kreu i shtatأ« instrumentet pأ‹r regjistrim dhe mbledhje klasifikimi i dhأ«nأ« أ«shtأ«...

Download Kreu i shtatأ« INSTRUMENTET Pأ‹R REGJISTRIM DHE MBLEDHJE Klasifikimi i dhأ«nأ« أ«shtأ« praktik, nأ«

Post on 25-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Kreu i shtatë

  INSTRUMENTET PËR

  REGJISTRIM DHE

  MBLEDHJE TË TË DHËNAVE

  Qëllimet

  Kuptimi i instrumenteve për regjistrim dhe mbedhje të të dhënave,

  Njohja e llojeve të instrumenteve sipas llojit të metodës së kërkimit,

  Kuptimi i instrumenteve për vrojtim,

  Llojet e instrumenteve për vrojtim,

  Kuptimi i pyetësorit anketues dhe problematika e përpilimit?

  Njohja me qëllimet që ka pyetësori,

  Njohja me tipet e pyetësorëve që përdoren,

  Kuptimi i pyetësorëve të strukturuar,

  Kuptimi i pyetësorëve të pastrukturuar,

  Kuptimi i pyetësorëve gjysëm të strukturuar,

  Njohja me veprimet për disenjim të pyetësorit,

  Njohja me parimet për disenjim të pyetësorit,

  Njohja me kriteret për disenjim të pyetësorit,

  Njohja me hapat për të ndërtuar pyetësorin anketues,

  Njohja me pyetësorin përkujtues dhe përdorimin e tij dhe

  Njohja me omnibus anketën.

 • 2

  7. KUPTIMI DHE LLOJET E INSTRUMENTEVE PËR

  REGJISTRIM DHE MBLEDHJE TË TË DHËNAVE

  Instrumente për regjistrim dhe mbledhje të të dhënave, kuptojmë të

  gjitha mjetet për regjistrim të dhënave dhe të informacioneve të

  cilat përdoren gjatë zbatimit të kërkimeve në terren. Instrumentet

  janë të llojllojshme, pra, dallohen në mes veti si për nga përmbajtja ashtu

  edhe për nga pamja varësisht prej destinimit, por përherë duhet të jenë në

  funksion të metodës së zbatuar të kërkimeve. Prandaj, instrumentet sipas

  llojit dhe metodës së kërkimit i klasifikojmë:

  1.Instrumente për vrojtim-formulari për vrojtim dhe instrumentet e

  ndryshme teknike për regjistrim, të cilat përdoren gjatë zbatimit të

  metodës së vrojtimit,

  2.Instrumentet për anketim-pyetësori anketues dhe pyetësori përkujtues,

  të cilët përdoren në zbatimin e metodës së anketimit dhe anketa

  omnibus.

  Klasifikimi i dhënë është praktik, në mënyrë që sa më leht të dallojmë

  qasjen specifike në krijimin e secilit instrument. Krijimi ose ndërtimi i

  instrumenteve në shikim të parë duket punë e thjeshtë dhe e lehtë.

  Mirëpo ai është një aktivitet me rëndësi shumë të madhe, shumë i

  ndërlikuar dhe me përgjegjësi të madhe. Prandaj, përpiluesit e

  instrumenteve duhet të kenë dituri të gjëra profesionale, ta njohin

  metodologjinë e kërkimeve të marketingut, psikologjinë, sociologjinë,

  statistikën, etj.

  7.1.INSTRUMENTET PËR VROJTIM

  Instrumentet për vrojtim janë mjetet të cilat i përdorim për

  regjistrim dhe mbledhje të dhënave gjatë vrojtimit. Instrumentet për

  vrojtim janë formulari dhe instrumentet e ndryshme teknike dhe audio-

  vizuele. Formulari për vrojtim shërbenë për vrojtim personal, një mostër

  të një formulari po e jap në vijim. Mirëpo vrojtimi bëhet edhe me anë të

  instrumenteve teknike, të cilat kanë sistem të paraparë të shenimit dhe

  evidencimit të ngjarjeve sipas mundësive teknike, P.sh. magnetofoni

 • 3

  shërben për inçizimin e zërit, kamera inçizon fotografinë dhe zërin,

  ndërsa audiometri lidhet me makinën llogaritëse.

  Tabela 4. FORMULARI PËR VROJTIM Nëse dikush gjëndet në banesë ose shitore gjatë kohës së vrojtimit

  Personi 1 Personi 2 Personi 3

  1. Mosha përafërsisht 2. Lidhja me vrojtuesin 3. Sa gjatë vrojton 4. A e ka vrejt i vrojtuari vrojtuesin 5. Nëse e ka vrejtë vrojtuesin a e

  ka ndryshuarar sjelljen i vrojtuari Po jo Po jo Po jo

  6. A ka dhën ndonjë koment për vrojtuesin Po jo Po jo Po jo 7. Pamja e jashtme 7. Gjatësia e të vrojtuarit 9. Vlerësimi i inteligjencës

  Vrojtimi mund të bëhet edhe me aparate teknike dhe audiovizuele, të

  cilat janë të shumta, por më të përdorurat janë: radiomanjetofoni,

  videokamera, numruesi i qarkullimit, lexuesi laserik, kamera për

  inçizim të syrit, pupilometri, tahitoskopi dhe audiometri.

  Radiomanjetofoni Me anë të këtij pajimi inçizojmë zërin dhe kështu fitojmë informacion

  për sjelljen dhe reagimin e blerësve ose konsumatorëve, etj.

  Videokamera

  Me anë të këtij instrumenti përcillet lëvizja dhe sjellja e individit, më së

  shpeshti në shitore ose hapësira të tjera në të cilat lëvizin blerësit

  potencial. Inçizimi bëhet rëndom me kamerë, e cila vendoset pa u vrejtur

  në një vend nga i cili bëhet inçizimi, kurse dukuria përcillet jashtë asaj

  hapësire.

  Numruesi i qarkullimit Evidencon numrin e automobilave ose numrin e njerëzve, të cilët kalojnë

  rrugës në ndonjë periudhë kohore. Këto matje shpesh bëhen që të bëhet

  rregullimi i qarkullimit ose me rastin e përcaktimit të lokacionit të

  shitoreve, qendrave tregtare jashtë qytetit e të ngjashme.

 • 4

  Lexuesi laserik/skanuesi elektronik

  Shfrytëzohet në arkat e vetëshërbimeve dhe hipermarketve për leximin e

  kodeve të produkteve kështu kan rritur produktivitetin e shitjes me

  pakicë dhe janë bër mjet i vlershëm për kërkuesit dhe kanë ndikim të

  veçantë në kërkimet e marketingut. Me këte instrument përshkruhet

  produkti me të gjitha vetitë, çmimin dhe natyrisht dinamika e dukurisë,

  poashtu sasia e ndonjë produkti, jo në muaj ose javë por në çdo minutë.

  Ky mjet teknik mundëson racionalizimin e afarizmit në mbajtjen e

  rezervave, furnizim të shitoreve dhe në përgjithësi në qeverisje më të

  lehtë me afarizëm me shitore.

  Shumë shitore të shitje me pakicë të dhënat nga skanimi elektronik

  munden me ju shitur tëfirmave kërkimore. Mirëpo duhet patur parasysh

  disa kufzime të dhënave të skanuara, sepse të gjitha të dhënat nga

  skanerët nuk janë të sakta. Pë saktë të dhënave duhet të plotësohen tri

  kushte: secili produkt duhet të shenohet sakt nga proshuesi, shifra

  saktësisht duhet të regjistrohet nga sistemi i shitjes me pakicë dhe çdo

  produkt duhet të skanohet në pikën e daljes.

  Kamera për inçzim të syrit

  Vet emri tregon se i përcjell lëvizjet horizontale dhe vertikale të syrit

  gjatë kohës së shikimit ose leximit të materialit me të cilin shkaktojmë

  reagim të anketuesve. Përdorimi i kamerës është shumë interesant dhe

  me vlerë. Të anketuarit përmes të filmit i simulohet lëvizja nëpër

  supermarket, në të cilat rafte gjenden produktet. Kamera do të inçizon

  lëvizjen e syrit dhe mat kohën në pjesë të sekondës se sa është shikuar

  ndonjë produkt. Në vendet e zhvilluara lufta për vend në rafte dhe lufta

  për kujdes të anketuesit është shumë prezente dhe kërkimi me të cilin

  mund të dijmë se anketuesi produktin tonë fare nuk e ka vërejtur në

  supermarket ose shumë e ka tërheq vëmendjen, mund të ketë vlerë

  praktike.

  Pupilometri

  Pupilometri mat ndryshimet në madhësinë e bebzës së syrit të personit

  kur ato shohin një reklamë, paketim ose disenj të produktit. Ndryshimi i

  bebëzës së syrit, rritja tregon për interesim më të madh për objektin ose

  përmbajtjen, ndërsa zvoglimi tregon për mosinteresim ndaj objektit ose

  përmbajtjes.

 • 5

  Tregimi se rritet bebëza e syrit në raste të mira ndërsa zvoglohet në raste

  jo të mira lidhet me tregtarët e vjetër kinezë. Prandaj, me vrojtim të

  kujdesshëm të bebëzave të syve të blerësve mund të përfundojmë se

  cilën pjesë të stolive ose objekteve ju ka pëlqyer dhe kështu mbetet

  vetëm të sforcohet shitja në drejtim të duhur.

  Tahitoskopi

  Është pajisje me të cilën personit në interval të shkurtër kohe (pjesë

  sekonde) i projektohet fotografia e produktit, ambalazha, lajmërimi ose

  ndonjë nxitës/stimulues vizuel tjetër, ndërsa pas kësaj matet shkalla e të

  mbajturit mend dhe e vëzhgimit.

  Audiometri

  Instituti kërkimor më i madh në botë A.C. Nielsen nga Çikago, në

  panelin e tij të TV shikuesve me vite shfrytëzon mjetin elektronik, i cili

  quhet audiometër. Ky aparat kyqet në TV që ta rexhistron kohën dhe

  programin të cilin familja e përcjell.

  7.2. INSTRUMENTET PËR ANKETIM

  Instrumentet më të përdorura për anketim janë pyetësori anketues,

  pyetësori përkujtues dhe omnibus anketa.

  7.2.1. KUPTIMI DHE RËNDËSIA E PYETËSORIT ANKETUES

  Pyetësori anketues është instrument kërkimor i disenjuar për mbledhjen

  e informacioneve të nevojshme për kompletimin e qëllimeve kërkimore

  të projektit. Pyetësori anketues përbëhet prej një vargu të pyetjeve të

  formuluara dhe të renditura, të cilat i parashtrohen të anketuarit

  dhe prej hapësirës për përgjigje, të cilat i regjistron anketuesi në

  anketimin personal dhe te anketimi me telefon kurse te anketimi me

  postë dhe me kompjuter përgjigjet i rexhistron vetë i anketuari.

  Pyetësori anketu

Recommended

View more >