kuvioluettelo kuvio 1. arvo –projektin toimijatahot (tuovinen 2005) 14 kuvio 2. arvo...

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARVOTEKO – Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa

  ARVO-projektin aikana

  Hirvonen Raija & Laitinen Airi

 • Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255 5043 e-mail: julkaisut@savonia-amk.fi www.savonia-amk.fi/julkaisut

  1. painos

  Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61) ja tekijänoikeusasetuksen (574/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta Suomen valtion ja Kopiosto ry:n teke- mässä sopimuksessa tarkemmin määriteltyä osittaista kopiointia opetustarkoituksiin.

  ISBN: 952-203-042-2 (nid) ISBN: 952-203-043-0 (PDF) ISSN: 1795-0848

  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D 6/2006

  Kustantaja: Savonia-ammattikorkeakoulu, Terveysala Kuopio Kansi: Tapio Aalto Painopaikka: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd Kuopio 2006

 • Lukijalle

  Tämä kirja on ESR-rahoitteisen ARVO - Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen

  opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella –hankkeen (2003-2006) loppujulkaisu.

  Julkaisu on tehty kertomaan erityisesti hankkeen moninaisista tuloksista.

  Julkaisu koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitellään projektin kokonaisuus lähtö-

  kohtineen ja esitellään hankkeessa mukana olleet tahot. Projektin tuloksia ja tuotoksia esitellään

  julkaisun toisessa osassa, jolla on pääpaino. Kirjoittajina olemme kokeneet tärkeäksi tuoda esille

  projektin toimintojen ja tulosten moninaisuuden ja laajuuden. Julkaisun kolmannessa osassa esi-

  tetään projektin arviointia, joka on koottu hankkeen aikana tehdyn itsearvioinnin pohjalta. Kol-

  mannen osan lopussa luodaan katsaus niihin haasteisiin, joita on noussut esiin moniammatillisen

  toiminnan opettamisessa ja oppimisessa projektin aikana. Katsauksen lopuksi esitetään toimen-

  pide-ehdotuksia moniammatillisen toiminnan edelleen kehittämiseksi Savonia-ammattikorkea-

  koulussa.

  Julkaisun sisältöjen aineiston kokoamisessa ovat avustaneet projektissa mukana olleet opiskelijat

  ja opettajat sekä erityisesti Arvo -projektin teemaryhmän jäsenet, jotka on esitelty julkaisun al-

  kusivuilla. Kiitämme kaikkia projektiin osallistuneita toimijoita ja yhteistyökumppaneita sekä

  projektin rahoittajatahoja.

  Kuopiossa toukokuussa 2006

  Raija Hirvonen ja Airi Laitinen

 • ARVO –projektin teemaryhmän kokoonpano

  Hirvonen Raija, Arvo –projektin projektipäällikkö, Lehtori, hoitotyö, Terveysala Kuopio

  Laitinen Airi, Arvo –projektin tutkija, Yliopettaja, kuntoutus, Terveysala Kuopio

  Aromaa Eija, Lehtori, hoitotyö, Terveysala Kuopio

  Eskelinen Kari, Opettaja, elektroniikka ja tekniikka, Tekniikka Kuopio

  Junnila-Savolainen Riitta, Lehtori, tekstiilimuotoilu, Kulttuuriala, Kuopion Muotoiluakatemia,

  Kuopio

  Keinänen Anja-Riitta, Yliopettaja, ravitsemis- ja elintarvikeala, Matkailu- ja ravitsemisala, Sa-

  vonia Business Kuopio

  Korhonen Anneli, Lehtori, musiikin historia, tuottaja, Kulttuuriala, Kuopion Musiikki- ja Tans-

  siakatemia, Kuopio

  Kukkonen Kristiina, Lehtori, yhteiskunnalliset aineet, Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi

  Kujansivu Marketta, Lehtori, vastaava suunnittelija T&K, Terveysala, Kuopio

  Manninen Elina, Opettaja, hoitotyö, Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi

  Ryynänen Sirpa, Lehtori, vaatetusmuotoilu, Kulttuuriala, Kuopion Muotoiluakatemia, Kuopio

  Projektin hallinnoinnin käytännön toteutuksen on hoitanut koko hankkeen ajan:

  Ovaskainen Pirkko, projektikoordinaattori, Terveysala Kuopio

  Teemaryhmän yhteystiedot:

  etunimi.sukunimi@savonia-amk.fi

 • Sisältö

  PROJEKTIN ESITTELY 9

  Projektin taustaa 11

  Projektin kuvaus ja tavoitteet 13

  Projektin lähtökohdat 16

  PROJEKTIN TOTEUTUS JA KESKEISET TULOKSET 19

  Moniammatillisen toimimisen malli 21

  Informaatioteknologia moniammatillisuuden mahdollistajana 23

  Toimintapäivät moniammatillisuuden kehittäjänä 25

  Toimintatuokiot osana moniammatillista oppimista 27

  Moniammatillinen harjoittelu 33

  Koulutustapahtumat tieto-taidon syventäjänä 44

  Tutkimus ja tuotekehitys 47

  Verkostoituminen 54

  PROJEKTIN ARVIOINTIA 59

  Moniammatillisen opettajuuden ja toiminnan kehittyminen teemaryhmän kokemana 61

  Moniammatillisen toiminnan edellytykset ja niiden kehittyminen 63

  Moniammatillista toimintaa edistäneet ja vaikeuttaneet tekijät 65

  Moniammatillisen toiminnan oppiminen tulevaisuuden haasteena ammattikorkeakoulussa 67

  Lähteet 71

 • Kuvioluettelo

  Kuvio 1. Arvo –projektin toimijatahot (Tuovinen 2005) 14

  Kuvio 2. Arvo –projektin strateginen malli 16

  Kuvio 3. Moniammatillisten toimintojen toteutusmuodot Arvo –projektissa 17

  Kuvio 4. Teemaryhmän verkostoitumisstrategia (soveltaen Tuovinen 2005) 17

  Kuvio 5. Moniammatillista opettajuutta ja oppimista tukevan toiminnan malli

  (Tuovinen 2005) 21

  Kuvio 6. Tuotekehityksen monialainen ja yhteisöllinen toimintamalli ohjauksen ja

  oppimisen kehittymistä tukevana toimintana (Kares 2006) 22

  Kuvio 7. Moniammatillisten ryhmien muodostuminen 38

  Kuvio 8. Leväsen palvelukeskuksessa toteutetun moniammatillisen harjoittelun kokonaisuus 40

  Kuvio 9. Vuorokausikellon periaate 50

  Kuvio 10. Arvo –projektin pääasialliset verkostoitumistahot 56

  Kuvaluettelo

  Kuva 1. Arvo –projektin Verkkosalkku® -toimintaympäristö 23

  Kuva 2. Moniammatillista yhteistyötä, sosiaalista verkottumista ja terveellisen

  ruoanvalmistuksen taitojen harjaannuttamista Nestori -ruokakurssilla 28

  Kuva 3. Pakkausmerkintöjen tulkintaan, terveellisiin elintarvikevaihtoehtoihin,

  ravitsemusseurantatesteihin ja ruoanvalmistuksen apuvälineisiin tutustumista

  moniammatillisessa ohjauksessa 29

  Kuva 4. Yhteisöllisyyttä ja kulinaarisia elämyksiä ruokakurssilaisten kokemina 29

  Kuva 5. Tuolijumppahetki HII –toimintapäivässä 34

  Kuva 6. Moniammatillisen harjoittelun verkkokeskusteluvilkkautta HII –toiminnassa 35

  Kuva 7. Tasapainotestaustilanne ArvoAnna -toiminnassa 42

  Kuva 8. Näytteenottotilanne ArvoAnna -toiminnassa 42

  Kuva 9. Ohjaus- ja neuvontatilanne ArvoAnna -toiminnassa 43

  Kuva 10. Aurinkokeinu 49

  Kuva 11. Projektissa kehitetyn tavaranpaikantajan prototyyppi 51

  Kuva 12. Projektissa kehitetty ristikkokuvapeli 51

  Kuva 13. Kaide-portti –ratkaisu Sunnen kotiin 53

  Kuva 14. SfA –konseptin mukaisesti kehitetyt työvaatemallit 54

  Kuva 15. Seniorit tietotekniikan saloihin oppimassa 55

 • Taulukot

  Taulukko 1. Arvo –projektissa toteutetut koulutukset 45

  Taulukko 2. Vanhustyöntekijöille suunnattujen koulutusten palautteet (n=486) 46

  Liitteet

  Liite 1. Toimintojen raportointiohje 74

  Liite 2. Koulutustilaisuuksien palautelomake 75

  Liite 3. Teemaryhmän itsearviointimittari 76

  Liite 4. Toimintapäivän suunnittelun instruktio 80

  Liite 5. Toimintapäivän suunnittelun ja toteutuksen prosessikartta 83

  Liite 6. Hyvän olon talo –toimintapäivän markkinointimateriaali 84

  Liite 7. Ilon polkuja arjessa toimintapäivän sisältöä 85

  Liite 8. Moniammatillisen harjoittelun sisällön kuvaus 91

  Liite 9. Opinnäytetyöt projektissa 92

 • PROJEKTIN ESITTELY

 • 11

  Projektin taustaa

  Savonia-ammattikorkeakoulussa kehitettiin moniammatillista opetusta ja oppimista ARVO-

  projektissa vuosina 2003-2006.

  Moniammatillisesta toiminnasta keskustellaan nykyään paljon. Sitä pidetään nykyaikaisena, mut-

  ta vaativana työorientaationa (Karila & Nummenmaa 2001). Opetuksen puolella moniammatil-

  lista yhteisyötä on kokeiltu esimerkiksi lääketieteen koulutuksessa (Tainio ym. 2004) ja ammat-

  tikorkeakoulun jatkotutkintokokeilussa (Veijola & Rissanen 2003).

  Moniammatillinen toiminta on käsitteenä monimerkityksinen ja sitä voidaan tarkastella eri näkö-

  kulmista. Suomenkielisessä kirjallisuudessa sillä kuitenkin usein tarkoitetaan eri ammattiryhmiin

  kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä (Metteri 1996). Englanninkieli-

  sessä kirjallisuudessa käytetään termejä ’multiprofessional cooperation’, joka tarkoittaa yhteistä

  työtä, jossa ovat voimassa perinteiset hierarkiat ja työnjaot, sekä ’interprofessional collaborati-

  on’, joka tarkoittaa yhdessä työskentelyä, jossa asiantuntijuus on jaettua. Lisäksi englanninkieli-

  sessä kirjallisuudessa esiintyy käsite ’transprofessional / transdisciplinary’, joka tarkoittaa poik-

  kitieteistä toimintaa ja kuvaa vielä pidemmälle kehittynyttä moniammatillista yhteistyötä. Se

  pitää sisällään tarkoituksenmukaisen roolirajojen rikkomisen. (Isoherranen 2004; Veijola 2004.)

  Perinteiset yhteistyön toimintatavat perustuvat valtaosin yksilöasiantuntijoiden kohtaamisiin.

  Ammattikuntien rajat säilytetään 'toisen asiantuntemusta kunnioittamalla'. Toisen reviiriin kuu-

  luviin asioihin ei oteta kantaa. Kuitenkin eri ammattiryhmien rajoja rikkovalla yhteisellä osaa

View more