kun ruotsi on hauskaa ¢â‚¬â€œ laadunhallintamallin...

Download Kun ruotsi on hauskaa ¢â‚¬â€œ laadunhallintamallin rakentaminen ... LAATUASKELEITA ¢â‚¬â€œ KOKEMUKSIA VERKKO-OPETUKSEN

Post on 14-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LAATUASKELEITA – KOKEMUKSIA VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖSTÄ 45

  Kun ruotsi on hauskaa – laadunhallintamallin rakentaminen monimuotokurssille

  Kerstin Salminen ja Kaie Veiler

  Kurssin taustaa

  Swedish for foreigners.(nykyisin.Swedish as a foreign language).-kurssi. saatiin.Hankenin.(Svenska.handelshögskolan).opetusohjelmaan.syksyllä. 1994..Koska.saatavilla.ei.ollut.sopivaa.opetusmateriaalia,.kurssia.alettiin. kehittää.innokkaiden.opiskelijoiden.ja.innovatiivisen.opettajan.aloitteesta,. ”pilottiprojektina”..Kurssin.kehittäjän.ja.opettajan.Kerstin.Salmisen.pitkä. kokemus.oppimateriaalien.tuottamisessa.oli.uuden.kurssimuodon.kehittä- misen.ehdoton.edellytys..Kerstin.Salminen.on.ollut.mukana.ensimmäisiä. kielistudio-ohjelmia.suunniteltaessa.ja.hän.oli.videon.opetuskäytön.pio- neereja.1980-luvulla..Salminen.on.kirjoittanut.oppikirjoja.sekä.julkaissut. opetusmateriaalia.yritysten.koulutustarpeisiin..Ensimmäiset.verkkomate- riaalinsa.hän.työsti.1990-luvun.alussa.

  Ensimmäiset.viisi.vuotta.Swedish as a foreign language.-kurssi.eteni. luokkaopetuksena.perinteisin.opetusmenetelmin..Kurssista.tuli.erinomai- sen.suosittu.opiskelijamäärien.kasvaessa.vuosittain..Alkuvuosina.opetus. toteutui.vailla.oman.korkeakoulun.tai.ulkopuolista.resursointia.opettajan. harrastuksena..Kurssin.edelleen.kehittämiseksi.lisärahoitusta.oli.saatava. korkeakoulun.ulkopuolelta..Tietokoneavusteinen.opetus.yleistyi.1990-luvun. lopulla,.ja.kurssin.kehittämiseksi.saatiin.toimivat.työkalut..Kurssimuotoa. valittaessa.päädyttiin.tieto-.ja.viestintätekniikkaa.hyödyntävään.moni- muotokurssiin,.ja.ryhdyttiin.kehittämään.opetusmateriaalia.WebCT:ssä.

  Vuosituhannen.lopulla.Euroopan.Unioni.rahoitti.hanakasti.opetushank- keita,.joissa.uutta.tekniikkaa.pystyttiin.soveltamaan.perinteiseen.opetuk- seen..Hanken.päätti.hakea.kurssille.rahoitusta.Erasmus-ohjelman.kautta�.. Vuodesta.1999.alkaen.kurssi.on.toteutunut.nykyisen.muotoisena..Kurssin. tavoitteena.on.pienen.kielen,.ruotsin,.tunnetuksi.tekeminen.Euroopassa.ja. kansainvälisen.yhteistyöverkoston.luominen.Hankenin.yhteistyökorkea- koulujen.kanssa..Keskeisenä.tavoitteena.on.tarjota.tuleville.vaihto-opis- kelijoille.mahdollisuus.opiskella.ruotsia.etäkurssina.jo.ennen.varsinaisten. Hankenin.opiskelujen.alkua..Yhteistyökorkeakouluina.toimivat.Krakow. University.of.Economics,.Warsaw.School.of.Economics,.Technical.Univer- sity.in.Tallinn.ja.Riga.School.of.Economics..Projektin.avulla.tuodaan.esille. yhteistä.kielihistoriaa,.onhan.ruotsin.kieli.ollut.yhteisenä.kielenä.Baltian.

  1 Vuosina 2001–2004 kurssi toteutui EU-projektina, 29615-IC-6-2001-1-FI-ERASMUS.

 • 46 KUN RUOTSI ON HAUSKAA

  maissa.ja.Pohjoismaissa..Ruotsin.kielen.taito.on.ulkomaalaiselle.erinomai- nen.ansio.Baltian.ja.Pohjoismaiden.työmarkkinoilla.yhä.edelleen.

  Kurssiohjelma

  Uudet.kurssit.alkavat.jokaisessa.kumppaniyliopistossa.syksyisin.ja.ke- väisin..Hankenin.koordinoiva.opettaja.Kerstin.Salminen.aloittaa.kurssit. kussakin.yliopistossa.henkilökohtaisesti..Henkilökohtainen.tapaaminen. on.kurssin.alussa.tärkeää,.koska.suurin.osa.myöhemmästä.opiskelusta. tapahtuu.verkossa..On.myös.tärkeää.perehdyttää.opiskelijat.kurssimateri- aaliin.ja.opetusmenetelmiin,.sillä.moni.opiskelija.ei.ole.aiemmin.osallistu- nut.WebCT-kursseille..Kurssin.alun.jälkeen.paikallinen.opettaja.huolehtii. luokkaopetuksesta,.ja.opiskelijat.lähettävät.sähköpostitse.kurssitehtävät. korjattaviksi.Hankenin.opettajalle..Näin.Hankenilla.voidaan.reaaliajassa. seurata.oppimista.ja.arvioida.oppimistuloksia..Kurssilaiset.pitävät.yhteyt- tä.opettajaan.verkkokeskustelujen.avulla,.ja.muutamia.videoneuvotteluja- kin.on.pidetty..

  Hankenilla.opiskelevilla.on.lisäksi.mahdollisuus.osallistua.tandem- kurssille..Hankenin.suomalaiset.opiskelijat.tapaavat.viikoittain.vaihto- opiskelijaparinsa..Tapaamisissa.keskustellaan.sekä.ruotsiksi.että.ulko- maisen.opiskelijan.äidinkielellä.jota.suomalainen.opiskelija.opiskelee..Näin. kumpikin.opiskelijoista.saa.suullista.harjoitusta.syntyperäisen.opiskelijan. toimiessa.myös.kulttuurioppaana..Lisäarvoa.tandem-opiskelusta.syntyy. kätevästi,.sillä.ulkomaalaiset.opiskelijat.integroituivat.Hankenin.opiske- lijaelämään.opiskelijaparinsa.myötävaikutuksella.

  Kurssin.päätteeksi.ryhmät.kokoontuvat.Helsinkiin.viiden.päivän.semi- naariin..Seminaarin.aikana.syvennetään.erityisesti.suullista.osaamista.ja. ruotsinkielisen.kulttuurin.tuntemusta..Seminaaripäivinä.opiskelijoilla.on. mahdollisuus.tutustua.Hankeniin.korkeakouluna.ja.erityisesti.opiskelija- vaihto-ohjelmiin..Vuosittain.kumppaniyliopistojen.opiskelijoista.kahdesta. kolmeen.opiskelijaa.palaa.Suomeen.vaihto-opiskelijoiksi..Seminaarit.päät- tyvät.yhteiseen.kirjalliseen.ja.suulliseen.lopputenttiin..Tentit.arvioidaan. eurooppalaisen viitekehyksen.(CEFR�).A1–B1.-taitotasoluokituksen.mukai- sesti..Kurssin.päätteeksi.opiskelijat.saavat.opettajalta.henkilökohtaisen. palautteen.sekä.suullisesta.että.kirjallisesta.kielitaidostaan..Lisäksi.opis- kelijat.saavat.diplomin,.johon.merkitään.myös.opiskelijan.taitotaso.CEFR- asteikolla.

  2 CEFR: Common European Framework of References for Languages.

 • LAATUASKELEITA – KOKEMUKSIA VERKKO-OPETUKSEN LAATUTYÖSTÄ 47

  Palautteen keruu ja kurssin kehittäminen

  Kurssin.ensimmäisellä.toteutuskerralla.paikalliset.kumppaniyliopistojen. opettajat.eivät.aikaisemmin.olleet.työskennelleet.verkkokurssiopettajina,. joten.verkossa.opettaminen.oli.heille.uutta..Ensimmäisen.kurssin.seminaa- ripäivinä.kumppaniyliopistojen.opettajille.järjestettiinkin.koulutusta.muun. muassa.WebCT:n.käytössä..Paikallisella.tasolla.verkkomateriaalin.käyttö. on.kuitenkin.jäänyt.vähäiseksi..Paikalliset.opettajat.tukeutuvat.opetuk- sessaan.enimmäkseen.suosittuun.Svenska institutetin.ruotsin.kielen.oppi- kirjaan.ulkomaalaisille..Kontaktitunneilla.on.hyödynnetty.netissä.olevaa. opetusmateriaalia,.joten.opetuksen.monimuotoisuus.on.toteutunut.hyvin.

  Kurssin.opetusmateriaali.on.laadittu.alusta.alkaen.taitotasoille.A1–B1.. Näin.on.varmistettu,.että.kurssin.vaatimustaso.vastaa.eurooppalaisen.vii- tekehyksen.ohjeistusta..Hanken.on.toiminut.viitekehyksen.soveltamisen. edelläkävijänä,.sillä.viitekehys.tuli.koulujen.opetussuunnitelmiin.vasta. syksyllä.2006..Kurssia.on.kehitetty.projektin.kuluessa.saatujen.kokemus- ten.sekä.suullisten.ja.kirjallisten.palautteiden.perusteella..Palautteiden. keruussa.on.käytetty.Hankenin.omaa.palautejärjestelmää..Kurssilaiset. ovat.saaneet.vastattavakseen.myös.erityisesti.tälle.kurssille.kehitetyn.pa- lautekyselyn.

  Opiskelijat.ovat.olleet.innokkaasti.mukana.verkossa.ja.oppimistulokset. ovat.olleet.erinomaisia..Suurin.osa.kurssin.aloittaneista.opiskelijoista.on. suorittanut.kurssin.loppuun.ja.hylättyjä.suorituksia.on.ollut.hyvin.vähän.. Helsingissä.järjestetyt.seminaarit.ovat.tukeneet.opiskelijoiden.tehokas- ta.oppimista. ja.motivoineet. lisäponnisteluihin..Myös.suomenruotsalai- nen.kulttuuri.on.tullut.tutuksi..Joinain.vuosina.seminaarin.ohjelmaan. on.kuulunut.retki.Tammisaareen.ja.Porvooseen.tai.teatteri-ilta.Svenska. Teaternissa..Opiskelijoiden.palaute.seminaareista.on.ollut.poikkeuksetta. myönteistä..

  Kurssille.vuonna.2001.myönnetty.European Label.-laatupalkinto.on. tuonut.kurssille.julkisuutta..Eurooppalainen.laatumerkki.European Label. myönnetään.innovatiivisille.kieltenopetus-.ja.oppimisprojekteille..European Label.-palkinnon.saaneen.kurssin.tulee.olla.monipuolinen,.omaperäinen,. luova.ja.laajasti.käytettävissä.oleva..Laatumerkintää.koordinoi.Euroopan. komissio,.mutta.sitä.hallinnoidaan.hajautetusti.jäsenvaltioissa.kansallis- ten.arvostelulautakuntien.päättäessä.laatumerkinnän.saajat..Joistakin. valintakriteereistä.on.sovittu.Euroopan.tasolla,.ja.näitä.kriteerejä.sovel- letaan.kaikissa.valintaan.osallistuvissa.maissa..Muista.kriteereistä.sovi- taan.kansallisella.tasolla.�.

  3 European Label 2001.

 • 48 KUN RUOTSI ON HAUSKAA

  Swedish as a foreign language.-kurssia.on.esitelty.monissa.seminaareis- sa.Suomessa.ja.Ruotsissa..Kahtena.vuonna.kurssilla.oli.posteri.EIAE-kon- ferenssissa,.Torinossa.2004.ja.Krakovassa.2005�..Kurssin.kehittäjä.Kerstin. Salminen.on.vuonna.2002.palkittu.Hankenin.Vuoden opettaja.-palkinnolla. ja.vuonna.2005.Yliopistonlehtoreiden liiton.yliopisto-opetuksen.kehittämis- palkinnolla.

  Kurssin.kokonaisuudesta.on.muodostunut.käyttökelpoinen.konsepti,. joka.on.monien.hyödynnettävissä..Hankenin.uusin.projekti.venäjänkielen. verkkokurssin.toteuttamiseksi.Moodlessa.on.suurelta.osin.perustunut.Sal- misen.pioneerityöhön..Vastaavanlaisen.ranskan.kielen.kurssin.kehittämi- nen.yhteistyössä.ammattikorkeakoulu.Arcadan.kanssa.on.myös.aloitettu.

  Swedish as a foreign language.-kurssi.on.osoittanut,.että.kielikurssista. voidaan.saada.lisäarvoa.korkeakoulun.tai.yliopiston.muuhun.toimintaan.. Nykyisin.kurssi.on.osa.Hankenin.kansainvälisyyskonseptia..Yhteistyö. University.of.Krakowin.kanssa.jatkuu,.ja.uusi.projekti.on.alkamassa.Pie- tarissa.

  Kurssin.opetusmenetelmiä.on.kehitetty.vuosien.varrella.palautteiden.ja. ideoiden.pohjalta,.mutta.oppimateriaalin.kehitystyö.ei.ole.ollut.resurssien. rajallisuuden.takia.järjestelmällistä..Onhan.kurssin.kehittäminen.ollut. yksin.Kerstin.Salmisen.vastuulla..Koska.kurssi.on.nykyisin.enemmän. kuin.pelkkä.kielikurssi,.jatkuva.laadun.kehittäminen.on.välttämätöntä. ja.laatukriteerien.on.oltava.ajan.tasalla..Vuoden.2005.syksyllä.kurssin. tulevaisuutta.ja.kurssin.kehittämisen.tavoitteita.pohdittaessa.todettiin. järjestelmällisen.kehitystyön.tarpeellisuus,.jolloin.syntyi.ajatus.kurssin. laadunhallintajärjestelmän.laatimisesta..Jotta.kurssin.kehitystyö.olisi.jär- jestelmällistä.ja.asiantuntev