lapkas mata niaadsadasasddsasdasd

28
7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 1/28 LAPORAN KASUS PTERIGIUM DAN KATAR Oleh : Tiara Vania Utami Pembimbing: dr. Hasri Darni Sp.M

Upload: dyera-jessensky

Post on 18-Feb-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 1/28

LAPORAN KASUSPTERIGIUM DAN KATAR

Oleh : Tiara Vania Utami

Pembimbing: dr. Hasri Darni Sp.M

Page 2: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 2/28

IDENTITAS P

Nama : Ny. S

 Tanggal Lahir : 4 Desember !"#

Usia : $# %ah&n

Pe'er(aan : Ib& R&mah Tangga

Alama% : Kay& P&%ih )a'ar%a P&sa%

 Tanggal Pemeri'saan : * Desember #+4

Page 3: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 3/28

KELU,AN U

Pasien merasa a-a yang menggan(al a-a ma%a 'anan.

Page 4: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 4/28

KELU,AN TAM/

Saa% meliha% asien merasa seer%i a-a asa -i-ean 'e-&a ma

Page 5: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 5/28

RI0A1AT PEN1AKIT SEKA

Pasien merasa a-a yang menggan(al a-a ma%anya -an mengesela&% a-a ma%a 'anannya se(a' b&lan yang lal& yang sema'in'earah %engah ma%anya. Ma%a 'anan yang bersela&% %erseb&% (&gamemerah -an ga%al2 %er&%ama se%elah %eraar -eb& -an &-ara ya

Pasien (&ga mengel&h saa% meliha% seer%i a-a asa yang meng-i'e-&a ma%a asien yang -irasa'an asien se(a' 3 b&lan yang lal&mem&nyai 'es&li%an &n%&' meliha% (ara' -e'a%2 se(a' # %ah&n yanasien selal& mengg&na'an 'aama%a saa% se-ang membaa yangse'arang %i-a' mengalami en&r&nan a%a&&n ening'a%an.

Pasien %i-a' mengel&h banya' '5%5ran air ma%a. Pasien %i-a' mma%a yang berair -an %i-a' a-a rasa nyeri a-a 'e-&a ma%anya.

Page 6: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 6/28

RI0A1AT PEN1AKIT DA

Sebel&mnya asien %i-a' ernah men-eri%a enya'i% seer%i bel&m ernah men(alani 5erasi 'a%ara'. Pasien memili'i ri6ayayang samai saa% ini masih -alam eng5ba%an. Ri6aya% -iabe%e-isang'al 5leh asien.

Page 7: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 7/28

RI0A1AT PEN1AKIT KELU

Kel&arga asien %i-a' a-a yang men-eri%a enya'i% seer%i inasien -ah&l& ernah men-eri%a 'a%ara' -an %elah -i5erasi 'e-ma%anya.

Page 8: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 8/28

•  Alergi 5ba% -isang'al•

Alergi -eb& -an &aa -ingin -•  Alergi ma'anan -isang'alRi6aya%Alergi

•  Os mengg&na'an 'aa ma%a l5si%i7 se(a' # %ah&n yang lal&Ri6aya%

Kaama%a•  Ri6aya% Oerasi ma%a -isang'Ri6aya%

Oerasi

Page 9: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 9/28

STATUS O8TALOMOOD OS

  6/60 9is&s   6/4

ai! !esegala arah Pergera'an /5la Ma%a ai! !e segala

 

Udem " # $

Hiperemis " # $

Hemat%m " # $

Si!atri!s " # $

ben&%lan " # $

 

Palebra S&eri5r Udem " # $

Hiperemis " # $

Hemat%m " # $

Si!atri!s " # $

ben&%lan " # $

Udem " # $

hiperemis " # $

Hemat%m " # $

Si!atri!s " # $

ben&%lan " # $

Palebra In7eri5r Udem " # $

hiperemis " # $

Hemat%m " # $

Si!atri!s " # $

ben&%lan " # $

Hiperemis "#$ '%n&(ngti)a Tarsalis S(peri%r Hiperemis "#$

Page 10: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 10/28

STATUS O8TALOMO

Selap(t berbent(! segitiga

dari nasal melebar dan

mem(n*a! !e tepi limb(s

+n&e!si siliar " # $

in&e!si !%n&(ngti)a"#$

 

'%n&(ngti)a (lbi Selap(t " # $

+n&e!si siliar " # $

in&e!si !%n&(ngti)a" # $

Hiperemis " # $

papil " # $

,%li!el " # $

 

K5n(&ng%ia Tarsalis In7eri5r Hiperemis " # $

Papil " # $

,%li!el " # $

 -ernih

inltrat " # $

'%rnea -ernih

inltrat " # $

OD OS

Page 11: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 11/28

Sedang

Hi,ema " # $

Hip%pi%n " # $

 

O Sedang

Hi,ema " # $

Hip%pi%n " # $

1arna *%!lat2

Sine!ia anteri%r " # $

Sine!ia p%steri%r " # $

 

Iris 1arna *%!lat

Sine!ia anteri%r " # $

Sine!ia p%steri%r " # $

+s%!%r

re3e *aha5a "$

 

P&il +s%!%r

re3e *aha5a "$

'er(h

Shad%7 test "$

 

Lensa 'er(h

Shad%7 test "$

Tida! dapat di e)al(asi

 

Vitre%(s H(m%r Tida! dapat di e)al(as

OD OS

Page 12: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 12/28

RE

Ny.S ber&m&r $# %ah&n -a%ang ber5ba% 'e 5li ma%a RSI) ;em-engan 'el&han seer%i a-a yang menggan(al -an %er-aa% selama%a 'anannya yang %imb&l se(a' b&lan yang lal&. Pasien (&gasaa% meliha% seer%i a-a asa yang menghalangi engliha%annyamen-eri%a rab&n -e'a% se(a' # %ah&n yang lal& -an saa% se-angselal& mengg&na'an 'aama%a. Pa-a emeri'saan ma%a -i-aa

sela&% a-a ma%a 'anan yang %&mb&h -ari nasal -an melebar seer%i segi%iga -i bagian limb&s. Di-aa%'an 'e'er&han a-a 'ema%a -engan sha-56 %es% 5si%i7 -i'e-&a ma%anya.

Page 13: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 13/28

DIAGNOSA

• Ka%ara' Senil S%a-i&m Ima%&r <ODS=

• P%erigi&m S%a-i&m I <OD=

• Presbi5ia <ODS=

Page 14: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 14/28

PENATALAKSA

• Te%es ma%a s%er5i- <OD=

• E;;E > IOL <ODS=

• Kaama%a s7eris >.?+ <ODS=

Page 15: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 15/28

ED

 • Pasien menghin-ari ma%a %er'ena -eb& -an &-ara anas2 (i'a be

'el&ar selal& mengg&na'an 'aa ma%a

• Men(aga 'ebersihan ma%a2 %i-a' memegang ma%a -engan %angan

• Saa% membaa a%a& meliha% -e'a% selal& mengg&na'an 'aama%-ib&a%

Page 16: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 16/28

'T8

• 'eadaan pat%l%gi! lensa• 9ensa men&adi !er(h !ibat hidrasi

*airan "penambahan *airan$ lensa atadenat(rasi pr%tein lensa

Page 17: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 17/28

Page 18: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 18/28

GE)ALA

Pengliha%an 'ab&r -an ber'ab&%

85%575bia

Pengliha%an gan-a

0arna lensa ma%a ber&bah @ &%ih

Sering bergan%i 'aama%a

Seer%i a-a %i%i' gela -i-ean ma%a

Meliha% -e'a% (elas < bersi7a% semen%ara =

Page 19: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 19/28

KA

Ka%ara'

Ka%ara''5ngeni%al2

 )&enil2 Senil

Ka%ara'

'5mli'a%a

Ka%ara'%ra&ma%i'

Page 20: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 20/28

KATARAK

• Ka%ara' senil biasanya m&lai a-a &sia ?+ %ah&n

Insipien Imatur Matur Hipermatur

Kekeruhan Ringan Sebagian Seluruh Masif  

Cairan Lensa Normal Bertambah Normal Berkurang

Iris Normal Terdorong Normal Tremulans

Bilik Mata

Depan

 Normal Dangkal Normal Dalam

Sudut Bilik

Mata

 Normal Sempit Normal Terbuka

Shadow Test Negatif ositif Negatif seudopositif

en!ulit " #laukoma " $%eitis & #laukom

Page 21: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 21/28

PENATALAKSA

• Ka%ara' %i-a' -aa% -isemb&ha'an -engan-iberi'an 5ba%

• Oerasi 'a%ara'

• E'%ra'si Ka%ara' In%ra'as&lar <EKIK=

• E's%ra'si Ka%ara' E's%ra'as&lar <EKEK=

Page 22: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 22/28

PTERIGIUM

• S&a%& er%&mb&han br5as'&lar '5n(&ng%iayang bersi7a% -egenera%i7 -an inasi7.

• /iasanya %erle%a' a-a elah 'el5a' bagian nasa%a&&n %em5ral '5n(&ng%ia yang mel&as 'e-aerah '5rnea.

• P%erigi&m berben%&' segi%iga -engan &na' -ibagian sen%ral a%a& -i -aerah '5rnea.

Page 23: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 23/28

T+O9O;+

E%i5l5ginya %i-a' -i'e%ah&i B -i-&ga mer&a'ans&a%& ne5lasma2 ra-ang -an -egenerasi.

• Di-&ga -isebab'an iri%asi 'r5nis a'iba% -eb&2ahaya ma%ahari2 -an &-ara yang anas.

Page 24: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 24/28

;-9 '9+<+S

• Daa% %i-a' memberi'an 'el&han a%a& a'an memberi'ama%a iri%a%i72 merah C -% menimb&l'an as%igma% B 'el&

gangg&an engliha%an.

• Mengenai '5rnea B me is&s 'rn menimb&l'an as%igmmen&%&i &il B ahaya %ergangg& er(alanannya

•  Taha a6al B %erigi&m %i-a' membahaya'an. Per'emb&'& lamba%. Um&mnya %i-a' ber%&mb&h a%a& membe

• P%erigi&m -aa% (&ga mera-ang -an ber6arna merah2 %menggan(al -iser%ai ma%a berair

Page 25: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 25/28

DERA)AT KLINIS PTERMENURUT 1OUN

• Limb&s #mmDera(a%

• An%ara limb&s -an er%engahan (ara'%ei &il #2?mmDera(a% #

•  An%ara er%engahan (ara' limb&s 'e"F4mmDera(a% "

• An%ara er%engahan limb&s -an &Dera(a% 4

Page 26: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 26/28

 

Dera&at =

  Dera&at 4

 Dera&at >

Page 27: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 27/28

P<T9'S<

• Peng5ba%an %i-a' -ierl&'an B sering bersi7a% re'&re%er&%ama a-a asien masih m&-a.

• /ila mera-ang B -iberi'an '5r%i'5s%er5i- %5i'al a%a&s&a%& %e%es ma%a -e'5nges%an.

• Dila'&'an embe-ahan B %er(a-i ggn engliha%ana'iba% %er(a-inya as%igma%isme ireg&ler a%a& %erigi&myang %elah men&%&i me-ia engliha%an.

• Saran'an asien &n%&' menghin-ari ling'&ngan

ber-eb& -an ahaya ma%ahari sebisa m&ng'in.

Page 28: Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

7/23/2019 Lapkas Mata Niaadsadasasddsasdasd

http://slidepdf.com/reader/full/lapkas-mata-niaadsadasasddsasdasd 28/28

 TERIMA KASI,