korozija in zaš Čita jeklenih konstrukcij - core.ac.uk · pdf file- 3 - korozija in...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA GRADBENITVO

  EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA

  Mateja Kovai

  KOROZIJA IN ZAITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

  Projektna naloga

  Diplomski izpit univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje

  Maribor, September 2012

 • Korozija in zaita jeklenih konstrukcij

  Diplomski izpit

  KOROZIJA IN ZA

  tudent : Mateja Kova

  tudijski program : Gospodarsko

  Smer : gradbenitvo

  Mentorja : doc. dr. Leo Gusel

  ita jeklenih konstrukcij

  Diplomski izpit univerzitetnega tudijskega programa 1. stopnje

  KOROZIJA IN ZAITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

  tudent : Mateja Kovai

  tudijski program : Gospodarsko inenirstvo

  Leo Gusel ; prof. dr. Majda Basti

  Maribor, September 2012

  - 2 -

  1. stopnje

  ITA JEKLENIH

 • - 3 -

  Korozija in zaita jeklenih konstrukcij

  PREDGOVOR

  Tematika korozije se mi je vedno zdela pomembna in zanimiva. Podrobneje sem se imela

  prilonost ukvarjati z njo na University of Dundee kot Erasmus tudentka. Korozijo sem na

  izmenjavi spoznala bolj kot samo problem gradbenitva, strojnitva, na splono

  inenirstva. Ima tudi veliki dele v ekonomiki, gospodarstvu in sociologiji drube, zato

  mislim, da bi morala biti uvrena skupaj z ostalimi aktualnimi problematikami lovetva.

  Z diplomsko nalogo se zakljuuje tudi obdobje mojega ivljenja, ki je bilo zaradi

  zaposlenih na Fakulteti za gradbenitvo in Ekonomsko-poslovni fakulteti ter zaradi njihove

  pripravljenosti za sodelovanje in pomo uspeno in zame dragoceno. Zato bi se rada

  zahvalila vsem njim ter svojima mentorjema, doc. dr. Leu Guselu in dr. Majdi Basti za

  mentorstvo in usmerjanje ter spodbude pri nastajanju diplomske naloge. Posebna zahvala

  gre mojima starema, ki sta vedno verjela vame, me razumela in me podpirala v

  uresnievanju mojih ciljev.

 • - 4 -

  Korozija in zaita jeklenih konstrukcij

  KOROZIJA IN ZAITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

  Kljune besede : korozija, antikorozijska zaita, stroki zaite.

  Povzetek

  Diplomska naloga predstavi osnove o koroziji jeklenih konstrukcij, kako nastaja iz

  razlinih perspektiv inenirstva fizike, kemije in elektrokemije, in kaj pospeuje njen

  razvoj. V naslednjem poglavju obravnavamo, kako zaititi konstrukcijo skozi tiri razline

  metode s pomojo dizajna, antikorozijskih barvnih premazov, galvanizacije ter katodne

  zaite. Na koncu sledi e konkreten primer analize konstrukcije skozi prizmo

  antikorozijske zaite. Predmet primerjanja sta dve antikorozijski zaiti, ki se najpogosteje

  uporabljata, galvanizacija in barvni premaz. Na osnovi strokov, ki smo jih pridobili v

  analizi, se doloi optimalna solucija za predstavljeno konstrukcijo.

 • - 5 -

  Korozija in zaita jeklenih konstrukcij

  CORROSION AND ANTI-CORROSION PROTECTION OF STEEL

  STRUCTURES

  Key words: corrosion, anti-corrosion protection, costs of protection.

  Abstract

  The thesis provides the basics about corrosion of steel structures. It describes different

  perspectives on genesis of corrosion engineering, physics, chemistry and

  electrochemistry perspective, and what promotes its development. Next chapter is about

  anti-corrosion protection, actually it considers four methods of steel defense. The methods

  are: chatodic protection, electroplating or galvanization, because I am focused on steel

  structures, anti-corrosion paint coatings and protection with design solutions. Last section

  deals with example, which compares two most common ways to protect steel,

  galvanization and anti-corrosion paint coatings. Based on costs, we choose optimal

  solution for protection a steel structure from example.

 • - 6 -

  Korozija in zaita jeklenih konstrukcij

  VSEBINA

  1 UVOD ....................................................................................................................... 7

  2 KOROZIJA ............................................................................................................... 9

  2.1 Definicija .......................................................................................................... 9

  2.2 Osnovna klasifikacija ..................................................................................... 12

  2.2.1 Kemina korozija ................................................................................ 12

  2.2.2 Elektrokemina korozija ..................................................................... 15

  3 ZAITA PRED KOROZIJO .............................................................................. 20

  3.1 Pravilen dizajn ................................................................................................ 20

  3.2 Galvanizacija .................................................................................................. 23

  3.3 Zaitni premazi ............................................................................................. 24

  3.4 Katodna zaita ............................................................................................... 27

  4 KOROZIJA JEKLENE KONSTRUKCIJE ............................................................ 28

  4.1 Izraun strokov protikorozijske zaite z zaitnim premazom.................... 31

  4.2 Izraun strokov protikorozijske zaite z galvanizacijo ............................... 32

  5 ZAKLJUEK ......................................................................................................... 37

  6 VIRI IN LITERATURA ......................................................................................... 38

  7 PRILOGE ............................................................................................................... 40

  7.1 Seznam slik ..................................................................................................... 40

  7.2 Seznam tabel ................................................................................................... 40

  7.3 Seznam diagramov ......................................................................................... 40

  7.4 Naslov tudenta .............................................................................................. 41

  7.5 Kratek ivljenjepis .......................................................................................... 41

 • - 7 -

  Korozija in zaita jeklenih konstrukcij

  1.UVOD

  ..Iron is the best and the worst of man's servants. Although very useful domestically, it is

  also the metal of war, slaughter and brigandande.

  the same benevolence of nature has limited the power of iron by inflicting on it the

  penalty of rust, and the same foresight had made nothing in the world more mortal than

  that which is most hostile to mortality. [1]

  Citati filozofa Plinyja nam dokazujejo, da eprav ni bila obravnavana kot znanstvena

  disciplina, je problematika korozije znana e v asu Rimskega cesarstva. Ena izmed prvih

  zabeleenih tudij o koroziji je Royal Navy fregate iz 1763. Trup fregate je bil prekrit s

  tankimi bakrenimi ploami, ki so bile pritrjene z eleznimi eblji z namenom zaite trupa

  pred delovanjem lesnih rvov ter pojavljanja koljk na njem. Po dveletni ekspediciji in

  prouevanju uinkov eksperimenta so prili do zakljuka, da ploe na doloenih delih

  odstopajo od trupa zaradi eleznih ebljev, ki so bili unieni in obrabljeni. Posebno

  zanimiv je del tudije, ki opozarja, da na delih, kjer so bili eblji loeni od bakra s trim

  papirjem, ni prilo do unienja ebljev. Pomemben zakljuek v tem primeru je, da elezo

  in baker v prisotnosti slane vode ne smeta biti v neposrednem stiku.

  .

  Iz navedenih primerov lahko vidimo, da je korozija vedno predstavljala teavo. Ljudje se

  ne zavedamo, da predstavlja korozija razen strokov, direktnih in indirektnih, tudi

  nevarnost tako za okolje kot tudi za ivljenje ljudi.

  Zaeli bomo pri financah, povezanih s korozijo. Ker za Slovenijo ni podatkov, smo za

  primer navedli dve razviti dravi. V ZDA letno na stroke korozije (zamenjava doloenih

  korodiranih delov, ponovno apliciranje zaite ) odpade 3,1 % BDP (276 bilijonov

  dolarjev), v Veliki Britaniji pa 4 % BDP (220 bilijonov funtov). Omenjeni stroki se

  nanaajo na direktne in indirektne stroke korozije. Indirektni stroki so tisti, ki jih

  obiajno spregledajo in nanje niso pozorni, eprav zajemajo polovico vseh strokov.

 • - 8 -

  Korozija in zaita jeklenih konstrukcij

  Primeri takih strokov so ustavitev proizvodnje zaradi korodiranega dela proizvodne linije,

  stroki vzdrevanja zaradi slabe izbire zaite pred korozijo, nasploh stroki, ki zmanjajo

  vrednost proizvodnje. Zaradi omenjenih strokov, ki se letno porabijo samo za korozijo, si

  nobeno gospodarstvo ne more privoiti, da bi pojav korozije spregledalo.

  S socialnega vidika je eden od najpomembnejih materialov v zadnjih 150 letih jeklo, brez

  katerega bi naa civilizacija teko obstajala. Korozija pa je za jeklo Ahilova peta, pa ne

  samo za jeklo, ampak za vse kovine, ki so najpomembneji elementi industrije. Tu pa je e

  problem lovekih ivljenj, saj je rtev zaradi posledic korozije zelo veliko.

  Varstvo okolja postaja ena od najpomembnejih tem tudi znotraj krogov ljudi s tehnino

  izobrazbo. Cilj celotne ideje je zmanjati porabo energije, odpad, povea

View more