Lagunine knjige, Vreme 1328, 16. jun 2016.

Download Lagunine knjige, Vreme 1328, 16. jun 2016.

Post on 02-Feb-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • LagunineknjigeU petak 17. juna, u Laguninim klubo-vima italaca i knjiara-ma Delfi , od 17 sati do ponoi bie odrana e-trnaesta regionalna ma-nifestacija No knjige. Bie to jo jedna prilika da se po najpovoljnijim cenama kupe najnovi-ji svetski hitovi, knjige domaih autora, knjige za decu i druga izdanja, ali i prilika za jo jedno druenje s La-guninim autorima, o emu detaljnije informacije se nalaze na Laguninom sajtu. Popusti na Lagunina izdanja u Noi knjige bie za kupovinu jedne knjige 25 odsto, za dve knjige 30 od-sto, za tri knjige 35 odsto, a za etiri i vie knjiga 40 odsto. Po-pust na strana izdanja bie 20 odsto, a naslovi ostalih izdava-a bie snieni do 20 odsto. Manifestacija No knjige bie odr-ana u 26 gradova u Srbiji i regionu, u Laguninim klubovima italaca i knjiarama Delfi na vie od pedeset lokacija, a regio-nalni karakter manifestaciji e dati Lagunini klubovi u Banjalu-ci, Tuzli, Sarajevu, Podgorici i Nikiu.

  Pored starih naslova, u Noi knjige itaoci e moi da kupe i najnovija Lagunina izdanja, na koja ovom prilikom skreemo panju. Od novijih izdanja nobelovaca, tu je Svetlana Aleksi-jevi sa svojom ernobiljskom molitvom, Mo Jen s romanima abe, Umoran od ivota i smrti i Smrt na sandalovom kocu, Toni Morison s romanima ena u belom i Voljena, i oze Saramago s trinaest naslova, meu kojima su poslednji objavljeni romani Udvojeni ovek i Zapis o pronicljivosti.

  Meu najnovijim naslovima su i reizdanja romana Bajka Dobrice osia i kultnog romana U potpaljublju Vladimira Ar-senijevia. Fantastian antiutopijski roman Bajka, smeten u eru totalitarizma gde su slobode ukinute i sve vrednosti urue-ne, najavljuje autorovo tragino oseanje istorije i sopstvene epohe. Junak ove nimalo bajkovite prie u alegorijskim slika-ma destrukcije, apsurda i dezintegracije ljudskog drutva vidi pretnju optem i nacionalnom napretku: nastalo je Antivreme, opti haos, groteskni svetski poredak bez budunosti. U ugo-voru s junakom, podvodni moravski avo Anama ustupie osievom junaku besmrtnost i mo saznanja onoga to niko

  nikad nije saznao u za-menu za sudbinu smrt-nika, kako bi proverio da li ovde, u stvarnom sve-tu, Bog jo uvek postoji.

  Za No knjige pred i-taocima e se nai i nova knjiga Svetislava Basare Oaj od nane, zbi rka sta-rih i novih Basarinih pri-a, ukljuujui i pripo-vetke Nepoznati detalji

  o smrti Miloa Crnjanskog i Poslednji dani i smrt Ive Andria.U Noi knjige e se prvi put u prevodu na srpski jezik po-

  javiti i poslednji roman slavnog Milana Kundere, njegova pohvala neozbiljnosti pod naslovom Praznik beznaajnosti. Ju Nesbe je jedan od najtraenijih Laguninih pisaca, a za No knjige stie njegov triler Bubavabe s jo jednim sluajem Ha-rija Hulea. Od novih naslova skreemo panju i na knjigu Lu-sinde Rajli Sedam sestara, zanosnu epsku bajku o ljubavi i gu-bitku, zatim novi roman bestseler autora Jan-Filipa Zendkera Igre zmaja, kao i roman Ofelijina muza Rite Kameron o Lizi Si-dal, inspiraciji slikara Prerafaelitskog bratstva. Jedan od najtra-enijih naslova u Noi knjige sigurno e biti i nova knjiga Jele-ne Bai Alimpi Molitva za oprotaj, kao i romani Paula Koe-lja Biti kao reka i Trejsi evalije Plodovi na vetru. Najmlae ita-oce i njihove roditelje obradovae novo izdanje uvene Zma-jeve riznice, kao i Kakagrad i Krilata deca Srana Dragojevia. I mnoge druge...

  Izdavaka kua Laguna, s produkcijom od preko 550 na-slova godinje, od kojih je 350 novih naslova, najvea je izda-vaka kua u zemlji i regionu, a nakon nedavnog prestinog Londonskog sajma knjiga, gde se nala u najuem izboru za najboljeg izdavaa, visoko se pozicionirala i na svetskoj iz-davakoj mapi. Lagunina No knjige je manifestacija koja se ve sedam godina odrava u Beogradu, Srbiji i regionu dva-put godinje, u junu i decembru. Tokom trajanja manifesta-cije za samo nekoliko sati Lagunine klubove italaca i knjia-re Delfi poseti nekoliko desetina hiljada italaca i kupaca, to No knjige po masovnosti i znaaju za afi rmaciju italake kulture ini najznaajnijom kulturnom manifestacijom posle Beogradskog sajma knjiga. Doite.

  italaki prazniketrnaesta No knjige bie odrana u petak 17. juna u 26 gradova u zemlji i regionu

  i Laguna

  preporuuj

  uNovi naslovi

  VREMEREME 16. jun 2016.Lagunine knjige

 • Edicija Talasi

  GRUPA AUTORAOrlovi ponovo letePriredio: VULE URI

  Posle godina u kojima je njegovo delo na izvestan na-in bilo skrajnuto, Branko opi se polako vraa na mesto koje mu u ovoj kulturi uistinu pripada. O tome svedoi i nova knjiga iz Lagunine edicije Talasi, specijalizovane za temat-ske zbirke pria domaih autora. Zbirka naslovljena Orlovi ponovo lete svojevrstan je oma opiu, odnosno duhu knjiga njegovog omladinskog ciklusa u kojima je opisivao detinjstvo svojih juna-ka u Podgrmeju uoi i tokom Drugog svetskog rata. Pod uredni-tvom Vuleta uria i s podnaslovom Nove prie o magareim go-dinama, ova zbirka donosi pripovetke o odrastanju napisane na opievom tragu, a njeni autori su Dragan Veliki, Marko Vidojko-vi, Mihajlo Panti, Muharem Bazdulj, Mirjana urevi, Ljubica Arsi, Rade Kuzmanovi, Miodrag Raievi, Dimitrije Vojnov, Zoran

  Penevski, Vule uri, dr Nele Karajli, Vladimir Stojiljkovi i Vladimir Kecmanovi. Dobri duh Branka opia oku-pio je neke od najboljih domaih pisaca u jedinstvenu knjievnu druinu, kae prireiva. Piui o svojim ma-gareim godinama sastavili su zbirku ispunjenu najrazli-itijim avanturama, problemima i nevoljama junaka koje

  drma pubertet, prvi put se zaljubljuju, ne znaju ta e sa sobom pa upadaju u nevolje, odluuju da pobegnu od kue i da se nikada, ba nikada vie ne vrate u kolu. Kako je to biti omladinac u vreme kad nije bilo kompjutera i mobilnih telefona, a kako je biti tinej-der u dvadeset prvom veku? Koliko je sazrevanje kratko a seanje dugo? Da li su patnje, radosti, veselja i razoaranja uvek isti ili su se promenili kao i ceo svet i mladost u njemu? Na put ka knjievnim odgovorima na zamrena pitanja odrastanja uputie nas smene, nene, tune, pronicljive i uvek uzbudljive prie naih autora koji su se odvaili da s nama podele tajne svog detinjstva.

  Drama

  LUC ZAJLERKrusoPrevod: NIKOLA JORDANOV

  Otkad je Danijel Defo 1719. godine prvi put objavio roman Robinzon Kruso, motiv brodolomnika izbaenog iz svog civilizacijskog okruenja, izgubljenog i osuenog na preivljavanje, postao je jedan od kljunih motiva celokupne moderne knjievnosti. Obrade motiva robinzonijade brojne su i razliite, od Tajanstvenog ostrva ila Verna i Plave lagune Henri-ja de Vira Stekpula, do Gospodara muva Vilijema Goldinga, Petka ili Limbova Pacifi ka Miela Turnijea ili Foa Dona Maksvela Kuci-ja. Poslednji naslov na ovom tragu jeste roman nemakog pisca Luca Zajlera Kruso. Njegova radnja poinje u leto 1989. godine. Nemac Edgar Bendler doivljava nesreu koja ga teko pogaa: on prekida studije knjievnosti, naputa dotadanji ivot i postaje pera sudova na Hidenzeu, istononemakom ostrvu disidenata,

  obavijenom legendama. U kuhinjskoj perionici Pustinja-ka, malog hotela visoko iznad mora, Ed upoznaje Alek-sandera Krusovia Krusoa. Raa se iskreno prijateljstvo, koje ih povezuje na gotovo mistian nain. Kruso, nezva-nini patron Hidenzea, upuuje Eda u rituale sezonskih radnika i zakone koji vladaju njihovim noima, u kojima Ed doivljava svoje prvo posveenje u seksualnost. Taj-

  ni motor tog drutva je Krusoova utopija, koja svakom brodolo-mniku ivota obeava otkrivanje slobode za samo tri-etiri noi. Ali burni dogaaji 1989. i pad Berlinskog zida potresaju celo ostrvo. Ostrvska pustolovina, pria o nesvakidanjem prijateljstvu i dru-tvena utopija, Kruso je prvi roman viestruko nagraivanog ne-makog pesnika i pripovedaa Luca Zajlera u kojem se premou-je vreme od dramatinih dogaaja uoi ujedinjenja Nemake do dananjih dana. Kritika je Kruso pozdravila hvalospevima, a kriti-ar pigla je ustvrdio: Kruso je u okviru savremene nemake knji-evnosti prvi dostojan pandan arobnom bregu Tomasa Mana.

  Drama

  DENET VINTERSONProcep u vremenuPrevod: DIJANA RADINOVI

  Ove godine navrava se etiristo godina od smrti Vi-lijema ekspira. Ovim povodom izdavaka kua Hogart pokrenula je meunarodni projekat nazvan Hogart ek-spir, u okviru kojeg priznati savremeni knjievnici u autorskom klju-u obrauju ekspirova dela. Tako je Margaret Atvud osavremenila Buru, Ju Nesbe Magbeta, Trejsi evalije Otela, Dilijen Flin Hamleta, a britanska knjievnica Denet Vinterson obradila je ekspirovu Zim-sku bajku. Svi mi imamo knjige-talismane koje nosamo sa sobom i koje nose nas. Godinama sam u raznim vidovima radila na Zimskoj

  bajci, rekla je Denet Vinterson o ekspirovoj prii o Per-diti, naputenom detetu, prepoznajui u njoj i neto od svoje sudbinu, poto je i sama bila naputeno i usvojeno dete. U ovom romanu ona je transponovala radnju ek-spirovog komada u dananje vreme, a njeno mesto iz Sici-lije i eke premestila u London i Ameriku. Knjiga poinje tako to jedan crnac, pijanista u amerikom baru, usred

  olujne noi pronalazi naputenu belu bebu i odluuje da je odnese kui. Kroz interpretaciju ekspirove Zimske bajke iz pera Denet Vin-terson huje odjeci originala, ali u njoj je ispriana savremena pria u kojoj je smo Vreme igra u igri s velikim ulogom. A igra e se zavr-iti ili tragedijom ili oprotajem u ovoj prii koja nam kazuje da e, ma koliko da smo razdvojeni, sve to je izgubljeno biti pronaeno.

  3838

  16. jun 2016. VREMEREMELagunine knjige

 • Muzika

  ANTE PERKOVIRundek, izmeu

  Knjiga hrvatskog publiciste Anta Perkovi-a nije klasina biografi ja Darka Rundeka, ne-kadanjeg frontmena Haustora i jedne od naj-upeatljivijih linosti popularne kulture ovih prostora. Re je o knjizi koja donosi autorov pogled na Rundeka i njegovu muziku, daje pregled karijere i sadraj njegovog kulta, uz svedoanstva savremenika i delove prepiske sa samim Runde-kom. Koncept knjige dat je podnaslovom Prie o pesmama. Po-kazalo se, naime, da su Rundekove pesme, kako je reeno, tek ha-ustor kojim se ulazi u mnogo veu priu o ljudima i vremenima, u irokom potezu od ruske avangarde preko revolucionarne 68. do virtuelne stvarnosti 21. stolea s milionima terabajta dostupnih sli-ka, zvukova i informacija: Kao i sve knjige o muzici, i ova vas pre svega eli navesti da je jo vie i dublje sluate. Zato u prozu pola-zi od pesama... Kroz knjigu se proteu Rundekovi intimni, poetski zapisi u prvom licu koji bolje od bilo kakve biografske fi kcije ocr-tavaju oveka i njegov rad. Uz glasove saradnika i saputnika, do-kumente, seanja i neke fantastine prie iz ivota, fi lma, knjiga i muzike, dovrili smo rutu ovog putovanja. Ako itajui otkrijete prozor s nekim novim pogledom na Rundekovu poeziju i sve lepe zvuke to nad njom vijore, nismo uzalud dizali jedra.

  Esejistika

  JIRGEN TODENHEFERDeset dana u Islamskoj draviPrevod: DUICA MILOJKOVI

  Jirgen Todenhefer (1940), po obrazova-nju je doktor pravnih nauka. Kao lan ne-make partije CDU (Hrianske demokratske unije) od 1972. do 1990. bio je poslanik u nemakom Bundestagu, u parlamentu je bio lan tela koje se bavilo kontrolom naoruanja, a zatim je godi-nama bio na elu velike medijske kue Hubert Burda Media. Kao kritiar rata, od dvehiljaditih je obilazio ratna poprita u Avgani-stanu, Iraku, Siriji i Palestini i iskustva i saznanja sa terena preto-io u knjige koje su postajali bestseleri. Tokom leta 2014, Toden-hefer je nekoliko meseci boravio na Bliskom istoku i izblizao upo-znao strukturu i delovanje Islamske drave, a novembra 2014. bio je prvi novinar sa Zapada koji je otputovao u Mosul, sredite Islamske drave i tamo boravio deset dana. Na osnovu iskusta-va steenih u Mosulu i razgovora koje je vodio s vojnicima, de-latima, sudijama, lekarima i obinim narodom, Todenhefer je na-pisao ovu knjigu, znaajno svedoanstvo o najokrutnijoj politi-koj tvorevini naeg vremena. Todenhefer o situaciji na Bliskom istoku govori mnoge istine koje drugi radije preutkuju. italac, meutim, pre svega zahvaljujui intervjuima koje je vodio, dobija krajnje autentian uvid u neshvatljivo brutalan nain razmiljanja boraca Islamske drave.

  SF

  DEJMS S. A. KORISibola u plamenuPrevod: GORAN SKROBONJA

  Jedna od najboljih aktuelnih televizijskih serija iz anra naune fantastike jeste serija Prostranstva (The Expance), koja se emituje na popularnoj kablovskoj televiziji SyFy i ija prva sezona je nedav-no zavrena. Serija se snima prema istoimenom literarnom seri-jalu potpisanom pseudonimom Dejms S. A. Kori, iza koga se kri-ju autori Danijel Abraham i Taj Frenk. Knjige ovog serijala kod nas objavljuje Laguna i njegov etvrti nastavak pod naslovom Sibola u plamenu upravo je izaao iz tampe. Njemu su prethodili naslovi Buenje nemani, prema kojem je snimljena prva sezona Prostran-stava, zatim Kalibanov rat i Abadonova kapija. Ovaj serijal po op-toj oceni predstavlja najbolju savremenu spejs-operu, nauno-fantastini ekvivalent Pesme leda i vatre, samo s manje odrublje-nih glava i mnogo vie svemirskih brodova, kako je napisao jedan kritiar. Radnja Prostranstava odvija se u XXIII veku, u vreme kada su Zemljani kolonizovali itav Sunev sistem, ali s matine planete u svemir preneli i sve politike, rasne i klasne podele i sukobe. Me-uplanetarnu surevnjivost pokuava da iskoristi jedna intergalak-tika civilizacija kako bi sama kolonizovala Sunev sistem i unitila ljudsku rasu. Centralna linost serijala je Dim Holden, koji sa po-sadom svog broda Rosinanto pokuava da se snae u meuplane-tarnom ratu i intergalaktikom haosu, preivi i spase ljudsku rasu od unitenja. Za sve koji vole svemirske pustolovine, knjige Dejm-sa S. A. Korija obavezna su lektira.

  Knjige za decu

  URO PETROVIKaravan udesa

  Uro Petrovi je jedan od naih najitani-jih i najnagraivanijih autora za decu i mla-de. Njegovi romani Peti leptir i Deca Bestra-gije, kao i Zagonetne prie i Misterije Ginkove ulice, godinama ne silaze s liste najitanijih naslova. Njegov novi roman Karavan u-desa donosi fantastinu priu o deaku Adamu koji biva neoeki-vano istrgnut iz roditeljskog doma i baen u prostor divlje prirode, preputen sam sebi i vlastitoj snalaljivosti. Roman je istovreme-no uzbudljiva avanturistika pria o borbi troje dece za opstanak, ali i simbolina parabola o odrastanju i sazrevanju. Pria novog Pe-trovievog romana povee svog itaoca putanjama kojima inae nikada ne bi zakrivudao, gde moe videti i doiveti i ono to dru-gima promie, poput bumeranga iscrtanog leteim vevericama koji leti kao da prkosi pravilima i svog vlasnika odvodi u neslue-nu avanturu, rekla je o ovoj knjizi Ljiljana Peikan Ljutanovi. Po-vezujui razliite paralelne svetove, Karavan udesa donosi u njih magiju i zagonetnost bez kojih bi ljudski ivot bio lien snova i ma-te, a istovremeno postaje pribeite za drugaije, odbaene i usa-mljene, za koje nema dovoljno prostora u realnoj svakodnevici.

  3939

  VREMEREME 16. jun 2016.Lagunine knjige

 • AKCIJA NEDELJNIKA I IZDAVAKE KUE Laguna

  Knjige zaKnjige za 29299 dinara!

  U SVIM KNJIARAMA DELFI U SRBIJIPonesite ovaj primerak Vremena u neku od knjiara Delfi i kupite jedan od deset naslova sa ovog spiska po specijalnoj ceni od 299 dinara.Akcija traje od 18. juna do 15. jula 2016.

  Huan Viljoro:SVEDOK

  Roman o sablastima istorije, politike i ljubavi, o povratniku u rodni Meksiko kojim vladaju organizovani kriminal, korumpirani mediji i politiki zaverenici, i gde se istorijski rauni vraaju s obelejima tragikomedije, a epika se pretvara u telenovelu

  Toni Parsons:ODLASCI

  Kratke prie Tonija Parsonsa zasnovane na njegovom sedmodnevnom boravku na londonskom aerodromu Hitrou u svojstvu zvaninog aerodromskog pisca, o neobinim sudbinama koje se na ovom prometnom mestu svakodnevno ukrtaju

  Majkl Levin:GERILA PR 2.0

  Jedna od najuticajnijih knjiga o odnosima s

  javnou, sa opisanim efi kasnim strategijama za primenu interneta u

  poslovanju i savetima kako voditi uspenu

  medijsku kampanju, a ritom ne bankrotirati

  Dafni Kalotaj:DODIR MUZIKE

  Roman autorkebestselera Ruska zima. Lirska i

  evokativna pria o troje umetnika isprepletanih

  sudbina, o elji za stvaranjem neeg

  originalnog i istinitog u umetnosti i ivotu , o tajni

  sviranja, muzici i ljubavi

  Horhe FrankoROSARIO MAKAZE

  Ljubavni triler s radnjom smetenom u okruenje kolumbijskog narkoterorizma o hrabroj, nasilnoj i zanosnoj razbojnici po imenu Rosario Makaze i njenim ljubavima, o zloinu, prostituciji i verolomstvu

  Florijan Frajteter:KOMETA U AI KOKTELA

  Nagraivana nauno-popularna knjiga koja objanjava kako obine stvari iz svakodnevice poput vetra, senke, praine ili sastava hleba imaju svoje astronomsko poreklo i na koje naine su povezane s kosmikim procesima

  Martin Valzer:POSLEDNJA GETEOVA LJUBAV

  Izvrstan biografski roman jednog od najboljih savremenih nemakih pisaca o Johanu Volfgangu Geteu. Gete je imao 73 godine kad je sreo svoju poslednju ljubav, devetnaestogodinju Ulrike fon Levecov. Moja ljubav ne zna da imam preko sedamdeset. Ni ja ne znam, kae Gete

  Stela Dafi :PURPURNI PLAT

  Drugi u nizu istorijsko-biografski roman o

  vizantijskoj carici Teodori i caru Justinijanu. Pria o nekadanjoj carigradskoj

  robinji koja je postala carica Istonog rimskog

  carstva i najmonija ena na svetu

  Mark Bilingem:PLALJIVAC

  Krimi iz serijala o nepredvidivom

  i tvrdoglavom londonskom detektivu

  Tomu Tornu. Istraujui ubistvo dve ene, Torn

  shvata da ima posla ne sa jednim nego s

  dvojicom serijskih ubica

  Hilari Bojd:ETVRTKOM U PARKU

  ezdesetogodinja Dini nije nesrena u braku, ali osea se neispunjenom i neshvaenom. Jednog etvrtka dok u parku uva unuku, upoznaje svog vrnjaka Reja koji je tu sa svojom unukom. Nakon nekoliko susreta shvata da se zaljubila. Dirljiv roman o ljubavi u treem dobu

  Spisak knjiara u kojima ovaj popust vai:Delfi knjiara Momo Kapor, Stanoja Glavaa br. 1, BeogradDelfi knjiara, Immo Outlet centar, Gandijeva br. 21, BeogradDelfi knjiara SKC, Kralja Milana br. 48 (ulaz iz Resavske), BeogradDelfi knjiara, Knez Mihailova br. 40, BeogradDelfi knjiara, Makedonska br. 12, BeogradDelfi knjiara, Bulevar kralja Aleksandra br. 146, BeogradDelfi knjiara, Bulevar kralja Aleksandra br. 92, BeogradDelfi knjiara, Vareka br. 4, BeogradDelfi knjiara, Poeka br. 118a, BeogradDelfi knjiara, TC Zira, Ruzveltova br. 33, BeogradDelfi knjiara, Terazije br. 38, BeogradDelfi knjiara, Glavna br. 20, BeogradDelfi knjiara, Mirka Tomia br. 88, KruevacDelfi knjiara, Korzo br. 8, SuboticaDelfi knjiara, Zmaj Jovina br. 12, Novi SadDelfi knjiara, TC Rodi, Sremska MitrovicaDelfi knjiara, Vodova br. 4, NiDelfi knjiara, TC Kala, lam. E, lok. 11, Ni

  Delfi knjiara, Kralja Petra I br. 12, KragujevacDelfi knjiara, Kneza Miloa br. 33, ValjevoDelfi knjiara, Omladinska br. 16/1, KraljevoDelfi knjiara, Gradsko etalite bb, aakDelfi knjiara, TC Aviv Park, Miloa Obrenovia br. 12, PanevoDelfi knjiara, Stari korzo br. 2, PoarevacDelfi knjiara, TC Big Shopping Center, Sentandrejski trg br.11, Novi SadDelfi knjiara, Trg Svetog Save br. 46, UiceDelfi knjiara, TC VIVO shopping PARK, lokal A10, Stevana Ivanovia bb, JagodinaDelfi knjiara, TC Zemun park, autoput za Novi Sad br. 124-126, BeogradDelfi knjiara, Vojvode Milana br. 4, Gornji Milanovac Delfi knjiara, TC Aviv park Zrenjanin Ul. Baglja Zapad br. 5, ZrenjaninDelfi knjiara, Trg Sv. Teodora Vrakog br. 5, Vrac Delfi knjiara, TC Aviv Park, ivka Davidovia br. 86, BeogradDelfi knjiara Milo Crnjanski, Vase arapia br. 2-4, Beograd Delfi knjiara, TC Shoppi, Segedinski put br. 88, SuboticaDelfi knjiara, Bulevar Mihajla Pupina br. 181, BeogradLaguna Klub italaca, Resavska br. 33, Beograd

 • Copyright NP Vreme, BeogradUpotreba materijala iz ovog fajla u bilo koje svrhe osim za

  linu arhivu dozvoljena je samo uz pisano odobrenje NP Vreme

  PDF izdanje razvili: Saa Markovi i Ivan HraovecObrada: Marjana Hraovec

  Laguna Noc knjigeBranko CopicKrusoSekspirRundekSFIslamska drzavaUros Petrovic

  AkcijaCopyright