konjogojstvo gi2018 slog 2...tara i vlasnika po županijama. godišnje iz-vješće služi kao...

63
2018 Kopitari Equidae Breeding

Upload: others

Post on 24-Mar-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

2018

KopitariEquidae Breeding

Ministarstvo poljoprivrede / Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

[email protected]

www.mps.hr

Page 2: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

MINISTRY OF AGRICULTURE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA

U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING

IN REPUBLIC OF CROATIA 2018

Zagreb, ožujak 2019.

Page 3: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Izdavač / Publisher Ministarstvo poljoprivrede /

Ministry of Agriculture

Za izdavača / For the publisher Tomislav Tolušić, dipl. iur.

Web www.poljoprivreda.gov.hr

Ministarstvo poljoprivrede Ministry of Agriculture Adresa / Address Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Telefon / Phone +385 (0)1 3903 138 E-mail [email protected]

Izvješće pripremili / Authors: Doc. dr. sc. Zdravko Barać Željka Fatović, dipl. ing. Dr. sc. Mato Čačić Dr. sc. Nidal Korabi Domagoj Tadić, dipl. ing. Vesna Tomše - Đuranec, dr. vet. med. Mirna Šabanović, dipl. ing. Mario Šošić, dipl. ing. Petra Bagović Kostelić, mag. ing. agr. Martina Čabrajec, ing. Dr. sc. Marija Špehar Dr. sc. Maja Dražić

Nives Božić, dipl. ing.

Naslovna fotografija / Cover photo SSHP / M. Milas / MP / SSUUHH

Prikupljanje podataka / Data collected by

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Oblikovanje / Design ZEBRA, Vinkovci

Tisak / Printed By ZEBRA, Vinkovci

Naklada / Edition 650

ISSN 2670-8787

Molimo korisnike da

prilikom korištenja podataka navedu izvor. Those using data from this issue are kindly requested to state the source.

Page 4: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 3

PREDGOVOR / PREFACE Godišnje izvješće o stanju uzgoja kopitara u Republi-ci Hrvatskoj za 2018. godi-nu publikacija je Ministar-stva poljoprivrede koja do-nosi pregled stanja i tren-dova u sektoru konjogoj-stva u Republici Hrvatskoj, a iskazani statistički po-

datci daju detaljan uvid u stanje po pas-minama i uzgojnim tipovima, kao i broju kopi-tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem vremenskom razdoblju, a što je važno za donošenje odluka vezanih uz provedbu uzgojnih programa ili utvrđivanje drugih mjera, posebice za populacije hrvat-skih izvornih pasmina. Pregled statističkih podataka registra ukazuje kako u posljednjih dvadesetak godina broj kopitara kontinuirano raste na godišnjoj razini od 1,5 do 5,5%, uz jedini izuzetak u 2014. godini kada je utvrđen pad broja konja od 1,5%. Podaci Ministarstva poljoprivrede po-tvrđuju postojeći trend i za prošlu godinu. Naime, u Središnjem registru kopitara na kra-ju 2018. godine registrirano je 23.649 konja (porast od 1,9%), 3.683 magarca (povećanje od 13,3%), 22 mule (povećanje od 22,2%), 3 mazge (do sada nisu bile registrirane) i 3 zebre (bez promjena). Navedeni broj kopitara nalazi se u vlasništvu 6.608 vlasnika (5.830 vlasnika konja, 990 vlasnika magaraca i 15 vlasnika ostalih kopitara), što je ujedno i po-većanje od 3,2% u odnosu na 2017. godinu. Obzirom na tradiciju uzgoja hladnokrvnih ko-nja, najzastupljenije pasmine u Republici Hrvatskoj čine hladnokrvni konji (58%), iako je vidljivo da se u posljednjih nekoliko godina skupina hladnokrvnih konja zadržava na ustaljenoj razini od oko 13.000 životinja. Sku-pina toplokrvnih konja, bilježi lagani rast tije-kom posljednjih 10 godina. Navedeno je re-zultat sve intenzivnije popularizacije konjo-gojstva i konja kao rekreativnih i sportskih ži-votinja, koji utječu na poboljšanje kvalitete života vlasnika i korisnika. Sve je veći broj organiziranih aktivnosti s konjima, sportskih natjecanja, rekreativno-turističkih aktivnosti,

The annual report for Equidae breeding in Republic of Croatia 2018 is a publication of the Ministry of Agriculture, which provides an overview of the status and trends in the field of horse breeding in Republic of Croatia. Pre-sented statistical data provide a detailed insight into the state of the breeds and bre-eding types, as well as the number of Equi-dae, their owners and keepers by county. The annual report is used as an overview of important parameters in Equidae breeding and provides insight into the trends over a longer period of time, which is important for making decisions regarding breeding pro-gramme implementation and identification of other measures particularly for populations of Croatian indigenous breeds. An overview of the statistic data from the Registry points to a continuous yearly growth in the number of Equidae during the last twenty years from 1,5% to 5,5%, the only exception being 2014 when a 1,5% decrease in numbers of Equidae was noted. Specifi-cally, by the end of 2018 the central Registry of Equdae had 23.649 registered horses (an increase by 1,9%), 3.683 donkeys (an increa-se by 13,3%), 22 mules (an increase by 22,2%), 3 hinnies (not registered untill now) and 3 zebras (without change). The given number of Equidae is owned by 6.608 owners (5.830 horse owners, 990 donkey owners and 15 mule, hinny and zebra owners), which is also an increase by 3,2% in relation to 2017. Considering the tradition of breeding Cold-bloods, the most represented breeds in the Republic of Croatia are the Coldblooded hor-ses (58%), although in the last few years the number of Coldbloods is stagnant at around 13.000 animals. On the other hand, the Warmblood group recorded a slight increase during the last 10 years. This increase is due to the more intensive popularisation of horse breeding and horses as a recreational and sport animal, which is influenced by the better quality of life of owners and beneficiaries. There are more and more organised activities with horses, competitions, recreational and tourist activities, but also cultural and folklore manifestations in which horses have a significant role.

Page 5: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

4 ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018

ali i kulturno-folklornih manifestacija u kojima konji imaju značajnu ulogu. Velika važnost u razvoju konjogojstva zasi-gurno pripada i uzgojnim organizacijama, koje su nositelji uzgoja određenih pasmina i koje okupljaju uzgajivače istih interesa. Ministarstvo poljoprivrede i dalje intenzivno podupire sektor konjogojstva. Najopsežnija novčana potpora usmjerena je prema držate-ljima izvornih i zaštićenih pasmina konja i ma-garaca u iznosu od 200 eura po grlu. Nadalje, s ovlaštenim uzgojnim udruženjima u konjo-gojstvu potpisani su ugovori o sufinanciranju za 2018. godinu u ukupnoj vrijednosti od 225.582,50 kn. Počevši od 2018. godine, sektor konjogojstva uvršten je u sustav dodje-le kvote za potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom, tzv. „plavi dizel“ za konje i ma-garce upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja. Pravo na korištenje imaju korisnici u kvoti od 90 litara po grlu za konje i 20 litara po grlu za magarce. Toplokrvni konji i konjički sport podupiru se Nacionalnim programom za toplokrvne konje i uzgojne tipove za raz-doblje 2015. – 2020., a u 2018. godini pred-viđeno je financiranje u iznosu od 901.910,00 kn. Isto tako, u 2018. godini sufinancirani su i troškovi za izvorne i zaštićene pasmine koji proizlaze iz Naredbe o mjerama zaštite živo-tinja od zaraznih i nametničkih bolesti (NN 10/18). Ovo Izvješće rezultat je rada zaposleni-ka Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te djelatnika ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga uz-gajivača kao i uzgajivača i vlasnika kopitara. Izvješće o stanju konjogojstva za 2018. godi-nu pruža dobar uvid u stanje i trendove u sektoru konjogojstva te može biti od koristi uzgajivačima, stručnjacima, kao i ostalim za-interesiranim za ovaj sektor. Izvješće je koris-na podloga za analizu i donošenje svih odlu-ka u svezi daljnjeg razvoja uzgoja kopitara u Republici Hrvatskoj.

The breeding organisations are also of great importance, as holders of breeding for certain breeds and as they bring together breeders of similar interests. The Ministry of Agriculture continues to inten-sely support the horse breeding sector. The most extensive grant is aimed at breeders of native and protected breeds of horses and donkeys with the amount og 200 eur per ani-mal. Furthermore, contracts regarding co-financing were signed with breeding orga-nisations in 2018, the total value being 225.582,50 kn. Starting with 2018 the horse breeding sector has been included into the grant quota for blue gass oil consumption, so-called “blue diesel”, for horses and donkeys registered in the Central register of domesti-cated animals. This measure is intended for users in the quota of 90 litres per horse and 20 litres per donkey. Warmblood horses and equestrian sports are supported by the National programme for warmblood horses and breeding types from 2015 to 2020 and for financing in 2018 total of 901.910,00 kn is provided. Also, in 2018 the costs arising from the National measures for animal protection form infectious and parasitic diseases (OG 10/18) had been co-financed for native and protected breeds. This report is a result of activities within the Ministry of Agriculture and the Croatian Agency for Agriculture and Food, employees of authorized breeding organizations, bre-eding associations as well as breeders and owners of Equidae. This report on horse breeding in 2018 provi-des a good overview of the status and trends in the breeding sector, and can be beneficial to breeders, experts, and other stakehol-ders. Report is useful base for analyses and for making all decisions in further develop-ment of Equidae breeding in Republic of Croatia.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede

Tomislav Tolušić, dipl. iur.

Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture Tomislav Tolušić, dipl. iur.

Page 6: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 5

SADRŽAJ / CONTENTS PREDGOVOR / PREFACE .......................................................................................................... 3

1. GODIŠNJI PREGLED UZGOJA KOPITARA ANNUAL REVIEW OF EQUIDAE BREEDING ....................................................................... 7 1.1. Registrirani kopitari u 2018. godini / Registered Equidae in year 2018 ..................... 7

1.1.1. Broj konja u 2018. godini / Number of horses in year 2018 ................................ 8 1.1.2. Broj magaraca u 2018. godini / Number of donkeys in year 2018 ...................... 9

1.2. Oždrebljeni kopitari u 2018. godini / Newborn Equidae in year 2018 ...................... 10 1.2.1. Oždrebljena ždrebad u 2018. godini / Newborn foals in year 2018 .................. 11 1.2.2. Opuljena pulad u 2018. godini / Newborn donkey foals in year 2018 .............. 12

1.3. Registrirani vlasnici i posjednici kopitara u 2018. godini Registered Equidae owners and keepers in year 2018 ............................................... 12

2. PASMINE I UZGOJNI TIPOVI KONJA HORSE BREEDS AND BREEDING TYPES ........................................................................ 14 2.1. Pasmine i uzgojni tipovi konja u 2018. godini

Horse breeds and breeding types in year 2018 ........................................................... 14 2.2. Izvorne i zaštićene pasmine kopitara / Native and protected Equidae breeds ........ 14

2.2.1. Izvorne i zaštićene pasmine konja u Republici Hrvatskoj Native and protected horse breeds in the Republic of Croatia ............................ 15

2.2.1.1. Hrvatski hladnokrvnjak / Croatian Coldblood ........................................... 16 2.2.1.2. Hrvatski posavac / Croatian Posavina Horse ............................................ 17 2.2.1.3. Lipicanac / Lipizzan ................................................................................... 19 2.2.1.4. Međimurski konj / Medjimurje Horse ......................................................... 21

2.2.2. Izvorne pasmine magaraca u Republici Hrvatskoj Native donkey breeds in the Republic of Croatia ................................................. 22

2.2.2.1. Istarski magarac / Istrian Donkey .............................................................. 22 2.2.2.2. Primorsko-dinarski magarac / Littoral Dinaric Donkey ............................ 23 2.2.2.3. Sjeverno-jadranski magarac / North Adriatic Donkey .............................. 24

2.3. Uzgojno nevaljani kopitari / Other Equidae ............................................................... 25 2.3.1. Hladnokrvnjaci, križanci i toplokrvnjaci

Coldbloods, Crossbreds and Warmbloods .......................................................... 25 2.3.2. Magarci / Donkeys .............................................................................................. 25

2.4. Bastardi / Hybrids ........................................................................................................ 26 2.4.1. Mule / Mules ........................................................................................................ 26 2.4.2. Mazge / Hinnies ................................................................................................... 27

2.5. Zebre / Zebras ............................................................................................................. 27

3. POHRANA BIOLOŠKOG MATERIJALA KOPITARA U BANKU GENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE STORAGE OF BIOLOGICAL MATERIAL IN THE ANIMAL GENE BANK OF THE REPUBLIC OF CROATIA ....................................................................................... 28 3.1. Broj bioloških uzoraka kopitara pohranjenih u banku gena domaćih životinja

Republike Hrvatske The number of biological samples of Equine breeds stored in the Animal gene bank of the Republic of Croatia ..................................................... 28

Page 7: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 6

4. SUSTAV OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ MANDATORY EQUIDAE IDENTIFICATION AND REGISTRATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF CROATIA .................................... 30

5. IZLOŽBE I SMOTRE KOPITARA / EQUIDAE SHOWS ............................................................ 31

6. STRUČNI SKUPOVI I OSTALE AKTIVNOSTI EXPERT WORKSHOPS AND OTHER ACTIVITIES ............................................................ 40

7. KONTAKTI OVLAŠTENIH UZGOJNIH UDRUŽENJA CONTACTS FOR VERIFIED BREEDING ORGANIZATIONS ............................................. 45

8. PRILOG / ADDENDUM ........................................................................................................ 46 8.1. Vlasnici kopitara prema županijama / Equidae owners per county .......................... 46 8.2. Posjednici kopitara prema županijama / Equidae keepers per county .................... 49 8.3. Brojno stanje kopitara - trend / Number of Equidae - trend ...................................... 52 8.4. Stanje kopitara prema županijama / Number of Equidae per county ....................... 55 8.5. Stanje kopitara prema kategorijama / Number of Equidae per category ................. 59

Page 8: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 7

1. GODIŠNJI PREGLED UZGOJA KOPITARA ANNUAL REVIEW OF EQUIDAE BREEDING

1.1. REGISTRIRANI KOPITARI

U 2018. GODINI REGISTERED EQUIDAE IN YEAR 2018

Od utemeljenja Središnjeg registra kopitara, sustavnog obilježavanja životinja i registracije u Jedinstveni registar domaćih životinja broj upisanih kopitara bilježi kontinuirani rast na godišnjoj razini od 1,5 do 5,5%, uz jedini izu-zetak u 2014. godini kada je utvrđen pad broja konja od 1,5%. Navedeni trend nastavljen je i u 2018. godini, na čijem je kraju u Središnjem registru kopitara registrirano 27.360 kopitara, što je za 878 kopitara (3,3%) više u odnosu na 2017. godinu. Navedeni broj uključuje 23.649 konja (porast od 1,9% u odnosu na 2017. godinu), 3.683 ma-garca (porast od 13,3%), 22 mule (porast od

22,2%), 3 mazge (do sada nisu bile registrira-ne) i 3 zebre (bez promjena). Udio registriranih vrsta životinja unutar porodice Equidae je slije-deći: konji (86,4%), magarci (13,5%), mule (0,08%), mazge (0,01%) i zebre (0,01%). Broj registriranih aktivnih kopitara u 2018. godini Number of registered active Equidae in year 2018

Vrsta kopitara Species

Broj grla No. of Equidae

Indeks Index

Konji / Horses 23.649 101,9 Magarci / Donkeys 3.683 113,3 Mule / Mules 22 122,2 Mazge / Hinny 3 - Zebre / Zebras 3 100,0 Ukupno / Total 27.360 103,3

Broj registriranih aktivnih kopitara u 2018. godini po županijama Number of registered active Equidae in year 2018 per county

Županija County

Vrsta kopitara / Species Svi kopitari All Equidae Konji /

Horses Magarci / Donkeys

Mazge / Hinnies

Mule / Mules

Zebre / Zebras

Bjelovarsko-bilogorska 1.398 173 0 0 0 1.571 Brodsko-posavska 1.617 98 0 0 0 1.715 Dubrovačko-neretvanska 136 229 0 1 0 366 Istarska 1.146 693 0 2 0 1.841 Karlovačka 874 93 0 0 0 967 Koprivničko-križevačka 825 41 0 0 0 866 Krapinsko-zagorska 665 29 0 0 0 694 Ličko-senjska 1.053 153 0 0 0 1.206 Međimurska 342 28 0 0 0 370 Osječko-baranjska 1.759 53 0 0 3 1.815 Požeško-slavonska 524 33 0 0 0 557 Primorsko-goranska 1.628 103 0 5 0 1.736 Sisačko-moslavačka 5.591 133 0 0 0 5.724 Splitsko-dalmatinska 561 578 0 12 0 1.151 Šibensko-kninska 170 535 0 0 0 705 Varaždinska 506 52 0 0 0 558 Virovitičko-podravska 529 59 0 0 0 588 Vukovarsko-srijemska 1.014 30 0 0 0 1.044 Zadarska 205 382 3 1 0 591 Zagrebačka 2.423 168 0 0 0 2.591 Grad Zagreb 683 20 0 1 0 704 Ukupno / Total 23.649 3.683 3 22 3 27.360

Page 9: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 8

Intenzivna popularizacija konjogojstva kao i mjere kojima se potiče uzgoj rezultirale su po-većanjem broja kopitara u Republici Hrvatskoj. Niz mjera koje provodi Ministarstvo poljoprivre-de utječe na podizanje znanja i svijesti uzgaji-vača o važnosti registracije svojih životinja u Središnji registar kopitara. Nadalje, aktivnosti saveza uzgajivača i uzgojnih udruženja koje potiču uzgojno selekcijski rad, pa sve do rada nacionalnih sportskih udruženja i konjičkih klu-bova koji potiču korištenje konja u rekreativne i sportske svrhe, dodatno doprinosi upotpunja-vanju sustava konjogojstva u Repubici Hrvat-skoj. Gledajući prema geografskoj rasprostranjeno-sti uzgoja, najveći broj kopitara nalazi se na području Sisačko-moslavačke županije što je rezultat korištenja velikih prirodnih resursa za uzgoj konja (u najvećoj mjeri hladnokrvnih pas-mina - hrvatski posavac i hrvatski hladnokrv-njak) koji se u navedenoj županiji uzgajaju na ekstenzivan i poluekstenzivan način. Na dru-gom mjestu najzastupljenija kopitarima je Za-grebačka županija kojoj gravitira najveći broj sportskih i rekreativnih konja zbog blizine hipo-droma i većine sportskih natjecanja koja se održavaju u Gradu Zagrebu ili njegovoj okolici.

1.1.1. Broj konja u 2018. godini

Number of horses in year 2018 Od 1998. godine u Središnjem registru kopita-ra broj konja kontinuirano raste, uz jedini izu-zetak u 2014. godini kada je po prvi put u peri-odu od 20 godina zabilježen manji pad broja konja. Ukupan broj aktivnih konja u 2018. go-dini registriranih u Središnjem registru kopitara iznosi 23.649 grla, što je za 440 grla (1,9%)

više nego u odnosu na 2017. godinu. Najveći broj konja nalazi se na području Sisačko-mo-slavačke županije (5.591 grla), a najmanji na području Dubrovačko-neretvanske županije (136 grla). Trend uzgoja hladnokrvnih konja bilježi se od samog početka osnivanja registra, što je uveli-ke vezano za tradiciju uzgoja hladnokrvnih ko-nja na prirodnim resursima s kojima obiluje Republika Hrvatska. Iako udio toplokrvnih ko-nja u posljednjih desetak godina kontiunuirano raste, udio hladnokrvnog uzgoja kreće se iz-među 55 i 59%, tj. na ustaljenoj razini od oko 12.500 do 13.500 životinja. U 2018. godini uz-goj hladnokrvnih konja čini 58% ukupne popu-lacije konja (13.718 grla). S druge strane, rast skupine toplokrvnih konja rezultat je sve inten-zivnije popularizacije konjogojstva i konja kao rekreativnih i sportskih životinja, koji utječu na poboljšanje kvalitete života velikog broja vla-snika i korisnika. Sve je veći broj organiziranih aktivnosti s konjima, sportskih natjecanja, re-kreativno-turističkih aktivnosti, ali i kulturno-folklornih manifestacija u kojima konji imaju značajnu ulogu.

Broj konja u razdoblju od 1998. do 2018. godine / Number of horses from year 1998 to 2018

Izvor: S. Butković

Page 10: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 9

Prema uzgojnoj valjanosti u 2018. godini re-gistrirano je 19.207 uzgojno valjanih (81%) i 4.442 uzgojno nevaljana konja (19%).

Omjer broja konja prema skupinama Proportion of horses per group

Broj konja prema skupinama u razdoblju od 1998. do 2018. godine Number of horses per group from year 1998 to 2018

1.1.2. Broj magaraca u 2018. godini

Number of donkeys in year 2018 U 2018. godini u Središnjem registru kopitara registrirano je sveukupno 3.683 aktivna ma-garca, što je za 431 grlo (13,3%) više u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Kontinuirano po-većanje broja životinja rezultat je sve intenziv-nijih napora Ministarstva poljoprivrede u regis-traciji magaraca nakon velike revizije na terenu koja je provedena 2014. godine. S druge strane, organizirane udruge uzgajivača maga-raca svojim radom utječu na svijest uzgajivača da registriraju grla koja uzgajaju, kao i važnost provedbe uzgojno-selekcijskog rada. Kao i u proteklih nekoliko godina, najveći broj magaraca nalazi se na županijama priobalnog područja gdje i postoji tradicija uzgoja na obi-teljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Istar-ska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska županija), dok je najmanji broj ma-garaca na području Grada Zagreba, Međimur-ske i Krapinsko-zagorske županije.

Prema uzgojnoj valjanosti u 2018. godini regi-strirano je 3.445 uzgojno valjanih (93,5%) i 238 uzgojno nevaljanih magarca (6,5%).

Hladnokrvnjaci; 13718; 58%

Toplokrvnjaci; 8699; 37%

Poni; 1232; 5%

2572 2178 2477 2535 29525250 6067 6278 7566 8487 9761 10590 11307 11234 11240 12126 12525 12210 12520 13418 13718

1110 1354 1665 1693 20492070

2910 35913954 3956

55086253

7191 7845 81548371 7759 8693 9183 8604 8699

187344 450

463 495

527647

808962 941

970 860 965 1072 1187 1232

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

PoniToplokrvnjaciHladnokrvnjaci

Izvor: MP

Page 11: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 10

Broj magaraca u razdoblju od 1998. do 2018. godine / Number of donkeys from year 1998 to 2018

1.2. OŽDREBLJENI KOPITARI U 2018. GODINI NEWBORN EQUIDAE IN YEAR 2018

U 2018. godini broj aktivnih oždrebljenih kopi-tara registriranih u Središnjem registru kopita-ra iznosi 3.149 grla (ždrebad i pulad), što je za 553 grla (21,3%) više nego u 2017. godini. Omjer ždrebadi i puladi prema vrsti iznosi: konji (89,1%), magarci (10,9%).

Statistički pokazatelji ukazuju kako je u 2018. godini registrirano povećanje broja ždrebadi i puladi. U usporedbi s prethodnom godinom, broj ždrebadi u 2018. godini porastao je za 483 ždrebeta (20,8%), broj puladi porastao je za 71 pule (26,0%), dok u skupini bastarda nije bilo registrirane ždrebadi. Pregled oždrebljene ždrebadi i opuljene puladi u 2018. godini nalazi se u prilogu ovog godišnjeg izvješća. Broj oždrebljenih kopitara prema vrsti Number of newborn Equidae per species

587932 1083 1089 1150 845 1112 1105 1197 1348

18392249 2486

2828 3095 29632153 2459

28623252

3683

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

2805344 0 0

Konji Magarci Mule Zebre

Broj oždrebljenih kopitara u razdoblju od 2008. do 2018. godine Number of newborn Equidae from year 2008 to 2018

Izvor: S. Butković

Izvor: MP

Page 12: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 11

1.2.1. Oždrebljena ždrebad u 2018. godini Newborn foals in year 2018

U Središnjem registru kopitara u 2018. godini broj aktivne oždrebljene ždrebadi iznosi 2.805 grla, što je u usporedbi s prethodnom godinom povećanje za 483 ždrebeta (20,8%). Statistički podaci ukazuju kako je broj ždrebadi nakon trogodišnjeg perioda stagnacije, ponovno na razini 2014. godine. U usporedbi prema skupinama u 2018. godini rođen je najveći broj hladnokrvne ždrebadi (86% ukupnih ždrebljenja), što je ujedno i po-većanje za 438 ždrebadi (22,2%) u odnosu na prethodnu godinu. Na drugom mjestu nalazi se toplokrvna ždre-bad koja bilježi povećanje za 47 ždrebadi (15,4%) u odnosu na prethodnu godinu, dok se na trećem mjestu nalazi ždrebad poni skupine s povećanjem oždrebljenja za 2 grla (5,1%). Prema uzgojnoj valjanosti u 2018. godini regi-strirano je 2.701 uzgojno valjane (96,3%) i 104 uzgojno nevaljane ždrebadi (3,7%). Omjer broja oždrebljene ždrebadi prema skupinama Proportion of newborn foals per group

Hladnokrvnjak; 2414; 86%

Toplokrvnjak; 352; 13%

Poni; 39; 1%

Broj oždrebljene ždrebadi u razdoblju od 2006. do 2018. godine Number of newborn foals from year 2006 to 2018

Izvor: S. Haber

Page 13: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 12

1.2.2. Opuljena pulad u 2018. godini Newborn donkey foals in year 2018

Broj aktivne opuljene puladi u 2018. godini re-gistrirane u Središnjem registru kopitara iznosi 344 grla (26,0%), što je 71 grlo više u odnosu na 2017. godinu. Povećanje broja rezultat je intenzivnih aktivnosti koje u posljednjih neko-liko godina provodi Ministarstvo poljoprivrede na registraciji magaraca, kao i aktivnostima na formiranju matičnih knjiga pasmina magaraca u Republici Hrvatskoj. Istovremeno su neizo-stavni i važni napori koje ulažu organizirane udruge uzgajivača u povećavanje svijesti svo-jih članova za obvezom registracije puladi. Prema uzgojnoj valjanosti u 2018. godini regi-strirano je 333 uzgojno valjane (96,8%) puladi, tj. koja je upisana u matične knjige magaraca RH. Preostalih 11 puladi pripadaju skupini uz-gojno nevaljane puladi koja ne pripada niti jednoj registiranoj matičnoj knjizi magaraca u RH (3,2%).

Omjer broja opuljene puladi prema pasminama Proportion of newborn donkeys per breed

Broj opuljene puladi u razdoblju od 2008. do 2018. godine Number of newborn donkey foals from year 2008 to 2018

1.3. REGISTRIRANI VLASNICI I

POSJEDNICI KOPITARA U 2018. GODINI REGISTERED EQUIDAE OWNERS AND KEEPERS IN YEAR 2018

Ukupan broj aktivnih vlasnika kopitara u Sre-dišnjem registru kopitara iznosi 6.608, dok je registriranih aktivnih posjednika 6.405. Najveći broj aktivnih vlasnika kopitara regi-striran je na području Sisačko-moslavačke, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije, što

odgovara i broju registriranih kopitara u Repu- blici Hrvatskoj. Najmanji broj vlasnika registri-ran je na području Dubrovačko-neretvanske županije, dok je u Središnjem registru registri-ranih i 5 stranih državljana. Promatrajući prema vrstama životinja, podaci ukazuju kako je u Središnjem registru kopitara upisan najveći broj vlasnika konja (88,2%), zatim vlasnika magaraca (15,0%), pa bastarda (0,2%) i naposljetku vlasnika zebri (0,01%). Identična situacija prisutna je i s registriranim posjednicima u omjeru 88,0% (konji) : 15,3% (magarci) : 0,2% (bastardi) : 0,01% (zebre).

Istarski17%

Sjeverno-jadranski3%

Primorsko-dinarski

77%

Magarci3%

229 213 204165

106 124 138

195236

273

344

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Izvor: MP

Page 14: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 13

Broj aktivnih vlasnika i posjednika kopitara u 2018. godini po županijama Number of active Equidae owners and keepers in year 2018 per county

Županija / County Broj vlasnika kopitara No. of Equidae owners

Broj posjednika kopitara No. of Equidae keepers

Konji Horses

Magarci Donkeys

Bastardi Hybrids

Zebre Zebras

Ukupno Total*

Konji Horses

Magarci Donkeys

Bastardi Hybrids

Zebre Zebras

Ukupno Total **

Bjelovarsko-bilogorska 413 35 0 0 434 397 35 0 0 419 Brodsko-posavska 369 12 0 0 376 362 13 0 0 371 Dubrovačko-neretvanska 44 40 1 0 78 45 41 1 0 80 Grad Zagreb 396 19 1 0 401 344 19 1 0 349 Istarska 387 142 2 0 491 371 140 2 0 474 Karlovačka 247 18 0 0 261 248 18 0 0 262 Koprivničko-križevačka 273 18 0 0 284 266 18 0 0 277 Krapinsko-zagorska 260 7 0 0 264 253 7 0 0 257 Ličko-senjska 193 26 0 0 211 192 27 0 0 211 Međimurska 126 7 0 0 127 118 7 0 0 119 Osječko-baranjska 559 26 0 1 577 544 25 0 1 561 Požeško-slavonska 155 11 0 0 164 153 11 0 0 162 Primorsko-goranska 170 50 5 0 208 162 51 5 0 201 Sisačko-moslavačka 563 26 0 0 581 561 28 0 0 580 Splitsko-dalmatinska 207 220 5 0 403 198 217 5 0 391 Šibensko-kninska 81 145 0 0 214 81 137 0 0 206 Varaždinska 237 20 0 0 251 230 20 0 0 244 Virovitičko-podravska 156 15 0 0 164 149 16 0 0 158 Vukovarsko-srijemska 415 12 0 0 423 403 12 0 0 412 Zadarska 56 104 0 0 151 54 99 0 0 144 Zagrebačka 518 37 0 0 540 504 37 0 0 527 Strani državljani 5 0 0 0 5 - - - - - Ukupno / Total: 5.830 990 14 1 6.608 5.635 978 14 1 6.405 * Ukupni broj vlasnika kopitara odnosi se na sve aktivne vlasnike u toj županiji, s obzirom na to da jedan vlasnik može

istovremeno imati i konje, magarce ili bastarde. ** Ukupni broj posjednika kopitara odnosi se na sve aktivne posjednike u toj županiji, s obzirom na to da jedan posjednik

može istovremeno u posjedništvu imati i konje, magarce ili bastarde.

Izvor: S. Butković

Page 15: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 14

2. PASMINE I UZGOJNI TIPOVI KONJA HORSE BREEDS AND BREEDING TYPES

2.1. PASMINE I UZGOJNI TIPOVI KONJA

U 2018. GODINI HORSE BREEDS AND BREEDING TYPES IN YEAR 2018

Središnji registar kopitara pri Ministarstvu po-ljoprivrede zaključno s 31. prosincem 2018. godine sadrži sveukupno registriranih 96 pas-mina i uzgojnih tipova kopitara (89 pasmina konja, 4 pasmine magaraca te mazge, mule i zebre). Ovako velik broj pasmina prisutan je u posljednjih 10-ak godina, što je rezultat do-stupnosti brojnih pasmina i uzgojnih tipova koji se uzgajaju u okruženju Republike Hrvatske, ali isto tako i jednostavnog postupka njihovog uvoza iz Europske unije. Popularizacija konjo-gojstva te sve veći broj održavanja sportskih natjecanja, manifestacija i rekreativnih progra-ma s konjima, utječu na sve veći broj korisnika konja o čemu svjedoči i povećanje broja regi-striranih životinja kroz godine. Statistički podaci Središnjeg registra kopitara ukazuju kako je u posljednjih 10-ak godina pri-sutan trend uzgoja određenih pasmina (ame-rički quarter horse, paint horse, appaloosa, gidran i dr.). Navedene pasmine i dalje bilježe povećanje broja registriranih životinja, no u manjem intenzitetu kroz posljednjih nekoliko godina i s tendencijom zadržavanja na trenut-noj razini. S druge strane broj konja koji se koriste na trkalištima (engleski punokrvnjak, arapski pu-nokrvnjak, arapski konj, kasač) u posljednjih nekoliko godina prolaze kroz svojevrsnu stag-naciju ili pak pad broja registriranih životinja, što je rezultat u prvoj mjeri vrlo malog broja oždrebljene ždrebadi, ali i organiziranih natje-canja koja bi potaknula uzgajivače na pove-ćanje konja u uzgoju. Pasmine i uzgojni tipovi koji se koriste za preponska i endurance na-tjecanja, kao i oni koji se koriste u rekreativne svrhe u blagom su porastu ili stagnaciji. Deta-ljan statistički prikaz brojnog stanja prema ka-tegorijama, trend kretanja i zastupljenost vlas-nika i posjednika prema županijama u Republi-ci Hrvatskoj za svaku registriranu pasminu ili uzgojni tip, nalazi se u prilogu ovog godišnjeg izvješća.

2.2. IZVORNE I ZAŠTIĆENE

PASMINE KOPITARA NATIVE AND PROTECTED EQUIDAE BREEDS

Izvorne i zaštićene pasmine kopitara predstav-ljaju posebnu skupinu koja se nalazi pod po-sebnim programima zaštite Republike Hrvat-ske, a sve s ciljem zadržavanja gena navede-nih pasmina, održavanja genetske raznolikosti i očuvanja broja populacije navedenih životinja na području Republike Hrvatske koji predstav-ljaju dio tradicije i kulturne baštine.

Trend većine navedenih pasmina tijekom po-sljednjih nekoliko godina je stabilan ili sa zane-marivim odstupanjima. No, pasmine međimur-

Izvor: S. Haber

Izvor: SSUUHH

Page 16: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 15

ski konj i sjeverno-jadranski magarac ukazuju na vrlo mali broj živućih jedinki te je potreban dodatan angažman i izrada posebnih progra-ma koji će utjecati na povećanje broja životinja. Naročito se to odnosi na pasminu međimurski konj kod koje još uvijek nije zaustavljen nega-tivan trend u broju registriranih životinja.

Udio izvornih i zaštićenih pasmina kopitara u 2018. godni Proportion of protected equine breeds in 2018

Statistički pregled izvornih i zaštićenih pasmina u 2018. godini Statistical overview of protected breeds in 2018

Pasmina Breed

Broj grla No. of animals

Razlika u 2018 (%) Difference in 2018 (%)

Udio u izvornim pasminama Part in protected breeds

Hrvatski hladnokrvnjak Croatian Coldblood

7.052 0,3 39,8

Hrvatski posavac Croatian Posavina Horse

5.085 4,4 28,7

Lipicanac Lipizzan

2.112 -0,3 11,9

Međimurski konj Medjimurje Horse

37 -11,9 0,2

Istarski magarac Istrian Donkey

600 9,5 3,4

Primorsko-dinarski magarac Littoral Dinaric Donkey

2.721 11,6 15,3

Sjeverno-jadranski magarac North Adriatic Donkey

124 17,0 0,7

Ukupno / Total 17.731 100,0

2.2.1. Izvorne i zaštićene pasmine konja

u Republici Hrvatskoj Native and protected horse breeds in the Republic of Croatia

Izvorne i zaštićene pasmine kopitara obzirom na svoju veličinu populacije te na temelju osta-lih propisanih parametara na temelju kojih se određuje status ugroženosti populacije životi-nja, upisane su na Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinje te njihov potrebit broj (NN 127/98, 70/09, 73/03).

U skupinu izvornih i zaštićenih pasmina konja u Republici Hrvatskoj ubrajaju se slijedeće pasmine: - hrvatski hladnokrvnjak, - hrvatski posavac, - međimurski konj i - lipicanac.

Hrvatski hladnokrvnjak

40%

Hrvatski posavac

29%

Lipicanac12%

Međimurski konj0,2%

Istarski magarac

3%

Primorsko-dinarski magarac

15%

Sjeverno-jadranski magarac

1%

Page 17: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 16

Udio izvornih i zaštićenih pasmina konja u 2018. godni / Proportion of protected horse breeds in 2018

2.2.1.1. Hrvatski hladnokrvnjak Croatian Coldblood

Broj grla hrvatskog hladnokrvnjaka prema kategoriji Number of Croatian Coldblood horses per category

Kategorija / Category Broj grla No. of horses

Licencirani pastusi / Licensed stallions 80 Rasplodni pastusi / Breeding stallions 216 Pastusi / Stallions 483 Kastrati / Geldings 7 Rasplodne kobile / Broodmares 2.738 Kobile / Mares 1.015 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts

151 Muška omad – jednogodišnja yearling colts

276 Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies

433

Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies

565

Muška ždrebad / Male foals 472 Ženska ždrebad / Female foals 616 Ukupno / Total: 7.052

Broj grla hrvatskog hladnokrvnjaka u razdoblju od 1998. do 2018. godine Number of Croatian Coldblood horses from year 1998 to 2018

Hrvatski hladnokrvnjak;

7052; 49%

Hrvatski posavac;

5085; 36%

Lipicanac2112; 15%

Međimurski konj37

0,3%

1.4411.025 1.293 1.360 1.322

2.6392.973 2.914

4.003

4.8975.334

5.7846.304 6.158 5.907

6.614 6.815 6.877 7.156 7.030 7.052

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Izvor: SSUUHH

Page 18: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 17

Broj grla, vlasnika i posjednika hrvatskog hladnokrvnjaka po županijama Number of Croatian Coldblood horses, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of horses

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Bjelovarsko-bilogorska 448 111 110 Brodsko-posavska 667 106 106 Dubrovačko-neretvanska 8 3 3 Grad Zagreb 83 33 32 Istarska 330 65 62 Karlovačka 182 42 42 Koprivničko-križevačka 255 59 60 Krapinsko-zagorska 337 128 126 Ličko-senjska 665 95 95 Međimurska 19 12 12 Osječko-baranjska 359 77 78 Požeško-slavonska 103 32 32 Primorsko-goranska 1.270 52 52 Sisačko-moslavačka 1.430 108 107 Splitsko-dalmatinska 43 6 6 Šibensko-kninska 12 4 4 Varaždinska 60 32 32 Virovitičko-podravska 209 45 45 Vukovarsko-srijemska 29 13 13 Zadarska 93 10 10 Zagrebačka 450 83 83 Ukupno / Total 7.052 1.116 1.110

2.2.1.2. Hrvatski posavac

Croatian Posavina Horse

Broj grla hrvatskog posavca prema kategoriji Number of Croatian Posavina Horses per category

Kategorija Category

Broj grla No. of horses

Rasplodni pastusi / Breeding stallions 138 Pastusi / Stallions 136 Kastrati / Geldings 3 Rasplodne kobile / Broodmares 2.200 Kobile / Mares 417 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts

68 Muška omad – jednogodišnja yearling colts

141 Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies

298 Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies

396 Muška ždrebad / Male foals 627 Ženska ždrebad / Female foals 661 Ukupno / Total: 5.085

Izvor: SSHP

Page 19: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 18

Broj grla hrvatskog posavca u razdoblju od 1998. do 2018. godine Number of Croatian Posavina Horses from year 1998 to 2018

Broj grla, vlasnika i posjednika hrvatskog posavca po županijama Number of Croatian Posavina Horses, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of horses

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Bjelovarsko-bilogorska 170 46 47 Brodsko-posavska 112 23 24 Grad Zagreb 90 22 22 Istarska 3 2 2 Karlovačka 104 19 19 Koprivničko-križevačka 25 8 8 Krapinsko-zagorska 12 8 8 Ličko-senjska 15 8 8 Međimurska 1 1 1 Osječko-baranjska 7 5 5 Požeško-slavonska 39 15 16 Primorsko-goranska 2 2 2 Sisačko-moslavačka 3.574 308 310 Splitsko-dalmatinska 4 3 3 Šibensko-kninska 4 3 2 Varaždinska 9 7 7 Virovitičko-podravska 7 2 2 Vukovarsko-srijemska 21 12 12 Zadarska 3 4 4 Zagrebačka 883 116 116 Ukupno / Total 5.085 614 618

1.111 1.117 1.132 1.1441.600

2.5563.046

3.321 3.513 3.516

4.3504.725 4.909 4.944

5.228 5.131 5.1674.691 4.679 4.871 5.085

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Page 20: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 19

2.2.1.3. Lipicanac / Lipizzan

Broj grla lipicanaca prema kategoriji Number of Lipizzan horses per category

Kategorija Category

Broj grla No. of horses

Rasplodni pastusi / Breeding stallions 88 Pastusi / Stallions 483 Kastrati / Geldings 92 Rasplodne kobile / Broodmares 599 Kobile/ Mares 411 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts

53

Muška omad – jednogodišnja yearling colts

71

Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies

71

Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies

64

Muška ždrebad / Male foals 80 Ženska ždrebad / Female foals 100 Ukupno / Total 2.112

Broj grla, vlasnika i posjednika lipicanaca po županijama Number of Lipizzan horses, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of horses

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Bjelovarsko-bilogorska 44 15 15 Brodsko-posavska 534 171 172 Dubrovačko-neretvanska 7 3 3 Grad Zagreb 27 30 30 Istarska 9 8 8 Karlovačka 13 9 9 Koprivničko-križevačka 45 19 19 Krapinsko-zagorska 12 12 11 Ličko-senjska 6 4 4 Međimurska 7 4 4 Osječko-baranjska 564 177 177 Požeško-slavonska 140 29 29 Primorsko-goranska 2 2 2 Sisačko-moslavačka 41 14 14 Splitsko-dalmatinska 13 9 8 Šibensko-kninska 8 4 3 Varaždinska 65 28 28 Virovitičko-podravska 19 11 10 Vukovarsko-srijemska 509 198 194 Zadarska 2 2 2 Zagrebačka 45 18 18 Ukupno / Total 2.112 767 760

Izvor: M. Milas

Page 21: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 20

Broj grla lipicanaca u razdoblju od 1998. do 2018. godine / Number of Lipizzan horses from year 1998 to 2018

Omjer brojnog stanja lipicanaca prema uzgojima / Ratio of Lipizzan horses per breeding

Omjer brojnog stanja lipicanskih pastuha prema liniji oca / Ratio of Lipizzan stallions per sire line

Broj lipicanskih kobila prema rodu / Number of Lipizzan mares per dam line

485 533 535 565691 671

797 910 1.0031.165 1.231 1.329

1.5481.754

1.9692.166

1.981 2.062 2.154 2.118 2.112

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Državna ergela Đakovo; 154; 7%

Državna ergela Lipik; 68; 3%

Zemaljski uzgoj; 1890; 90%

24%

9%

20%

10%

17% 14%

6%

Conversano Favory Maestoso Neapolitano Pluto Siglavy Tulipan

17

60

25 2237

112

58

29 28 26

6752 44

3 6 4 3 1 1 3 1

Engla

nder

ia

Afric

a

Deflo

rata

Liza

Gidr

ana

Rend

es

Marg

it

Wan

da

Spad

iglia

Munja

Alme

rina

Trav

iata

Sigla

vy

Theo

doro

sta

Pres

ciana

Djeb

rin

Euro

pa

Arge

ntina

Hama

d Flo

ra

14 T

ulipa

n-14

410

Turts

y

Page 22: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 21

Broj lipicanskih kobila prema rodu i ograncima / Number of Lipizzan mares per dam line and dam line branches

Rod Dam line

Ogranak Dam line branch

Broj kobila Number of mares

Englanderia Allegra 17 Africa Batosta 60

Deflorata Canissa 22 Kremica 2 Capriola 1

Liza Liza 16 Cica 6

Gidrana Gaetana 29 Neretva 3 Gaeta 5

Rendes Krabbe 49 Zenta 63

Margit Mara 58 Wanda Mima 29

Spadiglia Montenegra 26 Monteaura 2

Munja Munja 26

Almerina Santa 51

Slavonia 15 Slovenia 1

Traviata Trofetta 52 Siglavy Toplica 44 Theodorosta Wera 3

Presciana Bonadea 3 Bradamante 3

Djebrin Drava 4 Europa Trompeta 3 Argentina Mira 1 Hamad Flora Kitty 1 14 Tulipan-14 3 410 Turtsy 1 Ukupno / Total: 599

2.2.1.4. Međimurski konj Medjimurje Horse

Broj grla međimurskog konja prema kategoriji Number of Medjimurje Horses per category

Kategorija Category

Broj grla No. of horses

Rasplodni pastusi / Breeding stallions 1 Pastusi / Stallions 4 Kastrati / Geldings 0 Rasplodne kobile / Broodmares 18 Kobile / Mares 11 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts

0

Muška omad – jednogodišnja yearling colts

0

Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies

2

Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies

1

Muška ždrebad / Male foals 0 Ženska ždrebad / Female foals 0 Ukupno / Total 37

Broj grla međimurskog konja u razdoblju od 1999. do 2018. godine Number of Medjimurje Horses from year 1999 to 2018

24

52

31 30

5544 40

4636 37 40

5766 66 68

45 49 5042

37

1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Izvor: http://www.medjimurska-priroda.info

Page 23: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 22

Broj grla, vlasnika i posjednika međimurskog konja po županijama Number of Medjimurje Horses, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of horses

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Međimurska 34 17 17 Sisačko-moslavačka 1 1 1 Varaždinska 2 2 2 Ukupno / Total 37 20 20

2.2.2. Izvorne pasmine magaraca

u Republici Hrvatskoj Native donkey breeds in the Republic of Croatia

U skupinu izvornih i zaštićenih pasmina maga-raca u Republici Hrvatskoj ubrajaju se slijede-će pasmine (NN 39/06): - istarski magarac, - primorsko-dinarski magarac, - sjeverno-jadranski magarac. Udio izvornih i zaštićenih pasmina magaraca u 2018. godni Proportion of protected donkey breeds in 2018

2.2.2.1. Istarski magarac Istrian Donkey

Broj grla istarskog magarca prema kategoriji Number of Istrian Donkeys per category

Kategorija Category

Broj grla No. of donkeys

Rasplodni magarci / Breeding Jacks 44 Magarci / Jacks 47 Kastrati / Geldings 6 Rasplodne magarice Breeding Jennies

195

Magarice / Jennies 122 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts

16

Muška omad – jednogodišnja yearling colts

24

Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies

41

Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies

47

Muška pulad / Male foals 23 Ženska pulad / Female foals 35 Ukupno / Total 600

Istarski magarac; 600; 17%

Primorsko-dinarski magarac;

2721; 79%

Sjeverno-jadranski magarac; 124; 4%

Izvor: MP

Page 24: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 23

Broj grla, vlasnika i posjednika istarskog magarca po županijama Number of Istrian Donkeys, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of donkeys

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Bjelovarsko-bilogorska 5 1 1 Brodsko-posavska 3 1 1 Dubrovačko-neretvanska 38 6 7 Istarska 454 84 84 Ličko-senjska 1 1 1 Međimurska 5 1 1 Osječko-baranjska 0 1 1 Primorsko-goranska 10 6 6 Sisačko-moslavačka 0 0 1 Splitsko-dalmatinska 44 29 27 Šibensko-kninska 25 8 8 Varaždinska 1 1 1 Virovitičko-podravska 1 1 1 Zadarska 7 5 5 Zagrebačka 6 3 3 Ukupno / Total: 600 148 148

2.2.2.2. Primorsko-dinarski magarac

Littoral Dinaric Donkey

Broj grla primorsko-dinarskog magarca prema kategoriji Number of Littoral Dinaric Donkeys per category

Kategorija Category

Broj grla No. of donkeys

Rasplodni magarci / Breeding Jacks 264 Magarci / Jacks 385 Kastrati / Geldings 17 Rasplodne magarice Breeding Jennies

718

Magarice / Jennies 542 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts

109

Muška omad – jednogodišnja yearling colts

130 Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies

135 Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies

155 Muška pulad / Male foals 121 Ženska pulad / Female foals 145 Ukupno / Total: 2.721

Izvor: MP

Page 25: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 24

Broj grla, vlasnika i posjednika primorsko-dinarskog magarca po županijama Number of Littoral Dinaric Donkeys, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of donkeys

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Bjelovarsko-bilogorska 162 32 32 Brodsko-posavska 92 10 11 Dubrovačko-neretvanska 185 35 36 Grad Zagreb 19 13 13 Istarska 117 45 44 Karlovačka 87 13 13 Koprivničko-križevačka 36 14 14 Krapinsko-zagorska 29 7 7 Ličko-senjska 134 22 23 Međimurska 21 6 6 Osječko-baranjska 46 22 22 Požeško-slavonska 29 10 10 Primorsko-goranska 41 22 23 Sisačko-moslavačka 119 23 24 Splitsko-dalmatinska 523 187 186 Šibensko-kninska 436 113 108 Varaždinska 48 17 17 Virovitičko-podravska 53 13 14 Vukovarsko-srijemska 28 11 11 Zadarska 365 95 93 Zagrebačka 151 33 33 Ukupno / Total: 2.721 743 740

2.2.2.3. Sjeverno-jadranski magarac

North Adriatic Donkey

Broj grla sjeverno-jadranskog magarca prema kategoriji Number of North Adriatic Donkeys per category

Kategorija Category

Broj grla No. of horses

Rasplodni magarci / Breeding Jacks 10 Magarci / Jacks 10 Kastrati / Geldings 2 Rasplodne magarice / Breeding Jennies 42 Magarice / Jennies 18 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts

8 Muška omad – jednogodišnja yearling colts

6 Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies

7 Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies

12 Muška pulad / Male foals 6 Ženska pulad / Female foals 3 Ukupno / Total: 124

Izvor: MP

Page 26: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 25

Broj grla, vlasnika i posjednika sjeverno-jadranskog magarca po županijama Number of North Adriatic Donkeys, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of donkeys

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Istarska 80 21 21 Ličko-senjska 6 2 2 Međimurska 1 1 1 Primorsko-goranska 33 13 13 Splitsko-dalmatinska 2 1 1 Varaždinska 2 1 1 Ukupno / Total: 124 39 39

2.3. UZGOJNO NEVALJANI KOPITARI

OTHER EQUIDAE 2.3.1. Hladnokrvnjaci, križanci i toplokrvnjaci

Coldbloods, Crossbreds and Warmbloods

Broj grla hladnokrvnjaka, križanaca i toplokrvnjaka prema kategoriji Number of Coldbloods, Crossbreds and Warmbloods per category

Kategorija Category

Hladnokrvnjaci Coldbloods

Križanci Crossbreds

Toplokrvnjaci Warmbloods

Rasplodni pastusi / Breeding stallions 0 5 11 Pastusi / Stallions 263 174 548 Kastrati / Geldings 97 103 533 Rasplodne kobile / Broodmares 31 96 415 Kobile / Mares 239 359 1.123 Muška omad – dvogodišnja / 2 year old colts 6 13 57 Muška omad – jednogodišnja / yearling colts 20 8 54 Ženska omad – dvogodišnja / 2 year old fillies 7 12 69 Ženska omad – jednogodišnja / yearling fillies 15 13 67 Muška ždrebad / Male foals 16 9 34 Ženska ždrebad / Female foals 6 7 32 Ukupno / Total: 700 799 2.943 Udio u ukupnom broju konja / Proportion in total number of horses:

3,0% 3,4% 12,4% = 18,8%

2.3.2. Magarci / Donkeys Broj grla magaraca prema kategoriji Number of donkeys per category

Kategorija Category

Broj grla Number of donkeys

Rasplodni magarci / Breeding Jacks 4 Magarci / Donkeys 62 Kastrati / Geldings 44 Rasplodne magarice / Broodmares 10 Magarice / Mares 67 Muška omad – dvogodišnja 2 year old colts 8

Kategorija Category

Broj grla Number of donkeys

Muška omad – jednogodišnja yearling colts 10 Ženska omad – dvogodišnja 2 year old fillies 13 Ženska omad – jednogodišnja yearling fillies 9 Muška pulad / Male foals 5 Ženska pulad / Female foals 6 Ukupno / Total: 238 Udio u ukupnom broju magaraca Proportion in total number of donkeys: 6,5%

Page 27: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 26

2.4. BASTARDI / HYBRIDS U Središnji registar kopitara, uz konje i magar-ce, upisuju se i životinje iz skupine bastarda (mule i mazge). Dok su prve mazge (križanci pastuha i magarice) registrirane 2018. godine, mule (križanci magarca i kobile) su prvi puta registrirane 2010. godine. Sveukupan broj ba-starda u 2018. godini iznosi 25 životinja. Najveći broj registriranih mazgi i mula nalazi se na području Splitsko-dalmatinske županije.

2.4.1. Mule / Mules Broj grla mula prema kategoriji Number of mules per category

Kategorija Category

Broj grla No. of animals

Pastusi / Stallions 3 Kastrati / Geldings 7 Kobile / Mares 9 Muška omad – jednogodišnja / yearling colts 1

Ženska omad – jednogodišnja / yearling fillies 2

Ukupno / Total: 22

Broj grla mula u razdoblju od 2010. do 2018. godine / Number of mules from year 2010 to 2018

Broj grla, vlasnika i posjednika mula po županijama Number of mules, their owners and keepers per county

Županija County

Broj grla Number of animals

Broj vlasnika Number of owners

Broj posjednika Number of keepers

Dubrovačko-neretvanska 1 1 1 Grad Zagreb 1 1 1 Istarska 2 2 2 Primorsko-goranska 5 5 5 Splitsko-dalmatinska 12 5 5 Zadarska 1 0 0 Ukupno / Total: 22 14 14

1 2 2 16

9

1518

22

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Izvor: http://ganadocolombia.com/listing/18-mulas-cerreras/

Page 28: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 27

2.4.2. Mazge / Hinnies U Središnjem registru kopitara registrirane su tri mazge (2 pastuha i 1 kobila) koje se nalaze u vlasništvu jednog vlasnika na području Splitsko-dalmatinske županije.

2.5. ZEBRE / ZEBRAS U Središnjem registru kopitara registrirane su tri ženske rasplodne zebre koje se nalaze u vlasništvu jednog vlasnika na području Osječ-ko-baranjske županije. Od početka registracije u 2010. godini, pa do sastavljanja ovog godi-šnjeg izvješća, njihov broj ostao je nepromije-njen.

Izvor: www.ikhebeenvraag.be/vraag/7699/Vanwaar-komt-het-woord-zebra

Izvor: http://ilovehorses.net/what-is/what-is-a-hinny/ -zebra

Page 29: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 28

3. POHRANA BIOLOŠKOG MATERIJALA KOPITARA U BANKU GENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE STORAGE OF BIOLOGICAL MATERIAL IN THE ANIMAL GENE BANK OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Uspostava Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Banka gena) temelji se na odredbama Nacionalnog programa očuvanja izvornih i zaštićenih pas-mina domaćih životinja Republike Hrvatske, Operativnog programa uspostave banke gena domaćih životinja u Republici Hrvatskoj usvo-jenog 2012. godine od strane Ministarstva po-ljoprivrede Republike Hrvatske (MPRR RH, 2012) te Godišnjeg plana rada na očuvanju i razvoju životinjskih genetskih resursa i Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske za 2018. godinu odobrenog od strane povjeren-stva Ministarstva poljoprivrede 29. ožujka 2018. godine. Ciljevi rada Banke gena domaćih životinja Re-publike Hrvatske su: - potpora in vivo programima očuvanja izvor-

nih i zaštićenih pasmina domaćih životinja kao rezervna kopija zaštićene populacije ko-ja može biti učinkovito iskorištena u slučaju genetskih problema u in situ programima, te radi povećanja efektivne veličine malih popu-lacija i smanjenja genetskog gubitka

- mogućnost rekonstrukcije pasmine u slučaju izumiranja ili gubitka broja jedinki

- formiranje novih linija/rodova u slučaju njiho-va biološkog nestanka

- rezervna kopija populacije koja može biti is-korištena za modificiranje i/ili preusmjera-vanje populacije, utjecanje na evolucijske ili selekcijske procese

- osnivanje i upravljanje kolekcijama smješte-nima u Banku gena

- savjetodavna uloga u programima očuvanja životinjskih populacija i genetskom upravlja-nju u malim populacijama

- suradnja s uzgojnim udruženjima - upravljanje dokumentacijom i nadzor susta-

va zaštite animalnih genetskih resursa - provedba znanstvenih istraživanja (genetika,

kriobiologija, genomika).

U Banku gena pohranjuje se genetski materijal pasmina od lokalnog, regionalnog i globalnog značenja, sukladno strategiji odabira i pohra-ne, a prikupljeni materijal pohranjen u Banku gena predstavlja javno dobro te sukladno tome odgovorne službe brinu o njenom funkcionira-nju.

3.1. BROJ BIOLOŠKIH UZORAKA

KOPITARA POHRANJENIH U BANKU GENA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE THE NUMBER OF BIOLOGICAL SAMPLES OF EQUINE BREEDS STORED IN THE ANIMAL GENE BANK OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Banka gena provodi postupke organizacije, prikupljanja, obrade, pohrane, čuvanja i distri-bucije genetskog materijala sukladno propisa-nim postupcima, te pohranjuje informacije o sakupljenom genetskom materijalu koji se sprema u Zbirku Banke gena i dokumentira u dokumentacijsko - informacijskom sustavu Banke gena. Podaci se unose na osnovi te-meljnih informacija (identifikacijskog broja je-dinke, informacija o pedigreu, vrsti pohranje-nog genetskog materijala, broju doza i mjestu skladištenja). Osim temeljnih informacija o ži-votinjama, interni informacijski sustav banke gena mora sadržavati i dodatne podatke, koji su relevantni za određenu životinju (rezultate pregleda kvalitete genetskog materijala, ozna-ke ugovora između Banke gena i vlasnika ži-votinje, promjene statusa genetskog materijala i drugo). U Odjelu se provode molekularne i druge laboratorijske analize te tehnike kriokon-zervacije. Prikupljanje uzoraka kopitara u Banku gena započelo je tijekom 2017. godine, a provodi se sukladno „Proceduri prikupljanja bioloških uzo-

Page 30: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 29

raka dlake (grive) kopitara za potrebe Banke gena domaćih životinja Republike Hrvatske“. Količina i vrsta pohranjenog tkiva ovise o mo-gućnostima i kapacitetima prikupljanja, tehni-kama pohrane i uporabe genetskog materijala,

statusu ugroženosti pasmine te okruženju. Po-red nadležnih institucija, za rad Banke gena značajna je interakcija s uzgajivačima kroz su-radnju i aktivno uključivanje ovlaštenih krovnih nacionalnih uzgojnih udruženja.

Broj prikupljenih i pohranjenih bioloških uzoraka kopitara tijekom 2017. i 2018. godine The number of collected and stored biological samples of equines during 2017 and 2018

Vrsta - Pasmina Species - Breed

Godina / Year Ukupno Total 2017 2018

Konji / Horses 266 94 360 Magarci / Donkeys 652 229 881

Ukupno / Total 918 323 1.241

Arapski konj 266 - 266 Lipicanac - 6 6

Međimurski konj - 27 27 Poni - 16 16

Razne neizvorne - 45 45 Ukupno / Total 266 94 360

Magarac 650 2 652

Istarski magarac - 64 64 Primorsko-dinarski magarac 2 158 160 Sjeverno-jadranski magarac - 5 5

Ukupno / Total 652 229 881

Izvor: M. Milas Izvor: www.medjimurska-priroda.info Izvor: SSUUHH

Izvor: SSUUHH Izvor: SSUUHH

Izvor: M Izvor: SSHP Izvor: SSHP

Page 31: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 30

4. SUSTAV OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ MANDATORY EQUIDAE IDENTIFICATION AND REGISTRATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Identifikacija i označavanje kopitara u Republi-ci Hrvatskoj provodi se sukladno Uredbi komi-sije EU 2015/262. Do 2008. godine kopitari u Republici Hrvatskoj označavani su, uz osnovno ili primarno ozna-čavanje koje je podrazumijevalo dijagramski opis i dodatnom ili sekundarnom metodom označavanja odnosno vrućim paljenim žigom na određenom dijelu tijela. Pojedine pasmine kao što su engleski punokrvnjak, arapski puno-krvnjak i hrvatski kasač označavale su se sa-mo osnovnim načinom označavanja, odnosno dijagramskim opisom. Stupanjem na snagu Pravilnika o identifikaciji i registraciji kopitara, kao obvezno označavanje kopitara uvedena je implantacija transpondera (mikročipa). Nave-dena metoda u pravne propise Republike Hrvatske uvedena je preuzimanjem odredbi regulative Europske unije (EC 504/2008). Pra-vilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara propisano je da svi kopitari rođeni u i nakon 2010. godine, prilikom prve identifikacije mora-ju biti obvezno označeni implantacijom trans-pondera. Označavanje kopitara u Republici Hrvatskoj sastoji se od obveznog označavanja koje obuhvaća implantaciju transpondera i dijagramskog opisa vanjštine, te dodatnog označavanja koje obuhvaća fizičko označava-nje vrućim paljenim žigom sukladno uzgojnom programu. Ždrebad se označava u periodu dok je uz maj-ku, odnosno do dobi od oko 6 mjeseci starosti. Kopitar mora biti označen i imati Identifikacijski dokument najkasnije do 12 - tog mjeseca živo-ta i u svakom slučaju prije trajnog napuštanja gospodarstva. Tijekom 2018. godine označavanje kopitara u Republici Hrvatskoj provodila je Hrvatska po-ljoprivredna agencija i ovlaštene uzgojne orga-

nizacije za pojedine pasmine konja. U 2018. godini označeno je ukupno 5.162 kopitara. Identifikacijski dokument kopitara (ID) je trajna isprava za identifikaciju kopitara, a koristi se za utvrđivanje njihova identiteta. Nalazi se kod posjednika kopitara te prati kopitara u prometu ili putovanju i na raspolaganju je ovlaštenoj osobi zbog provođenja uzgojnih ili zdravstve-nih mjera, odnosno inspekcijskih ili upravnih nadzora. Svi označeni kopitari registrirani su u Sredi-šnjem registru kopitara koji je sastavni dio Je-dinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ). Središnji registar kopitara je jedinstvena baza podataka koja sadrži podatke o svim kopitari-ma koji se drže u Republici Hrvatskoj te o njihovim posjednicima i vlasnicima. Baza sadr-ži podatke o izdanim Identifikacijskim doku-mentima svakog pojedinog kopitara koji je u bazi upisan pod Jedinstvenim životnim brojem. U Središnjem registru kopitara bilježe se poda-ci o svakoj promjeni vlasništva kopitara. U bazi se vode podaci o uvozu i unosu kopitara u Republiku Hrvatsku kao i o izvozu i iznosu te njihovim izlučenjima odnosno uginućima i kla-njima. U okviru JRDŽ-a vodi se i Registar farmi koji je temeljna baza podataka o svim lokacijama na kojima se drže životinje u Republici Hrvatskoj. Obvezu upisa u Registar farmi imaju sve lokacije na kojima se drže kopitari bez obzira na broj životinja. Upis u Registar farmi započeo je 2007. godine. Do kraja 2018. godine u Regi-star farmi upisano je 5.722 gospodarstava i 6.405 posjednika koji drže kopitare. Najveći broj posjednika kopitara nalazi se u Zagrebač-koj, Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Istarskoj županiji, dok je najveći broj registri-ranih kopitara u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Page 32: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 31

5. IZLOŽBE I SMOTRE KOPITARA / EQUIDAE SHOWS

19. MEĐUŽUPANIJSKA STOČARSKA IZLOŽBA „SLAVONSKI BROD 2018.“, Slavonski Brod, 20.5.2018. godine

Dana 20. svibnja 2018. godine u organizaciji Brodsko-posavske županije i uz suorganizaci-ju Hrvatske poljoprivredne agencije održana je 19. međužupanijska stočarska izložba Slavon-ski Brod 2018. Na izložbi je izloženo ukupno 56 grla konja u tri pasmine: lipicanac, hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavac. Budući da je Slavonski Brod jedno od uzgojnih središta lipi-canske pasmine u Republici Hrvatskoj, ova izložba najveća je izložba lipicanskih konja u zemlji s prikazanih 37 grla. Uz lipicance gleda-teljima su već tradicionalno predstavljena grla hrvatskog hladnokrvnjaka i hrvatskog posav-ca, čije su eksterijerne odlike ocjenjivali pred-stavnici ovlaštenih uzgojnih organizacija koje samostalno provode uzgojne programe. Ocjena je obuhvatila slijedeće kolekcije: lipica-nac (stariji pastusi, mlađi pastusi, starije kobile, mlađe kobile i omice), hrvatski hladnokrvnjak (pastusi, kobile i omice), hrvatski posavac (pa-stusi, kobile i omice). Komisija za ocjenu grla lipicanske pasmine: dr. sc. Nidal Korabi, Domagoj Tadić, dipl. ing. i Ivica Mandić, dipl. ing. Komisija za ocjenu grla pasmine hrvatski hlad-nokrvnjak: Slaven Kolarić, ing., Slavko Prelož-nik, Damir Pavković. Komisija za ocjenu grla pasmine hrvatski po-savac: Ivan Šubek, dr. vet. med., Hrvoje Gra-bić, Mato Butić. NAGRAĐENA GRLA: LIPICANSKA PASMINA Kolekcija lipicanskih pastuha - starijih 1. 779 FAVORY MARA LIV-2, Mirko Milec,

Ruščica 2. 507 CONVERSANO LIPA XXII-1, Slavko

Marošević, Tisovac 3. 145 FAVORY MONTENEGRA XLI-4,

Mirko Milec, Ruščica

Kolekcija lipicanskih pastuha - mlađih 1. 623 CONVERSANO ZENTA XV-2, Marko

Vrtarić, Piškorevci

2. 761 TULIPAN ZENTA XII-2, Poljoprivredno gospodarstvo Sekulić, Slavonski Kobaš

3. 842 NEAPOLITANO SANTA XLV-2, Tomislav Ivić, Lužani

Kolekcija lipicanskih kobila - starijih 1. 206 SANTA L, Zvonimir Gruić, Trnjanski

Kuti 2. 127 MARA XLVI, Tomislav Perković,

Svilaj 3. 163 MARA LII, Poljoprivredno turističko

gospodarstvo „Mata“, Trnjanski Kuti

Kolekcija lipicanskih kobila - mlađih 1. 110 MIMA XXVII, Dragan Matijević,

Bodovaljci 2. 89 MONTENEGRA XLVII, Vinko Kocić,

Kruševica 3. 45 MONTENEGRA XLVII, Nedeljko Žigić,

Tomašanci

Kolekcija lipicanskih omica 1. 524 SANTA XLVII, Ilija Oršolić, Županja 2. 371 TOPLICA XXIX, Franjo Terzić,

Trnjanski Kuti 3. 574 SANTA LV, Poljoprivredno

gospodarstvo Sekulić, Slavonski Kobaš PASMINA HRVATSKI HLADNOKRVNJAK Kolekcija pastuha hrvatskog hladnokrvnjaka 1. 58 KOSAN, Jakob Oršulić, Rešetari 2. 271 DRAGAN-L63, Tomislav Škrbina,

Rastušje 3. 201 MANGO, Mijat Lucić, Ruščica

Kolekcija kobila hrvatskog hladnokrvnjaka 1. 943 OLGA-HH90, Jadranko Buconjić,

Đakovo 2. 428 MALENA-HH2441, Ivanka Garačić,

Klokočevik 3. 875 JULKA-HH1614, Denis Crnković,

Dragovci

Kolekcija omica hrvatskog hladnokrvnjaka 1. 377 NIVA-HH174, Antun Barac, Brodski

Stupnik 2. 8 SANJA-HH521, Katica Glavačević,

Strizivojna 3. 1517 ZORA, Ivan Prša, Brđani

Page 33: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 32

PASMINA HRVATSKI POSAVAC Kolekcija pastuha hrvatskog posavca 1. XV-2 JADRAN 103, Marko Đaković, Donji

Andrijevci 2. XIX-3 VIHOR 122, Marko Đaković, Donji

Andrijevci 3. TINDIR, Pavle Iskrić, Ilača

Kolekcija kobila hrvatskog posavca 1. BRENA, Marko Đaković, Donji Andrijevci

2. TONKA 547, Zlatko Hajošević, Ilača 3. LARA, Marko Đaković, Donji Andrijevci

Kolekcija omica hrvatskog posavca 1. BEBA 612, Ivica Mladar, Sapci 2. BUBA 683, Ivica Mladar, Sapci Šampionsko grlo izložbe 453 LIZA XL, Poljoprivredno turističko gospodarstvo „Mata“, Trnjanski Kuti

KONJOGOJSKA MANIFESTACIJA “ZLATNE GRIVE” Otok, 26.5.2018. godine

Dana 26. svibnja 2018. godine u organizaciji konjogojske udruge „ Otok“ iz Otoka, održane su 16. po redu Zlatne grive u sklopu Otočkog proljeća. Na izložbi je prikazano ukupno 10 grla lipicanske pasmine konja u dvije kolekcije (kolekcija starijih kobila i kolekcija mlađih kobi-la). Posjetitelji su osim izložbe lipicanske pasmine konja također mogli vidjeti već tradicionalno održanu potkovijadu i druge stare sportove; - revijalni turnir u vožnji dvoprega- utakmica

preciznosti - revijalni turnir u vožnji dvoprega- utakmica

brzine.

Izložena grla lipicanske pasmine konja ocijenili su članovi komisije u sastavu: Josip Šumano-vac, dipl. ing., Karlo Filipović i Mario Šošić dipl. ing. NAGRAĐENA GRLA: LIPICANSKA PASMINA Kolekcija lipicanskih kobila (starije kobile) 1. 347 Allegra XXXV, Vladimir Bošnjak, Otok 2. 577 Allegra XXXVI, Vladimir Bošnjak,

Otok 3. 185 Mara LV, Vladimir Bošnjak, Otok

Kolekcija lipicanskih kobila (mlađe kobile) 1. 262 Krabbe XV, Andrija Jurić 2. 244 Mara LVII, Vladimir Bošnjak, Otok 3. 511 Mara XXXVI, Vladimir Bošnjak, Otok

Page 34: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 33

16. SMOTRA KONJA HRVATSKOG HLADNOKRVNJAKA I TOPLOKRVNIH PASMINA KONJOGOJSKE UDRUGE VRBOVEC Vrbovec, 17.6.2018. godine

U organizaciji Konjogojske udruge Vrbovec, dana 17. lipnja 2018. godine održana je 16. smotra konja hrvatskog hladnokrvnjaka i top-

lokrvnih pasmina. Bile su prikazane tri kolek-cije pasmine hrvatski hladnokrvnjak (kobile, kobile sa ždrebadi i pastusi) koje je ocjenjivala komisija u sastavu: Mirko Majsec, Slaven Ko-larić, ing. i Damir Pavković. Uz pasminu hrvat-ski hladnokrvnjak u prikazu su bila grla toplo-krvnog uzgoja. Osim izložbe i prikaza konja održana je i revi-jalna vožnja kočija i jahanje.

24. DRŽAVNA IZLOŽBA KONJA „SUNJA 2018“ Sunja, 21.7.2018. godine

Dana 21. srpnja 2018. godine u organizaciji Općine Sunja, Sisačko-moslavačke županije i Ministarstva poljoprivrede i uz suorganizaciju Hrvatske poljoprivredne agencije i Središnjih saveza konja pasmine hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavac, održana je 24. državna izlož-ba konja „Sunja 2018“. Uz izložbu konja održa-na je i Smotra zaprega, 12. sajam zadrugar-stva, obrtništva i turizma te Smotra folklora „Zlatne grive Posavine“. Na izložbi se predstavilo ukupno 55 grla konja u tri pasmine - hrvatski posavac, hrvatski hlad-nokrvnjak i lipicanac. Komisijska ocjena izlož-benih konja obuhvatila je slijedeće kolekcije: lipicanac (kolekcija kobila), hrvatski posavac (kolekcija starijih pastuha, mlađih pastuha, ko-bila, kobila sa ždrebadi i omica), hrvatski hlad-nokrvnjak (kolekcija starijih pastuha, mlađih pastuha, kobila, kobila sa ždrebadi i omica). Stručnu komisiju prema pasminama konja či-nili su: - Slaven Kolarić, ing., Miško Šklempe, Mirko

Cepetić (komisija za ocjenu grla pasmine hrvatski hladnokrvnjak)

- Ivan Šubek, dr. vet. med., Hrvoje Grabić, Juraj Čiček, Ivan Miletić (komisija za ocjenu grla pasmine hrvatski posavac)

- dr. sc. Nidal Korabi, Vesna Tomše Đuranec,

dr. vet. med. (komisija za ocjenu grla lipican-ske pasmine)

NAGRAĐENA GRLA: PASMINA HRVATSKI POSAVAC Kolekcija omica hrvatskog posavca 1. 113 CUZA, 2014, XX-I Pišta – Ceza,

Miroslav Barberić 2. 230 GRIVA, 2015, XIII-2 354 Medo –

Omica, Slavko Kožić 3. 460 RIČKA, 2015, XIII-3 482 Ričko –

Lenka, Nena Mlinar

Kolekcija kobila hrvatskog posavca 1. LORA, 2010, XI-2 42 Barun – Brena,

Tihomir Gubić 2. CVETA, 2007, XXIX Ričko – Rička,

Renato Rušković 3. BISTRA, 2005, XIV-2 Boris – Mrka,

Stjepan Slanec

Kolekcija kobila sa ždrebadi hrvatskog posav-ca 1. 11 SANA, 2014, XV-I 256 Roko – Rička,

Josip Spevec 2. SIBRA, 2009, Rajko – Đula, Filip Marić 3. MAZA, 2010, X-3 172 Zekan – Cveta,

Slaven Očevar

Šampionsko grlo: MILA, 2009, X-3 455 Ričko – Mrka, Igor Hrastović

Page 35: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 34

Kolekcija mlađih pastuha hrvatskog posavca 1. XIII-4 239 BORIS, 2013, XIII-3 175 Figo –

Paula, Mladen Fučkala 2. XXVI - 3 42 BISER, 2015, XXVI-2 Jadran

– Zola, Mato Butić 3. XI-3 468 FIGO, 2015, XI-2 125 Vranac –

Vranka, Vlado Smolko

Kolekcija starijih pastuha hrvatskog posavca 1. XI-3 308 MORUŠ, 2011, XI-2 550 Jura –

Cifra, Srećko Jurić 2. XXXIII-1 44 OBLAK, 2008, XXXIII 15

Rubin - Olja, Nena Mlinar 3. XVIII- 3 45 VRANAC, 2008, XVIII-2 318

Cvetko – Zora, Mladen Oljača

Šampionsko grlo: X-3 40 RAJKO, 2006, X-2 SJ Dukat – Zola, Mira Vučetić

PASMINA HRVATSKI HLADNOKRVNJAK Kolekcija starijih pastuha hrvatskog hladnokrv-njaka 1. 849 BEČAR - L20, 2004, 1889 Putko –

3676 Olga R, Vjekoslav Posarić 2. 1456 BUGAR - L1, 2010, 3232 Orlando –

4699 Siga II, Tomislav Suknaić 3. 322 SOKOL - L28, 2012, 793 Šari – 4276

Zora I, Ivan Ivanuš

Šampionsko grlo: 1554 STAMBOL, 2009, Lars Van De Verhagenstraat – 400 Frajla, Ivan Petters

Kolekcija mlađih pastuha hrvatskog hladnokrv-njaka 1. 1144 ROKI - L28, 2015, 793 Šari – 4093

Sonata, Zvonko Pavlić 2. 378 JADRAN, 2014, 1554 Stambol – 802

Alma, Dragan Kokorić 3. 701 SOKOL II - L14, 2013, 890 Sokol –

5294 Mrvica, Zoran Smoljanec

Kolekcija kobila hrvatskog hladnokrvnjaka 1. 26 MRKA HH12, 2007, 5283 Vigor – 6189

Zeka, Zoran Smoljanec

2. 916 BRENA HH31, 2009, 5801 Vranac – 5745 Šarena, Ivan Žban

3. 275 AZRA HH37, 2009, 270 Vranec – 6143 Alma, Damir Pavković

Kolekcija kobila sa ždrebadi hrvatskog hladno-krvnjaka 1. 136 GABRA II HH104, 2014, 714 Loki –

755 Gabra, Davor Barić 2. 297 PETRA HH300, 2013, 6010 Capri –

666 Mlada Vilma, Ivan Šlabek 3. 439 ŠEHEREZADA HH911, 2010, 5801

Vranac – 4302 Siva, Josip Loina

Šampionsko grlo: 11 LARA HH401, 2014, 266 Dolar – 130 Lasta, Ivan Kosar

Kolekcija omica hrvatskog hladnokrvnjaka 1. 661 FRIDA HH30, 2016, 300 Arkan – 142

Cveta, Josip Grgičin 2. 937 VRANA HH41, 2016, 248 Jadran –

412 Riđa, Mirko Majsec 3. 63 ALKA HH37, 2016, 1409 ATILA – 257

Azra, Damir Pavković LIPICANSKA PASMINA Kolekcija lipicanskih kobila 1. 119 GAETANA XXII, 2004, 618 S. Toplica

XVII-2 - 492 Gaetana XVIII, Tihomir Salarić

2. 292 ZENTA XV, 2013, 985 C. Munja VII-4 - 99 Zenta XI, Marijan Gašparov

3. 595 CANISSA VIII, 2011, 174 N. Batosta IV-3 - 491 Canissa VII, Zdravko Jakopović

NAGRAĐENE ZAPREGE: 1. Igor Hrastović sa grlima Santa i Mila 2. Miroslav Barberić i Renato Rušković, sa

grlima 113 Cuza i Cveta 3. Mirko Majsec i Miroslav Vrček sa grlima

248 Jadran-L17 i 1485 Ljiljan-L1

Page 36: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 35

20. KONJOGOJSKA MANIFESTACIJA „OJ DORATI“, MEMORIJAL IVANA BALENTOVIĆA - MAŠINOG Županja, 26.08.2018. godine

Dana 26. kolovoza 2018. godine u organizaciji konjogojske udruge „Stari Graničar“ održana je 20. konjogojska manifestacija „Oj dorati“. Na izložbi je izloženo ukupno 10 grla lipicanske pasmine konja u dvije kolekcije (kolekcija kobi-la i kolekcija omica). Posjetitelji su osim izložbe lipicanske pasmine konja također mogli vidjeti već tradicionalnu vožnju dvoprega (šokačka kola), Kup RH u vožnji dvoprega, Kup RH u vožnji jednoprega i teklićko jahanje. Izložena grla lipicanske pasmine konja ocijenili su članovi komisije u sastavu: Josip Šuma-

novac, dipl.ing., Mario Šošić, dipl.ing i Dražen Kon, dr.vet. med. NAGRAĐENA GRLA: Kolekcija lipicanskih kobila 1. 332 Mima XXII, Marko Maroševac,

Županja 2. 489 Canissa VII, Blaženka Filipović,

Županja 3. 62 Santa XLV, Ilija Oršolić, Županja

Kolekcija lipicanskih omica 1. 387 Santa XLVI, Ilija Oršolić, Županja 2. 571 Canissa IX, Vera Filipović, Županja 3. 702 Allegra XXXIX, Vera Filipović, Županja

Page 37: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 36

26. JESENSKI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM – GUDOVAC 2018. Gudovac, 07.-09. rujna 2018. godine

Tijekom 26. Jesenskog međunarodnog bjelo-varskog sajma, u organizaciji Službe za razvoj konjogojstva HPA te suorganizaciji Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladno-krvnjaka, Središnjeg saveza uzgajivača konja hrvatski posavac i Hrvatske udruge uzgajivača gidran pasmine konja, održana je 26. državna stočarska izložba konja na kojoj je bilo izloženo sveukupno 80 konja i magaraca. Uz grla u prikazu (poni, istarski magarac i primorsko di-narski magarac) na državnoj izložbi su sudje-lovali konji slijedećih pasmina: lipicanac, gi-dran, hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posa-vac, u sveukupno 15 kolekcija.

Povjerenstvo za ocjenu konja činili su: - prof. dr. sc. A. Ivanković, dr. sc. N. Korabi i

D. Tadić, dipl. ing. (lipicanska pasmina) - prof. dr. sc. A. Ivanković, izv. prof. dr. sc. J.

Ramljak, dr. sc. N. Korabi i D. Tadić, dipl. ing. (gidran pasmina)

- S. Kolarić, ing., M. Šklempe i B. Kosar, struč. spec. oec. (hrvatski hladnokrvnjak)

- prof. dr. sc. A. Ivanković, J. Čiček i H. Grabić (hrvatski posavac)

Sva nagrađena grla ocjenjivanih pasmina pri-kazana su u nedjelju, a vlasnicima su priznanja i zahvalnice Hrvatske poljoprivrede agencije dodijelili ravnatelj ustanove doc.dr.sc. Zdravko Barać i načelnik Službe za razvoj konjogojstva dr.sc. Nidal Korabi. Dana 08. rujna 2018. za članove uzgojnih udruženja, uzgajivače i vlasnike konja održan je okrugli stol s aktualnom temom „Usklađiva-nje provedbe uzgojnih programa sukladno no-vom zakonodavnom okviru“. Gost predavač na okruglom stolu ispred Ministarstva poljoprivre-de RH bio je dr. sc. Saša Paprika. Tema okrug-log stola bila je nova Uredbu EU 2016/1012 koja stupa u primjenu od 01. studenog 2018. godine, a u Republici Hrvatskoj primjenjivat će se i putem Zakona o uzgoju domaćih životinja.

NAGRAĐENA GRLA: LIPICANSKA PASMINA Kolekcija pastuha 1. nagrađeno grlo: 761 TULIPAN ZENTA XII-

2, PG Sekulić, Slavonski Kobaš 2. nagrađeno grlo: 89 FAVORY

MONTENEGRA XLI-3, Tihomir Salarić, Potok

3. nagrađeno grlo: 361 MAESTOSO TOPLICA XXI-1, Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo

Kolekcija starijih kobila 1. nagrađeno grlo: 453 LIZA XL, PTG Mata,

Trnjanski Kuti 2. nagrađeno grlo: 365 BATOSTA LX, Ivica

Penzar, Ždala 3. nagrađeno grlo: 108 BONADEA I,

Državna ergela Đakovo i Lipik, Đakovo

Kolekcija mlađih kobila 1. nagrađeno grlo: 110 MIMA XXVII, Dragan

Matijević, Bodovaljci 2. nagrađeno grlo: 45 MONTENEGRA XLVII,

Nedeljko Žigić, Tomašanci 3. nagrađeno grlo: 801 MARA LVII, Sandra

Kletuš, Đurđevac

Šampionsko grlo lipicanske pasmine: 185 MARA LV, Vladimir Bošnjak, Otok. PASMINA HRVATSKI HLADNOKRVNJAK Kolekcija mladih pastuha 1. nagrađeno grlo: 1328 ROKI-L28, Zdravko

Kabić, Popovača 2. nagrađeno grlo: 656 MIŠKO-L44, Elvio

Galant, Žminj 3. nagrađeno grlo: 372 RUBIN-L27, Davor

Vukić, Mirkovec

Kolekcija starih pastuha 1. nagrađeno grlo: 1554 STAMBOL, Ivan

Petters, Piljenice 2. nagrađeno grlo: 58 KOSAN, Jakob

Oršulić, Rešetari 3. nagrađeno grlo: 322 SOKOL-L28, Ivan

Ivanuš, Galovac

Kolekcija kobila 1. nagrađeno grlo: 11 LARA-HH401, Ivan

Kosar, Potok 2. nagrađeno grlo: 944 ANA-HH39, Josip

Šarić, Podgorač 3. nagrađeno grlo: 5971 VIŠNJICA- HH139,

Ivan Jarnečić, Krupače

Kolekcija kobila sa ždrebadi 1. nagrađeno grlo: 136 GABRA II-HH104,

Davor Barić, Klupci 2. nagrađeno grlo: 148 CVETICA-HH611,

Ivan Žban, Mala Pisanica 3. nagrađeno grlo: 410 SIVA-HH206, Ivan

Vukušić, Kostanj

Page 38: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 37

Kolekcija ženske omadi 1. nagrađeno grlo: 63 ALKA-HH37, Damir

Pavković, Trenkovo 2. nagrađeno grlo: 937 VRANA-HH41, Mirko

Majsec, Bobovje 3. nagrađeno grlo: 291 PAULA-HH275,

Željko Patek, Ljudevit Selo Šampionsko grlo pasmine hrvatski hladnokrv-njak: 339 BECA-HH528, Mirko Cepetić, Virje.

PASMINA HRVATSKI POSAVAC Kolekcija pastuha 1. nagrađeno grlo: XXVI-3 BISER 42, Mato

Butić, Preseka Oborovska 2. nagrađeno grlo: X-3 RAJKO 40, Mira

Vučetić, Novoselci 3. nagrađeno grlo: XXXIII-1 OBLAK 44,

Nena Mlinar, Dautan

Kolekcija kobila 1. nagrađeno grlo: MILA, Igor Hrastović,

Donja Gračenica 2. nagrađeno grlo: MAZA, Slaven Očevar,

Babinac 3. nagrađeno grlo: ASI, Tihomir Gubić, Stara

Rača

Kolekcija ženske omadi 1. nagrađeno grlo: GRIVA 230, Slavko

Kožić, Kloštar Ivanić 2. nagrađeno grlo: CVETA 690, Nikola Jokić,

Hrsovo 3. nagrađeno grlo: RIČKA 460, Nena Mlinar,

Dautan

Šampionsko grlo pasmine hrvatski posavac: XIII-4 BORIS 239, Mladen Fučkala, Odra.

Page 39: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 38

10. DRŽAVNA I 14. ŽUPANIJSKA SMOTRA ISTARSKIH MAGARACA RH Juršići, 07.10.2018. godine

Dana 07. listopada 2018. godine u Juršićima održana je 10. državna i 14. županijska smotra istarskih magaraca RH. Smotru je organizirala Udruga uzgajivača istarskih magaraca ˝Istri-janski tovar˝ uz suorganizaciju Hrvatske poljo-privredne agencije. Na ovogodišnjoj smotri predstavilo se sveu-kupno 13 uzgajivača i 49 magaraca različitih kategorija, dok je velik odaziv posjetitelja po-novno potvrdio dobru organizaciju i kvalitetan sadržaj manifestacije. Izložena grla razvrstana su u kolekcije mlađih i starijih magaraca, mla-đih i starijih magarica, muškog i ženskog po-mlatka koji su na isti način predvođeni na ocje-nu pred stručnu komisiju. Kolekcija puladi istarskog magarca bila je u prikazu. Komisiju za ocjenu činila su 3 člana: predstav-nici HPA Neven Rimanić, dipl.ing. koji je ujed-no i voditelj uzgojnog programa Istarskog magarca i Mirna Šabanović, dipl. ing. iz Službe za razvoj konjogojstva te predstavnik uzgajiva-ča gosp. Nevio Valenta. Nakon izložbe održana je već tradicionalna utrka na magarcima, na kojoj je pobjedu odnio magarac 340 Tito. Kako bi se manifestacija na što kvalitetniji na-čin predstavila posjetiteljima sa posebnim na-glaskom na važnost očuvanja istarskog ma-garca tijekom programa, posjetitelji su imali prilike slušati stručna mišljenja komisije za ocjenu i dojmove izlagača. Kvalitetu programa

dodatno je upotpunila i službena voditeljica smotre, gđa. Dorina Tikvicki s Radio Pule. NAGRAĐENA GRLA: Kolekcija starijih magaraca: 1. 340 TITO, Danilo Pištan 2. 3321 MIRZO, Marko Bijažić 3. 1853 MIŠKO, Boris Orlić

Kolekcija mlađih magaraca: 1. 3304 BENI, Gordan Galant 2. 5156 DUDO, Boris Orlić 3. 3709 KALIMERO, Dragica Lenić Kolekcija starijih magarica: 1. 2378 BISTRA, Gordan Galant 2. 2476 BELA, Boris Dunis 3. 176 ŠTELA, Udruga Istarsko – Eko muzej

iz Vodnjana

Kolekcija mlađih magarica: 1. 2855 MEGI, Milan Poropat 2. 3514 ĐULI, Antonio Radin 3. 3813 LOLLA, Danilo Pištan

Kolekcija ženskog podmlatka: 1. 4307 FUMA, Milan Poropat 2. 4587 VALENTINA, Antonio Radin 3. 4907 LANAI, Dragica Lenić

Kolekcija muškog podmlatka: 1. 5183 TORNADO, Antonio Radin 2. 4505 PINOCCHIO, Udruga Istarsko – Eko

muzej iz Vodnjana 3. 4975 ZAZUN, Damir Siljan

Šampionsko grlo: 3930 GIULI, Antonio Radin

Page 40: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 39

12. ŽUPANIJSKA IZLOŽBA STOKE „SINJ 2018“ Sinj, 13.10.2018. godine Dana 13. listopada 2018. godine na sinjskom hipodromu održana je 12. županijska izložba stoke Sinj 2018. Uz izložena grla goveda, ova-ca i koza, na izložbi su predstavljeni konji i ma-garci. Posjetiteljima se u prikazu predstavilo 7 grla konja i 8 grla magaraca. Najveći broj konja predstavljen je iz uzgoja Alkarske ergele koja uzgaja konje uzgojnog tipa alkar, dok su uz njih predstavljena grla uzgojnog tipa araber, hrvat-ski športski konj i hrvatski toplokrvnjak. Alkar je

uzgojni tip konja koji se uzgaja na Alkarskoj ergeli pri čemu se planskim križanjem i selek-cijom radi na uzgoju snažnog i brzog konja za potrebe Sinjske alke. Svi predstavljeni magarci bili su pasmine pri-morsko dinarski magarac, a koja je ujedno i najzastupljenija pasmina magaraca u priobalju Republike Hrvatske. Izlagačima konja i magaraca zahvalnice za sudjelovanje ispred Hrvatske poljoprivredne agencije uručio je ravnatelj ustanove, doc. dr. sc. Zdravko Barać.

Page 41: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 40

6. STRUČNI SKUPOVI I OSTALE AKTIVNOSTI EXPERT WORKSHOPS AND OTHER ACTIVITIES

5. SAVJETOVANJE UZGAJIVAČA KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Ivanić Grad, 09.03.2018. godine

Dana 9. ožujka 2018. godine u Ivanić-Gradu održano je 5. Savjetovanje uzgajivača konja u Republici Hrvatskoj u organizaciji Hrvatske po-ljoprivredne agencije i Udruge uzgajivača ko-nja hrvatskog toplokrvnjaka, pod pokrovitelj-stvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Sudionicima se ispred organizatora obratio zamjenik ravnatelja Hrvatske poljopri-vredne agencije, Ivica Vranić, struč. spec. ing. agr. U ime župana Zagrebačke županije sudio-nike je pozdravio mr. sc. Josip Kraljičković, pročelnik za poljoprivredu, ruralni razvitak i šu-marstvo, a sudionicima se obratila i gđa. Mirna Dadić Ćućić, dipl. ing., voditeljica odjela za zootehniku Ministarstva poljoprivrede. Tijekom savjetovanja predavanja su održali profesori s Agronomskog i Veterinarskog fa-kulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivrednog fakulteta J. J. Strossmayera iz Osijeka te struč-njaci Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske po-ljoprivredne agencije. U okviru savjetovanja iz-među ostalih tema, uzgajivačima je predstav-ljena Uredba (EU) 2016/1012 koja stupa na snagu 01. studenog 2018. godine, program ru-ralnog razvoja kroz podmjeru 4.1. te najaktual-nija tematika mogućnost mjera ruralnog razvo-ja u uzgoju konja i sustav potrošnje plavog dizela. Održana su predavanja iz veterinarske medicine, hranidbe, biosigurnosti te reproduk-cije konja. Prvi puta na savjetovanju održana je i panel rasprava na temu „Deklariranje statusa kopita-ra“ na kojoj su sudjelovali stručnjaci Uprave za veterinarstvo Slobodan Fruk, dr. med. vet. i Darija Vratarić, dr. med. vet. Deklariranje sta-tusa kopitara je tema o kojoj se prvi puta javno raspravljalo te će sigurno poslužiti kao pola-zište za daljnje rješavanje problema vezanih za primjenu EU odredbi.

Predavanja na 5. Savjetovanju uzgajivača konja u RH: Dr. sc. Nidal Korabi: Promjene koje donosi Uredba (EU) 2016/1012 Lana Bačura, dipl.ing.: Mogućnost mjera rural-nog razvoja u uzgoju konja kroz podmjeru 4.1. Izv. prof. dr. sc. Ljubo Barbić, dr. med. vet.: Influenca konja Doc. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro, dr. med. vet.: Kako kupoprodajni pregled može pomoći budućim vlasnicima konja? Izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić, dr.med.vet.: Biosigurnost u uzgojima konja Izv. prof. dr. sc. Nikica Prvanović Babić, dr. med. vet.: Specifičnost njege i pravilnog drža-nja gravidnih kobila Prof.dr.sc. Ante Ivanković: Pravilna procjena kondicije konja Prof. dr. sc. Josip Leto: Utjecaj konja na bio-raznolikost travnjaka Slobodan Fruk, dr. med. vet., Darija Vratarić, dr. med. vet., dr. sc. Nidal Korabi: Deklariranje statusa kopitara – panel rasprava Darko Lugonja, MBA: Konjogojstvo – novi sektor u sustavu potrošnje plavog dizela Dr. sc. Maja Gregić: Komunikacija konja

Page 42: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 41

IZDAVANJE IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA KOPITARA PREMA UREDBI (EU) 2015/262 Hrvatska poljoprivredna agencija kao središnja ustanova u Republici Hrvatskoj nadležna za praćenje sektora konjogojstva, vodi Središnji registar kopitara i provodi uzgojne programe za pasmine i uzgojne tipove kopitara za koje nisu uspostavljena uzgojna udruženja. Osim toga, ujedno je i tijelo izdavatelj za Identifikacij-ske dokumente kopitara. U protekloj godini djelatnici Službe za razvoj konjogojstva i Službe za informatičku podršku provodili su usklađivanje sadržaja Identifikacij-skog dokumenta kopitara s posljednjom direk-tivom Europske unije 2015/262 (Uredba o putovnici za kopitare), koja ujedno predstavlja treću prilagodbu sadržaja Identifikacijskog do-kumenta kopitara Republike Hrvatske s europ-skim propisima. Uz prilagodbu sadržaja bilo je nužno i prilagođavanje informatičke podrške aplikacije Središnjeg registra kopitara koju uz HPA koriste i ovlaštene uzgojne organizacije u konjogojstvu Republike Hrvatske. Usklađiva-njem s Uredbom osigurala se visoka kvaliteta Identifikacijskog dokumenta, lakši veterinarski nadzor i registracija dodatnih podataka o iden-tifikaciji kopitara u Središnjem registru kopita-ra. Novi Identifikacijski dokument u opticaju je od 1. svibnja 2018. godine. Prilagodba sadržaja Identifikacijskog doku-menta prva je u nizu prilagodbi koje je HPA provodila tijekom 2018. godine, a najzahtjev-nija se očekuje pri radu na Uredbi EU 2016/1012 (Uredba o uzgoju životinja), koja se osim na ovlaštenu ustanovu odnosi i na prizna-te uzgojne organizacije u konjogojstvu. Tijekom 2018. godine izdano je sveukupno 4.848 Identifikacijskih dokumenata (4.129 za konje, 711 za magarce i 8 za bastarde).

OCJENJIVANJE PASTUHA LIPICANSKE PASMINE Đakovo, 20.04.2018. godine

Hrvatska poljoprivredna agencija provela je ocjenjivanje pastuha lipicanske pasmine dana 20. travnja 2018. godine, a koje je propisano uzgojnim programom lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj. Ocjenjivanje se provodilo u zatvorenoj jahaoni Državne ergele Đakovo. Komisijskoj ocjeni mogli su pristupiti pastusi koji su navršili četiri godine ili stariji te pastusi koji na prvom odabiri nisu dobili zadovoljava-juću ocjenu vanjštine. Ocjeni nisu mogli pristu-piti pastusi kojima je izdana potvrda da su trajno neodabrani. Stručnu komisiju za ocjenji-vanje činili su: mr. sc. Janez Rus, Ivica Mandić, dipl. ing. i Domagoj Tadić, dipl.ing. Na odabiru 2018. godine kriterije uzgojnog programa zadovoljilo je 8 pastuha, dok njih 7 nije zadovoljilo. Ocjena vanjštine i polaganje ispita radne sposobnosti osigurava provedbu uzgojno selekcijskog rada i podizanja kvalitete uzgoja lipicanske pasmine u Republici Hrvat-skoj.

Page 43: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 42

KONFERENCIJA EASBC-A (EUROPEAN AND AFRICAN STUD BOOK COMMITTEE) Lingfield, 10.-13.05.2018. godine

U periodu od 10. do 13. svibnja 2018. godine u Lingfieldu u Velikoj Britaniji održana je kon-ferencija European and African Stud Book Committee (EASBC) na kojoj je sudjelovala i Hrvatska poljoprivredna agencija kao instituci-ja koja vodi Registar engleskog punokrvnjaka Republike Hrvatske. EASBC je udruženje koje okuplja 35 europskih i afričkih zemlja, a glavni cilj je uspostava me-đunarodnih i jedinstvenih pravila vođenja uz-gojne dokumentacije za pasminu konja engle-ski punokrvnjak na prostoru zemalja Europe i Afrike.

EASBC konferencija održava se svake dvije godine. Na ovogodišnjem sastanku prezentira-ni su izvještaji sa sastanaka ISBC (Internatio-nal Stud Book Committee), promjene u pravi-lima vođenja matične evidencije engleskog punokrvnjaka, spomenuti su priznati i neaktivni registri. U svrhu bolje suradnje i raspodjele opterećenosti reorganizirala se podjela nad-ležnih članova. Održana je prezentacija o pro-mjenama i ograničenjima koja slijede zbog izlaska Velike Britanije iz Europske Unije te su članovi upućeni u nove Uredbe i zakone koji će tek izaći. Jedno od zanimljivijih predavanja bilo je predavanje gđe. Romy Morrin-O'Donnell o kloniranju, genetskoj manipulaciji i novim teh-nologijama iz područja genetike te kako nova otkrića utječu na industriju uzgoja konja i trke.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA LIPIZZAN INTERNATIONAL FEDERATION Szilvásvárad , 05.-07.10.2018. godine

U Državnoj ergeli Szilvásvárad u Republici Mađarskoj, u periodu od 05. do 07. listopada 2018. godine održana je godišnja skupština međunarodnog udruženja Lipizzan Internatio-nal Federation (LIF). Republika Hrvatska du-gogodišnji je član međunarodne organizacije u kojoj ostvaruje pravo sudjelovanja u kreiranju rada uzgojnog udruženja putem svojih delega-ta privatnog uzgoja lipicanske pasmine (pred-stavnici Hrvatske poljoprivredne agencije) i delegata državnih ergela lipicanske pasmine (predstavnici Državne ergele Đakovo i Lipik). Osim što je Hrvatska aktivan član LIF organi-zacije, od 2016. godine delegat Republike Hrvatske ujedno je i član glavnog odbora orga-nizacije. Na ovogodišnjoj sjednici sudjelovalo je sveukupno 19 nadležnih uzgojnih udruženja iz 14 zemalja članica. Sukladno pravilima, prethodno godišnjoj sjed-nici održani su sastanci upravnog odbora LIF-a kao i sastanak ovlaštenih uzgojnih udruženja članova LIF-a privatnog uzgoja na kojima su dodatno razmatrane točke dnevnog reda godi-šnje skupštine. Kao najzanimljivije teme o kojima se razgova-ralo na glavnoj sjednici je registracija uvezenih konja koji su pri rođenju registrirani u država-ma koje nisu članovi međunarodnog uzgojnog udruženja, a koji su sada obvezni upisu prema dogovorenom protokolu.

Isto tako udruženje je s ciljem podizanja kvali-tete rada i praćenja uzgojnih podataka odredilo da su sve članice udruženja obvezene izraditi

Page 44: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 43

nacionalne publikacije matičnih knjiga u kraj-njem roku od dvije godine. U posljednjih nekoliko godina udruženje LIF ta-kođer radi na pripremi pravila za izobrazbu sudaca lipicanske pasmine na međunarodnoj razini te je na godišnjoj skupštini predstavljen prvi prijedlog pravilnika. Osim o uzgojnim temama razgovaralo se i o članstvu uzgojnih udruženja te je skupština donijela odluka kako se članicama koje se tre-nutno nalaze na listi promatrača određuje kraj-nji rok od dvije godine da ispune sve potrebne uvjete za registraciju i pristupanje punoprav-nom članstvu organizacije.

EDUKACIJA SUDACA LIPICANSKE PASMINE Topol’čianky, 08.-09.10.2018. godine

Od 8. do 9. listopada održana je edukacija za sudce lipicanske pasmine u organizaciji Lipiz-zan International Federation (LIF) u slovačkoj državnoj ergeli Topol’čianky. Na edukaciji bilo je ukupno 35 sudionika iz 12 zemalja. Sudioni-ci iz Republike Hrvatske bili su dr. sc. Nidal Korabi ispred Hrvatske poljoprivredne agencije i dva predstavnika Državnih ergela Đakovo i Lipik (Mirko Damjanović, dr. vet. med. i Damir Jakšić, dipl. ing.). Edukacija se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela, pod vodstvom mentora mr. sc. Janeza Rusa i dr. Thomasa Drumla. Sudjelovanje na edukaciji omogućeno je članovima uzgojnih organizacija priznatih od strane LIF-a, predstavnicima državnih ergela i

uzgajivačima koji na edukaciji sudjeluju prema posebno prilagođenom programu.

PROVEDENO OCJENJIVANJE KOBILA LIPICANSKE PASMINE PRIVATNOG UZGOJA Đakovo, 05.11.2018. godine Lipik, 06.11.2018. godine

Hrvatska poljoprivredna agencija provela je prvo sustavno ocjenjivanje kobila lipicanske pasmine privatnog uzgoja, a koje je propisano uzgojnim programom lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj. Ocjenjivanje se provodilo na dvije lokacije: u Državnoj ergeli Đakovo (05. studenog 2018. godine) i u Državnoj ergeli Lipik (06. studenog 2018. godine) Komisijskoj ocjeni bile su obvezne pristupiti kobile koje su

Page 45: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministry of Agriculture

ANNUAL REPORT FOR EQUIDAE BREEDING IN REPUBLIC OF CROATIA 2018 44

navršile četiri godine starosti, odnosno kobile oždrebljene 2014. godine koje su već ušle ili vlasnik iste planira u 2019. godini uvesti u re-produkciju. Odaziv za ocjenu kobila bio je vrlo velik, pa se na punktu ergele Đakovo prijavilo čak 28 kobila, dok je u Lipiku ocjeni pristupilo 5 kobila. Stručnu komisiju za ocjenjivanje činili su: dr. sc. Nidal Korabi, Domagoj Tadić, dipl. ing. i Ivica Mandić, dipl. ing. Intencija postupka ocjenjivanja kobila lipicanske pasmine je ispu-njavanje odredbi propisanih uzgojnim progra-mom lipicanske pasmine u Republici Hrvat-skoj, a koje je odobrilo Ministarstvo poljoprivre-de 2015. godine. Ocjena vanjštine i ispunjava-nje minimalnih kriterija utječu na upisivanje kobila u pripadajuće matične knjige te se time osigurava provedba uzgojno selekcijskog na-pretka i podizanja kvalitete uzgoja lipicanske pasmine u Republici Hrvatskoj.

OBJAVLJENA MATIČNA KNJIGA ENGLESKOG PUNOKRVNJAKA VOLUMEN 3, DODATAK 2 U 2018. godini objavljena je Matična knjiga engleskog punokrvnjaka Volumen 3, dodatak 2 koja sadrži uzgojnu aktivnost pasmine u 2017. godini. Uz navedeno, objavljena su i no-va Pravila za upis grla u matičnu knjigu engles-kog punokrvnjaka RH koja su usklađena s posljednjim međunarodnim pravilima.

Hrvatska poljoprivredna agencija, kao nadlež-na institucija za vođenje matične knjige en-gleskog punokrvnjaka u Republici Hrvatskoj, redovito provodi sve odobrene procedure i poštuje prihvaćena pravila ISBC (International Stud Book Committee) koja utvrđuju uzgoj en-gleskog punokrvnjaka i vođenje matične knji-ge. Matična knjiga engleskih punokrvnjaka Repu-blike Hrvatske izdaje se najkasnije svake četiri godine uz dopune svake godine. EDUKACIJA PREGLEDNIKA U SUSTAVU IDENTIFIKACIJE I REGISTRACIJE KOPITARA S ciljem što kvalitetnije provedbe sustava iden-tifikacije i registracije kopitara u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede tijekom godine organizira godišnje edukacije svojih djelatnika, kao i djelatnika ovlaštenih uzgojnih organizacija. Cilj edukacija je usklađivanje rada educiranih preglednika sa odredbama Europske unije u identifikaciji i registraciji. Isto tako, na edukacijama se pružaju i najnovije in-formacije iz područja sustava registracije kopi-tara, kao i odredbi Europske unije koje stupaju na snagu.

Page 46: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Ministarstvo poljoprivrede

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU UZGOJA KOPITARA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2018. GODINU 45

7. KONTAKTI OVLAŠTENIH UZGOJNIH UDRUŽENJA CONTACTS FOR VERIFIED BREEDING ORGANIZATIONS

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka Adresa: Vinogradska bb, 44317 Popovača Tel: +385 44 679 138 E-mail: [email protected], [email protected] Web: www.ssuuhh.hr

Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac Adresa: Desna Martinska Ves 61a, 44201 Martinska Ves Tel: +385 44 711 019 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.sshp.hr

Hrvatska udruga uzgajivača športskih konja Adresa: Milislava Demerca 1, 48260 Križevci Tel: +385 98 374 751 E-mail: [email protected] Web: www.huusk.hr

Hrvatska udruga uzgajivača gidran pasmine konja Adresa: Franje Vidovića bb, 43240 Čazma Tel: +385 98 436 816 E-mail: [email protected] Web: www.hugk.hr

Udruga uzgajivača konja hrvatski toplokrvnjak Adresa: Sv. Petar Orehovec 133, 48267 Orehovec Tel: +385 98 944 5026 E-mail: [email protected] Web: www.uuht.hr

Savez uzgajivača trakenerskih konja „Croat“ Adresa: Val de Lesso 1, 52210 Rovinj Tel: +385 98 368 454 E-mail: [email protected]

Državna ergela Đakovo i Lipik Adresa: Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo Tel: +385 31 813 286 E-mail: [email protected] Web: www.dedl.hr

Page 47: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

8. PR

ILOG

/ ADD

ENDU

M

8.

1. V

LASN

ICI K

OPIT

ARA

PREM

A ŽU

PANI

JAMA

/ EQ

UIDA

E OW

NERS

PER

COU

NTY

Broj

vlas

nika

konj

a u 20

18. g

odin

i pre

ma ž

upan

iji / N

umbe

r of h

orse

owne

rs in

year

2018

per c

ounty

Pasm

ine k

onja

/ Hor

se B

reed

s Vl

asni

ci - Ž

upan

ije /

Ow

ners

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

O

wne

rs T

otal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Ahalt

ekina

c (Ak

hal-T

éke)

1

1 0

4 0

0 0

0 1

0 0

0 4

0 0

0 0

0 0

0 0

11

Alka

r (Al

kar)

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

7 0

0 0

0 0

0 10

Am

eričk

i qua

rter k

onj (A

meric

an Q

uarte

r Hor

se)

1 0

0 13

2

2 1

1 0

0 6

1 1

7 3

0 0

4 1

1 15

59

An

daluz

ijac (

Anda

lusian

) 0

0 0

0 3

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 An

gloar

ap (A

ngloa

rab)

0

2 0

3 0

2 3

0 0

0 0

0 2

5 1

1 0

0 0

0 3

22

Anglo

euro

pski

konj

(Ang

lo Eu

rope

an H

orse

) 0

0 0

1 1

0 1

3 0

0 1

0 0

0 0

0 1

0 0

0 1

9 Ap

aluza

(App

aloos

a)

1 0

0 2

2 0

0 1

0 1

1 0

1 0

0 0

2 0

0 0

4 15

Ar

aber

(Ara

ber,

Arab

rass

e)

7 2

1 3

6 0

3 1

1 0

7 0

1 4

2 1

1 8

3 0

8 59

Ar

apsk

i kon

j (Ara

bian B

red)

26

2

2 22

19

5

3 5

3 2

17

2 15

67

5

5 2

15

1 0

17

235

Arap

ski p

unok

rvnjak

(Pur

ebre

d Ara

b)

5 1

0 3

5 1

1 1

2 0

6 7

6 15

2

2 2

6 1

0 3

69

Austr

ijski

toplok

rvnjak

(Aus

trian W

armb

lood)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

2 Ba

yer

0 0

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

1 0

0 0

1 5

Belgi

jski h

ladno

krvnja

k (Be

lgian

Cold

blood

) 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Be

lgijsk

i spo

rtski

konj

(Belg

ian S

ports

Hor

se)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

Belgi

jski to

plokrv

njak (

Belgi

an W

armb

lood)

0

0 0

8 0

0 1

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

11

Bosa

nsko

brds

ki ko

nj (B

osnia

n hor

se)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

3 0

0 0

0 0

0 0

0 4

Češk

i spo

rtski

poni

(Cze

ch S

ports

Pon

y )

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Češk

i toplo

krvnja

k (Cz

ech W

armb

lood)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

2 Da

nski

toplok

rvnjak

(Dan

ish W

armb

lood)

0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 En

glesk

i pun

okrvn

jak (T

horo

ughb

red)

7

4 1

19

15

1 5

3 5

0 1

2 4

5 36

2

20

5 2

8 14

15

9 Fr

izijac

(Fris

ian)

2 0

0 3

1 2

2 0

1 2

1 0

4 0

2 1

3 0

1 0

2 27

Fu

rioso

Nor

th St

ar

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Gidr

an (G

idran

) 28

0

0 5

0 0

6 2

0 1

0 0

0 0

0 0

3 0

0 0

0 45

Ha

flinge

r (Ha

flinge

r) 5

4 0

6 2

2 2

17

3 3

6 6

2 7

3 1

4 0

5 0

8 86

Ha

nove

rana

c (Ha

nnov

erian

) 3

1 0

6 1

0 0

0 0

2 2

0 0

0 1

0 1

0 0

0 6

23

Hese

n (He

ssen

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 Hl

adno

krvnja

ci (C

oldblo

ods)

33

10

0 16

2

68

6 7

60

1 19

5

23

16

9 4

6 11

4

17

32

349

Holšt

ajn (H

olstei

n)

9 1

1 20

3

8 9

1 1

2 4

0 1

1 2

0 4

0 1

1 14

83

Hr

vatsk

i hlad

nokrv

njak (

Croa

tian C

oldblo

od)

111

106

3 33

65

42

59

12

8 95

12

77

32

52

10

8 6

4 32

45

13

10

83

1.1

16

Hrva

tski ja

haći

poni

(Cro

atian

Ridi

ng P

ony)

0 0

0 0

3 0

1 0

0 1

2 0

2 0

0 0

0 1

2 1

3 16

Hr

vatsk

i pos

avac

(Cro

atian

Pos

avac

) 46

23

0

22

2 19

8

8 8

1 5

15

2 30

8 3

3 7

2 12

4

116

614

Hrva

tski š

ports

ki ko

nj (C

roati

an S

ports

Hor

se)

21

5 0

48

22

7 36

5

3 15

36

4

6 5

12

2 28

9

26

0 25

31

5

Page 48: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pasm

ine k

onja

/ Hor

se B

reed

s Vl

asni

ci - Ž

upan

ije /

Ow

ners

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

O

wne

rs T

otal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Hrva

tski to

plokrv

njak (

Croa

tian W

armb

lood)

32

2

2 43

32

7

38

6 3

17

23

6 9

12

14

0 19

5

14

2 29

31

5 Isl

ands

ki ko

nj (Ic

eland

ic ho

rse)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

1 4

Kasa

či (T

rotte

rs)

Hrva

tski k

asač

(Cro

atian

Tro

tter)

29

0 0

18

3 1

8 6

0 4

10

1 1

3 2

1 2

1 3

0 17

11

0 A

merič

ki ka

sač (

Stan

dard

bred

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

0 0

2 A

ustrij

ski k

asač

(Aus

trian T

rotte

r) 0

0 0

1 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

3 J

ugos

laven

ski k

asač

(Yug

oslav

Tro

tter)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Ljut

omer

ski k

asač

(Ljut

omer

Tro

tter)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 2

Mađ

arsk

i kas

ač (H

unga

rian T

rotte

r) 0

0 0

1 0

1 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 N

izoze

mski

kasa

č (Ne

therla

nds T

rotte

r) 0

0 0

0 1

1 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

4 N

jemač

ki ka

sač (

Germ

an T

rotte

r) 1

0 0

0 0

0 0

2 0

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 O

rlov k

asač

(Orlo

v Tro

tter)

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Slov

ensk

i kas

ač (S

loven

ian T

rotte

r) 4

1 0

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 1

0 1

10

Šve

dski

kasa

č (Sw

eede

sh T

rotte

r) 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 1

3 T

alijan

ski k

asač

(Ital

ian T

rotte

r) 1

0 0

1 1

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

7 Ki

sber

i (Kisb

eri)

1 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 3

Konik

(Kon

ik)

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

Križa

nci i

nepo

znato

porije

klo

(Cro

ssbr

eeds

and u

nkno

wn pa

renta

ge)

28

18

22

23

27

6 23

6

19

16

55

29

31

20

68

34

27

6 21

5

29

513

KWPN

(Kon

inklijk

e Ver

enigi

ng W

armb

loed

Paar

dens

tambo

ek N

eder

land)

1

0 0

8 3

1 1

2 0

1 1

0 1

1 0

0 0

0 1

1 3

25

Lipica

nac (

Lipizz

an)

15

171

3 30

8

9 19

12

4

4 17

7 29

2

14

9 4

28

11

198

2 18

76

7 Lip

icana

c nep

otpun

og po

rijekla

– B

knjig

a (L

ipizz

an of

inco

mplet

e orig

in-B

book

) 2

18

0 2

2 1

3 0

0 1

13

2 0

2 0

0 3

1 21

0

0 71

Mađa

rski h

ladno

krvnja

k (Hu

ngar

ian C

oldblo

od)

0 2

0 1

0 0

1 0

2 1

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8

Mađa

rski s

ports

ki ko

nj (H

unga

rian S

ports

Hor

se)

0 0

0 0

1 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

2 0

1 0

2 8

Mađa

rski to

plokrv

njak (

Hung

arian

War

mbloo

d)

2 0

0 7

6 1

2 2

0 6

2 0

1 0

2 0

3 4

0 1

3 42

Ma

lopols

ki (M

alopo

lski)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Meck

lenbu

rger

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Me

đimur

ski k

onj (M

edjim

urje

horse

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17

0 0

0 1

0 0

2 0

0 0

0 20

Mu

rges

e 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Ni

zoze

mski

jahać

i kon

j (Neth

erlan

ds R

idding

Hor

se)

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Noniu

s (No

nius)

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

5 1

0 0

0 0

0 0

6 0

0 14

Nj

emač

ki jah

aći k

onj (G

erma

n Ridd

ing H

orse

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Nj

emač

ki sp

ortsk

i kon

j (Ger

man S

ports

Hor

se)

1 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3

Njem

ački

toplok

rvnjak

(Ger

man W

armb

lood)

0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Ol

denb

urg (

Olde

nbur

g)

1 0

0 6

0 0

0 1

1 1

1 2

2 0

0 0

0 0

0 0

2 17

Pa

int H

orse

(Pain

t Hor

se)

4 0

0 8

0 1

3 1

2 1

2 2

1 3

4 0

1 4

1 2

4 44

Pe

ršero

n (Pe

rcher

on)

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

Pinta

bian

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Poljs

ki hla

dnok

rvnjak

(Poli

sh C

oldblo

od)

1 1

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 3

0 0

0 1

0 0

1 9

Page 49: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pasm

ine k

onja

/ Hor

se B

reed

s Vl

asni

ci - Ž

upan

ije /

Ow

ners

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

O

wne

rs T

otal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Poni

(Pon

y) 43

18

7

49

46

35

33

32

13

18

48

15

16

44

22

16

28

18

28

8 72

60

9 Še

tland

poni

(She

tland

pony

) 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

5 Ve

lški p

oni (W

elsh p

ony)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 2

Rhein

lande

r 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Sa

chse

n-An

haltin

er

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Sella

Italia

no

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 4

Sele

Fran

se (S

elle F

ranç

ais)

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 4

Shire

(Shir

e)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

Slov

ački

spor

tski p

oni (S

lovak

Spo

rts P

ony )

0

0 0

1 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 Sl

ovač

ki top

lokrvn

jak (S

lovak

War

mbloo

d)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 3

Slov

ensk

i toplo

krvnja

k (Sl

oven

ian W

armb

lood)

0

0 0

5 2

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 Ša

gija-

arap

(Sha

gya-

Arab

) 2

0 0

0 4

0 1

0 0

0 1

1 0

3 0

1 0

0 0

0 3

16

Švica

rski to

plokrv

njak (

Swiss

War

mbloo

d)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Talija

nski

toplok

rvnjak

(Ital

ian W

armb

lood)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 To

plokrv

njaci

(War

mbloo

d)

97

62

20

140

229

97

101

57

14

43

222

42

41

59

69

17

85

54

146

17

156

1.768

Tr

aken

er (T

rake

hner

) 5

5 0

6 23

0

3 0

1 1

2 1

0 1

0 0

0 0

2 1

6 57

Ve

stfala

c (W

estfa

len)

0 0

0 5

1 0

0 0

0 1

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

2 11

W

iekop

ol 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 Za

inger

sheid

e 2

0 0

4 0

0 1

1 0

0 1

1 0

0 0

1 0

0 1

0 1

13

Zweib

rück

er

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

BB-B

jelo

vars

ko-b

ilogo

rska

žup

anija

, BP

-Bro

dsko

-pos

avsk

a, D

N-D

ubro

vačk

o-ne

retv

ansk

a, G

Z-G

rad

Zagr

eb,

IS-Is

tars

ka,

KA-K

arlo

vačk

a, K

K-Ko

priv

ničk

o-kr

ižev

ačka

, KZ

-Kra

pins

ko-

zago

rska

, LS-

Ličk

o-se

njsk

a, M

Đ-M

eđim

ursk

a, O

B-O

sječ

ko-b

aran

jska

, PS-

Pože

ško-

slav

onsk

a, P

G-P

rimor

sko-

gora

nska

, SM

-Sis

ačko

-mos

lava

čka,

SD

-Spl

itsko

-dal

mat

insk

a, Š

K-Ši

bens

ko-

knin

ska,

VŽ-

Vara

ždin

ska,

VP-

Viro

vitič

ko-p

odra

vska

, VS-

Vuko

vars

ko-s

rijem

ska,

ZD

-Zad

arsk

a, Z

G-Z

agre

bačk

a

Broj

vlas

nika

mag

arac

a u 20

18. g

odin

i pre

ma ž

upan

iji / N

umbe

r of d

onke

y own

ers i

n yea

r 201

8 per

coun

ty

Pasm

ine m

agar

aca /

Don

key

Bree

ds

Vlas

nici

- Žup

anije

/ O

wne

rs -

Cou

nty

Ukup

no

vlasn

ici

Keep

ers

Tota

l BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Istar

ski m

agar

ac (I

strian

Don

key)

1 1

6 0

84

0 0

0 1

1 1

0 6

0 29

8

1 1

0 5

3 14

8 Pr

imor

sko d

inarsk

i mag

arac

(Litto

ral D

inaric

Don

key)

32

10

35

13

45

13

14

7 22

6

22

10

22

23

187

113

17

13

11

95

33

743

Sjev

erno

-jadr

ansk

i mag

arac

(Nor

th Ad

riatic

Don

key)

0 0

0 0

21

0 0

0 2

1 0

0 13

0

1 0

1 0

0 0

0 39

Ma

garci

(Don

keys

) 5

3 4

8 24

5

4 0

6 1

5 2

14

6 13

44

1

4 2

10

5 16

6 BB

-Bje

lova

rsko

-bilo

gors

ka ž

upan

ija,

BP-B

rods

ko-p

osav

ska,

DN

-Dub

rova

čko-

nere

tvan

ska,

GZ-

Gra

d Za

greb

, IS

-Ista

rska

, KA

-Kar

lova

čka,

KK-

Kopr

ivni

čko-

križ

evač

ka,

KZ-

Krap

insk

o-za

gors

ka, L

S-Li

čko-

senj

ska,

-Međ

imur

ska,

OB-

Osj

ečko

-bar

anjs

ka, P

S-Po

žešk

o-sl

avon

ska,

PG

-Prim

orsk

o-go

rans

ka, S

M-S

isač

ko-m

osla

vačk

a, S

D-S

plits

ko-d

alm

atin

ska,

ŠK-

Šibe

nsko

-kn

insk

a, V

Ž-Va

ražd

insk

a, V

P-Vi

rovi

tičko

-pod

ravs

ka, V

S-Vu

kova

rsko

-srij

emsk

a, Z

D-Z

adar

ska,

ZG

-Zag

reba

čka

Page 50: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Broj

vlas

nika

bas

tard

a i ze

bri u

2018

. god

ini p

rem

a žup

aniji

/ Num

ber o

f hyb

rid an

d zeb

ra ow

ners

in ye

ar 20

18 pe

r cou

nty

Bast

ardi

i zeb

re / H

ybrid

s an

d Ze

bras

Vl

asni

ci - Ž

upan

ije /

Ow

ners

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

Ke

eper

s To

tal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Mazg

e (Hi

nnies

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 Mu

le (M

ules)

0 0

1 1

2 0

0 0

0 0

0 0

5 0

5 0

0 0

0 0

0 14

Ze

bre (

Zebr

as)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

BB-B

jelo

vars

ko-b

ilogo

rska

žup

anija

, BP

-Bro

dsko

-pos

avsk

a, D

N-D

ubro

vačk

o-ne

retv

ansk

a, G

Z-G

rad

Zagr

eb,

IS-Is

tars

ka,

KA-K

arlo

vačk

a, K

K-Ko

priv

ničk

o-kr

ižev

ačka

, KZ

-Kra

pins

ko-

zago

rska

, LS-

Ličk

o-se

njsk

a, M

Đ-M

eđim

ursk

a, O

B-O

sječ

ko-b

aran

jska

, PS-

Pože

ško-

slav

onsk

a, P

G-P

rimor

sko-

gora

nska

, SM

-Sis

ačko

-mos

lava

čka,

SD

-Spl

itsko

-dal

mat

insk

a, Š

K-Ši

bens

ko-

knin

ska,

VŽ-

Vara

ždin

ska,

VP-

Viro

vitič

ko-p

odra

vska

, VS-

Vuko

vars

ko-s

rijem

ska,

ZD

-Zad

arsk

a, Z

G-Z

agre

bačk

a

8.2.

POS

JEDN

ICI K

OPIT

ARA

PREM

A ŽU

PANI

JAMA

/ EQ

UIDA

E KE

EPRE

S PE

R CO

UNTY

Br

oj p

osjed

nika

konj

a u 20

18. g

odin

i pre

ma ž

upan

iji / N

umbe

r of h

orse

keep

ers i

n yea

r 201

8 pe

r cou

nty

Pasm

ine k

onja

/ Hor

se B

reed

s Po

sjedn

ici -

Župa

nije

/ Kee

pers

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

O

wne

rs T

otal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Ahalt

ekina

c (Ak

hal-T

éke)

1

1 0

3 0

0 0

0 1

0 0

0 4

0 0

0 0

0 0

0 0

10

Alka

r (Al

kar)

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

6 0

0 0

0 0

0 9

Amer

ički q

uarte

r kon

j (Ame

rican

Qua

rter H

orse

) 1

0 0

10

2 2

1 1

0 0

6 0

0 7

3 0

0 4

1 1

13

52

Anda

luzija

c (An

dalus

ian)

0 0

0 0

3 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 5

Anglo

arap

(Ang

loara

b)

0 2

0 2

0 1

3 0

0 0

0 0

2 4

1 1

0 0

0 0

3 19

An

glo eu

rops

ki ko

nj (A

nglo

Euro

pean

Hor

se)

0 0

0 1

1 0

1 3

0 0

1 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 9

Apalu

za (A

ppalo

osa)

1

0 0

3 2

0 0

1 0

1 1

0 1

0 0

0 2

0 0

0 3

15

Arab

er (A

rabe

r, Ar

abra

sse)

6

2 1

3 6

0 3

1 1

0 6

0 1

4 2

2 1

7 3

0 7

56

Arap

ski k

onj (A

rabia

n Bre

d)

26

2 2

17

19

3 2

5 3

2 16

2

15

65

3 6

2 13

1

0 16

22

0 Ar

apsk

i pun

okrvn

jak (P

ureb

red A

rab)

5

1 0

3 5

1 1

1 2

0 7

7 6

13

2 2

2 6

1 0

2 67

Au

strijs

ki top

lokrvn

jak (A

ustria

n War

mbloo

d)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

1 2

Baye

r 0

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 1

0 0

0 1

5 Be

lgijsk

i hlad

nokrv

njak (

Belgi

an C

oldblo

od)

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Belgi

jski s

ports

ki ko

nj (B

elgian

Spo

rts H

orse

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 Be

lgijsk

i toplo

krvnja

k (Be

lgian

War

mbloo

d)

0 0

0 8

0 0

1 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 11

Bo

sans

ko br

dski

konj

(Bos

nian h

orse

) 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 3

0 0

0 0

0 0

0 0

4 Če

ški s

ports

ki po

ni (C

zech

Spo

rts P

ony )

0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Če

ški to

plokrv

njak (

Czec

h War

mbloo

d)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

1 2

Dans

ki top

lokrvn

jak (D

anish

War

mbloo

d)

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Engle

ski p

unok

rvnjak

(Tho

roug

hbre

d)

7 4

1 16

15

1

5 1

5 0

1 2

4 5

32

2 20

5

2 8

13

149

Frizi

jac (F

risian

) 2

0 0

1 2

2 2

0 1

2 0

0 3

0 2

1 3

0 1

0 2

24

Furio

so N

orth

Star

1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Gi

dran

(Gidr

an)

22

0 0

5 0

0 5

2 0

1 0

0 0

0 0

0 3

0 0

0 0

38

Page 51: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pasm

ine k

onja

/ Hor

se B

reed

s Po

sjedn

ici -

Župa

nije

/ Kee

pers

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

O

wne

rs T

otal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Haflin

ger (

Haflin

ger)

5 4

0 7

2 2

2 17

3

3 6

6 2

7 3

1 4

0 5

0 7

86

Hano

vera

nac (

Hann

over

ian)

2 1

0 4

1 0

0 0

0 2

2 0

0 0

1 0

1 0

0 0

6 20

He

sen (

Hess

en)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

Hlad

nokrv

njaci

(Cold

blood

s) 32

9

0 17

2

71

6 7

58

1 18

5

23

17

9 4

6 11

4

16

32

348

Holšt

ajn (H

olstei

n)

8 1

1 13

2

7 8

1 1

2 4

0 1

1 2

0 3

0 1

1 15

72

Hr

vatsk

i hlad

nokrv

njak (

Croa

tian C

oldblo

od)

110

106

3 32

62

42

60

12

6 95

12

78

32

52

10

7 6

4 32

45

13

10

83

1.1

10

Hrva

tski ja

haći

poni

(Cro

atian

Ridi

ng P

ony)

0 0

0 0

3 0

1 0

0 1

2 0

2 0

0 0

0 1

2 1

3 16

Hr

vatsk

i pos

avac

(Cro

atian

Pos

avac

) 47

24

0

22

2 19

8

8 8

1 5

16

2 31

0 3

2 7

2 12

4

116

618

Hrva

tski š

ports

ki ko

nj (C

roati

an S

ports

Hor

se)

20

5 0

41

22

7 36

5

3 12

35

4

6 4

12

2 24

8

24

0 24

29

4 Hr

vatsk

i toplo

krvnja

k (Cr

oatia

n War

mbloo

d)

30

1 2

36

30

8 38

5

3 15

20

6

7 12

13

0

18

3 14

2

27

290

Islan

dski

konj

(Icela

ndic

horse

) 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 1

4 Ka

sači

(Tro

tters)

H

rvatsk

i kas

ač (C

roati

an T

rotte

r) 29

0

0 14

3

1 8

7 0

3 9

1 1

3 3

1 2

1 3

0 18

10

7 A

merič

ki ka

sač (

Stan

dard

bred

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

0 0

2 A

ustrij

ski k

asač

(Aus

trian T

rotte

r) 0

0 0

1 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

3 J

ugos

laven

ski k

asač

(Yug

oslav

Tro

tter)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Ljut

omer

ski k

asač

(Ljut

omer

Tro

tter)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 2

Mađ

arsk

i kas

ač (H

unga

rian T

rotte

r) 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 N

izoze

mski

kasa

č (Ne

therla

nds T

rotte

r) 0

0 0

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

3 N

jemač

ki ka

sač (

Germ

an T

rotte

r) 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

4 O

rlov k

asač

(Orlo

v Tro

tter)

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Slov

ensk

i kas

ač (S

loven

ian T

rotte

r) 4

0 0

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 1

0 0

8 Š

veds

ki ka

sač (

Swee

desh

Tro

tter)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 3

Tali

jansk

i kas

ač (I

talian

Tro

tter)

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

2 0

1 6

Kisb

eri (K

isber

i) 1

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

3 Ko

nik (K

onik)

0

0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 Kr

ižanc

i i ne

pozn

ato po

rijeklo

(C

ross

bree

ds an

d unk

nown

pare

ntage

) 28

18

22

23

27

6

23

6 19

14

52

29

31

20

68

35

27

7

20

4 29

50

8

KWPN

(Kon

inklijk

e Ver

enigi

ng W

armb

loed

Paar

dens

tambo

ek N

eder

land)

1

0 0

8 3

1 1

2 0

1 0

0 1

1 0

0 0

0 1

1 3

24

Lipica

nac (

Lipizz

an)

15

172

3 30

8

9 19

11

4

4 17

7 29

2

14

8 3

28

10

194

2 18

76

0 Lip

icana

c nep

otpun

og po

rijekla

– B

knjig

a (L

ipizz

an of

inco

mplet

e orig

in-B

book

) 2

18

0 2

2 1

3 0

0 1

12

1 0

2 0

0 3

1 20

0

0 68

Mađa

rski h

ladno

krvnja

k (Hu

ngar

ian C

oldblo

od)

0 2

0 0

0 0

1 0

2 2

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8

Mađa

rski s

ports

ki ko

nj (H

unga

rian S

ports

Hor

se)

0 0

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

1 0

3 8

Mađa

rski to

plokrv

njak (

Hung

arian

War

mbloo

d)

1 0

0 6

6 1

1 2

0 6

2 0

1 0

2 0

3 2

0 1

3 37

Ma

lopols

ki (M

alopo

lski)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Meck

lenbu

rger

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Me

đimur

ski k

onj (M

edjim

urje

horse

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17

0 0

0 1

0 0

2 0

0 0

0 20

Mu

rges

e 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Ni

zoze

mski

jahać

i kon

j (Neth

erlan

ds R

idding

Hor

se)

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Page 52: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pasm

ine k

onja

/ Hor

se B

reed

s Po

sjedn

ici -

Župa

nije

/ Kee

pers

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

O

wne

rs T

otal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Noniu

s (No

nius)

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

5 1

0 0

0 0

0 0

6 0

0 14

Nj

emač

ki jah

aći k

onj (G

erma

n Ridd

ing H

orse

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Nj

emač

ki sp

ortsk

i kon

j (Ger

man S

ports

Hor

se)

1 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3

Njem

ački

toplok

rvnjak

(Ger

man W

armb

lood)

0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Ol

denb

urg (

Olde

nbur

g)

0 0

0 3

0 0

0 1

1 1

1 2

2 0

0 0

0 0

0 0

2 13

Pa

int H

orse

(Pain

t Hor

se)

4 0

0 5

0 1

3 1

2 1

2 1

1 3

4 0

1 4

1 2

5 41

Pe

ršero

n (Pe

rcher

on)

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

Pinta

bian

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Poljs

ki hla

dnok

rvnjak

(Poli

sh C

oldblo

od)

1 1

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 3

0 0

0 1

0 0

1 9

Poni

(Pon

y) 43

18

7

43

44

35

33

30

13

18

45

15

16

43

23

17

27

18

27

8 75

59

8 Še

tland

poni

(She

tland

pony

) 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

5 Ve

lški p

oni (W

elsh p

ony)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 2

Rhein

lande

r 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Sa

chse

n-An

haltin

er

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Sella

Italia

no

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 4

Sele

Fran

se (S

elle F

ranç

ais)

1 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 4

Shire

(Shir

e)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

Slov

ački

spor

tski p

oni (S

lovak

Spo

rts P

ony )

0

0 0

1 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 Sl

ovač

ki top

lokrvn

jak (S

lovak

War

mbloo

d)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 2

Slov

ensk

i toplo

krvnja

k (Sl

oven

ian W

armb

lood)

0

0 0

4 2

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

8 Ša

gija-

arap

(Sha

gya-

Arab

) 2

0 0

0 4

0 1

0 0

0 0

0 0

3 0

1 0

1 0

0 3

15

Švica

rski to

plokrv

njak (

Swiss

War

mbloo

d)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Talija

nski

toplok

rvnjak

(Ital

ian W

armb

lood)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 To

plokrv

njaci

(War

mbloo

d)

92

57

20

125

221

97

100

57

14

41

215

42

38

61

67

17

84

54

143

17

151

1.713

Tr

aken

er (T

rake

hner

) 4

5 0

4 23

0

3 0

1 1

2 1

0 1

0 0

0 0

2 1

4 52

Ve

stfala

c (W

estfa

len)

0 0

0 5

1 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

2 10

W

iekop

ol 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 Za

inger

sheid

e 2

0 0

4 0

0 1

1 0

0 1

1 0

0 0

1 0

0 1

0 0

12

Zweib

rück

er

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

BB-B

jelo

vars

ko-b

ilogo

rska

žup

anija

, BP

-Bro

dsko

-pos

avsk

a, D

N-D

ubro

vačk

o-ne

retv

ansk

a, G

Z-G

rad

Zagr

eb,

IS-Is

tars

ka,

KA-K

arlo

vačk

a, K

K-Ko

priv

ničk

o-kr

ižev

ačka

, KZ

-Kra

pins

ko-

zago

rska

, LS-

Ličk

o-se

njsk

a, M

Đ-M

eđim

ursk

a, O

B-O

sječ

ko-b

aran

jska

, PS-

Pože

ško-

slav

onsk

a, P

G-P

rimor

sko-

gora

nska

, SM

-Sis

ačko

-mos

lava

čka,

SD

-Spl

itsko

-dal

mat

insk

a, Š

K-Ši

bens

ko-

knin

ska,

VŽ-

Vara

ždin

ska,

VP-

Viro

vitič

ko-p

odra

vska

, VS-

Vuko

vars

ko-s

rijem

ska,

ZD

-Zad

arsk

a, Z

G-Z

agre

bačk

a

Page 53: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Broj

pos

jedni

ka m

agar

aca i

zebr

i u 20

18. g

odin

i pre

ma ž

upan

iji / N

umbe

r of d

onke

y kee

pers

in ye

ar 20

18 pe

r cou

nty

Pasm

ine m

agar

aca /

Don

key

Bree

ds

Posje

dnici

- Žu

pani

je / K

eepe

rs -

Cou

nty

Ukup

no

vlasn

ici

Keep

ers

Tota

l BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Istar

ski m

agar

ac (I

strian

Don

key)

1 1

7 0

84

0 0

0 1

1 1

0 6

1 27

8

1 1

0 5

3 14

8 Pr

imor

sko d

inarsk

i mag

arac

(Litto

ral D

inaric

Don

key)

32

11

36

13

44

13

14

7 23

6

22

10

23

24

186

108

17

14

11

93

33

740

Sjev

erno

-jadr

ansk

i mag

arac

(Nor

th Ad

riatic

Don

key)

0 0

0 0

21

0 0

0 2

1 0

0 13

0

1 0

1 0

0 0

0 39

Ma

garci

(Don

keys

) 5

3 4

8 23

5

4 0

6 1

4 2

14

6 13

40

1

4 2

7 5

157

BB-B

jelo

vars

ko-b

ilogo

rska

žup

anija

, BP

-Bro

dsko

-pos

avsk

a, D

N-D

ubro

vačk

o-ne

retv

ansk

a, G

Z-G

rad

Zagr

eb,

IS-Is

tars

ka,

KA-K

arlo

vačk

a, K

K-Ko

priv

ničk

o-kr

ižev

ačka

, KZ

-Kra

pins

ko-

zago

rska

, LS-

Ličk

o-se

njsk

a, M

Đ-M

eđim

ursk

a, O

B-O

sječ

ko-b

aran

jska

, PS-

Pože

ško-

slav

onsk

a, P

G-P

rimor

sko-

gora

nska

, SM

-Sis

ačko

-mos

lava

čka,

SD

-Spl

itsko

-dal

mat

insk

a, Š

K-Ši

bens

ko-

knin

ska,

VŽ-

Vara

ždin

ska,

VP-

Viro

vitič

ko-p

odra

vska

, VS-

Vuko

vars

ko-s

rijem

ska,

ZD

-Zad

arsk

a, Z

G-Z

agre

bačk

a

Broj

pos

jedni

ka b

asta

rda i

zebr

i u 20

18. g

odin

i pre

ma ž

upan

iji / N

umbe

r of h

ybrid

and z

ebra

keep

ers i

n yea

r 201

8 per

coun

ty

Bast

ardi

i zeb

re / H

ybrid

s an

d Ze

bras

Po

sjedn

ici -

Župa

nije

/ Kee

pers

- C

ount

y Uk

upno

vla

snici

Ke

eper

s To

tal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Mazg

e (Hi

nnies

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 Mu

le (M

ules)

0 0

1 1

2 0

0 0

0 0

0 0

5 0

5 0

0 0

0 0

0 14

Ze

bre (

Zebr

as)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

BB-B

jelo

vars

ko-b

ilogo

rska

žup

anija

, BP

-Bro

dsko

-pos

avsk

a, D

N-D

ubro

vačk

o-ne

retv

ansk

a, G

Z-G

rad

Zagr

eb,

IS-Is

tars

ka,

KA-K

arlo

vačk

a, K

K-Ko

priv

ničk

o-kr

ižev

ačka

, KZ

-Kra

pins

ko-

zago

rska

, LS-

Ličk

o-se

njsk

a, M

Đ-M

eđim

ursk

a, O

B-O

sječ

ko-b

aran

jska

, PS-

Pože

ško-

slav

onsk

a, P

G-P

rimor

sko-

gora

nska

, SM

-Sis

ačko

-mos

lava

čka,

SD

-Spl

itsko

-dal

mat

insk

a, Š

K-Ši

bens

ko-

knin

ska,

VŽ-

Vara

ždin

ska,

VP-

Viro

vitič

ko-p

odra

vska

, VS-

Vuko

vars

ko-s

rijem

ska,

ZD

-Zad

arsk

a, Z

G-Z

agre

bačk

a

8.3.

BRO

JNO

STAN

JE K

OPIT

ARA

- TRE

ND /

NUMB

ER O

F EQ

UIDA

E - T

REND

Br

oj re

gist

riran

ih ko

pita

ra u

per

iodu

od

1998

. do

2018

. god

ine /

Num

ber o

f reg

ister

ed eq

uidae

in th

e per

iod of

1998

and 2

018

19

98.

1999

. 20

00.

2001

. 20

02.

2003

. 20

04.

2005

. 20

06.

2007

. 20

08.

2009

. 20

10.

2011

. 20

12.

2013

. 20

14.

2015

. 20

16.

2017

. 20

18.

KONJ

I (Ho

rses

)

Akha

l-Tek

é -

7 11

12

18

11

14

17

17

18

25

28

30

30

29

27

25

25

32

30

31

Al

karsk

i kon

j 0

0 0

0 0

0 0

6 6

5 10

11

12

17

19

20

14

17

17

18

17

Am

eričk

i qua

rter k

onj

0 0

0 0

0 0

0 0

1 10

18

34

57

55

62

64

45

62

75

82

86

An

daluz

ijac

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 5

5 6

6 5

7 7

7 An

gloar

ap

0 0

0 0

0 7

13

17

16

17

20

18

23

27

26

28

25

28

28

27

25

Anglo

euro

pski

konj

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

5 8

11

Apalu

za

0 0

0 0

0 0

0 0

11

15

16

20

22

23

21

21

21

19

20

22

25

Arab

er

0 0

0 0

0 0

0 0

33

40

48

58

71

94

100

87

79

71

79

82

82

Arap

ski k

onj

80

93

140

124

151

196

242

273

284

318

359

396

433

444

448

425

409

437

445

444

419

Arap

ski p

unok

rvnjak

0

0 0

0 0

0 0

0 32

43

51

62

82

98

11

7 12

5 12

3 13

5 14

7 15

7 16

9

Page 54: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

19

98.

1999

. 20

00.

2001

. 20

02.

2003

. 20

04.

2005

. 20

06.

2007

. 20

08.

2009

. 20

10.

2011

. 20

12.

2013

. 20

14.

2015

. 20

16.

2017

. 20

18.

Austr

ijski

toplok

rvnjak

0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 2

3 3

3 4

4 1

1 1

1 2

Baye

r 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 4

5 5

6 6

Belgi

jski h

ladno

krvnja

k 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Belgi

jski s

ports

ki ko

nj 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

Belgi

jski to

plokrv

njak

0 0

0 0

0 0

0 0

1 2

2 2

2 2

2 2

8 9

9 11

13

Bo

sans

ko br

dski

konj

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 13

13

19

19

19

29

30

24

23

23

Če

ški s

ports

ki po

ni 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

1 1

Češk

i toplo

krvnja

k 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 3

3 3

3 3

3 1

3 3

3 2

Dans

ki top

lokrvn

jak

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 En

glesk

i pun

okrvn

jak

87

118

118

112

100

104

149

229

240

277

305

341

394

435

455

442

355

353

344

354

358

Frizi

jac

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

2 10

15

19

19

19

27

28

36

39

41

Fu

rioso

Nor

th St

ar

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 Gi

dran

0

0 0

0 0

10

12

15

15

15

13

22

30

53

62

60

53

66

73

81

85

Haflin

ger

0 0

0 0

0 3

4 4

20

27

49

70

100

116

125

135

132

141

142

140

135

Hano

vera

nac

16

14

19

13

6 5

8 19

20

22

27

35

40

40

41

37

25

29

30

32

33

He

sen

0 0

0 0

0 0

0 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 Hl

adno

krvnja

ci -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

25

105

270

436

558

600

645

700

Holšt

ajn

79

90

100

124

140

138

152

162

178

160

156

163

160

142

153

135

109

118

111

111

117

Hrva

tski h

ladno

krvnja

k 1.4

41

1.025

1.2

93

1.360

1.3

22

2.639

2.9

73

2.914

4.0

03

4.897

5.3

34

5.784

6.3

04

6.158

5.9

07

6.614

6.8

15

6.877

7.1

56

7.030

7.0

52

Hrva

tski ja

haći

poni

2 0

38

86

101

112

118

143

115

100

95

103

118

120

149

146

26

17

19

27

31

Hrva

tski p

osav

ac

1.111

1.1

17

1.132

1.1

44

1.600

2.5

56

3.046

3.3

21

3.513

3.5

16

4.350

4.7

25

4.909

4.9

44

5.228

5.1

31

5.167

4.6

91

4.679

4.8

71

5.085

Hr

vatsk

i špo

rtski

konj

- -

- -

- -

- -

- -

- 29

9 37

0 42

2 44

6 47

9 45

9 53

0 57

2 61

5 65

4 Hr

vatsk

i toplo

krvnja

k 34

16

6 33

5 34

3 51

7 52

8 47

4 47

0 49

3 53

2 57

5 60

5 62

2 68

3 63

4 63

9 44

3 46

9 47

7 48

4 46

8 Isl

ands

ki ko

nj 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 10

12

12

15

11

13

15

15

13

Ka

sači

(Tro

tters)

Ame

rički

kasa

č -

- -

- -

- -

- -

- -

2 2

2 3

3 2

2 2

4 3

Aus

trijsk

i kas

- -

- -

- -

- -

- -

- 2

2 3

1 1

1 1

2 3

3 H

rvatsk

i kas

121

135

161

182

161

216

239

261

289

295

332

350

381

390

369

320

224

243

238

229

205

Jug

oslav

ensk

i kas

- -

- -

- -

- -

- -

- 0

0 0

0 0

2 2

2 2

1 L

jutom

ersk

i kas

- -

- -

- -

- -

- -

- 0

1 1

1 1

1 1

1 1

2 M

ađar

ski k

asač

-

- -

- -

- -

- -

- -

2 2

3 3

4 4

4 4

4 4

Nizo

zems

ki ka

sač

- -

- -

- -

- -

- -

- 3

3 3

3 3

3 3

3 6

6 N

jemač

ki ka

sač

- -

- -

- -

- -

- -

- 12

11

11

11

13

12

12

12

12

8

Orlo

v kas

- -

- -

- -

- -

- -

- 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 S

loven

ski k

asač

-

- -

- -

- -

- -

- -

11

11

10

10

14

11

12

12

12

11

Šve

dski

kasa

č -

- -

- -

- -

- -

- -

4 4

5 5

5 2

2 2

2 5

Tali

jansk

i kas

- -

- -

- -

- -

- -

- 8

8 8

9 9

11

12

12

17

14

Kisb

eri

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 3

3 3

3 3

2 3

3 3

3 Ko

nik

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

42

42

42

Križa

nci

- -

- -

- -

101

187

221

273

307

447

526

539

502

543

542

707

731

789

799

KWPN

0

0 0

0 0

0 0

0 2

2 2

2 2

4 8

8 14

16

19

25

32

Lip

icana

c 48

5 53

3 53

5 56

5 69

1 67

1 79

7 91

0 1.0

03

1.165

1.2

31

1.329

1.5

48

1.754

1.9

69

2.166

1.9

81

2.062

2.1

54

2.118

2.1

12

Lipica

nac B

knjig

a 0

140

124

124

173

99

115

97

86

80

88

103

116

130

142

151

121

119

119

118

109

Page 55: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

19

98.

1999

. 20

00.

2001

. 20

02.

2003

. 20

04.

2005

. 20

06.

2007

. 20

08.

2009

. 20

10.

2011

. 20

12.

2013

. 20

14.

2015

. 20

16.

2017

. 20

18.

Mađa

rski h

ladno

krvnja

k 0

0 0

0 0

0 4

3 6

6 6

6 7

8 9

12

11

11

10

11

18

Mađa

rski s

ports

ki ko

nj 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

1 1

3 3

6 9

Mađa

rski to

plokrv

njak

0 0

0 0

0 0

20

33

37

38

44

51

54

59

56

55

49

50

53

46

48

Malop

olski

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

1 1

1 Me

cklen

burg

er

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

1 1

1 Me

đimur

ski k

onj

0 24

52

31

30

55

44

40

46

36

37

40

57

66

66

68

45

49

50

42

37

Mu

rges

e 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Nizo

zems

ki jah

aći k

onj

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 No

nius

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 13

15

18

16

18

22

24

27

Nj

emač

ki jah

aći k

onj

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Nj

emač

ki sp

ortsk

i kon

j 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

2 3

Njem

ački

toplok

rvnjak

0

0 0

0 0

0 0

0 2

2 2

2 2

2 1

1 1

1 1

2 1

Olde

nbur

g 0

0 0

0 0

2 7

11

9 10

12

12

15

15

16

16

16

20

21

22

21

Pa

int ko

nj 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 15

35

47

60

66

68

59

65

67

71

75

Pe

ršero

n 0

0 0

0 0

0 0

0 1

2 3

3 3

3 2

2 2

3 3

2 2

Pinta

bian

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 Po

ljski

hladn

okrvn

jak

0 0

0 0

0 0

0 0

1 27

28

28

26

26

26

25

18

18

19

24

23

Po

ljski

poluk

rvnjak

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

1 1

0 0

Poni

0 0

31

44

61

72

226

307

371

395

527

647

799

832

781

799

812

924

1.027

1.1

53

1.191

Rh

einlan

der

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

1 1

1 Sa

chen

-Anh

altine

r 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

Sele

Fran

se

0 0

0 0

0 0

1 2

3 3

3 3

3 3

3 1

3 4

4 4

4 Se

lla Ita

liano

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

2 4

Shag

ya A

rap

0 0

21

20

20

19

32

31

25

22

23

30

17

19

20

17

13

19

26

26

24

Shire

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 2

2 1

Slov

ački

spor

tski p

oni

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

2 2

2 Sl

ovač

ki top

lokrvn

jak

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 2

2 2

2 2

2 4

4 4

3 Sl

oven

ski to

plokrv

njak

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

2 2

5 5

5 7

8 Še

tland

poni

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 10

11

10

7

7 6

5 5

Švica

rski to

plokrv

njak

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Ta

lijans

ki top

lokrvn

jak

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 Tin

ker

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1

0 To

plokrv

njaci

- -

- -

- -

420

630

796

862

1.129

1.3

86

1.639

1.8

76

1.865

1.9

85

2.167

2.5

75

2.786

2.8

52

2.943

Tr

aken

er

38

47

96

71

69

90

101

105

113

120

114

121

139

144

159

140

96

106

104

102

101

Velš

poni

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

2 2

2 Ve

stfala

c 13

11

5

3 3

2 4

3 5

5 6

6 8

10

12

13

8 8

9 11

12

W

iekop

ol 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

Zang

ersh

eide

0 0

0 0

0 0

0 0

6 6

6 6

6 6

6 6

9 12

13

15

16

Zw

eibrü

cker

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

3 3

3 3

3 2

2 2

1 1

MAGA

RCI (

Donk

eys)

Maga

rci

587

932

1083

10

89

1150

84

5 11

12

1105

11

97

1348

18

39

2249

24

86

2828

30

95

2963

1.9

65

694

185

159

238

Istar

ski m

agar

ci -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 18

8 36

9 49

0 54

8 60

0 Pr

imor

sko d

inarsk

i mag

arci

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 1.3

26

2.091

2.4

39

2.721

Page 56: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

19

98.

1999

. 20

00.

2001

. 20

02.

2003

. 20

04.

2005

. 20

06.

2007

. 20

08.

2009

. 20

10.

2011

. 20

12.

2013

. 20

14.

2015

. 20

16.

2017

. 20

18.

Sjev

erno

-jadr

ansk

i mag

arci

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 70

96

10

6 12

4 BA

STAR

DI (H

ybrid

s)

Ma

zga

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 Mu

le 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

2 2

1 6

9 15

18

22

Ze

bre

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 3

3 3

3 3

3 3

3

Broj

ožd

rebl

jene ž

dreb

adi u

2018

. god

ini p

rem

a pas

min

i / Nu

mber

of ne

wbor

n foa

ls in

2018

per b

reed

AR

AK

OX

XX

GI

D HA

F HL

HH

HJ

P HP

K HT

HK

KR

LI

P LI

P-B

NON

PH

P T

TR

ZH

UK

KONJ

I (Ho

rses

) 3

8 13

13

6

4 22

1.0

88

4 1.2

88

33

5 7

16

180

7 3

1 35

66

2

1 2.8

05

AR-A

rabe

r, AK

-Ara

pski

konj,

OX-

Arap

ski p

unok

rvnjak

, XX-

Engle

ski p

unok

rvnjak

, GID

-Gidr

an, H

AF-H

afling

er, H

L-Hl

adno

krvnja

ci, H

H-Hr

vatsk

i hlad

nokrv

njak,

HJP-

Hrva

tski ja

haći

poni,

HP-

Hrva

tski p

osav

ac, H

ŠK-H

rvatsk

i špo

rtski

konj,

HT-

Hrva

tski to

plokrv

njak,

HK-H

rvatsk

i kas

ač, K

R-Kr

ižanc

i, LIP

-Lipi

cana

c, LIP

-B-L

ipica

nac-B

knjig

a, NO

N-No

nius,

PH-P

aint k

onj, P

-Pon

i, T-T

oplok

rvnjac

i, TR-

Trak

ener

, ZH-

Zang

ersh

eide,

UK-u

kupn

o

Broj

opu

ljene

pul

adi u

2018

. god

ini p

rem

a pas

min

i / Nu

mber

of ne

wbor

n don

keys

in 20

18 pe

r bre

ed

IM

PD

SJ

MA

G UK

MA

GARC

I (Do

nkey

s)

58

266

9 11

34

4 IM

-Ista

rski

mag

arci

, PD

-Prim

orsk

o-di

nars

ki m

agar

ci, S

J-Sj

ever

no-ja

dran

ski m

agar

ci, M

AG-m

agar

ci, U

K-uk

upno

8.4.

STA

NJE

KOPI

TARA

PRE

MA Ž

UPAN

IJAMA

/ NUM

BER

OF E

QUID

AE P

ER C

OUNT

Y Br

oj re

gist

riran

ih ko

nja u

2018

. god

ini p

rem

a žup

aniji

/ Num

ber o

f hor

ses i

n yea

r 201

8 per

coun

ty P

asm

ine k

onja

Hor

se B

reed

s Br

oj ko

nja -

Žup

anije

/ Num

ber o

f hor

ses

- Cou

nty

Ukup

no

Tota

l BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Ah

altek

inac (

Akha

l-Ték

e)

1 1

0 1

1 0

0 0

5 0

0 0

20

0 0

0 0

0 0

0 2

31

Alka

r (Al

kar)

0 1

1 1

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

13

0 0

0 0

0 0

17

Amer

ički q

uarte

r kon

j (A

meric

an Q

uarte

r Hor

se)

0 0

0 12

4

4 1

1 0

0 8

1 1

7 4

0 0

7 1

2 33

86

Anda

luzija

c (An

dalus

ian)

0 0

0 0

4 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7

Anglo

arap

(Ang

loara

b)

0 4

0 2

0 2

3 0

0 0

0 0

2 6

1 1

0 0

0 0

4 25

An

glo eu

rops

ki ko

nj (A

nglo

Euro

pean

Hor

se)

0 0

0 1

1 0

2 5

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 11

Ap

aluza

(App

aloos

a)

1 0

0 3

4 0

0 1

0 2

2 0

1 0

0 0

2 0

0 0

9 25

Ar

aber

(Ara

ber,

Arab

rass

e)

11

2 3

2 7

0 6

2 1

0 7

0 1

10

2 7

1 8

4 0

8 82

Ar

apsk

i kon

j (Ara

bian B

red)

45

2

1 19

28

4

3 6

5 6

28

3 44

14

4 8

11

3 28

1

0 30

41

9 Ar

apsk

i pun

okrvn

jak (P

ureb

red A

rab)

7

1 0

5 8

0 2

2 9

0 41

21

11

31

2

3 2

18

1 0

5 16

9 Au

strijs

ki top

lokrvn

jak (A

ustria

n War

mbloo

d)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

1 2

Page 57: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pas

min

e kon

ja H

orse

Bre

eds

Broj

konj

a - Ž

upan

ije / N

umbe

r of h

orse

s - C

ount

y Uk

upno

To

tal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Baye

r 0

0 0

2 1

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 1

6 Be

lgijsk

i hlad

nokrv

njak (

Belgi

an C

oldblo

od)

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Belgi

jski s

ports

ki ko

nj

(Belg

ian S

ports

Hor

se)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Belgi

jski to

plokrv

njak (

Belgi

an W

armb

lood)

0

0 0

9 1

0 1

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

13

Bosa

nsko

brds

ki ko

nj (B

osnia

n hor

se)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

22

0 0

0 0

0 0

0 1

23

Češk

i spo

rtski

poni

/ (Cz

ech S

ports

Pon

y)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Češk

i toplo

krvnja

k (Cz

ech W

armb

lood)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 1

2 Da

nski

toplok

rvnjak

/ (Da

nish W

armb

lood)

0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 En

glesk

i pun

okrvn

jak (T

horo

ughb

red)

8

6 1

34

18

1 5

2 6

1 1

2 6

17

97

3 62

5

2 8

73

358

Frizi

jac (F

risian

) 2

0 0

2 3

1 2

0 4

3 2

0 3

0 4

2 4

0 2

0 7

41

Furio

so N

orth

Star

2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 Gi

dran

(Gidr

an)

63

0 0

2 1

0 9

3 0

2 0

0 0

0 0

0 3

0 0

0 2

85

Haflin

ger (

Haflin

ger)

10

4 0

5 2

3 3

37

3 5

10

12

3 9

3 1

5 0

7 0

13

135

Hano

vera

nac (

Hann

over

ian)

5 1

0 13

1

0 0

0 0

2 3

0 0

0 1

0 1

0 0

0 6

33

Hese

n (He

ssen

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 Hl

adno

krvnja

ci (C

oldblo

ods)

56

53

0 15

3

187

12

12

129

2 30

5

39

28

10

5 7

18

4 16

69

70

0 Ho

lštajn

(Hols

tein)

24

1

1 16

4

12

15

2 2

2 7

0 1

1 1

0 3

0 1

1 23

11

7 Hr

vatsk

i hlad

nokrv

njak (

Croa

tian C

oldblo

od)

448

667

8 83

33

0 18

2 25

5 33

7 66

5 19

35

9 10

3 12

70

1430

43

12

60

20

9 29

93

45

0 7.0

52

Hrva

tski ja

haći

poni

(Cro

atian

Ridi

ng P

ony)

0

0 0

0 4

0 2

0 0

1 2

0 2

0 0

0 0

11

3 4

2 31

Hr

vatsk

i pos

avac

(Cro

atian

Pos

avac

) 17

0 11

2 0

90

3 10

4 25

12

15

1

7 39

2

3574

4

4 9

7 21

3

883

5.085

Hr

vatsk

i toplo

krvnja

k (Cr

oatia

n War

mbloo

d)

44

3 3

33

48

21

55

8 13

22

26

10

18

31

21

0

23

8 16

7

58

468

Hrva

tski š

ports

ki ko

nj

(Cro

atian

Spo

rts H

orse

) 77

7

0 62

30

16

64

10

24

60

89

10

5

5 13

6

45

16

51

0 64

65

4

Islan

dski

konj

(Icela

ndic

horse

) 0

0 0

3 0

0 0

0 0

0 0

5 0

0 0

2 0

0 0

0 3

13

Kasa

či (T

rotte

rs)

Hr

vatsk

i kas

ač (C

roati

an T

rotte

r) 49

0

0 17

4

1 19

34

0

4 14

8

0 3

4 1

3 1

10

4 29

20

5 Am

eričk

i kas

ač (S

tanda

rdbr

ed)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

2 0

0 3

Austr

ijski

kasa

č (Au

strian

Tro

tter)

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 3

Jugo

slave

nski

kasa

č (Yu

gosla

v Tro

tter)

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Ljutom

ersk

i kas

ač (L

jutom

er T

rotte

r) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

2 Ma

đarsk

i kas

ač (H

unga

rian T

rotte

r) 0

0 0

1 0

1 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 Ni

zoze

mski

kasa

č (Ne

therla

nds T

rotte

r) 0

0 0

0 3

1 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

6 Nj

emač

ki ka

sač (

Germ

an T

rotte

r) 1

0 0

0 0

0 0

2 0

0 1

3 0

0 0

1 0

0 0

0 0

8 Or

lov ka

sač (

Orlov

Tro

tter)

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Slov

ensk

i kas

ač (S

loven

ian T

rotte

r) 5

1 0

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

1 0

0 0

0 1

0 1

11

Šved

ski k

asač

(Swe

edes

h Tro

tter)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 3

0 0

0 0

0 0

0 0

1 5

Talija

nski

kasa

č (Ita

lian T

rotte

r) 1

0 0

1 1

0 0

0 0

0 4

0 0

0 0

0 0

0 6

0 1

14

Kisb

eri (K

isber

i) 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

3 Ko

nik (K

onik)

0

0 0

0 0

0 0

0 42

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 42

Kr

ižanc

i i ne

pozn

ato po

rijeklo

(C

ross

bree

ds an

d unk

nown

pare

ntage

) 39

25

55

12

42

6

35

8 58

19

69

39

67

32

12

3 52

34

10

28

4

42

799

Page 58: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pas

min

e kon

ja H

orse

Bre

eds

Broj

konj

a - Ž

upan

ije / N

umbe

r of h

orse

s - C

ount

y Uk

upno

To

tal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

KWPN

(Kon

inklijk

e Ver

enigi

ng W

armb

loed

Paar

dens

tambo

ek N

eder

land)

1

0 0

8 4

0 1

2 0

1 1

0 1

1 0

0 0

0 1

1 10

32

Lipica

nac (

Lipizz

an)

44

534

7 27

9

13

45

12

6 7

564

140

2 41

13

8

65

19

509

2 45

2.1

12

Lipica

nac n

epotp

unog

porije

kla –

B kn

jiga

(Lipi

zzan

of in

comp

lete o

rigin-

B bo

ok)

2 38

0

2 2

1 3

0 0

1 18

2

0 2

0 0

5 1

32

0 0

109

Mađa

rski h

ladno

krvnja

k (H

unga

rian C

oldblo

od)

0 6

0 0

0 0

1 0

4 2

5 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 18

Mađa

rski s

ports

ki ko

nj

(Hun

garia

n Spo

rts H

orse

) 0

0 0

2 1

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 2

0 1

0 2

9

Mađa

rski to

plokrv

njak

(Hun

garia

n War

mbloo

d)

2 0

0 7

8 1

3 3

0 7

2 0

0 0

2 0

3 5

0 2

3 48

Malop

olski

(Malo

polsk

i) 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Me

cklen

burg

er

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Međim

ursk

i kon

j (Med

jimur

je ho

rse)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 34

0

0 0

1 0

0 2

0 0

0 0

37

Murg

ese

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Nizo

zems

ki jah

aći k

onj

(Neth

erlan

ds R

idding

Hor

se)

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Noniu

s (No

nius)

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

10

2 0

0 0

0 0

0 13

0

0 27

Nj

emač

ki jah

aći k

onj

(Ger

man R

idding

Hor

se)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Njem

ački

spor

tski k

onj

(Ger

man S

ports

Hor

se)

1 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 3

Njem

ački

toplok

rvnjak

(G

erma

n War

mbloo

d)

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Olde

nbur

g (Ol

denb

urg)

1

0 0

5 0

0 0

1 1

2 1

2 2

0 0

0 0

0 0

0 6

21

Paint

Hor

se (P

aint H

orse

) 7

1 0

5 0

6 5

1 1

1 2

2 2

3 5

0 1

17

1 2

13

75

Perše

ron (

Perch

eron

) 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 Pi

ntabia

n 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Po

ljski

hladn

okrvn

jak (P

olish

Cold

blood

) 1

5 0

1 0

0 0

4 0

0 0

0 0

6 0

0 0

1 0

0 5

23

Poni

(Pon

y) 10

0 30

15

51

75

62

82

62

26

33

93

31

27

84

54

27

47

31

49

24

18

8 1.1

91

Šetla

nd po

ni (S

hetla

nd po

ny)

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 5

Velšk

i pon

i (Wels

h pon

y) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 1

2 Rh

einlan

der

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Sach

sen-

Anha

ltiner

0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Se

lla Ita

liano

0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

4 Se

le Fr

anse

(Sell

e Fra

nçais

) 1

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

4 Sh

ire (S

hire)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 Sl

ovač

ki sp

ortsk

i pon

i (Slov

ak S

ports

Pon

y )

0 0

0 1

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

Slov

ački

toplok

rvnjak

(Slov

ak W

armb

lood)

0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

3 Sl

oven

ski to

plokrv

njak

(Slov

enian

War

mbloo

d)

0 0

0 3

2 0

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 8

Šagij

a-ar

ap (S

hagy

a-Ar

ab)

2 0

0 0

5 0

1 0

0 0

0 0

0 4

0 1

0 8

0 0

3 24

Šv

icarsk

i toplo

krvnja

k (Sw

iss W

armb

lood)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1

Page 59: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pas

min

e kon

ja H

orse

Bre

eds

Broj

konj

a - Ž

upan

ije / N

umbe

r of h

orse

s - C

ount

y Uk

upno

To

tal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Talija

nski

toplok

rvnjak

(Ital

ian W

armb

lood)

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 To

plokrv

njaci

(War

mbloo

d)

155

93

41

107

440

240

156

92

32

91

337

75

70

115

130

22

112

100

210

31

294

2.943

Tr

aken

er (T

rake

hner

) 6

17

0 1

38

0 4

0 1

8 3

2 0

1 0

0 0

0 5

1 14

10

1 Ve

stfala

c (W

estfa

len)

0 0

0 4

1 0

0 0

0 1

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

4 12

W

iekop

ol 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

1 Za

inger

sheid

e 2

0 0

3 0

0 1

1 0

0 4

2 0

0 0

1 0

0 0

0 2

16

Zweib

rück

er

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Ukup

no / T

otal

1.3

98

1.617

13

6 68

3 1.1

46

874

825

665

1.053

34

2 1.7

59

524

1.628

5.5

91

561

170

506

529

1.014

20

5 2.4

23

23.64

9 BB

-Bje

lova

rsko

-bilo

gors

ka ž

upan

ija,

BP-B

rods

ko-p

osav

ska,

DN

-Dub

rova

čko-

nere

tvan

ska,

GZ-

Gra

d Za

greb

, IS

-Ista

rska

, KA

-Kar

lova

čka,

KK-

Kopr

ivni

čko-

križ

evač

ka,

KZ-K

rapi

nsko

-za

gors

ka, L

S-Li

čko-

senj

ska,

-Međ

imur

ska,

OB-

Osj

ečko

-bar

anjs

ka, P

S-Po

žešk

o-sl

avon

ska,

PG

-Prim

orsk

o-go

rans

ka, S

M-S

isač

ko-m

osla

vačk

a, S

D-S

plits

ko-d

alm

atin

ska,

ŠK-

Šibe

nsko

-kn

insk

a, V

Ž-Va

ražd

insk

a, V

P-Vi

rovi

tičko

-pod

ravs

ka, V

S-Vu

kova

rsko

-srij

emsk

a, Z

D-Z

adar

ska,

ZG

-Zag

reba

čka

Broj

regi

strir

anih

mag

arac

a u 20

18. g

odin

i pre

ma ž

upan

iji / N

umbe

r of d

onke

ys in

year

2018

per c

ounty

Pa

smin

e mag

arac

a D

onke

y Br

eeds

Br

oj m

agar

aca -

Žup

anije

/ N

umbe

r of d

onke

ys -

Cou

nty

Ukup

no

Tota

l BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Ist

arsk

i mag

arac

(Istr

ian D

onke

y) 5

3 38

0

454

0 0

0 1

5 0

0 10

0

44

25

1 1

0 7

6 60

0 Pr

imor

sko d

inarsk

i mag

arac

/ (Lit

toral

Dina

ric D

onke

y) 16

2 92

18

5 19

11

7 87

36

29

13

4 21

46

29

41

11

9 52

3 43

6 48

53

28

36

5 15

1 2.7

21

Sjev

erno

-jadr

ansk

i mag

arac

/ (No

rth A

driat

ic Do

nkey

) 0

0 0

0 80

0

0 0

6 1

0 0

33

0 2

0 2

0 0

0 0

124

Maga

rci (D

onke

ys)

6 3

6 1

42

6 5

0 12

1

7 4

19

14

9 74

1

5 2

10

11

238

Ukup

no / T

otal

17

3 98

22

9 20

69

3 93

41

29

15

3 28

53

33

10

3 13

3 57

8 53

5 52

59

30

38

2 16

8 3.6

83

BB-B

jelo

vars

ko-b

ilogo

rska

žup

anija

, BP

-Bro

dsko

-pos

avsk

a, D

N-D

ubro

vačk

o-ne

retv

ansk

a, G

Z-G

rad

Zagr

eb,

IS-Is

tars

ka,

KA-K

arlo

vačk

a, K

K-Ko

priv

ničk

o-kr

ižev

ačka

, KZ

-Kra

pins

ko-

zago

rska

, LS-

Ličk

o-se

njsk

a, M

Đ-M

eđim

ursk

a, O

B-O

sječ

ko-b

aran

jska

, PS-

Pože

ško-

slav

onsk

a, P

G-P

rimor

sko-

gora

nska

, SM

-Sis

ačko

-mos

lava

čka,

SD

-Spl

itsko

-dal

mat

insk

a, Š

K-Ši

bens

ko-

knin

ska,

VŽ-

Vara

ždin

ska,

VP-

Viro

vitič

ko-p

odra

vska

, VS-

Vuko

vars

ko-s

rijem

ska,

ZD

-Zad

arsk

a, Z

G-Z

agre

bačk

a

Broj

regi

strir

anih

bas

tard

a i ze

bri u

2018

. god

ini p

rem

a žup

aniji

/ Num

ber o

f hyb

rids a

nd ze

bras

in ye

ar 20

18 pe

r cou

nty

Bast

ardi

i zeb

re

Hyb

rids

and

Zebr

as

Broj

bas

tard

a i ze

bri -

Žup

anije

/ N

umbe

r of h

ybrid

s an

d ze

bras

- C

ount

y Uk

upno

pos

jedni

ci Ke

eper

s To

tal

BB

BP

DN

GZ

IS

KA

KK

KZ

LS

OB

PS

PG

SM

SD

ŠK

VP

VS

ZD

ZG

Mazg

e (Hi

nnies

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 0

3 Mu

le (M

ules)

0 0

1 1

2 0

0 0

0 0

0 0

5 0

12

0 0

0 0

1 0

22

Zebr

e (Ze

bras

) 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 Uk

upno

/ Tot

al

0 0

1 1

2 0

0 0

0 0

3 0

5 0

12

0 0

0 0

4 0

28

BB-B

jelo

vars

ko-b

ilogo

rska

žup

anija

, BP

-Bro

dsko

-pos

avsk

a, D

N-D

ubro

vačk

o-ne

retv

ansk

a, G

Z-G

rad

Zagr

eb,

IS-Is

tars

ka,

KA-K

arlo

vačk

a, K

K-Ko

priv

ničk

o-kr

ižev

ačka

, KZ

-Kra

pins

ko-

zago

rska

, LS-

Ličk

o-se

njsk

a, M

Đ-M

eđim

ursk

a, O

B-O

sječ

ko-b

aran

jska

, PS-

Pože

ško-

slav

onsk

a, P

G-P

rimor

sko-

gora

nska

, SM

-Sis

ačko

-mos

lava

čka,

SD

-Spl

itsko

-dal

mat

insk

a, Š

K-Ši

bens

ko-

knin

ska,

VŽ-

Vara

ždin

ska,

VP-

Viro

vitič

ko-p

odra

vska

, VS-

Vuko

vars

ko-s

rijem

ska,

ZD

-Zad

arsk

a, Z

G-Z

agre

bačk

a

Page 60: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

8.5.

STA

NJE

KOPI

TARA

PRE

MA K

ATEG

ORIJA

MA / N

UMBE

R OF

EQU

IDAE

PER

CAT

EGOR

Y Br

oj re

gist

riran

ih ko

nja u

2018

. god

ini p

rem

a kat

egor

iji / N

umbe

r of h

orse

s in y

ear 2

018 p

er ca

tegor

y

Pas

min

e kon

ja H

orse

Bre

eds

Rasp

lodn

i pa

stus

i Br

eedi

ng

stal

lions

Past

usi

Stal

lions

Ka

stra

ti G

eldi

ngs

Rasp

lodn

e ko

bile

Bro

odm

ares

Kobi

le M

ares

Mušk

a om

ad

– dv

ogod

išnja

2yo

colts

Mušk

a om

ad –

jedno

godi

šnja

Year

ling

colts

Žens

ka o

mad

– d

vogo

dišn

ja 2y

o fil

lies

Žens

ka o

mad

– jed

nogo

dišn

ja Ye

arlin

g fil

lies

Mušk

a žd

reba

d M

ale

foal

s

Žens

ka

ždre

bad

Fem

ale

foal

s Uk

upno

To

tal

Akha

l-Tek

é 5

3 2

10

8 2

0 1

0 0

0 31

Al

karsk

i kon

j 0

2 4

5 4

0 1

0 1

0 0

17

Amer

ički q

uarte

r kon

j 7

6 13

30

22

2

2 1

3 0

0 86

An

daluz

ijac

1 2

0 3

1 0

0 0

0 0

0 7

Anglo

arap

4

7 1

7 5

1 0

0 0

0 0

25

Anglo

euro

pski

konj

0 2

1 0

5 0

0 3

0 0

0 11

Ap

aluza

3

1 2

5 10

1

0 2

1 0

0 25

Ar

aber

7

9 13

22

22

2

1 2

1 3

0 82

Ar

apsk

i kon

j 52

83

54

11

1 77

9

6 11

8

3 5

419

Arap

ski p

unok

rvnjak

27

29

7

44

32

5 6

4 2

1 12

16

9 Au

strijs

ki top

lokrvn

jak

0 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 2

Baye

r 0

0 2

1 3

0 0

0 0

0 0

6 Be

lgijsk

i hlad

nokrv

njak

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Belgi

jski s

ports

ki ko

nj 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 Be

lgijsk

i toplo

krvnja

k 0

2 5

2 4

0 0

0 0

0 0

13

Bosa

nsko

brds

ki ko

nj 1

7 1

4 8

1 0

1 0

0 0

23

Češk

i spo

rtski

poni

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

Češk

i toplo

krvnja

k 0

0 1

1 0

0 0

0 0

0 0

2 Da

nski

toplok

rvnjak

0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 En

glesk

i pun

okrvn

jak

41

77

31

95

83

2 4

6 6

7 6

358

Frizi

jac

1 11

3

7 16

0

1 1

1 0

0 41

Fu

rioso

Nor

th St

ar

0 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 2

Gidr

an

7 10

6

25

19

4 2

2 4

4 2

85

Haflin

ger

6 25

10

41

42

0

2 3

2 0

4 13

5 Ha

nove

rana

c 4

1 5

10

12

0 0

0 1

0 0

33

Hese

n 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 Hl

adno

krvnja

ci 0

263

97

31

239

6 20

7

15

16

6 70

0 Ho

lštajn

15

16

19

44

23

0

0 0

0 0

0 11

7 Hr

vatsk

i hlad

nokrv

njak

296

483

7 2.7

38

1.015

15

1 27

6 43

3 56

5 47

2 61

6 7.0

52

Hrva

tski ja

haći

poni

1 2

4 4

11

0 3

0 2

1 3

31

Hrva

tski p

osav

ac

138

136

3 2.2

00

417

68

141

298

396

627

661

5.085

Hr

vatsk

i špo

rtski

konj

40

173

45

116

183

21

9 16

18

18

15

65

4 Hr

vatsk

i toplo

krvnja

k 20

90

63

12

4 14

0 6

5 8

7 1

4 46

8 Isl

ands

ki ko

nj 2

1 1

5 3

0 0

1 0

0 0

13

Kasa

či (T

rotte

rs)

A

merič

ki ka

sač

1 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 3

Page 61: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pas

min

e kon

ja H

orse

Bre

eds

Rasp

lodn

i pa

stus

i Br

eedi

ng

stal

lions

Past

usi

Stal

lions

Ka

stra

ti G

eldi

ngs

Rasp

lodn

e ko

bile

Bro

odm

ares

Kobi

le M

ares

Mušk

a om

ad

– dv

ogod

išnja

2yo

colts

Mušk

a om

ad –

jedno

godi

šnja

Year

ling

colts

Žens

ka o

mad

– d

vogo

dišn

ja 2y

o fil

lies

Žens

ka o

mad

– jed

nogo

dišn

ja Ye

arlin

g fil

lies

Mušk

a žd

reba

d M

ale

foal

s

Žens

ka

ždre

bad

Fem

ale

foal

s Uk

upno

To

tal

Aus

trijsk

i kas

0 0

0 0

3 0

0 0

0 0

0 3

Hrva

tski k

asač

5

39

34

61

46

8 2

1 2

4 3

205

Jug

oslav

ensk

i kas

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Ljut

omer

ski k

asač

0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 0

2 M

ađar

ski k

asač

0

1 0

3 0

0 0

0 0

0 0

4 N

izoze

mski

kasa

č 1

2 0

1 2

0 0

0 0

0 0

6 N

jemač

ki ka

sač

3 0

0 4

1 0

0 0

0 0

0 8

Orlo

v kas

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

Slov

ensk

i kas

1 0

2 5

3 0

0 0

0 0

0 11

Š

veds

ki ka

sač

0 1

0 1

3 0

0 0

0 0

0 5

Tali

jansk

i kas

0 2

1 6

5 0

0 0

0 0

0 14

Ki

sber

i 1

0 1

0 1

0 0

0 0

0 0

3 Ko

nik

0 20

0

0 20

1

0 1

0 0

0 42

Kr

ižanc

i 5

174

103

96

359

13

8 12

13

9

7 79

9 KW

PN

1 6

7 6

12

0 0

0 0

0 0

32

Lipica

nac

88

483

92

599

411

53

71

71

64

80

100

2.112

Lip

icana

c B kn

jiga

0 27

6

30

30

1 4

1 3

2 5

109

Mađa

rski h

ladno

krvnja

k 4

4 0

1 4

1 4

0 0

0 0

18

Mađa

rski s

ports

ki ko

nj 1

1 2

0 5

0 0

0 0

0 0

9 Ma

đarsk

i toplo

krvnja

k 1

2 11

22

12

0

0 0

0 0

0 48

Ma

lopols

ki 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Me

cklen

burg

er

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

Međim

ursk

i kon

j 1

4 0

18

11

0 0

2 1

0 0

37

Murg

ese

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Nizo

zems

ki jah

aći k

onj

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

Noniu

s 2

3 0

5 8

0 2

4 0

2 1

27

Njem

ački

jahać

i kon

j 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

1 Nj

emač

ki sp

ortsk

i kon

j 0

1 1

1 0

0 0

0 0

0 0

3 Nj

emač

ki top

lokrvn

jak

0 0

0 0

1 0

0 0

0 0

0 1

Olde

nbur

g 3

1 4

9 4

0 0

0 0

0 0

21

Paint

konj

4 14

9

17

23

1 1

2 3

1 0

75

Perše

ron

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2

Pinta

bian

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Poljs

ki hla

dnok

rvnjak

3

8 0

1 11

0

0 0

0 0

0 23

Po

ni 49

31

2 79

18

7 44

5 19

19

22

24

18

17

1.1

91

Rhein

lande

r 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 Sa

chen

-Anh

altine

r 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Se

le Fr

anse

0

1 1

2 0

0 0

0 0

0 0

4 Se

lla Ita

liano

0

0 1

0 3

0 0

0 0

0 0

4 Sh

agya

Ara

p 1

3 2

6 7

1 0

3 1

0 0

24

Page 62: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

Pas

min

e kon

ja H

orse

Bre

eds

Rasp

lodn

i pa

stus

i Br

eedi

ng

stal

lions

Past

usi

Stal

lions

Ka

stra

ti G

eldi

ngs

Rasp

lodn

e ko

bile

Bro

odm

ares

Kobi

le M

ares

Mušk

a om

ad

– dv

ogod

išnja

2yo

colts

Mušk

a om

ad –

jedno

godi

šnja

Year

ling

colts

Žens

ka o

mad

– d

vogo

dišn

ja 2y

o fil

lies

Žens

ka o

mad

– jed

nogo

dišn

ja Ye

arlin

g fil

lies

Mušk

a žd

reba

d M

ale

foal

s

Žens

ka

ždre

bad

Fem

ale

foal

s Uk

upno

To

tal

Shire

0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 Sl

ovač

ki sp

ortsk

i pon

i 0

0 2

0 0

0 0

0 0

0 0

2 Sl

ovač

ki top

lokrvn

jak

0 0

0 1

2 0

0 0

0 0

0 3

Slov

ensk

i toplo

krvnja

k 0

1 3

1 3

0 0

0 0

0 0

8 Še

tland

poni

0 1

0 4

0 0

0 0

0 0

0 5

Švica

rski to

plokrv

njak

0 0

1 0

0 0

0 0

0 0

0 1

Talija

nski

toplok

rvnjak

0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 To

plokrv

njaci

11

548

533

415

1.123

57

54

69

67

34

32

2.9

43

Trak

ener

7

22

13

29

25

1 0

1 1

1 1

101

Velš

poni

0 0

1 0

1 0

0 0

0 0

0 2

Vestf

alac

0 1

4 2

5 0

0 0

0 0

0 12

W

iekop

ol 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

1 Za

nger

sheid

e 2

2 2

6 3

0 0

0 0

1 0

16

Zweib

rück

er

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 1

Uku

pno

/ Tot

al

876

3.127

1.3

21

7.231

5.0

07

437

644

989

1.212

1.3

05

1.500

23

.649

Broj

regi

strir

anih

mag

arac

a u 20

18. g

odin

i pre

ma k

ateg

oriji

/ Num

ber o

f don

keys

in ye

ar 20

18 pe

r cate

gory

Pas

min

e mag

arac

a /

Don

key

Bree

ds

Rasp

lodn

i pa

stus

i Pa

stus

i Ka

stra

ti Ra

splo

dne

kobi

le Ko

bile

Mušk

a om

ad -

dvog

odišn

ja Mu

ška o

mad

– jed

nogo

dišn

ja Že

nska

om

ad

– dvo

godi

šnja

Žens

ka o

mad

– jed

nogo

dišn

ja Mu

ška p

ulad

Že

nska

pul

ad

Ukup

no

Istar

ski m

agar

ci 44

47

6

195

122

16

24

41

47

23

35

600

Prim

orsk

o dina

rski m

agar

ac

264

385

17

718

542

109

130

135

155

121

145

2.721

Sj

ever

no-ja

dran

ski m

agar

ac

10

10

2 42

18

8

6 7

12

6 3

124

Maga

rci

4 62

44

10

67

8

10

13

9 5

6 23

8 U

kupn

o / T

otal

32

2 50

4 69

96

5 74

9 14

1 17

0 19

6 22

3 15

5 18

9 3.6

83

Broj

regi

strir

anih

bas

tard

a i ze

bri u

2018

. god

ini p

rem

a kat

egor

iji / N

umbe

r of h

ybrid

s and

zebr

as in

year

2018

per c

atego

ry

Bas

tard

i i ze

bre /

Hyb

rids

and

Zebr

as

Rasp

lodn

i pa

stus

i Pa

stus

i Ka

stra

ti Ra

splo

dne

kobi

le Ko

bile

Mušk

a om

ad -

dvog

odišn

ja Mu

ška o

mad

– jed

nogo

dišn

ja Že

nska

om

ad –

dvog

odišn

ja Že

nska

om

ad

– jed

nogo

dišn

ja Mu

ška

ždre

bad

Žens

ka

ždre

bad

Ukup

no

Mazg

e 0

2 0

0 1

0 0

0 0

0 0

3 Mu

le 0

3 7

0 9

0 1

0 2

0 0

22

Zebr

e 0

0 0

0 3

0 0

0 0

0 0

3 Uk

upno

/ Tot

al

0 5

7 0

13

0 1

0 2

0 0

28

Page 63: Konjogojstvo GI2018 SLOG 2...tara i vlasnika po županijama. Godišnje iz-vješće služi kao detaljan prikaz važnih para-metara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem

2018

KopitariEquidae Breeding

Ministarstvo poljoprivrede / Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

[email protected]

www.poljoprivreda.gov.hr