komunikacija - između ugovornih strana odvijat će se putem pošte (ili ovlaštenog pružatelja...

Download KOMUNIKACIJA -  između ugovornih strana odvijat će se putem pošte (ili ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga), elektroničke pošte ili osobnom dostavom

Post on 22-May-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Stranica 1 od 42

  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog

  socijalnog fonda financijskom razdoblju 2014.-2020.

  Opi uvjeti

  SADRAJ

  UVODNE ODREDBE

  LANAK 1. DEFINICIJE I POJMOVI

  LANAK 2. KOMUNIKACIJA

  LANAK 3. - PRISTUP PODACIMA I ZATITA OSOBNIH PODATAKA

  OBVEZE KORISNIKA

  LANAK 4. - ODGOVORNOST KORISNIKA ZA PROVEDBU PROJEKTA

  LANAK 5. - NABAVA I PLAN NABAVE

  LANAK 6. POKAZATELJI PROVEDBE

  LANAK 7. - OBVEZA INFORMIRANJA

  LANAK 8. - JAVNOST I VIDLJIVOST

  LANAK 9. - VLASNITVO I TRAJNOST PROJEKTA

  RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA I OBUSTAVA

  LANAK 10. - RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

  LANAK 11. - OBUSTAVA

  PLAANJA

  LANAK 12. PRIHVATLJIVI TROKOVI

  LANAK 13. IZVJEA

  LANAK 14.- ZAHTJEV ZA NADOKNADOM SREDSTAVA

  LANAK 15. PREDUJAM

 • Stranica 2 od 42

  LANAK 16. - PLAANJA

  LANAK17. - RAUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE, TEHNIKE I FINANCIJSKE

  PROVJERE

  LANAK 18. - KONANI IZNOS FINANCIRANJA

  LANAK 19. - POVRAT

  IZMJENE I PRIJENOS UGOVORA

  LANAK 20. ZAJEDNIKE ODREDBE

  LANAK 21. IZMJENE UGOVORA NA TEMELJU ZAHTJEVA UGOVORNE STRANE

  LANAK 22. IZMJENE MANJEG ZNAAJA

  ODGOVORNOST ZA TETU, RASKID UGOVORA I VIA SILA

  LANAK 23. - ODGOVORNOST ZA TETU

  LANAK 24. - RASKID UGOVORA OD STRANE POSREDNIKIH TIJELA

  LANAK 25. RASKID UGOVORA OD STRANE KORISNIKA I SPORAZUMNI RASKID

  UGOVORA

  LANAK 26. - VIA SILA

  ZAVRNE ODREDBE

  LANAK 27. PRIMJENJIVO PRAVO I JEZIK UGOVORA

  LANAK 28. - RJEAVANJE SPOROVA

  LANAK 29. DODATNE ODREDBE U ODNOSU NA SUFINANCIRANJE PROJEKATA

  SREDSTVIMA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE

  LANAK 30. - ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA U KORIST PARTIJE KREDITA

  KORISNIKA

  UVODNE ODREDBE

  LANAK 1. DEFINICIJE I POJMOVI

  1. Za potrebe tumaenja ovih Opih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedee

  znaenje:

 • Stranica 3 od 42

  a) Dan kalendarski dani ako nije drukije odreeno pojedinim odredbama

  ovih Opih uvjeta;

  b) Bespovratna sredstva - iznos novca koji se moe dodijeliti Korisniku.

  Definira se u apsolutnim brojkama i u omjeru u odnosu na potrebni doprinos

  Korisnika. Dva su izvora bespovratnih sredstava: sredstva EU i sredstva iz

  dravnog prorauna;

  c) Europski ured za borbu protiv prijevara (dalje u tekstu: OLAF) tijelo koje je

  osnovala Europska komisija. titi financijske interese Europske unije (dalje u

  tekstu: EU) istraujui prijevare, korupciju i druge nezakonite aktivnosti,

  otkriva i istrauje ozbiljna pitanja koja se odnose na izvravanje slubenih

  dunosti od strane lanova i osoblja u europskim institucijama i tijelima to

  bi moglo dovesti do disciplinskih ili kaznenih postupaka, podrava institucije

  EU-a, posebice Europsku komisiju, u razvoju i provedbi zakonodavstva i

  politike borbe protiv prijevara;

  d) Koordinacijsko tijelo ( dalje u tekstu: KT) tijelo iz lanka 6. Zakona;

  e) Korisnik - uspjean prijavitelj s kojim se potpisuje Ugovor o dodjeli

  bespovratnih sredstava ili mu se bespovratna sredstva dodjeljuju Obavijeu

  o dodjeli bespovratnih sredstava. Izravno je odgovoran za poetak,

  upravljanje, provedbu i rezultate projekta. U programskom procesu izrade

  Saetka Operacija i prilikom postupka dodjele bespovratnih sredstava od

  strane PT1 podrazumijeva Tijelo dravne ili javne uprave ili unutarnja

  ustrojstvena jedinica tijela dravne ili javne uprave, koja priprema i provodi

  operacije unutar OP ULJP.

  Kod financijskih instrumenata podrazumijeva Tijelo koje provodi financijski

  instrument sukladno lanku 37. Stavkom 2. Uredbe o utvrivanju zajednikih

  odredbi.

  f) "Partner" - svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, ukljuujui osobe

  privatnog prava registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i subjekte

  malog gospodarstva kako su definirani u lanku 1. Priloga Preporuci Europske

  komisije 2003/361/EZ koja koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u

  provedbi projekta provodei povjerene mu projektne aktivnosti u skladu sa

  Sporazumom o partnerstvu Korisnika i partnera (ukoliko je primjenjivo).

  g) Posebni uvjeti odredbe koje se odnose na tono odreeni Ugovor s

  Korisnikom te kojima se mijenjaju i/ili dopunjuju odredbe ovih Opih uvjeta;

 • Stranica 4 od 42

  h) Posrednika tijela (u tekstu: PT-ovi) tijela iz lanka 7. stavka 6. Zakona,

  odnosno lanka 6. stavka 1. Uredbe;

  i) Nabava nabava radova, robe i/ili usluga za potrebe projekta koji je

  predmet Ugovora, a vri se u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi

  (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, ili po pravilima za

  subjekte koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, koja su, ako je

  primjenjivo, sastavni dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

  j) Operativni program Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali

  2014.-2020.

  k) Projekt - za financiranje odabire Upravljako tijelo OP-a, ili se odabire pod

  njegovom nadlenou, a u skladu s kriterijima koje je utvrdio Odbor za

  praenje (OzP), a provodi ga Korisnik. Provedbom projekata omoguuje se

  ostvarenje ciljeva pripadajue prioritetne osi.

  l) Razdoblje financiranja razdoblje unutar kojeg se mogu izvravati

  financijske transakcije vezane uz izvrenje Ugovora. Zapoinje s datumom

  kada je zadnja Strana potpisala Ugovor i zavrava s datumom kada je,

  sukladno Ugovoru izvrena posljednja financijska transakcija izmeu

  ugovornih Strana;

  m) Razdoblje izvrenja ugovora razdoblje od stupanja Ugovora na snagu do

  izvrenja svih prava i obveza sukladno Ugovoru;

  n) Razdoblje prihvatljivosti izdataka razdoblje unutar kojeg mora nastati

  izdatak da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru, a koje se

  odreuje Posebnim uvjetima Ugovora;

  o) Razdoblje provedbe projekta - razdoblje odreeno Posebnim uvjetima

  Ugovora koje zapoinje poetkom obavljanja aktivnosti projekta te istjee

  zavretkom obavljanja predmetnih aktivnosti;

  p) Rokovi - vremenska razdoblja koja se raunaju na dane, mjesece i godine.

  Ako je rok odreen na dane, u rok se ne uraunava dan kad je dostava ili

  priopenje obavljeno, odnosno dan u koji pada dogaaj otkad treba raunati

  trajanje roka, ve se za poetak roka uzima prvi idui dan. Ako posljednji dan

  roka pada na dravni blagdan u Republici Hrvatskoj ili u subotu odnosno

  nedjelju, rok istjee protekom prvoga idueg radnog dana. Rok odreen na

  mjesece, odnosno na godine istjee onog dana, mjeseca ili godine koji po

  svom broju odgovara danu kada je dostava ili priopenje obavljeno, odnosno

  danu u koji pada dogaaj od kojega se rauna trajanje roka. Ako toga dana

 • Stranica 5 od 42

  nema u mjesecu u kojem rok istjee, rok istjee posljednjeg dana toga

  mjeseca. Subote, nedjelje i blagdani ne utjeu na poetak i na tijek roka;

  q) "Sukob interesa situacija u kojoj su privatni interesi osoba u sustavu

  upravljanja i kontrole ESI fondova u suprotnosti s javnim interesom ili kad

  privatni interes utjee ili moe utjecati na nepristranost u obavljanju njihovih

  funkcija, kada takva osoba dolazi u priliku svojom odlukom ili drugim

  djelovanjem pogodovati sebi ili sebi bliskim osobama, drutvenim skupinama

  i organizacijama. Smatra se da sukob interesa postoji ako nepristrano i

  objektivno obavljanje funkcija i izvravanje zadataka osobe ukljuene u

  postupak dodjele bespovratnih sredstava moe biti ili jest narueno jer je s

  Korisnikom ili osobom ovlatenom za zastupanje Korisnika u odnosu

  srodstva po krvi u ravnoj liniji, u pobonoj liniji do etvrtog stupnja

  zakljuno, brani drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zakljuno, i

  po prestanku braka, u odnosu skrbnika, posvojitelja ili posvojenika, u

  bliskom osobnom odnosu, u gospodarskom ili drugom poslovnom odnosu,

  zbog politikog ili drugog uvjerenja, te drugog utvrenog zajednikog

  interesa s Korisnikom;

  r) Tijelo za ovjeravanje (dalje u tekstu: TO) tijelo iz lanka 3. stavka 1.

  Uredbe-Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za financije;

  s) Tijelo za plaanje (dalje u tekstu: TP) - organizacijska jedinica u

  Ministarstvu financija nadlena za plaanja;

  t) Tijelo za reviziju (dalje u tekstu: TR) tijelo iz lanka 4. stavka 1. Uredbe-

  Pravna osoba s javnim ovlastima nadlena za poslove revizije sustava

  provedbe programa Europske unije;

  u) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - ugovor izmeu Korisnika i

  Posrednikih tijela, kojime se utvruje najvii iznos bespovratnih sredstava

  dodijeljen za provedbu projekta iz sredstava EU i sredstava iz dravnog

  prorauna te drugi financijski i provedbeni uvjeti Projekta (dalje u tekstu:

  Ugovor);

  v) Ugovorne strane Korisnik i UT/PT1 i/ili PT2 definirani u Posebnim uvjetima;

  w) Upravljako tijelo (dalje u tekstu: UT) tijelo iz lanka 5. stavka 2. Uredbe-

  Sredinje tijelo dravne uprave nadleno za poslove rada i mirovinskoga

  sustava ;

 • Stranica 6 od 42

  x) Via sila izvanredne, vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti

  ih je ugovorna strana mogla sprijeiti, izbjei ili otkloniti te za koje nije

  odgovorna niti jedna od ugovornih strana.

  LANAK 2. KOMUNIKACIJA

  2.1. Komunikacija izmeu ugovornih strana odvijat e se putem pote (ili

  ovlatenog pruatelja potanskih usluga), elektronike pote ili osobnom dostavom

Recommended

View more >