koperasi ums 2015

Download KOPERASI UMS 2015

Post on 25-Dec-2015

166 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOPERASI UMS 2015

TRANSCRIPT

 • Isi K

  and

  unga

  n

  Kata-Kata Aluan Menteri PerdaganganDalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

  Kata-Kata Aluan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia

  Logo, Visi dan Misi

  Perkhidmatan Kewangan

  Pemborongan dan Peruncitan

  Pelancongan, Penjagaan Diri, Kesihatandan Kraftangan

  Pertanian dan Industri Asas Tani

  Perladangan

  Perkhidmatan

  Borang Penyertaan

  Borang Pengemaskinian Maklumat

  2

  3

  4

  6

  37

  62

  93

  126

  136

  159

  160

 • Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

  Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mempunyai misi untuk membangunkan koperasi yang berdaya

  saing, progresif dan berdaya tahan.

  Misi ini mampu tercapai dengan sokongan dari semua pihak yang berkaitan dengan

  gerakan koperasi secara berkesan.

  Selaras dengan objektif Dasar Koperasi Negara 2011-2020 yang mensasarkan 10% sumbangan koperasi kepada keluaran negara menjelang 2020, usaha memasarkan produk perlu lebih berkesan dan inovatif. Penerbitan Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan produk serta perkhidmatan koperasi agar jualan produk koperasi dapat menembusi pasaran yang lebih luas sama ada di peringkat tempatan atau antarabangsa.

  Justeru, tahniah saya ucapkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia atas usaha untuk menerbitkan Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini, akan menjadi panduan kepada seluruh masyarakat terutama dalam gerakan koperasi untuk memperluas lagi pemasaran produk koperasi dan seterusnya meningkatkan jualan koperasi. Promosi produk dan perkhidmatan koperasi ini akan menjadi lebih berkesan sekiranya kualiti produk dapat memenuhi citarasa pengguna di pasaran.

  Adalah menjadi harapan saya agar usaha ini dapat merealisasikan Dasar Koperasi Negara 2011-2020 yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2010.

  Sekian.

  1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

  DATO SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB

  Kata-Kata Aluan Menteri Perdagangan DalamNegeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

  2

 • Kata-Kata Aluan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

  Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana usaha untuk menerbitkan

  Direktori Produk dan Perkhidmatan ini dapat dilaksana, sebagai satu kaedah untuk

  mempromosi produk dan perkhidmatan koperasi yang telah didaftarkan oleh

  Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

  Direktori Produk dan Perkhidmatan Koperasi ini memberi tumpuan kepada Bidang Ekonomi Utama yang di tetapkan dalam Dasar Koperasi Negara 2011-2020 iaitu bidang Kewangan, Perkhidmatan, Pemborongan dan Peruncitan, Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan, Pertanian dan Industri Asas Tani, dan Perladangan.

  Promosi produk dan perkhidmatan ini adalah salah satu usaha SKM supaya gerakan koperasi dapat meningkatkan sumbangan kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dengan cara yang lebih berkesan. Langkah mempromosi produk koperasi melalui penerbitan direktori ini diharap dapat memberi semangat kepada koperasi untuk mempertingkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. Penyediaan Direktori ini juga akan dapat meningkatkan pasaran produk dan perkhidmatan koperasi bukan sahaja dalam negara tetapi juga ke luar negara selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mengembangkan perniagaan koperasi.

  Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penghasilan buku ini. Semoga ianya dapat dimanfaatkan oleh keseluruhan gerakan koperasi.

  Sekian.

  1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan

  DATUK HJ. MD. YUSOF BIN SAMSUDIN

  3

 • VISIPeneraju Kecemerlangan Koperasi Bagi Menjadikannya Penyumbang

  Berkesan Kepada Pembangunan Negara

  RASIONAL LOGO

  Perkataan COOP adalah ringkasan dari perkataan COOPERATIVE dan logo berwarna merah putih melambangkan identiti produk/perkhidmatan untuk

  koperasi yang didaftarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia

  MISIMerangsang Pembangunan Koperasi Supaya Kompetitif, Berdaya Tahan, Berdaya Saing, Progresif Dan Berintegriti

  Meningkatkan Penglibatan Koperasi Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi

  Membangunkan Modal Insan Yang Kompeten dan Berbudaya Keusahawanan

  PENERAJU KECEMERLANGAN KOPERASI

  4

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 5

  DIREKTORI PRODUK / PERKHIDMATAN KOPERASI

  KEWANGAN

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU6

  1

  BANK KERJASAMA RAKYATMALAYSIA BERHAD (BANK RAKYAT)IBU PEJABAT ;PUNRH[)HUN\UHU)HUR9HR`H[1HSHU;HUNZP7L[P:\YH[2\HSH3\TW\Y;LS!

  2

  KOPERASI ANGGOTA-ANGGOTA KERAJAAN BATU PAHAT BERHAD 5V 1HSHU)PU[HUN;HTHU2VWLYHZP)HOHNPH)H[\7HOH[1VOVY

  7LTIPH`HHURLWHKH(UNNV[H

  (Y9HOU\7LYHI\[)HYHUN,SLR[YPRKHU

  :[LZLU4PU`HR

  7LYIHURHU7LTIPH`HHU2LWHKH

  (UNNV[HKHU(Y9HOU\

  IBU PEJABAT

  JOHOR

  JOHOR

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 7

  3

  KOPERASI KAKITANGAN LADA LANGKAWI BERHAD+(!3LTIHNH7LTIHUN\UHU3HUNRH^P3HKH;PUNRH[2VTWSLRZ3HKH7L[P:\YH[7LYZPHYHU7\[YH3HUNRH^P2\HO2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  4

  KOPERASI KAKITANGAN MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI KEDAH BERHAD 4HQSPZ7LYIHUKHYHU:\UNHP7L[HUP:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  5

  KOPERASI KAUM IBU AYER HITAM JERLUN BERHAD )HUN\UHU:2:2H\T0I\(`LY/P[HT)7LRHU(PY/P[HT(`LY/P[HT2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI GURU WANITA DAERAH KOTA SETAR BERHAD+(!:LRVSHO4LULUNHO2LIHUNZHHU;\U:OHYPMHO9VKaPHO2T1HSHU2\HSH2LKHO(SVY:[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  6

  KEDAH

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU8

  KOPERASI JIMAT-CERMAT DAN PINJAMAN WANG GURU-GURU SEKOLAH CINA KEDAH/PERLIS BERHAD 5V.1HSHU)HRHY(YHUN:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!

  7PUQHTHU2LWHKH(UNNV[H

  7

  8

  KOPERASI GURU-GURU QURAN (TAJWID) KEDAH BERHAD 3V[,TPUH;PUNRH[([HZ7\ZH[)HUKHY)HYH[)HUKHY+HY\SHTHU1P[YH2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  10

  KOPERASI KEMAJUAN PEKERJA-PEKERJA LADANG KEDAH, PERLIS, PULAU PINANG DAN PERAK BERHAD>PZTH2,7,3(5V1HSHU/VZWP[HS:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN KEDAH BERHAD 1HIH[HU

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 9

  12

  KOPERASI GURU-GURU LEPASAN MAKTAB NEGERI KEDAH BERHAD >PZTH+;*2LKHO1HSHU:\S[HU)HKSPZOHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  13

  14

  15

  16

  KOPERASI PEGAWAI- PEGAWAI PERTANIAN MELAYU NEGERI KEDAH BERHAD5V;PUNRH[([HZ9\THO2LKHP7LY\THOHU(^HT4LYNVUN(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI AGAMA KEDAH DARUL AMAN BERHAD 5V(1HSHU:\S[HU)HKSPZOHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI JABATAN PENJARA ALOR SETAR BERHAD1HIH[HU7LUQHYH1HSHU:\S[HUHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KEDA BERHAD0I\7LQHIH[2LKHO7L[P:\YH[ 1HSHU;\UR\0IYHOPT(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU10

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BERHAD5V;HTHU2VWLYHZP1HSHU;\U(IK\S9HaHR(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHURLWHKH(UNNV[H(Y9HOU)LUNRLS2LYL[H2LKHP7LUNN\UHKHU:[LZLU4PU`HR

  17

  18

  19

  20

  21

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KEMAS NEGERI KEDAH BERHAD5V>PZTH2VWLYHZP2LTHZ1HSHU:\S[HUHO(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD:;PUNRH[1HSHU:`LK:OLPRO 2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BANDAR BAHARU KEDAH BERHAD5V1HSHU)\SH[HU)HUKHY)HY\ 2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOP. PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN DAERAH KULIM BHD();R[([HZ>PZTH2VWLYHZP1SU;\UR\7\[YH 2\SPT2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 11

  22

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI JKR DAN JPS KEDAH BERHAD5V7LY\THOHU(^HT4LYNVUN(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  23

  24

  25

  26

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN DAERAH SIK BERHAD5V1HSHU;\UR\0IYHOPT:PR2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOP. PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN KUALA MUDA/YAN KEDAH BERHAD5V;PUNRH[1HSHU4LSH[P:H[\(THUQH`H:\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN KUBANG PASU BERHAD5V;HTHU7HZ\1P[YH2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PEKERJA SHARP SUNGAI PETANI BERHAD7L[P:\YH[ :\UNHP7L[HUP2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU12

  29

  30

  31

  KOPERASI AL-TAQWA KAMPUNG KISAP LANGKAWI BERHAD5V2HTW\UN2PZHW4\RPT2\HO3HUNRH^P2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI ANGGOTA LPP/PP KEDAH BERHAD +(3LTIHNH7LY[\I\OHU7LSHKHUN5LNLYP2LKHO7L[P:\YH[1HSHU:\S[HU)HKSPZOHO(SVY:[HY2LKHO

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI BUMIPUTERA KEDAH BERHAD5V(3VYVUN7\[PO ;HTHU9HR`H[4LYNVUN:LILYHUN1HSHU7\[YH(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  27

  28

  KOPERASI PEKERJA-PEKERJA U.T.C. KEDAH DARUL AMAN BERHAD+(2LUKLYHHU3HUNRHZ\RH:);PUNRH[)H^HO2VTWSLRZ(SVY:[HY3LI\OYH`H+HY\SHTHU(SVY:[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI PENGHULU-PENGHULU NEGERI KEDAH BERHAD5V;HTHU

 • 7LYROPKTH[HU2L^HUNHU 13

  KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN DAERAH PADANG TERAP BERHAD7LQHIH[+HLYHO7HKHUN;LYHW2\HSH5LYHUN2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  32

  KOPERASI PERMODALAN DAN KEBAJIKAN GURU-GURU MELAYU KEDAH BERHAD 5V;PUNRH[)HUN\UHU7.421HSHU9HQH(SVY:L[HY2LKHO;LS!

  7LTIPH`HHU2LWHKH(UNNV[H

  KOPERASI RISDA UTARA BERHAD7LQHIH[9PZKH5LNLYP2LKHO)HUN\UHU9PZKH1HSHU;LSVR>HUQHO(SVY:L

Recommended

View more >