kur program(9).pdf · pdf file 2019-11-15 · kurullar kongre kurullari onur...

Click here to load reader

Post on 22-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KURULLAR

  KONGRE KURULLARI

  Onur Kurulu

  Prof. Dr. Refik TURAN, Türk Tarih Kurumu BaĢkanı

  Prof. Dr. Ġbrahim USLAN, Gazi Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Uğur ÜNAL, Devlet ArĢivleri BaĢkanı

  Prof. Dr. Musa YILDIZ, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet BaĢkanı

  Düzenleme Kurulu

  Prof. Dr. YaĢar AYDEMĠR, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Necdet HAYTA, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Selma ÜNLÜ YEL, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Olga Yevgenievna KAZMĠNA, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Prof. Dr. Osman KÖSE, Polis Akademisi

  Doç. Dr. Dmitri Aleksandrovich ANDREEV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Doç. Dr. Emel ĠSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi

  Doç. Dr. Ġrade MEMMEDOVA, Azerbaycan Ġlimler Akademisi

  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLĠ, Gazi Üniversitesi

  Dr. Öğr. Görevlisi, Esra Müjgan KARATAġ, Gazi Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA, Ġstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Prof. Dr. Betül Karagöz YERDELEN, Giresun Üniversiteis

  Öğr. Gör. Serkan YORGANCILAR, Gazi Üniversitesi

  Bilim Kurulu

  Doç. Dr. Ismail Alievich AGAKĠSHĠEV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Doç. Dr. Ġlkben AKANSEL, Bartın Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKOVA, Yalova Üniversitesi

  Doç. Dr. Erdal AKSOY, Hacıbayram Veli Üniversitesi

  Doç. Dr. Krasikova L. ALEKSANDROVNA, Rus Devlet Üniversitesi, Rusya

  Doç. Dr. Leyla ALĠYEVA, Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi

  Prof. Dr. Nurlan AKHMETOVA, Balasagun Devlet Üniversitesi

  Prof. Dr. Numan ARUÇ, Makedonya Bilimler Akademisi

  Prof. Dr. Bahri ATA, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. YaĢar AYDEMĠR, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Mesut AYDIN, Ġnönü Üniversitesi

  Dr. Yevgeni BAHREVSKĠ, Rus Kültür ve Doğa Mirası Enstitüsü, Rusya

  Prof. Dr. Lev Sergeevich BELOUSOV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Doç. Dr. Togay Seçkin BĠRBUDAK, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Leonid Iosifovich BORODKĠN, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Prof. Dr. Ekrem CAUSEVĠC, Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan

  Prof. Dr. Alishina Khanisa CHAVDATOVNA, Bilimler Akademisi, Tataristan

  Prof. Dr. Ebru CEYLAN, Ġstanbul Aydın Üniversitesi

  Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi

 • Doç. Dr. Sıddık ÇALIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  Prof. Dr. Vedat ÇALIġKAN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

  Prof. Dr. hakkı ÇOKNAZ, Düzce Üniversitesi

  Prof. Dr. Yasemin DEMĠRCAN, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Nasip DEMĠRKUġ, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

  Prof. Dr. Sergei Victorovich DEVĠATOV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Doç. Dr. Nihada D. DĠANĠÇ, Tuzla Üniversitesi, Bosna -Hersek

  Doç. Dr. Dilek Temiz DĠNÇ, Çankaya Üniversitesi

  Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. A. Baran DURAL, Trakya Üniversitesi

  Doç. Dr. Nihada DELĠBEGOVĠģ DŽANĠģ, Tuzla Üniversitesi, Bosna –Hersek

  Prof. Dr. Nejla GÜNAY, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU, Ankara Üniversitesi

  Doç. Dr. Demet GÜRHAN, Ankara Üniversitesi

  Doç. Dr. Elmira HABĠBULĠNA, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya

  Prof. Dr. Amira Turbic HADZAGĠC, Tuzla Üniversitesi, Bosna –Hersek

  Doç. Dr. Çiller HATĠPOĞLU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

  Prof. Dr. Necdet HAYTA, Gazi Üniversitesi

  Dr. Sajjad HOSSEN, Erdebil Üniversitesi, Ġran

  Prof. Dr. Cabbar ISAKUL, Bilimler Akademisi, Özbekistan

  Prof. Dr. Maria IVANICS, Sizegerd Üniversitesi, Macaristan

  Prof. Dr. Aydın ĠBRAHĠMOV, Ege Üniversitesi

  Doç. Dr. Kemal ĠBRAHĠMZADE, Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi

  Prof. Dr. Emine ĠNANIR, Ġstanbul Üniversitesi

  Doç. Dr. Ergin JABLE, Kosova Hasan PiriĢtina Üniversitesi

  Prof. Dr. Amina S. JESENKOVIC, Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek

  Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Eltut KALENDER, van Yüzüncüyıl Üniversitesi

  Prof. Dr. Sergei Pavlovich KARPOV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Doç. Dr. Gülün KARABAĞ, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi

  Prof. Dr. Kamer KASIM, Bolu Ġzzet Baysal Üniversitesi

  Prof. Dr. Hamza KELEġ, Gazi Üniversitesi

  Doç. Dr. Kamala KERĠMOVA, Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi

  Prof. Dr. Ulvi KESER, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, KKTC

  Doç. Dr. Ramil R. KHAYRUTDĠNOV, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya

  Prof. Dr. Güray KIRPIK, Gazi Üniversitesi

  Doç. Dr. Olga KLĠMKĠNA, Ġstanbul Üniversitesi

  Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Doç. Dr. Emina BERBIC KOLAR, Osijek Üniversitesi, Hırvatistan

  Prof. Dr. Biray KOLLUOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi

  Prof. Dr. Vladimir G. KOġEVAR, Kırgızistan Ġlimler Akademisi, Kırgızistan

  Doç. Dr. Meliha KÖSE, Gazi Üniversitesi

  Doç. Dr. Elena KRAĠNĠNCHENKO, Pyatigorsk Devlet Üniversitesi / Rusya

  Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN, Marmara Üniversitesi

  Prof. Dr. ġilova N. LEONĠDOVNA, Petrozavodsk Devlet Üniversitesi, Rusya

  Prof. Dr. Yuri A. MAZEĠ, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Marziye MAMMEDLĠ, Karabük Üniversitesi

  Doç. Dr. Ġrade MEMEDOVA, Ġlimler Akademisi, Azerbaycan

  Prof. Dr. Sergei Vladimirovich MĠRONENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Prof. Dr. Anvar MOKOYEV, Kırgız -Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan

 • Prof. Dr. Ġrfan MORINA, PriĢtine Üniversitesi, Kosova

  Prof. Dr. Ali Engin OBA, Çağ Üniversitesi

  Doç. Dr. Aleksandr Ivanovich OSTAPENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜġ, Ankara Üniversitesi

  Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK, Kafkas Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Ayhan PALA, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Elisabetta RAGAGNİN, Freie Üniversitesi, Almanya

  Prof. Dr. Leila SALEKHOVA, Kazan Federal University

  Prof. Dr. Flera Sagitovna SAYFULĠNA, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya

  Prof. Dr. Döölötbek SAPARALĠEV, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan

  Prof. Dr. Karajaubay SARTKOJAULI, L. N. Gumilev Üniversitesi, Kazakistan

  Prof. Dr. Yulai SCHAMĠLOGLU, Wisconsin Üniversitesi, ABD

  Prof. Dr. Anar SALINBAY, Almatı El- Farabi Üniversitesi

  Doç. Dr. Berdi SARIYEV, Ankara Üniversitesi

  Prof. Dr. Gülcan SEÇKĠN, Hacı Bayramveli Üniversitesi

  Doç. Dr. Nemçinova T. SERGEEVNA, Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya

  Doç. Dr. Oksana Vyacheslavovna SOLOPOVA, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

  Doç. Dr. AĢkın Ġnci SÖKMEN, Ġstanbul Arel Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ġAHĠN, Gazi Üniversitesi

  Prof. Dr. Mehmet ġAHĠNGÖZ, Gazi Üniversitesi

  Doç. Dr. Nikolay N. TELĠTSĠĠN, St-Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya

  Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL, Erciyes Üniversitesi

  Doç. Dr. Maral TAGANOVA, Milli Yazmalar Enstitüsü, Türkmenistan

  Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL, Pamukkale Üniversitesi

  Doç. Dr. Aleksandr VASĠLYEV, Rusya Bilimler Akademisi, Rusya

  Prof. Dr. Frengiz Pasayeva YUNUS, Kafkas Üniversitesi

  SEKRETERYA

  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLĠ, Gazi Üniversitesi

  Dr. Öğr. Gör. Esra Müjgan KARATAġ, Gazi Üniversitesi

  Zuhal KOÇ

  FARKLI ÜLKELERDEN KATILIMCILAR

  Dr. Fatma AKAY-TÜRKER / Viyana Üniversitesi, Avusturya

  Tanas Kozma / Antall Jozsef Knowledge Centre, Macaristan

  AraĢtırmacı, Ilayda Nijhar / UCL, School of Slavonic and East European Studies (SSEES),

  UK

  Asst. Prof. Selim Bezeraj, University of Prishtina Kosovo

  Dr. Anastasiia Zherdieva / independent researcher

  Doç. Dr. Aleksandr Ivanoich Ostapenko, Moskova State University, Russia

  Doç. Dr. Andrey Tutorsky, Moskova State University, Russia

  Prof. Dr. Andrey Volodin, Moskova State University, Russia

  Assoc.Prof.Dr Leila Salekhova / Kazan Federal University – Kazan

  AraĢtırmacı Nermin HANMEMMEDOVA / Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih

  Enstitüsü

  Prof. Dr. Meruert Musabaeva / Eurasian National University named after L. N. Gumilyov,

  Kazakaistan

 • Okutman - Gulshara Abiyeva / Eurasian National University named after L. N. Gumilyov,

  Kazakistan

  Okutman - Chashina Bibigul Abiyeva / Eurasian National University named after L. N.

  Gumilyov, Kazakistan

  Doç. Dr. Ramazanova Nurgul Abiyeva / Eurasian National University named after L. N.

  Gumilyov, Kazakistan

  Prof. Dr. Leila Salekhova / Kazan Federal University – Kazan

  Assoc. Prof. Alexander Novik / Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian

  Academy of Sciences

  Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Yoğurtçu / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

  Doç. Dr. Gemer MürĢüdlü / Bakü Devlet Universitesi

  Doç. Dr. Elvira Latifova / Bakü Devlet Universitesi