kongre Özet kitabı - booxys

of 243/243
Kongre Özet Kitabı Editörler Prof.Dr. Muharrem Kaya Arş.Gör. Aykut ŞENER Arş.Gör. Emre BIÇAKÇI Arş.Gör. Muhammed BIYIKLI Arş.Gör.Dr. Ruziye KARAMAN http://www.tarlabitkileri2019.org/

Post on 30-Oct-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
i
ÖNSÖZ
Türk tarmnn ve tarma dayal sanayisinin gelimesi büyük ölçüde tarla bitkileri tarmna
bal olup, ülkemizde tarm alanlarnn %83’ünde tarla bitkileri yetitiricilii yaplmaktadr. Dünyada
tarm yaplan ve “stratejik” olarak kabul edilen en önemli 10 kültür bitkisi (buday, msr, çeltik, sorgum, arpa, patates, ekerkam, ekerpancar, soya ve pamuk) tarla bitkileri içerisinde yer almakta
olup, ekerkam dnda hepsi ülkemizde rahatlkla yetitirilebilmektedir. Gelecekte de artan gda
gereksinimlerine bal olarak tarla bitkileri üretimi, uluslararas ilikilerde su ve petrol gibi stratejik bir öneme sahip olacaktr. Ayrca, Türkiye u anda tarm ekonomisi bakmndan dünyann 7., Avrupa
Birlii’nin 1. büyük ekonomisine sahip bir ülke konumundadr. Ancak son yllarda; ülkemizde tarm
topraklar, çayr meralar, ormanlar ve zeytinlikler azalmakta, doal varlklar, su ve toprak
kaynaklarnda tahribatlar olmaktadr. Toprak ve su kaynaklar yanl kullanlmakta, yüksek girdi maliyetlerinin altnda ezilen üreticiler tarmdan uzaklamaktadr. Neredeyse 3 milyon hektar tarm
arazisi terk edilmi, 2 milyondan fazla çiftçi üretimden vazgeçmitir. Ülkemizde tarmsal üretimde
yaanlan sorunlar ve bu sorunlarn bir yansmas olarak d almn artmas karsnda tarmsal üretimin günümüz koullarna göre planlanmas ve tarm politikalarnn gözden geçirilmesi mutlak bir
zorunluluktur. Son yllarda endüstriyel alanlarda ortaya konulan yenilikler, tarma entegre edilerek,
tarmsal üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili girdiler akllca ve hassas olarak yönetilerek daha
ekonomik ve rekabet edebilir, çevreye duyarl ve sürdürülebilir bir tarmsal üretim hedeflenmelidir.
Bilim ve teknolojideki gelimelere bal olarak tarla tarmnda yaanan hzl dönüümlerin
uzanda kalmamak, bilakis Türkiye’de çada anlamda tarmsal eitim ve öretimin balad Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de ifade ettii gibi
“muasr medeniyetler seviyesinin üzerine çkmalyz” hedefine ulamak için çalmalyz.
Tarla Bitkileri Kongreleri gibi spesifik kongrelerde; dünya ve Türkiye tarmndaki deiim ve
gelimeler gözden geçirilerek ülkemiz tarmnn potansiyelleri, geni boyutlaryla sorunlar, bunlarn
çözümlerine ilikin politika, program ve uygulamalar irdelenerek, tarmsal kamuoyu oluturulmas ve karar alclarn ve uygulayclarn kullanabilmesi için de yararl olabilecek görü ve önerilerin
üretilmektedir. lk olarak 1994 ylnda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
tarafndan düzenlenen Tarla Bitkileri Kongresi, sonraki yllarda geleneksel olarak 2 ylda bir
düzenlenmeye balanmtr. Bu kapsamda; Türkiye 13. Ulusal, 1. Uuslararas Tarla Bitkileri Kongresi, Tarla Bitkileri Bilimi Derneinin katklaryla, Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafndan 01 – 04 Kasm 2019 tarihlerinde Antalya’da
düzenlenmitir.
bitkileri alanlarnda olmak üzere toplam 240 bildiri özeti gönderilmitir. Bavuru yaplan özetler, bilim
kurulu ve düzenleme komitesinin görü ve önerileri dorultusunda deerlendirilmi olup, 178 sunulu ve 48 poster bildiriye kongre programnda yer verilmitir. Kabul edilen bildirilerin tamamna yakn
kongremizde sunulmutur. Ayrca kongremize farkl ülkelerden 34 yabanc aratrc katlm
gerçeklemitir.
özverili çalmalar yannda, çeitli kurum ve kiilerin de deerli katklar olmutur. Bu kapsamda üniversitemiz rektörlüüne, Ziraat Fakültesi dekanlna, bölümümüz örenci ve çalanlarna, Bitki
Islahçlar Alt Birlii’ne, Akdeniz Tbbi ve Aromatik Bitkiler Derneine, Sebat Gül Ya Fabrikasna,
nan Tarm irketine, S.S. Isparta Çünür Kooperatifine, KWS ve Nat Agro irketlerine, birçok
Üniversite, Kamu Kurumu ve Özel Sektör Kurulularndan bildirili ya da bildirisiz olarak katlm
salayan çok deerli aratrclara teekkür ederiz.
Ayrca, kongremizin düzenlenmesi ve kongre aamasnda; kongre sekretaryasnda önemli
görevler üstlenen Ara. Gör. Emre BIÇAKÇI, Ara. Gör. Aykut ENER, Ara. Gör. Dr. Ruziye KARAMAN ve Ara. Gör. Muhammed BIYIKLI ile kongrenin baarl olmasnda büyük destekler
veren “CNS Kongre Organizasyonlar” firmasndan Mustafa ÖZCAN, kongre sonras makalelerin
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
ii
yaymlanmasnda; çok deerli katklar ve özverili çalmalar nedeniyle TURJAF dergisi editörleri Sayn Prof. Dr. Ahmet EKEROLU ve Doç. Dr. Hasan ELEROLU, CUPMAP dergisi editörü
Prof. Dr. Nazm EKEROLU ve kongre elektronik kitabnn hazrlanmasnda yardmlarn
esirgemeyen Prof. Dr. Ali COKAN’a teekkür ederiz.
Kongre sonuçlarnn bata tarla bitkileri bilimi olmak üzere, bütün bilim camias için hayrl
olmasn dileriz.
Düzenleme Komitesi Bakan
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
iii
KURULLAR
Prof. Dr. Adnan Nurhan YILDIRIM, Ziraat Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Tahsin KARADOAN, Tarla Bitkileri Bölüm Bakan
KONGRE DÜZENLEME KURULU BAKANI
Prof. Dr. Muharrem KAYA
Ara. Gör. Emre BIÇAKÇI
Ara. Gör. Aykut ENER
Ara. Gör. Muhammed BIYIKLI
Ör. Grv. Mehmet ALAGÖZ
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
iv
ALYEV CHNGZ Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi, Azerbaycan
STANSAW ROLBECK University of Science and Technology in Bydgoszcz, Bernardyska 6,
85-029 Bydgoszcz, Poland
of Tabriz, Tabriz, Iran
AMR RAHM Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Urmia University,
Urmia
FATEMEH AHMAD Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University,
Urmia
MAHVSH AJAZ Department of Eastern Medicines and Surgery Faculty of Life Sciences
GC University Faisalabad, Pakistan
HCRET ASLI YALÇIN Departments of Crop Genetics, John Innes Centre, Norwich Research
Park, Norwich, NR4 7UH, UK
FALAH SALEH MOHAMMED Department of Biology, Faculty of Science, Zakho University, Zakho,
Iraq
Sciences of Ukraine
University, Pharmacognosy Department
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
v
Prof. Dr. ABDULLAH KARASU Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. ABDULLAH ÖKTEM Harran Üniversitesi
Prof. Dr. AHMET ZEYBEK Mula Stk Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. AL ÖZTÜRK Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. AL TOPAL Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. AYDIN AKKAYA Sütçü mam Üniversitesi
Prof. Dr. B. TUBA BICER Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. BAYRAM SADE Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. BLAL DENZ Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. BURHAN KARA Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. CELALEDDN BARUTÇULAR Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. CEMALETTN YAAR ÇFTÇ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. CENGZ TOKER Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. CEVDET AKDA Gaziosmanpaa Üniversitesi
Prof. Dr. CUMA AKINCI Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. DDEM ARPALI Yüzüncüyl Üniversitesi
Prof. Dr. ERKUT PEKEN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. ERCAN CEYHAN Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. FAHR SÖNMEZ Gaziosmanpaa Üniversitesi
Prof. Dr. FAK KANTAR Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. FARUK TOKLU Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. HAKAN ÖZKAN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. HAKAN ULUKAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. HASAN KILIÇ Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. HATCE BOZOLU Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. HATCE ÖÜTCÜ Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. HÜSEYN GÖZÜBENL Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. LHAN TURGUT Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. LKNUR AKGÜN Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. RFAN ÖZBERK Harran Üniversitesi
Prof. Dr. SMET BAER Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. KAML HALLOLU Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. KHALD M. KHAWAR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. KÖKSAL YADI Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. LEYLA DKUT Sütçü mam Üniversitesi
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
vi
Prof. Dr. MEHMET AYÇÇEK Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET KARACA Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET KILINÇ Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET ÜLKER Yüzüncüyl Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET YAMUR Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. MELAHAT AVCI BRSN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. METN ALTINBA Ege Üniversitesi
Prof. Dr. METN TOSUN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. MEVLÜT AKÇURA Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. MURAT ERMAN Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. MURAT OLGUN Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA ÇÖLKESEN Sütçü mam Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA GÜLER Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA ÖNDER Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. MUZAFFER TOSUN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. NAZAN DAÜSTÜ Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. NEJDET BUDAK Ege Üniversitesi
Prof. Dr. NEJDET KANDEMR Gaziosmanpaa Üniversitesi
Prof. Dr. NEVZAT AYDIN Karaman Üniversitesi
Prof. Dr. NUR YILMAZ Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. OUZ BLGN Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. OKAN ENER Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. OSMAN EREKUL Adnan Menderes
Prof. Dr. RAMAZAN DOAN Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. SABR GÖKMEN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. SAME Ü. KNCKARAKAYA Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. SÜLEYMAN SOYLU Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. TACETTN YABASANLAR Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. TEMEL GENÇTAN Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. TANER AKAR Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. TEVRCAN DOKUYUCU Sütçü mam Üniversitesi
Prof. Dr. VAHDETTN ÇFTÇ zzet Baysal
Prof. Dr. ZAHT K. KORKUT Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. ZEK MUT Bilecik eyh Edibali Üniversitesi
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
vii
Prof. Dr. BÜLENT UZUN Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. BÜNYAMN YILDIRIM Idr Üniversitesi
Prof. Dr. DAVUT KARAASLAN Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. DLEK BAALMA Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. ENVER ESENDAL Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. ERDOAN ÖZTÜRK Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. ERKAN BOYDAK Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. FADUL ÖNEML Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. FATH KILLI Sütçü mam Üniversitesi
Prof. Dr. FATH SEYS Recep Tayyip Erdoan Üniversitesi
Prof. Dr. FKRET AKINERDEM Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. GÜNGÖR YILMAZ Gaziosmanpaa Üniversitesi
Prof. Dr. H. AHMET YILMAZ Harran Üniversitesi
Prof. Dr. HALS ARIOLU Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. HASAN BAYDAR Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. HÜSEYN BAAL Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. KEMALETTN KARA Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. M.ATLLA GÜR Harran Üniversitesi
Prof. Dr. MEFHAR G. TEMZ Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET ARSLAN Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET DEMR KAYA Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET EMN ÇALIKAN Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET MERT Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET SNCK Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA AL KAYNAK Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA YILDIZ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. NECDET ÇAMA Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. NECM LER Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. NLGÜN BAYRAKTAR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. ORHAN KURT Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. ÖZDEN ÖZTÜRK Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. ÖZGÜL GÖRMÜ Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. RAMAZAN ÇAKMAKÇI Onsekizmart Üniversitesi
Prof. Dr. SEBAHATTN ÖZCAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. SEMA BABA Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. SERKAN URANBEY Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. SEVG ÇALIKAN Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. EVKET METN KARA Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. YALÇIN KAYA Trakya Üniversitesi
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
viii
Prof. Dr. BELGN COGE ENKAL Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. CÜNEYT ÇIRAK Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. EMNE BAYRAM Ege Üniversitesi
Prof. Dr. FLZ AYANOLU Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. HAKAN ÖZER Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. SA TELC Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. KENAN TURGUT Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. L. SEZEN TANSI Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. LALE EFE Sütçü mam Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET S. ODABA Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. MENURE ÖZGÜVEN Konya Gda Tarm
Prof. Dr. MURAT TUNÇTÜRK Yüzüncüyl Üniversitesi
Prof. Dr. NAZIM EKEROLU Kilis 7 Aralk Üniversitesi
Prof. Dr. OLCAY ARABACI Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. SALHA KIRICI Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. engül KARAMAN Sütçü mam Üniversitesi
Prof. Dr. TAHSN KARADOAN Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. TAKIN POLAT Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. YÜKSEL KAN Selçuk Üniversitesi
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
ix
ADI SOYADI ÜNVERSTE
Prof. Dr. AHMET GÖKKU Onsekizmart Üniversitesi
Prof.Dr. AHMET EKEROLU Nide Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. AHMET TAMKOÇ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. AL KOÇ Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. AL SERVET TEKEL Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. ALTINGÜL ÖZASLAN PARLAK Onsekizmart Üniversitesi
Prof. Dr. AYEN UZUN Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. BNAL ÇOMAKLI Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. CAFER OLCAYTO SABANCI Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. CAFER SIRRI SEVMAY Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. CAHT BALABANLI Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. CANAN EN Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. CENGZ SANCAK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. ERSN CAN Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. FERAT UZUN Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. H. BRAHM ERKOVAN Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. HALL YOLCU Gümühane Üniversitesi
Prof. Dr. HAKAN GEREN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. HANFE MUT Bilecik Üniversitesi
Prof. Dr. HARUN BAYTEKN Onsekizmart Üniversitesi
Prof. Dr. HAYRETTN EKZ Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. HAYRETTN KENDR Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. BRAHM AYDIN Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. LKNUR AYAN Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. SMAL GÜL Kilis Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. KAAN KÖKTEN Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET BASBA Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. MEHMET BLGEN Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. METN TUNA Namk Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. MEVLÜT TÜRK Isparta Uygulamal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA AVCI Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA KIZILMEK Sütçü mam Üniversitesi
Prof. Dr. MUSTAFA TAN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. NAFZ ÇELKTA Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. NURDAN . DEMRBA Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. RÜTÜ HATPOLU Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. SEBAHATTN ALBAYRAK Ondokuzmays Üniversitesi
Prof. Dr. SUZAN ALTINOK Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. ABAN YILMAZ Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. EYDA ZORER ÇELEB Yüzüncüyl Üniversitesi
Prof. Dr. TAHR POLAT Harran Üniversitesi
Prof. Dr. UUR BAARAN Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. UUR BLGL Uluda Üniversitesi
Prof. Dr. VEYS TANSI Çukurova Üniversitesi
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
x
Prof. Dr. ZEK ACAR Ondokuzmays Üniversitesi
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xi
Mehmet HASDEMR1 Bahar ERGELD1 Gökçin ÖZGÜR1 ..............................................................1
Küresel Açlk Sorunu Tarm Sektörünün Sorumluk Pay ve Türkiye Örnei............................................2
Prof. Dr. Rza AVCIOLU1.................................................................................................................2
Petrol le Kirlenmi Tarm Alanlarndan zole Edilen Bakterilerin MALDI-TOF MS Yöntemi Kullanlarak
Tanmlanmas .....................................................................................................................................3
Baz Patates (Solanum tuberosum L.) Çeitlerinin Depolama Davranlar ile Depoda Kalite
Deiimlerinin Belirlenmesi* ...............................................................................................................4
Baz Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Dereotu (Anethum graveolens L.)’nda Baz Tarmsal Özellikler ile
Uçucu Ya Biyosentezi Üzerine Etkileri ................................................................................................5
Çidem ÇTL TOPRAK1, Arif ANLI1, Yeim CRT2 .............................................................................5
Baz Tbbi Bitkilerde Agronomik Özellikler ile Uçucu Ya Oran Arasndaki Korelasyon .........................6
Aye Betül AVCI1*, Refika AKÇALI GIACHINO2 ...................................................................................6
Macar Fii-Arpa Karmnda Farkl Biçim Zamanlarnn Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi..................7
Mevlüt TÜRK1, Mehmet ALAGÖZ*1 ..................................................................................................7
Adaçay ve Da Çaynda Tuz Stresi Üzerine Selenyum Uygulamalarnn Etkileri ....................................8
Mahmut ÇAMLICA1* Gülsüm YALDIZ1 Ferit ÖZEN2 Abdurrahman BAOL1 Halit AKIN1 .....................8
Yerfst Tarmnda Ekim Zamannn Önemli Tarmsal ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi* ......................................................................................................................................9
Tescil Edilmi Susam (Sesamum indicum L.) Çeitlerinin Çukurova Bölgesi kinci Ürün Koullarnda Baz
Önemli Tarmsal ve Tohum Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ............................................................. 10
Halil BAKAL1*, Halis ARIOLU1 ,Bihter ONAT2 .............................................................................. 10
Baz Msr (Zea mays L.), Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench ) ve Sudan otu (Sorghum sudanense)
Çeitlerinde Tohum Canll Üzerine Selenyumun Etkisi .................................................................... 11
Nurdoan TOPAL1* Burcu Begüm KENANOLU2 ........................................................................... 11
Farkl Sulama Suyu Seviyelerinin Sorgum (Sorgum bicolor L, Moench) Çeidinde Büyüme Analizi ...... 12
Eyüp Selim KÖKSAL1 Hasan AKAY2 Emre TUNCA1 Murat Can BAHADIR3* Bilal CEMEK1 .................... 12
Doal Floradan Toplanan Domuz Ayr (Dactylis L.) Genotiplerinin Baz Tarmsal Özellikleri.............. 13
Mehmet Ali AVCI* 1, Medine DORUSÖZ², Rabiya KOYUNCU3 ...................................................... 13
Farkl Ekim Sklklarnn Ketencik (Camelina sativa L.) Bitkisinin Baz Agronomik Özelliklerine Etkileri . 14
Güngör YILMAZ1, aziye DÖKÜLEN2*, Ahmet KINAY2 ...................................................................... 14
Orta Anadolu artlarna Uygun Yüksek Tane Verimli ve Soua Dayankl Bezelye Hatlarnn
Gelitirilmesi* .................................................................................................................................... 15
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xii
Ercan CEYHAN1, Rahim ADA1, Serdar KARADA1, Ali KAHRAMAN1, Mustafa YORGANCILAR1, Emine
ATALAY1, emsi TAMÜKSEK1, Nur Banu TEKN1 .............................................................................. 15
Batman Ekolojik Koullarnda Farkl Ekim Zaman Uygulamalarnn Baz Aspir (Carhamus tinctorius)
Çeitlerinde Verim ve Verim Öelerine Etkisi ..................................................................................... 16
Nurettin BARAN1*, Mehtap ANDIRMAN2 ....................................................................................... 16
Rize linde Yayl Gösteren Lamiaceae Familyasna Mensup Baz Tbbi ve Aromatik Bitki Türlerinin
Kültüre Alnma Olanaklar ve Etken Maddelerinin Belirlenmesi ......................................................... 17
Emine YURTER1* ........................................................................................................................... 17
Mehmet Demir KAYA1*, Engin Gökhan KULAN1 ............................................................................. 18
Diyarbakr Ekolojik Koullarnda Baz Yalk Ayçiçei (Helianthus annuus L. ) Çeitlerinin Verim ve
Verim Unsurlarnn Belirlenmesi ........................................................................................................ 19
Mehtap ANDIRMAN* Davut KARAASLAN Ferhat ÖZTÜRK Veysel Enes ERDEM .......................... 19
Yar Kurak Koullarda Yonca Materyallerinin (Medicago sativa L.) Morfolojik Ve Agronomik Özellikleri
Üzerine Bir Çalma ........................................................................................................................... 20
1Berna EFE*, 2Sabahaddin ÜNAL, 1Hacer MNTA ve 1Erdal Eren YELER .......................................... 20
Baz Uçucu Yalarn Kesme Çiçek Ortancalarn Vazo Ömrü Üzerine Etkileri ........................................ 21
Tuba KILIÇ1*, Soner KAZAZ2, Ezgi DOAN3, Elçin Gözde ERGÜR AHN2 ......................................... 21
Baz Yalk Keten Çeitlerinde Farkl Sra Aralklarnn Verim ve Verim Unsurlar Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi ...................................................................................................................................... 22
Nursel ÇÖL KESKN1*, Özden ÖZTÜRK1, Züleyha ENDES ERBA2, Esra YILMAZ1............................. 22
Sivas linde Doal Olarak Yetien ve Yenilebilir Bir Bitki Olan Evelik (Rumex crispus) bitkisinin
Biyoaktivitesi ve Terapotik Nitelikleri ................................................................................................ 23
Sevgi DURNA DATAN1, Hasan DURUKAN*2, Ahmet DEMIRBA2, Erol DÖNMEZ1 ............................ 23
Seçilmi Bakteri zolatlarnn Kadmiyum ile Zenginletirilmi Topraklarda eker Pancarnn Geliimi ve
Besin Elementi Alm Üzerine Etkisi ................................................................................................... 24
Ahmet DEMRBA1, Ali COKAN2, Amer Abdulhadi JAWAD2 ........................................................... 24
Baz Yabani Ayçiçei (Helianthusspp.) Genotiplerinde Ik ve Çizik Uygulamasnn Çimlenme Hz ve
Çimlenme Gücü Deerleri Üzerine Etkisi ........................................................................................... 25
Zehra ÖLMEZ1,Kübra TOSUN DOAN1, Nazan DAÜSTÜ1* ............................................................. 25
Farkl oranlarda vermikompost ile kartrlan ortamda yetitirilen çörek otu (Nigella sativa L.)
bitkisinde çinkolu gübre istei ........................................................................................................... 27
Ayen AKAY1 ................................................................................................................................. 27
Kabiliyetleri Yönünden Deerlendirilmesi .......................................................................................... 28
Zekiye BUDAK BAÇFTÇ1 Nazife Gözde AYTER ARPACIOLU1 Murat OLGUN1*.............................. 28
Isparta Ekolojik Koullarnda Farkl Silajlk Msr Çeitlerinin Verim ve Baz Özelliklerinin Belirlenmesi 29
Mehmet ALAGÖZ*1, Mevlüt TÜRK1 ................................................................................................ 29
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xiii
Çinko Ve Demirli Gübre Uygulamasnn Siyez ( T. monococcum ) Budaynn Geliimi Ve Büyüme
Parametrelerine Etkisi ....................................................................................................................... 30
Farkl Solventlerin Biberiye (Rosmarinus officinalis) Bitkisinin Biyolojik Aktivitesi Üzerine Etkisi ......... 31
Esra UÇAR1*, Nuraniye ERUYGUR2, Metin Durmu ÇETN3, Yaar ÖZYT4 ..................................... 31
Melezleme Yoluyla Gül Islahnda Polen Kayna Olarak Isparta Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün
Performansnn Belirlenmesi Üzerine Bir Aratrma ........................................................................... 32
Ezgi DOAN*1, Soner KAZAZ2, Tuba KILIÇ3, Hilal DURSUN3, Hasan Talha ÜNSAL3 Merve URAN3 .... 32
Farkl Soya Fasulyesi Çeitlerinin Diyarbakr Ekolojik Koullarnda Verim ve Verim Özelliklerinin
Belirlenmesi ...................................................................................................................................... 33
Mehtap ANDIRMAN1*, Davut KARAASLAN2, Ferhat ÖZTÜRK3, Veysel Enes ERDEM4, Samet AYIII5
..................................................................................................................................................... 33
......................................................................................................................................................... 34
Tohum Uygulamalarnn Nohutta (Cicer arietinum L.) Çimlenme ve Fide Özellikleri Üzerine Etkileri ... 35
Aykut ENER1, Ruziye KARAMAN1, Muharrem KAYA1*.................................................................... 35
Rize Florasnda Yayl Gösteren Aslanpençesi Türleri (Alchemilla spp.) ve Tbbi Önemleri ................. 36
Emine YURTER1, Gözde Hafize YILDIRIM1, Aysel ÖZCAN1, Fatih SEYS1, Seda OKUR2 ...................... 36
Baz Yonca Çeitlerinin Farkl Tuz Konsantrasyonlarnda Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi .......... 37
Mustafa YILMAZ1*, Gamze BAYRAM2 ............................................................................................. 37
Yabani Ayçiçei (Helianthus spp.) Genotiplerinde Baz Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ............ 38
Kübra TOSUN DOAN1, Nazan DAÜSTÜ*1 .................................................................................... 38
Brassica Gen Havuzuna Bitkisel Ya Kalitesine Sahip Kara Lahana Genotiplerinin Kazandrlmas ....... 39
Emine YURTER1, Aysel ÖZCAN1, Fatih SEYS1* ................................................................................ 39
Isparta’da Yayl Gösteren Baz Isatis Türlerinin Morfolojik Özelliklerinin ve Boyarmadde çeriinin
Belirlenmesi ...................................................................................................................................... 40
Özellikler........................................................................................................................................... 41
Zeki MUT1, Hasan AKAY2*, Özge Doanay ERBA KÖSE1, smail SEZER3, Fatih ÖNER4 ....................... 41
Farkl Tuz Konsantrasyonlarnn eker Msr (Zea mays L.Var. Sacharata sturt.) Çeitlerinde Çimlenme
ve Erken Fide Geliimi Üzerine Etkileri............................................................................................... 42
Hasan AKAY1*, Elif ÖZTÜRK2, smail SEZER2, Murat Can BAHADIR2 .................................................. 42
Farkl Dozlarda Vermikompost Uygulamasnn Msr Bitkisinin Verimine ve Besin Elementleri Almna
Etkisi ................................................................................................................................................. 43
Hasan DURUKAN*1, Handan SARAÇ1, Ahmet DEMRBA1 .............................................................. 43
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xiv
KURT-KIZILDOAN2 ....................................................................................................................... 44
Etkisi* ............................................................................................................................................... 45
Ankara Koullarnda Farkl Dozlarda Borlu Gübrelemenin skenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum
L.)’nde Ot ve Tohum Verimine Etkisi ................................................................................................. 46
Hüseyin BULUT1, Hayrettin KENDR2 .............................................................................................. 46
Krehir Kurak Koullarnda Geleneksel ve Dorudan Ekim Yöntemlerinin Arpa – Mercimek Ekim
Nöbetinde Karlatrlmas ............................................................................................................... 47
Pamuk Üretiminin Ekonomik Analizi: Manisa Örnei ......................................................................... 48
Mehmet UURLU¹*....................................................................................................................... 48
Özelliklerinin Aratrlmas................................................................................................................. 49
Zafer aban TUNCA1 , Yaar KARADUMAN1 Ali TOPAL2 Ouz ÖNDER1 Arzu AKIN1 Sava BELEN1
Ramis DAYIOLU1 Ali Cevat SÖNMEZ1 .......................................................................................... 49
Türkiye'nin Kurak Çevreleri çin Gelitirilen Klk Budayda (Triticum aestivum L.) Genetik lerleme.. 50
Ramazan AYRANCI1* ..................................................................................................................... 50
Lamiaceae Familyasna Ait Baz Taksonlarn Bitkisel Özellikleri, Tbbi Önemi ve Sitotoksik Özelliklerinin
Deerlendirilmesi .............................................................................................................................. 51
Tesbi (Styrax officinalis L.) Çalsnn Kültüre Alnmas çin Yaplan Çalmalar...................................... 52
Cüneyt CESUR1, Tansu USKUTOLU2*, Belgin COGE ENKAL2, Hülya DOAN3 ........................... 52
Tokat-Kazova artlarnn Maltlk Arpa Üretimi Potansiyeli ................................................................. 53
brahim SAYGILI1* Aye DEMR1 Nejdet KANDEMR1 ....................................................................... 53
Foreign Trade and Production of Anise (Pimpinella anisum L.) in Turkey ........................................... 54
Gülsüm BOZTA1* Emine BAYRAM2 .............................................................................................. 54
Farkl Azot Dozlarnn Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeitlerinde Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine
Etkisi* ............................................................................................................................................... 55
Türkiye’nin Farkl Bölgelerinden Toplanm Yerel Msr Popülasyonlarnn Çanakkale Koullarndaki
Performanslarnn Deerlendirilmesi ................................................................................................. 56
Fatih KAHRIMAN1* Cem Ömer EGESEL2 Harun BAYTEKN1 Mehmet ERMENT1 Umut SONGUR1 ..... 56
Seçilmi Baz Çörek Otu (Nigella sativa L.) Populasyonlarnn Tokat- Niksar artlarnda
Performanslarnn Belirlenmesi* ....................................................................................................... 57
Güngör YILMAZ1 Nurcan BIYIK2 aziye DÖKÜLEN1........................................................................... 57
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xv
Aliyev CHINGIZ1*, Quliyev Novruz1, Zeynalov Yusif2 ....................................................................... 58
Baz Yerel Ekmeklik Buday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Erken Gelime Dönemindeki Tuz
Stresine Toleransnn Belirlenmesi .................................................................................................... 59
Kübra ÖZDEMR DRK1*, brahim SAYGILI1, Mahir ÖZKURT2, Mehmet Ali SAKN1 ........................... 59
Dikim Sklnn Ekinezyada (Echinacea purpurea) Herba verimi ve Uçucu Ya Oran Üzerine Etkisi ... 60
Ahmet YENKALAYCI1* Mehmet ARSLAN2 ....................................................................................... 60
Türkiye’de Pirinç Biti Sitophilus oryzae (L.) Popülasyonlarnda Endosimbiyont Mikroorganizmalarn
Belirlenmesi ...................................................................................................................................... 61
Türkiye’de Küçük Krma Biti Cryptolestes ferrugineus (L.) (Cucujidae: Coleoptera) Popülasyonlarnda
Endosimbiyont Mikroorganizmalar ................................................................................................... 62
Tokat Ekolojik Koullarnda Lippia citriodora’ nn Uygun Dikim Skl ve Yetitirilme Potansiyelinin
Belirlenmesi ...................................................................................................................................... 63
Baak ÖZYILMAZ1* Güngör YILMAZ2 Özge KOYUTÜRK1 Rahime KARATA1 Levent YAZC1 Kaya
ASTAN1 ......................................................................................................................................... 63
Atlgan ATILGAN1* Ali YÜCEL2 ......................................................................................................... 64
Pastinaca sativa L. subsp urens (Req. Ex Gordon) Meyve ve Herba Uçucu Ya Bileenleri ile Toplam
Fenolik Madde Miktar ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi.................................................... 65
Bekir TOSUN1* Tahsin KARADOAN2 Arif ANLI2 ............................................................................ 65
Fenolik Madde ve Antioksidan Bakmndan Korunga (Onobrychis sativa Lam.)’nn Önemi ................. 66
Müge GÜVENǹ*, Mevlüt TÜRK² .................................................................................................... 66
Patateste (Solanum tuberosum L.) Hayvan Gübresi ve Kimyasal Gübre Uygulamalarnn Büyüme ve
Yumru Verimi Üzerine Etkileri ........................................................................................................... 67
Ramazan lhan AYTEKN, Mehmet YILDIRIM, Sevgi ÇALIKAN* ...................................................... 67
Karasal klim Koullarnda Yaygn Kekiin (Thymus vulgaris L.) Yetitirilebilme Olanaklar .................. 68
Ahmet YENKALAYCI1* Mehmet ARSLAN2..................................................................................... 68
Tam ve Kstl Su Uygulamalarnn Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeitlerinin Morfo-Fizyolojik
Özellikleri Üzerine Etkisi* .................................................................................................................. 69
Selenyum Uygulamas ile Yetitirilen Adaçay Bitkisinden Elde Edilen Hidrosollerin Çemen ve Kini
Tohumlarnn Çimlenmesi Üzerine Etkisi ........................................................................................... 70
Ferit ÖZEN1*, Gülsüm YALDIZ2, Mahmut ÇAMLICA2, Halit AKIN2, Abdurrahman BAOL2 ................ 70
Karabuday (Fagopyrum esculentum Moench)’n Tokat artlarnda Farkl Ekim Zamanlarnn Verim ve
Verim Unsurlarna Etkisi* .................................................................................................................. 71
Rahime KARATA*1, Baak ÖZYILMAZ1, Özge KOYUTÜRK1, Levent YAZC1, Sezai GÖKALP1 ............. 71
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xvi
Younluu Ve Dane Verimine Etkisi ................................................................................................... 72
Salih Bayram ÇELK, Celaleddin BARUTÇULAR*............................................................................... 72
Yabanc Döllenen Bitkilerde Sentetik Çeit Gelitirilmesi ................................................................... 73
Ayten PEKBARIYANIK1, Muzaffer TOSUN1*, Deniz TPLLER1, Fatma AYKUT TONK1 ..................... 73
Van li Tuba lçesi Koruk Mera ve Otlatlan Merann Vejetasyon Yaps Üzerine Bir Aratrma ........... 74
Ösmetullah ARVAS1 Murat ÜNAL2 Ahmad NABHAN3 ...................................................................... 74
Farkl Sra Üzeri Mesafelerinin Msr-Fasulye Kark Ekim Sisteminde Morfolojik Özellikler ve Verime
Etkisi ................................................................................................................................................. 75
Ermenek Koullarnda Yetitirilen Zahter (Thymbra spicata L.) Bitkisinin Uçucu Ya Oran ve Bileiminin
Gün çindeki Deiimi ........................................................................................................................ 76
Trakya-Marmara Bölgesinde Yulaf ( Avena sativa L.) Genotiplerinin Yeil Ot, Kuru Ot ve Baz Kalite
Özellikleri Yönünden Deerlendirilmesi ............................................................................................. 77
Turhan KAHRAMAN1, Cemile KARAMAN GEZENOLU1, Gül Ebru ORHUN2, Harun BAYTEKN3 ........ 77
Trakya-Marmara Bölgesinde Yulaf ( Avene sativa L.) Genotiplerinin Tane Verimi ve Baz Kalite
Özellikleri Yönünden Deerlendirilmesi ............................................................................................. 78
Turhan KAHRAMAN1, Asiye SES SUBAI2, Özge YILDIZ3, Ceylan BÜYÜKKLEC3, Turgay SANAL2 ...... 78
Baz Melez Patates Kombinasyonlarnda Yaplan Fenotipik Erken Generasyon Seleksiyonlar ............. 79
Özge KOYUTÜRK1* Güngör YILMAZ2 Rahime KARATA1 Baak ÖZYILMAZ1 Asl YILMAZ1 lker POLAT1
Levent YAZC1 ............................................................................................................................... 79
Gümühacköy Basma Bölgesi çin Gelitirilen Hibrit Tütünlerin Verim ve Kalite Performanslar ........ 80
Ahmet KINAY1, Dursun KURT2, Erdem KARAKOÇ1........................................................................... 80
Sevim Döndü KARA1, Ahmet Latif TEK1* ........................................................................................ 81
Baz Haha Hat ve Çeitlerinin Verim ve Morfin Oranlar Yönünden Deerlendirilmesi ..................... 82
Ferda ÇELKOLU KOAR1*, Arzu KÖSE1, Arzu AKIN1, Seda DOAN1 .............................................. 82
Van Otlu Peyniri ve Yapmnda Kullanlan Bitkiler ile lgili Genel Bir Deerlendirme ........................... 83
Murat TUNÇTÜRK*, Rüveyde TUNÇTÜRK ...................................................................................... 83
Organik Gübrelemenin Çay Verimine Etkileri Üzerine Bir Aratrma ................................................... 84
Fatih SEYS1* Emine YURTER1 Aysel ÖZCAN1 ............................................................................... 84
Akdeniz Koullarna Uyumlu Mera Tipi Baz Adi yalancdar (Paspalum dilatatum Poir.) Çeit
Adaylarnn Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ...................................................................... 85
Feyza Döndü BLGN*¹, Rütü HATPOLU², Mustafa AVCI³, Defne YALÇINTA¹, Ugur SEVLM¹ ..... 85
Türkiye’de Biyolojik Çeitlilii Tehdit Eden Biyo-Kaçakçlk ................................................................. 86
Orhan KURT1*, Nurya ÇELK1, Merve GÖRE1, Haydar KURT2 ............................................................ 86
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xvii
Haritalamas** .................................................................................................................................. 87
Mehmet Emin ÇALIKAN, Ufuk DEMREL, Ayten Kübra YAIZ, Caner YAVUZ, Sevgi ÇALIKAN ........ 87
Farkl Mikrobiyal Gübre Dozlarnn Kini (Coriandrum Sativum L.) Bitkisinde Verim ve Verim
Öelerine Etkisi ................................................................................................................................. 88
Yerli ve Milli Aspir Çeitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir ........................................................................ 89
Hasan BAYDAR*, Sabri ERBA ........................................................................................................ 89
Haha (Papaver somniferum L.) Kapsülündeki Alkaloidlerin Ykanma Oranlarnn Belirlenmesi ......... 90
Yasin ÖZGEN1*, Neet ARSLAN1, Nilgün BAYRAKTAR1 .................................................................... 90
Çok Yllk Çim (Lolium perenne L.) Genotiplerinde Genetik Çeitliliin Belirlenmesi ............................ 91
Gürkan DEMRKOL1, Anl Frat FELEK2, Özlem ÖNAL ACI1, Nuri YILMAZ1 ....................................... 91
Endemik Olarak Yetien Çöven (Gypsophila arrostii guss, var. nebulosa boiss. et heldr) Bitkisi için Baz
Yetitirme Teknii Uygulamalar ........................................................................................................ 92
Hasan ASLANCAN¹* Rafet SARIBA¹ Sabri ERBA² .......................................................................... 92
eker Pancarnda Acetolactate Sentez nhibitörüne (ALS) Dayankl eker Pancar Çeitleri
kullanlarak Yaplan Yabancot Kontrolü ve Çeitlerin Verim ve Kalite Performanslarnn
Deerlendirilmesi .............................................................................................................................. 93
......................................................................................................................................................... 94
Orta Anadolu artlarna Uygun Hibrit Msr Çeitlerinin Gelitirilmesi+ ............................................... 95
Ahmet TAMKOÇ1*, Özkan TAPINAR2, Ahmet KONUK2, Abdülkadir UUR2..................................... 95
Buday-Pamuk Sonradan Araya Ekim Yönteminin Alan Kullanm Bakmndan ncelenmesi................ 96
Uur ÇAKALOULLARI* Özgür TATAR ............................................................................................ 96
Baz Boya Bitkilerinin Boyar Madde çerii, Boya Haslk Deerleri, Renk Fark Deerleri ve Parsel
Verimleri ........................................................................................................................................... 97
Fethullah TEKN1*, Özgür KARAKA2 ............................................................................................... 97
Geç Dönem Yaprak Gübrelemesinin Budayn Besin Elementi çeriine ve Baz Kalite Özelliklerine
Etkisi ................................................................................................................................................. 98
Bahriye DÖNMEZ1 Ali COKAN1* .................................................................................................... 98
Influence of Bacteria Isolated from Different Ecological Zone of Turkey on Maize Growth and Nutrient
Uptake .............................................................................................................................................. 99
Amer Abdulhadi JAWAD1, Ali COKAN1* ........................................................................................ 99
Assessment the effect of high loading fertilization on chemical quality of under cultivated soils in
intensive cultivation systems of Western Iran ................................................................................. 100
Fatemeh AHMADI1*, Amir RAHIMI2 ............................................................................................. 100
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xviii
bitkisinde çinkolu gübre istei ......................................................................................................... 101
Ayen AKAY1* .............................................................................................................................. 101
ncelenmesi**................................................................................................................................. 102
Çay (Camellia sinensis L.) Bitkisinde Organik Gübrelemenin Verim ve Fenolik Bileikler Üzerine Etkisi
....................................................................................................................................................... 103
Kuraklk Stresinin Brassica Oleracea Bakl Üzerine Etkileri ....................................................... 104
Hicret Asl YALÇIN1*, Abraham GOMEZ GUTIERREZ1, Christopher RIDOUT1 .................................. 104
Farkl Hasat Yükseklii ve Saylarna Bal Olarak Ot+Tohum Üretim Sisteminde Yetitirilen Yulafn Ot
ve Tohum Verimi ile Kalitelerine Etkileri ** ..................................................................................... 105
Frat ALATÜRK1*, Ahmet GÖKKU1 .............................................................................................. 105
Dane Amaçl Gelitirilen Kendilenmi Baz Msr Hatlarnn Yoklama Melez Yöntemiyle Genel
Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi ....................................................................................... 106
Adana Ceyhan Ovas Topraklarnn Aktif Kireç çeriinin Fosfor Açsndan Önemi ............................ 107
Oktay YELMEN1,Kadir YILMAZ1 .................................................................................................... 107
Fosfor Çözücü Bakteri ve Fosforlu Gübre Uygulamalarnn Msr Bitkisinde (Zea mays L.) Verim ve
Verim Unsurlar Üzerine Etkisi ......................................................................................................... 108
Hakan ÇAKICI1* N. Tuba BARLAS1 ................................................................................................. 108
Farkl Gamma In Dozlarnn ki Sral Arpada (Hordeum vulgare L.) Baz Tarmsal Özellikler Üzerine
Etkisi** ........................................................................................................................................... 109
Msr’da Fusarium Sap Çürüklük Hastalna Kar Baz Biyolojik Preparatlarn Etkinliinin
Belirlenmesi** ................................................................................................................................ 110
erife Evrim ARICI1* Ziynet Nurcin TUNCEL1 ................................................................................ 110
Influence of Selected Bacteria Isolates on Sugar Beet Growth and Nutrient Uptake in Cadmium
Enriched Soil ................................................................................................................................... 111
Farkl Ayçiçei (Helianthus Annuus L.) Genotiplerinin Tuz Stresine Toleranslarnn Belirlenmesi ....... 112
Figen ERASLAN NAL1*, Zeliha KÜÇÜKYUMUK1 ............................................................................. 112
Orta Karadeniz Geçit Bölgesine Uygun Ayçiçei (Helianthus annuus L.) Çeit ve Genotiplerinin
Belirlenmesi** ................................................................................................................................ 113
Karadeniz Bölgesi Kenevir (Cannabis sativa ssp.) Adaptasyon Çalmalar ........................................ 114
ahin GZLENC1* Mustafa ACAR1 Selim AYTAÇ2 Mahmut DOK1 Çidem YEN1............................. 114
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xix
Dou Akdeniz Koullarnda Nohut (Cicer aritinum L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Özelliklerinin
Aratrlmas .................................................................................................................................... 115
Türk Fasulye Gen Kaynaklarnn Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyon ....................................... 116
Muhammad Azhar NADEEM1, Tolga KARAKÖY2, Faheem Shehzad BALOCH1* ............................... 116
Dou Akdeniz Koullarnda Yemeklik Bezelye (Pisum sativum L.) Genotiplerinin Verim ve Verim
Özelliklerinin Aratrlmas............................................................................................................... 117
Küresel Deiime Bal Soya Fasulyesi Üretimini Arttrmak için Uluslararas Yenilikçi birlii A
(INNISOY): Verim ve Verim Öelerine ait Baz Sonuçlar ................................................................... 118
Osman EREKUL1*, Ali YT1 ......................................................................................................... 118
Nohut (Cicer arietinum L.) Tarmnda Gül Posas, Ahr Gübresi ve Bakteri Alamann Verim ve Baz
Verim Öelerine Etkileri** .............................................................................................................. 119
Tatl Dar (Sorghum bicolor var. saccharatum)’da Farkl Biçim Zamanlarnn Verim ve Baz Yem Kalite
Unsurlarna Etkisi ............................................................................................................................ 120
Türkiye’nin Ky Bölgelerine Uygun Obligat Tekyllk Yazlk Baklagil Türü: Aeschynomene americana 121
Feyza Döndü BLGN¹*, Ugur SEVLM¹ ,Yaar KARADA² ............................................................ 121
Msr (Zea mays L.) Bitkisinde Su Stresi Altnda Baz Fizyolojik Özelliklerin Karakterizasyonu ve likili
DNA Markörlerinin Belirlenmesi ...................................................................................................... 122
Deniz TPLLER*, Muzaffer TOSUN, Fatma AYKUT TONK, Ayten PEKBARIYANIK, Özgür TATAR . 122
Ekmeklik Buday (Triticum aestivum L.) Adaptasyonunda Vernelizasyona Tepkiyi Kontrol Eden
Genlerin Etkisi Üzerine Aratrmalar ................................................................................................ 123
Ahmet Ertu FIRAT1..................................................................................................................... 123
Yaar KARADUMAN1* .................................................................................................................. 124
leri Kademe Ekmeklik Buday (Triticum aestivum L.) Hatlar le Tescilli Çeitlerin Tarmsal Özellikler
Yönünden Karlatrlmas .............................................................................................................. 125
Mehmet KARAMAN1* Hüsnü AKTA2 ........................................................................................... 125
Ulusal ve Uluslararas Yerel Ekmeklik Buday Genotiplerinin Sar Pasn Yr27 ve Warrior Irklarna
Dayankllklarnn Belirlenmesi** .................................................................................................... 126
Muhammad Massub TEHSEEN1,2 Fatma AYKUT TONK1* Kumarse NAZAR2 Muzaffer TOSUN1 ....... 126
Isparta ve Burdur Bölgesinden Toplanan Budaylarn Ekmeklik Kalite Özelliklerinin ncelenmesi ..... 127
Hülya GÜL1, Burhan KARA2, Sultan ACUN3 Sinem TÜRK ASLAN4, Aye ÖZTÜRK1 ........................... 127
Buday + Fi Kark Ekiminde Buday Ununun Baz Kalite Özelliklerinin ncelenmesi ...................... 128
Burhan KARA1*, Halef DZLEK2 ..................................................................................................... 128
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xx
Klk Buday’da Hzl Bitki Islah Teknii ile Generasyon Ksaltma Çalmalar .................................. 129
Beyhan AKIN1*, Alex MORGOUNOV1, Mesut KESER3, Fatih ÖZDEMR4, Rza ÜNSAL2, Fehmi
KOZVEREN1, Emrah KOÇ1, Kemal SUBAI1, brahim ÖZTÜRK1 ....................................................... 129
Sitoplazmik Erkek Ksr (CMS) Yerli Çeltik Hatlar Gelitirilmesi......................................................... 130
Rasim ÜNAN1*, Halil SÜREK2, Melis SED2 .................................................................................... 130
Karadeniz Bölgesi Çeltik (Oryza sativa L.) Islah Aratrmalar** ........................................................ 131
Rasim ÜNAN1*, Serkan YILMAZ1, Melih ENGNSU1........................................................................ 131
Makarnalk Budayda (Triticum durum Desf.) Azot Dozu Uygulamalarnn Verim ve Kalite Üzerine
Etkisi ............................................................................................................................................... 132
Yakn Dönemde Toplanan Diploid, Tetraploid ve Hekzaploid Yerel Budaylarn Baak Verimlilii ..... 133
Emrah KOÇ1*, Enes YAKIIR2, Beyhan AKIN1, Kemal SUBAI1, brahim ÖZTÜRK1, Alex MORGOUNOV1
................................................................................................................................................... 133
Konya Havzasnda klim Deiikliinin Ayçiçei Verimine Olas Etkilerinin Aquacrop Modeli ile Tahmin
Edilmesi .......................................................................................................................................... 135
Türkiye’de Bitkisel Ürünler Sektörünün Bugünü ve Gelecee Yönelik Beklentiler ............................. 136
Nazm EKEROLU ...................................................................................................................... 136
....................................................................................................................................................... 137
Farkl Hayvansal Gübrelerin Göl Soan (Leucojum aestivum L.) Bitkisinin Baz Özellikleri ve Alkaloid
çerii Üzerine Etkileri ..................................................................................................................... 138
Mehmet Uur YILDIRIM1*, brahim BULDUK2, Ercüment Osman SARIHAN1, Hamza DEMR1 ......... 138
Farkl Dozlardaki Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Göl Soan (Leucojum aestivum L.) Bitkisinin Baz
Özellikleri Üzerine Etkileri ............................................................................................................... 139
Mehmet Uur YILDIRIM1*, brahim BULDUK2, Ercüment Osman SARIHAN1 , Gözde KÜÇÜK1, Tuçe
CN1, Ahmet ZMRL1 .................................................................................................................. 139
Galanthamin çerii Üzerine Etkileri ................................................................................................ 140
Gözde KÜÇÜK1, Mehmet Uur YILDIRIM1* ................................................................................... 140
Isparta Ekolojik Koullarnda Yetitirilen Spearmint Grubu Nane Klon ve Çeitlerinin Verim ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi** ........................................................................................................... 141
Lavanta (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.)’da Gençletirme Budamas Üzerine Bir Aratrma
....................................................................................................................................................... 142
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xxi
Foreign Trade of Essential Oils in World and Turkey ........................................................................ 143
Gülsüm BOZTA1* Emine BAYRAM1 ............................................................................................ 143
A comparison of some phytochemical characteristics of five types of Lallemantia iberica seeds from
different parts of Azerbaijan region ................................................................................................ 144
Amir Rahimi1*, Fatemeh Ahmadi2, Latifeh Akbarpour1 ................................................................. 144
Echinacea purpurea (L.)’da Organik Gübrelemenin Uçucu Ya Kompozisyonuna Etkilerinin
Aratrlmas .................................................................................................................................... 145
Samsun linde Doadan Toplanarak Tüketilen Baz Bitkiler ve Tüketim Alkanlklar Üzerine Bir
Aratrma ........................................................................................................................................ 146
Soner SERT*, ahane Funda ARSLANOLU1 ................................................................................. 146
Farkl Büyüme Ortam ve Hümik Asit Uygulamalarnn Safran ( Crocus sativus L.) Kormlarnn
Geliimine Etkisi .............................................................................................................................. 147
Farkl Dozlarda Kat Biyogaz Atklarnn Buday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Toplam Fenol çerii
ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi** ......................................................................................... 148
Melike DEMREL1*, Osman EREKUL1 ............................................................................................ 148
Baz Tbbi ve Aromatik Bitkilerin Uçucu Ya Oran, Uçucu Yan Bileenleri ve Tarla Verimleri ......... 149
Fethullah TEKN1*, Özgür KARAKA2 ............................................................................................. 149
eker Pancar Bitkilerinde Scakln Vernalizasyon Üzerine Etkileri ................................................. 150
Ramazan POLAT1, Mehmet KOLÇAK1, Cemile KÖSEOLU1, D. Didem MENEMENCOLU1, M. Ali
KESKN1, Aye KANGAL1, Ekrem GÜREL2, Songül GÜREL2* ............................................................ 150
Tane Rengi ve Tane Arlnn Keten (Linum usitatissimum L.) Tohumunun Çimlenme Gücü Üzerine
Etkileri ............................................................................................................................................ 151
Farkl Patates Genotiplerinin Türkiye ve Almanya Koullarnda Verim Stabilitelerinin ncelenmesi**
....................................................................................................................................................... 152
Ufuk DEMREL1*, Mete Kaan BÜLBÜL2, Sevgi ÇALIKAN3, Caner YAVUZ1, Ayten Kübra YAIZ1,
Ramazan lhan AYTEKN3, Ali ONARAN1 Muhammad NAEEM1, Muhammad Farhan YOUSAF1, Bernd
TRUBERG4, Katja MUDERS4, Mehmet Emin ÇALIKAN1 ................................................................ 152
Msr Yanda Spektrofotometre ve HPLC ile Tokoferol Analiz Yöntemlerinin Karlatrlmas ......... 153
Hakan YAZGAN1 Cem Ömer EGESEL2 ........................................................................................... 153
Intercropping with cumin (Cuminum cyminum L.) and fertilizer treatments affecting growth and grain
yield of faba bean (Vicia faba L.) ..................................................................................................... 154
Rouhollah AMINI1*, Shafighe SAKHAVI1, Adel Dabbag Mohammadi NASSAB1, Mohammad Reza
SHAKIBA1 .................................................................................................................................... 154
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xxii
Unsurlar Üzerine Etkisi ................................................................................................................... 155
Hüseyin ARSLAN1*, Aynur BLMEZ ÖZÇINAR1, Doan ARSLAN1, Önder Volkan BAYRAKTAR2, Ali
Beyhan UÇAK3 ............................................................................................................................. 155
Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Soya Hatlarnn Verim, Verim Unsurlar ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi .................................................................................................................................... 156
Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de Uygun Çimlenme Scaklnn Belirlenmesi Üzerinde Bir Aratrma
....................................................................................................................................................... 157
Orhan KURT1, Alper Anl ENEL1, Naziha EL BEY1, Merve GÖRE1 ................................................... 157
eker Pancar Islahnda Beta maritima’nn Kullanm ....................................................................... 158
Mehmet KOLÇAK1, Ramazan POLAT1, Cemile KÖSEOLU1, D. Didem MENEMENCOLU1, M. Ali
KESKN1, Aye KANGAL1, Ekrem GÜREL2, Songül GÜREL2* ............................................................. 158
Effects Of Bio-Fertilizers (Bacillus Lentus-Pseudomonas Putida) And Different Rates Of Triple
Superphosphate Fertilizers On Some Attributes Of Beta vulgaris L. ................................................. 159
Negar EBRAHIM POUR MOKHTARI1* ............................................................................................ 159
Türkiye’de Muz Artklarna Ait Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi .................................................... 160
Bahadr DEMREL1*, Hasan PINAR2 ............................................................................................... 160
Rize’ de Yayl Gösteren Hypericum Türleri ..................................................................................... 161
Emine YURTER1*, Aysel ÖZCAN1, Fatih Seyis1 .............................................................................. 161
zmir linde Yetitirilen Defne (Laurus nobilis) Bitkisinin Etanol ve Su Özütlerinin Biyoaktivitelerinin
Deerlendirilmesi ve Besin Elementi Konsantrasyonlarnn Belirlenmesi.......................................... 162
Taner DASTAN1, Handan SARAC2*, Sevgi DURNA DASTAN3, Ahmet DEMIRBAS2 ........................... 162
Sivas linde Kültürü Yaplan Kenger (Gundellia tournefortii L.) Bitkisi Tohumlarnn Besin
Elementlerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin Deerlendirilmesi ........................................................... 163
Handan SARAC1*, Ahmet DEMIRBAS1, Sevgi DURNA DASTAN2, Mehmet ATAS3, Özge CEVIK4,
Nuraniye ERUYGUR5 .................................................................................................................... 163
Ayçiçei Ebeveynlerinin Çoklu Dizi (Line x Tester) Analiz Yöntemine Göre Kombinasyon
Kabiliyetlerinin Belirlenmesi* .......................................................................................................... 165
Göller Bölgesi Florasnda Bulunan Baz Apiaceae Taksonlarnda Meyvelerinin Çimlenme Özelliklerinin
Belirlenmesi .................................................................................................................................... 166
Bekir TOSUN1* Tahsin KARADOAN2 Arif ANLI2 Yeim CRT3 ...................................................... 166
Water Needs of Ash-Leaved Maple (Acer negundo L.) at the First Three Years of Growing in the
Reclamation Plantings in Poland ..................................................................................................... 167
Stanisaw Rolbiecki1*, Wiesawa Kasperska-Woowicz2, Wiesaw Ptach3, Roman Rolbiecki1, Piotr
Stachowski4, Kazimierz Chmura5, Barbara Jagosz6, Anna Figas1, Krzysztof Dobosz7 ................. 167
Küresel Deiime Bal Soya Fasulyesi Üretimini Arttrmak için Uluslararas Yenilikçi birlii A
(INNISOY) Projesi: Baz Kalite Özelliklerine ait Sonuçlar ................................................................... 168
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xxiii
Baz Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Patates (Solanum tuberosum L.)'de Kök ve Stolon Geliimi ile
Yumru Oluumu Üzerine Etkileri .................................................................................................... 170
Yeim CRT1*, Arif ANLI2, Sevgi BAKIRKAYA2, Bekir TOSUN3 ........................................................ 170
Türkiye’de Muz Artklarna Ait Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ................................................. 171
Bahadr DEMREL1*, Hasan PINAR2 ............................................................................................... 171
Çukurova Koullarnda Yetitirilen Baz Virginia Tipi Yerfst Çeitlerinin Önemli Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi ............................................................................................................. 172
kinci Ürün Soya Tarmnda, Farkl Ekim Zamanlarna Göre, Uygun Bitki Younluunun
Belirlenmesi ................................................................................................................................... 173
Tayyar ARIOLU1 Halis ARIOLU2* ............................................................................................... 173
Arsoy x Calland Melezlemesinden Elde Edilen leri Soya Hatlarnn (F7) Farkl Lokasyonlardaki
Verim Potansiyelleri ile Önemli Tarmsal Özelliklerin Belirlenmesi ................................................ 174
Emre EVGÜLÜ1 Halis ARIOLU2* .................................................................................................. 174
Sar Kuyruklu Çiklet Bal (Pseudotropheus Acei)’nn Geliimi, Pigmentasyonu ve Aeromonas
hydrophila Hastalna Kar Direnci Üzerine Isatis tinctoria Ekstraktnn Etkisi ............................ 175
Muhammed BIYIKLI1* Seval Bahadr KOCA2 Nalan Özgür YT2 Secil METN2 Nimet KARA1 Gökhan
GÜRBÜZER1 ................................................................................................................................. 175
Çukurova Yöresi Örnei ................................................................................................................. 176
Ali YÜCEL1 Atlgan ATILGAN2* Hakan AKTA3 ................................................................................ 176
Nohut (Cicer arietinum L.)’da Farkl Osmotik Basnç Ortamlarnn Çimlenme ve Fide Gelimesine
Etkileri............................................................................................................................................ 177
Türkmenistan Meneili Yerel Msr Popülasyonlarnn Çanakkale Koullarnda Verim ve Tane Kalite
Özelliklerinin ncelenmesi .............................................................................................................. 179
Fatih KAHRIMAN1* Fatih ADA1 Zekiye UYSAL1 Umut SONGUR1 ..................................................... 179
Importance of Wild Helianthus Species and the Possible Consequences of Their Introduction to
Agricultural and Marginal Areas of Turkey ..................................................................................... 180
Yavuz DELEN1*, Semra PALAL1, Veli DELEN1, Ismail DWEIKAT2 ..................................................... 180
Tokat Ekolojik Koullarnda Stevia rebaudiana Bertoni Bitkisinin Kültüre Alnmas ve Adaptasyonu*
....................................................................................................................................................... 181
Melezleme Islah Yoluyla Elde Edilen Baz Patates (Solanum tuberosum L.) Genotiplerinde Özellikler
Aras likiler .................................................................................................................................. 182
Özge KOYUTÜRK 1* Güngör YILMAZ2 ............................................................................................ 182
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xxiv
Budayda Farkl Üretim Modellerine (ot+tohum) Göre Ot ve Tohumun Verim ve Kalitesindeki
Deiiminin ncelenmesi ................................................................................................................. 183
Frat ALATÜRK1 Baboo AL1* Buse KIRAN2 Tuba KARADENZ2 Ahmet GÖKKU1 ......................... 183
Farkl Çiçek Rengine Sahip Süs Haha Hatlarnn Alkaloid Oranlarnn Belirlenmesi ................... 184
Yasin ÖZGEN1*, Neet ARSLAN1, Nilgün BAYRAKTAR1 .................................................................. 184
Bolu linde Baz Tbbi ve Aromatik Bitkiler Üzerine Bir Aratrma ..................................................... 185
Papatya TFTKC1*, Hakan TFTKC1 ............................................................................................. 185
Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarnn Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ektraktnn Etkisinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Aratrma ................................................................................................ 186
Muhammet Safa HACKAMILOLU1*, Elnaz LATFAN1, Soner SERT1 ............................................. 186
A comparison of Some Phytochemical Characteristics of Seven Types of Nigella sativa Seeds From
Different Parts of Iran ..................................................................................................................... 187
Amir RAHIMI1*, Fatemeh AHMADI2, Latifeh AKBARPOUR1 ........................................................... 187
A Comparison of Some Phytochemical Characteristics of Five Types of Trigonella foenum graecum
Seeds From Different Parts of Iran .................................................................................................. 188
Amir RAHIMI1*, Fatemeh AHMADI2, Latifeh AKBARPOUR1 ........................................................... 188
Farkl Gübre Ortamlarnda Yem Bitkisi Pennisetum benthium’un Yetitirilmesi .............................. 189
Baboo AL* Ebru ÜSTÜNDA Frat ALATÜRK................................................................................ 189
Patojenik Etkisinin Belirlenmesi....................................................................................................... 190
Havva Merve SARI1* Ozan DEMRÖZER1 Asiye UZUN1 .................................................................. 190
Farkl Biçim Yükseklikleri ve Saysnn Tritikalenin Ot ve Tohum Verimi ile Tanenin Besin Maddesi
çeriine Etkileri** ......................................................................................................................... 191
Budayda Oksijen zotop Metodu ve AquaCrop Bilgisayar Modeli ile Belirlenen Transpirasyon
Etkinliinin Karlatrlmas........................................................................................................... 192
Esra UÇAR1*, Nuraniye ERUYGUR2, Gülen GÜÇLÜ3, Hüseyin Akn AKPULAT4 ............................... 193
Çanakkale’de Yeni Zararl Bir lepidopter Türü: Homoeosoma nebulellum Denis&Schiffermüller
(Lepidoptera: Pyralidae) .................................................................................................................. 194
Papatya TFTKC1* ....................................................................................................................... 194
Farkl Yükseklik ve Sklkta Yaplan Biçimlerin Arpann Ot Verimi ile Tane Verimi ve Kalitesine
Etkileri............................................................................................................................................ 195
Osmopriming Uygulamalarnn Otlak Ayr (Agropyron cristatum L.) Çimlenme Özellikleri Üzerine
Etkileri............................................................................................................................................ 196
Murat YILMAZ1* Osman YÜKSEL2 ............................................................................................... 196
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xxv
Nane (Mentha piperita L.) Çeitlerinde Mikrobiyal Gübre Uygulamalarnn Verim ve Uçucu Ya
Oran Üzerine Etkisinin Belirlenmesi .............................................................................................. 197
Olcay ARABACI1, Uur TAN1*, Hafize SERT, Burak BAYKAL, Mukaddes TOPCU, Mestan YUSMAK .. 197
stanbul Kekii (Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Iestwaart))’nde Seçilmi Bir Popülasyonunun
Karakterizasyonu ve A Klonlarnn Belirlenmesi** .......................................................................... 198
Olcay ARABACI1*, Emine BAYRAM2, Uur TAN1, Çidem SÖNMEZ2, Amir Hasan TAGHLOOFAR2, .. 198
Düük Scaklklarn Echinacea purpurea L. Tohumlarnn Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi ................................................................................................................................... 199
G. Hafize YILDIRIM1, Emine YURTER1, Aysel ÖZCAN1, Fatih SEYS1 ............................................... 199
Buday Tanesinin Baak çerisinde Kalite ve Morfolojik Özellikler Açsndan Varyasyonunun
ncelenmesi..................................................................................................................................... 200
Makarnalk Budayda (Triticum durum Desf.) Azot Dozu Uygulamalarnn Baz Tarmsal Özellikler
Üzerine Etkisi ................................................................................................................................. 201
Türkiye’de Yetitirilen Baz Arpa Çeitlerine Uygun Rejenerasyon Sisteminin Belirlenmesi ........... 202
brahim Saygl1* Fatmagül Ba2 Nejdet Kandemir1 ...................................................................... 202
Çanakkale’de Baz Arpa Çeitlerinin Verim ve Verim Öelerinin Belirlenmesi ............................... 203
Hakan TFTKC1* Papatya TFTKC1............................................................................................ 203
Baz Tatl Msr x At Dii Msr Hibritlerinin Agronomik Performanslarnn Belirlenmesi** ........... 204
Ayten PEKBARIYANIK1, Muzaffer TOSUN1, Deniz TPLLER1, Fatma AYKUT TONK1* ................... 204
Kekiin Hayvan Sal Ve Beslenmesi Açsndan Önemi .................................................................. 205
Cahit BALABANLI1, Emre BIÇAKÇI1*, Müge GÜVENÇ2 .................................................................... 205
Tuz (NaCl) Stresinin Adi Fi (Vicia sativa L.) Tohumlarnn Çimlenme ve Fide Büyüme Üzerindeki
Engelleyici Etkisinin Hafifletilmesinde GA3 (Gibberellik asit) ve Kinetin Bitki Büyüme Maddelerinin
Uygulanmas ................................................................................................................................... 206
Türkiye Nohut (Cicer aritinum L.) Tarmnda Leblebilik Nohutun Önemi ....................................... 207
Dürdane MART1 Sezgin MART ..................................................................................................... 207
Nohut (Cicer arietinum L.) Tarmnda Antraknoz Yankl (Ascochyta rabiei) Ve Önemi .............. 208
Dürdane MART1, Sezgin MART ................................................................................................... 208
Mucize Bitki “Moringa oleifera L.” ................................................................................................ 209
Gülsüm BOZTA1*, Safiye Meryem ÖZER1, Emine BAYRAM2 ....................................................... 209
Farkl Herbisit Uygulamalarnn Hdrellez Kamçsnn (Asphodelus aestivus Brot.) Toprak Üstü ve
Toprak Alt Organlarnn Geliimine Etkileri ..................................................................................... 210
Baboo Ali1, Ahmet GÖKKU1, Frat ALATÜRK1 .............................................................................. 210
Phytochemical Screening and Antipyretic Activity of Selected Plants Indigenous to Rawalakot AJK . 211
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
xxvi
Mahvish Ajaz*, Muhammad Akram ............................................................................................. 211
A comparative study on the effect of Zinc Oxide Nanoparticles on germination characteristics of
seedlings and some morphological features of two cultivars; Iranian Parsley, Petroselinum sativum
and Turkish Parsley, Petroselinum crispum. .................................................................................... 212
Zahra Atghia* .............................................................................................................................. 212
Tuzlu ve Kurak Koullar Altnda Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Çimlenme Özelliklerinin
Belirlenmesi .................................................................................................................................... 213
Determination of Antioxidant and Oxidant Potentials of Thymbra spicata Collected from Duhok-Iraq
....................................................................................................................................................... 214
Falah Saleh MOHAMMED1*, Mustafa SEVINDIK2 ........................................................................ 214
Determination of Antioxidant and Heavy Metals Contents of Wild Edible Mushroom Ramaria stricta
....................................................................................................................................................... 215
(Rosmarinus officinalis L), cultivated in Azerbaijan .......................................................................... 216
Mammadova V.V, Mammadova Z.A, Mammadova N.H. .............................................................. 216
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
1
Mehmet HASDEMR1 Bahar ERGELD1 Gökçin ÖZGÜR1
1T.C. Tarm ve Orman Bakanl eker Dairesi Bakanl, Ankara-Türkiye Sorumlu yazar: [email protected]
Özet:Gda sanayinin en önemli girdilerinden biri olan eker, küresel bazda stratejik öneme sahip bir sektör
olarak yönetilmektedir. Üretim ve d ticarette en büyük payn kam ekerinde olmasna ramen, birçok ülke
yüksek maliyetleri göze alarak arz güvenlii için pancardan eker üretmeye devam etmektedir. 1926 ylndan
itibaren pancardan eker üretmeye balayan Türkiye, günümüzde dünyada pancardan eker üreten ülkeler
arasnda 5. srada yer almaktadr. Türkiye’de eker politikas, yurtiçi talebin öncelikle yurtiçi üretimle
salanmas temeline dayanmaktadr. 2001 ylnda yürürlüe giren 4634 sayl eker Kanunu ile hem sektörel
bazda hem de kurumsal bazda önemli düzenlemeler yaplmtr. Arz enstrüman olarak kullanlan kota sistemiyle
üretim planlanmakta, arz ve talep dengesi tesis edilmektedir. Türkiye, ekerde kendine yeterli bir sektör oluturmakla birlikte, bata AB olmak üzere dünya genelinde eker politikalarnda önemli deiimler
yaanmaktadr. Bu çalmada, Dünya ve Türkiye eker sektöründeki son gelimeler ele alnarak, söz konusu
deiimlerin etkileri incelenmitir.
Developments of Sugar Industry in Turkey and World
Abstract:As one of the most important inputs of the food industry, sugar is managed as a strategically important
sector on a global basis. Although the largest share in production and foreign trade is in cane sugar, many
countries continue to produce sugar from beet for supply security at high costs. Since 1926, Turkey started to
produce sugar from beets, today Turkey is in the 5th place among sugar producing countries in the World. In
Turkey, sugar policy based on domestic production which is primarily depend on domestic demand. With the
Sugar Law No. 4634, which entered into force in 2001, important arrangements were made both on a sectoral
and institutional basis. With the quota system used as the supply instrument, production is planned, and supply
and demand balance is established. Although Turkey create a self-sufficient sugar sector, particularly major
changes in the worldwide including the EU sugar policy is experienced. In this study the World’s and Turkey’s,
recent developments in the sugar sector and effects of changes were analyzed.
Keywords: High fructose corn syrup, sugar beet, sugar industry.
Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararas Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasm 2019, Antalya
2
Küresel Açlk Sorunu Tarm Sektörünün Sorumluk Pay ve Türkiye Örnei
Prof. Dr. Rza AVCIOLU1
Sorumlu yazar: [email protected]
Özet: Birlemi Milletler Gda ve Tarm örgütü (FAO), Uluslararas Gda Politikalar Aratrma Enstitüsü
(IFPRI) ve Dünya Gda Program (WFP) tarafndan, gda ve beslenme güvenlii konusunda analiz ve karar
vermeyi kolaylatrp güvenilir, doru veriler üretmek amacyla gelitirilen Uluslararas Gda Güvenlii Bilgi
A (FSN), küresel bir giriim olarak önemli saptamalar ortaya koymu bulunmaktadr.FSIN Tarafndan 2016
ylnda hazrlanan raporda; 48 ülkede 108 milyon insann acil gda yardmna gereksinim duyduu açklanm,
2017 ylnda ise 51 ülkedeki gda güvencesinden uzak 124 milyon insann acil insani yardma muhtaç olduklar öne sürülmütür. Rapora göre; Özellikle Nijerya’nn Kuzeydou bölgeleri, Güney Sudan, Somali, Myanmar ve
Yemen gibi bölgelerde, yllarca süren youn çatma ve güvensizlik ortamlar gda krizlerini trmandrm, Dou
ve Güneydou Afrika gibi bölgelerde ise kalc kuraklk ve birbirini izleyen yetersiz ürün hasatlar da, soruna
önemli katklar yapmtr.nsan besinlerinin temel ögelerini oluturan ürünleri, yüksek nitelik ve nicelikte
üretmek hedefinden amamas gereken Tarm Sektörünün tüm bileenlerinin görev ald bu urata, özellikle
baat katlmclarn detayl olarak irdel