konsep pendidikan akidah menurut muhammad bin depan.pdfmenurut muhammad bin shalih al-utsaimin...

Download KONSEP PENDIDIKAN AKIDAH MENURUT MUHAMMAD BIN Depan.pdfMENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN SKRIPSI

Post on 15-Jul-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KONSEP PENDIDIKAN AKIDAH

  MENURUT MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

  SKRIPSI

  Diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas

  Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu

  Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

  Oleh:

  Eko Prasetyo

  NIM: G000090128

  NIRM: 09/X/02.2.1/1810

  FAKULTAS AGAMA ISLAM

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

  2015

  i

 • MOTTO

  Iman adalah engkau mengimani Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari kemudian, dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk. [Hadits Riwayat

  Muslim}

  Muslim, S{ah}i>h} Muslim, (Lebanon: Bait al-Afka>r al-Dauliyyah, 2005), hlm. 36.

  v

 • PERSEMBAHAN

  Karya tulis skripsi ini penulis persembahan kepada:

  Kedua orang tuaku yang telah mendidikku semenjak kecil dan senantiasa

  mengharapkan kebaikan bagi putranya

  Istriku yang telah menemani hari-hari pembuatan skripsi dengan penuh

  kesabaran dan ketulusan

  Anak-anakku yang rela ditinggal ayahnya untuk menyelesaikan skripsi

  Seluruh Bapak/Ibu Dosen FAI Tarbiyah UMS yang telah membimbingku

  dalam pembuatan skripsi

  Seluruh pendidik yang senantiasa memperbaiki pendidikannya demi kebaikan

  anak didik mereka

  Semoga Allah Taa>la> membalas kebaikan semuanya dengan sebaik-baik

  balasanAmin

  vi

 • PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

  Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri

  Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan

  0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 1. Konsonan Tunggal

  Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

  Alif - Tidak dilambangkan ba B Be ta T Te (sa s\ Es (dengan titik di atas Jim J Je (h}a h} Ha (dengan titik di bawah Kha Kh Ka dan Ha Dal D De (al Zet (dengan titik di atas Ra R Er Zai Z Zet Sin S Es Syin Sy Es dan Ye S }a>d S{ Es (dengan titik di bawah) (d{ad{ d{ De (dengan titik di bawah (t}a t} Te (dengan titik di bawah (Z{a Z{ Zet (dengan titik di bawah ain Koma terbalik ke atas

  vii

 • Gain G Ge Fa F Ef Qa>f Q Qi Ka>f K Ka Lam L El Mim M Em Nun N En Wa>wu W We Ha H Ha Hamzah Apostrof Ya Y Ye

  2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

  Ditulis iddah

  3. Ta marbu>t}ah

  a. Bila dimatikan ditulis h

  ditulis Hibah ditulis Jizyah

  (ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

  ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali

  jika dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang al

  serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

  ditulis Kara>mah al-auliya

  viii

 • b. Bila ta marbu>t}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan

  d}ammah ditulis t

  ditulis zaka>tul fit}ri 4. Vokal Pendek

  Kasrah Ditulis i

  fath}ah Ditulis a

  d}ammah Ditulis u

  5. Vokal Panjang

  fath}ah + alif contoh: ditulis a> ja>hiliyyah

  fath}ah + alif layyinah contoh: ditulis a> yasa>

  kasrah + ya mati contoh: ditulis i> kari>m

  d}ammah + Wa>wu mati contoh: ditulis u> furu>d}

  6. Vokal Rangkap

  fath}ah + ya mati contoh: ditulis ai bainakum

  fath}ah + Wa>wu mati contoh: ditulis au qaulun

  7. Huruf sandang Kata sandang ditransliterasikan dengan al diikuti dengan tanda penghubung -, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf

  syamsiyyah; contoh:

  ditulis al-qalamu ditulis al-syamsu

  8. Huruf Kapital Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi

  huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya

  seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis

  dengan huruf kapital; contoh:

  Ditulis Wa ma> Muh{ammadun illa> rasu>l

  ix

 • ABSTRAK

  Fenomena kesyirikan dan pindah agama yang diberitakan lewat media

  elektronik maupun media cetak bukanlah peristiwa biasa karena berakibat fatal

  bagi pelakunya dalam kehidupan dunia maupun akherat. Di dunia ia akan diberi

  label kafir dan di akherat akan masuk neraka selama-lamanya dan tidak akan

  pernah bisa masuk ke surga.

  Kondisi di atas menuntut pemikiran keras para pemikir dan praktisi pendidikan

  Islam untuk mengungkap sebab dan solusinya. Penenelitian dan pengkajian

  mendalam perlu dilakukan karena diantara pelaku tindak kesyirikan dan pindah

  agama tersebut pernah mengenyam pendidikan agama sewaktu sekolah, tetapi

  tetap saja mereka terjerumus. Apa sebabnya? Siapa yang salah? Peserta didik,

  pendidik, kurikulum, atau siapa?

  Dalam skripsi ini, penulis berupaya mengkaji dari sisi kurikulum, yaitu tentang

  konsep pendidikan akidah. Penulis melakukan ini karena kurikulum memegang

  peran kuat dalam penanaman akidah, yaitu memuat materi akidah yang harus

  diyakini dan bagaimana memahamkannya kepada peserta didik. Hal ini karena

  sepandai apapun peserta didik dan sekreatif bagaimanapun pendidik, kalau konsep

  pendidikannya salah maka akan salah juga hasilnya. Jadi perbaikan dimulai dari

  pembenaran konsepnya terlebih dahulu.

  Skripsi ini berjudul Konsep Pendidikan Akidah menurut Muhammad bin

  Shalih Al-Utsaimin. Fokus penelitian pada tujuan, materi dan metode pendidikan

  akidah. Penulis memilih konsep yang ditawarkan Muhammad bin Shalih Al-

  Utsaimin karena beliau merujuk kepada Alquran dan Hadis dengan pemahaman

  pendahulu umat yaitu Nabi Muhammad s}allalla>hu alaihi wasallam, para sahabat, ta>bii>n (murid sahabat), dan ta>biu> al-ta>bii>n (murid ta>bii>n) dalam menyusun konsepnya. Dengan manhaj (metode) ini, beliau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad s}allalla>hu alaihi wasallam dalam mendidik akidah umatnya.

  Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif.

  Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Data yang

  didokumentasikan diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

  Sumber data primer berupa buku Nubz\ah Fi> al-Aqi>dah al-Isla>miyyah karangan

  Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Metode analisis data dalam penelitian ini

  adalah metode analisis isi (content analysis).

  Poin-poin penting dari konsep pendidikan akidah menurut Muhammad bin

  Shalih Al-Utsaimin dapat disimpulkan sebagai berikut; Tujuan pendidikan akidah

  adalah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata, membebaskan

  akal dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah, meraih

  kebahagiaan dunia dan akherat dengan memperbaiki individu-individu maupun

  kelompok-kelompok. Materi pendidikan akidah adalah iman kepada Allah, iman

  kepada para malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada para rasul-

  Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk.

  Adapun metode pendidikan akidah adalah metode ams\a>l (perumpamaan), metode h}iwa>r (percakapan), metode targi>b (motivasi), metode eksperimen, dan metode kisah.

  Kata kunci: kesyirikan, konsep pendidikan akidah, Alquran dan Hadis.

  x

 • KATA PENGANTAR

  Segala puji syukur kehadirat Allah Subha>nahu wa Taa>la> atas segala

  karunia-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

  S{alawa>t dan sala>m semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, para

  sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat.

  Penelitian ini membahas konsep pendidikan akidah menurut Muhammad

  bin Shalih Al-Utsaimin. Penelitian difokuskan pada tujuan, materi, dan metode

  pendidikan akidah. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa konsep

  pendidikan akidah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merujuk kepada Alquran

  dan Hadis dengan mengikuti pemahaman pendahulu umat dari kalangan sahabat,

  ta>bii>n (murid sahabat), dan ta>biu> al-ta>bii>n (murid ta>bii>n). Ternyata konsep

  pendidikan akidah yang beliau tawarkan sejalan dengan konsep para ahli, terbukti

  dalam analisis pada Bab V dari skripsi ini.

  Dalam menganalisis konsep pendidikan akidah Muhamad bin Shalih Al-

  Utsaimin menurut tinjauan para ahli, penulis menggunakan metode analisis isi.

  Alhamdulillah, konsep beliau sejalan dengan Alquran dan Hadis serta pendapat

  para ahli. Hal ini menjadikan konsep pendidikan beliau patut untuk dijadikan

  rujukan dalam pendidikan akidah Islam.

  Perlu disampaikan dalam kata pengantar ini bahwa penulisan nama penulis

  buku yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

  berikut nama penulis buku arab lainnya dan nama tempat atau kota di negara arab

  tidak mengikuti kaidah transliterasi.

  xi

 • Dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhirnya, penulis

  telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak,

  baik berupa teknis maupun materi. Untuk itu kepada yang bersangkutan, penulis

  menyampaikan banyak terima kasih dan jaza>kumulla>hu khairan kas\i>ran kepada:

  1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

  S

Recommended

View more >