kzz zdravstvo akcijski plan socijalnih usluga

of 51/51
1 KLASA: 550-01/13-01/224 URBROJ: 2140/01-01-13-3 Krapina, 16. prosinca 2013. Na temelju članka 178. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 33/12) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročćeni tekst, 14/09. i 26/13.), po prethodno pribavljenom mišljenju Savjeta za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 550- 01/13-01/224, URBROJ: 2140/01-08-13-2, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine, donijela je Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu za Krapinsko-zagorsku županiju 1. Uvod Članak 178. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12) definira obveze županija oko socijalnog planiranja. Prema stavcima 4. i 5. navedenog članka, socijalni plan za područje županije i jedinica lokalne samouprave donosi Županijska skupština, a na prijedlog županijskog Savjeta za socijalnu skrb. Kako bi, izmeñu ostalog, pomoglo županijama u tome, Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM) započelo je 2012. godine s projektom podržanim od strane Instrumenta pretpristupne pomoći Europske Unije “Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga”. Projekt je usredotočen na dva meñusobno povezana područja (komponente). Prva komponenta odnosi se na nastavak procesa socijalnog planiranja na razini županija, kao što je i navedeno, da bi bila pružena podršku deset hrvatskih županija, uključujući i Krapinsko-zagorsku županiju, pri izradi Plana socijalnih usluga. Druga komponenta odnosi se na daljnju transformaciju i deinstitucionalizaciju domova socijalne skrbi. Dosad je deset županija izradilo takve planove, a projekt trenutačno pruža podršku preostalima da bi izradile Planove socijalnih usluga u partnerstvu sa svim lokalnim dionicima zainteresiranim za razvoj i pružanje socijalnih usluga (županije, gradovi, općine, organizacije civilnog društva, privatni i državni domovi socijalne skrbi, obiteljski centri, centri za socijalnu skrb, itd.). Kao konačan rezultat županije bi izradile slijedeće dokumente: Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu i Plan socijalnih usluga za razdoblje od 2014. do 2016. godine uz Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. godinu. Osim toga, na temelju tih dokumenata stvorila bi se učinkovitija poveznica izmeñu planiranja socijalnih usluga koje se odvijaju na lokalnoj, županijskoj razini i planiranja na državnoj razini, osigurala djelotvornija i učinkovitija upotreba ograničenih sredstava i dodatno osiguralo da su ta sredstva izravno namijenjena prioritetnim potrebama. Svrha navedenih dokumenata je pospješiti pružanje usluga socijalne skrbi namijenjenih djeci, mladima, odraslim i starijim osobama u nepovoljnom položaju u Županiji kako bi se

Post on 22-Nov-2015

16 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  KLASA: 550-01/13-01/224 URBROJ: 2140/01-01-13-3 Krapina, 16. prosinca 2013.

  Na temelju lanka 178. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 33/12) i lanka 17. Statuta Krapinsko-zagorske upanije (Slubeni glasnik Krapinsko-zagorske upanije broj 13/01., 5/06., 11/06. - proieni tekst, 14/09. i 26/13.), po prethodno pribavljenom miljenju Savjeta za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske upanije, KLASA: 550-01/13-01/224, URBROJ: 2140/01-08-13-2, upanijska skuptina Krapinsko-zagorske upanije, na 4. sjednici odranoj dana 16. prosinca 2013. godine, donijela je

  Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu za Krapinsko-zagorsku upaniju

  1. Uvod

  lanak 178. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 33/12) definira obveze upanija oko socijalnog planiranja. Prema stavcima 4. i 5. navedenog lanka, socijalni plan za podruje upanije i jedinica lokalne samouprave donosi upanijska skuptina, a na prijedlog upanijskog Savjeta za socijalnu skrb.

  Kako bi, izmeu ostalog, pomoglo upanijama u tome, Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM) zapoelo je 2012. godine s projektom podranim od strane Instrumenta pretpristupne pomoi Europske Unije Podrka sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga. Projekt je usredotoen na dva meusobno povezana podruja (komponente). Prva komponenta odnosi se na nastavak procesa socijalnog planiranja na razini upanija, kao to je i navedeno, da bi bila pruena podrku deset hrvatskih upanija, ukljuujui i Krapinsko-zagorsku upaniju, pri izradi Plana socijalnih usluga. Druga komponenta odnosi se na daljnju transformaciju i deinstitucionalizaciju domova socijalne skrbi.

  Dosad je deset upanija izradilo takve planove, a projekt trenutano prua podrku preostalima da bi izradile Planove socijalnih usluga u partnerstvu sa svim lokalnim dionicima zainteresiranim za razvoj i pruanje socijalnih usluga (upanije, gradovi, opine, organizacije civilnog drutva, privatni i dravni domovi socijalne skrbi, obiteljski centri, centri za socijalnu skrb, itd.). Kao konaan rezultat upanije bi izradile slijedee dokumente:

  Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu i Plan socijalnih usluga za razdoblje od 2014. do 2016. godine uz Akcijski plan

  socijalnih usluga za 2015. godinu. Osim toga, na temelju tih dokumenata stvorila bi se uinkovitija poveznica izmeu

  planiranja socijalnih usluga koje se odvijaju na lokalnoj, upanijskoj razini i planiranja na dravnoj razini, osigurala djelotvornija i uinkovitija upotreba ogranienih sredstava i dodatno osiguralo da su ta sredstva izravno namijenjena prioritetnim potrebama.

  Svrha navedenih dokumenata je pospjeiti pruanje usluga socijalne skrbi namijenjenih djeci, mladima, odraslim i starijim osobama u nepovoljnom poloaju u upaniji kako bi se

 • 2

  sprijeila njihova institucionalizacija i pomoglo onima koji su smjeteni u institucijama da mogu napustiti ustanove jer su im dostupne usluge podrke u njihovoj lokalnoj zajednici.

  2. Metodologija koritena pri izradi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2014. godinu

  U oujku 2013. godine zapoeo je rad na izradi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2014. godinu za Krapinsko-zagorsku upaniju. Spomenuti Akcijski plan izradila je radna skupina koja se sastojala od predstavnika kljunih relevantnih dionika u upaniji, uz podrku projektnog tima. Popis lanova Glavne radne skupine priloen je ovom dokumentu.

  Od oujka 2013. godine lanovi ove skupine redovito su se sastajali kako bi dovrili niz kljunih zadataka koji su prethodili izradi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2014. godinu i to:

  lanovi radne skupine prikupili su veinu auriranih dokumenata i podataka vezanih uz pruanje socijalnih usluga u upaniji. Svi ti podaci uneseni su u Excel bazu podataka od strane projektnog tima, ime se po prvi put dobila jasna slika usluga koje se pruaju u upaniji. Namjera je aurirati te podatke iz godine u godinu.

  Na temelju analize prikupljenih podataka radna skupina je izvrila: procjenu ciljnih skupina kojima se trenutano pruaju usluge, prikaz vrsta socijalnih usluga koje se trenutano pruaju tim ciljnim skupinama i njihovu teritorijalnu rasporeenost te prioritetne potrebe za novim uslugama u 2014. godini.

  Na temelju te procjene odreeni su prioriteti koji ukljuuju sljedee etiri ciljne skupine u 2014. godini, za koje su izraeni zasebni Akcijski planovi: Djeca i mladi u riziku Stariji i nemoni Dugotrajno nezaposleni Obitelji u riziku Osobe s invaliditetom.

  Svaki pojedinani Akcijski plan navodi: usluge koje se trenutano pruaju te za koje radna skupina preporuuje kontinuitet

  pruanja u 2014. godini, usluge koje se trenutano pruaju, no radna skupina preporuuje njihovo proirenje

  na vei broj korisnika ili na iri teritorijalni obuhvat u 2014. godini, nove prioritetne usluge za koje radna skupina preporuuje financiranje u 2014. godini. Usluge stalnog smjetaja u institucijama se smatraju najmanje dobrim rjeenjem za

  korisnika, odnosno krajnjim rjeenjem kada su sve druge mogunosti iscrpljene. Meutim, uvrtene su u plan jer je izvjesno da e se nastaviti pruati i tijekom 2014. godine te je potrebno osigurati kontinuitet skrbi o korisnicima koji su smjeteni u ustanovama uz nastojanje da im se nae primjereniji oblik skrbi kroz razvoj socijalnih usluga u zajednici.

  Usluge obuhvaene Akcijskim planovima pruaju onoliko jasnu sliku o socijalnim uslugama potrebnim u upaniji u 2014. godini koliko je to trenutano mogue. Osim usluga koje direktno financira upanija, Akcijski planovi ukljuuju usluge koje financiraju tijela javne uprave kao to su Ministarstvo socijalne politike i mladih, gradovi i opine, usluge koje se provode kroz projekte organizacija civilnog drutva kao to su gradske organizacije Crvenog kria, udruge (osobito udruge osoba s invaliditetom i druge humanitarne udruge) i drugi, te usluge koje pruaju privatni pruatelji usluga, a koje nisu sufinancirane iz javnih sredstava.

  Akcijski planovi strukturirani su na sljedei nain: Analiza trenutane situacije u kojoj se nalazi pojedina ciljna skupina obuhvaena

  Akcijskim planom; Opis trenutanih potreba za uslugama za ciljnu skupinu obuhvaenu Akcijskim

  planom, odnosno, obrazloenje zbog ega je pojedina usluga navedena u Akcijskom planu;

 • 3

  Jedan od nekoliko operativnih ciljeva koji se odnose na pojedino podruje u kojem je potrebna podrka, npr. pruanje podrke starijim osobama u njihovim domovima;

  Popis usluga za koje se preporuuje da budu pruane u 2014. godini u sklopu svakog operativnog cilja, ukljuujui: uslugu/aktivnost, datum poetka i kraja pruanja usluge, naziv organizacije odgovorne za provedbu, troak pruanja usluge u 2014. godini, nazivi tijela javne uprave i organizacija koje e financirati pruanje usluge, pokazatelji i ciljevi koji e omoguiti mjerenje pruanja usluga/aktivnosti tijekom cijele 2014. godine, i praenje napretka o kojem e se izvijestiti upanijska skuptina.

  Vano je naglasiti da je, osim Plana socijalnih usluga za razdoblje od 2014. do 2016. godine i Akcijskih planova socijalnih usluga za 2014. i 2015. godinu, vaan cilj ove aktivnosti izgraditi kapacitete upanije i lokalnih dionika kako bi zajedno mogli uinkovito raditi na utvrivanju potreba za uslugama socijalne skrbi u upaniji. U tom smislu izrada Akcijskog plana socijalnih usluga za 2014. godinu ne prua sveobuhvatnu sliku svih usluga dostupnih u upaniji, nego je usredotoena na usluge koje lanovi radne skupine smatraju prioritetnima u 2014. godini. Oslanjajui se na iskustvo izrade ovog poetnog Akcijskog plana, dionici namjeravaju izraditi Plan socijalnih usluga za razdoblje od 2014. do 2016. godine koji e pruiti sveobuhvatnu sliku sustava socijalne skrbi u upaniji, to e dovesti do uinkovitijeg odreivanja prioriteta u Akcijskom planu socijalnih usluga za 2015. godinu.

  3. Preporuka upanijskoj skuptini

  Preporuka Glavne radne skupine za planiranje socijalnih usluga je da upanijska skuptina usvoji Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu kao dokument u cijelosti, a naroito da se u upanijskom proraunu osiguraju sredstva potrebna za podravanje usluga navedenih u Akcijskom planu kod kojih je istaknuto da zahtijevaju financijsku potporu Krapinsko-zagorske upanije.

 • DJECA I MLADI U RIZIKU Opis situacije

  U djelu aktivnosti koje se odnose na prioritet Djeca i mladi u riziku, Akcijski plan za 2014. godinu usredotoen je na dvije skupine: djecu s tekoama u razvoju i djecu smjetenu izvan obitelji. to se tie obrazovanja djece s tekoama u razvoju, podaci Ureda dravne uprave u Krapinsko-zagorskoj upaniji za kolsku godinu 2013/2014. pokazuju da je najvie djece s tekoama u razvoju integrirano u redovne osnovne kole u lokalnim sredinama iz kojih dolaze, ukupno 516 djece. Od toga, 298 djece se obrazuje prema prilagoenom, a 205 prema redovnom planu i programu, uz prilagodbu metoda i sadraja, dok je 13 djece u 4 rehabilitacijska razredna odjela za djecu s tekoama u razvoju. Osim 31 osnovne kole (s podrunim kolama) na podruju Krapinsko-zagorske upanije djeluju i dvije osnovne kole za djecu s tekoama u razvoju: pri Centru za odgoj i obrazovanje Zajezda i pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. U COO Zajezda ukupno je 55 djece s intelektualnim i drugim pridruenim potekoama, od ega 37 na stalnom, tjednom i privremenom smjetaju, a 18 na poludnevnom i privremenom boravku. Sva djeca ukljuena su u osnovnokolsko obrazovanje ili strukovno osposobljavanje, u posebna rehabilitacijska odjeljenja i program psihosocijalne rehabilitacije. Strukovno osposobljavanje provodi se za zanimanja: pomoni kuhar, pomoni kroja i pomoni vrtlar. Obzirom na izuzetno nizak postotak kasnijeg zapoljavanja openito, posebice u struci, potrebno je revidirati postojei program strunog osposobljavanja. Osnovna kola pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice provodi redovni prilagoeni i posebni program. Primarne su tjelesne, motorike i viestruke tekoe, a djeca su na poludnevnom, dnevnom i tjednom smjetaju u ustanovi. U kolsku godinu 2013./2014. u osnovnokolsko obrazovanje ukupno je upisano 57 uenika. Obrazovanje je organizirano u ukupno 13 razrednih odjeljenja i to 7 odjeljenja po redovno prilagoenom programu i 6 odjeljenja po posebnom programu te 5 odgojno obrazovnih skupina za djecu s veim utjecajnim tekoama u razvoju. Isto tako, 3 skupine djece ukljuene su u produeni struni postupak. Pri koli djeluje i jedina predkolska edukacijsko-rehabilitacijska skupina za djecu s motorikim i kombiniranim smetnjama na podruju KZ. Grupa broji 22 djece s kojima radi samo jedan defektolog, dok jo 10 djece eka na ukljuivanje u program. U narednom razdoblju vano je stvoriti uvjete da sva djeca, koja za to imaju potrebu, budu ukljuena u predkolski edukacijsko-rehabilitacijski program na podruju upanije. O kolovanju djece izvan podruja upanije, podatke imaju centri za socijalnu skrb, prema kojima se ukupno 72 djece s tekoama osnovnokolske dobi koluje izvan upanije. 7 djece predkolske dobi zbog viestrukih je tekoa ukljueno u organizirani oblik predkolskog odgoja i obrazovanja izvan upanije, a KZ sufinancira trokove prijevoza od mjesta prebivalita do ustanove. Iz navedenog je vidljiva tendencija sve veeg ukljuivanja djece s tekoama u matine kole u lokalnim sredinama, uz opadanje broja djece u specijalnim kolama. S druge strane, redovnim kolama je potrebna podrka u tom procesu. kole su esto nepripremljene za integraciju (nastavnicima redovne nastave nedostaje edukacije, a ve od ranije postoji problem nedostatka strunih suradnika u kolama), to predstavlja izazov za kvalitetu obrazovanja djece s tekoama u razvoju integriranih u redovne kole. No, integracija nije samo nuan proces koji treba razvijati, ona je ujedno prilika, jer se ukljuivanjem djece s tekoama poveavaju mogunosti za vei broj nastavnika i manje razredne grupe, a ujedno se moraju i ukloniti arhitektonske barijere u nepristupanim kolama. Kao pozitivan primjer istiemo da etiri osnovne kole (Oroslavje, Marija Bistrica, Gornja Stubica i Mihovljan) imaju rehabilitacijske razrede za djecu s tekoama koji su integrirani u redovan obrazovni proces po posebnom programu. Otvaranje novih rehabilitacijskih razreda pri svim osnovnim i pojedinim srednjim kolama nuno je za uspjenu i kvalitetnu integraciju djece s tekoama u razvoju u redovne kole. Takoer, za djecu koja imaju potekoe u uenju i kojima je potreban individualizirani pristup, potrebno je organizirati produeni struni postupak. to se tie podataka o smjetaju djece i mladih izvan obitelji, prema statistikim podacima Ministarstva socijalne politike i mladih za 2012. godinu, 203 djece i mladih s podruja Krapinsko-zagorske upanije smjeteno je u domove socijalne skrbi, a samo njih 55 u udomiteljske obitelji. Ovi podaci pokazuju nepovoljni omjer izvaninstitucijske skrbi u udomiteljskim obiteljima u odnosu na smjetavanje u ustanove socijalne skrbi u iznosu 27:73. Prema Nacionalnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2011. do 2016. (2018.) godine, taj bi omjer trebao biti obrnut,

 • odnosno 80:20 u korist izvaninstitucijskog smjetaja. Prema podacima centara za socijalnu skrb, svega je 19 obitelji na podruju upanije registrirano za udomljavanje djece i mladih. U navedenih 19 obitelji, udomljeno je 27 djece i mladih, dok je jo 28 djece s podruja KZ udomljeno u drugim upanijama, veinom u udomiteljskim obiteljima na podruju Varadinske i Zagrebake upanije. Ovi podaci ukazuju na nunost aktivnog pristupa razvoju udomiteljstva, posebice razvoja specijaliziranog udomiteljstva. Upravo bi razvoj specijaliziranog udomiteljstva, izmeu ostalog, doprinio i veoj mogunosti ukljuivanja djece s tekoama (dosad smjetenih i obrazovanih u specijalnim ustanovama) u redovno obrazovanje.

  Opis potrebnih usluga/aktivnosti:

  Vezano uz prioritetni cilj i proces deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi, potrebno je osnovati upanijsko povjerenstvo za razvoj udomiteljstva koje bi koordiniralo aktivnosti promoviranja udomiteljstva, te povezalo sve sudionike u procesu: centre za socijalnu skrb, Obiteljski centar KZ, domove socijalne skrbi, Krapinsko-zagorsku upaniju, jedinice lokalne samouprave i dr. Nuno je osnivanje mobilnih timova za rane intervencije za djecu s tekoama u dobi od 0-3 godine. Takoer, postoji i velika potreba za edukacijsko-rehabilitacijskim skupinama za djecu predkolske dobi (3-7 godina). Osnivanje mobilnih timova mogue je pri domovima socijalne skrbi i domovima zdravlja. to ranije otkrivanje tekoa u razvoju kod djeteta pretpostavka je za uspjenu rehabilitaciju. Rane intervencije trebale bi biti kreirane na nain da odgovore potrebama djece s tekoama u razvoju odmah nakon roenja i da im budu dostupne u njihovom domu, odnosno lokalnoj zajednici. Za oekivati je da e se ustanove socijalne skrbi koje djeluju na podruju upanije (Odgojni dom Bedekovina i COO Zajezda), sukladno transformaciji koja ih u narednom razdoblju oekuje, orijentirati na pruanje usluga u zajednici kroz patronau/mobilne timove i druge oblike podrke u zajednici. Poetak ovih aktivnosti predvieno je i ovim dokumentom. Prepoznate potrebe na razini upanije nadmauju trenutne mogunosti financiranja i provedbe svih navedenih potreba. No, nastavno na sve utvrene potrebe, radna skupina je odabrala usluge i aktivnosti koje se realno mogu provoditi u 2014. godini:

  Medijska kampanja s ciljem promocije udomiteljstva Pruanje podrke sadanjim udomiteljima i organiziranje edukacije za specijalizirano udomiteljstvo Nastavak skrbi u Odgojnom domu Bedekovina uz pokretanje organiziranog stanovanja za 4 korisnice OD Bedekovina Produeni struni postupak pri osnovnoj koli Usluge strune pomoi u obitelji (patronaa) Odravanje usluge asistenata u nastavi Odravanje usluge logopeda i defektologa Nastavak usluge poludnevnog boravka, usluge povremenog boravka za vrijeme psihosocijalne rehabilitacije i osposobljavanja za samozbrinjavanje i nastavak

  skrbi za korisnike tjednog i stalnog smjetaja u COO Zajezda uz nastojanje da se dio korisnika smjesti u udomiteljske obitelji.

 • Operativni cilj br. 1 Razvoj udomiteljstva za djecu i mlade Aktivnost 1.1 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Medijska kampanja o udomiteljstvu - TV i radio emisije, roditeljski sastanci u vrtiima i kolama, suradnja sa savjetnicima Hrvatskog zavoda za zapoljavanje Podrunog ureda Krapina, tribine u lokalnim zajednicama

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. centri za socijalnu skrb, uz podrku Obiteljskog centra KZ i Hrvatskog zavoda za zapoljavanje Podrunog ureda Krapina

  3.000 kn (sufinanciranje KZ za tisak materijala), uz podrku Odgojnog doma Bedekovina u tiskanju promotivnih materijala

  MSPM / radno vrijeme zaposlenih CZSS, Obiteljskog centra KZ i OD Bedekovina

  MRMS / radno vrijeme savjetnika HZZ PU Krapina

  KZ / sufinanciranje promotivnih materijala

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj nesrodnikih udomiteljskih obitelji / Broj postojeih / Broj novih Broj ukljuenih kola / Broj ukljuenih djejih vrtia Broj ukljuenih TV i Radio stanica / Broj ukljuenih izdavakih kua (novina) Broj realiziranih promotivnih dogaanja (tribine, Sajam poslova, Sajam zdravlja...) Broj realiziranih radio emisija / Broj nastupa na TV-u / Broj objavljenih lanaka u novinama /

  Broj objava na web portalima Broj strunih djelatnika CZSS, OC KZ i HZZ PU Krapina ukljuenih u kampanju

  Cilj:

  Povean broj novih nesrodnikih udomiteljskih obitelji na podruju KZ za 15% tijekom 2014. godine uz zadravanje postojeih 9 obitelji. Ukljuenost 50% kola i vrtia s podruja KZ u uspjenu realizaciju sljedeih aktivnosti medijske kampanje: 5 promotivnih dogaanja (tribine,

  Sajam poslova, Sajam zdravlja...) 5 radio emisija 2 nastupa na TV-u 3 novinska lanka 10 objava na web portalima

 • Aktivnost 1.2 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Edukacija, savjetovanje i podrka novim i postojeim udomiteljskim obiteljima (nastavak pruanja podrke za 19 udomiteljskih obitelji), organizirana supervizija za udomitelje, te edukacija udomitelja za specijalizirano udomiteljstvo

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. centri za socijalnu skrb, u suradnji s Obiteljskim centrom KZ i Odgojnim domom Bedekovina

  10.000 kn za superviziju

  Radno vrijeme zaposlenih u CZSS, OC KZ

  KZ / supervizija

  MSPM / radno vrijeme zaposlenih

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj udomiteljskih obitelji / Ukupan broj polaznika edukacije Broj novih udomiteljskih obitelji - polaznika edukacije Broj postojeih udomiteljskih obitelji - polaznika edukacije Broj udomiteljskih obitelji polaznika edukacije za specijalizirano udomiteljstvo Broj strunih djelatnika CZSS, OC KZ i OD Bedekovina ukljuenih u pruanje edukacije Broj radnih sati pruene edukacije tjedno / mjeseno / godinje

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine realizirana supervizija za najmanje 9 postojeih nesrodnikih udomiteljskih obitelji i pruena struna edukacija za svih postojeih 19, te 3 nove nesrodnike udomiteljske obitelji. 1 nova udomiteljska obitelj osposobljena za specijalizirano udomiteljstvo

  Aktivnost 1.3 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak skrbi o 32-34 korisnice (14.-21. godinu) stalnog smjetaja u Odgojnom domu Bedekovina (uz nastojanje da se neke korisnice smjeste u specijalizirane udomiteljske obitelji ili poluinstitucionalni tretman na podruju matinih upanija, jer su samo 3 korisnice s podruja Krapinsko-zagorske upanije)

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Odgojni dom Bedekovina

  5,6 milijuna kuna godinji troak OD Bedekovina

  MSPM

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnica stalnog smjetaja Broj korisnica stalnog smjetaja udomljenih u specijaliziranim udomiteljskim obiteljima u njihovim matinim

  upanijama Broj korisnica stalnog smjetaja prebaenih i smjetenih u poluinstitucijski tretman na podruju svojih matinih

  upanija Broj korisnica smjetene u organizirano stanovanje u njihovim matinim upanijama Uspostavljena suradnja s nadlenim institucijama iz drugih upanija oko smjetaja korisnica u udomiteljskim

  obiteljima ili organiziranom stanovanju u njihovim matinim upanijama

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine, osigurana skrb za sve 32-34 korisnice u OD Bedekovina, a za 10% korisnica organiziran izvaninstitucijski tretman uz smjetaj u udomiteljskoj obitelji ili organiziranom stanovanju u njihovim matinim upanijama

 • Aktivnost 1.4 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Priprema za izlazak iz Odgojnog doma Bedekovina za 4 korisnice kroz uslugu organiziranog stanovanja

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Odgojni dom Bedekovina

  80.000 kn - ureenje prostora za stanovanje

  MSPM KZ JLS

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj korisnica ukljuenih u pripreme za izlazak iz OD Bedekovina Broj osnovanih stambenih jedinica za organizirano stanovanje Broj korisnica osposobljenih za ivot u novo osnovanoj stambenoj jedinici Broj strunih djelatnika ukljuenih u pripremu korisnica Broj radnih sati pruene usluge pripreme korisnica dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine uspjeno osnovana 1 stambena jedinice za organizirano stanovanje za 4 korisnice

  Operativni cilj br. 2 Provoenje edukacijsko - rehabilitacijskog postupka za predkolsku djecu s tekoama i kvalitetnije ukljuivanje kolske djece s tekoama u redovan odgojno - obrazovni sustav Aktivnost 2.1 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Usluga strune pomoi u obitelji (patronae) za 4 korisnika Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

  Redovno radno vrijeme zaposlenih

  MSPM, KZ, donacije

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj zainteresiranih obitelji za uslugu strune pomoi u obitelji na podruju KZ Broj korisnika usluge strune pomoi u obitelji Broj strunih djelatnika ukljuenih u pruanje usluge strune pomoi u obitelji Broj radnih sati pruene usluge strune pomoi u obitelji dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine pruena usluga strune pomoi u obitelji za najmanje 4 korisnika

  Aktivnost 2.2 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Odravanje usluge asistenata / pomonika u nastavi za 13 korisnika te proirivanje usluge za jo 13 korisnika uz edukaciju asistenata u nastavi

  Rujan 2013. Prosinac 2014. Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina, Krapinsko-zagorska upanija

  HZZ 980.800 kn za 26 pomonika u nastavi i Krapinsko-zagorska upanija za 4 asistenta u nastavi jo 56.000 kn

  MRMS / HZZ PU Krapina - 26 pomonika i KZ - 4 asistenta

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj djece koji trenutno koriste uslugu asistenta u nastavi Broj djece ukljuene u koritenje usluge tijekom 2014. godine

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine povean broj djece

 • Ukupan broj pomonika / asistenata u nastavi / Broj postojeih i broj novih asistenata u nastavi ukljuenih u pruanje usluge tijekom 2014. godine

  Broj radnih sati pruene usluge dnevno / tjedno / mjeseno Broj kola u kojima postoji usluga asistenta u nastavi / Broj kola u kojima je uvedena usluga asistenta u nastavi

  tijekom 2014. godine

  koji koriste uslugu asistenta / pomonika u nastavi za 100% u usporedbi s 2013. godinom

  Aktivnost 2.3 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Ukljuivanje strunjaka iz specijaliziranih ustanova u produeni struni postupak u 1 osnovnoj koli u 2014. godini (poremeaju u ponaanju, individualizirani programi)

  Rujan 2014. Prosinac 2014. Odgojni dom Bedekovina

  radno vrijeme zaposlenih OD Bedekovina

  MSPM / radno vrijeme zaposlenih u OD Bedekovina

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj ukljuenih uenika u program produenog strunog postupka Broj ukljuenih strunjaka iz specijaliziranih ustanova u program produenog strunog postupka Broj kola na podruju KZ gdje je identificirana potreba za organiziranjem programa produenog strunog

  postupka Broj kola u kojima je organiziran individualizirani program Produenog strunog postupka tijekom 2014. godine Broj radnih sati ukljuenih strunjaka dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine organiziran program produenog strunog postupka u 1 koli na podruju KZ

  Aktivnost 2.4 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Odravanje usluge logopeda za 49 postojeih korisnika i programa Uimo zajedno s defektologom za postojeih 20 korisnika - Udruga Sveta Ana - udruga za pomo osobama s posebnim potrebama

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Udruga Sv. Ana- udruga za pomo osobama s posebnim potrebama

  3.400,00 kn / mjeseno (kroz javne radove HZZ)

  KZ - sufinanciranje usluge defektologa kroz natjeaj za udruge Sufinanciranje MRMS / HZZ PU Krapina - javni radovi - logoped do 01.06.2014. godine

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj postojeih korisnika ukljuenih u tretman logopeda Broj postojeih korisnika ukljuenih u tretman defektologa Broj ukljuenih logopeda / Broj ukljuenih defektologa Broj radnih sati pruene usluge logopeda dnevno / tjedno / mjeseno Broj radnih sati pruene usluge defektologa dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine odrane postojee usluge logopeda i defektologa te zadravanje postojeih 49 korisnika ukljuenih u tretman logopeda i postojeih 20 korisnika ukljuenih u tretman defektologa

 • Aktivnost 2.5 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak skrbi za djecu i mlade s tekoama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje Zajezda za 15 - 25 korisnika na stalnom i privremenom smjetaju, 15 - 25 na tjednom smjetaju za vrijeme osnovnokolskog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja po posebnom planu i programu te osposobljavanja za samozbrinjavanje (uz nastojanje da se dio korisnika stalnog smjetaja smjesti u specijalizirane udomiteljske obitelji) i nastavka skrbi za do 10 korisnika povremenog smjetaja

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

  Redovno radno vrijeme zaposlenih COO Zajezda

  MSPM, KZ, donacije, participiranje roditelja, participiranje putem osobnih prihoda korisnika

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj postojeih korisnika na stalnom i tjednom smjetaju / Broj novih korisnika u 2014. godini Broj korisnika na privremenom i povremenom smjetaju / Broj novih korisnika u 2014. godini Broj korisnika po uzrastu i vrsti usluge (O, strukovno obrazovanje, samozbrinjavanje) Broj strunih djelatnika COO Zajezda ukljuenih u osnovnokolsko obrazovanje korisnika Broj strunih djelatnika COO Zajezda ukljuenih u pruanje srednjokolskog strukovnog osposobljavanja Broj strunih djelatnika COO Zajezda ukljuenih u pruanje usluge osposobljavanja korisnika za samozbrinjavanje Broj djece i mladih korisnika smjetaja u COO Zajezda, udomljenih u udomiteljskih obiteljima tijekom 2014.

  godine

  Cilj:

  Pruena usluga stalnog, tjednog, povremenog i privremenog smjetaja uz osiguravanje osnovnokolskog i strukovnog obrazovanja po posebnom programu i osposobljavanje za samozbrinjavanje za do 50 korisnika. 1 - 2 djece i mladih sa stalnog smjetaja udomljeno u specijaliziranu udomiteljsku obitelj.

  Aktivnost 2.6 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak pruanja usluge poludnevnog boravka za djecu i mlade s tekoama u razvoju u dobi od 7- 21 godine za 10 - 15 korisnika u Centru za odgoj i obrazovanje Zajezda

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

  Redovno radno vrijeme zaposlenih COO Zajezda

  MSPM, KZ, donacije, participiranje roditelja

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika poludnevnog boravka Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika poludnevnog boravka Broj strunih djelatnika COO Zajezda ukljuenih u pruanje usluge poludnevnog boravka Broj radnih sati pruanja usluge poludnevnog boravka dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Pruena usluga poludnevnog boravka za 10 - 15 korisnika

 • STARIJI I NEMONI Opis situacije

  Prema Popisu stanovnitva iz 2011. godine, udio osoba starijih od 65 godina u Krapinsko-zagorskoj upaniji iznosi 17,6%, a udio starijih od 75 godina 8%. Osim tih podataka, i indeks starenja (udio starijih od 60 godina u odnosu na broj osoba u dobi 0-19) koji iznosi 112,6 i koeficijent starosti (postotni udio osoba starih 60 i vie godina u ukupnom stanovnitvu) od 23,5% pokazuju da je stanovnitvo KZ zalo u proces starenja. Demografske projekcije govore da e se starenje stanovnitva nastaviti, pa se moe oekivati da e potrebe ove skupine u narednom razdoblju biti jo izraenije. Smanjivanjem broja viegeneracijskih obitelji sve vie starijih osoba ivi u samakim domainstvima te ne mogu raunati na zbrinjavanje u obitelji, ve se od lokalne zajednice oekuje da osigura razliite programe pomoi (u kui starije osobe). Takoer, starije osobe esto ive u udaljenim, izoliranim seoskim podrujima, s loom prometnom povezanou to pridonosi njihovoj oteanoj pokretljivosti i oteava im pristup potrebnim uslugama (odlazak lijeniku, u trgovinu). Daljnji problem s kojim se esto suoavaju starije osobe su niske mirovine ili nedostatak istih, to takoer negativno utjee na kvalitetu njihovog ivota. Prosjena mirovina u Republici Hrvatskoj (RH) vea je za 9% u odnosu na prosjenu mirovinu umirovljenika na podruju KZ, zbog ega odreene usluge starije osobe nisu u mogunosti (su)financirati. Upravo stoga, u osmiljavanju programa treba voditi rauna da oni budu financijski dostupni korisnicima (besplatni, odnosno uz participaciju u trokovima primjerenu prihodima). Skrb o starijim osobama utvrena je Planom za zdravlje KZ kao jedan od pet javnozdravstvenih prioriteta. Naime, za potrebe izrade navedenog dokumenta provedena je anketa meu 100 osoba starijih od 65 godina koja je pokazala da starije osobe u veini sluajeva ele ostati u svojem domu i da im je potreban odreeni oblik izvaninstitucijske skrbi. Ukoliko se ve smjetavaju izvan svog doma, skloniji su smjetaju u udomiteljskoj obitelji, a i nisu spremni mijenjati sredinu (trae smjetaj na podruju upanije). Poseban problem kod usluga smjetaja, jo izraeniji nego kod izvaninstitucijskih, predstavlja njihovo plaanje, obzirom da je ekonomska cijena kotanja smjetaja ak i vie puta vea od iznosa prosjene mirovine. Osim toga, smjetajni kapaciteti u Mrei (mogunosti smjetaja uz (su)financiranje drave) su nedostatni, zbog ega se oduuje vrijeme ekanja na smjetaj. Obzirom na broj korisnika i geografsko podruje koje obuhvaaju, najznaajniji programi izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemone su Pomo u kui i Dostava toplih obroka u kuu korisnika. Programom Ministarstva socijalne politike i mladih Pomo u kui obuhvaeno je 725 korisnika. Trenutano su 4 izvoditelja Programa:

  - Gradsko drutvo Crvenog kria Krapina - 200 korisnika (grad Krapina, opine: urmanec, Petrovsko, Radoboj i Jesenje) - Udruga Zlatna Dob, Zagorska Sela - 150 korisnika (opine: Desini, Kumrovec i Zagorska Sela) - Gradsko drutvo Crvenog kria Donja Stubica - 175 korisnika (gradovi: Gornja Stubica i Oroslavje, opine: Donja Stubica, Marija Bistrica i Stubike Toplice) - Loborska humanitarna udruga (LOHUD) - 200 korisnika (grad Zlatar, opine: Konjina, Lobor, Mihovljan, Mae, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica).

  U sklopu navedenog programa djeluju i dva dnevna boravka: u Krapini, u organizaciji Gradskog drutva Crvenog Kria Krapina (vie od 3000 posjeta korisnika godinje) i u Loboru, u organizaciji LOHUD-a (50 korisnika). Programom dostave toplih obroka obuhvaeno je 163 korisnika, a uslugu pruaju 3 doma za psihiki bolesne odrasle osobe i jedna privatni pruatelj. Za 79 korisnika ovo je pravo priznato rjeenjem centra za socijalnu skrb. Program Dostave toplih obroka u kuu provode:

  - Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Zagreb, Podrunica Mirkovec - 35 korisnika (grad Zabok, opine: Sveti Kri Zaretje i Bedekovina) - Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Bidruica - 36 korisnika (dio grada Pregrade, opine: Desini, dio opina Hum na Sutli, Kumrovec i Tuhelj) - Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Lobor - 62 korisnika (grad Zlatar, opine: Konjina, Lobor, Mae, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica) - Bagatela d.o.o., Donja Stubica - 30 korisnika (gradovi: Donje Stubice i Oroslavlja, opine: Gornja Stubica, Stubike Toplice i Marije Bistrice (rubni dijelovi koji

  granie s opinom Gornja Stubica). Spomenimo i program Pomo putem socijalnih alarmnih ureaja i telefona za starije osobe i osobe s invaliditetom koje ive same ili su vei dio dana same, kojeg provodi Udruga Prisutnost, Zagreb, za ukupno 37 korisnika. to se tie mogunosti smjetaja izvan obitelji, na podruju upanije djeluju 4 ustanove koje smjetavaju starije i nemone (sve u privatnom vlasnitvu), ukupnog kapaciteta 250 korisnika. Za korisnike kojima (djelom) smjetaj podmiruje drava namijenjeno je 157 mjesta. Takoer, djeluje i 6 obiteljskih domova koji smjetavaju stare i nemone osobe, ukupnog kapaciteta 79 korisnika. Smjetaj je mogui i udomiteljskih obitelji, njih 54 smjetava odrasle i starije osobe. Od toga broja, u 13 sluajeva radi se o srodnikom udomiteljstvu, a u 41 sluajeva o nesrodnikom. Ukupni kapacitet udomiteljskih obitelji iznosi 127 korisnika. Prema podacima dobivenim od centara za socijalnu skrb dominira smjetaj u ustanove socijalne skrbi, dok je u udomiteljske obitelji smjeteno tek 26,73% korisnika s

 • podruja. Ovi podaci ukazuju na potrebu ulaganja daljnjih napora u jaanje udomiteljstva kao poeljnijeg i za korisnike povoljnijeg oblika skrbi. Kako na nacionalnoj razini, tako i na razini KZ, nije ureen sustav palijativne skrbi pa se graani koji trebaju palijativnu skrb najee snalaze sami, uz podrku obitelji. Razvijanjem organiziranog sustava palijativne skrbi terminalno oboljelim bolesnicima pruila bi se primjerenija skrb te poveala kvaliteta njihovog ivota, ali i njihovih obitelji. Ujedno, time bi se smanjili trokovi bolnike zdravstvene zatite. Broj umrlih u KZ u petogodinjem periodu pokazuje kako su bolesti cirkulatornog sustava i maligne novotvorine najei uzroci smrti (74,1%) u KZ. Zbog primjene naela palijativne skrbi, to se osobito odnosi na lijeenje boli, bolesnici pogodni za palijativnu skrb najee se i izdvajaju iz te dvije grupe bolesnika, kod kojih je u terminalnoj fazi racionalno zbrinjavanje prema naelima palijativne skrbi. U KZ ne postoji zaseban bolniki odjel palijativne skrbi niti ustanova za palijativnu skrb, pa se terminalni bolesnici, kada postoji potreba za bolnikim zbrinjavanjem, veinom zbrinjavaju u Opoj bolnici Zabok ili u nekoj od specijalnih bolnica (Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Stubike Toplice na podruju KZ ili Specijalnoj bolnici za kronine bolesti Novi Marof u Varadinskoj upaniji), a jedan dio u domovima za smjetaj starijih i nemonih. Iako se obino u bolnicu bolesnik prima u sluaju razvoja komplikacija ili drugih bolesti koji zahtijevaju bolniko lijeenje, u KZ su hospitalizacije ee i zato jer obitelj nije dorasla problemima skrbi o takvim bolesnicima, a izostaje organizirana podrka i pomo sustava. Opis potreba:

  Potrebe starijih i nemonih nadilaze financijske i realne okvire Akcijskog plana za 2014. godinu, stoga su odabrana dva prioritetna cilja. Prvi prioritetni cilj odnosi na razvoj palijativne skrbi i on ukljuuje sljedee usluge i aktivnosti:

  Poetak rada savjetovalita za oboljele i njihove obitelji i imenovanje koordinatora za takvu podrku u Opoj bolnici Zabok i Domu zdravlja KZ Pokretanje kampanje informiranja o pravima i mogunostima iz podruja palijativne skrbi u upaniji Nastavak rada i poveanje kapaciteta posudionice za ortopedska pomagala.

  Uvoenje palijativne skrbi u sustav zdravstvene zatite KZ je obveza, ali i odraz stvarne potrebe, s obzirom na rastui broj oboljelih i umrlih od zloudnih bolesti, ali i sve vei broj starih osoba u terminalnom stadiju drugih bolesti kojima je palijativna skrb najprimjereniji oblik zdravstvenog zbrinjavanja. Da bi bila sveobuhvatna, palijativnu skrb potrebno je organizirati na vie razina. U nadolazeem razdoblju biti e potrebno osnovati upanijski koordinacijski centar zaduen za komunikaciju izmeu bolnikog sektora i voditelja palijativnog centra na primarnoj razini, u svezi otputanja palijativnog pacijenta kui, ali i koordinacije drugih subjekata koje pruaju odreene usluge palijativnom bolesniku i obitelji. U sklopu istoga djelovao bi mobilni palijativni tim za podrku, dok bi savjetovalite za obitelj i oboljelog bilo organizirano pri Domu zdravlja KZ i njegovim ispostavama. Dio ovih aktivnosti je i donoenje protokola o otputanju palijativnog bolesnika kojim bi se uspostavio koordinirani sustav otpusta bolesnika iz bolnice i organiziranog prijema u obitelj uz stvaranje svih preduvjeta za pruanje kvalitetne skrbi u domu bolesnika. Potrebno je proiriti posudionicu ortopedskih pomagala koja postoji pri Drutvu Crvenog kria KZ nabavom dodatne opreme obzirom da je postojea nedostatna. Grupe samopodrke obitelji i oboljelom potrebne su radi osnaivanja i podupiranja, razmjene iskustva i zajednikog nastupanja oboljelih i obitelji koje skrbe o oboljelom lanu. Vano je omoguiti edukaciju i specijalizaciju medicinskom i nemedicinskom osoblju koje je ukljueno u pomo i skrb o palijativnom bolesniku. Neizostavna je komponenta medijska kampanja radi edukacije i senzibilizacije graana o samom pojmu palijativne skrbi, uslugama i pravima koje imaju bolesnici i obitelj. Obzirom na vanost i brojnost aktivnosti koje je potrebno realizirati, potrebno je osnivanje koordinativnog tijela za razvoj i unaprjeenje palijativne skrbi na upanijskoj razini. Drugi se cilj odnosi na razvoj usluga u zajednici za starije i nemone, te on ukljuuje sljedee aktivnosti i usluge za 2014. godinu:

  Nastavak i irenje programa Pomoi u kui Nastavak i irenje programa Dostave toplih obroka Nastavak i irenje usluge 24 satne psihosocijalne pomoi (halo pomo) Nastavak rada dnevnog boravka Nastavak podrke Udruzi umirovljenika KZ s ciljem osiguravanja usluga za treu i etvrtu ivotnu dob Tiskanje vodia za starije i nemone osobe (prava i mogunosti) Razvoj preduvjeta za poveanje broja udomiteljskih obitelji za starije i nemone

 • Potrebe ove ciljane skupine, koje su uoene tijekom procesa izrade Akcijskih planova, su znatno ire. U visokoj ivotnoj dobi, ostankom u samakim kuanstvima i uslijed odsutnosti lanova obitelji, starije osobe esto su u potrebi za osiguravanjem skrbi i pomoi u zadovoljavanju svakodnevnih potreba. Takoer, esto se suoavaju s osjeajem osamljenosti i izoliranosti. Unato tome, mnoge starije osobe ele to je dulje mogue ostati u poznatom okruenju, odnosno, kod svoje kue. Radi zadovoljavanja ovih potreba, potrebno je osnivanje dnevnih centara za starije osobe, bilo u okviru postojeih domova za starije i nemone osobe bilo u novim prostorima, no, svakako u vie jedinica lokalne samouprave. Postojee programe pomoi u kui potrebno je proiriti na preostale jedinice lokalne samouprave koje nisu obuhvaene ovim programom. Obzirom na nedovoljne smjetajne kapacitete u udomiteljskim obiteljima potrebno je uloiti dodatne napore u promoviranje udomiteljstva, kao i poveanje smjetajnih kapaciteta u Mrei. Poticanje volonterstva vano je u podruju skrbi za starije osobe, kao i u podruju palijativne skrbi, osobito kroz ukljuivanje djece i mladih (uenika osnovnih i srednjih kola i lanova udruga mladih). Vezano uz specifinosti starije dobi (osamljenost, ekonomsku depriviranost, bolest, gubitak i dr.) potrebno je provesti istraivanje o mentalnom zdravlju starijih osoba, ukljuivi i istraivanje o uestalosti nasilja nad starijim osobama. Vezano uz nasilje u obitelji, ali i sklapanje tetnih ugovora o doivotnom/dosmrtnom uzdravanju i drugim imovinskim poslovima, starijim osobama se treba osigurati besplatna usluga pomoi (pravne i druge) i savjetovanje. Potrebno je organizirati medijsku kampanju i osigurati dostupnost informacija osobama starije dobi (tiskanje broure Vodi za starije osobe u KZ). U realizaciji svega navedenoga vana je uloga koordinacijskog tijela za skrb o starijim osobama koje djeluju na razini upanije. Operativni cilj br. 1 Razvijati palijativnu skrb Aktivnost 1.1 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Osnivanje savjetovalita za oboljele i lanove njihovih obitelji (i uspostava Liste savjetnika) uz imenovanje koordinatora u Opoj bolnici Zabok i Domu zdravlja KZ

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Dom zdravlja KZ, u suradnji s Opom bolnicom Zabok i Obiteljskim centrom KZ

  Radno vrijeme zaposlenih u navedenim ustanovama

  Ministarstva zdravlja (MZ) / Dom zdravlja KZ i Opa bolnica Zabok, MSPM / Obiteljski centar KZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Odabran i opremljen ured savjetovalita Broj izabranih koordinatora savjetovalita Broj korisnika ukljuenih tijekom 2014. godine Broj radnih sati savjetovalita dnevno / tjedno / mjeseno Broj strunih djelatnika ukljuenih u rad savjetovalita

  Cilj:

  Koordinatori savjetovalita zapoeli s radom u Opoj bolnici Zabok i Domu zdravlja KZ od lipnja 2014. godine, a do kraja godine pruena usluga savjetovanja za 30 korisnika

  Aktivnost 1.2 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Medijska kampanja radi senzibilizacije i informiranja graana o sadraju i pravima iz palijativne skrbi

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Krapinsko-zagorska upanija i Dom zdravlja KZ

  3.000 kn za tisak promotivnih materijala i organiziranje okruglih stolova

  KZ-3.000 kn za promotivne aktivnosti MZ / Doma zdravlja KZ OD Bedekovina - besplatan tisak

 • Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Izraen program aktivnosti medijske kampanje Broj organiziranih okruglih stolova Broj organiziranih radio emisija Broj priloga publiciranih u tiskanim medijima Broj strunjaka ukljuenih u promotivne aktivnosti kampanje Broj organizacija i institucija ukljuenih u promotivne aktivnosti Broj identificiranih korisnika s potrebom palijativne skrbi, tijekom medijske kampanje Izraen kratak informativni letak sa sadrajem o pravima palijativne skrbi / Broj tiskanih primjeraka dostavljenih na

  kunu adresu (uz redovnu potu javnih uslunih organizacija, elektroprivreda, vodovod) / Broj objavljenih plakata na javnim mjestima

  Cilj:

  Kroz realizaciju 2 okrugla stola, 5 radio emisija, 3 priloga u tisku i izradu i distribuciju informativnog letka u okviru aktivnosti medijske kampanje

  Aktivnost 1.3 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak rada i proirivanje ponude opreme i pomagala posudionice ortopedskih pomagala pri gradskom drutvu Crvenog kria Krapina, Zabok i Donja Stubica i domovima socijalne skrbi uz poveanje korisnika za 15%

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. gradska drutva Crvenog kria Krapina, Zabok i Donja Stubica

  domovi socijalne skrbi (domovi za starije i nemone, domovi za psihiki bolesne osobe)

  Radno vrijeme zaposlenih

  Koritena oprema od GD Crvenog kria i ustanova, KZ, Donacije

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj trenutnih korisnika Broj novih korisnika Ukupan trenutni broj ortopedskih pomagala / Ukupan broj pomagala po organizaciji / Broj razliitih tipova

  pomagala Provedena anketa i istraivanje potreba za dodatnim pomagalima (po vrsti pomagala) putem konzultacija sa

  zdravstvenim ustanovama i GD Crvenog kria Nabavljen broj novih pomagala tijekom 2014. godine / Broj novih pomagala nabavljenih u svakoj organizaciji /

  Broj raznih tipova nabavljenih novih pomagala Broj auriranih pismenih informacija dostavljenih svim zdravstvenim organizacijama, centrima za socijalnu skrb i

  drutvima starijih osoba na podruju KZ o postojeim kapacitetima i mogunostima raspoloivih pomagala za nove korisnike

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine poveana oprema u posudionicama za 15% i povean broj korisnika za 15% i uspostavljen popis opreme koji se redovno aurira i jednom mjeseno dostavlja kao informacija svim zdravstvenim organizacijama, CZSS-ima i GD Crvenog kria

 • Operativni cilj br. 2 irenje usluga u zajednici i nastavak skrbi za starije osobe smjetene u ustanovama Aktivnost 2.1 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Provedba programa Pomo u kui za starije osobe Ministarstva socijalne politike i mladih za 725 korisnika

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Ministarstvo socijalne politike i mladih ugovara uslugu s jedinicama lokalne samouprave pruatelji usluga (gradska drutva Crvenog kria Krapina i Donja Stubica, Loborska humanitarna udruga (LOHUD), Udruga Zlatna dob, Zagorska Sela)

  ukupno godinje 2.119.500 kn MSPM Od toga za: Lobor 670.500 kn, Krapina 524.400 kn, Donja Stubica 483.000 kn, Zagorska Sela 441.600 kn

  MSPM, uz sufinanciranje JLS

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika ukljuenih tijekom 2014. godine Broj korisnika iz gradskih sredina / Broj korisnika iz ruralnih sredina Broj organizacija ukljuenih u pruanje usluge / Ukupan broj pruatelja usluga na terenu Ukupan broj radnih sati pruanja usluge dnevno / tjedno / mjeseno Ukupan broj korisnika kojima je pruena usluga dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Kontinuirano pruanje usluga pomoi u kui za 725 korisnika

  Aktivnost 2.2 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Pomo u kui starijim socijalno ugroenim osobama (izvan programa MSPM) za 30 korisnika s podruja Gradskog drutva Crvenog kria Pregrada i za 40 korisnika s podruja Gradskog drutva Crvenog kria Zabok na podruju grada Zaboka, uz planirano proirenje na podruje opine Sveti Kri Zaretje

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. gradska drutva Crvenog kria Pregrada i Zabok

  GD Crvenog kria Pregrada 189.032 kn, GD Crvenog kria Zabok ukupno godinje 287.052 kn, (Grad Zabok podmiruje troak

  GD Crvenog kria Pregrada, GD Crvenog kria Zabok, JLS, MRMS / HZZ PU Krapina

 • za 1 djelatnicu), Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina (Javni radovi bruto plaa 3.400 kn/mj.)

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika Broj korisnika s podruja GD Crvenog kria Pregrada / Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika Broj korisnika s podruja GD Crvenog Kria Zabok / Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika Broj ukljuenih novih korisnika s podruja opine Sveti Kri Zaretje Ukupan broj pruatelja ukljuenih u pruanje usluge na terenu Ukupan broj radnih sati pruanja usluge dnevno / tjedno / mjeseno Ukupan broj korisnika kojima je usluga pruena dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Kontinuiran nastavak pruanja usluge za postojeih 70 korisnika (30 s podruja Pregrade i 40 s podruja Zaboka) i proirenje usluge za dodatnih 15 korisnika s podruja opine Sveti Kri Zaretje

  Aktivnost 2.3 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Pomo u kui starijim osobama-Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Lobor-grad

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Dom za psihiki bolesne odrasle osobe Lobor-grad

  10.000,00 kn (MSPM) i radno vrijeme zaposlenih u Domu Lobor-grad

  MSPM / Dom PBO Lobor-grad

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika Broj pruatelja usluge na terenu Ukupan broj radnih sati pruene usluge dnevno / tjedno / mjeseno Ukupan broj korisnika kojima je usluga pruena dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Kontinuiran nastavak pruanja usluge za 35 korisnika

  Aktivnost 2.4 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak provedbe programa za 160 korisnika dostave toplih obroka u kuu korisnika i irenje programa na dodatnih 20 korisnika

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Domovi za psihiki bolesne odrasle osobe Lobor-grad

  Obrok: 15 kn; dostava obroka: 8 kn; Ukupno 23

  MSPM, JLS, KZ

 • (65 korisnika), Bidruica (36 korisnika) i Mirkovec (38 korisnika), BAGATELA d.o.o. Donja Stubica (25 korisnika)

  kn po dostavljenom obroku, kod privatnog izvoditelja ukupni troak 25 kn/obroku (razliku od 2 kn po obroku financiraju JLS i KZ - ukupno 12.000 kn KZ i 12.000 kn JLS)

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika Broj postojeih / Broj novih korisnika Broj organizacija ukljuenih u pruanje usluge / Broj korisnika po organizaciji pruatelja usluge Ukupan broj dostavljaa toplih obroka na terenu Ukupan broj korisnika kojima je dostavljen obrok dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Osiguran kontinuiran nastavak pruanja programa za 160 korisnika i proiren program za dodatnih 20 korisnika

  Aktivnost 2.5 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  irenje programa dostave toplih obroka na podrujima gdje nedostaje i to na tri jedinice lokalne samouprave

  Lipanj 2014. Prosinac 2014. Krapinsko-zagorska upanija, jedinice lokalne samouprave, centri za socijalnu skrb, gradska drutva Crvenog kria

  ukupno trokovi e se definirati nakon procjene broja korisnika i utvrivanja izvoditelja programa, kao i geografskog podruja na kojem e se dostava vriti

  MSPM, uz sufinanciranje KZ i JLS, pruatelji usluge (domovi, privatni pruatelji)

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj novih korisnika Broj postojeih JLS gdje je usluga dostupna i broj novih JLS pokrivenih uslugom

  Cilj:

  Identificirani novi zainteresirani privatni pruatelji usluge i proirenje usluge

 • Broj postojeih pruatelja usluge / Broj novih zainteresiranih privatnih pruatelja usluge Ukupan broj ukljuenih dostavljaa toplih obroka na terenu Ukupan broj korisnika kojima je dostavljen obrok dnevno / tjedno / mjeseno

  tijekom 2014. godine za novih 20 korisnika uz geografsko proirenje usluge na dodatne 3 JLS na podruju KZ

  Aktivnost 2.6 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak usluge 24h psihosocijalne pomoi (Halo pomo, dojavni sustav) kod 25 korisnika i irenje za jo 5 korisnika

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Udruga Prisutnost, Zagreb

  5% mirovine mjeseno

  Udruga Prisutnost, korisnici

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika Broj postojeih korisnika / Broj ukljuenih novih korisnika Broj osoblja Udruge Prisutnost ukljueno u pruanje usluge Broj radnih sati pruanja usluge dnevno / tjedno / mjeseno Broj korisnika kojima je usluga pruena dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Kontinuirano pruanje usluge za 25 korisnika i irenje za jo 5 korisnika

  Aktivnost 2.7 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Dnevni boravak 60+ Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Gradska drutva Crvenog kria Krapina i Pregrada

  GD Crvenog kria Krapina 90.000 kn i Pregrada 6.000 kn, Troak zaposlenih preko mjere Javnih radova HZZ

  GD Crvenog kria Krapina i Pregrada i MRMS / HZZ PU Krapina - zaposlene osobe preko Javnih radova

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika (Krapina) Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika (Pregrada) Broj osoblja ukljuenog u pruanje usluge (Krapina i Pregrada) Broj korisnika dnevnog boravka dnevno / tjedno / mjeseno (Krapina i Pregrada)

  Cilj:

  Nastavak provedbe programa, ukupno 3 780 posjeta godinje u GD Crvenog kria Krapina i 1 500 u Pregradi

 • Aktivnost 2.8 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Sufinanciranje Udruge umirovljenika KZ Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Udruga umirovljenika KZ

  300.000 kn KZ, JLS

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj Udruga korisnika pokriveni aktivnou Ukupan broj korisnika (lanovi udruga) pokriveni aktivnou koordinacije Ukupan iznos sredstava utroeno za sufinanciranje tijekom 2014. godine

  Cilj:

  Nastavak realizacije programa sufinanciranja Udruge umirovljenika KZ u okviru godinjeg plana rada i utvrenih aktivnosti sukladno Ugovoru o financiranju

  Aktivnost 2.9 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Tiskanje vodia za starije osobe (informacije o pravima i kontakti pruatelja usluga, uz edukativne dijelove o nasilju, sklapanju tetnih ugovora o doivotnom/dosmrtnom uzdravanju i dr.)

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014.

  Krapinsko-zagorska upanija u suradnji s Policijskom upravom KZ, Obiteljskim centrom KZ, Zavodom za javno zdravstvo KZ, Domom zdravlja KZ, centrima za socijalnu skrb, GD Crvenog kria, jedinicama lokalne samouprave, udrugama umirovljenika

  10.000 kn (tisak) i radno vrijeme zaposlenih

  KZ, JLS ZZJZ KZ, Policijska uprava KZ, GD Crvenog kria, Obiteljski centar KZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj institucija koje su pomogle u izradi vodia kroz davanje podataka i suradnju s KZ Izraen i tiskan vodi / Broj stranica tiskanog vodia Broj tiskanih primjeraka Datum zavretka publikacije / Datum poetka distribucije Broj distribuiranih primjeraka / Broj mjesta distribucije

  Cilj:

  Do kraja prosinca 2014. godine izraen i tiskan vodi, te distribuiran na odabrane lokacije

 • Aktivnost 2.10 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Izabrane i educirane 2 nove udomiteljske obitelji za starije osobe (postoji trenutno 41 nesrodnika obitelj)

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. centri za socijalnu skrb uz podrku Obiteljskog centra KZ i Hrvatskog zavoda za zapoljavanje, Podrunog ureda Krapina

  3.000 kn za promidbene aktivnosti

  KZ, MSPM / radno vrijeme zaposlenih u Obiteljskom centru KZ i CZSS

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj udomiteljskih obitelji Broj postojeih udomiteljskih obitelji / Broj novih udomiteljskih obitelji Broj prijavljenih novih udomiteljskih obitelji za edukaciju / Broj izabranih i educiranih novih udomiteljskih obitelji Broj strunih djelatnika ukljuenih u izbor i edukaciju novih udomiteljskih obitelji Broj radnih sati edukacije dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Povean broj udomitelja za 5% na podruju KZ tijekom 2014. godine

  Aktivnost 2.11 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Osiguravanje skrbi za korisnike stalnog smjetaja u Domovima za starije i nemone osobe:

  - 50 korisnika u Rezidenciji Kastelan, Tuheljske Toplice

  - 36 korisnika u Domu za starije i nemone osobe Preseki, Oroslavlje

  - 135 korisnika u Ustanovi Dom Sveti Nikola, Krapina

  - 42 korisnika u Ustanovi Pintar, Stubike Toplice

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Rezidencija Kastelan, Tuheljske Toplice

  Dom Preseki, Oroslavlje

  Dom Sveti Nikola, Krapina

  Ustanova Pintar, Stubike Toplice

  Prema cjeniku domova socijalne skrbi

  U Mrei MSPM 3.200 kn/mj.

  Korisnik, obitelj korisnika ili drugi obveznici plaanja, MSPM

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika stalnog smjetaja Broj postojeih korisnika stalnog smjetaja / Broj novih korisnika stalnog smjetaja (pojedinano za svaki od

  domova za starije i nemone osobe) Ukupan broj zaposlenih u domovima za stare i nemone osobe i broj strunih djelatnika (za svaki dom

  pojedinano)

  Cilj:

  Nastavak skrbi za 250 korisnika smjetaja u domovima socijalne skrbi za starije i nemone

 • Aktivnost 2.12 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak smjetaja u obiteljskim domovima za starije i nemone - ukupan kapacitet 79 mjesta u 6 domova:

  - Obiteljski dom Dijana Golubi, Pregrada

  - Obiteljski dom Zelena oaza, Oroslavje

  - Obiteljski dom Orhideja, Zlatar

  - Obiteljski dom Ivekovi, dom za starije osobe, Veliko Trgovie

  - Obiteljski dom za starije i nemone "Pustodol, Donja Stubica

  - Obiteljski dom Vita Nostra, Zlatar Bistrica

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Obiteljski dom Dijana Golubi, Pregrada

  Obiteljski dom Zelena oaza, Oroslavje

  Obiteljski dom Orhideja, Zlatar

  Obiteljski dom Ivekovi, dom za starije osobe, Veliko Trgovie

  Obiteljski dom za starije i nemone "Pustodol, Donja Stubica

  Obiteljski dom Vita Nostra, Zlatar Bistrica

  Za korisnike koji su smjeteni rjeenjem CZSS (Mrea MSPM) 2.800 kn mjeseno

  Korisnik, obitelj, MSPM

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika u obiteljskim domovima za starije i nemone Broj postojeih korisnika / Broj novih korisnika (za svaki obiteljski dom pojedinano) Ukupan broj zaposlenih i broj strunih djelatnika obiteljskim domovima (za svaki obiteljski dom pojedinano)

  Cilj:

  Nastavak smjetaja za 79 korisnika u 6 obiteljskih domova za starije i nemone u 2014. godini

 • DUGOTRAJNO NEZAPOSLENI Opis situacije: U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapoljavanje Podrunog ureda Krapina (HZZ PU Krapina) na dan 31.05.2013. godine evidentirana je 8 281 nezaposlena osoba, od ega 3 941 (47,6%) dugotrajno nezaposlene osobe (vie od 12 mjeseci u evidenciji), to svrstava Krapinsko-zagorsku upaniju (KZ) na 9. mjesto u Republici Hrvatskoj prema udjelu dugotrajno nezaposlenih osoba. U strukturi dugotrajno nezaposlenih osoba udio ena iznosi 48,5%, dok je udio mukaraca neto vei i iznosi 51,5%. Openito, biljei se stalan rast broja dugotrajno nezaposlenih osoba, no mijenja se spolna struktura. Naime, do 2010. godine broj dugotrajno nezaposlenih mukaraca bio je znatno manji u odnosu na ene, dok je u posljednje tri godine broj dugotrajno nezaposlenih mukaraca neto vei nego broj ena. Promatrano po ispostavama, najvie dugotrajno nezaposlenih osoba je u ispostavama Zabok (23,6%), Krapina (22,1%) i Donja Stubica (20,4%). to se tie obrazovne strukture, najvei je udio dugotrajno nezaposlenih sa zavrenom srednjom kolom u trajanju do 3 godine, KV i VKV radnika (35,5%) i osoba sa zavrenom osnovnom kolom (29,1%). Udio dugotrajno nezaposlenih u KZ u odnosu na RH pada prema viim razinama obrazovanja. Najvei postotak dugotrajno nezaposlenih osoba u dobi je 45-54 godina (28,1%), zatim slijede osobe u dobi od 55 godina i vie (25,8%), 25-34 godine (17,1%), 35-44 godine (16,5%) te osobe u dobi 15-24 godine (12,5%). Promatrano prema trajanju nezaposlenosti, najee su dugotrajno nezaposlene osobe s 10 i vie godina radnog staa (58,4%), dok je u evidenciji i 10,8% dugotrajno nezaposlenih osoba bez radnog staa. U 2012. godini iz evidencije HZZ PU Krapina zaposleno je 886 dugotrajno nezaposlenih osoba, odnosno 18,9% svih zaposlenih, a to je za 3,0% vie nego u 2011. godini. Veliki dio nezaposlenih osoba nije u evidenciji HZZ-a, a mnogi od njih se bave poljoprivredom i imaju poljoprivredna gospodarstva koja su dovoljna za zadovoljavanje njihovih potreba, to otvara prostor za pokretanje vlastitog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) i mogunost ostvarivanja prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Mnoge dugotrajno nezaposlene ene su osobito angairane u poljoprivredi, te je otvaranje OPG-a za njih dobar nain osamostaljenja i ostvarivanja prihoda. Prema podacima Centra za socijalnu skrb Krapina i Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZ, na podruju upanije ima 409 radno sposobnih korisnika pomoi za uzdravanje. Istovremeno, na podruju KZ postoji svega 75 udomiteljskih obitelji (od toga 53 udomiteljske obitelji koje smjetavaju odrasle osobe te 22 udomiteljske obitelji koje smjetavaju djecu i mlae punoljetne osobe) dok su potrebe mnogo vee, to otvara mogunosti da se te korisnike pomoi, kao i dugotrajno nezaposlene osobe, usmjerava i potie na bavljenje udomiteljstvom i na otvaranje vlastitih poljoprivrednih gospodarstava ukoliko za to imaju uvjete. Takoer, i socijalno/drutveno poduzetnitvo, kao oblik poduzetnitva sa primarno socijalnim ciljevima usmjerenim prema razvoju i koristi zajednice, jo je uvijek nedovoljno razvijeno na podruju KZ, iako su se poduzimale odreene mjere radi edukacije i poticanja istoga. Kod ovakvog koncepta zapoljavanja profit se reinvestira za ostvarenje tih ciljeva kroz poslovanje ili ulaganjem u zajednicu, umjesto da je glavna motivacija u ostvarivanju profita za dioniare i vlasnike ili zadrugare. Modeli socijalnog poduzetnitva i zadrugarstva, kao oblici zapoljavanja koji mogu olakati rjeavanje ne samo pitanja zapoljavanja marginaliziranih grupa, nego i ostalih problema vanih za zajednicu, kao to su stvaranje radnih mjesta, inkluzija, kulturne potrebe, zdravstvena zatita, ouvanje ivotne sredine, nisu dovoljno prepoznati. Opis potreba: Negativni trend ukupne gospodarske aktivnosti utjecao je na porast nezaposlenosti i sve vei udio dugotrajno nezaposlenih osoba u ukupnoj nezaposlenosti. Dugotrajna nezaposlenost esto vodi ka socijalnoj iskljuenosti, a osim toga, vrlo je ozbiljan problem koji utjee na politiku, socijalnu i ekonomsku stabilnost drutva. Slube za zapoljavanje i za socijalnu skrb kljuni su partneri koji zajedno sa pruateljima ostalih usluga poput obrazovanja, zdravstva, prijevoza i stanovanja, podupiru aktivno stupanje na trite rada onih pojedinaca koji su od tog trita najudaljeniji. Svjesni su da je za dio nezaposlenih osoba potreban zajedniki pristup u rjeavanju problema unapreivanja kapaciteta i suoavanja s potekoama i nevoljama te da je vrlo bitno povezivanje ljudi sa sustavima kao i stvaranje koordiniranog i individualiziranog pristupa. Uinkovitiji pristup zahtjeva unapreenje postupaka savjetovanja/mentorstva kako bi se pojedinac aktivirao na tritu rada i smanjila se ovisnosti o socijalnim naknadama. Zamijeena je i znaajna povezanost izmeu dugotrajne nezaposlenosti i pojave potekoa u funkcioniranju obitelji. esto se radi o osobama koje svoju dugotrajnu nezaposlenost doivljavaju kao osobni neuspjeh to negativno utjee na samopouzdanje i samopotovanje, a posljedino i na roditeljske kompetencije i motivaciju za mijenjanje takve situacije. Namee se sve vea potreba za razvijanjem novih usluga u koje bi se mogle ukljuiti dugotrajno nezaposlene osobe, korisnike pomoi za uzdravanje koji su radno sposobni. Potrebno je raditi na osnivanju Kluba podrke u koji bi se ukljuile dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom (OSI) te ostale osobe kojima prijeti socijalna iskljuenost, a koje bi i taj klub organizirale i vodile. Naravno, uz adekvatnu edukaciju i stalnu potporu Ustanova partnera. U Klubu bi se organizirali sastanci na kojima bi se ciljanoj skupini pruala individualna i grupna podrka, odravale motivacijske radionice i potrebne edukacije, davale informacije o tritu rada. Ove su aktivnosti vrlo vane za podizanje motivacije i samopouzdanja nezaposlenih osoba. Takoer, dolo se do zakljuka da bi dugotrajno nezaposlene osobe i radno sposobne korisnike pomoi za uzdravanje, koji za to imaju uvjete i osobne afinitete,

 • trebalo usmjeriti na bavljenje udomiteljstvom, to bi im, izmeu ostalog, dalo osjeaj svrhe i ispunjenosti i samim time bitno utjecalo na njihovo snieno samopouzdanje, ali i osiguralo odreeni izvor prihoda. Na podruju KZ mali je broj udomitelja, iako postoje materijalne mogunosti za ukljuivanje istih (ruralna sredina, rijeeno stambeno pitanje). Jedan od razloga je i to potencijalni udomitelji raspolau sa premalo informacija o uvjetima i mogunostima bavljenja udomiteljstvom. Osim toga, kao poticaj razvoju i radi podrke postojeim udomiteljima, potrebno je razviti i mreu strune podrke za udomitelje obzirom na brojne izazove koje udomiteljstvo donosi. Dodatno, nastojanja za smanjenje broja korisnika u institucijama, jaa potrebu za veim brojem udomitelja kako bi se sadanjim i potencijalnim korisnicima institucionalnog smjetaja omoguilo zbrinjavanje u poeljnijem, izvaninstitucionalnom obliku smjetaja, a posebno je izraena potreba za razvojem specijaliziranog udomiteljstva. Osim toga, dugotrajno nezaposlene osobe, koje su u mogunosti i imaju neto poljoprivrednih povrina koje su neiskoritene, potrebno je poticati na osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG). OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju ine punoljetni lanovi zajednikoga kuanstva, a temelji se ili na vlasnitvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti ili samo na uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti i namijenjeno je obiteljskom poslovanju u poljoprivredi. Znaaj dopunskih djelatnosti OPG-a krije se u mogunosti koje one pruaju to bi moglo imati za posljedicu dodatno ostvarenje zaposlenosti i poveanje dohotka na OPG-ima. Iako se sve vie potie koncept socijalno/drutveno poduzetnitvo ili zadrugarstvo, ono na podruju KZ nije razvijeno. U posljednje dvije godine drutveno poduzetnitvo i zadrugarstvo je bilo aktualno meu udrugama na podruju KZ, ali jo uvijek je nedovoljno informacija o uvjetima i nainima osnivanja. Osnivanje socijalnih poduzea i zadruga potrebno je poticati kako bi se stvorila osnova za bolju konkurentnost usluga i roba, posebice za udruge i njihovo samofinanciranje. Prema prepoznatim potrebama na podruju Krapinsko-zagorske upanije, a sukladno realnim mogunostima financiranja i provedbe aktivnosti u 2014. godini, odabrana su dva prioriteta i sljedee aktivnosti za Akcijski plan za 2014. godinu:

  Promoviranje novih oblika zapoljavanja/izvora prihoda za dugotrajno nezaposlene osobe Organiziranje klubova podrke Organiziranje radionica aktiviranja i osnaivanja za nezaposlene Provoenje mjera aktivne politike trita rada - u domeni HZZ-a.

  U kontekstu razvoja socijalnog poduzetnitva, za 2014. godinu su planirane sljedee mjere: Informiranje i promoviranje socijalnog poduzetnitva u iroj javnosti Organiziranje kole socijalnog poduzetnitva za organizacije koje bi se eljele aktivnije baviti temom Radionice o socijalnom poduzetnitvu za uenike srednjih kola.

  Operativni cilj br. 1 Poveanje zapoljivosti kroz razvoj novih oblika zapoljavanja Aktivnost 1.1 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Informiranje i promoviranje novih oblika zapoljavanja/izvora prihoda dugotrajno nezaposlenim osobama, korisnicima pomoi za uzdravanje (npr. udomiteljstvo, rad u OPG-u, zadrugarstvu, samozapoljavanje i sl.)

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina, uz podrku centara za socijalnu skrb, gradskih drutava Crvenog kria, Obiteljskog centra KZ i udruga

  1.000 kn (sredstava HZZ PU Krapina osigurana za Sajam poslova, radno vrijeme strunih radnika CZSS, GD Crvenog kria, Obiteljskog centra KZ i udruga

  Ministarstvo rada i mirovinskih sustava (MRMS) / HZZ, Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM) / CZSS i Obiteljski centar KZ, KZ

 • Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj realiziranih radionica za ciljane skupine / broj radionica po skupini Ukupan broj sudionika na radionicama (broj sudionika po skupinama) Broj primjeraka tiskanog informativnog materijala (letci) Ukupan broj objava na web stranicama partnera Ukupan broj informiranih osoba Broj osoba ukljuenih u neki oblik zapoljavanja (broj prema oblicima zapoljavanja)

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine 10 osoba ukljueno u neki oblik zapoljavanja kao rezultat uspjeno realiziranih:

  10 radionica za ciljanu skupinu; 100 sudionika radionica; 2000 informiranih o dogaanju;

  500 kom. info materijala (letci); 10 objava na web stranicama

  partnera Aktivnost 1.2 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Klubovi podrke za ciljanu skupinu (koji su ujedno korisnici usluga gradskih drutva Crvenog kria i centara za socijalnu skrb) u cilju individualne i grupne podrke za zapoljavanje

  Oujak 2014. Prosinac 2014. centri za socijalnu skrb uz podrku jedinica lokalne samouprave (JLS) i Hrvatskog zavoda za zapoljavanje, Podrunog ureda Krapina

  Radno vrijeme zaposlenih u CZSS, Obiteljskog centra KZ, GD Crvenog kria, HZZ PU Krapina i JLS

  MSPM / Obiteljski centar KZ KZ MRMS / HZZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj osnovanih novih klubova Ukupan broj osoba ukljuenih u novoosnovane klubove Broj zaposlenih osoba uz podrku klubova Broj strunih djelatnika CZSS i JLS ukljueno u podrku osnivanja i rad klubova Ukupan broj radnih sati pruene podrke klubovima i korisnicima dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine osnovana 4 kluba podrke s ukupno ukljuenih 40 osoba iz ciljanih skupina, a 10 osoba je uspjeno pronalo zaposlenje uz podrku klubova

  Aktivnost 1.3 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Radionice za dugotrajno nezaposlene (cjeloivotno uenje, kako se predstaviti poslodavcu, kako sastaviti ivotopis, samozapoljavaje)

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina

  Radno vrijeme i prostor HZZ PU Krapina

  MRMS / HZZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj realiziranih tematskih radionica / Broj realiziranih radionica za svaku programsku temu Ukupan broj ukljuenih korisnika u radionice / Broj korisnika za svaku tematsku cjelinu

  Cilj:

  Organizirano 10 radionica, za ukupno 100 sudionika iz skupine dugotrajno

 • Broj strunih djelatnika HZZ PU Krapina ukljuenih u radionice Ukupan broj sati svih odranih radionica

  nezaposlenih osoba

  Aktivnost 1.4 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Provedba Mjera aktivne politike zapoljavanja Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina

  1.200.000 kn dravni proraun, sredstva EU1

  MRMS / HZZ PU Krapina

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj prijavljenih korisnika Ukupan broj ukljuenih korisnika u mjere aktivne politike zapoljavanja Broj strunih djelatnika HZZ-a ukljueno u provedbu mjera s izabranim korisnicima Broj radnih sati pruene strune pomoi korisnicima dnevno / tjedno / mjeseno Evaluacija (ili anketa) zadovoljstva korisnika

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine 50 osoba ukljueno u Mjere HZZ PU Krapina

  Operativni cilj br. 2 Razvoj socijalnog poduzetnitva kao oblika zapoljavanja s primarno socijalnim/drutveno usmjerenim ciljevima prema razvoju i koristi zajednice Aktivnost 2.1 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Informiranje i promoviranje socijalnog poduzetnitva i zadrugarstva uz organiziranje Sajma socijalnog poduzetnitva u 2014. godini

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina i Krapinsko-zagorska upanija uz podrku Mree udruga Zagor, Zagorske razvojne agencija d.o.o. (ZARA), udruge

  Radno vrijeme zaposlenih HZZ PU Krapina i KZ, ZARA-e i udruga 10.000 kn KZ za Sajam

  MRMS / HZZ PU Krapina i KZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj informiranih korisnika o promotivnim dogaanjima Broj prisutnih korisnika na organiziranim radionicama / Broj sudionika po spolu Broj odranih radionica / Broj odranih radnih stolova / Broj odranih sajmova poslova / socijalnog

  poduzetnitva

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine organizirana upanijska promocija socijalnog poduzetnitva, kroz koju je informirano 500 osoba o promotivnim dogaanjima i uspjeno organiziran 1 Sajam socijalnog

  !"#" $!%"!&

 • Ukupan broj organizacija i institucija ukljuenih u promotivne aktivnosti socijalnog poduzetnitva Ukupan broj strunih djelatnika ukljuenih u promotivne aktivnosti socijalnog poduzetnitva

  poduzetnitva, kao i odrane 2 radionice i 1 okrugli stol s najmanje 15 sudionika

  Aktivnost 2.2 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  kola socijalnog poduzetnitva (odrednice, oblici poduzetnitva, program, faze razvoja, zakonodavni okvir, edukacija o zapoljavanju kroz program socijalnog poduzetnitva - uz prikaze primjera dobre prakse)

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina, Krapinsko-zagorska upanija, Mrea udruga Zagor

  Radno vrijeme strunih suradnika HZZ PU Krapina i KZ

  MRMS / HZZ PU Krapina i KZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj registriranih zainteresiranih sudionika kole socijalnog poduzetnitva Broj organiziranih radionica Broj sudionika na organiziranim radionicama / Broj sudionika po spolu Ukupan broj organizacija i institucija ukljuenih u podrku ovim aktivnostima Ukupan broj strunih djelatnika ukljuenih u program radionica

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine uspjeno odrane 4 radionice i 50 osoba ukljueno u radionice

  Aktivnost 2.3 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Radionice o socijalnom poduzetnitvu - za uenike srednjih kola KZ. Informiranje i promoviranje ideja poduzetnitva i socijalnog poduzetnitva kod mladih osoba s ciljem senzibilizacije mladih o problemu dugotrajne nezaposlenosti, socijalne iskljuenosti i besperspektivnosti

  Oujak 2014. Prosinac 2014. Mrea udruga Zagor, ZARA, Hrvatski zavod za zapoljavanje Podruni ured Krapina

  Radno vrijeme strunih suradnika partnera

  HZZ PU Krapina, KZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj registriranih zainteresiranih sudionika radionica - uenika srednjih kola Broj organiziranih radionica Broj sudionika na organiziranim radionicama / Broj sudionika po spolu Ukupan broj organizacija i institucija ukljuenih u podrku aktivnosti Ukupan broj strunih djelatnika ukljuenih u program radionica

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine uspjeno odrane 4 radionice i 50 osoba ukljueno u radionice

  Aktivnost 2.4 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Nastavak razvoja projektnog prijedloga za socijalnu zadrugu udruga OSI koji je prijavljen na natjeaj u 2013. godinu -

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Drutvo multiple skleroze KZ,

  Radno vrijeme i prostor

  Struni suradnici partnera

 • Lokalna inicijativa za poticanje zapoljavanja uz prijavljivanje na nove natjeaje u 2014. godini

  Udruga invalida Bedekovina, Udruga Sv. Ana-udruga za pomo osobama s posebnim potrebama, Udruga osoba s invaliditetom KZ, Drutvo osoba oteena sluha KZ, ZARA

  suradnika-prijavitelja

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj partnerskih organizacija u projektnom prijedlogu Broj predvienih direktnih korisnika projekta Pripremljena kompletna projektna dokumentacija za sudjelovanje u natjeaju za bespovratna sredstva

  Cilj:

  Projektni prijedlog za Socijalnu zadrugu udruga OSI prijavljen na bar 2 natjeaja tijekom 2014. godine

 • OBITELJ U RIZIKU Opis situacije Rizinost obitelji na podruju Krapinsko-zagorske upanije moe se promatrati kroz porast stope razvoda braka, sve vei broj jednoroditeljskih obitelji, obiteljsko nasilje te uz probleme ovisnosti u obitelji. Udio izvanbrane djece u KZ iznosi 13,8% i neznatno je nii u odnosu na udio od 14,0% na razini Hrvatske, no zabiljeen je porast i na nacionalnoj i na regionalnoj razini u odnosu na prethodne godine. to se tie broja registriranih ovisnika, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske upanije (ZZJZ KZ) na podruju KZ u 2012. godini bilo je registriranih ukupno 17 ovisnika (u Pompiodou obrascima). Postavlja se pitanje broja ovisnika o alkoholu i uestalosti prekomjernog konzumiranja alkohola. Zavod za javno zdravstvo KZ prua usluge obiteljskog savjetovalinog tretmana (savjetodavni rad s lanovima obitelji ali je primarni razlog ovisnost) kojeg provode lijenik specijalist javnog zdravstva, lijenik psihijatar i psiholog pri Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske upanije s oko 150 korisnika godinje. U Savjetovalite korisnici dolaze upueni od strane Opinskog dravnog odvjetnitva na viemjeseno izvrenje posebne obveze lijeenja od ovisnosti o drogama koje ukljuuje testiranje urina i savjetodavni rad na korekciji stavova spram opojnih droga, upueni od strane kola, lijenika kolske medicine pri ZZJZ, lijenika primarne zdravstvene zatite, centara za socijalnu skrb (CZSS), Obiteljskog centra KZ ili dolaze samoinicijativno. Takoer, dolaze i prijatelji ili roaci osoba koje konzumiraju opojne droge radi dobivanja savjeta o pristupu toj osobi ili radi informacija o simptomima konzumacije, izgledu i tetnom djelovanju droga. Rad je usklaen s aktivnostima u kolama, kolskim lijenicima ZZJZ KZ, Obiteljskim centrom KZ i CZSS. U tretman Centra za prevenciju i izvanbolniko lijeenje bolesti ovisnosti ZZJZ KZ ukljuuju se i ovisnici-zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu i javljaju osobe nakon zavrenog programa u terapijskim zajednicama radi pomoi i podrke u resocijalizaciji. Takoer, radi se i s djecom i mladima sa problemima u ponaanju. Ukupno 25 osoba bilo je tijekom 2012. godine u ZZKZ KZ upueno na izvrenje neke od mjera: obveznog lijeenja ovisnosti od alkohola zbog nasilja u obitelji, obveznog lijeenja od opojnih droga, savjetodavni rad s maloljetnicima zbog prekomjerne konzumacije alkoholnih pia upuenih od strane centara za socijalnu skrb, i to u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine. Osim rada na sekundarnoj prevenciji u sklopu Savjetovalita, Centar ulae poseban angaman u primarnu prevenciju (rad sa zdravom populacijom). Tako je u 2012. godini odran 381 individualni savjetovalini tretman u sklopu koncepta mentalnog zdravlja te prevencije ovisnosti, izvreno je 80 psiholokih obrada te 169 psiho-dijagnostikih obrada djece i adolescenata, takoer, odrano je 150 predavanja, 22 tribine i 70 sudjelovanja na radijskim i TV emisijama. Kao dio rada na primarnoj prevenciji ovisnosti, Centar provodi na podruju KZ 6 programa: Znam, hou, mogu, Znanje daje prednost, to znam o..., Edukacija edukatora, Centar za prevenciju u zajednici i Trening ivotnih vjetina. I Obiteljski centar KZ provodi brojne aktivnosti vezane uz podrku obitelji kroz savjetodavni rad i preventivne programe, uz kontinuirani rast potreba za proirenjem usluga i vei broj strunih radnika. Od strunih radnika savjetodavne i preventivne usluge pruaju: pravnica, psihologinja, socijalna radnica i socijalna pedagoginja te vanjske suradnice defektologinja i psihologinja. U svakodnevnom radu s korisnicima detektirana je potreba za suradnjom i boljom dostupnou jo nekih profila strunjaka (lijenika, psihijatra, djejeg psihijatra i logopeda) te dodatnim edukacijama i profiliranjem postojeih strunjaka. Podaci izneseni u nastavku teksta najbolje e to potvrditi. Tijekom 2012. godine ukupno pruenih savjetodavnih usluga u Obiteljskom centru KZ bilo je 5 203 za 1 128 korisnika, dok je u preventivnim aktivnostima (radionice, predavanja, tribine, okrugli stolovi) sudjelovalo 6 384 sudionika (roditelja, nastavnika, strunih radnika i ostalih graana). U odnosu na problematiku, pruene su sljedee usluge: savjetovanje vezano uz obiteljsko nasilje (474 usluge), psihosocijalni tretman poinitelja nasilja (372 usluge za 31 korisnika), savjetovanja vezana uz tekoe u razvoju ili invaliditet osobni ili lana obitelj (156 usluga za 21 korisnik), zatim roditeljsko, obiteljsko i brano/partnersko savjetovanje (993 usluge), usluge vezane uz osobni rast i razvoj (268 usluga) te usluge vezane uz pravna pitanja razvoda braka, roditeljske skrbi i ostalih obiteljskopravnih odnosa (2 013 usluga). Kroz preventivne programe, Obiteljski centar KZ u suradnji sa vrtiima, osnovnim i srednjim kolama, Centrom za prevenciju i izvanbolniko lijeenje bolesti ovisnosti Zavoda ZZJZ KZ i Policijskom upravom krapinsko zagorskom prua podrku i educiranje roditelja djece predkolske i kolske dobi vezano uz odgoj i roditeljstvo, prevenciju poremeaja u ponaanju, prevenciju ovisnosti, pozitivnu komunikaciju i rjeavanje problema te razvoj emocionalnih i socijalnih vjetina. Za roditelje djece predkolske dobi Obiteljski centar KZ provodio je dva UNICEF-ova programa: Prve tri su najvanije i to program radionica i program Rastimo zajedno (2 ciklusa godinje u dogovoru s vrtiima, u 2012. godine je bilo ukljueno 8 roditelja) te Baby fitness program ije je provoenje prestalo zbog nedostatnih sredstava. Od 32 gradova i opina preventivni program Prve tri su najvanije odrava se u samo njih 3. Podrka obiteljima provodi se i kroz programe namijenjene podrci i pripremama za roditeljstvo, posebice majinstvo. Tako se na podruju KZ odravaju teajevi za trudnice na 10 lokacija - Krapina, Pregrada, Zlatar, Zabok, Braak, Bedekovina, Donja Stubica, Gornja Stubica, Klanjec i Marija Bistrica. Djeluje i 9 grupa za potporu dojenja koje vode patronane sestre. Broj trudnica po teaju varira izmeu 10 i 20 svakih nekoliko mjeseci (3-6). Podaci o dojenju prema istraivanju u KZ u 2011. godini pokazuju da je postotak dojenja nezadovoljavajui. Od moguih razloga male stope dojenja najvie se istie izostanak tzv. proirene obitelji. Naime, izostaje

 • potrebna podrka roditeljima zbog ega majke lako gube samopouzdanje. Osim ovih i naprijed navedenih programa Obiteljskog centra KZ, na podruju upanije ne djeluje niti jedna grupa za potporu roditeljstva i ne postoji mjesto za sastajanje roditelja s djecom uz mogunost razmjene iskustava i pruanje meusobne potpore.

  Opis potrebe:

  Obzirom na statistike podatke centara za socijalnu skrb, Obiteljskog centra KZ, Centra za prevenciju i izvanbolniko lijeenje bolesti ovisnosti ZZJZ KZ, Doma zdravlja KZ, te ostalih pruatelja socijalnih usluga u upaniji, prisutan je stalni porast potrebe za strunom pomoi i podrkom obiteljima. Promjenom naina ivota, raspadom tradicionalnog sustava vrijednosti i proirene obitelji sve ee su pojave razliitih psihopatolokih pojava, socijalnih i meuljudskih problema u obiteljima koji dovode do potekoa u redovnom psihofizikom razvoju djece kao i nezadovoljstvu i rizinim ponaanjima roditelja ili drugih odraslih lanova obitelji. Obitelj je temeljna jedinica drutva te disfunkcionalnost i nedostatak podrke dovodi do neeljenih negativnih uinaka na razini cijelog drutva. Obzirom da je upravo ta potreba ve ranije prepoznata kao prioritet na razini upanije, uspostavljena je dobra suradnja na razini ustanova koje su ukljuene u direktan rad s pojedincima uz potrebu daljnjeg unapreenja kapaciteta strunjaka (nedostatak psihijatara, djejih psihijatara, logopeda i psihoterapeuta) i poboljanje dostupnosti usluga (problem prometne povezanosti u upaniji, financijske potekoe obitelji u problemu i dr.). Potrebno je obuhvatiti to vei broj trudnica trudnikim teajevima (provode ih patronane sestre) uz ukljuivanje i vie strunog kadra - ginekolog, pedijatar, fizijatar, fizioterapeut i dr. Vano je motivirati polaznice grupa za potporu dojenja, jer prema sadanjim podacima stopa dojenja je preniska. Isto tako, potrebno je poticati osnivanje grupa za potporu roditeljstvu to bi rezultiralo veim samopouzdanjem roditelja, a u rad grupa ukljuiti strunjake iz ustanova u ovom podruju. Ustrajati treba i na ukljuivanju vie gradova i opina u program Prve tri su najvanije koji ukazuje na vanost prvih godina ivota djeteta u psihosocijalnom razvoju kao i u razvoju osobnosti djeteta. Djeca (prema Konvenciji o pravima djeteta do 18 godina) su jedna od najranjivijih drutvenih skupina te im je potreba dodatna zatita i briga drutva i zato treba ponuditi nove programe za djecu koja odrastaju u rizinim obiteljima te za djecu u konfliktnim postupcima razvoda braka (u posljednjih 10 godina biljei se na podruju KZ znaajan porast broja razvoda braka). Pravovremena intervencija kao i prevencija znaajno su uinkovitiji te utjeu na smanjenje pojave psihikih oboljenja i/ili kriminalnog ponaanja te ovisnosti u odrasloj dobi. Upravo stoga treba razviti ciljane programe za roditelje u razvodu braka i njihovu djecu.

  Obzirom da su ukupne potrebe znatno vee od mogunosti, odabrane usluge za 2014. godinu fokusirane su na dva cilja. Prvi cilj usmjeren je ouvanju mentalnog zdravlja, te ukljuuje:

  Javna dogaanja s ciljem osvjetavanja vanosti mentalnog zdravlja Rad savjetovalita za mentalno zdravlje Radionice na temu ivotnih vjetina i prevencije ovisnosti.

  Drugi je operativni cilj fokusiran na podrku obitelji, te on ukljuuje: Rad savjetovalita za uspjeno roditeljstvo Savjetovanje roditelja u postupku razvoda braka Razvoj socijalnih i emocionalnih vjetina kod djece Podrka rtvama nasilja Grupni rad s poiniteljima nasilja u obitelji Obiteljsko savjetovalite vezano za ovisnost o drogama Provoenje UNICEF-ovog programa Baby fitness i Rastimo zajedno.

  Operativni cilj br. 1 Ouvanje i unaprjeenje mentalnog zdravlja Aktivnost 1.1 Poetak/

  Datum Zavretak/

  Datum Odgovornost za

  provedbu Trokovi Resursi

  Tribine, javna predavanja za graanstvo te medijska promocija

  Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Zavod za javno zdravstvo KZ

  Honorar vanjskim predavaima

  Besplatni prostori ZZJZ KZ, Doma zdravlja KZ, GD

 • Procjena: 15.000 kn za medijsku promociju

  Crvenog kria

  MZ / ZZJZ KZ -Troak promocije

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Broj organiziranih tribina / javnih predavanja za graanstvo Ukupan broj organiziranih radio emisija / Broj tematskih radio emisija Broj strunih djelatnika ZZJZ KZ ukljuenih u promocijske aktivnosti i u programski rad organiziranih predavanja i

  javnih tribina Ukupan broj prisutnih na tribinama / ukupan broj prisutnih na javnim predavanjima Ukupan broj informiranih na podruju KZ / postotak geografske pokrivenosti realizacijom aktivnosti

  Cilj:

  Tijekom 2014. godine postignuta je 50% geografska pokrivenost KZ medijskom promocijom, kroz realiziranje 3 tribine, 10 javnih predavanja za graanstvo i 55 radio emisija, od toga 5 tematskih

  Aktivnost 1.2 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Savjetovalite za mentalno zdravlje Sijeanj 2014. Prosinac 2014. Zavod za javno zdravstvo KZ, u suradnji s Obiteljskim centrom KZ i Domom zdravlja KZ

  Honorari za vanjske specijaliste strunjake, oprema -procjena: oprema 2.000 kn + honorar za strune suradnike 8.000 kn Ukupno: 10.000 kn

  MZ / ZZJZ KZ -Struni suradnici i vanjski suradnici - trokovi honorara, troak opreme, MSPM / radno vrijeme strunih radnica Obiteljskog centra KZ

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Ukupan broj korisnika savjetovalita / Ukupan broj djece / Ukupan broj roditelja Broj postojeih korisnika / Broj djece / Broj roditelja Broj novih korisnika / Broj djece / Broj roditelja Broj strunih djelatnika ZZJZ KZ, Obiteljskog centra KZ i Doma zdravlja KZ ukljuenih u rad Savjetovalita Broj odranih savjetovanja dnevno / tjedno / mjeseno Ukupan broj radnih sati savjetovanja dnevno / tjedno / mjeseno

  Cilj:

  Povean broj ukljuene djece za 20% u odnosu na sadanji broj korisnika Centra za prevenciju i izvanbolniko lijeenje bolesti ovisnosti (CZPO ZZJZ KZ) i povean broj ukljuenih roditelja za 20% u odnosu na sadanji broj korisnika CZPO

 • Aktivnost 1.3 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Trening ivotnih vjetina

  Sijeanj 2014. Lipanj 2014. Zavod za javno zdravstvo KZ

  20.000 kn - tiskanje prirunika - edukacija edukatora (honorar za strune djelatnike)

  MZ / ZZJZ KZ - radno vrijeme strunjaka ZZJZ KZ KZ - troak tiska

  Pokazatelji uspjenosti Indikatori:

  Razvijen trening ivotnih vjetina Broj obavijetenih kola Broj registriranih zainteresiranih kola i broj ukljuenih kola tijekom 2014. godine Broj izabranih ukljuenih edukatora Broj direktnih korisnika edukacije (uenika iz izabranih kola) Broj radnih sati provedene edukacije Broj odranih edukacija Evaluacija (Anketa) zadovoljstva korisnika

  Cilj:

  Pruena edukacija u 3 kole i za ukupno 160 uenika, od strane 7 izabranih edukatora, uz postignuto 80% zadovoljstvo korisnika edukacije

  Aktivnost 1.4 Poetak/ Datum

  Zavretak/ Datum

  Odgovornost za provedbu

  Trokovi Resursi

  Provoenje programa Zdrav za pet

  Sijeanj 2014. Lipanj 2014. Zavod za javno zdravstvo KZ, Policijska uprava krapinsko-zagorska

  Honorar