kvu: ny personidentifikator i folkeregisteret ... kvu: ny personidentifikator i folkeregisteret...

Download KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret ... KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side:

Post on 26-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Konseptvalgutredning

  Ny personidentifikator

  i Folkeregisteret

  13. feb 2015

 • KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 2 av 100

  Versjon: 1.3

  Anbefaling

  Dagens to personidentifikatorer i Folkeregisteret, fødselsnummeret og D-nummeret, har grunnet kapasitetshensyn begrenset levetid. Beregninger viser at kapasiteten vil være kritisk lav for fødselsnummeret fra 2040. Det vil alltid være noe usikkerhet knyttet til framtidig befolkningsutvikling og fødselstall. Av den grunn anbefales det å innføre ny løsning for fødselsnummeret aller seinest i 2036. Med bakgrunn i dette har Finansdepartementet gitt Skattedirektoratet i oppdrag å utrede nærmere de samfunnsmessige, økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til valg av ny personidentifikator.

  Over 40 modeller for nytt fødselsnummer er vurdert, og hvor disse ble redusert til 4 hovedalternativer som har vært gjenstand for samfunnsøkonomisk analyse. De fire hovedalternativene er:

  1. Dagens fødselsnummer med endret kontrollberegning – informasjonsbærende. To varianter: a) Informasjon om fødselsdato og kjønn, b) Kun informasjon om fødselsdato.

  2. Dagens fødselsnummer, men hvor tre av tegnene er alfanumeriske – informasjonsbærende.

  3. Kundenummer med 11-siffer– informasjonsløst og numerisk.

  4. Kundenummer med åtte alfanumeriske tegn. Informasjonsløst.

  Skattedirektoratet anbefaler forslag 1b, kombinert med Null+-alternativet, som innebærer:

   Vi beholder dagens ordning med elleve sifre i fødselsnummeret.

   Det foreslås å fjerne informasjon om kjønn, d.v.s. at betydningen av partall og oddetall for den niende posisjonen i fødselsnummeret skrus av for hele befolkningen.

   For å øke fødselsnummerets kapasitet og at ordningen skal holde minst fram til 2150 endres den matematiske formelen for hvordan det første kontrollsifferet utregnes.

   Kun nye borgere får et nytt fødselsnummer hvor beregning av kontrollsiffer er endret. Kostnadene ville blitt enda større for samfunnet om hele befolkningen skulle endre kontrollberegningen i fødselsnummeret.

   Gjennom valg av Null+ tar man i bruk flere nummerserier for D-nr og utsetter dermed kapasitetstaket for dette. Gjennomføring av alternativ 1b innen 2025 vil være vanskelig å nå, mens det er langt bedre tid til kombinasjonen Null+ og alternativ 1b innen 2032.

   Avgjørelsen på hvilket alternativ som skal velges og tidspunkt for overgang bør skje snarest mulig.

  For personer som bruker fødselsnummeret vil forskjellen til den nye og gamle fødselsnummerserien ikke være synlige, bortsett fra at opplysningen om kjønn slås av. Virksomheter med datasystemer som anvender kontrollberegning eller leser av kjønn blir berørt av den foreslåtte endringen. I et modernisert Folkeregister vil opplysning om kjønn fremgå i eget felt.

  Det er gjennomført en robusthetsanalyse som viser at forslagene til nytt fødselsnummer har tilstrekkelig kapasitet til å innlemme dagens D-nummerpopulasjon. Dette betyr at man kan velge å ha en felles personidentifikator for alle personer som oppholder seg i Norge.

 • KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 3 av 100

  Versjon: 1.3

  Den foreslåtte endringen påvirker et stort antall datasystemer i mange offentlige og private virksomheter. Anbefalt forslag har kostnader estimert til om lag 2,8 milliarder kroner, med en mulig besparelse gjennom valg av Null+. Merkostnaden ved å fjerne informasjon om kjønn, sammenliknet med å beholde denne informasjonen er beregnet til om lag 340 millioner kroner. Dette anbefales likevel for å øke fødselsnummerets robusthet mot mulige framtidige endringer. Et nytt fødselsnummer skal vare i over hundre år, og det er viktig å unngå flere endringer. Vi ser utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt som peker mot at dagens tokjønnsmodell kan bli utfordret de kommende år.

  Skattedirektoratets analyser viser at de andre hovedalternativene vil være vesentlig dyrere. En betydelig andel av kostnadene vil være kartlegging og analyse av hva som må gjøres, samt test av at dette blir gjort riktig i berørte datasystemer. Bare i helsevesenet dreier det seg om flere tusen systemer som må kartlegges. Å gjennomføre endringene over lang tid, hvor datasystemer skiftes ut og oppgraderes naturlig, vil redusere kostnadene vesentlig. Skattedirektoratet har foreslått at endringen skjer ti år etter at Stortinget har besluttet løsning, og forutsetter da at dagens Folkeregisteret har blitt modernisert.

  Til den samfunnsøkonomiske analysen er det gitt innspill fra berørte virksomheter, både gjennom intervju, deltakelse i referansegruppe og svar på spørreskjemaundersøkelse.

 • KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 4 av 100

  Versjon: 1.3

  Innhold

  Anbefaling ........................................................................................................................................... 2

  1. Sammendrag ........................................................................................................................................ 7

  2. Innledning .......................................................................................................................................... 13 2.1 Om Folkeregisteret .................................................................................................................. 13 2.2 Problemstilling ........................................................................................................................ 14 2.3 Mandat ..................................................................................................................................... 14 2.4 Avgrensning og rammer for utredningen ................................................................................ 15 2.5 Grensesnitt og føringer ............................................................................................................ 16 2.6 Organisering ............................................................................................................................ 16 2.7 Utforming av konseptvalgutredningen .................................................................................... 17 2.8 Referansedokumenter .............................................................................................................. 18

  3. Behovsanalyse ................................................................................................................................... 19 3.1 Dagens fødselsnummer ........................................................................................................... 19 3.2 Andre personnumre i bruk ....................................................................................................... 23 3.3 Andre land ............................................................................................................................... 25 3.4 Normative behov ..................................................................................................................... 25 3.5 Etterspørselsbaserte behov ...................................................................................................... 27 3.6 Interessentgruppebaserte behov .............................................................................................. 31

  Informasjonsløs personidentifikator ...................................................................................................... 34 Informasjonsbærende personidentifikator ............................................................................................. 35 Kvalitet …………………………………………………………………………………………………36 Overgangsordninger .............................................................................................................................. 37

  3.7 Prosjektutløsende behov .......................................................................................................... 38 3.8 Oppsummering av behov ......................................................................................................... 39

  4. Strategi ……………………………………………………………………………………………..41 4.1 Innledning ................................................................................................................................ 41 4.2 Samfunnsmålet for tiltaket ...................................................................................................... 41

  Effektmål ............................................................................................................................................... 42 Målkonflikter ......................................................................................................................................... 43

  5. Krav ……………………………………………………………………………………………..45 5.1 Innledning ................................................................................................................................ 45

  Absolutt krav ......................................................................................................................................... 45 Viktige krav ........................................................................................................................................... 46

  6. Mulighe

Recommended

View more >