kuntoutuksen kehittأ¤minen ja sote uudistus kuntoutuksen kehittأ¤minen ja soteâ€گuudistus...

Download Kuntoutuksen kehittأ¤minen ja sote uudistus Kuntoutuksen kehittأ¤minen ja soteâ€گuudistus Kuntoutussأ¤أ¤tiأ¶n

Post on 11-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kuntoutuksen kehittäminen ja sote‐uudistus  Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia

  Kuntoutuspäivät 17.3.2016

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Kuntoutusjärjestelmä on muutoksessa

  • Pirstaleisena pidetty kuntoutusjärjestelmä on  muutospaineessa 

  • Digitalisaatio ja uudet toimintamallit muovaavat kuntoutusta • Sote‐uudistus vaikuttaa myös kuntoutuksen järjestämisen 

  tapoihin ja toimintamalleihin

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 2

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Kyselyn toteutus

  • Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntoutuksen  asiantuntijoiden näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä ja  sote‐uudistuksesta

  • Kuntoutussäätiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  toteuttivat kyselyn yhteistyönä

  • Selvitys toteutettiin Webropol‐kyselynä 2.‐10.3.2016 • Vastaajina kuntoutuksen asiantuntijoita yli sektori‐ ja 

  ammattirajojen 

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 3

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015| 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 4

  Kysely lähetettiin yli 3100 kuntoutuksen  asiantuntijalle, toimijalle ja kehittäjälle

  694 vastausta

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015| 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 5

  24 %

  10 %

  5 %

  16 %

  33 %

  12 %

  VASTAAJAN TAUSTAORGANISAATIO

  Kuntoutuksen palveluntuottaja

  Kuntoutuspalveluiden tilaaja (Kela, työeläkelaitos, jne.)

  Työterveyshuolto

  Järjestö, säätiö yms.

  Kunta, sairaanhoitopiiri tms.

  Muu, mikä?

  ”Muu, mikä?” ‐vaihtoehdon valinneista valtaosa edusti  tutkimuslaitoksia, Te‐toimistoa, korkeakouluja, virastoja tai  ammattiliittoja. 

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Näitä kysyttiin

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 6

  • Miten kuntoutus toimii?  • Turvaako vai vaarantaako sote‐uudistus 

  kuntoutuksen asemaa? • Mitkä ovat sote‐uudistuksen 

  mahdollisuudet? • Missä syntyvät kuntoutuksen innovaatiot?

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Kelan kuntoutukselle parhaat arviot

  • Kuntoutuksen osa‐alueet arvioitiin  kyselyssä kouluarvosanoin 4–10. 

  • Kelan yksilökohtainen kuntoutus  arvioitiin parhaaksi, keskiarvo 7,6. 

  • Seuraavaksi parhaita olivat  työeläkekuntoutus ja Kelan  ryhmämuotoinen kuntoutus, keskiarvo  7,3. 

  • Sosiaalihuollon kuntoutuksen keskiarvo  oli heikoin, 6,3.

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 7

  Kuntoutuksen osa‐alue Keskiarvo

  Kelan yksilökohtainen kuntoutus 7,6

  Työeläkekuntoutus 7,3

  Kelan ryhmämuotoinen kuntoutus 7,3

  Kuntoutuksen tutkimus 6,9

  Kuntoutuksen koulutus 6,8

  Terveydenhuollon kuntoutus 6,8

  Sosiaalihuollon kuntoutus 6,3

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Kuntoutustarpeen havaitsemista tehostettava

  • Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme kuntoutuksen kannalta tärkeintä  kysymystä 14 eri vaihtoehdosta 

  • Kuntoutustarpeen havaitsemisen tehostamista piti kuntoutuksen  kannalta tärkeimpänä kysymyksenä yli 50 % vastanneista 

  • Seuraavaksi tärkeimmät: työelämässä jaksaminen kuntoutuksen avulla  (42 % valitsi), tasapuolisten kuntoutumahdollisuuksien tarjoaminen eri  väestöryhmille (42 %) ja kuntoutuksen rahoituksen varmistaminen (40 %)

  • Huoli kuntoutuksen rahoituksesta tulevaisuudessa nousi esille myös, kun  tiedusteltiin sote‐uudistukseen liittyviä uhkia kuntoutuksen kannalta

  • Avovastauksissa tärkeimmiksi kysymyksiksi mainittiin mm. kuntoutuksen  vieminen arkeen, asiakaslähtöisyys ja kuntoutuksen vaikuttavuuden  arviointi

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 8

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Kuntoutuksen kolme tärkeintä kysymystä

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 9

  (N=692)

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Päättäjille matalat pisteet kuntoutusalan  tuntemisesta

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 10

  Väittämät Keskiarvo

  Miten paljon kuntoutus mielestäsi kiinnostaa  yhteiskunnallisia päättäjiä?* 2,3

  Kuinka hyvin päättäjät tuntevat kuntoutuksen  kenttää?* 1,9 

  Onko sote‐uudistus kuntoutuksen kannalta enemmän  uhka vai mahdollisuus?** 3,1

  Miten paljon kuntoutusasiat ovat mielestäsi esillä  sote‐uudistukseen liittyvässä keskustelussa?* 2,0

  *1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon **1=pääosin uhka, 3=sekä uhka että mahdollisuus, 5= pääosin mahdollisuus

  • Vastaajat antoivat matalat pisteet  päättäjille kuntoutuskentän tuntemisesta 

  • Keskiarvo päättäjien kuntoutuskentän  tiedoista oli 1,9 (1=”ei lainkaan”,  5= ”erittäin paljon”)

  • Huonossa kentän tuntemisessa ei  vastaajien mielestä ollut ilmeisesti kyse  täysin kiinnostuksen puutteesta:  arvioidun kiinnostuksen keskiarvo oli  korkeampi

  • Päättäjien kuntoutuksen tuntemuksen ja  sitä kohtaan koetun kiinnostuksen  arvioivat matalimmaksi työterveyshuollon  edustajat (keskiarvot 1,7 ja 2,0) 

  • Korkeimmaksi päättäjien tiedot ja  kiinnostuksen arvioivat järjestön tai  säätiön edustajat (2,0 ja 2,4)

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Kuntoutus esille sote‐keskusteluun

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 11

  Väittämät Keskiarvo

  Miten paljon kuntoutus mielestäsi kiinnostaa  yhteiskunnallisia päättäjiä?* 2,3

  Kuinka hyvin päättäjät tuntevat kuntoutuksen  kenttää?* 1,9 

  Onko sote‐uudistus kuntoutuksen kannalta enemmän  uhka vai mahdollisuus?** 3,1

  Miten paljon kuntoutusasiat ovat mielestäsi esillä  sote‐uudistukseen liittyvässä keskustelussa?* 2,0

  *1=ei lainkaan, 5= erittäin paljon **1=pääosin uhka, 3=sekä uhka että mahdollisuus, 5= pääosin mahdollisuus

  • Enemmistö vastaajista arvioi sote‐ uudistuksen kuntoutukselle sekä uhaksi  että mahdollisuudeksi tai varovaisesti  mahdollisuudeksi

  • Kuntoutusasiat voisivat olla vastaajien  mielestä enemmän esillä sote‐ uudistukseen liittyvässä keskustelussa

  • Toive kuntoutusasioiden esillä olosta  nousi esiin myös avovastauksissa, joissa  esitettiin huoli kuntoutusalan  asiantuntijoiden jäämisestä keskustelun  ulkopuolelle

  • Positiivisimmin sote‐uudistukseen  suhtautui ryhmä ”muu” (keskiarvo 3,25),  negatiivisimmin työterveyshuollon  edustajat (keskiarvo 3,0)

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Sote – uhka vai mahdollisuus?

  ”Ketkä jatkossa pääsevät kuntoutukseen? Tehdäänkö  tarkempaa valintaa? Miten kuntoutus toteutetaan? Kuka tai  ketkä kantavat kokonaisvastuuta? Millaisista tarpeista  kuntoutus lähtee liikkeelle?”

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 12

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Sote – uhka vai mahdollisuus?

  Sote‐uudistukseen liittyvistä uhkista vastaajat (N=562) nostivat erityisesti esille  kuntoutuksen unohtumisen sote‐uudistuksesta ja pirstaleisuuden jatkumisen. Vastaajien  uhkakuvissa toistuivat seuraavat teemat: • Kuntoutuksen unohtuminen sote‐uudistuksesta tai sen jääminen 

  terveyspalveluiden/erikoissairaanhoidon jalkoihin • Kuntoutukselle suunnattujen resurssien ja/tai lakisääteisen rahoituksen 

  heikentäminen • Uudistumattomuus, pirstaleisuuden jatkuminen, epäselvyys kokonaisvastuusta • Pienemmissä kunnissa palveluiden eriarvoistuminen ja saatavuuden heikkeneminen 

  keskittymisen ja/tai palveluiden karsimisen seurauksena • Asiakaslähtöisyyden heikentyminen ja palveluiden irtaantuminen kuntoutujan 

  arkiympäristöstä • Pienten palvelutuottajien jääminen isompien jalkoihin • Kuntoutuksen inhimillisen merkityksen ja kustannustehokkuuden jääminen 

  katveeseen, asiantuntijoiden kuulematta jääminen sote‐uudistuksen yhteydessä

  | 16 March 2016Kuntoutussäätiön ja Varman toteuttaman kyselyn tuloksia Sivu 13

 • | ©Kuntoutussäätiö 2015

  Sote – uhka vai mahdollisuus?

  ”Kuntoutuksesta ei puhuta eikä sitä huomioida keskeisenä  osana sote‐kokonaisuutta.”

  ”Kuntoutuksen rahoitus ja ohjaus pirstaloituvat yhä enemmän,  valtakunnallinen ohjaus jää vähäiseksi ja alueelliset erot  palvelujen saannissa kasvavat. Kuinka laajasti sosiaali‐ ja  terveysalalla ymmärretään kuntoutuksen monimuotoisu

Recommended

View more >