laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

22
Laajennettu työssäoppiminen: edu.fi/ammattipeda toplaaja.purot.net toplaaja.wikispaces.com Nopeutettu polku

Upload: vkrannila

Post on 26-Jun-2015

470 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Laajennettu työssäoppiminen:

edu.fi/ammattipedatoplaaja.purot.net

toplaaja.wikispaces.com

Nopeutettu polku

Page 2: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

KENELLE?

• motivoitunut opiskelija• nopea oppimaan• Ylioppilaat• Ammatillinen perustutkinto• Toisen asteen opintoja suorittanut• työkokemusta omaava• opintoihin uudelleen palaaja

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 3: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

MIKÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?• opintoviikko ei ole 40h nopealla opiskelijalla• työssäoppimista tavallista enempi• Opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnonosaa

samanaikaisesti työtehtävistä riippuen• Työssäoppimisen laajentaminen keskiössä• Työn tekeminen korostuu

• Opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka• Laajennettu työssäoppiminen tukee työllistymistä

• atot työssäoppien• atto-aineet suoritettu

• atto-testit, osoittaa osaamisensa, ei tarvitse osallistua opetukseen

Page 4: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

MIKÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?

• opiskelun ohessa käy työssä• alan harrastustoiminta• Kansainvälinen vaihto• Loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen

• huomioi nuorentyöntekijän suojelu• Koulutus pysyy ajantasalla

osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat

Page 5: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

HOPS

• Tutkinnon perusteiden tunteminen (Opettajat ja opiskelijat)• Vapaa valinnaisuus• Eri tutkinnon osien opiskelu eri tutkintoaloilta• Tutkinnon perusteiden läpinäkyvyys

• Työssäoppimisen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tulee olla tavoitteellista• Työllistymisen näkökulma• Tutkinnon perusteiden näkökulma• Opiskelijan tulevaisuus

• Oppimisympäristön laajempi käsittäminen ja hyödyntäminen• Oppimista voi tapahtua työpaikalla

• Sähköinen dokumentointi• Eri opettajat näkevät suunnitelman ja kirjaukset• Suunnitelmaa voidaan tarkastella ohjauskäynneillä työelämässä• Opiskelija näkee suunnitelman ja tavoitteet

• Tutkinnon osien modulointi• Näytön suunnitelma • TOPS mukainen opiskelu

Page 6: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

VÄLINEET/ MENETELMÄT • verkko-opiskelun

hyödyntäminen• työvalmentaja/projekti-

vastaava/ opettaja yhteydenpito työpaikkaan

• opo mukana suunnittelussa

OHJAUS

• Ohjaus resurssien näkökulmasta on yhtä arvokasta kuin opetustunnin pitäminen

• Työpaikkaohjaajan ohjausta hyödyntäen

• Sosiaalista mediaa hyödynnetään dokumentoinnissa ja ohjauksessa• Blogit, päiväkirjat,

videokeskustelut/puhelut, kuvaukset, facebook ryhmät

Page 7: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

ALKUVAIHE

-tiedottaminen-tilanteen kartoitus työpaikalla-puitesopimus ja työssäoppimissopimus-tops-perehdyttäminen ohjaus- ja yhteydenpitovälineisiin

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

Resurssit Rakenteet Pedagoginen johtaminen

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 8: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

TOTEUTUSVAIHE

- perehdytys- ohjaus, yhteydenpito, valmentaminen

näyttöön- oppimispäiväkirja - kannustaminen ja tuki- arviointi, itsearviointi ( oppimisen)- palautteet

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJA

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJA

Resurssit Rakenteet Pedagoginen johtaminen

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 9: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

LOPETUSVAIHE

- Näyttö ja sen arviointi- Arvioinnit rekisteriin- Palautteiden koonti ja jatkokäsittelyt- uraohjaus

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJA

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJA

Resurssit Rakenteet Pedagoginen johtaminen

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 10: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

OPISKELIJAN TYÖLLISTYMINEN

JATKO-OPISKELU

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

OPISKELIJAOPETTAJATP-OHJAAJATYÖNANTAJA

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 11: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

PALAUTTEEN KERUU JÄRJESTELMÄ

TYÖSSÄOPPIMISEN JATKOKEHITTELY

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku

Page 12: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

VAHVUUDET• toimiva yksilöllinen lukujärjestys• opiskelijalla hyvä motivaatio• nopeampi valmistuminen työelämään tai/ja jatko-

opintoihin• täsmäosaaja työelämään• aikaisempien opintojen tunnistaminen• osaamisen tunnustaminen

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 13: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

VAHVUUDET• toimiva HOPS• työssäoppimissopimus tuplana (ohjaajan-

ohjaajan tuki ja yhteistyö) to- jaksossa tehdään kahteen paikkaan

• talon tavat tunteva työssäoppija (pitkä to-jakso)->työntekijä yritykseen

• pitkä to-jakso vahvuus työnanantajalle (tuntee opiskelijan vahvuudet)

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 14: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Rakenteet• tutkintojen perusteiden moduloiminen ja

rakenteistaminen• opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksi

ja tuki-ihmiseksi• työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden ja

laaduntarkistaminen • modulointi tehty siten, että hopsaaminen onnistuu

nopeutetusti (opintopolut)

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 15: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Rakenteita voisi kehittää

A) Isompi ryhmä tekee laajennettua työssäoppimista, jolloin opettajalle voidaan resurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuu esim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaan samassa suhteessa kuin opetus luokassa resurssoitaisiin)

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 16: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Rakenteita voisi kehittää

B) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi kerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus• Opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan

aikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti

• Ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan• Opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja

mahdollisuudet• Työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät• Arviointi on tasapuolista

Työnkierrolla varmistetaan, että koko opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 17: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Rakenteita voisi kehittääC) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö esimerkiksi 1pv/vk• Opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetun

työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen• Opiskelijoille kohdennetaan aikaa • Työssäoppimiseen• Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen• Näyttösuunnitelman tekemiseen• Oppimistulosten kirjaamiseen• Oppimispäiväkirjan tekemiseen

• Mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat opinnot)

• Puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen opiskelu ja tukiopetus

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 18: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Resurssit• Ohjaus ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien

suunnittelu on resurssien näkökulmasta on yhtä arvokasta kuin opetustunnin pitäminen

• laitteiden ja järjestelmien tulee olla ajantasaista• Opettajien ja opiskelijoiden tulee osata käyttää

laitteita ja välineitä• Oppilaitosten välinen yhteistyö

• Somen käyttö pitää mahdollistaa ja resurssoida • Opiskelijoiden omien laitteiden käytön

mahdollistaminen• TPO- koulutuksen rekisterin päivittäminen tulee olla

suunnitelmallista• Käytössä tulee olla sähköinen HOPS

Page 19: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Läpäisyn tehostuminenParantaa:

TuloksellisuuttaTyöllistymistä

Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise!

Page 20: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Pedagoginen johtaminen• Rakenteiden ja resurssien uudelleen organisointi ja

johtaminen yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi

• Henkilöstön osaaminen• Opettajat tulee perehdyttää toimintamallin

käyttöön sekä siihen liittyvään ohjaukseen• Opettajien tulee tuntea tutkinnon perusteet• Opettajien tulee osata suunnitella

henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia• henkilöstön tulevaisuuden osaamisen avaaminen

• organisaation strategiassa on määritelty prosessien omistajat

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 21: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Pedagoginen johtaminen• tieto- ja viestintätekniikan strategia

• somen osuus opintokokonaisuuksista• klusteriajatuksen miettiminen yhteistyössä eri

alojen kanssa ja yhteistyö eri koulutusalojen kanssa

• projektioppimisen mahdollistaminen

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Page 22: Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013

Yksilölliset polut: Nopeutettu polku

Nopeiden polkujen prosessikuvauksen löydät:Edu.fi/ammattipeda

http://toplaaja.wikispaces.com/Nopea+polku