laporan dk pemicu 1 fix fix fix

Author: antony-halim

Post on 07-Aug-2018

242 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  1/47

  LAPORAN DISKUSI KELOMPOK 

  PEMICU 1

  MODUL KARDIOVASKULER 

  Kelompok 3:

  Sayed Hamzah I11108081

  Hayati I11112053

  Pratiwi Siman I11112069

  i!"i Intan Parmita I1011131002

  #ilan$ Pramanay%dha I1011131006

  izka i!tanti I1011131011

  &%hammad Ir'an I101113101(

  )ida *lawiyah I101113102+

  *ntony Halim I1011131029

  &eliani )ran!i!ka *, I1011131031

  -ohane! Satrio I10111310+6

  )e.ri!ka /aradipa I101113108(

  ara *$%!ti &a%lidya I1011131086

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER 

  FAKULTAS KEDOKTERAN

  UNIVERSITAS TANJUNGPURA

  PONTIANAK 

  2015

  BAB I

  PENDAHULUAN

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  2/47

  1.1 Pemic

  oma !eoran$ pekera kantor .er%!ia 25 tah%n, oma !elal% .ermain .%l%tan$ki!

   .er!ama teman !ekantor, Ke$iatan .ermain .%l% tan$ki! .ar% dialani kem.ali !elama 1

  tah%n terakhir, Se.el%mnya roma mer%pakan atlit .%l%tan$ki! dan !erin$ men$ik%ti

  lom.a .%l%tan$ki! !ampai %!ia 20 tah%n, oma .er!ama teman !ekantornya .ermain

   .%l%tan$ki! 2 kali dalam !emin$$% dan d%ra!i k%ran$ le.ih 2 am, Se.el%m .ermain

   .%l%tan$ki! roma dan temanteman !elal% pemana!an !elama 15 dan melak%kan

   pendin$inan !etelah .ermain .%l%tan$ki! !elama 15 menit, Selain .ermain .%l%tan$ki!

  oma %$a !erin$ melak%kan o$$in$ !etiap pa$i !e.el%m .eran$kat kera !elama 30 4 

  60 menit, o$$in$ dilak%kan 5 kali dalam !emin$$%, Hal ini dilak%kan oma %nt%k 

  mena$a !tamina dan ke.%$aran t%.%h,

  /emanteman oma m%lai .anyak yan$ men$ik%ti ke$iatan .%l%tan$ki! ini, S%at%

  hari ada !alah !at% teman oma yan$ .ar% mem%lai .ermain .%l%tan$ki! mera!a m%dah

  lemah !akit otot paha .eti! dan kaki !erta mera!akan ant%n$ .erde.ar k%at dan na'a!

  menadi "epat, iketah%i .ahwa teman oma ter!e.%t !an$at aran$ .erolah ra$a,

  1.2 K!"#i$i%"&i '"( De$i(i&i

  )

  1.* K"+" K(ci

  Ke.%$aran

  *tlet .%l% tan$ki!

  aran$ olahra$a

  &%dah lelah

  Sakit di otot paha kaki dan .eti!

  ant%n$ .erde.ar 

  a'a! "epat

  1., Rm&"( M"&"!"-

  &en$apa teradi per.edaan re!pon t%.%h antara oran$ yan$ aran$ dan r%tin .erolahra$a7

  1.5 A("!i&i& M"&"!"-

  2

  /emannyak 25 tah%n

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  3/47

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  4/47

  - Pemerik!aan 'i!ik ant%n$

  ", Hi!tolo$i

  d,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  5/47

  2.1 Si&+em %"#'i4"&%!e#

  2.1.1 A("+mi

  ant%n$ mer%pakan or$an m%!k%lar .eron$$a yan$ .ent%knya mirip piramid dan

  terletak di dalam peri"ardi%m di media!ti%m, ant%n$ memiliki ti$a perm%kaan: 'a"ie!

  !terno"o!tali! >anterior? 'a"ie! diaphra$mati"a >in'erior? dan .a!i! "ordi! >'a"ie!

   po!terior?, ant%n$ %$a memiliki [email protected] yan$ arahnya ke .awah depan dan kiri,

  )a"ie! !terno"o!tali! ter%tama di.ent%k oleh atri%m [email protected]%m dan entri"%l%! [email protected]

  yan$ dipi!ahkkan !at% !ama lain oleh !%l"%! atrioentri"%lari!, Pin$$ir kanannya

  di.ent%k oleh atri%m [email protected]%m dan pin$ir kirinya oleh entri"%l%! !ini!ter dan !e.a$ian

  a%ri"%la kiri, Aentri"%l%! [email protected] dipi!ahkkan dari entri"%l%! !ini!ter oleh !%l"%!

  interentri"%lari!, )a"ie! diaphra$mati"a ant%n$ ter%tama di.ent%k oleh entri"%l%!

  [email protected] dan !ini!ter yan$ dipi!ahkanoleh !%l"%! interentri"%lari! po!terior, Perm%kaan

  in'erior atri%m [email protected]%m mer%pakan tempat m%aranya ena "aa inerior %$a ik%t

  mem.ent%k 'a"ie! ini,1

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  6/47

   .a$ian.a$ian yan$ .er.eda dari ant%n$ dapat .erkontrak!i, Peri"ardi%m terletak di

  dalam media!tin%m medi%! dan po!terior terhadap "orp%! !terni dan "artila$e

  "artila$o "o!tali! II !ampai AI dan anterior terhadap erte.ra thora"i"a A !ampai

  AIII,1

  #am.ar 2,3, Perm%kaan anterior ant%n$, Peri"ardi%m 'i.ro!%m dan peri"ardi%m

  !ero!%m parietali! di.%an$ Perhatikan adanya lemak di .awah peri"ardi%m !ero!%m

   parietali! di dalam !%l"%! atrioentri"%lari! dan interentri"%lari!, *rteria "oronariaterdapat di dalam lemak,1

  ant%n$ di.a$i oleh !ept%m ertikal menadi empat r%an$: atri%m [email protected]%m dan

  !ini!tr%m dan entri"%l%! [email protected] dan !ini!ter, *tri%m [email protected]%m terletak anterior 

  terhadap atri%m !ini!tr%m dan entri"%l%! [email protected] anterior terhadap entri"%l%! !ini!ter,

  indin$ ant%n$ terdiri dari ti$a lapi!an:1

  1, Palin$ l%ar lapi!an i!"erali! peri"ardi%m !ero!%m >epi"ardi%m?,

  2, i ten$ah lapi!an te.al otot ant%n$ >miokardi%m?,

  6

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  7/47

  3, Palin$ dalam lapi!an tipi! >endo"ardi%m?,

  *tri%m [email protected]%m terdiri ata! !e.%ah ron$$a ke"il dan ron$$a %tama a%ri"%la, Pada

   perm%kaan ant%n$ pada pertem%an atri%m [email protected]%m dan a%ri"%la [email protected] terdapat

  !e.%ah !%l"%! ertikal yakni !%l"%l terminali! yan$ .a$ian dalamnya men.ent%k ri$i

  yan$ di!e.%t "ri!ta terminali! >!e"ara em.riolo$i! tempat ini men%n%kkan h%.%n$an

  antara !in%! eno!%! dan atri%m [email protected]%m propria?,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  8/47

  1, eni! pertama terdiri ata! &%!"%li papillare! yan$ menonol ke dalam melekat

  melal%i .a!i!nya pada dindin$ entrikelB p%n"aknya dih%.%n$kan oleh talitali

  'i.ro!a >"hordate tendineae? ke "%!pi! ala tri"%!pidali!,

  2, eni! ked%a %%n$%%n$nya dilekatkan pada dindin$ entrikel dan .e.a! pada

   .a$ian ten$ahnya, Salah !at% diantaranya adalah tra.e"%la !eptomar$inali!

  >moderator .and? menyilan$ ron$$a entrikel dari !ept%m ke dindin$ anterior,

  /ra.e"%la !eptomar$inali! ini mem.awa 'a!"i"%l%! atrioentri"%lari! "r%! [email protected]%m

  yan$ mer%pakan .a$ian dari !i!tem kond%k!i ant%n$,

  3, eni! keti$a hanya terdiri dari ri$iri$i yan$ menonol,

  Sama den$an atri%m [email protected]%m atri%m !ini!tr%m terdiri ata! ron$$a %tama dan

  a%ri"%la !ini!tra, *tri%m !ini!tr%m terletak di .elakan$ atri%m [email protected]%m dan

  mem.ent%k !e.a$ian .e!ar .a!i! ata% 'a"ie! po!terior ant%n$, i .elakan$ atri%m

  !ini!tr%m terdapat oe!opha$%! yan$ dipi!ahkan oleh peri"ardi%m, /ekanan

  darah di dalam entri"%l%! !ini!ter enam kali le.ih tin$$i di.andin$kan tekanan darah

  di dalam entri"%l%! [email protected]?, Pada penampan$ melintan$ entri"%l%! !ini!ter 

   .er.ent%k !irk%larB entri"%l%! [email protected] .er.ent%k kre!entik >.%lan !a.it? karena

   penonolan !ept%m interentri"%lare ke dalam ron$$a entri"%l%! [email protected], /erdapat

  tra.e"%lae "arnae yan$ .erkem.an$ .aik d%a .%ah m%!"%li papillare! yan$ .e!ar

  tetapi tidak terdapat tra.e"%la !eptomar$inali!,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  9/47

  3, Aala tr%n"i p%lmonali! terletak di .elakan$ %%n$ medial "artila$o "o!tali! III kiri

  dan .a$ian yan$ .erh%.%n$an den$an !tern%m,

  (, Aala aortae terletak di .elakan$ !eten$ah .a$ian kiri !tern%m pada !pati%m

  inter"o!tale III,

  #am.ar 2,(, Po!i!i kat%p ant%n$, P C ala tr%n"i p%lmonali!B * C ala aortaeB 1(C

  ala mitrali!B / ala tri"%!pidali!, Panah men%n%kkan po!i!i di mana ala dapat

  diden$arkan den$an $an$$%an yan$ minimal, 1

  *rteria "oronaria [email protected] mendarahi !em%a entri"%l%! [email protected] >ke"%ali !e.a$ian

  ke"il daerah di !e.elah kanan !%l"%! interentri"%lari!? .a$ian yan$ .eraria!i dari

  'a"ie! diaphra$mati"a entri"%l%! !ini!ter !eperti$a po!teroin'erior !ept%m

  entri"%lare atri%m [email protected]%m dan !e.a$ian atri%m !ini!tr%m nod%! !inoatriali! !erta

  nod%! dan 'a!"i"%l%! atrioentri"%lari!, r%! !ini!tr%m 'a!"i"%l%! %$a menerima

  darah dari "a.an$"a.an$ ke"il, *rteria "oronaria !ini!tra mendarahi hampir !em%a

  entri"%l%! !ini!ter !e.a$ian ke"il entri"%l%! [email protected] di !e.elah kanan !%l"%!

  atrioentri"%lari! d%aperti$a anterior !ept%m entri"%lare hampir !el%r%h atri%m

  !ini!tr%m "r%! [email protected]%m dan !ini!tr%m 'a!"i"%l%! atrioentri"%lari!,1

  Se.a$ian .e!ar darah dari dindin$ ant%n$ men$alir ke atri%m [email protected]%m melal%i

  !in%! "oronari%! yan$ terletak pada .a$ian po!terior !%l"%! atrioentri"%lari! dan

  mer%pakan lan%tan dari ena "ardia"a ma$na, Pem.%l%h ini .erm%ara ke atri%m

  9

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  10/47

  [email protected]%m !e.elah kiri ena "aa in'erior, Aena "ardia"a para dan media .erm%ara ke

  !in%! "oronari%!, Si!anya dialirkan ke atri%m [email protected]%m melal%i ena "ardia"a anterior 

  dan melal%i enaena ke"il yan$ .erm%ara lan$!%n$ ke r%an$ ant%n$,1

  #am.ar 2,5, *rteriae dan enae "oronariae1

  ant%n$ diper!ara'i oleh !era.%t !impatik dan para!impatik !%!%nan !ara' otonom

  melal%i [email protected]%! "ardia"%! yan$ terletak di .awah ar"%! aorta, Sara' !impatik .era!al

  dari .a$ian "eri"al dan thora"ale .a$ian ata! tr%n"%! !ympathi"%! dan para!impatik 

   .era!al dari ner%! a$%!,1

  10

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  11/47

  #am.ar 2,6, *rteri dan ena .e!ar di t%.%h

  man%!ia1

  2.1.2 Fi&i!i

  2.1.2.1 A%+i4i+"& !i&+#i% 3"(+(

  Kontrak!i !el otot ant%n$

  teradi oleh adanya poten!ial ak!i

  yan$ dihantarkan !epanan$ mem.ran

  !el otot ant%n$, ant%n$ akan

   .erkontrak!i !e"ara ritmik aki.at

  adanya imp%l! li!trik yan$

  di.an$kitkan oleh ant%n$ !endiri:

  !%at% kemamp%an yan$ di!e.%t

  Da%torhytmi"ityE, /erdapat d%a eni!

  kh%!%! !el otot ant%n$ yait%: !el

  kontraktil dan !el otoritmik, Sel

  kontraktil melak%kan kera mekani!

  yait% memompa dan !el otoritmik 

  men$kh%!%!kan diri men"et%!kan danmen$hantarkan poten!ial ak!i yan$ .ertan$$%n$ awa. %nt%k kontrak!i !el!el

   pekera,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  12/47

  dan !al%ran aFF ter.%ka teradilah in'l%k! aFF !e"ara "epat menim.%lkan 'a!e

  naik dari poten!ial ak!i !pontan, )a!e !al%ran KF, Inaktiita!i !al%ran!al%ran ini

  !etelah poten!ial ak!i %!ai menim.%lkan depolari!a!i lam.at .erik%tnya men"apai

  am.an$,2

  Sel!el ant%n$ yan$ mamp% men$alami otoritmi!ita! ditem%kan di loka!i

  loka!i .erik%t: >1? od%! !inoatri%m >S*? daerah ke"il kh%!%! di dindin$ atri%m

  kanan dekat l%.an$ ena kaa !%perior, >2? od%! atrioentrikel >*A? !e.%ah .erka!

  ke"il !el!el otot ant%n$ kh%!%! di da!ar atri%m kanan dekat !ept%m tepat di ata!

   perta%tan atri%m dan entrikel, >3? .erka! atrioentrikel? !%at% ara!

  !el!el kh%!%! yan$ .era!al dari nod%! *A dan ma!%k ke !ept%m antar entrikel

  tempat .erka! ter!e.%t .er"a.an$ mem.ent%k .erka! kanan dan kiri yan$ .eralan

  ke .awah melal%i !ept%m melin$kari %%n$ .ilik entrikel dan kem.ali ke atri%m di

  !epanan$ dindin$ l%ar, >(? Serat P%rkine !erat!erat terminal hal%! yan$ .eralan

  dari .erka! HIS dan menye.ar ke !el%r%h miokardi%m entrikel !eperti rantin$

  rantin$ pohon,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  13/47

  ek!ita!i ke !el%r%h ant%n$ !ementara relak!a!i men$ik%ti repolari!a!i otot ant%n$,

  *tri%m dan entrikel melak%kan !ikl%! !i!tol dan dia!tol !e"ara terpi!ah, Ke"%ali

   ika di!e.%tkan kata sistol  dan diastol  mer%%k kepada apa yan$ teradi di entrikel,

  Pem.aha!an .erik%t dan $am.ar 916 men$h%.%n$kan .er.a$ai proe!! yan$

  teradi !e"ara .er!amaan !elama !ikl%! ant%n$ terma!%k $am.aran ;K# per%.ahan

  tekanan per%.ahan ol%me aktiita! kat%p dan .%nyi ant%n$, Hanya pro!e!pro!e!

  di !i!i kiri ant%n$ yan$ diela!kan tetapi perl% diin$at .ahwa pro!e! !er%pa teradi

   %$a di !i!i kanan ant%n$ ke"%ali .ahwa tekanannya le.ih rendah, Gnt%k 

  men%nta!kan !at% !ikl%! ant%n$ len$kap pem.aha!an kita akan dim%lai dan

  diakhiri den$an dia!tol entrikel, 3

  #am.ar 2,+, Sikl%! ant%n$3

  13

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  14/47

  &iddia!tol entrikel

  Selama !e.a$ian .e!ar dia!tol entrikel atri%m %$a ma!ih .erada dalam

  dia!tol, /ahap ini .erkore!ponden!i den$an interal /P pada ;K#interal !etelah

  repolari!a!i entrikel dan !e.el%m depolari!a!i atri%m .erik%tnya, Karena darah dari

  !i!tem ena ter%! men$alir ke dalam atri%m maka tekanan atri%m !edikit mele.ihi

  tekanan entrikel me!kip%n ked%a ron$$a ini .erada dalam keadaan relak!a!i >titik 1

  $am.ar 916?, Karena per.edaan tekanan ini maka kat%p *A ter.%ka dan darah

  men$alir lan$!%n$ dari atri%m ke dalam entrikel !epanan$ dia!tol entrikel, *ki.at

   pen$i!ian pa!i' ini ol%me entrikel !e"ara perlahan menin$kat .ahkan !e.el%m

  atri%m m%lai .erkontrak!i >titik 2?, 3

  &enelan$ akhir dia!tol entrikel

  &enelan$ akhir dia!tol entrikel nod%! S* men"apai am.an$ dan

  melepa!kan m%atan, Imp%l! menye.ar ke !el%r%h atri%m yan$ tampak di ;K#

  !e.a$ai $elom.an$ P >titik 3?, epolari!a!i atri%m menye.a.kan kontrak!i atri%m

  menin$katkan k%ra tekanan atri%m >titik (? dan memera! le.ih .anyak darah ke

  dalam entrikel, Pro!e! pen$$a.%n$an ek!ita!ikontrak!i .erlan$!%n$ !elama eda

  !in$kat antara $elom.an$ P dan penin$katan tekanan atri%m, Penin$katan tekanan

  entrikel >titik 5? yan$ teradi !e"ara .er!amaan den$an penin$katan tekanan atri%m

  di!e.a.kan oleh tam.ahan ol%me darah yan$ dima!%kkan ke entrikel oleh kon

  trak!i atri%m >titik 6 dan ant%n$

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  15/47

  men$i!yaratkan awiran !i!tol entrikel >titik 9? eda !in$kat antara komplek! S

  dan awitan !i!rol entrikel yan$ !e.enarnya adalah wakt% yan$ diperl%kan %nt%k 

  teradinya pro!e! pen$$a.%n$an ek!ita!ikontrak!i, Sewakt% kontrak!i entrikel

  dim%lai tekanan entrikel !e$era mele.ihi tekanan atri%m, titik 9?, 3

  Kontrak!i entrikel i!ool%metrik 

  Setelah tekanan entrikel mele.ihi tekanan atri%m dan kat%p *A tert%t%p

  %nt%k mem.%ka kat%p aorta tekanan entrikel har%! ter%! menin$kat !ampai

  mele.ihi tekanan aorta, Karena it% !etelah kat%p *A tert%t%p dan !e.el%m kat%p

  aorta ter.%ka terdapat periode !in$kat ketika entrikel menadi !%at% r%an$ tert%t%p

  >titik 10?, Karena !em%a kat%p tert%t%p maka tidak ada darah yan$ ma!%k ata% kel%ar 

  dari entrikel !elama wakt% ini, Interal ini dinamai periode kontrak!i entrikel

  i!ool%metrik >i!ool%metrik artinya Dol%me dan panan$nya kon!tanE? >ant%n$

  ?, Karena tidak ada darah yan$ ma!%k ata% menin$$alkan entrikel maka ol%me

  ron$$a entrikel tidak .er%.ah dan panan$ !erat!erat ototnya tidak .er%.ah,

  Kondi!i i!ool%metrik ini !er%pa den$an kontrak!i i!ometrik otot ran$ka, Selama

  kontrak!i entrikel i!ool%metrik tekanan entrikel ter%! menin$kat karena ol%me

  tidak .er%.ah >titik 11?, 3

  ;ek!i entrikel

  Ketika tekanan entrikel mele.ihi tekanan aorta >titik 12? kat%p aorta ter.%ka

  dan dim%lailah eek!i >penyemprotan? darah >ant%n$ ?, %mlah darah yan$

  dipompa kel%ar dari ma!in$ma!in$ entrikel pada !etiap kontrak!i di!e.%t i!i

  !ek%n"%p >IS?, K%ra tekanan aorta menin$kat !ewakt% darah dipak!a ma!%k ke

  dalam aorta dari entrikel le.ih "epat daripada darah men$alir ke dalam pem.%l%h

   pem.%l%h yan$ le.ih hal%! di !e.elah hilir >titik 13?, Aol%me entrikel men%r%n

  !e"ara .ermakna !ewakt% darah den$an "epat dipompa kel%ar >titik 1(?, Si!tol

  entrikel men"ak%p periode kontrak!i i!ool%metrik dan 'a!e eek!i entrikel,  3

  *khir !i!tol entrikel

  Aentrikel tidak men$o!on$kan i!inya !e"ara !emp%rna !elama 'a!e eek!i,

  alam keadaan normal hanya !epar%h dari darah di dalam entrikel pada akhir 

  dia!tol dipompa kel%ar !elama !i!tol .erik%tnya, %mlah darah yan$ tertin$$al di

  entrikel pada akhir !i!tol ketika eek!i !ele!ai di!e.%t ol%me !i!tolik akhir >AS*?

  yan$ rerata .e!arnya 65 ml >titik 15?, Ini adalah %mlah darah palin$ !edikit yan$

  terkand%n$ dalam entrikel !elama !ikl%! ini,  3

  15

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  16/47

  Per.edaan antara ol%me darah di entrikel !e.el%m kontrak!i dan !erelah

  kontrak!i adalah %mlah darah yan$ dieek!ikan !elama kontrak!iB yait% A* AS*

  C IS, alam "ontoh kita ol%me dia!tolik akhir adalah 135 ml ol%me !i!tolik akhir 

  65 ml dan i!i !ek%n"%p adalah +0 ml, 3

  epolari!a!i entrikel dan awitan dia!tol entrikel

  #elom.an$ / menandakan repolari!a!i entrikel pada akhir !i!tol entrikel

  >titik 16?, Sewakt% entrikel m%lai melema! pada repolari!a!i tekanan entrikel

  t%r%n di .awah tekanan aorta dan kat%p aorta men%t%p >titik 1+?, Pen%t%pan kat%p

  aorta menye.a.kan $an$$%an ata% takik pada k%ra tekanan aorta takik dikrotik 

  >dicroric noteh? >titik 18?, /idak ada la$i darah yan$ kel%ar dari entrikel !elama

  !ikl%! ini karena kat%p aorta telah tert%t%p,  3

  elak!a!i entrikel i!ool%metrik 

  Saat kat%p aorta men%t%p kat%p *A .el%m ter.%ka karena tekanan entrikel

  ma!ih mele.ihi tekanan atri%m !ehin$$a tidak ada darah yan$ ma!%k ke entrikel

  dari atri%m, Karena it% !em%a kat%p kem.ali tert%t%p %nt%k wakt% yan$ !in$kat

  dikenal !e.a$ai relak!a!i entrikel i!ool%metrik >titik 19 dan ant%n$ ;?, Panan$

  !erat otot dan ol%me ron$$a >titik 20? tidak .er%.ah, /idak ada darah yan$

  menin$$alkan ata% ma!%k !ewakt% entrikel ter%! melema! dan tekanan ter%! t%r%n,  

  Pen$i!ian entrikel

  Ketika tekanan entrikel t%r%n di .awah tekanan atri%m kat%p *A mem.%ka

  >titik 21? dan enrrikel kem.ali teri!i, ia!tol entrikel men"ak%p .aik periode

  relak!a!i entrikel i!ool%metrik ma%p%n 'a!e pen$i!ian entrikel,  3

  epolari!a!i atri%m dan depolari!a!i entrikel teradi .er!amaan !ehin$$a

  atri%m .erada dalam keadaan dia!tol !elama !i!tol entrikel, arah ter%! men$alir 

  dari enaena par% ke dalam arri%m kiri, en$an .erk%mp%lnya darah yan$ ma!%k 

  ini di arri%m maka tekanan atri%m ter%! menin$kat >titik 22?, Ketika kat%p *A

  mem.%ka pada akhir !i!tol entrikel darah yan$ terk%mp%l di atri%m !elama !i!tol

  entrikel men$alir dera! ke dalam entrikel >kem.ali ke ant%n$ *?, Karena it%

   pen$i!ian entrikel m%lam%la .erlan$!%n$ "epat >titik 23? karena menin$katnya

  tekanan atri%m yan$ teradi aki.at ak%m%la!i darah di atri%m, Pen$i!ian entrikel

  melam.at >titik 2(? !ewakt% darah yan$ terak%m%la!i ter!e.%t telah di!al%rkan ke

  entrikel dan tekanan atri%m m%lai t%r%n, Selama periode pen%r%nan pen$i!ian ini

  darah ter%! men$alir dari ena p%lmonali! ke dalam atri%m kiri dan menem.%! kat%p

  *A ke dalam entrikel kiri, Selama dia!tol entrikel tahap akhir ketika pen$i!ian

  16

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  17/47

  entrikel melam.at nod%! S* kem.ali melepa!kan m%atan dan !ikl%! ant%n$

  kem.ali .er%lan$ >titik 25?,3

  Ketika t%.%h .erada dalam keadaan i!tirahat !at% !ikl%! ant%n$ yan$ len$kap

   .erlan$!%n$ 800 mdet den$an 300 mdet diha.i!kan %nt%k !i!tol entrikel dan 500

  mdet di$%nakan oleh dia!tol entrikel, Pen$i!ian entrikel !e.a$ian .e!ar 

   .erlan$!%n$ pada awal dia!tol !aat 'a!e pen$i!ian "epat, Pada ke"epatan deny%t

   ant%n$ yan$ tin$$i dia!tol memendek a%h le.ih .e!ar daripada !i!tol, Se.a$ai

  "ontoh ika ke"epatan deny%t ant%n$ menin$kat dari +5 menadi 180 kali per menit

  maka d%ra!i dia!tol .erk%ran$ !ekitar +5 dari 500 mdet menadi 125 mdet, Hal ini

  !an$at men$%ran$i wakt% yan$ ter!edia %nt%k relak!a!i dan pen$i!ian entrikel,

   am%n karena !e.a$ian .e!ar pen$i!ian entrikel teradi !elama awal dia!tol maka

   pada penin$katan ke"epatan deny%t ant%n$ mi!alnya ketika olah ra$a pen$i!ian

  tidak terlal% ter$an$$%, am%n terdapat .ata! pada !e.erapa "epat ant%n$ dapar 

   .erdeny%t tanpa men$%ran$i periode dia!tol hin$$a ke tahap yan$ dapat

  menye.a.kan pen$i!ian entrikel ter$an$$%, Pada ke"epatan ant%n$ yan$ le.ih dari

  200 deny%t per menit wakt% dia!tol menadi terlal% !in$kat %nt%k mem%n$kinkan

   pen$i!ian entrikel yan$ memadai, en$an tidak adek%atnya pen$i!ian maka "%rah

   ant%n$ .erk%ran$, alam keadaan normal ke"epatan deny%t entrikel tidak 

  mele.ihi 200 kali per menit karena periode re'rakter nod%! *A yan$ relati' lama

  men"e$ah imp%l! dihantarkan ke entrikel le.ih "epat dari ini,3 

  2.1.2.* C"#'i"c +/+

  ardia" o%tp%t >"%rah ant%n$? adalah ol%me darah yan$ dipompa oleh

  ma!in$ma!in$ entrikel per menit, %a penent% "%rah ant%n$ adalah ke"epatan

   ant%n$ >deny%t per menit? dan i!i !ek%n"%p >ol%me darah yan$ dipompa per 

  deny%t?, Ke"epatan rerata ant%n$ !aat i!tirahat adalah +0 deny%t per menit

  ditent%kan oleh ritmi!ita! nod%! S*B i!i !ek%n"%p rerata !aat i!tirahat adalah +0 ml

   per deny%t men$ha!ilkan "%rah ant%n$ rerata (900 mlJmenit ata% mendekati 5 liter 

   per menit, Selama olahra$a "%rah ant%n$ dapat menin$kat menadi 20 hin$$a 25

  liter per menit dan "%rah !etin$$i (0 liter per menit pernah di"apai oleh atlet terlatih

  !elama olahra$a .erat tipe daya tahan, Per.edaan antara "%rah ant%n$ !aat i!tirahat

  dan ol%me mak!imal darah yan$ dapat dipompa oleh ant%n$ per menit di!e.%t

  "adan$an ant%n$,(

  2.1.2., EKG

  17

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  18/47

  ;lektrokardio$ram >;# ata% ;K#? adalah te! nonina!i' yan$ di$%nakan

  %nt%k men"erminkan kondi!i ant%n$ yan$ menda!arinya den$an

  men$%k%r aktiita! li!trik ant%n$, en$an po!i!i lead >li!trik !en!in$ peran$kat?

   pada t%.%h di loka!i !tandar in'orma!i tentan$ kondi!i ant%n$ yan$ dapat

  dipelaari den$an men"ari pola karakteri!tik pada ;K#,5

  Ke$%naan ;K# adalah :

  1, &en$etah%i kelainankelainan irama ant%n$ >aritmia?

  2, &en$etah%i kelainankelainan miokardi%m >in'ark hipertrophy atrial dan

  entrikel?

  3, &en$etah%i adanya pen$ar%h ata% e'ek o.ato.at ant%n$

  (, &en$etah%i adanya $an$$%an elektrolit

  5, &en$etah%i adanya $an$$%an perikarditi!

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  19/47

  entrikel !eperti takikardia entrikel %$a akan memperle.ar dan men$%.ah .ent%k 

  komplek! S oleh !e.a. al%r kh%!%! yan$ memper"epat penye.aran imp%l!

  mela%i entrikel di pinta!, Hipertropi entrikel akan menin$katkan amplit%do

  komplek! S karena penam.ahan ma!!a otot ant%n$, epolari!a!i atri%m teradi

  !elama entrikel, /etapi .e!arnya komplek! S ter!e.%t akan men%t%pi $am.aran

   pem%lihan atri%m yan$ ter"atatdi elektrokardio$ra'i,5

  Se$men S/

  Interal ini terletak antara $elom.an$ depolari!a!i entrikel dan repolari!a!i

  entrikel, /ahap awal per%.ahan repolari!a!i entriklel teradi !elama periode ini

  tetapi per%.aha ini terlal% lemah dan tidak tertan$kap ;K#, Pen%r%nan a.normal

  !e$men S/ dikaitkan den$an i!kemia miokardi%m !edan$kan peni$katan !e$men S/

  dikaitkan den$an in'ark, Pen$$%naan di$itali! akan men%r%n$kan !e$men S/, 5

  #elom.an$ Interal /

  Interal ini di%k%r m%lai dari awal komplek!S !ampai akhir $elom.an$ /

  melip%t% depolari!a!i dan repolari!a!i entrikel, Interal / ratarata adalah 036

  !ampai 0(( detik dan .eraria!i !e!%ai den$an 'rek%en!i ant%n$, Interal /

  memanan$ pada pem.erian o.ato.at anti di!ritmia !eperti k%nidin prokainamid

  !etalol >.etapa"e? dan amidaron >"ordarone?, 5

  Gnt%k mem.a"a ;K# !e"ara m%dah dan tepat !e.aiknya !etiap ;K# di.a"a

  men$ik%ti %r%tan pet%n%k di .awah ini5

  1, Irama

  Pertamatama tent%kan irama !in%! ata% .%kan, *pa.ila !etiap komplek!

  S didah%l%i oleh !e.%ah $elom.an$ P .erarti irama !in%! kala% tidak maka

   .erarti .%kan irama !in%!,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  20/47

  ;K# normal !elal% re$%lar, Irama yan$ tidak re$%lar ditem%kan pada

  'i.rila!i atri%m ata% pada keadaan mana .anyak ditem%kan ek!tra!i!tol >atri%m

  ma%p%n entrikel? %$a pada !i"k !in%! !yndrome,

  3, *k!i!

  *k!i! normal !elal% terdapat antara 30 !ampai F110, e.ih dari 30

  di!e.%t deia!i ak!i! kiri le.ih dari F110 di!e.%t deia!i ak!i! kanan dan .ila

  le.ih dari F180 di!e.%t ak!i! !%perior,

  Kadan$ kadan$ ak!i! tidak dapat ditent%kan maka dit%li! %ndetermina.le

  mi!alnya pada ;K# dimana de'lek!i po!iti' dan ne$ati' pada komplek! S di

  !em%a !andapan !ama .e!arnya,

  (, Interal P  

  Interal P normal adalah k%ran$ dari 02 detik, e.ih dari 0,2 detik di!e.%t

   .lok *A deraat !at%, K%ran$ dari 01 detik di!ertai adanya $elom.an$ delta

  men%n%kkan Lol''Parkin!on Lhite !yndrome,

  5, &or'olo$i

  a, #elom.an$ P

  Perhatikan apakah kont%r $elom.an$ P normal ata% tidak, *pakah ada P

   p%lmonal ata% Pmitral,

   ., Komplek! S

  *danya $elom.an$ patolo$i! menandakan old myo"ardial in'ar"tion

  >tent%kan .a$ian ant%n$ mana yan$ men$alami in'ark melal%i pet%n%k 

  !andapan yan$ terli.at?,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  21/47

  #elom.an$ / yan$ datar >'lat +? menandakan i!kemia, #elom.an$ /

  ter.alik >/inerted? menandakan i!kemia ata% m%n$kin !%at% ane%ri!ma,

  #elom.an$ / yan$ r%n"in$ menandakan hiperkalemia,

  e, #elom.an$ G

  #elom.an$ G yan$ !an$at tin$$i >M $el, /? men%n%kkan hipokalemi,

  #elom.an$ G yan$ ter.alik men%n%kkan i!kemia miokard yan$ .erat,

  2.1.2.5 Te%"("( '"#"-

  /ekanan darah adalah $aya yan$ dtim.%lkan oleh darah terhadap dindin$

   pem.%l%h .er$ant%n$ pada ol%me darah yan$ terkand%n$ di dalam pem.%l%h

  darah dan daya re$an$ ata% diten!i.ilita! dindin$ pem.%l%h >!e.erapa m%dah

   pem.%l%h ter!e.%t dre$an$kan?,(

  /ekanan darah arteri dinyatakan lewat ( i!tilah yait% tekanan !i!tolik

  dia!tolik nadi dan rerata, /ekanan !i!tolik adalah tekanan p%n"ak yan$ ditim.%lkan

   pada arteri ketika darah dipompa ke dalam pem.%l%h ter!e.%t !ewakt% !i!tolik 

  entrikel, /ekanan dia!tolik adalah tekanan terendah yan$ ditim.%lkan pada arteri

  ketika darah men$alir kel%ar darinya ke p%m.%l%h di hilir !ewakt% dia!tolik 

  entrikel, /ekanan nadi adalah per.edaan antara tekanan !i!tolik dan dia!tolik,

  /ekanan rerata adalah tekanan ratarata di !epanan$ !ikl%! ant%n$,(

  /ekanan darah diat%r melal%i .e.erapa mekani!me 'i!iolo$i! %nt%k menamin

  aliran darah ke arin$an yan$ memadai, /ekanan darah ditent%kan oleh "%rah

   ant%n$ >cardiac output  =? dan re!i!ten!i pem.%l%h darah terhadap darah, %rah

   ant%n$ adalah ol%me darah yan$ dipompa melal%i ant%n$ per menit yait% i!i

  !ek%n"%p > stroke volume SA? @ la% deny%t ant%n$ >heart rate H?, e!i!ten!i

  mer%pakan ham.atan aliran darah dalam pem.%l%h tetapi tidak dapat di%k%r !e"ara

  lan$!%n$ den$an "ara apap%n, e!i!ten!i har%! dihit%n$ dari pen$%k%ran aliran

  darah dan per.edaan tekanan antara d%a titik di dalam pem.%l%h,  e!i!ten!i

   .er$ant%n$ pada ti$a 'aktor yait% i!ko!ita! >kekentalan? darah panan$ pem.%l%h

  dan ariari pem.%l%h,26

  2.1.2. HR 

  Ke"epatan deny%t ant%n$ ter%tama ditent%kan oleh pen$ar%h otonom pada

  nod%! S*,od%! S* dalam keadaan normal adalah pema"% ant%n$ karena memiliki

  ke"epatan depolari!a!i palin$ tin$$i, Pen%r%nan $rad%al poten!ial mem.ran !e"ara

  otomati! antara deny%tan !e"ara %m%m dian$$ap di!e.a.kan oleh pen%r%nan

   permea.ilita! terhadap KF, ant%n$ diper!ara'i oleh ked%a dii!i !i!tem !ara' 

  21

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  22/47

  otonom yan$ dapat memodi'ika!i ke"epatan kontrak!i wala%p%n %nt%k mem%lai

  kontrak!i tidak memerl%kan !tim%lai !ara', Sara' para!impati! ke ant%n$ adalah

  !ara' a$%! ter%tama memper!ara'i atri%m ter%tama nod%! S* dan *A !edan$kan

   per!ara'an ke entrikel tidak !i$ni'ikan,23

  )aktor -an$ &empen$ar%hi Heart ate23

  a, Sara' para!impati!

  Sara' ini menye.a.kan deny%t ant%n$ men%r%n, &ekani!me pen%r%nan deny%t

  teradi karena a!etilkolin yan$ dikel%arkan menye.a.kan permea.ilita! ion

  kal!i%m menin$kat, Hal ini menye.a.kan poten!ial mem.ran !emakin ne$ati' 

  >hiperpolari!a!i? !ehin$$a mem.%t%hkan wakt% yan$ le.ih lama %nt%k 

  men"apai tre!hold yan$ men$aki.atkan wakt% kontrak!i nod%! S* le.ih lama,

  Selain it% !ara' para!impati! %$a mempen$ar%hi !i!tem kond%k!i lain yait%

   pen%r%nan ke"epatan pen$hantaran imp%l! melal%i nod%! *A dan pada kond%k!i

  lain,

   ., Sara' !impati!

  Sara' ini meye.a.kan deny%t ant%n$ menin$kat, &ekani!menya adalah

   pen$el%aran norepine'rin mem.%at permea.ilita! ion atri%m dan Kal!i%m

  menin$kat !ehin$$a poten!ial yan$ di .%at le.ih "epat po!iti' dan tre!holdnya

  le.ih "eat ter"apai, Sara' !impati! %$a menye.a.kan penin$katan pen$hantaran

  imp%l! melal%i nod%! *A dan !i!tem kond%k!i lain,

  ", Hormon epine'rin

  enddia!toli" ol%me?,

  Sedan$kan !elama !i!tolik darah yan$ dipompakan dari entrikel kiri ke aorta

   .er%mlah kirakira +0 ml .e$it% p%la dari entrikel kanan ke dalan tr%nk%!

   p%lmonali!, %mlah darah yan$ dipompakan ma!in$ma!in$ entrikel !elama ma!a

  !i!tolik ini di!e.%t kel%aran ol%me !ek%n"%p >!troke ol%me o%tp%t?, Sedan$kan

  22

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  23/47

  !i!a ol%me darah yan$ tertin$$al di dalam ma!in$ma!in$ entrikel pada akhir 

  ma!a !i!tolik di!e.%t ol%me akhir!i!tolik >end !y!toli" ol%me? yan$ .er%mlah

  kirakira (050 ml, ee"tion 'ra"tion? yait% kirakira 60,+

  takipne%? dapat mer%pakan pertanda $a$al

   ant%n$ karena .er.a$ai !e.a. dan a!ido!i! karena penyakit ant%n$ !ianotik,

  2, )%nd%! ok%li

  Pemerik!aan '%nd%! ok%li mer%pakan hal yan$ pentin$ ter%tama %nt%k menilai

  keadaan pem.%l%hpem.%l%h arteriol dan en%l,

  3, Keadaan k%lit

  23

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  24/47

  Pemerik!aanJpera.aan k%lit dapat mer%pakan "ermin dari keadaan hemodinamik 

  karena kelainan kardioa!k%ler,

  (, ada >torak!?

  Pemerik!aan torak! har%! dilak%kan den$an !i!tematika m%lai dari in!pek!i

   palpa!i perk%!i kem%dian a%!k%lta!i,5, ant%n$

  *%!k%lta!i ant%n$ .er$%na %nt%k menem%kan .%nyi.%nyi yan$ diaki.atkan oleh

  adanya kelainan pada !tr%kt%r ant%n$ den$an per%.ahanper%.ahan aliran darah

  yan$ ditim.%lkan !elama !ikl%! ant%n$,

  6, *.domen

  Pemerik!aan a.domen pada kelainan ant%n$ ter%tama men"ari keadaankeadaan

  yan$ di!e.a.kan karena payah ant%n$ mi!alnya .end%n$an heparJhepatome$ali

  kadan$kadan$ di!ertai a!ite!, Pada payah ant%n$ hepar akan mem.e!ar karena

   .end%n$an dari entrikel kanan,

  +, /%n$kai dan arteriarteri peri'er 

  /er%tama pada penderitapenderita den$an hiperten!i apala$i pada penderita

   penderita m%da pera.aan arteriarteri har%! men"ak%p arteriarteri peri'er,

  2.1.* Hi&+!i

  Si!tem kardioa!k%lar adalah !i!tem tran!porta!i yan$ me.awa darah dan lim' ke dan

  dari arin$an t%.%h, Si!tem kardioa!k%lar terdiri dari komponen9

  1, ant%n$

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  25/47

  #am.ar 2,8, ant%n$9

  ant%n$ memiliki 3 lapi!an yait%9

  1, ;ndokardi%m

  &er%pakan lapi!an ant%n$ yan$ palin$ dalam .er.ata!an den$an l%men, i

   .awah lapi!an endokardi%m mer%pakan lapi!an !%.endokardi%m pada lapi!an ini

  terdapat !erat p%rkine yan$ .er'%n$!i !e.a$ai !el a%toritmik,

  2, &iokardi%m

  api!an miokardi%m ant%n$ terdiri dari arin$an otot ant%n$,

  iri"iri otot ant%n$:

  inti !el .anyak letaknya di ten$ah

   .er"a.an$

  memiliki di!k%! interkalari!

  3, ;pikardi%m

  &er%pakan lapi!an ant%n$ yan$ palin$ l%ar yan$ .er.ata!an den$an lapi!an

   peri"ardi%m i!"eral,

  #am.ar 2,9, =tot ant%n$ dan !erat p%rkine

  25

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  26/47

  #am.ar 2,10, =tot ant%n$

  #am.ar 2,11, Serat p%rkine

  Pem!- '"#"-

  26

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  27/47

  #am.ar 2,12, indin$ arteri ena dan kapiler, indin$ arteri dan ena memiliki

  !%at% t%ni"a intima t%ni"a media dan t%ni"a [email protected] >ata% adentitia?, S%at%

  arteri memiliki t%ni"a media yan$ le.ih te.al dan l%men yan$ relati' !empit,

  S%at% ena memiliki l%men yan$ le.ih .e!ar dan t%ni"a [email protected] adalah lapi!an

  yan$ palin$ te.al, /%ni"a intima ena !erin$ terlipat mem.ent%k kat%p, Kapiler 

  hanya !edikit memiliki endotel tanpa lapi!an !%.endotel ata% t%ni"a lainnya,10

  Pem.%l%h darah %m%mnya terdiri ata! lapi!an ata% t%nika .erik%t:11

  1, /%nika intima memiliki !at% lapi! !el endotel yan$ ditopan$ oleh !elapi! tipi!

  !%.endotel arin$an ikat lon$$ar yan$ kadan$kadan$ men$and%n$ !el otot polo!,

  Pada arteri intima dipi!ahkan dari t%nika media oleh !%at% lamina ela!ti"a

  intema yait% komponen terl%ar intima, amina ini yan$ terdiri ata! ela!ti"

  memiliki "elah >'ene!tra? yan$ mem%n$kinkan teradinya di'%!i zat %nt%k 

  mem.erikan n%tri!i ke !el!el .a$ian dalam dindin$ pem.%l%h, Karena tekanan

  darah dan kontrak!i pem.%l%h men$hilan$ pada !aat kematian t%nika intima

  arteri pada %m%mnya tampak .erom.akom.ak pada !ediaan arin$an

  2, /%nika media yait% lapi!an ten$ah ter%tama terdiri ata! lapi!an kon!entri! !el!el

  otot polo! yan$ ter!%!%n !e"ara .erpilin, i antara !el!el otot polo! terdapat

   .er.a$ai !erat dan lamela ela!tin !erat retik%lar kola$en tipe III proteo$likan

  dan $likoprotein yan$ ke!em%anya diha!ilkan !el!el ini, Pada arteri t%nika

  media memiliki lamina ela!ti"a [email protected] yan$ le.ih tipi! yan$ memi!ahkannya

  dari t%ni"a adentitia,

  3, /%ni"a adentitia ata% t%ni"a [email protected] ter%tama terdiri ata! !erat kola$en tipe I dan

  ela!tin, api!an adenti!ia .eran$!%r menyat% den$an arin$an ikat !tromal or$an

  tempat pem.%l%h darah .erada,

   Arteri

  /erdapat ti$a eni! arteri di t%.%h: arteri ela!tik >arteria ela!totypi"a? arteri

  m%!k%lar >arteria myotypi"a? dan arteriol >arteriola?, *rteri yan$ kel%ar dari ant%n$

  %nt%k menyal%rkan darah yan$ men$and%n$ ok!i$en mem.ent%k per"a.an$an yan$

   pro$re!i', iameter l%men arteri !e"ara .eran$!%r men$e"il !etiap kali .er"a.an$

  !ampai ter.ent%k pem.%l%h terke"il yait% kapiler >a! "apillare?, *rteri ela!tik 

  >arteria ela!totlpi"a? adalah pem.%l%h palin$ .e!ar di dalam t%.%h dan men"ak%p

  tr%nk%! p%lmonali! dan aorta !erta "a.an$"a.an$ %tamanya arteri .rakio!e'alika

  27

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  28/47

  karoti! kom%ni! !%.klaia erte.rali! p%lmonali! dan iliaka kom%ni!, indin$

   pem.%l%h ini ter%tama terdiri ata! !erat arin$an ikat ela!tik, Serat ini mem.eri

  kelent%ran dan daya re$an$ !ewakt% darah men$alir,11

  *rteri ela!ti" .e!ar .er"a.an$"a.an$ dan menadi arteri .er%k%ran!edan$

  arteri m%!k%lar >arteria myotypi"a? pem.%l%h darah ter.anyak di t%.%h, ala?, Karena rendahnya tekanan darah di ena aliran darah ke ant%n$ di ena

   .eralan lam.at dan .ahkan dapat men$alir .alik, *danya kat%p di ena mem.ant%

  aliran darah ena den$an men"e$ah aliran .alik darah, Ketika darah men$alir men%%

  28

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  29/47

   ant%n$ tekanan di ena mendoron$ kat%p ter.%ka, ketika darah m%lai men$alir .alik

  da%n kat%p men%t%p l%men dan men"e$ah aliran .alik darah, arah ena di antara

  kat%p di ek!tremita! men$alir ke arah ant%n$ aki.at kontrak!i otot yan$ men$elilin$i

  ena, Kat%p tidak terdapat pada ena di SSI ena kaa in'erior dan !%perior dan ena

  i!era, 11 

  indin$ ena !eperti dindin$ arteri %$a terdiri ata! ti$a lapi!an ata% t%nika,

   am%n lapi!an ototnya a%h le.ih tipi!, /%nika intima pada ena .e!ar terdiri ata!

  endotel dan !trat%m !%.endotheliale, i ena .e!ar t%nika media tipi! dan otot

   polo!nya .er"amp%r den$an !erat arin$an ikat, i ena .e!ar t%nika adenti!ia

  adalah lapi!an palin$ te.al dan palin$ .erkem.an$ di antara keti$a t%nika,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  30/47

  Kilomikron .era!al dari a.!orp!i lipid di %!%! >lipid ek!o$en? yan$ !elan%tnya

  akan mentran!port lipid dari %!%! ke hatiJarin$an, idalam K& men$and%n$

  tria!il$li!erol >/#? 'o!polipid >P? kole!terol >? apo * apo P? yait% yan$

  men$hidroli!i! tria!il$li!erol menadi a!am lemak dan $li!erol, *!am lemak 

  kem%dian ditan$kap oleh arin$an dan di$%nakan !e.a$ai ener$y %nt%k ant%n$

  ata% akan men$alami e!teri'ika!i den$an $li!erol, Sedan$kan tria!il$li!erol akan

  di!impan di arin$an adipo!e, #li!erol %$a di!impan di arin$an adipo!e !etelah di

  e!teri'ika!i den$an a!am lemak dalam .ent%k tria!il$li!erol, Setelah tria!il$li!erol

  dihidroli!i! oleh lipoprotein lipa!e kilomikron .er%.ah menadi !i!a kilomikron

  yan$ kem%dian akan ditran!port kem.ali ke hati, Selan%tnya komponen

  kole!terolnya dikema! kem.ali dalam .ent%k A >very low density lipoprotein?,

   ., A >very low density lipoprotein?

  A di.ent%k didalam hati >lipid endo$en?, )%n$!inya mentran!port lipid

  endo$en dari hati ke arin$an, A men$and%n$ tria!il$li!erol !e.a$ai komponen

  %tama kole!terol 'o!polipid apo P? yan$

  terdapat pada endotel pem.%l%h darah akan men$hidroli!i! tria!il$li!erol menadi

  a!am lemak dan $li!erol, *!am lemak ditan$kap oleh arin$an dan di$%nakan

  !e.a$ai !%m.er ener$y %nt%k ant%n$ ata% di!impan !e.a$ai tria!il$li!erol di

   arin$an adipo!e, #li!erol ditan$kap oleh arin$an %nt%k ree!teri'ika!i menadi

  tria!il$li!erol di arin$an adipo!e, Setelah di hidroli!i! oleh lipoprotein lipa!e

  A akan .er%.ah menadi I >intermediate density lipoprotein?,

  ", I >intermediate density lipoprotein?

  I di.ent%k dari A, Komponen %tama dari I adalah kole!terol, Selain it%

  I %$a men$and%n$ apo low density lipoprotein?,

  d, >low density lipoprotein?

  di.ent%k dari I, Komponen %tama dari adalah kole!terol, Kole!terol

  di$%nakan !e.a$ai komponen mem.rane !el dan hormone !teroid, akan

  ditan$kap oleh hati ata% arin$an yan$ memiliki re!eptor , %$a dikenal

  !e.a$ai bad cholesterol ,

  e, H >high density lipoprotein?

  H di!inte!i! dan di!ekre!i oleh hati dan %!%!, Komponen %tamanya .er%pa

  'o!'olipid dan kole!terol !elain it% %$a men$and%n$ apo *, Kole!terol akan

  30

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  31/47

  di%.ah menadi kole!teril e!ter >;? oleh */ >le"ithine"hole!terol a"yl

  tran!'era!e?, H .erperan pada tran!port.alik kole!terol dari arin$an ke hati,

  Hati men$$%nakan kem.ali kole!terol dan di%.ah menadi $aram emped% ata%

  dapat p%la diek!kre!ikan ke dalam emped%, H dikenal !e.a$ai good cholesterol ,

  2.2 O!"-#""

  2.2.1 Je(i&

  a, =lahra$a aero.ik

  =lahra$a aero.ik adalah !%at% .ent%k aktiita! 'i!ik yan$ meli.atkan otot

  otot .e!ar dan dilak%kan dalam inten!ita! yan$ "%k%p rendah !erta dalam wakt%

  yan$ "%k%p lama, atihan aero.ik dilak%kan den$an t%%an %nt%k menin$katkan

  ketahanan kardioa!k%lar dan %nt%k men%r%nkan .erat .adan, =lahra$a eni! ini

  !an$at dian%rkan pada oran$ yan$ men$alami o.e!ita! ata% oerwei$ht, =lahra$a

  aero.ik ata% yan$ .ia!a di!e.%t latihan kardioa!k%lar menin$katkan '%n$!i kera

   par% ant%n$ dan melan"arkan !irk%la!i darah !ehin$$a t%.%h mendapatkan dan

  men$$%nakan ok!i$en le.ih .aik %nt%k meta.oli!me !el, =k!i$en .er'%n$!i dalam

   pem.ent%kan !%m.er ener$i t%.%h yait% adeno!in tri'o!'at >*/P? den$an

  men$$%nakan !ikl%! a!am !itrat !e.a$ai al%r meta.oli!me %tama,(

  *ktiita! 'i!ik yan$ terma!%k olahra$a aero.ik adalah alan "epat o$$in$

  ata% larilari ke"il renan$ dan!a ata% .er!epeda, Inten!ita! dalam !etiap olahra$a

  aero.ik .er.eda.eda, Intenita! adalah %!aha yan$ di.erikan !etiap oran$ dalam

  men$erakan aktiita! 'i!ik, *H* men$an%rkan !etidaknya dilak%kan aktiita!

  'i!ik den$an inten!ita! !edan$ yait% di mana /ar$et Heart ate >/H? ata% detak 

   ant%n$ yan$ diin$inkan adalah 6080 dari perkiraan detak ant%n$ mak!imal,

  Perkiraan detak ant%n$ mak!imal adalah 220 dik%ran$ den$an %m%r !aat ini,

  *H* %$a men$an%rkan olahra$a aero.ik dilak%kan dalam 2030 menit

   perharinya %nt%k men$%ran$i ri!iko terkena penyakit ant%n$ koroner, )rek%en!i

  ata% %mlah hari %nt%k olahra$a dalam !emin$$% yan$ dian%rkan adalah 3+ hari

   permin$$%,(

   ., =lahra$a anaero.i"

  31

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  32/47

  =lahra$a anaero.ik adalah !%at% .ent%k aktiita! 'i!ik yan$ tidak 

  memerl%kan ok!i$en dalam pelak!anaannya, =lahra$a ini dilak%kan den$an

  t%%an %nt%k menin$katkan ma!!a otot dan ton%! otot, atihanlatihan yan$

  dimak!%d di !ini adalah an$kat .e.an, )rek%en!i olahra$a anaero.ik yan$

  dian%rkan dalam !emin$$% memiliki !at% ata% d%a hari tanpa olahra$a di antara

  harihari latihan, Sat% !et adalah !e%mlah repeti!i ata% per%lan$an kem.ali

  $erakan, leeland lini">2011? %$a men$an%rkan !at% !et men$and%n$ 1220

  kali repeti!i den$an an$kat .e.an rin$an dan 812 repeti!i an$kat .e.an .erat

  %nt%k mem.ent%k ma!!a otot, i!arankan terdapat ma!a re"oery yait% 0180

  detik di antara d%a !et, Hal ini %nt%k men"e$ah kelelahan otot yan$ le.ih "epat,(

  2.2.2 I(+e&i+"&

  Pe("#- !"-#"" #i("(

  =lahra$a 'i!ik mer%pakan 'aktor pentin$ yan$ dapat mempen$ar%hi !i!tem

  kardioa!k%ler, Per%.ahan ter!e.%t %$a dipen$ar%hi tipe olahra$a 'i!ik >apakah

  dominan olahra$a dinamikritmiki!otonik ata% !tatiki!ometrik? inten!ita! dan d%ra!i

  olahra$a %m%r indiid% dan tin$kat ke.%$aran indiid%, Keadaan !i!tem

  kardioa!k%lar yan$ .er%.ahan yan$ teradi pada remaa normal yan$ tidak terlatih

  dalam mere!pon olahra$a dinamik !eperti .erlari dapat dilihat pada $am.ar 1(,

  Perhatikan .ahwa deny%t ant%n$ dan "%rah ant%n$ !an$at menin$kat !elama

  32

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  33/47

  olahra$a dan tekanan arteri ratarata !erta tekanan darah %$a menin$kat !e"ara

  !i$ni'ikan, Per%.ahan ini memperlihatkan ke.%t%han meta.olik otot ran$ka den$an

  menin$katkan aliran darah ke otot ran$ka, Se.a$ai tam.ahan otot yan$ .erkontrak!i

  dapat men$kompre!i pem.%l%h darah ika kontrak!inya mele.ihi 10 te$an$an

  mak!im%m, ika te$an$an le.ih dari +0 maka aliran darah akan terhenti !ama

  !ekali,am%n diantara kontrak!i aliran darah akan !an$at menin$kat !ehin$$a aliran

  darah per !at%an wakt% di !%at% otot yan$ .erkontrak!i !e"ara ritmik menin$kat

  hin$$a 30 kali lipat,2

  &ekani!me lokal yan$ mempertahankan !e%mlah .e!ar aliran darah otot !aat

   .erolahra$a adalah pen%rt%nan Po2 arian$an penin$katan P"o2 dan ak%m%la!i KF

  !erta meta.olit a!odilator lain !%h% yan$ menin$kat pada otot yan$ aktii' %$a

   .erperan mema!odilata!ikan pem.%l%h darah, ilata!i !'in$ter prakapiler dan

  arteriol menye.a.kan penin$katan 10100 kali lipat %mlah kapiler yan$ ter.%ka dan

   arak rerata antar darah dan !el akti' dan %$a arak di'%!i =2 akan !an$at .erk%ran$, 2

  #am.ar 2,13, Penye!%aian kardioa!k%ler terhadap olahra$a

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  34/47

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  35/47

  meta.olik lokal dari arteri koroner aki.at dari kera ant%n$ dan kon!%m!i ok!i$en

  miokardial,131(

  Pompa otot ran$ka %$a mer%pakan 'aktor pentin$ dalam memi"% kem.alinya

  ar%! .alik ena !elama olahra$a dinamik !ehin$$a dapat men"e$ah teradinya

   pen%r%nan tekanan ena yan$ dra!ti!, )aktor lain yan$ memi"% ar%! .alik ena adalah

   pompa re!pira!i, Per$erakan re!pira!i yan$ menin$kat !elama olahra$a menin$katkan

  e'ektiita! pompa re!pira!i !ehin$$a menin$katkan ar%! .alik ena dan pen$i!ian

   ant%n$, 131(

  e!pon kardioa!k%lar !i!temik terhadap olahra$a .er$ant%n$ pada eni!

  kontrak!i yan$ dominan di otot yakni i!ometrik ata% i!otonik, Pada kontrak!i otot

  i!ometrik 'rek%en!i deny%t ant%n$ menin$kat, Selain it% !etelah .e.erapa detik 

  kontrak!i dim%lai olahra$a i!ometrik ini akan menye.a.kan tekanan darah !i!tolik 

  dan dia!tolik menin$kat taam nam%n "%rah ant%n$ tidak .anyak .er%.ah !erta

  aliran darah .erk%ran$ aki.at kompre!i pem.%l%h darah, 131(

  Pada olahra$a i!otonik %$a teradi penin$katan 'rek%en!i deny%t ant%n$

  nam%n per.edaanya teradi penin$katan yan$ men"olok pada "%rah ant%n$ yait%

  dapat teradi penin$katan "%rah ant%n$ 35 Jmenit, aki.atnya tekanan darah !i!tolik 

  hanya menin$kat !edan$ !ementara dia!tolik .ia!anya tidak .er%.ah ata% men%r%n,

  Pada olahra$a i!ometrik otot dikontrak!ikan !e"ara tonik dan dapat menin$katkan

  re!i!ten!i peri'er total dan penin$katan aktiita! !impati! otot, Sedan$kan pada

  i!otonik %!tr% !e.aliknya teradi pen%r%nan re!i!tan!i peri'er, 131(

  Pe("#- O!"-#"" Be#"+

  =lahra$a 'i!ik yan$ dikondi!ikan memiliki e'ek yan$ .erman'aat %nt%k !i!tem

  kardioa!k%lar, &e!kip%n per%.ahan %$a dipen$ar%hi tipe olahra$a inten!ita! dan

  d%ra!i olahra$a %m%r dan tin$kat ke.%$aran ma!in$ma!in$ indiid%, Se"ara %m%m

  olahra$a yan$ di%lan$%lan$ dalam an$ka wkat% yan$ lama dih%.%n$kan den$an

   penin$katan kapa!ita! kera indiid%,Per%.ahan kardioa!k%lar ter!e.%t dapat dalam

  hal penin$katan ol%me darah pen%r%nan deny%t ant%n$ penin$katan ol%me !troke

   ant%n$ dan pen%r%nan tekanan darah arteri !aat .eri!tirahat, Selama olahra$a

  !e!eoran$ yan$ terlatih akan dapat menerima .e.an kera dan "%rah ant%n$ den$an

  deny%t ant%n$ yan$ le.ih rendah dan ol%me !troke yan$ le.ih tin$$i di.andin$kan

  den$an oran$ yan$ tidak terlatih, Per%.ahan ini men$ha!ilkan pen%r%nan !e"ara

  %m%m ke.%t%han ok!i$en miokardial dan penin$katan cardiac reserve  >.erpoten!i

  %nt%k menin$katkan "%rah ant%n$? yan$ dapat menadi re!pon ketika !tre!,

  35

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  36/47

  Pem.e!aran r%an$ entrikel !erin$kali dih%.%n$kan den$an olahra$a end%ran"e

  !edan$kan penin$katan ma!a myokardial dan kete.alan dindin$ entrikel le.ih

  dh%.%n$kan den$an olahra$a !tati! >kek%atan?, Per%.ahan !tr%kt%r ini menin$katkan

  kapa.ilita! miokardi%m,131(

  Pene.alan dindin$ entrikel dih%.%n$kan den$an penin$katan inten!ita!

  olahra$a yan$ men$andalkan kek%atan, Per%.ahan !tr%kt%r ter!e.%t dapat

  memper.aiki kapa.ilita! pemompaan miokardi%m, ika .erhenti dari pro$ram

  olahra$a ter!e.%t maka akan teradi per%.ahan !tr%kt%r den$an "epat,=lahra$a

  mer%pakan pen$kondi!ian 'i!ik yan$ !e"ara !i$ni'ikan men$%ran$i in!iden dan

  mortalita! dari penyakit ant%n$, &e!kip%n .el%m ada !t%di yan$ memaparkan

  ke%nt%n$an !e"ara !pe!i'iknya nam%n terdapat korela!i yan$ po!i!ti' antara oran$

  oran$ yan$$ tidak akti' .er$erak den$an in!iden !erta inten!ita! penyakit ant%n$

  koroner, Ke%nt%n$an dari .erolahra$a %$a ternyata terdapat per.aikan dalam

  kapa!ita! kera 'i!ik per!enta!e lemak t%.%h !er%m lipid dan terdapat pera!aan

  dalam keadaan !ehat !erta penin$katan k%alita! hid%p,  2131(

  /etapi pem.e!aran r%an$ entrik%lar dan hipertro'i miokardial .%kan

  mer%pakan !%at% tanda per.aikan cardiac performance .i!a adi hal ter!e.%t

  mer%pakan re!pon adapti' terhadap keadaan patolo$i dimana dalam keadaan yan$ek!trim m%n$kin tidak dapat mem.ant%, [email protected]? yan$ dipi"% oleh olahra$a, [email protected] rerata

  adalah !ekitar 38 mlJk$Jmenit pada pria !ehat yan$ terlal% .anyak aktiita! dan !ekitar 

  29 mlJk$Jmenit pada wanita !ehat yan$ akti', *n$ka ini le.ih rendah pada oran$ yan$

  tidak akti', [email protected] adalah ha!il dari "%rah ant%n$ mak!im%m dan ek!trak!i den$an

  latihan,Per%.ahan yan$ teradi pada otototot ran$ka den$an latihan adalah

   penin$katan %mlah mitokondria dan enzim yan$ .erperan pada meta.oli!me

  ok!idati', %mlah kapiler menin$kat den$an mem.aiknya di!tri.%!i darah ke !era.%t

  otot, ;'ek akhirnya adalah ek!trak!i =2 yan$ le.ih !emp%rna dan aki.atnya

   pem.ent%kan laktat yan$ le.ih ke"il %nt%k .e.an yan$ !ama, Penin$katan aliran darah

  ke otot menadi .erk%ran$ dan karena hal ini 'rek%en!i deny%t ant%n$ dan "%rah

  36

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  37/47

   ant%n$ k%ran$ menin$kat di.andin$kan den$an oran$ yan$ tidak terlatih, Hal ini

  mer%pakan ala!an men$apa olahra$a .er$%na .a$i pa!ien penyakit ant%n$,2131(

  2.2.* E$e% +e#-"'"/ K"#'i4"&%!e#

  Per%.ahan Kardioa!k%ler Selama &elak%kan =lahra$a(

  Aaria.el

  kardioa!k%ler 

  Per%.ahan Keteran$an

  Ke"epatan deny%t

   ant%n$

  &enin$kat /eradi aki.at penin$katan aktiita! !impati! dari

   pen%r%nan aktiita! para!impati! pada nod%! S*

  *liran .alik ena &enin$kat /eradi aki.at a!okontrik!i ena yan$ diind%k!i

  oleh !yara' !impati! !erta penin$katan aktiita!

   pompa otot ran$ka dan pompa re!pira!i

  Aol%me !ek%n"%p &enin$kat /eradi aki.at penin$katan aliran .ailk ena

  melal%i mekani!me )rankStarlin$ >ke"%ali

  apa.ila wakt% pen$i!ian .erk%ran$ !e"ara

   .ermakna aki.at tin$$inya ke"epatan deny%t

   ant%n$? dan aki.at penin$katan kontraktilita!

  miokardi%m yan$ di!tim%la!i oleh !yara' 

  !impati!

  %rah ant%n$ &enin$kat /eradi aki.at penin$katan ke"epatan deny%t

   ant%n$ dan ol%me !ek%n"%p

  *liran darah ke

  otot ran$ka akti'

  dan otot ant%n$

  &enin$kat /eradi aki.at a!odilata!i ateriol yan$ dikontrol

  !e"ara lokal yan$ diperk%at oleh e'ek 

  a!odilata!i epineprin dan kalahnya e'ek 

  a!okontrik!i !impati! yan$ le.ih lemah

  *liran darah

  keotak 

  /idak

   .er%.ah

  /eradi karena !tim%la!i !impati! tidak .ere'ek 

   pada

  arteriol otak mekani!me kontrol lo"al

  mempertahankan aliran darah ke otak kon!tan

  apap%n keadaannya

  37

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  38/47

  *liran darah

  kek%lit

  &enin$kat /eradi karena p%!at kontrol hipotalam%!

  men$ind%k!i arteriol k%lit penin$katan aliran

  darah k%lit mem.awa pana! yan$ diha!ilkan oleh

  otot yan$ .erolahra$a keperm%kaan t%.%h

  !ehin$$a pana! dapat di!al%rkan ke lin$k%n$an

  l%ar,

  *liran darah ke

  !al%ran

   pen"ernaan $inal

  dan

  or$an lain

  &en%r%n /eradi aki.at a!okontrik!i arteriol yan$

  diind%k!i oleh !yara' !impati! !e"ara %m%m,

  e!i!ten!i peri'er

  total

  &en%r%n /eradi karena re!i!ten!i di otototot ran$ka

   ant%n$ dan k%lit men%r%n den$an tin$kat le.ih

   .e!ar daripada penin$katan re!i!ten!i di or$an

  or$an lain

  /ekanan darah

  arteri ratarata

  &enin$kat

  >!edan$?

  /eradi "%rah ant%n$ menin$kat le.ih .e!ar 

  daripada pen%r%nan re!i!ten!i peri'er total

  2.2., F(&i /em"("&"(

  Pemana!an adalah ke$iatan per!iapan t%.%h %nt%k menin$katkan 'rek%en!i

   ant%n$ dan pen$%l%ran otot yan$ .ert%%an memper!iapkan emo!ional 'i!iolo$i! dan

   p!ikolo$i! %nt%k melak%kan .er.a$ai ma"am latihan,15

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  39/47

  8, &enin$katkan kapa!ita! kera 'i!ik !e!eoran$,

  9, &en$%ran$i kete$an$an,

  10, &enin$katkan kemamp%an arin$an pen$h%.%n$ dalam $erakan memanan$

  ata% mere$an$ dan teradi penin$katan kondi!i t%.%h atlet !e"ara p!ikololo$i!,

  2.2.5 F(&i /e('i(i("(

  Setelah .erolahra$a ada %$a 1 hal yan$ tak kalah pentin$ yait% pendin$inan,

  Pendin$inan !etelah .erolahra$a artinya memperlam.at tin$kat aktiita! !e"ara

   .ertahap den$an "ara:13

  1, &em.ant% deny%t ant%n$ dan pernapa!an !e"ara .ertahap kem.ali normal,

  2, &em.ant% men"e$ah ra!a p%!in$ aki.at men%mp%knya darah di dalam otototot

  kaki ika aktiita! .erat dihentikan !e"ara ti.ati.a,

  3, &enyiapkan otot %nt%k !e!i latihan .erik%tnya e!ok hari,

  (, &em.%an$ prod%k !i!a !eperti a!am laktat yan$ dapat men%mp%k di otot !aat

  melak%kan aktiita! .erat,

  Gnt%k pendin$inan yan$ e'ekti':

  1, &elak%kan latihan inten!ita! rendah !elama !etidaknya 510 menit,

  2, &en$akhiri den$an melak%kan pere$an$an !elama 10 menit,

  Lakt% ter.aik %nt%k melak%kan pere$an$an adalah lan$!%n$ !etelah pendin$inan

  !aat otot ma!ih han$at dan re!pon!i', Pere$an$an mem.ant% melema!kan otototot

  dan menin$katkan 'lek!i.ilita!, !e.aiknya !etiap !ele!ai melak%kan olahra$a

  dilak%kan pendin$inan %nt%kmen"e$ah teradinya penim.%nan zatzat ra"%n yan$

  dikel%arkan !ewakt% .erolahra$a ata% p%!in$p%!in$ karena darah ma!ih terk%mp%l di

  otot yan$akti', Penim.%nan a!am laktat dapat menim.%lkan ra!a nyeri pada otot

  !e!%dah .erolahra$a,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  40/47

  Ketika melak%kan aktiita! 'i!ik .erat ant%n$ akan .erdetak "epat

  >menin$katnya ke"epatan ant%n$? dan k%at >menin$katnya i!i !ek%n"%p? !ehin$$a

  akan mempen$ar%hi re$%la!i "%rah ant%n$, (

   od%! S* adalah pema"% normal ant%n$ karena memiliki la% depolari!a!i

  !pontan yan$ tertin$$i, Ketika nod%! S* men"apai am.an$ ter.ent%k !%at% poten!ial

  ak!i yan$ menye.ar ke !el%r%h ant%n$ memi"% ant%n$ %nt%k .erkontrak!i, (

  Si!tem !ara' !impati! yan$ men$ontrol kera ant%n$ pada !it%a!i dar%rat ata%

  olahra$a ketika di.%t%hkan penin$katan aliran darah memper"epat 'rek%en!i deny%t

   ant%n$ melal%i e'eknya pada arin$an pema"%, ;'ek %tama !tim%la!i !impati! pada

  no!%d S* adalah per"epatan depolari!a!i !ehin$$a am.an$ le.ih "epat ter"apai,

   orepine'rin yan$ dikel%arkan dari %%n$ !ara' !impati! men$%ran$i permea.ilita! K 

  den$an memper"epat inaktia!i !al%ran K F, en$an pen%r%nan %mlah ion kali%m

  yan$ menin$$alkan !el .a$ian dalam !el menadi k%ran$ ne$atie !ehin$$a tim.%l

  e'ek depolari!a!i, Per$e!eran ke am.an$ yan$ le.ih "epat di .awah pen$ar%h !impati!

  ini mem%n$kinkan poten!ial ak!i menadi le.ih !erin$ !ehin$$a ke"epatan ant%n$

  menin$kat, (

  i !el kontraktil atri%m dan entrikel di mana ked%anya memiliki .anyak %%n$

  !ara' !impati! !tim%la!i !impati! menin$katkan kek%atan kontrak!i !ehin$$a ant%n$

   .erdeny%t le.ih k%at dan memera! kel%ar le.ih .anyak darah, ;'ek ini ditim.%lkan

  den$an menin$katkan permea.ilita! a2F yan$ menin$katkan in'l%@ a2F  dalam

   pen$$a.%n$an ek!ita!ikontrak!i,(

  Karenanya e'ek ke!el%r%han !tim%la!i !impati! pada ant%n$ adalah

  menin$katkan e'ektiita! ant%n$ !e.a$ai pompa den$an menin$katkan ke"epatan

   ant%n$ men$%ran$i pen%ndaan antara kontrak!i atri%m dan entrikel men$%ran$i

  wakt% hantaran ke !el%r%h ant%n$ dan menin$katkan kek%atan kontrak!i,(

  2.*.2 H("( !"-#"" 'e("( &+"mi(" '"( %e"#"(

  =lahra$a men%r%nkan hormon !tre! !eperti korti!ol dan menin$katkan endor'in,

  ;ndor'in di!e.%t %$a den$an hormon N feel good N ata% ra!a !enan$ adalah zat kimia

  alami yan$ mem.%at t%.%h mera!a .aik dan ketika mereka dilepa!kan melal%i

  latihan !%a!ana hati anda didoron$ %nt%k men$alami keadaan .aik dan nyaman,

  Selain endor'in latihan %$a melepa!kan hormon adrenalin !erotonin dan dopamin,

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  41/47

  ;ndor'in dide'ini!ikan !e.a$ai zat !eperti hormon yan$ diprod%k!i kelenar 

   pit%itari di otak dan .er'%n$!i !e.a$ai o.at pen$hilan$ ra!a !akit alami t%.%h, Selama

  latihan endor'in ini diha!ilkan dan ini dapat men$ha!ilkan pera!aan e%'oria >!enan$?,

  ;ndor'in diha!ilkan .i!a .e$it% k%at !ehin$$a mereka .enar.enar men%t%pi ra!a

  !akit, =ran$ akti' !e"ara 'i!ik p%lih dari depre!i rin$an le.ih "epat dan aktiita! 'i!ik 

  !an$at .erh%.%n$an den$an ke!ehatan mental yan$ .aik ter%tama .a$i oran$ y$

   .er%m%r, 216

  Hormon ini .erperan dalam menin$katkan daya tahan t%.%h, St%di yan$

  dilak%kan di In$$ri! memperlihatkan .ahwa 83 oran$ yan$ memiliki $an$%an

  mental men$andalkan olahra$a %nt%k menin$katkan mood dan men$%ran$i

  ke$eli!ahan,216

  =lahra$a dapat menadi !tre!or >penin$katan korti!ol? !ehin$$a .erpoten!i

  menim.%lkan di!tre! !e.aliknya olahra$a %$a dapat menadi !tim%lator >penin$ktan

  endor'in? yan$ dapat menim.%lkan e%!tre!, =lahra$a yan$ dilak%kan !e"ara

   .erkelan%tan den$an do!i! yan$ tepat men%r%nkan !ekre!i >hipotalamus–puitutary– 

  adrenal axis) HP* *@i! hiperkoti!ol yan$ rendah !itokin proin'lama!i I6 akti'

  meran$!an$ !ekre!i hormone pert%m.%han >#H? prolaktin dan dapat menin$katkan

  keke.alan t%.%h den$an diran$!an$nya /h2, Pada !aat olahra$a !el!el !i!tem

  keke.alan t%.%h akan .er!irk%la!i den$an le.ih "epat di dalam t%.%h dan

  kem%n$kinan %$a ada doron$an !ementara di dalam prod%k!i macrophage, yakni !el

  !el  yan$ menyeran$ .akteri, Per%.ahan ini m%n$kin akan .erakhir hanya .e.erapa

   am !etelah .erolahra$a nam%n ada ke%nt%n$an k%m%lati' .a$i yan$ .erolahra$a

  !e"ara moderat dan terat%r,216

  2.*.* H("( &i" 'e("( &i&+em %"#'i4"&%!e#

  Aaria.el %!ia %$a mempen$ar%hi !i!tem kardioa!k%lar, eonat%! normal

  memiliki deny%t ant%n$ i!tirahat >re!tin$ heart rate? yan$ tin$$i >rata rata 1(0Jmenit?

  dan tekanan darah arteri yan$ rendah >rata rata 60J35 mmH$?, Per%.ahan yan$ "epat

  teradi hin$$a tah%n pertama yait% deny%t ant%n$ 120Jmenit dan tekanan darah arteri

  100J65 mmH$,13

  Per%.ahan %$a teradi pada pem.%l%h darah diantaranya .erk%ran$nya den!ita!

  kapiler di .e.erapa arin$an dan menin$katnya total re!i!ten pem.%l%h darah peri'er,

  Per%.ahan per%.ahan ini menye.a.kan penin$katan tekanan darah arteri dan tekanan

  darah arteri rata rata,13

  41

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  42/47

  Per%.ahan tekanan darah yan$ diind%k!i oleh .arore!eptor arterial akan

   .erk%ran$ '%n$!inya !eirin$ .ertam.ahnya %!ia, Hal ini dikarenakan .erk%ran$nya

  akitiita! a'eren dari .arore!eptor arterial karena kekak%an arteri >arterial ri$idity?

  yan$ menin$kat, Selain it% %mlah norepine'rin yan$ .ekera di !ara' !impati! %$a

  akan .erk%ran$ !emakin .ertam.ahnya %m%r,13

  2.*., H("( "(+"#" m'"- !e!"-7 ("$"& ce/"+7 3"(+( e#'e"#7 '"( &"%i+ ++

  %"%i +e#-"'"/ &i&+em %"#'i4"&%!e#

  Ke$iatan olahra$a den$an aktiita! aero.ik yan$ dominan meta.oli!me ener$i

  akan .eralan melal%i pem.akaran !impanan kar.ohidrat lemak dan !e.a$ian ke"il

  >O5? dari peme"ahan !impanan protein yan$ terdapat di dalam t%.%h %nt%k 

  men$ha!ilkan */P >adenosine triphospate?, *ktiita! yan$ .er!i'at anaero.ik ener$i

  yan$ akan di$%nakan oleh t%.%h %nt%k melak%kan aktiita! yan$ mem.%t%hkan

  ener$i !e"ara "epat ini akan diperoleh melal%i hidroli!i! phosphocreatine >Pr? !erta

  melal%i $likoli!i! $l%ko!a !e"ara anaero.ik, Pro!e! meta.oli!me ener$i !e"ara

  anaero.ik ini dapat .eralan tanpa kehadiran ok!i$en >=2?, &eta.oli!me anaero.ik 

  dapat men$ha!ilkan prod%k !ampin$an .er%pa a!am laktat yan$ apa.ila terak%m%la!i

  dapat men$ham.at kontrak!i otot dan menye.a.kan ra!a nyeri pada otot yan$ pada

  akhirnya dapat menye.a.kan !tre! 'i!ik den$an $eala $erakan$erakan .ertena$a !aat

   .erolahra$a tidak dapat dilak%kan !e"ara kontin% dalam wakt% yan$ panan$ dan

  har%! di!elin$i den$an interal i!tirahat,1+

  Pada !aat =lahra$a ke.%t%han ok!i$en menin$kat !ehin$$a t%.%h

  men$kompen!a!i den$an menin$katkan 'rek%en!i perna'a!an !%paya pert%karan =2

  den$an =2 ter"apai %nt%k memen%hi ke.%t%han =2 t%.%h %tamanya !el !kelet yan$

  menin$kat, ir"%la!i darah ke otot pada oran$ normal tidak olahra$a adalah 1(

  ""J100 $ram otot !edan$kan pada !aat =lahra$a menin$kat menadi 30 "" J 100 $ram

  otot, ant%n$ yan$ tera!a .erde.arde.ar dikarenakan !en!a!i dari deny%t ant%n$

  yan$ le.ih k%at dan "epat,1+

  2.*.5 Pe#e'""( &i&+em %4 8"( "+!e+ '"( (( "+!e+

  atihan 'i!ik dapat mem.erikan per%.ahan pada !em%a '%n$!i !y!tem t%.%h,

  Per%.ahan yan$ teradi pada !aat latihan .erlan$!%n$ di!e.%t re!pon, Sedan$kan

   per%.ahan yan$ teradi aki.at latihan yan$ ter%!mener%! dan terpro$ram !e!%ai

  den$an prin!ipprin!ip latihan di!e.%t adapta!i, Ken"an$nya detak ant%n$ !aat

   .erolahra$a mer%pakan re!pon dari ant%n$ nam%n !etelah lama .erlatih maka

   perlahanlahan detak ant%n$ menadi !ta.il karena kek%atan otot ant%n$ .ertam.ah

  42

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  43/47

  %nt%k memompakan daarah ini mer%pakan adapta!i ant%n$ terhadap latihan 'i!ik 

  yan$ dialani, Semakin .erat akti'ita! 'i!ik yan$ dilak%kan !aat .erolahra$a maka

  !emakin .e!ar ke.%t%han ok!i$en didalam t%.%h %nt%k men$im.an$i hal ter!e.%t

   ant%n$ dan !y!tem peredaran darah har%! .ekera le.ih, %nt%k memen%hi ke.%t%han

  ok!i$en dan n%trien yan$ !emakin menin$kat di arin$an den$an !i!a ha!il

  meta.olitan yan$ .anyak !eperti a!am laktat dan .enda.enda keton yan$ me!ti

  dikel%arkan dari dalam t%.%h, dim%lai den$an per%.ahan 'i!iolo$i! dan dalam wakt%

  yan$ relatie lama akan teradi per%.ahan mor'olo$i! yan$ le.ih kon!i!ten,131(

  en$an !erin$nya ant%n$ di.eri .e.an latihan yan$ ter%!mener%! dan

   .erke!inam.%n$an !e"ara otomati! otot ant%n$ .eradapta!i !ehin$$a kek%atan

   ant%n$ dalam memompakan darah menadi le.ih menin$kat di.andin$ !e.el%m

  latihan karena kinera ant%n$ menadi le.ih .aik maka !%plai ok!i$en .a$i or$anel

  or$anel lainnya ter"%k%pi den$an !endirinya or$anelor$anel ter!e.%t dapat .ekera

  !e!%ai '%n$!inya menadi le.ih .aik, 131(

  atihan 'i!ik akan mem.erikan pen$ar%h yan$ .aik terhadap .er.a$ai ma"am

  !i!tem yan$ .ekera didalam t%.%h !alah !at%nya adalah !i!tem kardioa!k%ler di

  mana den$an latihan 'i!ik yan$ .enar dan terat%r akan teradi e'i!ien!i kera ant%n$,

  ;'i!ien!i kera ant%n$ ata%p%n kemamp%an ant%n$ akan menin$kat !e!%ai den$an

   per%.ahanper%.ahan yan$ teradi, Hal ter!e.%t dapat .er%pa per%.ahan pada

  'rek%en!i ant%n$ i!i !ek%n"%p dan "%rah ant%n$, 131(

  Pen%r%nan tekanan darah ini antara lain teradi karena pem.%l%h darah

  men$alami pele.aran dan relak!a!i, amakelamaan latihan olahra$a dapat

  melema!kan pem.%l%hpem.%l%h darah !ehin$$a tekanan darah men%r%n !ama

  halnya den$an mele.arnya pipa air akan men%r%nkan tekanan air, alam hal ini

  olahra$a dapat men$%ran$i tahanan peri'er, Pen%r%nan tekanan darah %$a dapat

  teradi aki.at aktiita! memompa ant%n$ .erk%ran$, 131(

  =tot ant%n$ pada oran$ yan$ r%tin .erolahra$a !an$at k%at maka otot ant%n$

   pada indiid%ter!e.%t .erkontrak!i le.ih !edikit daripada otot ant%n$ indiid% yan$

   aran$ .erolahra$a %nt%k memompakan ol%me darah yan$ !ama,131(

  Karena olahra$a dapat menye.a.kan pen%r%nan deny%t ant%n$ maka olahra$a

  akan men%r%nkan cardiac output, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan

  tekanan darah. Penin$katan e'i!ien!i kera ant%n$ di"erminkan den$an pen%r%nan

  tekanan !i!tolik !edan$kan pen%r%nan tahanan peri'er di"erminkan den$an pen%r%nan

  tekanan dia!tolik,131(

  43

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  44/47

  !troke ol%me?, Selain it% teradi p%la pene.alan pada dindin$ entrikel kiri yan$

  di!e.a.kan oleh penin$katan "ardia" o%tp%t yan$ mana akan terlihat .er%pa hipertro'i

   ant%n$,1819

  BAB III

  KESIMPULAN

  44

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  45/47

  Per.edaan re!pon t%.%h yan$ teradi antara oran$ yan$ aran$ dan r%tin olahra$a

  di!e.a.kan karena adanya per.edaan adapta!i pada !i!tem kardioa!k%lar,

  DAFTAR PUSTAKA

  45

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  46/47

  1, Snell , *natomi Klinik %nt%k &aha!i!wa Kedokteran, ;di!i 6, akarta: Pener.it

 • 8/20/2019 Laporan DK Pemicu 1 Fix Fix Fix

  47/47