la psicosis-y-las-urgencias-psiquiatricas

Download La psicosis-y-las-urgencias-psiquiatricas

Post on 04-Aug-2015

38 views

Category:

Health & Medicine

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. LLaa ppssiiccoossiiss yy llaass uurrggeenncciiaassppssiiqquuiittrriiccaass 2. El paciente ppssiiccttiiccoo eenn uurrggeenncciiaass..SSnnddrroommeess qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr llaa rruuppttuurraaccoonn llaa rreeaalliiddaadd ddeell eennttoorrnnoo yy ssuuppoonneenn llaaaappaarriicciinn ddee aalltteerraacciioonneess ddee ccoonndduuccttaa..TTrreess aassppeeccttooss ffuunnddaammeennttaalleess::--CCoonncceeppttooss sseemmiioollggiiccooss..--CCuuaaddrrooss ccllnniiccooss mmss ffrreeccuueenntteess..--CCrriitteerriiooss ddee iinnggrreessoo yy ppaauuttaass ddee ttrraattaammiieennttoo.. 3. Semiologa del ppaacciieennttee ppssiiccttiiccoo..DDeelliirriiooss..AAlluucciinnaacciioonneess yyoottrraass aalltteerraacciioonneesssseennssooppeerrcceeppttiivvaass..CCaattaattoonnaa yy oottrraassaalltteerraacciioonneess ddee llaappssiiccoommoottrriicciiddaadd.. 4. Caractersticas sseemmiioollggiiccaass ddeell ddeelliirriioo..IIddeeaa ffaallssaa,, iirrrreebbaattiibbllee aa uunn aarrgguummeennttoollggiiccoo..NNoo ddeerriivvaaddaa ddiirreeccttaammeennttee ddee oottrraassmmaanniiffeessttaacciioonneess ppssiiccooppaattoollggiiccaass ((ccoonncceeppttooddee iiddeeaa ddeelliirrooiiddee))..EEssttaabblleecciiddaa ppoorr vvaa ppaattoollggiiccaa:: aa ddiiffeerreenncciiaaddee ccrreeeenncciiaass aanncceessttrraalleess,, mmggiiccaass yyrreelliiggiioossaass.. 5. Errores en llaa vvaalloorraacciinn sseemmiioollggiiccaaddee uunnaa iiddeeaacciinn ddeelliirraannttee..NNoo vvaalloorraarr eell ppaappeellddee lloo eemmoocciioonnaall((ccaattaattiimmiiaa))..NNoo tteenneerr eenn ccuueennttaaeell ccoonntteexxttoossoocciiooccuullttuurraall ddeellssuujjeettoo..TToommaarr ppoorr ddeelliirraanntteessiiddeeaassssoobbrreevvaalloorraaddaass ddeettiippoo rreelliiggiioossoo ooiiddeeoollggiiccoo.. 6. Errores en llaa vvaalloorraacciinn sseemmiioollggiiccaaddee llaass aalluucciinnaacciioonneess.. NNoo vvaalloorraarr eelleemmeennttooss ccaattaattmmiiccooss,,ddeetteerrmmiinnaanntteess aa llaa hhoorraa ddeeccoommpprreennddeerr eell ssnnttoommaa.. AAttrriibbuuiirr ccuuaallqquuiieerr aalltteerraacciinn ddee llaappeerrcceeppcciinn aa uunn ttrraassttoorrnnooeexxcclluussiivvaammeennttee ppssiiqquuiittrriiccoo.. CCoonnffuunnddiirr ccoonn aalluucciinnaacciioonneess llaassiilluussiioonneess vviissuuaalleess qquuee ppuueeddeennpprreesseennttaarr ppeerrssoonnaass mmuuyyssuuggeessttiioonnaabblleess.. 7. CCaattaattoonnaa..SSnnddrroommee ppssiiccoommoottoorr,, ccaaddaa vveezz mmssiinnffrreeccuueennttee,, ccaarraatteerriizzaaddoo ppoorr::--AAcciinneessiiaa//hhiippeerrcciinneessiiaa..--CCaattaalleeppssiiaa ((fflleexxiibbiilliiddaadd ccrreeaa))..--MMaanniieerriissmmooss yy//oo ccoonndduuccttaass mmoottoorraassrreeppeettiittiivvaass..--EEccoollaalliiaa.. CCaauussaa mmss ffrreeccuueennttee:: ttrraassttoorrnnooss aaffeeccttiivvooss.. 8. Cuadros ccllnniiccooss mmss ffrreeccuueenntteess..EEssqquuiizzooffrreenniiaa..PPssiiccoossiiss eessqquuiizzooaaffeeccttiivvaa..EEppiissooddiioo mmaannaaccoo ccoonn ssnnttoommaass ppssiiccttiiccooss..PPssiiccoossiiss ffaaccttiicciiaa yy ssiimmuullaacciinn..PPssiiccoossiiss ddeelliirraannttee ccrrnniiccaa..PPssiiccoossiiss oorrggnniiccaass..PPssiiccoossiiss rreeaaccttiivvaa bbrreevvee..PPssiiccoossiiss hhiissttrriiccaa ((ssnnttoommaass ddiissoocciiaattiivvooss))..PPssiiccoossiiss eenn rreettrraassoo mmeennttaall.. 9. EEssqquuiizzooffrreenniiaa..DDiiffeerreenncciiaarr::--PPrriimmeerrooss eeppiissooddiiooss:: rruuppttuurraa bbiiooggrrffiiccaa((ddiissoolluucciinn ddee llaa iiddeennttiiddaadd pprrooppiiaa)),,aalltteerraacciioonneess pprrooddrrmmiiccaass iinnssiiddiioossaass..HHeennrryy EEyy:: CCuuaannddoo aappaarreeccee eell ddeelliirriioo llaa ppssiiccoossiiss yyaaeess vviieejjaa..--RReeaagguuddiizzaacciioonneess:: iinnccuummpplliimmiieennttoo tteerraappuuttiiccoo,,eessttrreessoorreess ssoocciiooffaammiilliiaarreess.. PPssiiccoossiiss eessqquuiizzooffrreenniiffoorrmmee:: dduurraacciinn 11--66 mmeesseess.. 10. EEssqquuiizzooffrreenniiaa ((IIII))..AAlltteerraacciioonneess ddee llaa ffoorrmmaa yy ddeell ccoonntteenniiddoo ddeellppeennssaammiieennttoo..--DDeelliirriiooss:: ppuueeddeenn sseerr ddiiffcciilleess ddee iiddeennttiiffiiccaarr eennpprriimmeerrooss bbrrootteess.. VVaalloorraarr ccoonndduuccttaa,, eexxpprreessiinn nnoovveerrbbaall ee iinnffoorrmmaacciinn ddee llooss ffaammiilliiaarreess..--PPeerrcceeppcciioonneess ee iinntteerrpprreettaacciioonneess ddeelliirraanntteess..--BBllooqquueeooss yy rroobboo//ddiiffuussiinn ddeell ppeennssaammiieennttoo::iinntteerrcceeppcciinn ddeell fflluujjoo ddee llaass iiddeeaass ppoorr iinnfflluueenncciiaassaajjeennaass aa llaa vvoolluunnttaadd..--DDiissccuurrssoo ssiimmppllee,, cciirrccuunnssttaanncciiaall,, ddiiffiiccuullttaaddeessppaarraa llaa aabbssttrraacccciinn,, nneeoollooggiissmmooss,, mmeettoonniimmiiaass,,pprrddiiddaa ddee aassoocciiaacciioonneess llggiiccaass.. 11. EEssqquuiizzooffrreenniiaa ((IIIIII))..AAlltteerraacciioonneess sseennssooppeerrcceeppttiivvaass..--AAlluucciinnaacciioonneess aauuddiittiivvaass:: ssuueelleenn sseerr vvoocceess,,qquuee ssee ddiirriiggeenn aall ppaacciieennttee eenn ffoorrmmaa ddiirreeccttaa oohhaabbllnnddoollee eenn tteerrcceerraa ppeerrssoonnaa..--CCeenneessttooppaattaass:: ppeerrcceeppcciioonneess aabbeerrrraanntteess ddeesseennssaacciioonneess ssoommttiiccaass ((ttccttiilleess,, vviisscceerraalleess,,aallggssiiccaass))..--AAlluucciinnaacciioonneess vviissuuaalleess:: oorriieennttaann aaeennffeerrmmeeddaadd oorrggnniiccaa oo ccoonnssuummoo ddee ttxxiiccooss.. 12. EEssqquuiizzooffrreenniiaa ((IIVV))..SSiinnttoommaattoollooggaa aaffeeccttiivvaa..--DDeepprreessiinn ppssiiccttiiccaa:: nniimmoo bbaajjoo,, aappaattaa,,aannhheeddoonniiaa,, iinnhhiibbiicciinn ppssiiccoommoottrriizz,, aalltteerraacciinnddee llooss rriittmmooss bbiioollggiiccooss.. RRiieessggoo iimmppoorrttaannttee ddeessuuiicciiddiioo..--AAnngguussttiiaa ppssiiccttiiccaa:: iinnqquuiieettuudd,, sseennssaacciinnssuubbjjeettiivvaa ddee qquuee aallggoo eesstt aa ppuunnttoo ddeessuucceeddeerr.. SSuueellee aappaarreecceerr eenn pprriimmeerrooss bbrrootteess ooaall iinniicciioo ddee uunnaa rreeaagguuddiizzaacciinn..TTrreemmaa ddeelliirraannttee ((CCoonnrraadd)).. 13. EEssqquuiizzooffrreenniiaa ((VV))..IInntteennttooss oo iiddeeaass ddee ssuuiicciiddiioo..--CCoonnssiiddeerraarr aallttoo rriieessggoo,, aann ccoonn ffiinnmmaanniippuullaaddoorr..--SSoonn mmeennooss ffrreeccuueenntteess eenn rreessppuueessttaa aaaalluucciinnaacciioonneess iimmppeerraattiivvaass oo ddeelliirriiooss..--FFaaccttoorreess ddee rriieessggoo::MMaayyoorr ccrroonniicciiddaadd,, rreeccaaddaass yy ccoonncciieenncciiaaddee eennffeerrmmeeddaadd..IInniicciioo aa eeddaaddeess tteemmpprraannaass..SSnnttoommaass nneeggaattiivvooss..EEffeeccttooss sseeccuunnddaarriiooss ddee mmeeddiiccaacciinnnneeuurroollppttiiccaa.. 14. EEssqquuiizzooffrreenniiaa ((VVII))..SSnnttoommaass aattrriibbuuiibblleess aall ttrraattaammiieennttoo ccoonnppssiiccooffrrmmaaccooss..--AAccaattiissiissiiaa:: iinnqquuiieettuudd yy ddeessaassoossiieeggoo qquuee sseevviivvee ccoonn ggrraann aanngguussttiiaa..--DDiissttoonnaass aagguuddaass:: ccoonnttrraacccciinn iinnvvoolluunnttaarriiaa ddeeggrruuppooss mmuussccuullaarreess..--PPaarrkkiinnssoonniissmmoo yyaattrrooggnniiccoo:: rriiggiiddeezz,,bbrraaddiicciinneessiiaa,, hhiippoommiimmiiaa,, ssiiaalloorrrreeaa.. DDiiffeerreenncciiaarraacciinneessiiaa ddee aaffeeccttoo eemmbboottaaddoo..--DDiisscciinneessiiaass ttaarrddaass:: ppaacciieenntteess ccoonn eeddaaddaavvaannzzaaddaa qquuee hhaann rreecciibbiiddoo ttrraattaammiieennttoo ccoonnnneeuurroollppttiiccooss.. EEmmppeeoorraa ccoonn llaa aaddmmiinniissttrraacciinnddee aannttiiccoolliinnrrggiiccooss.. 15. SSEEPP SSnnttoommaass FFaaccttoorreess ddee rriieessggoo TTrraattaammiieennttooDDiissttoonnaa aagguuddaa((hhiippeerrddooppaammiinneerrggiiaa eenn ggaanngglliioossbbaassaalleess))--EEssppaassmmoo mmuussccuullaarr ddee lleenngguuaa,, ccaarraa yyccuueelllloo..--CCrriissiiss ooccuullooggiirraass..--AAlltteerraacciioonneess eenn llaa mmaarrcchhaa..--DDiissaarrttrriiaa,, eessppaassmmoo llaarrnnggeeoo..VVaarroonneess jjvveenneess,, ttrraass 11--55 ddaass ddee iinniicciiaarrttrraattaammiieennttoo..AAnnttiiccoolliinnrrggiiccooss::BBiippeerriiddeennoo 22--44 mmgg ddaa vvaa oorraall ooIIMM..TTrriihheexxiiffeenniiddiilloo 55--1155 mmgg//ddaa oorraall..PPaarrkkiinnssoonniissmmoo((hhiippooddooppaammiinneerrggiiaa eenn nncclleeoonniiggrrooeessttrriiaaddoo))--RRiiggiiddeezz mmuussccuullaarr eenn rruueeddaa ddeennttaaddaa..--TTeemmbblloorr..--BBrraaddiicciinneessiiaa oo aacciinneessiiaa..--HHiippoommiimmiiaa ffaacciiaall..AAnncciiaannooss,, ttrraass 55--3300 ddaassddee iinniicciiaarr ttrraattaammiieennttoo..--RReedduucciirr ddoossiiss oo ccaammbbiiaarr eellaannttiippssiiccttiiccoo..--AAaaddiirr ttrraattaammiieennttoo ccoonn ffrrmmaaccoossaannttiiccoolliinnrrggiiccooss ccoommoo ccoonnbbiippeerriiddeennoo((22--66 mmgg//ddaa)) oo ttrriihheexxiiffeenniiddiilloo((55--1155 mmgg//ddaa))..DDiisscciinneessiiaa oorrooffaacciiaall --TTeemmbblloorr ffiinnoo ddee llaabbiioo yy zzoonnaa ppeerriioorraall.. VVaarriiaabblleess,, ppuueeddeeaappaarreecceerr ttrraass mmeesseess ooaaooss ddee ttrraattaammiieennttoo..--FFrrmmaaccooss aannttiiccoolliinnrrggiiccooss,, ccoommoobbiippeerriiddeennoo oo ttrriihheexxiiffeenniiddiilloo ((ddoossiissssiimmiillaarreess aall ttrraattaammiieennttoo ddeellppaarrkkiinnssoonniissmmoo))..AAccaattiissiiaa((hhiipptteessiiss:: ddeesseeqquuiilliibbrriioo ddooppaammiinnaa//nnoorraaddrreennaalliinnaa))--SSeennssaacciinn ssuubbjjeettiivvaa ddee iirrrriittaabbiilliiddaadd eeiinnqquuiieettuudd qquuee lllleevvaa aa uunnaa hhiippeerraaccttiivviiddaaddmmoottoorraa mmaanniiffeessttaaddaa pprriinncciippaallmmeennttee ccoonnmmoovviimmiieennttooss rreeppeettiittiivvooss oo bbaallaanncceeoo ddeemmiieemmbbrrooss..MMuujjeerreess ddee mmeeddiiaannaaeeddaadd,, ttrraass 11--3300 ddaass ddeeiinniicciiaarr eell ttrraattaammiieennttoo..--RReedduucciirr ddoossiiss oo ccaammbbiiaarr