUJUAN TERHADAP PERKHIMATAN JABATAN PERTANIAN DI NEGERI PERLIS

Sangat

Setuju

• Secara keseluruhan, program khidmat nasihat oleh APK mendapat skor yang paling tinggi berbandingprogram pengembangan yang lain..

• Manakala, skor persetujuan bagi program lawatan ke projek-projek berjaya mendapat skor persetujuanpaling rendah daripada responden.

SKOR 3.26 3.21

Page 18: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:SKOR PERSETUJUAN PERKHIDMATAN

Sangat Tidak

Setuju

Tidak

Setuju

SetujuSKALA

18

PURATA SKOR PERKHIDMATAN JABATAN PERTANIAN BAGI NEGERI KEDAH DAN PERLIS

Sangat

Setuju

• Program khidmat nasihat olehAgen Pengembangan Kawasan(APK) mendapat skor lebih tinggibagi kedua-dua negeri di ikuti olehprogram latihan kepada golongansasar.

3.15

3.09

3.09

3.19

3.28

3.08

3.24

3.37

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

LATIHAN

LAWATAN

PETAK DEMO

KHIDMAT

NASIHAT

Perlis Kedah

Page 19: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

19 21

60

0 0

100

15

2

84

3 3

94

5 2

93

71

92

0102030405060708090

100

Tid

ak p

ern

ah

1 k

ali

sebula

n

2 k

ali/

> s

ebula

n

Tid

ak p

ern

ah

1 k

ali

sebula

n

2 k

ali/

> s

ebula

n

Tid

ak p

ern

ah

1 k

ali

sebula

n

2 k

ali/

> s

ebula

n

Tid

ak p

ern

ah

1 k

ali

sebula

n

2 k

ali/

> s

ebula

n

Tid

ak p

ern

ah

1 k

ali

sebula

n

2 k

ali/

> s

ebula

n

Tid

ak p

ern

ah

1 k

ali

sebula

n

2 k

ali/

> s

ebula

n

Kuala Muda Kulim Pokok Sena Padang Terap Pendang Kubang Pasu

KEDAH

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:KEKERAPAN LAWATAN OLEH APK

19

KEKERAPAN LAWATAN OLEH AGEN PENGEMBANGAN KAWASAN (APK) DI NEGERI KEDAH

• Masih terdapat responden di daerah Kuala Muda, Pokok Sena, pendang dan Kubang Pasuyang tidak pernah menerima lawatan khidmat nasihat daripada APK sepanjangmelaksanakan projek.

• 100% responden di Daerah Kulim menyatakan bahawa mereka telah menerimakunjungan daripada APK sekurang-kurangnya 2 kali atau lebih dalam tempoh sebulan.

Page 20: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:KEKERAPAN LAWATAN OLEH APK

20

KEKERAPAN LAWATAN OLEH AGEN PENGEMBANGAN KAWASAN (APK)

• 4% Responden di kawasan Perlis 1 menyatakan bahawa mereka tidak pernah menerimalawatan khidmat nasihat daripada APK sepanjang melaksanakan projek.

• Namun peratus responden yang menerima lawatan 2 kali/lebih dalam tempoh sebulan dikawasan Perlis 1 lebih tinggi (73%) berbanding di kawasan Perlis 2 iaitu 65% sahaja.

4

24

73

0

35

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tidak pernah 1 kali sebulan 2 kali/> sebulan Tidak pernah 1 kali sebulan 2 kali/> sebulan

Perlis 1 Perlis 2

PERLIS

Page 21: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:KEKERAPAN LAWATAN OLEH APK

21

Purata kekerapan lawatan APK di Negeri Kedah

• 8% (28 orang) responden bagi Negeri Kedah dan 2% (2 orang) responden di NegeriPerlis menyatakan bahawa mereka tidak pernah menerima kunjungan/lawatan daripadaAPK.

• Secara keseluruhan, lebih 70% responden bagi kedua-dua negeri telah menerimakunjungan dan khidmat nasihat daripada APK sekurang-kurangnya 2 kali atau lebihsebulan.

Tidak

pernah

(8%)

Sekali

sebulan

(5%)

2 kali/> sebulan(87%)

PURATA KEKERAPAN LAWATAN OLEH AGEN PENGEMBANGAN KAWASAN (APK)

Tidak

pernah

(2%)

Sekali

sebulan

(28%)

2 kali/> sebulan(70%)

Purata kekerapan lawatan APK di Negeri Perlis

Page 22: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

Kuala Muda Kulim Pokok Sena Padang Terap Pendang Kubang Pasu

Mengamalkan APB 81 96 91 92 87 81

X Mengamalkan APB 19 4 9 8 13 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% P

ES

ER

TA

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:AMALAN TEKNOLOGI PERTANIAN

22

PENGAMALAN TEKNOLOGI PERTANIAN (APB) OLEH PETANI DI NEGERI KEDAH

• >70% responden bagi semua daerah telah mengamalkan Amalan Pertanian Baik (APB) sebagaimana yang telah disyorkan oleh Jabatan Pertanian.

Page 23: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:AMALAN TEKNOLOGI PERTANIAN

23

PENGAMALAN TEKNOLOGI PERTANIAN (APB) OLEH PETANI DI NEGERI PERLIS

• >70% responden di NegeriPerlis telah mengamalkanAmalan Pertanian Baik (APB) sebagaimana yang telahdisyorkan oleh JabatanPertanian.

Perlis 1 Perlis 2

Mengamalkan APB 76 81

X Mengamalkan APB 24 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% P

ES

ER

TA

Page 24: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:AMALAN TEKNOLOGI PERTANIAN

24

PENGAMALAN TEKNOLOGI PERTANIAN (APB) YANG DI SYORKAN

• Secara keseluruhan, >70% responden di kedua-duanegeri telah mengamalkanAPB sebagaimana yang telahdisyorkan oleh JabatanPertanian

• Berdasarkan rekod didapatipetani yang memperolehi sijilSALM masih lagi rendah iaituseorang daripada NegeriKedah dan 3 orang daripadaPerlis.

KEDAH

PERLIS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mengamalkan APB

X Mengamalkan APB

87%

(305 orang)

13%

(44 orang)

78%

(74orang)

22%

(21 orang)

Page 25: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

3.133.19

32.91

3.2 3.233.17

3.27

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

KualaMuda

Kulim PokokSena

PadangTerap

Pendang KubangPasu

Perlis 1 Perlis 2

Kedah Perlis

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN

25

Sangat Tidak

Berpuas Hati

Tidak

Berpuas Hati

Berpuas

hati

Sangat

Berpuas Hati

SKALA

PURATA 3.13 3.23

• Secara keseluruhan, semuapetani bagi Negeri Kedah dan Perlis berpuas hatidengan sistem penyampainJabatan kecuali bagidaerah Padang Terap diNegeri Kedah.

• Namun, purata tahapkepuasan bagi kedua-duanegeri masih lagi rendah.

KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN OLEH APK

Page 26: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:EKSPEKTASI GOLONGAN SASAR

26

KAEDAH PENYAMPAIAN YANG DIHARAPKAN OLEH PETANI

Lawatan SambilBelajar

Latihan secaraHands-On

Ceramah / KursusLawatan

PemantauanVideo Teknikal

Pembelajaransecara Online

KEDAH 24 21 21 21 8 5

PERLIS 21 26 22 20 8 3

0

5

10

15

20

25

30

PE

RA

TU

S (

%)

Responden memilih lebih daripada satu pilihan yang telah disenaraikan.

• Program lawatan sambil belajar, latihan hands-on, kursus danlawatan pemantauan oleh APK merupakan pilihan utama respondensebagai kaedah penyampaian yang diperlukan oleh mereka.

• Manakala pembelajaran melaluionline pula bukan pilihan utamabagi responden di kedua-dua negeridisebabkan tiada kemahiran dalampenggunaan internet.

Page 27: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:EKSPEKTASI GOLONGAN SASAR

27

Pegawai JabatanPertanian

Rakan-rakanPengalaman

SendiriMedia Massa Swasta JKKP / JKKK Lain-lain

KEDAH 40 26 13 9 6 5 1

PERLIS 35 26 16 9 4 4 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

PE

RA

TU

S (

%)

SUMBER RUJUKAN UTAMA RESPONDEN

Lain-lain agensi yang dinyatakan adalah MARDI, PPK, FAMA, KEDA dan MADA

• Hasil penilaian menunjukkan bahawa pegawai-pegawai Jabatanmenjadi sumber rujukan utama responden untuk mendapatkanmaklumat & teknologi pertanian terkini bagi melaksanakanprojek mereka.

• Daripada keseluruhan responden bagi kedua-dua negeri, didapatilebih 98% menyatakan bahawa khidmat yang diberikan olehJabatan membantu dalam pelaksanaan projek.

• 100% responden telah menyatakan bahawa mereka masihmemerlukan khidmat pengembangan yang berterusan daripadapihak Jabatan Pertanian untuk membantu mereka melaksanakanprojek pertanian.

Page 28: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

28

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 29: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

ISU PELAKSANAAN &

SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

29

MASALAH BIL. RESPONDEN SYOR/CADANGAN

KEDAH PERLIS

Masalah perosak dan penyakit tanaman 79 Orang(37%)

19 Orang(46%)

Memperkemaskan khidmat nasihat teknikal danmengadakan pemantauan secara berkala

Masalah pengairan dan saliran, kekuranganperalatan/jentera serta kemudahaninfrastruktur.

75 Orang(35%)

14 Orang(33%)

Membuat penyelenggaraan secara berkala disamping meningkatkan kesedaran petani dalamaspek penyelenggaraan.

Kos bahan input tinggi dan sukar mendapatbenih yang berkualiti

18 Orang(8%)

5 Orang(12%)

Menggalakkan pemprosesan sisa ladangsebagai kompos untuk kegunaan tanaman sertamendapatkan senarai nursery yang di iktirafoleh jabatan untuk mengeluarkan benihtanaman.

Harga tidak stabil dan kurang luang pasaran 18 Orang(9%)

1 Orang(2%)

Menggalakkan jualan terus dan secara kontrak dengan tawaran harga yang menarik melalui syarikat-syarikat atau agensi kerajaan seperti FAMA

Kurang mendapat khidmat nasihat daripadapihak Jabatan Pertanian

11 Orang(5%)

2 Orang(5%)

Mengadakan khidmat nasihat berkala kepadasemua golongan sasar.

Kesukaran mendapatkan tenaga kerja 5 Orang(2%)

1 Orang(2%)

Menggalakkan pengambilan pekerja asing dari pelbagai negara.

Kualiti dan struktur tanah kurang sesuaiuntuk tanaman

9 Orang(4%)

- Membaikpulih tanah dengan merujuk kepada laporan kesesuaian tanah untuk mengenalpasti masalah sebenar tanah tersebut.

JUMLAH 215 ORANG

(100%)42 ORANG

(100%)

Page 30: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

30

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 31: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

WAY FORWARD

31

• Memastikan semua Agen Pengembangan Kawasan

(APK) serta pasukan teknikal mempertingkatkan

tahap kualiti perkhidmatan seperti yang telah

digariskan dalam SPTP.

• Mengadakan TWG dengan agensi-agensi kerajaan/

sektor swasta bagi mengatasi masalah pemasaran,

penyelenggaraan infrastruktur dan bekalan input

pertanian.

• Memperkemaskan program latihan dan lawatan

sambil belajar supaya bersesuaian dengan keperluan

petani dalam melaksanakan projek pertanian.

Page 32: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

32

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD & LESSON LEARNT

LESSON LEARNT

LAMPIRAN

Page 33: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

LESSON LEARNT

33

•Melaksanakan strategi penambahbaikan khususnya

dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui

sistem penyampaian oleh APK dan pegawai teknikal

kepada petani secara menyeluruh dan tidak terhad

kepada petani yang berdaftar dengan Jabatan

Pertanian sahaja.

•Memperkemaskan penyampaian Amalan Pertanian

Baik (APB) kepada petani dengan lebih berkesan

serta menggalakkan petani membuat permohonan

untuk mendapatkan pensijilan MyGAP

Page 34: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

34

TUJUAN

LATAR BELAKANG

TERMA RUJUKAN (TOR)

PROFIL RESPONDEN

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

ISU PELAKSANAAN & SYOR/CADANGAN

PENAMBAH BAIKAN

WAY FORWARD & LESSON LEARNT

RUMUSAN

LAMPIRAN

Page 35: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

LAMPIRAN:GAMBAR-GAMBAR PENILAIAN

35

Page 36: LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN … · cadangan dasar/polisi program untuk tujuan penambahbaikan 3. 4 TUJUAN LATAR BELAKANG TERMA RUJUKAN (TOR) ... UMUR DAN JANTINA RESPONDEN

36