kompakt kettos rendszerek poszt-newtoni fejlodésedoktori.bibl.u-szeged.hu/992/1/phd_mikoczi.pdf ·...

of 121 /121
Kompakt kett˝ os rendszerek poszt-newtoni fejl˝od´ ese Doktori ´ ertekez´ es Mik´ocziBal´ azs MTA KFKI RMKI Elm´ eletiF˝ooszt´aly emavezet˝o: Dr. Gergely ´ Arp´adL´aszl´o RMKI T´ emavezet˝ o: Dr. Forg´ acs P´ eter Fizika Doktori Iskola Szegedi Tudom´ anyegyetem TTIK Elm´ eleti ´ es K´ ıs´ erleti Fizikai Tansz´ ek Szeged, 2010

Author: others

Post on 23-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni

  fejlődése

  Doktori értekezés

  Mikóczi Balázs

  MTA KFKI RMKI Elméleti Főosztály

  Témavezető:

  Dr. Gergely Árpád László

  RMKI Témavezető:

  Dr. Forgács Péter

  Fizika Doktori Iskola

  Szegedi Tudományegyetem TTIKElméleti és Kı́sérleti Fizikai Tanszék

  Szeged, 2010

 • TARTALOMJEGYZÉK

  Tartalomjegyzék

  1. Jelölések, konvenciók 3

  2. Bevezetés 4

  3. Gravitációs hullámok 10

  3.1. A gyengetér közeĺıtés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  3.2. Kompakt források léırása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  3.3. Kepleri pálya gravitációs sugárzása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3.4. A gravitációs hullámok mérése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  4. Poszt-newtoni formalizmus 27

  4.1. Mozgásegyenletek származtatása a metrikából (1 PN) . . . . . . . . . . . . 29

  4.2. Mozgásegyenletek származtatása a dinamikai-egyenletből . . . . . . . . . . 31

  4.3. Forgás a mozgásegyenletekben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  4.4. A spin-pálya kölcsönhatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  4.5. A testek forgása kvantumelméletből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  4.6. Spinprecessziós egyenletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  5. Kettősök radiális mozgása 45

  5.1. Lineáris járulékok a kepleri pályákhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  5.2. Radiális egyenlet megoldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  5.3. SSC invariancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  5.4. Kepler-egyenlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  5.5. Körpálya határeset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  5.5.1. Kepleri körpálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  5.5.2. Perturbált körpálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  5.5.3. Kvázikörpálya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  6. Az általánosan perturbált radiális mozgás 64

  6.1. A módszer általánośıtása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  6.2. Az n ≥ 0 eset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666.3. Az n < 0 eset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  6.4. Alkalmazás kettős rendszerekre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  6.4.1. Általános Brumberg erő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  6.4.2. Fizikai esetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  1

 • TARTALOMJEGYZÉK

  7. Kettősök szögmozgása 73

  7.1. Pálya-impulzusmomentum származtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  7.2. Euler-szögek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  7.3. Pályainklináció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  7.4. Euler-szögek szekuláris fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  8. Pályafejlődés a gravitációs sugárzás által 79

  8.1. Energiaveszteség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  8.2. Pályafrekvencia-fejlődés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  8.3. Keringések száma a befelé spirálozási korszakban . . . . . . . . . . . . . . 83

  9. Pályafejlődés magasrendű korrekciói 85

  9.1. PN rendek becslése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  9.2. A gravitációs hullámok 3.5 PN rendig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  9.3. A vezetőrendű spinprecesszióból származó járulék . . . . . . . . . . . . . . 88

  9.4. Időfejlődés nem-egyenlő tömegekre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  9.5. Keringések száma a spirálozási korszakban spinek jelenlétében . . . . . . . 92

  Összefoglalás 95

  Summary 98

  Publikációs lista 101

  Köszönetnyilváńıtás 103

  Appendix 104

  B függelék 110

  C függelék 113

  Irodalomjegyzék 114

  2

 • JELÖLÉSEK, KONVENCIÓK

  1. Jelölések, konvenciók

  A latin betűk (a, b) a téridő indexeket (0, 1, 2, 3), a görög betűk (α, β) a térindexeket

  (1, 2, 3) jelölik a dolgozatban. A metrika (gab) szignatúrája:(−,+,+,+). Egy tetszőlegesxa koordináta szerinti parciális deriváltját az irodalomban használt (kovariáns és

  kontravariáns) ∂a = ∂/∂xa és ∂a = ∂/∂xa egyszerűśıtésekkel rövid́ıtem. A Christoffel-

  szimbólumok előálĺıtása a gab metrikából

  Γcab =gcd

  2(∂agbd + ∂bgad − ∂dgab) . (1.1)

  A Riemann-tenzor defińıciója

  Rabcd = ∇dΓabc −∇bΓadc + ΓadeΓebc − ΓabeΓecd , (1.2)

  ahol ∇a a kovariáns deriválás, mely egy tetszőleges V b vektorra a következőképpen hat:∇aV b = ∂aV b +ΓbeaV e. További defińıciók: Rab = Rdacbgdegce a Ricci-tenzor; R = Rabgab aRicci-skalár és a Gab = Rab −Rgab/2 az Einstein-tenzor.

  A D/Dτ ún. geodetikus menti derivált defińıciója egy tetszőleges T a..b vegyeskom-

  ponensű tenzorraDT a..bDτ

  =dT a..bdτ

  + ΓaijuiT a..b + ...− Γ

  jbiu

  iT a..j , (1.3)

  ahol ui = dxi/dτ a négyessebesség (d/dτ a görbe τ paramétere szerinti deriválást jelenti).

  Használom a tenzorok szimmetrikus és antiszimmetrikus részének jelölését, amelyek egy

  tetszőleges másodrendű Tab tenzorra, T(ab) = (Tab + Tba) /2 és T[ab] = (Tab − Tba) /2.A globális Lorentz-transzformációja egy xa koordinátának x′a = Λa bx

  b, ahol

  Λa b =∂x′a

  ∂xb=

  γ βγ 0 0

  −βγ γ 0 00 0 1 0

  0 0 0 1

  , (1.4)

  és β = v/c, γ = (1− β2)−1/2 a klasszikus elektrodinamikában használt jelölések.Pauli-mátrixokra a standard SL(2,C) reprezentációt használom

  σ(1) =

  (0 1

  1 0

  ), σ(2) =

  (0 −ii 0

  ), σ(3) =

  (1 0

  0 −1

  ). (1.5)

  A naptömeget M⊙-el jelölöm, melynek értéke 1.98892 × 1030kg, illetve asztrofizikaipéldákban a távolságot kiloparszekben adom meg, 1 kpc = 3.086× 1019m.

  3

 • BEVEZETÉS

  2. Bevezetés

  Az általános relativitáselmélet közel 100 éves napjainkban. A gravitáció ezen klasszi-

  kusnak mondható elmélete jelenleg is egy intenźıven tanulmányozott területe a fizikának.

  Manapság rengeteg új megközeĺıtése létezik Einstein eredeti gondolatának, mely

  jóslatainak igazolására a mai korszerű ḱısérleti berendezésekkel egyre több lehetőség

  adódik.

  Gyenge gravitációs térben (a mi naprendszerünk tekinthető ilyen rendszernek)

  linearizálható az általános relativitáselmélet, vagyis a téridő feĺırható egy śık háttér-

  metrika (Minkowski) és egy lineáris perturbáció (hab) összegére. Ezáltal az Einstein-

  egyenletekből hullámegyenlet származtatható, melyek a ,,lineáris” gravitációs hullámok

  létezéséről adnak tanúbizonyságot. A gravitációs hullámok tulajdonképpen a téridőben

  fénysebességgel terjedő ,,apró kis zavarok”, melyek létét már Einstein 1916-ban

  megjósolta. 1918-ban, pedig meghatározta szintén a linearizált egyenletekből a gravitációs

  sugárzást léıró ún. kvadrupól-formulá-t [1], mellyel kiszámolható volt, hogy a gravitációs

  hullám igen ,,kicsiny effektus”, formálisan az O(1/c5) rendnél jelentkezik.

  A kvadrupól-formula alapjána pálya periódusának csökkenése (T )

  Év

  Ape

  rice

  ntru

  m-á

  tmen

  et id

  őpon

  tján

  ak k

  um. v

  ált.

  (s)

  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005-45

  -40

  -35

  -30

  -25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  KF

  1. ábra. A Hulse és Taylor által felfedezettB1913+16 kettős pulzár periódusidejének csökkenése(Ṫkor/ṪKF = 1.0013 ± 0.0021, ahol Ṫkor = Ṫmért −Ṫnap és Ṫnap a naprendszer és a kettős pulzár köztirelat́ıv gyorsulásokból származó korrekció).

  Az általános relativitáselmélet nem-

  linearitása miatt, nehezen választható

  szét a téridő és a gravitációs hullám

  által okozott görbület. Ezért felmerült

  a kérdés, hogy léteznek-e egyáltalán

  ilyen hullámok a nemlineáris elméletben

  is. 1937-ben Einstein kétségbe vonta

  a gravitációs hullámok létezését [2]. A

  történet szerint, Einstein és Rosen által ı́rt

  ,,Do Gravitational Waves Exist ?” ćımű

  kéziratukat a Physical Review folyóirat

  elutaśıtotta és csak a Journal of the

  Franklin Institute-ben jelent meg kevésbé

  provokat́ıv ćımmel (,,On Gravitaional

  Waves”).

  A gravitációs hullámok közvetett

  bizonýıtékát 1974-ben Hulse és Taylor

  által felfedezett B1913+16 kettős

  pulzár csökkenő pálya periódusideje (Ṫ )

  adta [3,4]. Ez a tőlünk 7.1kpc távolságra lévő két neutroncsillagból álló nagy excentricitású

  (e = 0.617) rendszer, melynek pálya periódusideje 7.75h. A kvadrupól-formula alapján a

  4

 • BEVEZETÉS

  periódusidő csökkenésére Wagoner a ṪKF ∼ −3×10−12 értéket kapta 1975-ben [5], melyeta pulzár pontosabb pályaparamétereivel számolva a ṪKF = (−2.40242± 0.00002)× 10−12

  kapható [6]. A legújabb megfigyelések a Ṫmért = −2.4184 × 10−12 értéket adták, amely(0.13± 0.21)%-ig egyezett a kvadrupól-formulából kapott eredménnyel (1. ábra) 1. Hulseés Taylor 1993-ban a B1913+16 kettős pulzár felfedezéséért Nobel-d́ıjat kaptak.

  Az asztrofizikai objektumok által keltett gravitációs hullámok hullámhossza általában

  sokkal kisebb, mint a téridőből kapható görbület nagysága. Így az R (Ricci-skalár)

  görbület felbontható a téridő háttérmetrikájára és egy gravitációs hullám által okozott

  görbületre. Ez a módszer tulajdonképpen a kvantummechanikában használt WKB-

  közeĺıtéssel2 analóg, mellyel a gravitációs hullámok mérésének elve megalapozható.

  A gravitációs hullámok közvetlen kimutatása ḱısérletileg nagy kih́ıvást jelent a

  XXI. századi fizikának, ugyanis a hullámok amplitúdója kb. 10−21 − 10−22, amelymérhetetlenül kicsinek tűnik. Azonban mégis van lehetőség észlelésükre, ugyanis a

  hullámokat a téridőben lévő testek egymáshoz viszonýıtott gyorsulásával lehet kimutatni.

  Ezek a viszonylagos gyorsulások a Riemann-tenzorral mérhetők az Einstein-egyenletekből

  levezethető geodetikus deviációegyenlet alapján.

  A detektálás alapja, hogy a detektor rendszeréhez rögźıtenek egy saját vonatkoztatási

  rendszert, melyben a relat́ıv elmozdulásokat tudják mérni. Mivel ez a rendszer nem

  inerciális, ,,érezni” fogja a benne tanulmányozott részecskék newtoni gyorsulását. A

  gravitációs hullám nem más, mint a részecskéken keltett gyorsulás, melynek nagysága

  arányos a részecskék elmozdulásával. Vagyis a távolságkülönbség mérése alapján

  megkaphatók a gravitációs hullámok polarizációs állapotai, amelyek a Riemann tenzor

  független komponenseit jelentik. A linearizált vákuum egyenletekben 2 független

  polarizációs állapot van, a ,,+” és ,,×” transzverzális állapotok. Nevüket onnan kapták,hogy a hullámfront śıkjában a deformációs erővonalak + illetve, 45◦-ban elforgatott ×,,alakúak” (2. ábra T2× és T2+ állapotai).

  A jövőben mérhető gravitációs hullámok egy új asztrofizika kialakulását

  eredményezhetik, melyet nagy érdeklődéssel várnak az égbolt elektromágneses sugárzását

  kiaknázó csillagászok is. Korábban rezonátor t́ıpusú detektorokat alkalmaztak, azonban

  ezek hátránya, hogy szűk frekvencia tartományban tudtak mérni és érzékenységük

  sem volt megfelelő. Jelenleg a Michelson interferométer elven működő gravitációs

  hullámdetektor a legalkalmasabb a mérésekhez. A leghosszabb karhosszúsággal (4km)

  rendelkező interferométer az Amerikai Egyesült Államokban Hanford és Livingston

  1Később Eddington kijav́ıtott egy 2-es faktort Einstein számolásában. Az idő folyamán többféleprećızebb számolásokat végeztek a kvadrupól-formulára, de végeredményként mindig ugyanazt kapták,mind az elmélet, mind a mérések tekintetében.

  2Wentzel, Kramers és Brillouin vezette be 1926-ben amely egy félklasszikus közeĺıtése akvantummechanikának.

  5

 • BEVEZETÉS

  közelében található két LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)

  [7] detektor. Olaszországban, Cascina környékén található a Virgo (nevét a Virgo

  halmazról kapta) [8], mely 3km hosszú karokkal rendelkezik. A LIGO és Virgo detektorok

  érzékenysége 10−21 − 10−22. Léteznek kisebb interferométerek is, ezek a Németországbanlévő GEO (German-British Gravitational Wave Detector) [9] és Japánban fellelhető

  TAMA300 (300m Laser Interferometer Gravitational Wave Antenna) [10], melyek 600m

  illetve 300m karhosszúságúak.

  2018 után tervezik a világűrbe teleṕıteni ḱıvánt detektort, a LISA-t (Laser

  Interferometric Space Antenna) [11] földkövető pályára álĺıtani, amelynek űrszondái egy

  5× 106km oldalhosszúságú szabályos háromszög csúcsaiban helyezkednének el.Jelenleg már a harmadik generációs detektor, az Einstein teleszkóp (ET) tervezésénél

  tartanak, amely egy földalatti 10km oldalhosszúságú a LISA-hoz hasonló szabályos

  háromszög alakú detektor lesz. Becslések szerint az érzékenysége elérheti a 10−24-et és

  esély van arra is, hogy a nemlinearitásból adódó gravitációs hullámokat is mérni fogja.

  A gravitációs hullámok mérésére alkalmas módszer még a PTA (Pulsar Timing Array),

  amely több pulzár pálya periódusidejének hosszú éveken át tartó méréséből határozhatja

  meg a gravitációs hullámokat, melyet Estabrook és Wahlquist vetett fel 1975-ben [12].

  A gravitációs hullámok egyik legfontosabb forrásai a kompakt kettősök. Ezek

  olyan egymás körül keringő asztrofizikai objektumok, melyek nagy tömegsűrűséggel

  rendelkeznek, vagyis fizikai méretük a Schwarzschild-sugár (rS = 2Gm/c2) közelében van.

  Ilyenek főként a fekete lyukak és a neutroncsillagok, illetve egyes szerzők a fehér törpéket

  is ide sorolják.

  A kompakt kettősök a kvadrupól-formula alapján energiát és pálya-

  impulzusmomentumot vesźıtenek, melyet a gravitációs hullámok szálĺıtanak el,

  melynek eredményeképpen csökken a pálya fél nagytengelye (mely ekvivalens a T

  pálya periódusidejével) és excentricitása [13, 14]. Ezáltal a kettős befelé spirálozó

  mozgást végez, amely miatt, gyakran körpálya határátmenetben vizsgálják.

  A kettősök klasszikus mozgását az általános relativitáselméletben a poszt-newtoni

  (továbbiakban PN) formalizmus seǵıtségével adjuk meg. Einstein, Infeld és Hoffmann

  1938-ban vezette be az általános relativitáselméletnek a gyenge gravitációs térre és a

  testek lassú mozgására (v ≪ c) érvényes közeĺıtését a mozgásegyenletek léırására [15]. Aközeĺıtés az poszt-newtoni paraméter ε = Gm/rc2 ≃ v2/c2 szerinti sorfejtése a metrikának,amelyet Infeld és Plebański tökéleteśıtett a későbbiekben [16]. Erre példaként emĺıthető

  a perihélium elfordulás, mint relativisztikus effektus O(1/c2), amely rendjét tekinte 1PN járulék a kepleri mozgáshoz képest. Mivel a kettős rendszernek a komponensei

  a gravitációs sugárzás által befelé spirálozó pálya miatt közelebb kerülnek egymáshoz,

  ezért a mozgás léırásához magas PN-i rend szükséges. Jelenleg 3.5 PN rendig ismertek a

  6

 • BEVEZETÉS

  mozgásegyenletek (a 0.5 PN formálisan O(1/c) rendű).A PN-i mozgásegyenletek szétcsatolhatóak radiális és szögmozgásra (szögmozgás

  alatt a pálya gömbi polárszögekkel, vagy az Euler-szögekkel megadott fejlődési

  egyenleteit értem). A radiális rész megoldására a Damour és Deruelle által kidolgozott

  kváziparaméterezést használják [17,18], mely 3 PN rendig ismert [19].

  A kompakt testeknek a saját tömegükön ḱıvül további fizikai jellemzői vannak,

  az ún. véges méret-ből származó járulékai, ilyen a forgás (továbbiakban spin) [20], a

  tömeg kvadrupól-momentum [21], és a forgó neutroncsillagra (pulzár) jellemző mágneses

  dipólmomentum [22], melyeket az irodalomban nem szoktak figyelembe venni. Az

  általános relativitáselméletből Mathisson [23] és Papapetrou [24] a forgó próbatest nem-

  geodetikus mozgásegyenleteit származtatták. Ezen egyenletek megoldása nem lehetséges,

  ugyanis a spinek bevezetésével bizonyos szabadsági fokok rögźıtetlenül maradnak. Ehhez

  szükséges az ún. SSC (Spin Supplementary Condition) mértékválasztás rögźıtése, amellyel

  a differenciálegyenlet-rendszer zárttá tehető. Az SSC mértékeknek 3-féle választása terjedt

  el, ezek az SSC I [25–27], az SSC II [28,29] és az SSC III [30].

  A spin a PN rendek szerint legkorábban 1.5 PN rendben a spin-pálya kölcsönhatásban

  (SO), 2 PN rendben a spin-spin (SS) kölcsönhatásban jelenik meg. Formálisan a SO és

  SS lineáris perturbáció (arányos ε-nal, vagyis 1 PN rendű), azonban a spin általában még

  0.5 PN rendet növel a járulékokon (ugyanis az Si/L ≃ O(1/c), ahol Si az egyes testekspinvektorainak nagysága és L a pálya-impulzusmomentum vektor nagysága). További

  lineáris perturbációk még az ún. kvadrupól-monopól (QM) és a mágneses dipól-mágneses

  dipól (DD) kölcsönhatások. A QM egy kvadrupól térben lévő monopól részecske járuléka,

  a DD pedig két mágneses dipólmomentum közti kölcsönhatást ı́r le. A QM és DD járulékok

  2 PN rendű effektusok3. A kettős rendszer véges méretéből adódó lineáris perturbációk

  vizsgálata (SO, SS, QM és DD) fontos a mozgás dinamikájának meghatározásának

  szempontjából, ugyanis a gravitációs hullámok keltését befolyásolhatják.

  A lineáris perturbációk kezelésére az égi mechanikában az oszkuláló pályaelemek

  módszerét használják, amelyben a perturbációk a kepleri mozgáshoz képest a pályaelemek

  ,,kicsiny” változásában rejlenek. A 6 pályaelemmel (fél nagytengely, excentricitás, felszálló

  csomó hossza, pericentrum argumentuma, inklináció és a pericentrum-átmenet időpontja)

  a perturbációk egyszerűbben tárgyalhatók. Az első 5 pályaelem ekvivalens a dinamikai

  állandókkal, vagyis az energiával, a pálya-impulzusmomentummal és a Laplace-Runge-

  Lenz vektorral, a 6. pályaelem, pedig a mozgás dinamikájával áll kapcsolatban. Az

  általános perturbáló erő (Brumberg erő [31, 32]) jelenlétében feĺırhatók az oszkuláló

  3A DD kölcsönhatás akkor 2 PN rendű effektus, ha mindkét komponens legalább 1016G mágnesestérerősséggel rendelkezik, az ilyen pulzárok a magnetárok (jelenlegi megfigyelésekben a legmagasabbmagnetár 1015G)

  7

 • BEVEZETÉS

  pályaelemek elsőrendű differenciálegyenletei, amelyek a Lagrange planetáris-egyenletek.

  A planetáris-egyenletek nem minden esetben csatolhatók szét radiális és szögrészre. A

  Lagrange-formalizmus használatával megtalált mozgásállandók seǵıtségével leválasztható

  az esetek többségében a radiális mozgás. Gergely, Perjés és Vasúth a radiális mozgás

  megadására olyan módszert dolgoztak ki, amellyel a radiális egyenletben megjelenő

  integrálok egyszerűen kiértékelhetők [33]. A léırás kidolgozása során, a valódi és

  excentrikus anomália paraméterezést általánośıtották a fordulópontok seǵıtségével, majd

  komplex változókat vezettek be, amellyel a fellépő integrálok a reziduum-tétel révén

  már könnyen számolhatóvá váltak. Ezen egyenletekben a perturbáló tagok együtthatói

  állandók voltak, amely SO és PN esetre igaz. A SS, QM és DD esetekben a perturbációs

  koefficiensek a valódi anomália harmonikus függvényei, ezért felmerül a kérdés, hogy SS,

  QM és DD esetén alkalmazható-e hasonló léırás.

  A dolgozat fő célja a kompakt kettős rendszerek dinamikájának vizsgálata a

  poszt-newtoni formalizmus seǵıtségével, valamint a gravitációs sugárzás által okozott

  pályafejlődés bemutatása, melyet a PN rendeken ḱıvül, a testek fizikai jellemzői, a spin,

  a tömeg kvadrupól-momentum és a mágneses dipólmomentum befolyásolhatnak.

  A dolgozat feléṕıtését tekintve 9 fejezetből áll, a 3. és a 4. fejezetben a gravitációs

  hullámok alapjait és a PN formalizmust mutatom be, az 5.-9. fejezetben, pedig az

  új tudományos eredményeimet részletezem, melyek két fő részre külöńıthetők el, a

  kettős rendszerek klasszikus mozgására (5.-7.) és a mozgás disszipat́ıv részére, melyet

  gravitációs sugárzás okoz (8., 9.). A fejezetek rövid ćımszavakban: 5. radiális mozgás ;

  6. általánośıtott radiális mozgás ; 7. szögmozgás ; 8. gravitációs sugárzás; 9. gravitációs

  sugárzás magasabb rendekben.

  A továbbiakban a fejezetek rövid tartalmát ismertetem.

  Az 5. fejezetben a PN, SO, SS, QM és DD kölcsönhatások által korrigált radiális

  mozgást mutatom be a lineáris perturbációszámı́tás seǵıtségével. A radiális egyenlet

  integrálása az általánośıtott valódi anomália paraméterezés [33] seǵıtségével adható

  meg. Az általánośıtott excentrikus anomália paraméterezés használatával feĺırható az

  égi mechanikában jól ismert Kepler-egyenlet [34] olyan általánośıtása, amely a fentebb

  felsorolt fizikai effektusokat tartalmazza [35]. A felsorolt kölcsönhatások közül csak a

  SO járulék mozgásegyenlete, ı́gy a Lagrange-függvénye függ az SSC mértékválasztástól

  [36]. Egy rövid alfejezetben kitérek az általam elsőként feĺırt SSC II és III, illetve a

  korábban is ismert SSC I mértékekben feĺırt SO Lagrange-függvényekből származtatható

  mozgásállandókra és radiális egyenletekre, valamint bemutatom az SSC I és II mértékek

  közti transzformációt. Az előbbiek megadásához a ,,kiterjesztett” Lagrange-formalizmust

  használtam, ugyanis az SSC I és III esetekben a SO Lagrange függvények gyorsulásfüggők.

  A fejezet végén rövid összefoglalást adok a radiális mozgás körpálya határátmenetére.

  8

 • BEVEZETÉS

  A 6. fejezetben az általános perturbált kéttest-probléma radiális részét mutatom be.

  Az erről szóló korábbi léırás [33] kiterjeszthető volt olyan általános radiális egyenletre is,

  ahol a perturbáló tagok együtthatója a valódi anomália harmonikus függvénye. Ezen

  általánośıtásra igaz, hogy a kétféle anomália (valódi és excentrikus) használatával, a

  perturbáló tagokban bizonyos együtthatókra való feltétel esetén az integrálok egyszerűen

  kiértékelhetők [37]. Az integrálokban látszólag fellépő szingularitások a regularitási

  feltétellel eltüntethetők, melyekre példákat az 5. fejezetben tárgyalt fizikailag érdekes

  eseteken keresztül mutatom be.

  A 7. fejezetben a vezetőrendű PN és SO járulékok szögmozgásra gyakorolt hatását

  részletezem. Az égi mechanikában használatos ,,szög” pályaelemekhez hasonlóan Euler-

  szögek vezethetők be, melyekkel szemléletesen adhatók meg a testek szögmozgása. Az

  Euler szögeket a J = L + S megmaradó (L a pálya-impulzusmomentum és S a

  spin vektorok) teljes impulzusmomentumhoz rögźıtett inerciális koordinátarendszerben

  lehet feĺırni, melyekben az Euler-szögekre vonatkozó fejlődési egyenleteket, illetve azok

  szekuláris változásainak kiszámolási módját ismertetem.

  A 8. fejezetben a körpálya esetben mutatom be a gravitációs hullám frekvenciájának

  időfüggését és a kettős keringéseinek számát a spirálozási korszak végéig a fentebb felsorolt

  lineáris perturbációk figyelembevételével. Elsőként adom meg a gravitációs sugárzásból

  kapható fázisban az ún. önspin járulékot (SS-self)4. Ismertetem, hogy a gravitációs

  hullám frekvenciájában a kettős rendszerekre a SS-self járulék nagyobb tud lenni a SS

  járuléknál [39] egy ,,nagy” és egy ,,kicsi” spinnel (Si spinvektorok nagysága) rendelkező

  kettősben.

  A 9. fejezetben a magasabb rendű (3 PN) korrekciókat tárgyalom a gravitációs

  hullámok fázisában. Ismert, hogy a spinek figyelembevételével a rendszer szögmozgásához

  a spinprecessziós egyenletek csatolódnak, ezáltal a gravitációs hullámok fázisában a

  vezetőrendű spinprecessziós egyenletek által okozott korrekciók is fellépnek. Kiderült,

  hogy a vezetőrendű spinprecesszió, a 3 PN rendben módośıtja a gravitációs sugárzás

  SS járulékát, ami egyenlő tömegű esetben nem lép fel, viszont nem-egyenlő tömegű

  esetben ezen járulék periodikus lesz a T3PNSS periódusidővel, amely rendjét tekintve ε−1-

  el nagyobb, mint a gravitációs hullám periódusa (TGW ). Ezáltal bevezethető a gravitációs

  hullámok fázisába egy 2 PN rendű ún. renormált spinparaméter, amely időfüggetlen és az

  állandó része 3 PN rendű. A fejezet végén a SS, renormált SS és a spinprecesszió numerikus

  fejlődéséből kapható járulékokat hasonĺıtom össze a gravitációs hullámok keringéseinek

  számában.

  4A SS kölcsönhatásból számolt energiaveszteségben megjelennek a spinnagyságok szorzataival arányostagokon ḱıvül az egyes spinek négyzeteivel arányos tagok is, ez utóbbi a önspin járulék. [38].

  9

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  3. Gravitációs hullámok

  A továbbiakban a gravitációs hullámok keletkezésének alapjait mutatom be. Az általános

  relativitáselmélet alapegyenlete az Einstein-egyenlet

  Gab + Λgab =8πG

  c4Tab , (3.1)

  ahol a baloldalon szereplő Gab az Einstein-tenzor, amely a téridő geometriáját ı́rja le.

  A Gab a Riemann-geometriában használt gab metrikus tenzorból éṕıthető fel, amely

  a gab-nek másodrendű deriváltjait is tartalmazza (Gab = f (g, ∂g, ∂∂g)). Így a (3.1)

  Einstein-egyenlet egy másodrendű csatolt parciális differenciálegyenlet-rendszert alkot.

  A jobboldalon szereplő Tab mennyiség az energia-impulzus tenzor, amely az anyagmező

  tulajdonságait hordozza. A Λgab tagot (ahol Λ-t kozmológiai állandónak nevezzük), attól

  függően, hogy melyik oldalra ı́rjuk, lehet a Gab, illetve a Tab-hoz kapcsolva értelmezni. Ha

  a baloldalon szerepel, akkor a téridő geometriájában jelenik meg. Jobboldalon használva

  anyagmezőként értelmezik, mely a kozmológiai elméletekben a sötét energia legegyszerűbb

  jelöltje.

  A (3.1) egyenlet valójában 10 egyenlet, mivel az Einstein-egyenletben szereplő tenzorok

  szimmetrikusak. A (3.1) mindkét oldaláról megköveteljük a kovariáns divergenciájának

  az eltűnését, melynek eredményeképp az egyenlet baloldalából a ∇a(Gab + Λgab

  )= 0 a

  matematikai Bianchi-azonosságokat kapjuk, a jobboldalából pedig a∇aT ab = 0 egyenletet,mely az anyagmegmaradással kapcsolatos.

  A továbbiakban összefoglalom az Einstein-egyenlet lineáris közeĺıtéséből adódó

  gravitációs hullámok származtatását Λ = 0 esetben.

  3.1. A gyengetér közeĺıtés

  A gyengetér közeĺıtésnél feltesszük, hogy a gravitációs tér nem túl jelentős, ezért létezik

  olyan koordinátarendszer, ahol a téridőt meghatározó gab metrika felbontható egy ηab

  Minkowski (ηab = diag(−1, 1, 1, 1)) és egy hab lineáris perturbációra (|hab|

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  a Ricci-skalár

  Γcab =ηce

  2(∂ahbe + ∂bhae − ∂ehab) , (3.3)

  Rabcd =ηce

  2(∂b∂chad + ∂d∂ahbc − ∂b∂dhac − ∂a∂chbd) , (3.4)

  Rab =1

  2(∂e∂bh

  ea + ∂e∂ah

  eb −�hab − ∂a∂bh) , (3.5)

  R = −∂e∂fhef +�h , (3.6)

  ahol h = haa a hab spúrja és � = ∂a∂a a d’Alambert operátor. Az Einstein-tenzort, azelőző mennyiségekből feĺırva a következő alakú lesz

  Gab =1

  2

  (∂e∂bh

  ea + ∂e∂ah

  eb −�hab − ∂a∂bh− ηab∂e∂fhef + ηab�h

  ). (3.7)

  A hab helyett használható a h̄ab = hab − hηab/2 ún. ,,spúrmegford́ıtott” metrika, amelyseǵıtségével az Einstein-egyenletek egyszerűbbek lesznek

  1

  2∂e∂(bh̄

  ea) −

  1

  2�h̄ab −

  1

  2ηab∂e∂

  f h̄ef =8πG

  c4Tab . (3.8)

  Az előbbi egyszerűśıtés során a ∂ah̄ab mennyiség általában nem tűnik el. A diffeomorfizmus

  invarianciából következik, hogy lehetséges olyan mértékválasztás, amelyben a ∂ah̄ab

  mennyiség eltüntethető

  ∂ah̄ab = 0 . (3.9)

  A metrikának ilyen jellegű kifejezését harmonikus- vagy Lorentz (néhol de Donder)

  -mértéknek nevezik 6. A diffeomorfizmus invariancia azt jelenti, hogy vannak

  olyan infinitezimális koordináta transzformációk, melyek mértékszabadsághoz vezetnek.

  Egy ilyen koordináta transzformációt tekintve a következő egyenletet kapjuk

  x′a = xa + ξa(x) , (3.10)

  ahol ξa(x) tetszőleges lineáris rendű függvénye a koordinátáknak. Ebben az esetben a

  (3.10) egyenletre igaz a ∂x′a/∂xb = δab +∂bξa(x) kifejezés, melynek inverz transzformációja

  ∂xa

  ∂x′b= δab − ∂bξa(x) , (3.11)

  6Ez hasonló, mint az elektrodinamikában az Aa vektorpotenciálra vonatkozó ∂aAa = 0 Lorentz-

  mérték.

  11

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  ahol a ∂xa/∂x′b = Λ ab , vagyis a globális Lorentz-transzformáció. Ekkor a metrika

  transzformációja lineáris rendig a (3.10) egyenlet felhasználásával a következő lesz

  g′ab = Λc

  a Λd

  a gcd = ηab + hab − ∂aξb − ∂bξa , (3.12)

  ahol ξa = ηacξc. Látható, hogy a spúrmegford́ıtott metrikára a transzformáció az alábbi

  h′ab

  = hab − ∂aξb − ∂bξa + ηab∂cξc , (3.13)

  melynek parciális deriváltjából (∂b) megkapjuk a mértékszabadság feltételét7

  �ξa = ∂bhab . (3.14)

  Vagyis a (3.14) inhomogén egyenlet megoldásával a (3.9) Lorentz-mérték fennáll

  (amennyiben a �ξa = 0 egyenletet is megköveteljük ξa-ra, akkor bármely (3.13)transzformációval h

  ′ab-re teljesül a Lorentz-mérték). Végeredményképpen Lorentz-

  mértékben az Einstein-egyenletek linearizált alakja

  �h̄ab =16πG

  c4Tab . (3.15)

  A linearizált-egyenletek vákuum megoldásait tekintjük gravitációs hullámoknak. Tehát a

  megoldandó egyenlet

  �h̄ab = 0 . (3.16)

  A következő alakú śıkhullámmegoldást tesszük fel a (3.16) vákuum linearizált egyenletek

  megoldására

  h̄ab = Aabeikcx

  c

  , (3.17)

  ahol Aab egy általános szimmetrikus állandó tenzor, melynek komponensei általában

  komplex śıkhullám amplitúdók és ka egy állandó valós négyesvektor (elektrodinamikai

  analógiával az ún. hullámszámvektor). Konvencionálisan legyen ka = (ω/c,k), ahol

  ω a hullám körfrekvenciája és k a közönséges háromdimenziós hullámszámvektor. A

  (3.17) megoldást használva a (3.16) egyenletben megkapjuk, hogy kaka = 0, vagyis ka

  nullvektor (hossza zérus). Ennek fényében a diszperziós reláció az ω2 = c2k2 lesz, amelyből

  következik, hogy a gravitációs hullám csoport- és fázissebessége a fénysebesség. A fentebb

  emĺıtett okok miatt, a Lorentz-mértékkel még maradnak szabadsági fokok, tehát a (3.17)

  megoldásban nincsen teljesen rögźıtve a koordinátarendszer. Ennek megértéséhez a (3.17)

  śıkhullámmegoldást kell megvizsgálni.

  7Hasonlóan mint elektrodinamikában a A′a = Aa+∂aψ mértéktranszformációra, ahol ψ–nek a �ψ = 0-et kell teljeśıteni.

  12

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  Mivel Aab szimmetrikus tenzor, ezért 10 független komponense van. A Lorentz-

  mérték megkövetelésével a szabadsági fokok lecsökkennek 6-ra. A továbbiakban [41]

  jelöléseit követve, megmutatjuk, hogy a 6 szabadsági fokból csak 2 független, amely a

  gravitációs śıkhullámok lehetséges polarizációs állapotai (általános esetben a Riemann-

  tenzor komponenseinek vizsgálatával 6 polarizációs állapot adódik 2. ábra).

  Rz0z0 Rz0x0 Rz0y0

  Rx0x0Rx0x0=Ry0y0 =-Ry0y0Rx0y0=Ry0x0

  z

  y/x

  x

  y

  x

  y

  x

  y

  z

  y

  z

  x

  L0

  T0 T2× T2+

  LT1x LT1y

  2. ábra. Általános esetben a gravitációs hullámnak 6-féle polarizációs állapota van, L jelenti alongitudinális és T a transzverzális hullámterjedést. A 0, 1 és 2 jelölések a graviton helicitására (spinjére)utalnak. A vákuum linearizált Einstein-egyenletekből az utolsó 2 polarizációs állapot adódik, vagyis aT2× és T2+ gravitációs hullám transzverzális és spinje 2.

  Tegyük fel, hogy a ka hullámszámvektor alakja ka = (k, 0, 0, k) és jelöljük Aab

  amplitúdótenzor komponenseit aab-kel. A (3.17) śıkhullám megoldásból és a Lorentz-

  mértékfeltételből következik, hogy Aabka = 0, ı́gy Aa3 = Aa0. Tehát az Aab

  amplitúdótenzor a következő alakú lesz

  Aab =

  a00 a01 a02 a00

  a01 a11 a12 a01

  a02 a12 a22 a02

  a00 a01 a02 a00

  . (3.18)

  Ezek után a �ξa = 0 feltételt megvizsgálva ξa mennyiségre, a (3.17) egyenlethez hasonlóśıkhullám megoldás kapható

  ξa = εaeikcxc

  , (3.19)

  ahol εa egy állandó négyesvektor. A (3.17), a (3.19) és a (3.13) egyenleteket használva,

  13

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  feĺırható egy transzformáció az Aab amplitúdótenzorra, amelyben már csak εa és ka

  mennyiségek szerepelnek

  A′ab = Aab − iεakb − iεbka + iηabεckc . (3.20)

  A ka hullámszámvektor fentebb feltett alakját figyelembe véve, megmutatható, hogy az

  Aab tenzor komponensei a következők

  a′00 = a′01 = a′02 = 0 , a′11 = −a′22 , (3.21)

  mellyel bebizonýıtottuk, hogy a gravitációs hullámok lehetséges szabadsági fokainak száma

  2. A a′11 = h+ és a′12 = h× az irodalomban is használt ún. polarizációs állapot jelölést

  bevezetve, feĺırhatjuk az Aab amplitúdótenzor végleges alakját (vesszőket elhagyva)

  Aab =

  0 0 0 0

  0 h+ h× 0

  0 h× −h+ 00 0 0 0

  . (3.22)Az ı́gy feĺırt speciális Aab amplitúdótenzor a TT- (transverse-traceless) vagy sugárzási-

  mérték megkövetelésével közvetlenül is megkapható. A TT-mérték defińıciója a következő

  (spúrmentes és transzverzális)8

  h̄0aTT = 0 , és h̄TT = 0 . (3.23)

  A TT-mértékben a Lorentz-mértékfeltétel automatikusan teljesül (∂ah̄abTT = 0) és csak a

  térszerű komponensek nem-eltűnőek.

  A hTT gravitációs hullám tenzoriális jellegéből adódóan a 2-es spinű (pontosabban 2-es

  helicitású [42]) tömegtelen részecskét, az ún. gravitont ı́rja le. Az inhomogén linearizált

  Einstein-egyenletben 6-féle polarizációs állapot létezik, melyek spinje 0, 1 és 2 lehet (2.

  ábra)9.

  Anyag jelenlétében a gravitációs hullámokra a (3.15) inhomogén egyenlet formális

  megoldása adható, amely a következő (hasonlóan, mint az elektrodinamikában)

  h̄ab(ct,x) = −4Gc4

  ∫T ab(ct− |x− y| ,y)

  |x− y|d3y . (3.24)

  8Megjegyzendő, hogy a TT-mérték a hab mértéktenzorra is ugyanilyen alakú.9Hasznos fogalom még az ún. visszatérési szög, amely az a legkisebb szög, mellyel elforgatva a

  gravitációs hullámok frontjában az erővonalakat (polarizációs állapotokat), visszakapjuk az eredetialakzatot. Tehát a 2-esre 180◦, az 1-esre 360◦ és a 0 spinű gravitonra 0◦ a visszetérési szög.

  14

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  A megoldást a retardált Green-függvények seǵıtségével lehet előálĺıtani, amely

  analitikusan nehéz feladat. Kényelmesebb az elektrodinamikában is használt multipól-

  sorfejtést alkalmazni, melynek lényege, hogy a forrás távol van a megfigyelőtől, ı́gy a

  (3.24) egyenletben szereplő |x− y|−1 tag közeĺıtése az alábbi lesz

  |x− y|−1 = 1r+ yα

  xαr3

  + yαyβ3xαxβ − δαβ

  r5+ ... , (3.25)

  ahol r = |x|. Az általános multipól-sorfejtés alapján a (3.24) megoldás a következőképpenı́rható fel

  h̄ab(ct,x) = −4Gc4

  ∞∑n=0

  (−1)n

  n!Iabi1i2...in(ct− |x− y|)∂i1∂i2 ...∂in

  (1

  r

  ), (3.26)

  ahol Iabi1i2...in a forrás multipólmomentumai. Az Iabi1i2...in momentumok az energia-

  impulzus tenzorból származtathatók a következőképpen

  Iabi1i2...in(ct) =

  ∫T ab(ct,y)yi1yi2 ...yind3y . (3.27)

  Látható, hogy a multipólmomentumok a forrás r távolságával 1/rn+1 mennyiség szerint

  csengenek le, ı́gy az egyenletekben elegendő az első néhány tagot használni, amely

  kompakt kettősökre jól alkalmazható.

  A (3.15) egyenletben nem definiáltam a T ab energia-impulzus tenzort, mely az

  anyag hiányában a gravitációnak megfelelő energia-impulzussal egyezik meg. A

  gravitációs tér energia-impulzus tenzorának definiálása nem egyszerű feladat az általános

  relativitáselméletben. A linearizált elméletben a következőt tesszük fel a jobboldalon

  G(1)ab =

  8πG

  c4(Tab + τab) , (3.28)

  ahol G(1)ab a (3.7)-vel értelmezett lineáris rendű tenzor, τab a gravitációs tér, mı́g

  Tab az anyag energia-impulzus tenzora. Többféle választás adódik a τab tenzor

  származtatására,ezek közül az egyik módszer a Landau és Lifsic által javasolt energia-

  impulzus pszeudotenzor [43], melynek a neve is mutatja, hogy a τab nem úgy

  transzformálódik, mint egy tenzor 10.

  3.2. Kompakt források léırása

  A kompakt források olyan asztrofizikai objektumok, melyek sugarai összemérhetőek a

  tömegükkel (G = c = 1 egységekben). Ezen rendḱıvül ,,sűrű” anyagok a bevezetőben is

  10Létezik más kiterjesztése a τab pszeudotenzornak az irodalomban, például Einstein, Papapetrou,Bergmann-Thompson, Møller és Weinberg által javasoltak.

  15

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  emĺıtett fekete lyukak, neutroncsillagok és a fehér törpék, melyek a csillagok gravitácós

  kollapszusa révén jöhetnek létre.

  A legkisebbek a fehér törpék, melyeknek tömege körülbelül (0.2− 0.6)M⊙, amai elméletek szerint a szupernóva robbanásból jöttek létre. Az 1.44M⊙ az ún.

  Chandrasekhar-határ, amely limitálja a fehér törpék maximális tömegét. Amennyiben

  egy csillag belső magfúziójából eredő felfúvódása megáll, akkor kezdődik el a

  gravitációs összehúzódás, a kollapszus. Ha a csillag kezdeti tömege kisebb, mint a

  Chandrasekhar-határ, akkor a csillagban lévő elektronok degenerációs nyomása megálĺıtja

  az összehúzódást és stabil fehér törpe keletkezik. Amennyiben a csillag kezdeti tömege

  nagyobb, mint a Chandrasekhar-határ, akkor kollapszus tovább folytatódik és a kezdeti

  objektum egy fekete lyukká, vagy neutroncsillaggá válik (melynek határa jelenlegi

  ismereteink szerint (1.7− 2.7)M⊙-nél van).A neutroncsillag tömege körülbelül 1.4M⊙, sugara kb. 10km, melyek szintén

  szupernóva robbanások maradványaiból jöhetnek létre. Az első neutroncsillag modellt

  Oppenheimer, Volkoff és Tolman alkotta meg 1939-ben [44], [45], melynek seǵıtségével

  a kollapszus eredményeként létrejött fehér törpe maximálisan elérhető tömegét 0.75M⊙-

  re jósolták meg. A csillagászok 1967-ben fedezték fel először a neutroncsillagot, amely

  rádiótartományban volt mérhető.

  A fekete lyukak tömegüket tekintve igen széles skálán mozognak (101 − 1016)M⊙. Ajelenleg ismert legkisebb tömegű fekete lyuk feltehetően az XTE J1650-500 kettős rendszer

  egyik komponense, ami kb. 3.8M⊙ nagyságú. A galaxisok magjaiban nagytömegű

  (szupermassźıv) kb. (107 − 1010)M⊙ fekete lyukak találhatók, amelyek közül az eddigismert legnagyobb tömegű az OJ 287 galaxis magja, amely vélhetően egy 1.8 × 1010M⊙nagyságú fekete lyuk [46]. Ezek után a multipólsorfejtés seǵıtségével meghatározzuk a

  gravitációs hullámokat a kompakt kettős rendszerekre.

  A továbbiakban feltesszük, hogy a kompakt forrás messze van a megfigyelőtől

  (|x− y| ≈ R) és a kompakt objektum mozgásának sebessége sokkal kisebb, mint afénysebesség (v ≪ c). Így a (3.26) egyenlet egyszerűen feĺırható

  h̄ab(ct, r) = − 4Gc4R

  ∫T ab(ct−R,y)d3y . (3.29)

  A kapott integrál alapján azonośıtani lehet a kompakt test teljes energiáját (mc2 =∫T 00d3y), teljes impulzusmomentumát (cPα =

  ∫T 0αd3y), illetve a forrás feszültség

  komponenseit (∫Tαβd3y). Amennyiben a forrás izolált, akkor az m és Pα megmaradó

  mennyiségek az energia-impulzus tenzor megmaradási (∂aTab = 0) egyenletéből

  következnek (természetesen az izolált forrás úgy értendő, hogy a sugárzás által okozott

  veszteségeket nem vesszük figyelembe). Ezek után feĺırjuk a h̄ab metrikát a forrás

  16

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  tömegközépponti rendszerében az xα térkoordináták szerint, ı́gy Pα = 0, tehát

  h̄00 = −4Gmc2R

  , h̄0α = h̄α0 = 0 , (3.30)

  és a metrika térszerű (h̄αβ) része

  h̄αβ(ct,R) = − 4Gc4R

  ∫Tαβ(ct−R,y)d3y . (3.31)

  Ezen integrál kiszámı́tása meglehetősen fáradtságos, ezért a meghatározására egyszerűbb

  a megmaradási egyenletet (∂aTab = 0) használni, melyből

  ∂0T00 + ∂αT

  0α = 0 , (3.32)

  ∂0Tα0 + ∂αT

  αβ = 0 . (3.33)

  A kövekező integrált tekintve∫∂α(Tαβyγ

  )d3y =

  ∫ (∂αT

  αβ)yγd3y+

  ∫Tαγd3y , (3.34)

  ahol az integrálás a forrás térfogatára van értelmezve, emiatt a határfelületen az energia-

  impulzus tenzor eltűnik (Tαβ = 0). A Gauss-tétel alapján a (3.34) egyenlet baloldala

  átalaḱıtható felületi integrállá, amely zérus lesz a határfelületre kirótt feltétel miatt. Így

  a (3.34) és (3.33) egyenletek alapján∫Tαγd3y = −

  ∫ (∂αT

  αβ)yγd3y = ∂0

  ∫Tα0yγd3y =

  1

  2∂0

  ∫ (Tα0yγ + Tα0yγ

  )d3y ,

  (3.35)

  ahol az utolsó lépésben szimmetrizáltuk az integrandust. Egy másik integrált vizsgálva∫∂α(T 0αyβyγ

  )d3y =

  ∫ (∂αT

  0α)yβyγd3y+

  ∫ (T 0γyβ + T 0γyβ

  )d3y , (3.36)

  melynél az előző okok miatt a baloldal zérus és a (3.32) egyenletet felhasználva megkapjuk

  a (3.36) egyenletből a következő kifejezést∫ (T 0γyβ + T 0γyβ

  )d3y = ∂0

  ∫T 00yβyγd3 y . (3.37)

  A (3.35) és (3.37) egyenletekből kiszámoljuk, hogy∫Tαγd3y =

  1

  2∂0∂0

  ∫T 00yβyγd3y . (3.38)

  17

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  A (3.31) egyenletben felhasználva a (3.38)-t megkapjuk Einstein kvadrupól-formuláját

  h̄αβ(ct,R) = − 2Gc4R

  d2Iαβ

  dt2, (3.39)

  amelyben bevezettük az Iαβ kvadrupólmomentum-tenzort

  Iαβ =

  ∫T 00yβyγd3y . (3.40)

  Hasonló levezetésekben a kvadrupól-formula kiszámolható az energia és az

  impulzusmomentum veszteségekre is, az alábbiak szerint

  dE

  dt= − G

  5c5d3Iαβdt3

  d3Iαβdt3

  , (3.41)

  dLγdt

  = −2G5c5

  εγαβd2Iαδdt2

  d3Iβδdt3

  . (3.42)

  A G/c5 faktor reciprokát h́ıvják az univerzum luminozitásának, amely 3.63 × 1053W .Érdemes megjegyezni, hogy a (3.41) és a (3.42) egyenletekre vonatkozó kvadrupól-

  formulákban az Iαβ-k harmadik, mı́g a (3.39) egyenletben a h̄αβ megadásához az Iαβ-k

  második időderiváltjai szükségesek.

  3.3. Kepleri pálya gravitációs sugárzása

  A továbbiakban megvizsgálunk egy m1 és m2 tömegű kompakt kettős rendszert, amely

  kepleri zárt pályán mozog (tehát az E < 0), vagyis a testek forgását és a mozgás magasabb

  rendű relativisztikus korrekcióit nem vesszük figyelembe. Megmutatható, hogy a kepleri

  kéttest-probléma ekvivalens az ún. egycentrum-problémával, amely egy m = m1 + m2

  ,,központi” tömeg által keltett gravitációs térben mozgó µ = m1m2/m redukált tömegű

  részecske mozgásának felel meg (3. ábra).

  A klasszikus mozgás kepleri paraméterezése a következő

  r =a(1− e2)1 + e cosχ

  ,dχ

  dt=

  [Gma(1− e2)]1/2

  r2, (3.43)

  ahol χ a valódi anomália, a a fél nagytengely, e az excentricitás és r a µ

  tömegű részecske poźıciója az m központi tömegtől a pályaśıkban. Egy kepleri

  koordinátarendszert választunk, melynél az x-tengely a pericentrumba, a z-tengely a

  pályaśıkra merőleges irányba (pálya-impulzusmomentum vektorral párhuzamos) és az y-

  tengely az x-z śıkra merőlegesen jobbsodrású rendszert alkot. Ekkor megmutatható, hogy

  az egyes tömegpontok kvadrupólmomentum-tenzora Iαβ = µxαxβ alakú. A TT-mérték

  használatával a kvadrupólmomentum-tenzor nem-eltűnő komponensei az Ixx, az Iyy és az

  18

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  Ixy = Iyx, amelyek kepleri pályára a (3.43) paraméterezés seǵıtségével a következő alakba

  ı́rhatóak fel

  Ixx = µr2 cosχ ,

  Iyy = µr2 sinχ ,

  Ixy = µr2 cosχ sinχ . (3.44)

  ab

  Q

  mFcr

  m x

  y

  z h TT

  R

  3. ábra. Kepleri pálya geometriája

  A (3.39) kvadupól-formulát és a (3.43) kepleri paraméterezést használva az Iαβ

  második időderiváltjaiból előálĺıtható a gravitációs hullámalak. Ezek után gömbi

  polárkoordinátákat (R a forrástávolság, Θ függőleges z-tengelytől mért szög és Φ a

  pályaśıkon a pericentrumtól (x-tengelytől) mért szög) vezetünk be, melyek seǵıtségével

  a h̄αβ metrika a kettőstől való tetszőleges R távolságban megadható. Ekkor az Iαβ

  áttranszformálható TT -mértékbe a következőképpen ITT = PIP − PTrace(PI)/2, aholP a projekciós operátor [47]. Így az IαβTT explicit alakja a gömbi polárkoordinátákban az

  alábbi lesz

  IαβTT =1

  2

  0 0 0

  0 IΘΘ − IΦΦ 2IΘΦ

  0 2IΘΦ IΦΦ − IΘΘ

  , (3.45)

  19

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  ahol

  IΘΘ =µr2

  2cos2 θ [1 + cos 2(χ− Φ)] ,

  IΘΦ =µr2

  2cos θ [sin 2(χ− Φ)] ,

  IΦΦ =µr2

  2[1− cos 2(χ− Φ)] . (3.46)

  Bevezetve a h× = h̄ΘΘTT és h+ = h̄

  ΘΦTT korábban tárgyalt polarizációs állapotokat, melyek a

  kepleri pályára a (3.45) és (3.39) alapján

  h× = −G2µm cosΘ

  c4a(1− e2)R

  [(5e sinχ+ 4 sin 2χ+ e sin 3χ) cos 2Φ

  −(5e cosχ+ 4 cos 2χ+ e cos 3χ+ 2e2

  )sin 2Φ

  ], (3.47)

  h+ = −G2µm (1 + cos2Θ)

  c4a(1− e2)R

  [(5e

  2cosχ+ 2 cos 2χ+

  e

  2cosχ+ e2

  )cos 2Φ

  +

  (5e

  2sinχ+ 2 sinχ+

  e

  2sin 3χ

  )sin 2Φ +

  (e cosχ+ e2

  ) sin2Θ1 + cos2 Θ

  ],(3.48)

  ahol kihasználtuk, hogy Θ és Φ állandó (pl. a perihélium elfordulás figyelembevétele

  esetén Φ̇ ̸= 0). Gyakran használják a polarizációs állapotokban az egyszerű körpályalimitet (e = 0), mellyel a h× és h+ lényegesen egyszerűbb alakú lesz

  h× = −4G2µm cosΘ

  c4aRsinΨ , (3.49)

  h+ = −2G2µm (1 + cos2Θ)

  c4aRcosΨ , (3.50)

  ahol Ψ = χ − Φ fázis, amely a Kepler-egyenlet körpálya határátmenete alapján Ψ = ωt,ahol ω a körpálya szögsebessége.

  Az energia és az impulzusmomentum-veszteség megadható a kepleri pályákra, melyet

  Peters és Mathews származtatott ( [13], [14]) a (3.41) és a (3.42) kvadrupól-formulákból

  1963-ban. A (3.44) kepleri momentumokat használva feĺırható az energia és az impulzus-

  20

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  momentum 11 nagyságának pillanatnyi vesztesége a χ valódia anomália függvényében

  dE

  dt= − 8G

  4µ2m3

  15c5a5(1− e2)5[12 (1 + e cosχ)2 + e2 sin2 χ

  ](1 + e cosχ)4 , (3.51)

  dL

  dt= − 8G

  7/2µ2m5/2

  5c5a7/2(1− e2)7/2

  (4 + 10e cosχ

  +e2(9 cos2 χ− 1

  )+ e3 cosχ

  (3 cos2 χ− 1

  ))(1 + e cosχ)2 , (3.52)

  melyeket átlagolva egy pálya periódusra megkapjuk az E és L dinamikai változók

  szekuláris veszteségeit⟨dE

  dt

  ⟩= − 32G

  4µ2m3

  5c5a5(1− e2)7/2

  (1 +

  73

  24e2 +

  37

  96e4), (3.53)⟨

  dL

  dt

  ⟩= − 32G

  7/2µ2m5/2

  5c5a7/2(1− e2)2

  (1 +

  7

  8e2). (3.54)

  A (3.53) és a (3.54) egyenletek baloldalán alkalmazva a kepleri összefüggéseket a dinamikai

  változók és a pályaelemek közt (E = −Gmµ/2a, L2 = Gmµ2a(1 − e2)), akkor a (3.53)és (3.54) veszteségek át́ırhatók a kepleri pálya geometriáját meghatározó pályaelemek

  veszteségeire ⟨da

  dt

  ⟩= − 64G

  3µm2

  5c5a3(1− e2)2

  (1 +

  73

  24e2 +

  37

  96e4), (3.55)⟨

  de

  dt

  ⟩= − 304G

  3µm2

  15c5a4(1− e2)5/2e

  (1 +

  7

  8e2). (3.56)

  A da/de mennyiségre a (3.55) és (3.56) pályaelemekkel megadott egyenletrendszerből egy

  közönséges szétválasztható differenciálegyenlet képezhető, melynek megoldása az alábbi

  a(e) = Ce12/19

  1− e2

  (1 +

  121

  304e2)870/2299

  , (3.57)

  ahol C egy tetszőleges állandó. A nulladrendű gravitációs sugárzási egyenletek (3.57)

  megoldása mutatja a pálya fél nagytengelyének és excentricitásának fokozatos csökkenését,

  melyből az következik, hogy a gravitációs sugárzás deformálja a pályát. Ezen sugárzási

  okok miatt a kettős spirálozó mozgást végez és az excentricitás csökkenése a pálya

  ,,cirkularizációjához” vezet. Természetesen a két test fokozatos közeledésével a PN

  paraméter nagy lesz, mivel ε arányos az r−1 mennyiséggel. Emiatt meghatározható

  egy határ, amely közelében már nem alkalmazható a PN formalizmus, ez a határ az

  11A (3.42) alapján dL/dt = L̂ · dL/dt ismert, hogy kepleri pályákra a pálya-impulzusmomentumnakcsak a 3. komponense nem eltűnő Lz = L.

  21

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  ISCO (Innermost Stable Circular Orbit), a legbelső stabil körpálya sugara. A nem-forgó

  fekete lyuk körül egy próbarészecske legbelső stabil körpályájának sugara rnf = 6Gm/c2,

  neutroncsillagokra ez a sugár az állapotegyenletük alapján számolható. A kompakt kettős

  rendszerek hullámalakjainak számolásához az ISCO-ra az rnf -et használják.

  3.4. A gravitációs hullámok mérése

  A jelenleg működő földi interferometrikus detektorok a LIGO, Virgo, GEO és TAMA,

  melyek Fabry-Perot interferométerek, melyekkel a fény útja a fizikai karhosszakban

  megtöbbszörözhető, melyhez nagy teljeśıtményű és kellő stabilitású lézert használnak.

  A kezdeti lézernyalábot egy osztótükör seǵıtségével szétbontják, majd a karok végén lévő

  tükrök visszaverődése után ismét egyeśıtik őket. A kialakult interferenciaképben állandó

  kioltást álĺıtanak be, de amikor egy gravitációs hullám áthalad az interferométeren,

  akkor a detektor karjainak hosszai megváltoznak, amely elrontja az előzőleg beálĺıtott

  kioltást, melyet a karok végén lévő tükrök mozgatásával folyamatosan korrigálnak, tehát

  a gravitációs hullámokra a tükrök elmozdulásából lehet következtetni. Az asztrofizikai

  forrásokból kapható hullámhossz 5 km, vagy nagyobb, ezért a földi detektorok méretei

  alkalmasak a detektáláshoz.

  A detektor karjainak deformációjából származó kicsiny δxα távolságkülönbséget a

  geodetikus vonalak elhajlásának egyenletéből lehet meghatározni. Egymáshoz közel lévő

  próbatestek relat́ıv elmozdulásának mértékét a Riemann-tenzorral mérhetjük [40]. A

  linearizált egyenletekből következik, hogy ∂2hTTαβ /∂t2 = 2Rα0β0, vagyis

  d2δxα

  dt2= −Rα0β0xβ =

  1

  2

  ∂2hTTαβ∂t2

  xβ . (3.58)

  Ezen egyenletet kétszer integrálva (mivel a δxα távolságkülönbség ,,kicsiny”, ı́gy a

  jobboldalon lévő xβ állandónak tekinthető) megkapjuk, hogy a távolságkülönbség arányos

  a gravitációs hullámalakkal

  δxα =1

  2hTTαβ x

  β . (3.59)

  Ebből látható, hogy a hTTαβ dimenziótlan és a detektor relat́ıv úthosszkülönbségével (dL/L)

  azonośıtható, tehát

  h =2dL

  L. (3.60)

  LIGO detektor esetén a dL/L ∼ 10−22 , amely frekvenciafüggő. A (3.39) kvadrupól-formula alapján megbecsülhető a gravitációs hullám ampitudója egy 300 millió fényévre

  22

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  (kb. 100Gpc) lévő forrásra

  h =2GEQc4R

  ≃ 10−21(

  EQM⊙c2

  )(100Gpc

  R

  ), (3.61)

  ahol bevezetésre került az EQ = d2Iαβ/dt2 ,,nem-gömbi mozgási energia”, amely a

  kvadrupólmomentumok deformációja miatt nevezhető ı́gy. Egy kettős rendszer kepleri

  pályájára az EQ ≃ 2Gmµ/a, amely a (3.44) kvadrupól-komponensekből adódik. Ígya 7.1kpc-re lévő Hulse Taylor pulzárra az amplitúdó h ≃ 4.0 × 10−23, mı́g a 0.5kpc-re lévő J0737-3039-re h ≃ 1.0 × 10−21 (ez utóbbi kettős pulzár éppen a LISA detektorvárható érzékenységi görbéje közelébe esik, amely a 2.2× 10−4Hz frekvencián található).A detektorok frekvencia tartománya LIGO-ra (10− 1000)Hz, Virgo-ra (10− 500)Hz ésa jövőben épülő LISA detektorra (10−5 − 1)Hz (5. ábra). A pulzárok és a naptömegűfekete lyuk kettősök spirálozása a LIGO és a Virgo, mı́g a szupermassźıv fekete lyukak

  összeolvadása a LISA detektorok mérhető tartományába esik. A PTA rendszerrel

  feltehetően (10−9 − 10−6)Hz frekvencia tartományba eső források mérhetők majd.A detektor a hullámalakot (h) a zajjal (n) együtt méri

  s = h+ n , (3.62)

  amiből a tiszta jelet adatanaĺızis módszerekkel lehet leválasztani. A detektorok

  zajfüggvénye jól ismert, melyet legtöbbször a tükrök kvantumzaja limitál (5. ábra).

  A gravitációs hullám a két polarizációs állapotot az úgynevezett F+ és F× antenna

  függvényekkel együtt tartalmazza

  h = F+h+ + F×h× . (3.63)

  Az F+,× antennafüggvények a forrás és a detektor poźıcióját úgy transzformálják, hogy

  a gravitációs hullámokra teljesüljön a TT-mérték. Egy asztrofizikai forrás léıráshoz

  szükséges négy független szögmennyiség, a forrás LN pálya-impulzusmomentuma (ΘL

  és ΦL) és a forrás helyzete (ΘS, ΦS) a detektor rendszerében. Fontos megjegyezni,

  hogy spinek figyelembevétele esetén a négy független szög időfüggővé válhat (pl. a

  spinprecesszió figyelembevételével L̂N nem mozgásállandó [48]). A LISA detektor nap

  körüli mozgása miatt a szögek kepleri esetben (spinek nélkül) is időfüggőek lesznek.

  Az antenna függvényeknél egy ψ polarizációs szöget használnak, amely egyszerűśıti

  a hullámalakot, valamint a felénk érkező hullámok rendszerében a hullámfront helyzetét

  23

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  LN

  NQ

  F

  Q

  F

  L

  L

  S

  y

  z

  x

  S

  LN

  4. ábra. Kompakt kettős a detektorhoz rögźıtett koordinátarendszerben.

  adja meg. Az F+× alakjai a ψ polarizációs szöggel

  F+ = 2−1(1 + cos2 ΘS) cos(2ΦS) cos(2ψ)− cosΘS sin(2ΦS) sin(2ψ) , (3.64a)

  F× = 2−1(1 + cos2 ΘS) cos(2ΦS) sin(2ψ) + cosΘS sin(2ΦS) cos(2ψ) , (3.64b)

  ahol ΘS, ΦS a forrás polárszögei és a ψ polarizációs szög [49]

  tanψ =(L̂N · ẑ)− (L̂N · N̂)(N̂ · ẑ)

  N̂ · (L̂N × ẑ), (3.65)

  ahol L̂N a pálya-impulzusmomentum, a ẑ az interferometrikus detektor śıkjára

  merőleges és N̂ a detektorból a forrásba mutató egységvektorok (4. ábra)(LISA-nál

  az antennafüggvények időfüggőek [50]). Tehát magasabb rendű korrekciók nélkül a

  polarizációs szög a következő alakú (4. ábra)

  tanψ =cosΘL − cosΘS (sinΘL sinΘS cos (ΦS − ΦL) + cosΘL cosΘS)

  sinΘL sinΘS sin (ΦS + ΦL). (3.66)

  24

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  Spinek jelenlétében a gravitációs hullámalakok meghatározása nehezen kivitelezhető.

  Általában körpálya esetben szokták vizsgálni a spinek okozta változásokat

  hullámalakokban, melyekkel egyszerű becsléseket lehet tenni az egyes paraméterek

  hibáira [51].

  Frekvencia (Hz)

  Log[h(Hz )]-1/2

  10 100 1000 10000-23

  -22

  -21

  -20

  -19

  -18

  -17LIGO LHO 4km S5LIGO LLO 4km S5

  LIGO LHO 2km S5GEO S5

  Virgo (2007 Nov.)

  5. ábra. A jelenleg működő (2010) interferometrikus detektorok érzékenységi görbéi (Sn zajfüggvényei)a frekvencia függvényében. Az LHO Hanford és az LLO Livingston közelében lévő LIGO detektorokatjelöli (Az LHO 4km-es detektor mellett, egy 2km-es detektor is működik). Az ábrán látható érzékenységigörbék alapján a LIGO (30−2000)Hz, a Virgo pedig az alacsonyabb (10−40)Hz frekvencia tartománybanérzékenyebb.

  A gravitációs hullámalakok adatanaĺızisére szolgáló módszer a Fisher mátrixokon

  alapuló paraméterbecslés. Ennek lényege, hogy a (3.63) h hullámalakban szereplő

  paraméterek hibájára az ún. Cramér-Rao reláció-ból következtethetünk12. Általában

  a paraméterek becslése frekvenciatérben történik, mivel a detektor Sn(F ) zajfüggvényét

  is közvetlenül a frekvenciában határozzák meg. A hullámalakok frekvencia előálĺıtása

  analitikus esetben a stacionárius fázis közeĺıtéssel (stationary phase approximation, SPA)

  adható meg. Például a (3.49) és a (3.50) körpályás hullámalakot tekintve, melyek Kepler

  3. törvénye alapján (n2a3 = GM , ahol n = 2πν a középmozgás, és ν a pályafrekvencia) a

  12A Cramér-Rao reláció tulajdonképpen egy n számú λi paramétert tartalmazó mintában (h(λi)) lévőegyes paraméterek szórásának (∆λi) az alsó határát adja meg, amelyet a Fisher-mátrixokból adhatómeg. [52].

  25

 • GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK

  ν pályafrekvenciával adhatók meg

  h× = −4 (GM)5/3 cosΘ (2πν)2/3

  c4RsinΨ , (3.67)

  h+ = −2 (GM)5/3 (1 + cos2Θ) (2πν)2/3

  c4RcosΨ , (3.68)

  ahol M = µm2/3 a chirp tömeg13. Ezekután a stacionárius fázis közeĺıtés használatávala (3.67) és a (3.68) hullámalakok át́ırhatók az F frekvenciatérben érvényes alakra14

  h̃×(F ) = −2√

  5

  96

  M5/6π−2/3F−7/6

  RcosΘeiΨ

  +

  , (3.69)

  h̃+(F ) = −√

  5

  96

  M5/6π−2/3F−7/6

  R

  (1 + cos2Θ

  )eiΨ

  −, (3.70)

  ahol Ψ± = 2πFtc−ϕc±π/4+(3/4) (8πMF )−5/3, valamint tc, és ϕc az ,,összeolvadáshoz”tartozó idő és fázis, melyek a (3.55) egyenlet integrálásából adódó állandók. Ezen kepleri

  körpálya esetén látható, hogy a h teljes hullámalak 10 paramétert (M, R, tc, ϕc, ΘS,ΦS, ΘLés ΦL) tartalmaz (a spinek és az excentricitás figyelembevételével ez 16 dimenziós

  paramétertérre bővül [53]). A paraméterek becslésére szolgáló Fisher mátrix defińıciója a

  következő

  Γab = 2

  ∞∫0

  h,a(F )h∗,b(F ) + h,b(F )h

  ∗,a(F )

  Sn(F )dF , (3.71)

  ahol Sn(F ) a detektor zajfüggvénye (5. ábra), h,a(F ) = ∂h(F )/∂λa az egyes paraméterek

  szerinti parciális deriváltat jelöli és h∗ a h-nak a komplex konjugáltja. A Fisher mátrix

  inverze a Σ = (Γ)−1 kovariancia mátrix, melynek diagonális elemeiből megkapjuk az egyes

  paraméterek szórását (∆λa =√Σaa), a többi komponenseiből, pedig az egyes paraméterek

  közti korrelációkat számolhatjuk ki (cab = Σab(ΣabΣbb)−1/2).

  Ezen adatanaĺızis módszert először Finn és Chernoff alkalmazta perturbált fekete

  lyukakra [54], [55], melyet a gravitációs hullámok adatanaĺızisében előszeretettel

  használnak [50], [51], [56], [57] és [58].

  13Látható, hogy a hullámalak amplitudójában egyféle tömegkombináció (µm2/3) jelenik meg, ı́gycélszerűvé vált az M chirp tömeg bevezetése.

  14A stacionárius fázis közeĺıtés a következő:∞∫−∞

  h[ν(t)]eig(t)dt ≃√

  2πg̈(t0)

  h(ν)]ei(g(t0)+π/4), ahol g(t) egy

  tetszőleges időfüggő függvény, h[ν(t)] egy időben lassan változó függvény (a ν pályafrekvencia polinomja)és ν = ν (t0), g(t0) a a t0 nyeregpontban felvett értékek (a t0 nyeregpont a ġ(t0) = 0-ból határozhatómeg).

  26

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  4. Poszt-newtoni formalizmus

  Az általános relativitáselméletben az összemérhető tömegű kétpontrendszerek

  mozgásegyenletét Einstein, Infeld és Hoffmann (továbbiakban EIH) [15], valamint

  Eddington és Clark [59] származtatta először 1938-ban, majd ezen egyenletek

  integrálásából Robertson megmutatta a perihélium elfordulást [60], amely 1 PN

  rendű relativisztikus effektusnak számı́t. Az EIH-egyenletek gömbszimmetrikus nem-

  forgó testeket ı́rnak le, amelyek szinguláris monopólokként jelennek meg az energia

  impulzustenzorban.

  A fejezetben röviden áttekintem a PN sorfejtés alapjait a [61] irodalmat követve, majd

  vázlatosan megmutatom a mozgásegyenletek PN formalizmusból történő származtatását.

  A PN közeĺıtés, tulajdonképpen egy olyan gyengetér közeĺıtése az általános

  relativitáselméletnek, melynél a mozgó testek pontszerűek és a fénysebességhez képest

  lassan mozognak. Ezáltal a PN formalizmus az általános relativitáselmélet egy sorfejtése,

  amelyben, a sorfejtési kisparaméter defińıciója az alábbi

  λ =

  (Gm

  c2r

  )1/2≃ vc, (4.1)

  melynek a négyzete a PN paraméter (ε = λ2). Erre példaként emĺıthető a fényelhajlás

  (∆ϕ = 4Gm/bc2), amely 1 PN (vagy ε vagy λ2) rendű effektus. Történeti okok miatt

  először λ-t vezették be és utána az ε-t (λ használata esetén nincsenek ,,feles” rendű tagok,

  ellentétben az ε PN paraméterben).

  A λ kis paraméter szerint, sorbafejthető a metrika, melynek komponensei (15):

  g00 = −1 +2g00 +

  4g00 + ... ,

  gα0 =3gα0 +

  5gα0 + ... ,

  gαβ = δαβ +2gαβ +

  4gαβ + ... , (4.2)

  ahol aNgabjelöli a λ

  N kis paraméterrel arányos tagokat. A gab metrika legalacsonyabb rendű

  tagjainak meg kell egyezniük az általános relativitáselmélet newtoni határátmenetéből

  kapott metrika komponenseivel, vagyis2g00 = 2ϕ és

  2gαβ = 2ϕδαβ, ahol ϕ = −Gm/r a

  newtoni gravitációs potenciál. Ha az 1 PN rendet tartalmazó mozgásegyenletet akarjuk

  származtatni, akkor a g00-ban O(λ4), a ga0-ban O(λ3) és a gab-ban O(λ0) rendekig kellfigyelembe venni a tagokat. Hosszas és fáradtságos számolások után belátható, hogy a

  (4.2) metrikából számolt Ricci-tenzor komponensei hasonló struktúrát mutatnak, mint

  15Amely az időtükrözési szimmetria megkövetelése miatt, a gα0 komponensekre előjelet vált, mı́g g00és gαβ-ra nem vált előjelet. Ezért g00, gαβ-ra N páros, mı́g gα0-ra N páratlan. Hasonló okokból igaz aRab és Tab tenzorokra.

  27

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  a gab metrikánál, melyek a rendeket tekintve az alábbiak lesznek

  R00 =2

  R00 +4

  R00 + ... ,

  Rα0 =3

  Rα0 +5

  Rα0 + ... ,

  Rαβ =2

  Rαβ +4

  hαβ + ... , (4.3)

  aholN

  RabRicci-tenzor O(λN/r2) rendű. A harmonikus (vagy de Donder) koordinátafeltétela következő (ez azért célszerű, mert az R00 komponensekből a hα0 tartalmazó tagok

  eltüntethetők)

  ∇a(√

  ggab)= 0 , (4.4)

  amelyben egyszerűbb alakúak lesznek a mozgásegyenletek. Az ilyen mértékben feĺırt

  koordinátákat harmonikus koordináták-nak nevezzük. Az irodalomban használják még

  az ADM-koordinátákat is, amellyel elérhető, hogy a mozgásegyenletek magasabb rendű

  járulékai ne tartalmazzanak gyorsulást [62] (például a harmonikus koordinátákban feĺırt

  kettős 2 PN rendű Lagrange-függvénye gyorsulásfüggő, mı́g az ADM-koordinátákban

  nem). Belátható, hogy a (4.4) feltétel ekvivalens a következő összefüggéssel

  gabΓcab = 0 . (4.5)

  Ezt a (4.5) harmonikus feltételt alkalmazva a (4.2) metrikára, a következő feltételt kapjuk

  a λ2-el arányos tagokra2

  ∂g00∂xα

  − 22

  ∂gαβ∂xβ

  +

  2

  ∂gββ∂xα

  = 0 , (4.6)

  és a λ3-el arányos tagokra (∂/∂t ∼ λ)

  2

  ∂g00∂t

  − 23

  ∂g0β∂xβ

  +

  2

  ∂gαβ∂t

  = 0 . (4.7)

  Ezek után az Einstein-egyenletek kapcsán megmutatható, hogy az energia-impulzus tenzor

  struktúrája a (4.3) egyenletek felhasználásával a következő16

  T00 =0

  T 00 +2

  T 00 + ... ,

  Tα0 =1

  Tα0 +3

  Tα0 + ... ,

  Tαβ =2

  Tαβ +4

  Tαβ + ... , (4.8)

  16Az Einstein-egyenletek spúrképzéséből kapható Rab =8πGc4

  (Tab − 12gabT

  )egyenletből

  származtathatók az egyes rendek. (T a Tab tenzor spúrja).

  28

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  aholN

  T abtenzor a (m/r3)λN -el arányos mennyiség. Ezek után a (4.3) és a (4.8) mennyiségek

  seǵıtségével feĺırhatók az Einstein-egyenletek, melyek a (4.4) harmonikus koordinátákban

  a következők

  2

  ∇2g00 =8πG

  c4T 00 , (4.9)

  4

  ∇2g00 =2

  ∂g00∂t2

  +2gab

  2

  ∂2g00∂xa∂xb

  −2

  ∂g00∂xα

  2

  ∂g00∂xa

  +8πG

  c4

  (2

  T 00 −2

  2g000

  T 00 +2

  T aa), (4.10)

  3

  ∇2gα0 = −16πG

  c4

  1

  Tα0 , (4.11)

  2

  ∇2gαβ =8πG

  c4δαβ

  0

  T 00 . (4.12)

  Látható, hogy a (4.9) egyenletben a2g00 = 2ϕ a newtoni potenciál, amely a Poisson-

  egyenletnek felel meg és a (4.12) egyenletben a2gαβ = 2ϕδαβ. Bevezethető még egy ζα

  vektor- és ψ skalár-potenciálok a3gα0 = ζα és

  4g00 = −2ϕ2 − 2ψ defińıciókból. A (4.6)

  koordináta-feltétel az előző jelölésekkel egyszerűen feĺırható

  4∂ϕ

  ∂t−∇aζa = 0 . (4.13)

  A továbbiakban megadhatók a Christoffel-szimbólumok a fentiekben bevezetett ϕ, ψ és ζα

  potenciálokkal, melyekből a geodetikus-egyenletet felhasználva feĺırható a próbarészecske

  mozgásegyenlete

  dv

  dt= −∇(ϕ+ 2ϕ2 + ψ)− ∂ζ

  ∂t+ v × (∇× ζ) + 3v∂ϕ

  ∂t+ 4v(v · ∇)ϕ− v2∇ϕ . (4.14)

  Ezen mozgásegyenletből, valamint a ϕ, ψ és ζα vezetőrendű járulékaiból feĺırható az első

  PN rendű gyorsulás (5.6).

  4.1. Mozgásegyenletek származtatása a metrikából (1 PN)

  Feltesszük, hogy a linearizált metrika komponensei h00 = 2Φ/c2, hα0 = 0 és hαβ =

  2Φδαβ/c2, ahol Φ = −Gmp/ |r− rp| a pontszerű testek newtoni potenciálja, valamint

  rp a p-ik részecske helyvektorát jelöli. A pontszerű testek energia-impulzus tenzorát a

  következőképpen ı́rhatjuk fel

  Tab =∑p

  mpc√−g

  dxa

  ds

  dxb

  dtd(r− rp) . (4.15)

  29

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  Ekkor a (4.2) metrika felhasználásával a (4.15) energia-impulzus tenzor komponensei az

  alábbiak

  T00 =∑p

  mpc2

  (1 +

  5Φpc2

  +v2p2c2

  )d(r− rp) ,

  Tα0 = −∑p

  mpc (vp)α d(r− rp) ,

  Tαβ = −∑p

  mp (vp)α (vp)β d(r− rp) , (4.16)

  ahol bevezetésre kerültek a dxα/dt = vα négyessebesség és a Φp = Φ(rp) jelölések. A (4.3)

  Ricci-tenzor explicit alakját használva megkaphatók a metrika következő rendű O(1/c4)komponensei

  g00 = −1 +2Φ

  c2− 1c4

  [2Φ +

  ∑p

  Gmp|r− rp|

  (2Φ̄p + 3v

  2p

  )]+ ... ,

  gα0 =G

  c3

  ∑p

  mp|r− rp|

  [7 (vp)α + (vpnp) (na)α

  ]+ ... ,

  gαβ = 1 +2Φδαβc2

  + ... , (4.17)

  ahol Φ̄p = −∑

  q,q ̸=pmq/ |rp − rq| és np = (r− rp) / |r− rp| egységvektor. Ezek után

  meghatározható a p-edik mozgó részecske Lp Lagrange-függvénye a többi részecske általkeltett gravitációs térben, amely az Lp = −mpc(ds/dt) egyenlet alapján kapható meg,amelyben a ds/dt a részecske sebessége, tehát

  Lp = −mpc2(1 + h00 + 2hα0

  vαpc

  −vαpc2

  + hαβvαp v

  βp

  c2

  )1/2. (4.18)

  Ismert, hogy az mp pontrendszer teljes L Lagrange-függvénye nem azonos a részecskékLagrange-függvényeinek összegével (

  ∑p

  Lp). Emiatt először elő kell álĺıtani az egyes mp

  tömegű részecskére ható fp erőket az fp = (∂Lp/∂r) (r = rp) egyenlet alapján, s ezenerőrendszerhez kell meghatározni a globális L Lagrange-függvényt. A végeredmény akövetkező

  L =∑p

  mpv2p

  2+∑p,qp ̸=q

  Gmpmq2rpq

  +∑p,qp ̸=q

  3Gmpmqv2p

  2c2rpq+∑p

  mpv4p

  8c2

  −∑p,qp ̸=q

  Gmpmq4c2rpq

  [7 (vpvq) + (vpnpq) (vqnpq)]−∑p,q,k

  p ̸=q,p ̸=k

  3G2mpmqmk2c2rpqrpk

  , (4.19)

  30

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  ahol rpq = |rp − rq| és npq = (rp − rq) / |rp − rq| bevezetett mennyiségek. Az első két tag anewtoni, az O(1/c2)-el arányos tagok pedig az 1 PN rendű korrekciók. A (4.19) egyenletetalkalmazva m1 és m2 tömegpontokra a Lagrange függvény a következő alakú

  Lm1,m2 =m1v

  21

  2+m1v

  22

  2+Gm1m2

  r+m1v

  41 +m2v

  42

  8c2+Gm1m22c2r

  ×[3(v21 + v

  22)− 7 (v1v2)− (v1n) (v2n)−

  3G(m1 +m2)

  r

  ], (4.20)

  ahol r = r12 a relat́ıv távolságkülönbsége a két testnek. A (4.20) Lagrange-függvény

  tömegközépponti rendszerben relat́ıv koordinátákkal (v = v2 − v1, m = m1 + m2, µ =m1m1/m) egycentrum-problémaként is feĺırható.

  Kompakt kettősök 1 PN rendű Lagrange-függvényből elsőként Damour és Deruelle

  adta meg a mozgás léırását 1985-ben [17]. Lagrange-formalizmus alapján 1 PN esetben

  megmutatható, hogy a radiális és a szögrész szétcsatolódik, vagyis ṙ2 = A+B/r+C/r2+

  D/r3 és θ̇ = I/r2+H/r3 (ahol A−D, I, H állandók, melyek közül A, B, C és I tartalmazkepleri járulékot is a lineáris pertubáción ḱıvül és r és θ a radiális és polár koordináta).

  Damour és Deruelle léırásában a conchoidális transzformációt használták, mellyel az 1

  PN rendű tagokat ,,kitranszformálták” a radiális és szögegyenletekből, vagyis a D és H

  ,,tiszta” perturbációs állandókat eltűntették és ı́gy formálisan kepleri alakú egyenleteket

  kaptak, melyből az általuk bevezetett ,,kvázikepleri” paraméterezéssel megadhatóvá vált

  a mozgás. Érdekes megemĺıteni, hogy a léırásukban 3-féle excentricitás (eR radiális-, eT ,

  idő-, eθ, szög-excentricitás) szerepel. Az elnevezések arra utalnak, hogy mely 1 PN rendű

  egyenletekben szerepelnek, (eR a paraméterezés defińıciójában, eT a Kepler-egyenletben

  és eθ a szögegyenletből kapható ,,szögmozgásnál”) melyek kepleri esetben azonosak a

  nulladrendű excentricitással17.

  A perturbálatlan Kepler-egyenletnek nem létezik zárt alakban feĺırható megoldása a

  transzcendens tulajdonsága miatt, ezért az égi mechanikában jól ismert Fourier-Bessel

  sorfejtés seǵıtségével ı́rható fel a megoldása sor alakban. Ezzel a sorfejtéssel adható meg

  az explicit radiális mozgás időbeli fejlődése ( [63]).

  4.2. Mozgásegyenletek származtatása a dinamikai-egyenletből

  A testek mozgásegyenleteinek származtatását az általános relativitáselméletben két

  irányból közeĺıtik meg. Az egyik a fentebb bemutatott PN formalizmus (Einstein, Infeld

  és Hoffmann), az Einstein-egyenleteket használja összemérhető tömegű testek esetén. A

  17r = ar(1− er cos ξ), n(t− t0) = ξ − et cos ξ, ésθ − θ0 = 2K arctan

  (√1+eθ1−eθ tan

  ξ2

  )az 1 PN rendű fejlődési egyenletek (K konstans).

  31

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  másik irányvonal (Mathisson, Fock és Papapetrou) a multipólmomentumok vizsgálata,

  amely azt feltételezi, hogy az egyik test által keltett multipól-térben mozog a másik

  próbarészecskeként figyelembevett test. Ezen léırással könnyebben származtathatóak a

  mozgásegyenletek, mint a PN formalizmussal. Az ilyen próbarészecskékre vonatkozó

  mozgást először Infeld és Schild tanulmányozta [64]. Ezen módszerrel az energia-impulzus

  tenzort a következőképpen lehet megkonstruálni

  T ab =∑i

  i

  tab(t)δ

  (xγ −

  i

  ξγ(t)

  ), (4.21)

  aholi

  ξγ az i-edik test koordinátája (i = 1, 2) és δ(xγ) = δ(x1)δ(x2)δ(x3) a háromdimenziós

  Dirac-delta függvény. Az energia-impulzus tenzor kovariáns deriváltjának az eltűnését

  megkövetelve (∇aT ab = 0, melyet a dinamikai-egyenletnek nevezünk) majd, ezt integrálvaa következő ı́rható fel ∫

  ∇aT abδd(3)x = 0 , (4.22)

  továbbá ∫ (xα −

  i

  ξα)∇aT abδd(3)x = 0 ,∫ (

  xα −i

  ξα)(

  xβ −i

  ξβ

  )∇aT abδd(3)x = 0 ,

  ...∫ (xα −

  i

  ξα)...

  (xω −

  i

  ξω)∇aT abδd(3)x = 0 . (4.23)

  A kölcsönhatás t́ıpusa (a monopól-dipól, illetve a dipól-dipól) határozza meg, hogy a

  (4.23) egyenletekben milyen magas momentumokat kell használni. Infeld és Plebanski

  megmutatta, hogy ha dipól-dipól t́ıpusú, vagyis két forgó test (spin-spin kölcsönhatás)

  mozgásegyenletére vagyunk ḱıváncsiak, akkor ai

  tab(t) = mi(t)i

  ξ̇ai

  ξ̇b (ahol ξ̇a = ξa/dt,

  (ξ̇0 = 1) és mi(t) az i -edik test tömege) választással automatikusan teljesülnek a (4.23)

  egyenletek [16] 18. A mozgásegyenletek kiszámolhatók a (4.23) és a (4.2) metrika sorfejtett

  használatával. Ezen módszert leginkább a spinek bevezetése miatt használták az 1940-

  50-es években [23], [24].

  18Látható, hogy δ3(xa) háromdimenziós Dirac-delta függvény divergenciák kialakulásához vezet,amelyet a testek tömegének renormalizációjával lehet kiküszöbölni [15]. További munkákban Infeld és

  Plebanski bevezettek egy olyan δ̂3(xa) Dirac-delta függvényt, amellyel jól kezelhetők a divergenciák [26].

  32

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  4.3. Forgás a mozgásegyenletekben

  Az általános relativitáselméletben a forgás léırásával már az 1930-as évek elején

  próbálkoztak. Ezen törekvések a geodetikus egyenlet kiterjesztését tűzték ki célul.

  Amennyiben a téridőben a részecske forog (spinje van), akkor nem-geodektikus mozgásról

  beszélünk.

  A spines részecske mozgásegyenletét Mathisson és Papapetrou ı́rták fel a monopól-

  dipól t́ıpusú kölcsönhatásra, amely a klasszikus spin-pálya kölcsönhatásnak felel meg.

  A mozgásegyenletek származtatásához a dinamikai-egyenletet (∇aT ab = 0) használták.Feltették, hogy a részecske kiterjedése sokkal kisebb, mint a gravitációs tér karakterisztikus

  hossza. Így a részecske mozgása felfogható egy vékony világcsőnek a 4-dimenziós

  téridőben. Ebben a világcsőben egy világvonal koordinátája Xa (X0 = t). A további

  feltevés az volt, hogy az Xα ,,kis” környezetében, amely ḱıvül esik a világcsővön, az

  energia-impulzus tenzor tűnjön el (T ab = 0).

  A spines részecske mozgásegyenleteit először Mathisson [23] és Papapetrou [24], majd

  későbbi formájába Dixon [27] ı́rták fel. Mathisson multipólmomentumokat használt

  a kovariáns mozgásegyenletek megadásához. A kovariáns Mathisson-egyenletek forgó

  részecskére a következők

  D

  (mua + ub

  DSab

  )= −1

  2RaecdS

  cdue , (4.24)

  DSab

  Dτ+ uauc

  DSbc

  Dτ− ubuc

  DSac

  Dτ= 0 , (4.25)

  ahol τ a világvonal sajátideje, ua = dxa/dτ a négyessebesség, illetve az Sab az

  antiszimmetrikus spintenzor (6. ábra). A (4.24) és a (4.25) 7 különböző egyenlet, ami

  10 változót (Sab;6, ua;3 m;1) tartalmaz, ı́gy az egyenletek nem zártak. Ennek fizikai

  értelmezése, hogy az egyenletek nem rögźıtik a kiterjedt test tömegközéppontját, ezért

  Mathisson az Sabua = 0 mértékválasztást vezette be, amellyel a változók száma 7-re

  redukálható.

  Papapetrou kiterjedt testek energia-impulzusmomentumaiból nem-kovariáns módon

  definiálta a multipól-momentumokat, vagyis a ∇aT ab = 0 dinamikai egyenletbőlhatározta meg a kiterjedt testek világcsövének egyenleteit a dipólmomentumnál magasabb

  momentumok elhagyásával. Papapetrou eredményei megegyeztek Mathisson (4.24, 4.25)

  egyenleteivel. Papapetrou és Corinaldesi az egyenletek megoldására az Sa0 = 0

  mértékválasztást használta [30] (mivel Schwarzschild téridőt tettek fel, ezért az Sabka = 0

  választás volt célszerű, ahol a ka négyesvektor időirányú az m Schwarzschild-tömeg

  nyugalmi rendszerében). Ennek előnye, hogy elkerülhető volt a nem-fizikai spirális mozgás,

  melyet Weyssenhoff és Raabe mutatott meg 1947-ben [65] a Mathisson-féle segédválasztás

  33

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  z( )t

  Sab

  ua

  m

  tkp

  Sab

  u =0a

  Kovariánsmértékfeltétel (SSC I):

  6. ábra. Görbült téridőben mozgó részecske belső struktúrájára (spintenzorára) kirótt egyik lehetséges(Pirani SSC-mérték) választás.

  esetén.

  Tulczyjew 1959-ben [26] módośıtotta Mathisson elméletet és egyszerűśıtett formában

  adta meg a mozgásegyenleteket. A szingularitásokból feléṕıtett egy energia-impulzus

  tenzort és a dinamikai-egyenletből származtatta a mozgásegyenleteket. Azonośıtotta,

  hogy a (4.24) egyenlet zárójelében lévő mennyisége a pa négyes-impulzusmomentum

  vektora

  pa = mua + ubDSab

  Dτ. (4.26)

  Ez alapján belátható, hogy śık téridőben Sabpa = 0, (amely egy újabb mértékválasztása a

  spines részecske mozgásegyenleteire) melyből Dm/Ds = 0, DSab/Ds = 0 és Dua/Ds = 0

  egyenletek következnek. Látszólag ez a segédválasztás nem kompatibilis az eredeti

  Mathisson-egyenletekkel (4.24, 4.25), mivel kvadratikus Sab-ban, azonban csak dipól

  tagokat veszünk figyelembe, ezért elhagyható a kvadratikus rész. Tehát Tulczyjew

  mozgásegyenletei a (4.25) és az alábbiak

  mDua

  Dτ= −1

  2RaecdS

  cdue , (4.27)

  illetve Sabua = 0 és Dm/Ds = 0.

  A továbbiakban a (4.24), (4.25) Mathisson-Papapetrou egyenletek rövid levezetésének

  34

 • POSZT-NEWTONI FORMALIZMUS

  főbb lépéseit tekintem át, a [66] irodalmat használva.

  Az Einstein-egyenlet kiterjeszthető úgy, hogy a ,,klasszikus” energia-impulzus

  tenzorhoz (amelyet a továbbiakban T abP kanonikus energia-impulzus tenzornak nevezünk)

  hozzáadunk egy ∇cBabc ,,spinszerű mennyiséget”. Az ily módon kiterjesztett energia-impulzus tenzor a következő alakú

  T ab = T abP +∇cBabc , (4.28)

  ahol Babc az ún. Belinfante-Rosenfeld-tenzor, valamint Sab az antiszimmetrikus spintenzor

  T abP =1√−g

  ∫paubδ4 (x− z(τ)) dτ , (4.29)

  Babc = −12

  (Sabc + Sbca + Scab

  ), (4.30)

  Sabc =1√−g

  ∫Sabucδ4 (x− z(τ)) dτ . (4.31)

  A továbbiakban megköveteljük, hogy a kiterjesztett energia-impulzus tenzor (4.28)

  szimmetrikus (T (ab) = 0) legyen, amelyből a fenti defińıciókat használva a következőt

  kapjuk

  1√−g

  ∫ (paub − pbua

  )δ4 (x− z(τ)) dτ−∇c

  [1√−g

  ∫Sabucδ4 (x− z(τ)) dτ

  ]= 0 . (4.32)

  A (4.32) egyenletben a következő két egyszerű azonosságot használva

  ∂a√−g =

  √−gΓbba , (4.33)

  va∂aδ4 (x− z(τ)) = − ∂

  ∂τδ4 (x− z(τ)) , (4.34)

  és a (4.32) 2. tagjában a kovariáns deriválást elvégezve, majd a felületi tagot elhagyva, a

  következő adódik

  ∇c[

  1√−g

  ∫Sabucδ4 (x− z(τ)) dτ