kõmsi keel ja kirjandus

of 30/30
1 1. AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS“ 1. 1. Üldalused 1.1.1. Keele- ja kirjanduspädevus Põhikooli lõpetaja: 1) väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; 2) teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana; 3) omandab põhiteadmised keelest ja saavutab õigekirjaoskuse; 4) väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris välja kujunenud keelekasutustavasid; 5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; 6) kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet; 7) väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva pärimuskultuuri ja traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust; 8) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab selle kunstilisi väärtusi; 9) loeb eakohast väärtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ning rikastades mõtte- ja tundemaailma; 10) suudab kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste arvamust; 11) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sõna- ja käsiraamatuid. 1.1.2. Ainevaldkonna õppeained Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on eesti keel ja kirjandus. Eesti keelt õpitakse 1.- 9. klassini, kirjandust 5.- 9. klassini. Eesti keele ja kirjanduse nädalatundide jaotumine kooliastmeti. I kooliaste Eesti keel 18 tundi II kooliaste Eesti keel - 11 nädalatundi Kirjandus - 4 nädalatundi 1.1.3. Ainevaldkonna kirjeldus Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine kõnes ja kirjas on inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldusi. Eesti keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt õpilase emakeele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut. Ainevaldkonna õppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Teadmiste ning kogemuste alusel kujuneb õpilasest teadlik, aktiivne ja vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja. Ainevaldkonna õppeained toetavad ka õpilase identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut. 1.1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes Kultuuri- ja väärtuspädevus Kõlbeliste ja esteetilis-emotsionaalsete väärtuste ja kultuuriväärtuste kujundamine loetavate ilukirjandus- ja aimetekstide alusel.

Post on 13-Jan-2017

194 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  1. AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS

  1. 1. ldalused

  1.1.1. Keele- ja kirjanduspdevus Phikooli lpetaja:

  1) vrtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; 2) teadvustab keeleoskust pioskuste alusena ning identiteedi osana; 3) omandab phiteadmised keelest ja saavutab igekirjaoskuse; 4) vljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris

  vlja kujunenud keelekasutustavasid;

  5) kuulab, loeb ja kirjutab mtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; 6) kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja

  kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;

  7) vrtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva primuskultuuri ja traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust;

  8) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mistab selle kunstilisi vrtusi; 9) loeb eakohast vrtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma klbelisi

  tekspidamisi ning rikastades mtte- ja tundemaailma;

  10) suudab kujundada ja vljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste arvamust;

  11) oskab ppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sna- ja ksiraamatuid.

  1.1.2. Ainevaldkonna ppeained Ainevaldkonna kohustuslikud ppeained on eesti keel ja kirjandus. Eesti keelt pitakse 1.- 9.

  klassini, kirjandust 5.- 9. klassini.

  Eesti keele ja kirjanduse ndalatundide jaotumine kooliastmeti.

  I kooliaste Eesti keel 18 tundi

  II kooliaste Eesti keel - 11 ndalatundi

  Kirjandus - 4 ndalatundi

  1.1.3. Ainevaldkonna kirjeldus Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine knes ja kirjas

  on inimese mtlemisvime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldusi.

  Eesti keele hea valdamine on eduka ppimise eeldus kigis ppeaineis. Ainevaldkonna

  ppeained toetavad eesktt pilase emakeele- ja kirjanduspdevuse ning kommunikatiivsete

  oskuste arengut. Ainevaldkonna ppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning

  erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Teadmiste ning kogemuste alusel

  kujuneb pilasest teadlik, aktiivne ja vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja.

  Ainevaldkonna ppeained toetavad ka pilase identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist ning

  kultuurilist ja sotsiaalset arengut.

  1.1.4. ldpdevuste kujundamine ainevaldkonna ppeainetes

  Kultuuri- ja

  vrtuspdevus

  Klbeliste ja esteetilis-emotsionaalsete vrtuste ja kultuurivrtuste

  kujundamine loetavate ilukirjandus- ja aimetekstide alusel.

 • 2

  Keel kui rahvuskultuuri kandja.

  Keeleoskus kui inimese identiteedi thtis osa.

  Funktsionaalse kirjaoskuse vrtustamine

  Teadlik kriitiline suhtumine teabeallikatesse, sh meediasse

  Sotsiaalne ja

  kodanikupdevus

  pilase maailmapildi avardamine

  Ettekujutuse loomine inimsuhetest, kaaslaste ideede tunnustamine ja

  teistega arvestamine.

  Koostoskuste kujundamine paaris- ja rhmat kigus.

  Olusid arvestava eetilise suhtluse kujundamine suuliste ja kirjalike eri

  laadi lesannete kaudu.

  Enesemratlus-

  pdevus

  Meedia- ja kirjandustekstidest kui ka pilaste igapevaelust lhtuvate

  eakohaste probleemide arutamine, seisukohavtu ja lahenduste

  otsimine

  Positiivse minapildi loomine.

  pilaste eriprade ja annete vljatoomine loovlesannete ja erinevate

  piolukordade kaudu.

  pipdevus Kuulamis- ja lugemisoskuse arendamine

  Eri liiki tekstide mistmine.

  Fakti ja arvamuse eristamine.

  Teabe hankimine eri allikatest ja selle kriitiline kasutamine

  Eri liiki tekstide koostamine.

  Oma arvamuse kujundamine ja snastamine.

  Suhtluspdevus Suulise ja kirjaliku suhtluse oskuse kujundamine.

  Suhtluspartneri arvestamine.

  Sobiva kitumisviisi valimine.

  Oma seisukohtade esitamise ja phjendamise oskuse ning suhtlemise

  kujundamine diskuteerimise ja vitluse kaudu.

  Ettevtlikkus-

  pdevus

  pilaste osalemine projektides, mis eeldavad pilaste omaalgatust ja

  aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning

  tiendamist eri allikatest

  Ettevtlikkuse ja vastutustunde kujundamine igapevaelust lhtuvate

  eakohaste probleemide arutamise ja lahenduste otsimisega.

  Matemaatika-,

  loodusteaduste ja

  tehnoloogiaalane

  pdevus

  Matemaatikapdevuse vajalikkuse ksitlemine erinevates elu- ja

  tegevusvaldkondades.

  Teabegraafika vi muu visuaalse info lugemisoskuse arendamine.

  Mthikute teisendamise kaudu arvutusoskuse edendamine.

  Teadusliku teabe eristamine ilukirjanduslikust ja populaarteaduslikust.

  Tehnoloogiliste abivahendite kasutamine tekstide loomisel,

  korrigeerimisel ja esitamisel.

  1.1.5. Liming teiste ainevaldkondadega

  Vrkeel Vrkeelte grammatilist ssteemi tundma ppides on toeks

  emakeeletundides omandatud keelemisted.

  Vrsnade ppimine soodustab vrkeelte ppimist.

  Vliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi vrkeelte

  ppimise vastu

 • 3

  pitavas vrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja arutamine

  svendab huvi pitava keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse

  originaalkeeles lugemise vastu.

  Matemaatika Eesti keele ja kirjanduse tundides arendatav lugemisoskus soodustab

  ppetekstide ja tekstlesannete mistmist.

  Arvsnade igekirja ppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse

  omandamist.

  Heade pitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine eeldab, et ka

  matemaatikatundides ttataks tekstiga ppesisu vi -lesande mistmise

  nimel.

  Kirjalikes tdes nutakse elementaarsete igekirjanuete jrgimist.

  Loodusained ppe- ja teabetekstide mistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja

  tekstitd.

  pilane peab ppima igesti kirjutama kohanimesid ning loodusnhtuste ja

  loodusobjektide nimetusi.

  Loodusalased tekstid eesti keele ppekirjanduses ning loetavas

  ilukirjanduses aitavad loodust tundma ppida ja vrtustada..

  Loodusainetes omandatud snavara ning teadmised soodustavad

  kirjandusteoste looduskirjelduste mistmist, kujutluspiltide teket ja

  emotsionaalset mju lugejale

  Sotsiaalained Ilukirjandusteoste lugemine ja anals toetavad maailmapildi kujunemist,

  ajaloosndmuste ja arengu mistmist ning hiskonnaelus ja inimsuhetes

  orienteerumist.

  Kirjandustekste valides ja ksitledes peetakse silmas hiskonnaelus

  olulisi valdkondi: vrtused ja klblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur

  ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuhiskond ja rahvussuhted.

  Sotsiaalaineid ppides omandatud teadmised toetavad ajaloost, hiskonna

  arengust ja toimimisest ning inimesest kirjandusteostes

  kajastatud hiskonnaelu probleemide ja inimsuhete mistmist.

  Keeletundides pitakse riikide, henduste, organisatsioonide, ajalooliste

  isikute, ajaloosndmuste nimetuste igekirja norme; Neid kinnistatakse

  konkreetsete nidete phjal ajaloo- ja hiskonnatundides.

  Arutlusoskust ning info hankimise, tlgendamise ja kasutamise oskust

  arendatakse nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete ppes sisult erinevate

  tekstidega ttades.

  Kunstiained Kirjandusteose anals seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab

  kunsti vljendusvahendite eripra mistmist.

  Reklaami terviklik ksitlemine keeleppes eeldab ka visuaalsete

  komponentide eritlemist ja analsi, mida viks teha koosts

  kunstipetajaga

  Kirjandusteose ksitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga

  soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mjust ning kunstilistest

  vljendusvahenditest

  Kirjanduse ja muusikapetuse hisosa on (rahva)laul, selle tekst ja

  esitamine, mis eeldab ainepetajate koostd

  Kehaline

  kasvatus

  Elukogemuste saamine meedia ja kirjandustekstide valiku kaudu.

  Vrtustava eluhoiaku kujundamine plakateid ja esitlusi koostades.

  Tervislike eluviiside propageerimine vitluse kaudu.

  Eluliste olukordade dramatiseerimine ja rollimngudes kajastamine.

 • 4

  Tehnoloogia Tehnoloogia rakendamisega kaasnevate vimaluste ja ohtude hindamine.

  Tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse

  nuete jrgimine.

  1.1.6. Lbivad teemade rakendamise vimalusi.

  Elukestev pe ja

  karjri

  planeerimine

  Arendatakse pilaste suhtlus- ja koostoskusi, suutlikkust oma

  arvamust kujundada ja vljendada ning probleeme lahendada.

  Eneseanalsiks vajaliku snavara kujundamine.

  Eneseanalsi tulemuste kasutamine tulevase haridustee ja telu

  planeerimisel.

  ppetegevus vimaldab pilasel mrgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi

  ning arendada loomevimeid.

  Vahetu kokkupuutumine tmaailmaga (ainevaldkonnaga seotud ametite

  tutvustamine jm)

  Dokumentide koostamine tle kandideerimiseks ja pingute

  jtkamiseks.

  Keskkond ja

  jkusuutlik

  areng

  Tervis ja ohutus

  Taotletakse pilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks,

  keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust

  vrtustavaks inimeseks.

  Arengusuundumisi toetatakse teemakohaste tekstide, sh meediatekstide

  valiku ja analsi ning neis tstatatud probleemide le arutlemisega

  suulises ja kirjalikus vormis

  Kodanikualgatus

  ja ettevtlikkus

  hiskonna probleemide mrkamine ja neile lahenduste otsimine.

  Kultuuriline

  identiteet

  pilastes kujuneb arusaam endast, teadmine oma juurtest, eesti keele

  erikujudest (nt Mulgi, Vru, Setu, Kihnu murre)

  pitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, teiste rahvaste tekstide abil

  kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tdemus

  inimkonna kultuurilisest hisosast

  Teabekeskkond Eri allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine

  ja kasutamine nii keeleteadmiste ning ppeteemakohaste teadmiste

  laiendamiseks kui ka tekstiloomes.

  Tehnoloogia ja

  innovatsioon

  pilesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infohiskonna

  vimalusi.

  pilasi suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu

  rakendama.

  Vrtused ja

  klblus

  Ainevaldkonna ppeainetele eriomased teemad, mida ksitletakse

  lbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja

  analsides, nende le arutledes ning nende phjal kirjutades

  pilaste kujundamine klbelisteks isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad

  ldinimlikke ja hiskondlikke vrtusi.

  Kujundatakse julgust astuda vlja taunimisvrsete tegude ja hoiakute

  vastu.

  1.1.7. Hindamise alused. Hindamisel lhtutakse kooli ppekava ldosas olevast hindamise korraldusest ja hindamise

  kriteeriumidest.

  Hinnatakse pilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tde alusel,

  arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele pitulemustele. pitulemusi

  hinnatakse snaliste hinnangute vi numbriliste hinnetega.

 • 5

  Hinnatakse pilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (sh esituste) ning kirjalike tde

  alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele pitulemustele;

  pilaste individuaalseid iserasusi ja mtlemistasandite arengut. Hoiakutele (nt huvitatus,

  thtsuse mistmine, vrtustamine, vajaduste arvestamine, kokkulepitud reeglite jrgimine)

  antakse hinnanguid.

  Eesti keel.

  I kooliastmes hinnatakse pilase:

  1) suulist keelekasutust, s.o knelemist ja kuulamist,

  2) lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mistmist ja vabalugemist,

  3) kirjutamist, s.o kirjatehnikat, igekirja ja kirjalikku tekstiloomet.

  II kooliastmes hinnatakse pilase:

  1) suulist ja kirjalikku suhtlust,

  2) tekstide vastuvttu,

  3) tekstiloomet,

  4) tekstide igekeelsust.

  Kirjandus

  II kooliastmes (5., 6. klass) hinnatakse:

  1) teoste lugemist ning tutvustamist,

  2) jutustamist,

  3) tekstide tlgendamist ja analsi, kirjandusliku kujundi mistmist,

  4) teksti esitust ja omaloomingut.

  1.1.8. Fsiline ppekeskkond

  Keele ja kirjanduse valdkonna ainete pe toimub:

  1) klassis, kus saab mblit mber paigutada liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud,

  ppemngud) ning rhmatks;

  2) kooli raamatukogus ning vljaspool kooli vastavalt kooli ppekavas stestatule.

  Kool vimaldab:

  1) klassiruumis kasutada igekeelsussnaraamatuid ja vrsnade leksikoni;

  2) kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia pikeskkondi ning ppematerjale ja -

  vahendeid, sealhulgas veebisnaraamatuid.

  1.2. EESTI KEEL

 • 6

  1.2.1. I kooliaste Eesti keele ppe- ja kasvatuseesmrgid I kooliastmes 3. klassi lpetaja:

  1) mistab suulisi ja kirjalikke ksimusi ning vastab nendele, kasutades knes ja kirjas sobivaid lhivastuseid ning terviklauseid;

  2) kasutab kirjutades igeid thekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava kekirjaga; 3) oskab sihipraselt vaadelda ja nhtut kirjeldada ning mrkab erinevusi ja sarnasusi; 4) kirjeldab eesmrgipraselt eset, olendit ja olukorda; 5) jutustab endast ja lhimbruses toimunust; 6) kuulab mtestatult eakohast teksti; 7) loeb pitud teksti selgelt, ladusalt ja igesti ning saab sellest aru, mistab lihtsat

  plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti;

  8) loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust; 9) kirjutab pitud keelendite piires igesti; 10) jutustab ja kirjutab ksimuste, pildi, pildiseeria, mrksnade vi kava abil; 11) ttab tekstiga petaja juhiste alusel.

  1. klass ppetundide maht 245 tundi ppeaastas (7 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  Suuline keelekasutus

  pilane:

  eristab hlikuid (asukoht ja jrjekord snas), tishliku

  pikkusi;

  toimib petaja ja kaaslase suulise juhendi jrgi;

  kuulab petaja ja kaaslase esituses lhikest eakohast teksti,

  mistab kuuldud lause, jutu sisu;

  teab, et snadel on lhedase vi vastandthendusega sna ja

  nimetab neist mningaid;

  vljendab end suhtlusolukordades arusaadavalt:

  palub, ksib, tnab, vabandab;

  jutustab suunavate ksimuste toel kuuldust, nhtust, loetust;

  Kuulamine Helide, hlte ja hlikute eristamine (asukoht ja

  jrjekord snas), hliku pikkuse eristamine, phirhk

  tishliku pikkusel.

  petaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi jrgi toimimine. petaja ja kaaslase ettelugemise kuulamine.

  Kuuldu ja nhtu kommenteerimine.

  Knelemine Hldus- ja intonatsiooniharjutused. Hlduse

  harjutamine, hle tugevuse kohandamine olukorrale.

  T lhedase thendusega snaga, snathenduse selgitamine ja tpsustamine.

  Sobivate knetuste (palumine, ksimine, keeldumine, vabandust palumine, tnamine) valik

  suhtlemisel

  Lihtlauseliste ksimuste moodustamine, ksimuste

  esitamine ja neile vastamine.

  Eri teemadel vestlemine snavara rikastamiseks, arutamine paaris ja vikeses rhmas.

  Jutustamine kuulatu, nhtu, lbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema phjal; aheljutustamine.

  Esemete, nhtuste, tegelaste jms vrdlemine, he-kahe tunnuse alusel rhmitamine.

  Enesevljendus dramatiseeringus ja rollimngus. Tuttava luuletuse, dialoogi peast esitamine.

  vastab ksimustele, kasutades sobivalt tislauseid ja

  lhivastuseid;

  annab ksimustele toetudes arusaadavalt edasi ppeteksti,

  lugemispala, pildiraamatu, filmi

  ja teatrietenduse sisu;

  avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta, mrkab

  erinevusi ja sarnasusi ning

  kirjeldab neid;

  mtleb loole alguse ja lpu;

  esitab peast luuletuse vi lhiteksti.

 • 7

  Lugemine (lugemistehnika, teksti

  mistmine, vabalugemine)

  pilane:

  loeb pitud teksti ette igesti, selgelt ja sobiva

  intonatsiooniga;

  ttab tekstiga eakohaste juhiste alusel;

  mistab hlega vi endamisi (vaikse hlega vi huuli

  liigutades) lugedes loetu sisu;

  mtleb jutule alguse vi lpu; on lugenud mnda lasteraamatut,

  nimetab nende pealkirja ja

  autoreid, annab loetule

  emotsionaalse hinnangu (lbus,

  tsine, igav

  vastab suulistele ja lhikestele kirjalikele ksimustele loetu

  kohta;

  teab nimetada mnd lastekirjanikku.

  Raamatu/teksti ldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, ppelesannete esitus.

  Trkithtede (nii suurte kui vikeste) tundma ppimine. Thtedest snade ja snadest lausete lugemine. Silpidest

  snade moodustamine.

  Lugemistehnika arendamine petaja juhendite jrgi (ige hldus, ladusus, pausid, intonatsioon, tempo, oma

  lugemisvea parandamine, kui sellele thelepanu

  juhitakse). Lugemistehniliselt raskete snade ja

  snahendite lugema ppimine.

  Oma ja petaja kekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust.

  Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti (pilaspevik, kutse, nnitlus, saatekava, tjuhend,

  raamatu sisukord) lugemine.

  Sna, lause, teksti sisu mistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, ksiksnade jm alusel.

  Loole lpu mtlemine. Tegelaste iseloomustamine.

  Ksimustele vastamine, millele vastus on tekstis otsesnu

  kirjas.

  ksikute tingmrkide (ppekirjanduse tingmrgid), skeemide, kaartide lugemine ppekirjanduses, nende

  thenduse tabamine.

  Luuletuste ilmekas (mtestatud) lugemine. Riimuvate snade leidmine petaja abiga.

  Tekstiliikide eritamine: jutt, muinasjutt, luuletus, mistatus.

  Kirjandustekstid: liisusalm, muinasjutt, mistatus, luuletus, piltjutt, vanasna, jutustus, nidend.

  Loetud raamatu autori, kunstniku (illustraatori), tegelaste nimetamine, loetust jutustamine. Loetule emotsionaalse

  hinnangu andmine (lbus, tsine, igav jne).

  Huvipakkuva raamatu leidmine kooli vi kodukoha raamatukogust tiskasvanu abiga.

  Kirjutamine

  pilane:

  kasutab igeid kirjutamisvtteid, teab, kuidas vikesi ja suuri

  kirjathti kirjutatakse ning snas

  igesti seostatakse;

  kirjutab tahvlilt ra; tidab tahvlinidise jrgi petaja

  abiga pilaspevikut, paigutab

  nidise jrgi td vihikulehele,

  varustab t kuupevaga;

  koostab nidise jrgi kutse; eristab hlikut, thte, tis- ja

  kaashlikut, sna, lauset;

  kirjutab omasnade algusesse k, p, t;

  kirjutab igesti lhemaid (kuni

  Kirjatehnika Kirja eelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga,

  joonisthtede kirjutamine. ige pliiatsihoid ja

  kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures). Vikeste

  kirjathtede ppimine. Suurte kirjathtede ppimine

  (vajadusel 2.klassis). Thtede seostamine.

  Tahvlile, vihikusse ja pilaspevikusse kirjutamine. T vormistamine nidise jrgi, t puhtus, kekirja loetavus.

  Teksti rakiri tahvlilt, pikust.

  Kirjalik tekstiloome Tarbeteksti kirjutamine nidise jrgi: kutse, nnitlus

  (kujundamine nidise jrgi).

  Jutu kirjutamine pilditiendusena (pildi allkiri, kahekne jms). Jutule lpu kirjutamine. Loovt kirjutamine (pildi,

  pildiseeria, ksimuste jrgi). Lnkmberjutustuse

  kirjutamine.

 • 8

  2-silbilisi) snu ja lauseid;

  teab, et lause lpeb punktiga; teab, et lause alguses, inimeste,

  loomade, oma kodukoha nimes

  kasutatakse suurt algusthte;

  kirjutab igesti oma nime.

  igekiri Hlik, sna, lause, tekst. Thed ja thestik, vrthtede

  vaatlus. Hlikute mrkimine kirjas. Sna ja lause

  ladumine ja kirjutamine.

  Tis- ja kaashlikud. Tishlikuhendi vaatlus. Tishliku pikkuse eristamine ja igekiri, kaashliku

  pikkusega tutvumine. Sulghlik (k, p, t) omasnade

  alguses. i ja j ning h sna alguses seoses thtede

  ppimisega.

  Suur algustht lause alguses, inimese- ja loomanimedes. Liitsna vaatlus (moodustamine). Snade lpu igekiri d ja -vad (mitmus) ning -b

  (tegusna 3. pre) igekirjaga tutvumine.

  Tutvumine jutustava (vit-), ksi- ja hdlausega. Lause lpumrgid: punkt, (ksi- ja humrgi vaatlemine).

  Koma lauses (teksti vaatlus).

  Oma kirjutusvea parandamine petaja abiga. Ettetlemise jrgi snade ja lausete kirjutamine (1520

  sna lihtlausetena).

  2. klass

  ppetundide maht 210 tundi ppeaastas ( 6 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  Suuline keelekasutus

  pilane:

  eristab tis- ja suluta hliku pikkusi;

  kuulab petaja ja kaaslase eakohast teksti ning toimib

  saadud snumi kohaselt petaja

  abil; vastab ksimustele, kasutades

  sobivalt tislauseid ja

  lhivastuseid; koostab kuuldu phjal lihtsama

  skeemi ja kaardi petaja abil;

  kasutab knes terviklauseid; teab ja leiab vastandthendusega

  snu ning petaja abil ka

  lhedase thendusega snu;

  vljendab arusaadavalt oma soove ja kogemusi vikeses ja

  suures rhmas; vestleb oma

  kogemustest ja loetust;

  annab petaja abil edasi lugemispala, ppeteksti, filmi ja

  teatrietenduse sisu;

  oskab suhtlusolukordades ksida, paluda, selgitada,

  keelduda, vabandust paluda,

  tnada;

  koostab petaja abil jutu pildiseeria, pildi vi ksimuste

  Kuulamine Hliku pikkuste eristamine, phirhk suluta

  kaashlikul.

  petaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejtmine ja selle jrgi toimimine.

  petaja etteloetud ainetekstist oluliste mistete leidmine ja lihtsa skeemi koostamine petaja juhendamisel.

  Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine he aspekti kaupa (igsus, pausid ja intonatsioon mtte

  toetajana).

  Knelemine Snathenduste selgitamine ja tpsustamine aktiivse

  snavara laiendamiseks.

  Kuuldud jutu mberjutustamine; pikema dialoogi jlgimine, hinnangud tegelastele ja sisule.

  Hldus- ja intonatsiooniharjutused. Enesevljendus dramatiseeringus ja rollimngus. Kne eri nansside

  (tempo, hletugevus, intonatsioon) esiletoomine

  dramatiseeringus jm esituses.

  Knelemine eri olukordades (telefonitsi, rhma esindajana), rollimngud.

  Nii enese kui ka teiste tde tunnustav kommenteerimine.

  Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta ja selle phjendamine. Arutlemine paaris ja rhmas: oma

  suhtumise vljendamine, nustumine ja mittenustumine,

  histe seisukohtade otsimine.

  Sndmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine tugisnade, skeemi, tabeli abil.

 • 9

  toel; mtleb jutule alguse vi

  lpu;

  vaatleb ja kirjeldab nhtut, mrkab erinevusi ja sarnasusi

  petaja suunavate ksimuste

  toel;

  esitab peast luuletust vi lhiteksti.

  Mtete vljendamine terviklausetena. Ksimuste moodustamine, ksimuste esitamine ja neile vastamine.

  Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mtestatud peast esitamine.

  Lugemine (lugemistehnika, teksti

  mistmine, vabalugemine)

  pilane: loeb nii hlega kui ka endamisi

  ladusalt ja teksti mistes;

  loeb pitud teksti ette igesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga;

  ttab tekstiga eakohaste juhiste alusel;

  vastab suulistele ja lhikestele kirjalikele ksimustele loetu

  kohta;

  eristab kirjalikus tekstis videt, ksimust, palvet, ksku ja

  keeldu; tunneb ra jutustuse, luuletuse,

  mistatuse, nidendi ja

  vanasna;

  kasutab piku snastikku petaja abiga snade leidmiseks

  algusthe jrgi;

  on lugenud mnda lasteraamatut ja oskab kneleda raamatust;

  teab nimetada mnd lastekirjanikku.

  Lugemistehnika arendamine petaja juhendite jrgi: oma

  lugemisvea parandamine, kui sellele thelepanu

  juhitakse, sobiva intonatsiooni kasutamine.

  Lugemistehniliselt raskete snade ja snahendite

  lugema ppimine.

  Kahekne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades.

  Eri liiki lhitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, snastik) mistev lugemine. Oma ja petaja kekirjalise teksti

  lugemine klassitahvlilt ja vihikust.

  Raamatu/teksti ldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, ppelesannete esitus. ksikute tingmrkide

  (ppekirjanduse tingmrgid, liiklusmrgid jms),

  skeemide, kaartide ja tabelite lugemine ppekirjanduses

  ning lasteraamatutes.

  Teksti sisu aimamine pealkirja, piltide, ksiksnade jm alusel.

  Tekstist pitavate keelendite, samuti snonmide, otsese ja lekantud thendusega snade jms leidmine. piku

  snastiku kasutamine.

  Tekstis ksimuse, palve, ksu ja keelu ratundmine. Loetud jutustuse ja muinasjutu kohta kava koostamine

  (teksti jaotamine osadeks); skeemi/kaardi koostamine

  petaja abiga. Loetu phjal teemakohastele ksimustele

  vastamine (ka siis, kui vastus otse tekstis ei sisaldu).

  Loole alguse ja lpu mtlemine. Tegelaste

  iseloomustamine.

  Luuletuste ilmekas (mtestatud) esitamine. Riimuvate snade leidmine petaja abiga.

  Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, nidend, mistatus, vanasna.

  Kirjandustekstid: rahvaluuleline liisusalm, muinasjutt, mistatus, luuletus, piltjutt, vanasna, jutustus, nidend,

  muistend.

  Loetud raamatu tutvustamine ja soovitamine. Vajaliku teose otsimine kooli vi kodukoha raamatukogust autori

  ja teema jrgi tiskasvanu abiga.

  Kirjutamine

  pilane:

  kasutab kirjutades igeid vikeste ja suurte kirjathtede

  thekujusid ja seoseid;

  kirjutab tahvlilt vi pikust ra;

  Kirjatehnika

  Suurte ja vikeste kirjathtede kordamine.

  Kirjutamise tehnika arendamine: htlane kirjarida, iged thekujud ja seosed nii vikestel kui suurtel

  kirjathtedel.

 • 10

  tidab iseseisvalt pilaspevikut ja kujundab vihikut, paigutab

  nidise jrgi td vihikulehele,

  kirja joonelisele lehele, varustab

  t kuupevaga;

  koostab petaja abiga kutse, nnitluse ja teate;

  kirjutab loovt ning mberjutustuse pildiseeria,

  tugisnade ja ksimuste abil;

  eristab hlikut, thte, tis- ja kaashlikut, silpi, sna, lauset,

  tishlikuhendit;

  kirjutab igesti sulghliku omasnade algusesse ja

  omandatud vrsnade

  algusesse;

  mrgib kirjas igesti tishlikuid;

  teab peast vrthtedega thestikku;

  alustab lauset suure algusthega ja lpetab punkti vi

  ksimrgiga;

  kasutab suurt algusthte inimeste ja loomade nimedes, tuttavates

  kohanimedes;

  kirjutab igesti snade lppu -d (mida teed?), -te (mida

  teete?),

  -sse (kellesse? millesse?), -ga (kellega? millega?), -ta

  (kelleta? milleta?);

  kirjutab ettetlemise jrgi pitud keelendite ulatuses sisult tuttavat

  teksti ja kontrollib kirjutatut

  nidise jrgi (2025 sna

  lihtlausetena).

  Nidise jrgi kirjat paigutamine vihiku lehele, kirjapaberile; kuupeva kirjutamine.

  Kirjalik tekstiloome Kutse, nnitluse ja teate koostamine petaja abiga. Tekstilhedase mberjutustuse kirjutamine

  ksimuste ja tugisnade toel.

  Loovt skeemi, kaardi toel; fantaasialugu. Jutu lesehitus: alustus, sisu ja lpetus; jutule alguse ja

  lpu kirjutamine. Omakirjutatud teksti le

  kaaslasega arutlemine. igekiri Varasemale lisanduvalt keeleteadmised:

  tishlikuhendi igekiri, suluta kaashliku pikkus ja

  igekiri; k, p, t s-i ja h krval; i ja j silbi alguses, h sna

  alguses.

  Silbitamine, poolitamise ldphimtted. Lauseliik ja lpumrk (jutustav e vit- ja ksilause).

  Koma kasutamine liitlauses kirjutamisel et, sest,

  aga, kuid puhul.

  Suur algustht oma kooli ja tuttavates kohanimedes. Snade lpu igekiri d (mida teed?), -te (mida

  teete?), -sse (kellesse? millesse?), -ga (kellega?

  millega?), -ta (kelleta? milleta?). ma, sa, ta, me, te,

  nad igekiri.

  Ettetlemise jrgi kirjutamine pitud keelendite ulatuses (2025 sna lihtlausetena).

  Kirjavea parandamine, kui veale thelepanu juhitakse; kirjavea vltimine, kui veaohtlikule

  kohale thelepanu juhitakse.

  3. klass

  ppetundide maht 175 tundi ppeaastas (5 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  Suuline keelekasutus

  pilane:

  kuulab mtestatult eakohast teksti, toimib saadud snumi vi

  juhendite jrgi; oskab suhtlusolukordades

  ksida, paluda, selgitada,

  keelduda, vabandust paluda,

  tnada;

  avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta, mrkab

  Kuulamine Hliku pikkuste eristamine, phirhk sulghliku

  pikkusel.

  Pikema suulise juhendi meeldejtmine ja selle jrgi toimimine. Kaaslase ja petaja juhtnride kuulamine,

  nende jrgi toimimine.

  Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise hindamine he aspekti kaupa (igsus, pausid ja

  intonatsioon mtte toetajana). Kuuldu ning nhtu

  kommenteerimine. Fakti ja fantaasia eristamine.

 • 11

  erinevusi ja sarnasusi ning

  kirjeldab neid; annab ksimuste toel

  arusaadavalt edasi ppeteksti,

  lugemispala, pildiraamatu, filmi

  ja teatrietenduse sisu; koostab

  kuuldu/loetu phjal

  skeemi/kaardi;

  jutustab loetust ja lbielatud sndmusest; jutustab pildiseeria,

  tugisnade, mrksnaskeemi ja

  ksimuste toel; mtleb loole alguse ja lpu; leiab vljendamiseks lhedase ja

  vastandthendusega snu; esitab peast luuletuse vi

  lhiteksti.

  petaja etteloetud ainetekstist oluliste mistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine.

  Kuuldu (muinasjutt, lhijutt lapse elust, proosa-, luule ja ainetekst), nhtu (lavastus, film) sisu mberjutustamine.

  Dialoogi jlgimine, hinnangud tegelastele ja nende

  tlustele.

  Knelemine Hldus- ja intonatsiooniharjutused. Selge hlduse

  jlgimine teksti esitades. Kne eri nansside (tempo,

  hletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine

  dramatiseeringus jm esituses.

  Sobivate knetuste (palumine, ksimine, keeldumine, vabandust palumise, tnamise) valik suhtlemisel. Suuline

  selgitus, knetus- ja viisakusvljendid, teietamine ja

  sinatamine.

  Knelemine eri olukordades: vestlus tundmatuga, sh telefonitsi, klassi/kooli esindamine, vistkonda

  kutsumine, koostegevusest loobumine jms.

  Snavara arendamine: snathenduse selgitamine ja tpsustamine, aktiivse snavara laiendamine, lhedase ja

  vastandthendusega sna leidmine. Eri teemadel

  vestlemine snavara rikastamiseks, arutamine paaris ja

  vikeses rhmas.

  Oma arvamuse avaldamine, nustumine ja mittenustumine, histe seisukohtade otsimine, kaaslase

  arvamuse ksimine.

  Mtete vljendamine terviklausetena ja sobiva snastusega (snavalik, mtte lpuleviimine). Ksimuste

  moodustamine ja esitamine ning neile vastamine.

  Jutustamine kuuldu, nhtu, lbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja etteantud teema phjal; aheljutustamine.

  Sndmuste, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine tugisnade, skeemi ning tabeli abil. Enesevljendus

  dramatiseeringus ja rollimngus erisuguste meeleolude

  vljendamiseks.

  Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas (mtestatud) esitamine.

  Nii enese kui ka teiste tde tunnustav kommenteerimine petaja juhiste alusel.

  Lugemine

  pilane:

  loeb nii hlega ja kui endamisi

  ladusalt ja teksti mistes; loeb pitud teksti ette igesti,

  selgelt ja sobiva intonatsiooniga;

  ttab tekstiga eakohaste juhiste alusel;

  vastab suulistele ja lhikestele kirjalikele ksimustele loetu

  kohta;

  eristab kirjalikus tekstis videt, ksimust, palvet, ksku, keeldu;

  tunneb ra jutustuse, luuletuse, nidendi, muinasjutu,

  mistatuse, vanasna, kirja;

  Lugemistehnika

  Teksti mistmine

  Vabalugemine.

  Raamatu/teksti ldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, ppelesannete esitus. Teksti lesehitus: pealkiri, teksti

  osad (ligud, loo alustus, sisu, lpetus).

  Lugemistehnika arendamine petaja juhendite jrgi (ige hldus, ladusus, pausid, intonatsioon, tempo; oma

  lugemisvea parandamine, kui sellele thelepanu

  juhitakse).

  Ladus ja automatiseerunud lugemine. Oma ja kaaslase lugemistehnika hindamine petaja juhiste alusel. Oma ja

  petaja kekirjalise teksti lugemise klassitahvlilt ja

  vihikust.

  Jutustava ja kirjeldava teksti ning tarbe- ja teabeteksti

 • 12

  mistab tabeleid, diagramme, skeeme ja tingmrke;

  on lugenud lbi vhemalt 10 eesti ja vliskirjaniku teost,

  kneleb loetud raamatutest; on lugenud lbi vhemalt neli

  eesti ja vliskirjaniku teost,

  kneleb loetud raamatust;

  teab nimetada mnd lastekirjanikku.

  (pilaspeviku, kutse, nnitluse, saatekava, tjuhendi,

  raamatu sisukorra, snastiku, teate, eeskirja, retsepti,

  pikuteksti, teatmeteose teksti, ajalehe- ja ajakirja ning

  muu meediateksti) lugemine.

  ksikute tingmrkide (ppekirjanduse tingmrgid, liiklusmrgid jms), skeemide, kaartide ja tabelite

  lugemine ppekirjanduses, lasteraamatutes ning

  lasteajakirjanduses.

  Sna, lause ning teksti sisu mistmine. Tekstis ksimuse, palve, ksu ja keelu ratundmine. Teksti sisu

  ennustamine pealkirja, piltide ja ksiksnade jrgi.

  T tekstiga: tekstist pitavate keelendite, snonmide, otsese ja lekantud thendusega snade leidmine. piku

  snastiku iseseisev kasutamine.

  Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetava kohta kava, skeemi, kaardi

  koostamine. Loetu phjal teemakohastele ksimustele

  vastamine. Loole alguse ja lpu mtlemine. Teksti teema

  ja peamtte snastamine, tegelaste iseloomustamine.

  Jutustavate luuletuste ja proosateksti mtestatud esitamine. Riimuvate snade leidmine. Kahekne

  lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel

  ning partnereid arvestades.

  Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust lhikokkuvtte tegemine.

  Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt.

  Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mistatus, vanasna, luuletus, jutustus, nidend, kiri

  Kirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, kahekne, nidend,

  snamnguline tekst, piltjutt, mistatus, vanasna.

  Kirjutamine

  pilane:

  kasutab kirjutades igeid thekujusid ja -seoseid, kirjutab

  loetava kekirjaga;

  kirjutab tahvlilt ja pikust igesti ra; paigutab teksti korrektselt

  paberile, vormistab

  vihiku/pilaspeviku

  nuetekohaselt; eristab hlikut ja thte, tis- ja

  kaashlikut, hlikuhendit,

  silpi, sna, lauset;

  eristab lhikesi, pikki ja lipikki tis- ja suluta kaashlikuid;

  kirjutab igesti asesnu; mrgib pitud snades igesti

  kaashlikuhendit; kirjutab

  igesti sulghliku omandatud

  oma- ja vrsnade algusse;

  mrgib kirjas igesti knd- ja prdsnade pitud lppe ja

  tunnuseid;

  Kirjatehnika Kirjutamise tehnika svendamine, oma loetava kekirja

  kujundamine, kirjutamise kiiruse arendamine.

  Kirjutamisvilumuse saavutamine (iged thekujud ja proportsioonid, loetav kekiri, htlane kirjarida, kirjat

  nuetekohane vlimus, t vormistamine).

  Teksti rakiri tahvlilt ja pikust. Kirjutatu kontrollimine piku ja snastiku jrgi. Oma kirjavea parandamine.

  Ettetlemise jrgi kirjutamine. Tahvlile, vihikusse ja

  pilaspevikusse kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine

  nidise jrgi: kutse, mbrik.

  igekiri Thestiku jrjekord. Tis- ja kaashlikuhendi igekiri.

  Tis- ja suluta kaashliku pikkuse kordamine,

  sulghliku pikkuse eristamine ja igekiri. k, p, t s-i ja h

  krval. i ja j igekiri (v.a vrsnades ja tegijanimedes).

  h sna alguses. Sulghlik oma- ja vrsnade alguses.

  Suur algustht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, tuntumates kohanimedes.

  Vike algustht ppeainete, kuude, ndalapevade, ilmakaarte nimetustes. Poolitamise harjutamine. Liitsna.

  Nimi-, omadus- ja tegusna. Ainsus ja mitmus.

 • 13

  teab peast vrthtedega thestikku, kasutab lihtsamat

  snastikku ja koostab lihtsaid

  loendeid thestik- jrjestuses;

  kirjutab suure algusthega lause alguse, inimese- ja loomanimed

  ning pitud kohanimed;

  piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lpumrgi;

  kirjutab ettetlemise jrgi sisult tuttavat teksti ja kontrollib

  kirjutatut nidise jrgi (3040

  sna); koostab kutse, nnitluse, teate

  ning kirjutab eakohase

  pikkusega mberjutustusi ja teisi

  loovtid ksimuste, tugisnade,

  joonistuse, pildi, pildiseeria,

  mrksnaskeemi vi kava abil

  Snavormide moodustamine ksimuste alusel. Mitmuse

  nimetava ning sse-lpulise sissetleva, kaasatleva ja

  ilmatleva knde lpu igekirjutus.

  Olevik ja minevik. Prdelppude igekirjutus. Erandliku igekirjaga ase- ja ksisnad (ma, sa, ta, me,

  te, nad, kes, kas, kus).

  Vit- (jutustav), ksi- ja hdlause. Lause lpumrgid. Koma kasutamine loetelus; et, sest, vaid, kuid, aga, siis,

  kui puhul; sidesnad, mis koma ei nua.

  Ettetlemise jrgi kirjutamine pitud keelendite ulatuses (3040 sna). Oma kirjavea iseseisev leidmine.

  Snavara: lhedase ja vastandthendusega sna. Sna ja tema vormide igekirja ning thenduse omandamine ja

  tpsustamine.

  Kirjalik tekstiloome Lausete laiendamine ja sidumine tekstiks. Tarbeteksti (ajaleheartikli, teate, nimekirja jne)

  kirjapanek.

  mberjutustuse kirjutamine tugisnade, skeemi, kaardi vi kava toel.

  Loovt kirjutamine (vabajutt, jutt pildi, pildiseeria, ksimuste, skeemi, kaardi vi kava toel, fantaasialugu).

  Jutu lesehitus: alustus, sisu, lpetus.

  Sndmusest ja loomast kirjutamine. Jutule alguse ja lpu kirjutamine. Kirja kirjutamine. Omakirjutatud teksti le kaaslasega arutami

  1.2.2. II kooliaste Eesti keele ppe- ja kasvatuseesmrgid II kooliastmes 6. klassi lpetaja:

  1) tunneb pitud tekstiliike ning nende kasutamise vimalusi;

  2) oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;

  3) oskab koostada ppetks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;

  4) tunneb esinemise ettevalmistuse phietappe ja esineb suuliselt;

  5) suhtleb eesmrgipraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab eesmrgistatult;

  6) tunneb eesti igekirja aluseid ja phireegleid;

  7) oskab kasutada Si ja interaktiivseid igekeelsusallikaid.

  4. klass ppetundide maht 175 tundi ppeaastas (5 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  Suuline ja kirjalik suhtlus

  pilane:

  kuulab mtestatult eakohast teksti, toimib saadud snumi vi

  juhendite jrgi;

  oskab juhendamise abil olukorrale vastava suhtluskanali

  Hliku pikkuste eristamine. Kaaspilase ja petaja eesmrgistatud kuulamine. Kuuldu

  phjal tegutsemine, kuuldu kohta arvamuse esitamine..

  petaja ettelugemise jrel (ainealane tekst, likhaaval) oluliste mistete ja seoste leidmine. Kuuldud tekstist

  lhikokkuvtte snastamine. Kuuldud teabe rhmitamine

 • 14

  valida;

  esitab kuuldu ja loetu kohta ksimusi ning avaldab arvamust;

  lahendab lihtsamaid probleemlesandeid paaris- ja

  rhmats;

  kasutab snastikke ja teatmeteoseid;

  esitab peast luuletuse vi rolliteksti;

  skeemi, mrksnade jm alusel.

  Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms). Lavastuse, kuuldud proosa-, luule- ja ainetekstide

  sisu mberjutustamine.

  Snavara avardamine ja tpsustamine, t snastikega. Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis,

  avalikus kohas, eakaaslastega, tiskasvanutega suheldes,

  suulises knes ja kirjalikus tekstis.

  Vestlus etteantud teema piires. Ksimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Erinevate kitumisviiside ja

  koostvormide vrdlemine. Oma arvamuse avaldamine,

  seisukoha phjendamine, kaaslaste arvamuse ksimine.

  Lisateabe otsimine.

  Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Pantomiim. Rollimng.

  Kaaspilaste tdele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine. Klassivestlus, diskussioon.

  Teksti vastuvtt

  pilane:

  loeb ja mistab eakohaseid pi- ja elutarbelisi ning

  huvivaldkondade tekste;

  otsib teavet tundmatute snade kohta, teeb endale selgeks nende

  thenduse;

  vastab teksti phjal koostatud ksimustele tekstinidete vi

  oma snadega, koostab teksti

  kohta ksimusi;

  leiab tekstist vajalikku infot; tunneb pitud tekstiliike ja nende

  kasutamise vimalusi;

  tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kneleb

  loetust;

  Eesmrgistatud lugemine, kuulamine, vaatamine. Tjuhendi lugemine. Tarbe- ja ppetekstide mtestatud

  lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart jm).

  Sna, lause ning teksti sisu mistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik vljend). Teksti sisu ennustamine

  pealkirja, piltide, remarkide, ksiksnade jm alusel. Enne

  lugemist olemasolevate teemakohaste teadmiste ja

  kogemuste vljaselgitamine, oma ksimuste esitamine

  ning uute teadmiste vastu huvi ratamine (mida tean,

  mida tahaksin teada).

  Kirjandustekstid: kunstmuinasjutt, tsielujutt eakaaslastest, loomateemaline ilukirjanduslik ja aimejutt,

  seiklusjutt, nidend, rahvaluule, vrsslugu, vanasnad

  ning kneknud.

  Kirjandusteksti see, sndmuste toimumise koht ja aeg ning tegelased. Tegelaste kitumise motiivide

  anals.

  Luuletuse mtestatud lugemine (meeleolu, laad).

  Kirjanduse eri liike ja anre esindavad tekstid ppe - kirjandusse ja vabalugemiseks valitakse eesti ja

  vliskirjanike loomingust, arvestades jrgmisi

  teemavaldkondi:

  Vrtused ja klblus.

  Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused ja huvid. Arusaamine heast ja halvast.

  iglus ja ebaiglus. Kiiduvrne ja taunitav. Erinevus

  teistest. Minu hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik.

  Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. Kohustused ja

  vastutus. ksiolek ja hirmud.

  Kodus ja koolis.

  Perekond. Kodu turvalisus. Vgivald kodus. Armastus oma kodu ja koduste vastu. Suhted vanemate,

 • 15

  kasuvanemate ning vanavanematega. Suhted dede,

  vendade, teiste lhisugulastega. Poiste ja tdrukute

  suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ja

  aitaja. Nohiklikkus ja trjutus. Piir oma ja vra vahel.

  Piir lubatu ja lubamatu vahel.

  Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus.

  Rahvuskultuuri eripra ja olulisus rahvale. Matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride

  mitmekesisus. Erinevate rahvaste uskumused ja tavad.

  Kitumine eri kultuuriruumides. Klalislahkus.

  Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja

  inimestesse.

  Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja

  hoidjad.

  Mngiv inimene.

  Ringmngud ja mngulust. Snamngud. Teatri vlumaailm. Leidlik probleemide lahendamine.

  Iluelamused. Loominguline koost. Mngult ja priselt.

  Phjendatud ja phjendamata riskid

  Keskkond ja hiskonna jtkusuutlik areng.

  Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- ja eluta loodusesse. Hdasolija aitamine.

  Lemmikloomad ning vastutus nende eest. Aastaaegade

  omanolisus.

  Kodanikuhiskond ja rahvussuhted.

  Minu juured. Seos mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Traditsioonid ja sndmused, mis tagavad jrjepidevuse.

  Suhtumine keelde. Kodupaiga keel. Suhted teiste

  rahvustega

  Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon.

  Avastamisrm ja pikogemused. Tnapevased teabe otsimise ja edastamise vimalused. Internet kui silmaringi

  avardaja ning infoallikas. Internet kui ohu allikas.

  Kitumine suhtlusportaalides.

  Film ja foto kui hetke ning ajaloo jdvustajad.

  Tekstiloome

  pilane:

  jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult;

  avaldab viisakalt ja olukorrast lhtudes arvamust sndmuse,

  nhtuse vi teksti kohta nii

  suuliselt kui ka kirjalikult;

  vormistab kirjalikud tekstid korrektselt;

  kirjutab eesmrgipraselt loovtid ja kirju;

  leiab juhendamise abil tekstiloomeks vajalikku teavet;

  Raamatust kokkuvtte ning raamatu kohta lugemissoovituse kirjutamine.

  Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumistest jutustamine ning kirjutamine.

  Luuletuse kirjutamine. Protsesskirjutamine: suuline eelt, kava ja mttekaardi

  koostamine, teksti kirjutamine, viimistlemine,

  toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine.

  igekeelsus ja keelehoole

 • 16

  pilane:

  tunneb eesti keele hlikussteemi, snaliikide

  tpjuhte;

  mrgib snades igesti kaashlikuhendit;

  kirjutab sulghliku omandatud oma- ja vrsnade algusse;

  prab tegusnu olevikus; moodustab ainsust ja mitmust,

  olevikku ja minevikku;

  poolitab snu (pitud reeglite piires);

  moodustab ja kirjavahemrgistab lihtlauseid ja lihtsamaid

  liitlauseid;

  rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning

  tekste analsides ja hinnates;

  kirjutab suure algusthega isiku ja kohanimed ja vikese

  algusthega ppeainete, kuude,

  ndalapevade, ilmakaarte

  nimetused;

  tunneb ra liitsna; oskab kasutada veebi- ja

  pabersnaraamatut sna

  thenduse ja igekirja

  kontrollimiseks;

  ldteemad Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kneldavad keeled.

  Hlikupetus ja igekiri Thestik. Tis- ja kaashlikud. Suluga ja suluta hlikud.

  Helilised ja helitud hlikud. Vrthed ja -hlikud.

  Tis- ja kaashlikuhend.

  Kaashlikuhendi igekiri. g, b, ds-i krval, higekiri. I ja j igekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- ja ki-liite

  igekirjaga.

  Silbitamine ja poolitamine (ka liitsnades). ppetegevuses vajalike vrsnade thendus, hldus ja

  igekiri.

  Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja ldnimetused.

  igekirja kontrollimine snaraamatutest (nii raamatu - kui ka internetivariandist).

  Snavarapetus Snonmid. Antonmid. Liitsnamoodustus: tiend- ja phisna, liitsna

  thendusvarjund.

  Vormipetus ja igekiri Tegusna. Tegusna ajad: olevik, lihtminevik. Tegusna

  pramine ainsuses ja mitmuses.

  Kndsna. Kndsnade liigid: nimisna, omadussna, asesna.

  Nimisnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvsnade igekiri. Rooma numbrite kirjutamine.

  Lausepetus ja igekiri Lause. Lause laiendamise lihtsamaid vimalusi. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemrgid. Ksi-, vit- ja hdlause lpumrgid ja kasutamine. Otsekne ja saatelause.

  Muud igekirjateemad Algusthe igekiri: nimi, nimetus, isiku- ja kohanimed,

  ametinimetused.

  5. klass ppetundide maht 105 tundi ppeaastas (3 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  Suuline ja kirjalik suhtlus

  pilane:

  oskab juhendamise abil olukorrale vastava suhtluskanali

  valida;

  leiab koos partneri vi rhmaga vastuseid lihtsamatele

  probleemlesannetele, kasutades

  sobivalt kas suulist vi kirjalikku

  Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, tiskasvanutega suheldes,

  suulises knes ja kirjalikus tekstis.

  Kaaspilase ja petaja eesmrgistatud kuulamine. Kuuldu phjal tegutsemine, kuuldu kohta arvamuse esitamine.

  Suuline arvamusavaldus etteantud teema piires, vastulausele reageerimine, seisukohast loobumine.

  Ksimustele vastamine, esitlus ja tutvustus.

 • 17

  keelevormi;

  esitab kuuldu ja loetu kohta ksimusi ning avaldab arvamust;

  Vite phjendamine.

  Teksti vastuvtt

  pilane:

  tunneb pitud tekstiliike ja nende kasutamise vimalusi;

  loeb ja mistab eakohaseid pi- ja elutarbelisi ning

  huvivaldkondade tekste;

  valib juhendamise toel oma lugemisvara;

  Eesmrgistatud lugemine, kuulamine, vaatamine, kokkuvtte tegemine, kuuldu konspekteerimine.

  Visuaalselt esitatud info (foto, joonise, graafiku) phjal lihtsamate jrelduste tegemine, seoste leidmine.

  Tarbe- ja ppetekstide mtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart, saatekava jne).

  Trkised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine.

  Tekstiloome

  pilane:

  jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult;

  vormistab kirjalikud tekstid korrektselt;

  esineb suuliselt, vtab sna, koostab ning peab lhikese

  ettekande;

  Loetule, nhtule vi kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. Lhiettekande esitamine.

  Kirjeldamine: snavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse lesehitus: ldmulje, detailid,

  hinnang. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine.

  Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle vljendamine. Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine

  ning kirjutamine. Jutustuse lesehitus. Ajalis-phjuslik

  jrgnevus tekstis. Sidus lausestus.

  Otsekne jutustuses. Minavormis jutustamine. Arutlemine. Phjuse ja tagajrje eristamine.

  igekeelsus ja keelehoole

  pilane:

  tunneb eesti keele hlikussteemi, snaliikide

  tpjuhte ja lihtvormide

  kasutust;

  jrgib eesti igekirja aluseid ja pitud phireegleid;

  moodustab ja kirjavahemrgistab lihtlauseid, sh koondlauseid, ja

  lihtsamaid liitlauseid;

  rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning

  tekste analsides ja hinnates;

  ldteemad Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kneldavad keeled.

  Sugulaskeeled ja sugulasrahvad.

  Hlikupetus ja igekiri Thestik. Tis-ja kaashlikud. Suluga ja suluta hlikud. Helilised ja helitud hlikud. Tis- ja kaashlikuhend. Kaashlikuhendi igekiri. Silbitamine ja poolitamine (ka liitsnades). Snavarapetus Liitsnamoodustus: tiend- ja phiosa, liitsna

  thendusvarjund. Liitsna ja liitega sna erinevused.

  Snavara avardamine ja tpsustamine. Sna thenduse leidmine snaraamatutest (nii raamatu-

  kui ka internetivariandist).

  Vormipetus ja igekiri Snaliigid: tegusnad, kndsnad ja muutumatud snad. Tegusna. Tegusna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja

  eitava kne kasutamine. Tegusna pramine ainsuses ja

  mitmuses. Tegusna oleviku- ja minevikuvormi

  kasutamine tekstis.

  Kndsna. Kndsnade liigid: nimisna, omadussna,

 • 18

  arvsna, asesna.

  Knamine. Knded, nende ksimused ja thendus. ige knde valik sltuvalt lause kontekstist.

  Ainsus ja mitmus. Nimisnade kokku- ja lahkukirjutamine. Lausepetus ja igekiri Lause. Alus ja eldis. Lause laiendamise lihtsamaid

  vimalusi.

  Korduvate lauseliikmete kirjavahemrgistamine koondlauses.

  Koondlause kasutamine tekstis. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemrgid. Ksi-, vit- ja hdlause lpumrgid ja kasutamine.

  Muud igekirjateemad Algustheigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja

  kohanimed.

  6. klass ppetundide maht 105 tundi ppeaastas (3 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  Suuline ja kirjalik suhtlus

  pilane:

  valib juhendamise toel suhtluskanali;

  peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi, kirja- ja

  meilivahetust;

  vtab loetut ja kuuldut lhidalt kokku nii suulises kui ka

  kirjalikus vormis.

  leiab koos partneri vi rhmaga vastuseid lihtsamatele

  probleemlesannetele, kasutades

  sobivalt kas suulist vi kirjalikku

  keelevormi;

  esitab kuuldu ja loetu kohta ksimusi ning avaldab arvamust;

  oskab oma seisukohta phjendada ja vajaduse korral

  sellest taganeda;

  Seisukoha phjendamine paaris- vi rhmat ajal ning knejrg.

  Kaaslase tiendamine ja parandamine. Kaaspilaste tdele hinnangu andmine ja tunnustuse

  avaldamine.

  Klassivestlus, diskussioon. Telefonivestlus: alustamine, lpetamine. Suhtlemine virtuaalkeskkonnas: eesmrgid, vimalused,

  ohud, privaatsus ja avalikkus.

  E-kiri.

  Teksti vastuvtt

  pilane:

  tunneb pitud tekstiliike ja nende kasutusvimalusi;

  loeb ja mistab eakohaseid pi- ja elutarbelisi ning

  huvivaldkondade tekste;

  vrdleb tekste omavahel, esitab

  Raadio- ja telesaadete eripra, vormid ning liigid. Trkiajakirjandus: pressifoto, karikatuur, pildiallkiri. Reklaam: snum, pildi ja sna mju reklaamis, adressaat,

  lastele meldud reklaam.

  Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid.

 • 19

  ksimusi ja avaldab arvamust

  ning teeb tekstist

  lhikokkuvtte;

  kasutab ts tekstidega pitud keele- ja tekstimisteid;

  Skeemist, tabelist, kuulutusest, siduplaanist, hinnakirjast andmete kirjapanek ja seoste esiletoomine.

  Tekstiloome

  pilane:

  leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku teavet;

  tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise

  phietappe;

  kirjutab eesmrgipraselt loovtid ja kirju;

  avaldab viisakalt ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta

  sndmuse, nhtuse vi teksti

  kohta nii suuliselt kui ka

  kirjalikult;

  kasutab tekste luues ja seostades omandatud keele- ja

  tekstimisteid ;

  Protsesskirjutamine: suuline eelt, kava ja mttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, viimistlemine,

  toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine.

  Kirjandi lesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lpetus. Mustand.

  Oma vigade leidmine ja parandamine. Lisateabe otsimine. Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamad vtted. Visuaalsed ja tekstilised infoallikad ning nende

  usaldusvrsus.

  Erinevatest allikatest prit info vrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest.

  Teksti loomine pildi- ja nitmaterjali phjal. Fakt ja arvamus. Uue info seostamine oma teadmiste ja kogemustega. Kiri, mbriku vormistamine.

  igekeelsus ja keelehoole

  pilane:

  tunneb eesti keele hlikussteemi, snaliikide

  tpjuhte ja lihtvormide

  kasutust, jrgib eesti igekirja

  aluseid ja pitud phireegleid;

  moodustab ja kirjavahemrgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja

  lihtsamaid liitlauseid;

  oskab kasutada veebi- ja pabersnaraamatut sna

  thenduse ja igekirja

  kontrollimiseks;

  rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes,

  tekste analsides ja hinnates.

  ldteemad Kirjakeel, argikeel ja murdekeel

  Hlikupetus ja igekiri g, b, d s-i krval. h igekiri. I ja j igekiri (tegijanimed ja

  liitsnad). gi- ja ki-liite igekiri.

  Sulghlik vrsna algul ja sna lpus, sulghlik sna keskel.

  f-i ja igekiri. ppetegevuses vajalike vrsnade thendus, hldus ja

  igekiri.

  Silbitamine ja poolitamine (ka liitsnades). igekirja kontrollimine snaraamatutest (nii raamatust

  kui ka internetivariandist).

  Snavarapetus Kirjakeelne ja knekeelne snavara, uudissnad,

  murdesnad, slng.

  Snonmid, antonmid, homonmid, nende kasutamine.

  Snavaliku tpsus erinevates tekstides. Igapevaste vrsnade asendamine omasnadega ja

  vastupidi.

  Liitsna ja liitega sna erinevused. Sna thenduse leidmine snaraamatutest (nii raamatu-

  kui ka internetivariandist).

  Vormipetus ja igekiri Nimisnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussna knamine koos nimisnaga. lik- ja ne-

 • 20

  liiteliste omadussnade knamine ja igekiri.

  Omadussnade vrdlusastmed. Vrdlusastmete

  kasutamine.Omadussnade tuletusliited.

  Omadussnade kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja line-

  liitelised omadussnad).

  Arvsnade igekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Phi- ja jrgarvsnade kokku- ja lahkukirjutamine. Kuupeva

  kirjutamise vimalusi. Arvsnade knamine. Phi- ja

  jrgarvsnade kirjutamine snade ja numbritega, nende

  lugemine. Arvsnade kasutamine tekstis.

  Asesnade knamine ja kasutamine. Snaraamatute kasutamine kndsna phivormide

  kontrollimiseks.

  Lausepetus ja igekiri Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesnaga ja

  sidesnata liitlause. Kahe jrjestikuse osalausega liitlause

  kirjavahemrgistamine.

  Otsekne ja saatelause. Saatelause otsekne ees, keskel ja jrel.

  Otsekne kirjavahemrgid. Otsekne kasutamise vimalusi.

  te ja selle kirjavahemrgid. Muud igekirja teemad Algustheigekiri: ajaloosndmused; ametinimetused ja

  ldnimetused; perioodikavljaanded; teoste pealkirjad.

  ldkasutatavad lhendid. Lhendite igekiri, lhendite lugemine.

  1) koostab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt; 2) avaldab arvamust phjendatult ja keeleliselt korrektselt; 3) mistab eesti keele thtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust; 4) hindab meediast ja internetist leitud asjakohast teavet kriitiliselt ning kasutab seda

  sihipraselt;

  5) kasutab sna- ja ksiraamatuid ning leiab igekeelsusabi internetiallikatest.

  1.3. KIRJANDUS

  1.3.1. II kooliaste (5. ja 6. klass) Kirjanduse ppe- ja kasvatuseesmrgid II kooliastmes 6. klassi lpetaja:

  1) loeb eakohast eri anris vrtkirjandust, kujundab selle kaudu oma klbelisi tekspidamisi

  ning arendab lugejaoskusi;

  2) loeb ladusalt ja ilmekalt jukohase keerukusega teksti ning mistab seda;

 • 21

  3) oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete ja probleemide le,

  sealhulgas vrrelda tegelaste ning enda vrtushoiakuid ja huvisid;

  4) oskab teksti- vi elamusphiselt jutustada ja loetu le arutleda;

  5) kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi tid, vljendades end

  korrektselt;

  6) oskab vajaliku teavet hankides kasutada eri allikaid, sealhulgas snaraamatuid ja internetti.

  5. klass ppetundide maht 70 tundi ppeaastas (2 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  pilane:

  On lbi lugenud vhemalt neli

  eakohast ja erianrilist

  vrtkirjanduse hulka kuuluvat

  tervikteost (raamatut);

  loeb eakohast erianrilist

  kirjanduslikku teksti ladusalt ja

  mtestatult, vrtustab lugemist;

  tutvustab loetud kirjandusteose

  autorit, sisu ja tegelasi, kneleb

  oma lugemismuljetest, -

  elamustest ja kogemustest.

  Lugemine

  Lugemise eesmrgistamine. Lugemiseks valmistumine,

  keskendunud lugemine.

  Lugemistehnika arendamine, hlega ja hleta lugemine,

  pauside, tempo ja intonatsiooni jlgimine.

  Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev

  lugemine. Lugemisrm.

  Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine

  klassikaaslastele.

  Soovitatud tervikteoste kodulugemine, hisaruteluks

  vajalike lesannete titmine.

  Jutustamine

  pilane:

  jutustab tekstilhedaselt

  kavapunktide jrgi vi

  mrksnade toel;

  jutustab mttelt sidusa ja

  tervikliku lesehitusega loo,

  tuginedes kirjanduslikule tekstile,

  tsielusndmusele vi oma

  fantaasiale;

  jutustab piltteksti phjal.

  Tekstilhedane sndmustest jutustamine kavapunktide

  jrgi.

  Tekstilhedane jutustamine mrksnade toel.

  Aheljutustamine.

  Loo mberjutustamine uute tegelaste ja sndmuste

  lisamisega.

  Iseendaga vi kellegi teisega toimunud sndmusest vi

  mlestuspildist jutustamine.

  Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) phjal.

  Fantaasialoo jutustamine.

  Teksti tlgendamine, anals ja

  mistmine

  Teksti kui terviku mistmine

  pilane:

  koostab teksti kohta eriliigilisi

  ksimusi;

  vastab teksti phjal koostatud

  ksimustele oma snadega vi

  tekstinitega;

  koostab teksti kohta sisukava,

  kasutades viteid vi mrksnu;

  leiab ligu kesksed mtted;

  Teose mistmist toetavad tegevused:

  Mlu- ehk faktiksimuste ja loovksimuste koostamine.

  Ksimustele vastamine tsitaadiga (tekstiligu vi

  fraasiga), teksti jrgi oma snadega ning peast.

  Teksti kavastamine: kavapunktid ksi- ja vitlausete ning

  mrksnadega.

  Likude kesksete mtete otsimine. Teksti teema ja

  peamtte snastamine. Arutlemine mne teoses

  ksitletud teema le.

 • 22

  jrjestab teksti phjal

  sndmused, mrab nende

  toimumise aja ja koha;

  kirjeldab loetud tekstile

  tuginedes tegelaste vlimust,

  iseloomu ja kitumist, analsib

  nende omavahelisi suhteid,

  hindab nende kitumist, lhtudes

  ldtunnustatud

  moraalinormidest, vrdleb

  iseennast mne tegelasega;

  leiab ligu kesksed mtted ja

  snastab peamtte;

  arutleb kirjandusliku tervikteksti

  vi katkendi phjal teksti teema,

  phisndmuste, tegelaste, nende

  probleemide ja vrtushoiakute

  le, avaldab ja phjendab oma

  arvamust, valides sobivaid

  niteid nii tekstist kui ka

  igapevaelust;

  otsib teavet tundmatute snade

  kohta, teeb endale selgeks nende

  thenduse;

  Oma arvamuse snastamine ja phjendamine.

  Illustratiivsete nidete (nt tsitaadid, iseloomulike

  detailide) otsimine tekstist. Detailide kirjeldamine.

  Esitatud videte testamine oma elukogemuse ja

  tekstinidete varal. Loetu phjal jrelduste tegemine.

  Oma mtete, tundmuste, lugemismuljete snastamine.

  Tundmatute snade thenduse otsimine snaraamatust

  vi teistest teabeallikatest, oma snavara rikastamine.

  Teose/loo kui terviku mistmine

  Sndmuste toimumise aja ja koha kindlaksmramine.

  Sndmuste jrjekord.

  Sndmuste phjuse- tagajrje seosed.

  Minajutustaja kui loo edastaja.

  Tegelaste probleemi leidmine ja snastamine.

  Teose sndmustiku ja tegelaste suhestamine (nt

  vrdlemine) enda ja mbritsevaga.

  Pea- ja krvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise,

  tegelastevaheliste suhete jlgimine, tegelaste

  iseloomustamine, kitumise phjendamine.

  Tegelasrhmad. Tegelastevaheline konflikt, selle

  phjused ja lahendamisteed.

  Kujundliku mtlemise ja

  keelekasutuse, sh metakeele

  mistmine

  pilane: tunneb ra ja kasutab tekstides

  tuntumaid knekujundeid;

  seletab pitud vanasnade ja knekndude thendust;

  mtestab luuletuse thendust, tuginedes enda elamustele ja

  kogemustele;

  seletab pitud knekujundeid, rahvalaulu, muistendi ja

  muinasjutu olemust oma

  snadega;

  Misted: vrdlus, vanasna, kneknd, muinasjutt,

  muistend, valm.

  Epiteedi ja vrdluse ratundmine ning kasutamine. Valmi mistuknest arusaamine. Lihtsamate smbolite seletamine. Tegelaskne varjatud thenduse mistmine. Knekndude ja vanasnade olemus, nende

  thenduse seletamine, selle vrdlev ja eristav

  seostamine tnapeva elunhtustega.

  Koomilise leidmine tekstist. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rtmi ja kla tunnetamine. Oma kujundliku vljendusoskuse hindamine ja

  arendamine.

  Luuleteksti tlgendamine. .

  Teose mistmiseks vajaliku metakeele tundmine

  Rahvalaulu olemus.

  Loomamuinasjutu ja imemuinasjutu tptegelased ning

  tunnused (lugu, tegelased, hea vitlus kurjaga jne).

  Tekke- ja seletusmuistendi tunnused; Hiiu- ja

 • 23

  vgilasmuistendi tunnused.

  Seiklusjutu tunnused.

  Teose teema ja idee, probleem.

  Pea- ja krvaltegelane, tptegelane.

  Luuletuse vorm. Rahvalaulu olemus.

  Pevik kui ilukirjandusliku teose vorm.

  Animafilmi olemus.

  Teksti esitus ja omalooming

  pilane:

  esitab peast luuletuse, lhikese proosa- vi rolliteksti,

  taotledes esituse ladusust,

  selgust ja tekstitpsust;

  kirjutab erineva pikkusega erianrilisi omaloomingulisi

  tid, sealhulgas kirjeldavas ja

  jutustavas vormis.

  Esitamine

  Esitamise eesmrgistamine (miks, kellele ja mida?)

  Esitamiseks kohase snavara, tempo, hletugevuse ja

  intonatsiooni valimine; ige hingamine ja kehahoid.

  Luuleteksti esitamine peast.

  Lhikese proosateksti esitamine (dialoogi vi

  monoloogina).

  Omalooming

  Kirjeldamine: snavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste

  esitamine.

  Kirjelduse lesehitus: ldmulje, detailid ja hinnang.

  Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete

  kirjeldamine.

  Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle vljendamine.

  Jutustamine. Jutustuse lesehitus.

  Ajalis-phjuslik jrgnevus tekstis.

  Sidus lausestus.

  Otsekne jutustuses.

  Minavormis jutustamine.

  pilased kirjutavad lhemaid ja pikemaid omaloomingulisi

  tid:

  1) loomamuinasjutt, imemuinasjutt, tekke- vi

  seletusmuistend, hiiu- vi vgilasmuistend, seiklus- vi

  fantaasiajutt, mlestuslugu.

  2) jutuke vanasnade vi knekndude phjal,

  algusthekordustega naljalugu, luuletus etteantud riimide

  phjal vi iseseisvalt samasisuline jutt luuletuse phjal.

  3) looduskirjeldus, loom- vi kirjandusliku tegelase kirjeldus,

  teose vi kujuteldava tegelase pevikuleheklg,

  sndmustiku vi tegelasega seotud kuulutus, loo sndmustiku

  edasiarendus, uus vi jtkuv lpp loole, tegelastevaheline

  dialoog, kiri mnele teose tegelasele vi tegelasrhmale.

 • 24

  Kirjandustekstide valik

  Teemavaldkonnad:

  Vrtused ja klblus.

  Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste

  vajadused ja huvid.

  Arusaamine heast ja halvast. iglus ja ebaiglus.

  Kiiduvrne ja taunitav. Erinevus teistest. Minu hobid ja

  huvid. Minu tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusega seotud

  probleemid. Kohustused ja vastutus. ksiolek ja hirmud.

  Kodus ja koolis

  Perekond. Kodu turvalisus. Vgivald kodus. Armastus oma

  kodu ja koduste vastu. Suhted

  vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega. Suhted dede,

  vendade, teiste lhisugulastega. Poiste ja

  tdrukute suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes.

  Abivajaja ning aitaja. Nohiklikkus ja trjutus. Piir oma ja

  vra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel.

  Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus

  Rahvuskultuuri eripra ja olulisus rahvale. Matkamine

  kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride

  mitmekesisus. Erinevate rahvaste uskumused ja tavad.

  Kitumine erinevates kultuuriruumides. Klalislahkus.

  Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse.

  Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja

  hoidjad.

  Mngiv inimene

  Ringmngud ja mngulust. Snamngud. Teatri vlumaailm.

  Leidlik probleemide lahendamine. Iluelamused.

  Loominguline koost. Mngult ja priselt. Phjendatud ja

  phjendamata riskid.

  Keskkond ja hiskonna jtkusuutlik areng

  Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- ja eluta

  loodusesse. Hdasolija aitamine. Lemmikloomad ning

  vastutus nende eest. Aastaaegade omanolisus.

  Kodanikuhiskond ja rahvussuhted

  Minu juured. Seos mineviku, oleviku ning tuleviku vahel.

  Traditsioonid ja sndmused, mis tagavad jrjepidevuse. Suhe

  keelesse. Kodupaiga keel. Suhted teiste rahvustega.

  Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon

  Avastamisrm ja ppimiskogemused. Tnapevased teabe

  otsimise ja edastamise vimalused. Internet kui silmaringi

  avardaja ning infoallikas. Internet kui ohuallikas.

  Kitumine suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning

  ajaloo jdvustajad.

  Terviklikult ksitletavad teosed

  O.Luts Kevade, ks vabalt valitud luulekogu Leelo tungla loomingust

 • 25

  Lisaks 2-3 raamatut soovituslikest teostest teeb petaja.

  Valik antakse petaja poolt ppeaasta alguses.

  Rahvaluuletekstid.

  Rahvalaulud: tlaulud, laulud tarkusest ja rumalusest,

  maagilised laulud, loitsud. Kalevala lood. Looma- ja

  imemuinasjutud. Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja

  vgilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tll). Piiblilood,

  erinevate rahvaste mdid. Tarkuse-, ppimis- ja

  tteemalised vanasnad ning kneknud. Paikkondliku

  algupraga rahvaluuletekstid, muistendid.

  Phjalikumalt ksitletavad autorid.

  Sissevaateid Leelo Tungla, Oskar Lutsu ning mne

  paikkondlikult thtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja

  loomingulukku.

  6. klass ppetundide maht 70 tundi ppeaastas (2 tundi ndalas)

  PITULEMUSED PPESISU

  Lugemine

  On lbi lugenud vhemalt neli

  eakohast ja erianrilist

  vrtkirjanduse hulka kuuluvat

  tervikteost (raamatut);

  loeb eakohast erianrilist

  kirjanduslikku teksti ladusalt ja

  mtestatult, vrtustab

  ilukirjanduse lugemist;

  tutvustab loetud kirjandusteose

  autorit, sisu ja tegelasi, kneleb

  oma lugemismuljetest, -

  elamustest ja kogemustest;

  Eesmrgistatud lelugemine.

  Oma lugemise jlgimine ja lugemisoskuse hindamine.

  Etteloetava teksti eesmrgistatud jlgimine.

  Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev

  lugemine. Lugemisrm.

  Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine

  klassikaaslastele.

  Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele.

  Soovitatud tervikteoste kodulugemine, hisaruteluks

  vajalike lesannete titmine.

  Jutustamine

  jutustab tekstilhedaselt kavapunktide jrgi vi

  mrksnade toel;

  jutustab mttelt sidusa tervikliku lesehitusega

  selgelt snastatud loo,

  tuginedes kirjanduslikule

  tekstile, tsielusndmusele vi

  oma fantaasiale;

  jutustab piltteksti phjal.

  Tekstilhedane sndmustest jutustamine kavapunktide jrgi.

  Tekstilhedane jutustamine mrksnade toel. Aheljutustamine. Loo mberjutustamine uute tegelaste ja sndmuste

  lisamisega.

  Iseendaga vi kellegi teisega toimunud sndmusest vi mlestuspildist jutustamine.

  Jutustamine piltteksti (foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) phjal.

  Fantaasialoo jutustamine.

  Teksti tlgendamine, anals ja

  mistmine

 • 26

  Teksti kui terviku mistmine.

  pilane:

  vastab teksti phjal koostatud

  ksimustele oma snadega vi

  tekstinitega;

  koostab teksti kohta eri liiki

  ksimusi.

  koostab teksti kohta sisukava,

  kasutades ksimusi, viteid vi

  mrksnu;

  leiab ligu kesksed mtted ja

  snastab peamtte;

  jrjestab teksti phjal

  sndmused, mrab nende

  toimumise aja ja koha;

  kirjeldab loetud tekstile

  tuginedes tegelaste vlimust,

  iseloomu ja kitumist, analsib

  nende omavahelisi suhteid,

  hindab nende kitumist, lhtudes

  ldtunnustaud moraalinormidest,

  vrdleb iseennast mne

  tegelasega;

  arutleb kirjandusliku tervikteksti

  vi katkendi phjal teksti teema,

  phisndmuste, tegelaste, nende

  probleemide ja vrtushoiakute

  le, avaldab ja phjendab oma

  arvamust, valides sobivaid

  niteid nii tekstist kui ka

  igapevaelust;

  otsib teavet tundmatute snade

  kohta, teeb endale selgeks nende

  thenduse;

  Teose mistmist toetavad tegevused

  Ksimustele vastamine tsitaadiga (tekstiligu vi

  fraasiga), teksti abil oma snadega, peast.

  Mlu-ehk faktiksimuste ja loovksimuste koostamine.

  Teksti kavastamine: kavapunktid ksi- ja vitlausetena,

  mrksnadena.

  Likude kesksete mtete otsimine ja peamtte

  snastamine.

  Teksti teema ja peamtte snastamine.

  Arutlemine mne teoses ksitletud teema le.

  Oma arvamuse snastamine ja phjendamine.

  Illustratiivsete nidete (nt tsitaatide, iseloomulike

  detailide) otsimine tekstist.

  Detailide kirjeldamine.

  Esitatud videte testamine oma elukogemuse ja

  tekstinidete varal.

  Loetu phjal jrelduste tegemine.

  Oma mtete, tundmuste, lugemismuljete snastamine.

  Tundmatute snade thenduse otsimine snaraamatust

  vi teistest teabeallikatest, oma snavara rikastamine.

  Teose/loo kui terviku mistmine

  Sndmuste toimumise aja ja koha kindlaksmramine.

  Sndmuste jrjekord.

  Sndmuste phjus-tagajrg-seosed.

  Minajutustaja kui loo edastaja.

  Tegelaste probleemi leidmine ja snastamine. Teose

  sndmustiku ja tegelaste suhestamine (nt vrdlemine)

  enda ja mbritsevaga.

  Pea- ja krvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise,

  tegelastevaheliste suhete jlgimine, tegelaste

  iseloomustamine, kitumise phjendamine.

  Tegelasrhmad.

  Tegelastevaheline konflikt, selle phjused ja

  lahendamisteed.

  Looma- ja imemuinasjutu tptegelased.

  Kujundliku mtlemise ja

  keelekasutuse, sh metakeele

  mistmine

  pilane:

  tunneb ra ja kasutab enda

  loodud tekstides epiteete ja

  vrdlusi jt tuntumaid

  knekujundeid.

  seletab pitud vanasnade ja

  knekndude thendust;

  mtestab luuletuse thenduse

  Misted: vrdlus, vanasna, kneknd, muinasjutt,

  muistend, valm.

  Epiteedi ja vrdluse ratundmine ja kasutamine.

  Lihtsamate smbolite seletamine.

  Tegelaskne varjatud thenduse mistmine.

  Knekndude ja vanasnade thenduse seletamine, selle

  vrdlev ja eristav seostamine tnapeva elunhtustega.

 • 27

  iseenda elamustele ja

  kogemustele tuginedes

  Koomilise leidmine tekstist.

  Riimide leidmine ja loomine.

  Luuletuse rtmi ja kla tunnetamine.

  Luuleteksti tlgendamine.

  Oma kujundliku vljendusoskuse hindamine ja

  arendamine.

  pilane:

  seletab pitud knekujundeid,

  rahvalaulu, muistendi ja

  muinasjutu olemust oma

  snadega.

  Teose mistmiseks vajaliku metakeele tundmine

  Hiiu- ja vgilasmuistendi tunnused.

  Tekke- ja seletusmuistendi tunnused.

  Loomamuinasjutu ja imemuinasjutu tptegelased ja

  tunnused (lugu, tegelased, hea vitlus kurjaga jne).

  Vanasna ja kneknu olemus.

  Seiklusjutu ja ajaloolise jutustuse tunnused.

  Teose teema ja idee.

  Probleemi olemus.

  Pea- ja krvaltegelane. Tptegelane.

  Tegelastevahelise konflikti olemus.

  Luuletuse vorm: salm ja riim.

  Rahvalaulu olemus.

  Pevik kui ilukirjandusliku teose vorm.

  Animafilmi olemus.

  Teksti esitus ja omalooming

  pilane:

  esitab peast luuletuse, lhikese

  proosa- vi rolliteksti, jlgides

  esituse ladusust, selgust ja

  tekstitpsust.

  Esitamine

  Esitamise eesmrgistamine (miks, kellele ja mida?)

  Esitamiseks kohase snavara, tempo, hletugevuse ja

  intonatsiooni valimine; ige hingamine ja kehahoid.

  Luuleteksti esitamine peast.

  Lhikese proosateksti esitamine (dialoogi vi

  monoloogina).

  Rollimng, rolliteksti esitamine.

 • 28

  kirjutab erineva pikkusega

  eriliigilisi omaloomingulisi tid,

  sealhulgas kirjeldavas ja

  jutustavas vormis

  Omalooming

  Kirjeldamine: snavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste

  esitamine.

  Kirjelduse lesehitus: ldmulje, detailid, hinnang. Eseme,

  olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete

  kirjeldamine.

  Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle vljendamine.

  Jutustamine.

  Jutustuse lesehitus.

  Ajalis-phjuslik jrgnevus tekstis.

  Sidus lausestus.

  Otsekne jutustuses.

  Minavormis jutustamine.

  pilased kirjutavad lhemaid ja pikemaid

  omaloomingulisi tid:

  loomamuinasjutt, imemuinasjutt, tekke- vi

  seletusmuistend, hiiu- vi vgilasmuistend, seiklus- vi

  fantaasiajutt, mlestuslugu.

  jutuke vanasnade vi knekndude phjal,

  algusthekordustega naljalugu, luuletus etteantud riimide

  phjal vi iseseisvalt samasisuline jutt luuletuse phjal.

  looduskirjeldus, loom- vi kirjandusliku tegelase

  kirjeldus, teose vi kujuteldava tegelase pevikuleheklg,

  sndmustiku vi tegelasega seotud kuulutus, loo

  sndmustiku edasiarendus, uus vi jtkuv lpp loole,

  tegelastevaheline dialoog, kiri mnele teose tegelasele

  vi tegelasrhmale.

  Kirjandustekstide valik

  Teemavaldkonnad:

  Vrtused ja klblus.

  Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste

  vajadused ja huvid. Arusaamine heast ja halvast. iglus ja

  ebaiglus. Kiiduvrne ja taunitav. Erinevus teistest. Minu

  hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusega

  seotud probleemid. Kohustused ja vastutus. ksiolek ja

  hirmud.

  Kodus ja koolis

  Perekond. Kodu turvalisus. Vgivald kodus. Armastus oma

  kodu ja koduste vastu. Suhted

  vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega. Suhted dede,

  vendade, teiste lhisugulastega. Poiste ja tdrukute suhted.

  Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ning aitaja.

  Nohiklikkus ja trjutus. Piir oma ja vra vahel.

  Piir lubatu ja lubamatu vahel.

  Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus

  Rahvuskultuuri eripra ja olulisus rahvale. Matkamine

 • 29

  kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride

  mitmekesisus. Erinevate rahvaste uskumused ja tavad.

  Kitumine erinevates kultuuriruumides. Klalislahkus.

  Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse.

  Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja

  hoidjad.

  Mngiv inimene

  Ringmngud ja mngulust. Snamngud. Teatri vlumaailm.

  Leidlik probleemide lahendamine. Iluelamused.

  Loominguline koost. Mngult ja priselt. Phjendatud ja

  phjendamata riskid.

  Keskkond ja hiskonna jtkusuutlik areng

  Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- ja eluta

  loodusesse. Hdasolija aitamine. Lemmikloomad ning

  vastutus nende eest. Aastaaegade omanolisus.

  Kodanikuhiskond ja rahvussuhted

  Minu juured. Seos mineviku, oleviku ning tuleviku vahel.

  Traditsioonid ja sndmused, mis tagavad jrjepidevuse. Suhe

  keelesse. Kodupaiga keel. Suhted teiste rahvustega.

  Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon

  Avastamisrm ja ppimiskogemused. Tnapevased teabe

  otsimise ja edastamise vimalused. Internet kui silmaringi

  avardaja ning infoallikas. Internet kui ohuallikas.

  Kitumine suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning

  ajaloo jdvustajad.

  Terviklikult ksitletavad teosed

  E. Raud Kalevipoeg

  Astrid Lindgreni Vennad Lvisdamed vi Rvlittar

  Ronjavi Meisterdetektiiv Blomkvist

  Lisaks 2-3 raamatut soovituslikest teostest teeb petaja.

  Valik antakse pilasele petaja poolt.

  Rahvaluuletekstid.

  Rahvalaulud: tlaulud, laulud tarkusest ja rumalusest,

  maagilised laulud, loitsud. Kalevala lood. Looma- ja

  imemuinasjutud. Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja

  vgilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tll). Piiblilood,

  erinevate rahvaste mdid. Tarkuse-, ppimis- ja

  tteemalised vanasnad ning kneknud. Paikkondliku

  algupraga rahvaluuletekstid, muistendid.

  Phjalikumalt ksitletavad autorid.

  Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Friedrich

  Reinhold Kreutzwaldi,

  Astrid Lindgreni ja ning mne paikkondlikult thtsa

 • 30

  kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku.