kod przedmiotu……… - utpwz.utp.edu.pl/documents/66/sylabusy_i_st_ss.doc  · web viewwydział...

of 275 /275
Wydział Zarządzania Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Zarządzanie GRUPA A PRZEDMIOTY OGÓLNE

Author: nguyenkhue

Post on 21-Aug-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kod przedmiotu

Wydzia Zarzdzania

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Zarzdzanie

GRUPA A

PRZEDMIOTY OGLNE

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.1.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

Jzyk angielski

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

Mgr Hanna Szwalbe

Przedmioty wprowadzajce

Wymagania wstpne

Poziom redniozaawansowany potrzebny do realizacji programu upper - intermediate

Poziom pre - intermediate potrzebny do prowadzenia programu intermediate

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

30

1

IV

30

1

V

30

1

VI

30

2

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po dwuletniej nauce rozpoczynajcej si na drugim roku studiw a koczcej na trzecim roku student posiada stosownie do realizowanego poziomu nauczania kompetencje komunikacyjne, werbalne i pisemne, posiada pewn znajomo sownictwa specjalistycznego z zakresu zarzdzania i ekonomii, ktr zdobywa tumaczc teksty specjalistyczne za pomoc i. in. sownikw.

Umiejtnoci

Student stosownie do realizowanego poziomu posiada okrelon poziomem umiejtno tumaczenia tekstw specjalistycznych, posiada ponadto umiejtno mniej lub bardziej swobodnego mwienia i pisania na tematy oglne. Potrafi napisa CV, potrafi rozmawia w sprawie pracy.

Postawy

Po zakoczeniu nauki student jest przygotowany do rozwijania nabytych kompetencji komunikacyjnych, korzystajc ju zupenie samodzielnie z dostpnych mu rde anglojzycznych, wykorzystujc w pracy zawodowej bd kontynuujc studia korzysta z wszelkich sposobnoci komunikowania si w jzyku angielskim.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Dyskusje, teksty specjalistyczne, teksty o charakterze oglnym, dialogi, wypowiedzi pisemne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Podstaw zaliczenia przedmiotu jest kolokwium majce charakter pisemny, ponadto brane s pod uwag umiejtnoci tumaczenia tekstu specjalistycznego i aktywno na zajciach.

5. TRECI KSZTACENIA

wiczenia laboratoryjne

Dyskusje zwizane z wiedz ogln, quizy, pytania, odpowiedzi, wiczenia gramatyczne zawarte w realizowanych podrcznikach, zdania do tumaczenia z jzyka polskiego na jzyk angielski w oparciu o przerabiany materia gramatyczny i leksykalny, dyskusje i pytania zwizane z przerabianymi tekstami, wiczenia ze suchu, sownictwo idiomatyczne zwizane z wielorakimi sytuacjami.

Sownictwo zwizane ze wiatem rynku, handlu, sownictwo marketingowe.

Tematy poruszane to m. in. :

- marketing innowacyjny zakady Forda w Detroit stosujce Internet w sprzeday (blogi, online video)

- kryzys finansowy (Europas debt crises, Japanis disaster) artyku analizujcy kryzys z bogatym materiaem leksykalnym (ekonomicznym)

- style zarzdzania zarzdzanie klubem sportowym w Barcelonie, w ktrym promuje si lokalne zasoby ludzkie i lokalne tradycje.

Rozmowy w sprawie pracy.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Soars, Liz&John, New Headway, Upper-Intermediate, Students Book (the third edition)

Soars, Liz&John, New Headway, Intermediate, Students Book (the third edition)

Literatura uzupeniajca

Ekonomiczne czasopisma specjalistyczne

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.1.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

Jzyk niemiecki

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Studium Jzykw Obcych

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

mgr Dorota Grabecka, mgr Barbara Matuszczak

Przedmioty wprowadzajce

Jzyk niemiecki

Wymagania wstpne

Znajomo jzyka na poziomie A2

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

30

1

IV

30

1

V

30

1

VI

30

2

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi:

- objania zasady funkcjonowania firmy, przemysu ,poszczeglnych bran

- scharakteryzowa swoj firm, dziay w firmie oraz ich zadania

- przedstawia siebie i swoich wsppracownikw

- scharakteryzowa profil firmy, jej histori

- zdefiniowa zlecenie, ofert, zapytanie oraz potwierdzi zlecenie,

- formuowa list handlowy,

- stosowa takie zagadnienie gramatyczne jak:

- odmian przymiotnika z rodzajnikiem okrelonym, nieokrelonym i bez rodzajnika;

- formy czasowe ( Perfekt i Plusquamperfekt)

- przyimki z celownikiem i biernikiem

- stopniowanie przymiotnika

- konstrukcje bezokolicznikowe

- strona bierna w czasach, z czasownikami modalnymi

- zdania podrzdnie zoone z rnymi spjnikami.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi:

-sporzdzi notatk z rozmowy, krtkie sprawozdanie

- negocjowa terminy, odrzuci propozycj lub j zaakceptowa

- nazwa zakresy i kompetencje poszczeglnych dziaw

- opisa wyposaenie biura i jego funkcjonowanie

- poleci restauracj, danie

- prowadzi konwersacj na temat rodziny, wit, czasu wolnego

- opisa drog na zewntrz i wewntrz budynku

- przeliterowa swoje nazwisko

- kupi bilet na lotnisku, dworcu

- prowadzi rozmowy z partnerami biznesowymi

- umie si zachowa na targach, wystawach

- przetumaczy teksty fachowe

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest aktywny jzykowo w stosunku do partnerw rozmw;, chtny do podejmowania rozmw;, kreatywny w doborze sownictwa;, otwarty na pytania;, wsppracuje z kolegami; jest zdolny do rozmowy, tumaczenia tekstw zwizanych z prac,; wiadomy popenianych bdw; chtny do wsppracy.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Test leksykalno- gramatyczny, zaliczenie ustne i pisemne, przygotowanie prezentacji

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Test leksykalno- gramatyczny, zaliczenie ustne i pisemne, przygotowanie prezentacji

5. TRECI KSZTACENIA

wiczenia laboratoryjne

1.Zagadnienia gramatyczne

1. Odmiana przymiotnika; 2. Konstrukcje bezokolicznikowe ; 3. Czas Perfekt i Plusquamperfekt; 4. Przyimki; 5. Stopniowanie przymiotnika;6 Strona bierna

2. Przedstawianie si, wizyta 1. Pozdrowienia ; 2. Przedstawianie si i innych; 3. Omawianie programu pobytu w firmie;

3. Przedsibiorstwo i produkty 1. Brane; 2. Struktura przedsibiorstwa; 3. Spki; 4. Produkty firmy

4. Ustalanie terminw 1.Zaproszenie do restauracji; 2. Polecenie restauracji; 3. Odwoanie terminu

5.Rozmowy o wolnym czasie, urlopie 1.Wydatki na wolny czas; 2.Informacje o zabytkach w miecie; 3. Rozmowy o zainteresowaniach

6.Struktura przedsibiorstwa 1. Dziay w firmie; 2. Zadania poszczeglnych dziaw; 3.Opis drogi wewntrz w budynku

7.Zakres odpowiedzialnoci pracownikw 1. Opis zada pracownikw i odpowiedzialnoci; 2. Opis wyposaenia biura; 3. Mwienie o nastawieniu do pracy

8. Telefonowanie 1. Przedstawienie sprawy; 2. Przeliterowanie nazwiska; 3.Pozostawienie informacji na sekretarce automatycznej

9. Pobyt i konferencja w hotelu 1. Polecenie hotelu; 2. Negocjowanie cen za organizacj konferencji; 3. Zarezerwowanie hotelu i odwoanie rezerwacji

10. Lotnisko 1. Zakup biletu; 2. Zachowanie si na lotnisku; 3. Opis drogi do lotniska

11. Targi 1. Wyposaenie stoiska; 2. Nawizywanie kontaktw; 3. Po targach; 4. Porwnanie produktw

12. Warunki handlowe 1. Warunki sprzeday; 2. Warunki dostawy; 3. Warunki patnoci

13. Korespondencja handlowa 1. Pisanie listu motywacyjnego; 2. Pisanie yciorysu; 3. Pisanie oferty; Pisanie maili, faksw itp

14. Sownictwo fachowe 1. Listy handlowe; 2. Oferty

15. Sownictwo fachowe 1. Teksty reklamowe

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Conlin C.: Unternehmen Deutsch Neubearbeitung Lehrbuch, Pozna: Wydawnictwo LektorKlett, 2003

Conlin C: Unternehmen Deutsch Neubearbeitung Arbeitsbuch, Pozna: Wydawnictwo LektorKlett, 2003

Braunert Jrg, Schlenker Wolfram: Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Lehrbuch, Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005

Literatura uzupeniajca

Bza Stanisaw: Nowe repetytorium z gramatyki jzyka niemieckiego, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.1.3

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

JZYK ROSYJSKI

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Studium Jzykw Obcych

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

mgr Zofia Heliasz

Przedmioty wprowadzajce

Jzyk rosyjski

Wymagania wstpne

Znajomo jzyka na poziomie A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Ksztacenia Jzykowego)

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

30

1

IV

30

1

V

30

1

VI

30

2

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Student zna sownictwo na poziomie rednio zaawansowanym, rozumie tekst suchany i czytany, potrafi wyszuka kluczowe myli i sowa oraz znale szczegowe informacje, student zna struktury gramatyczne na poziomie redniozaawansowanym i uywa ich w prawidowym kontekcie, student zna sownictwo specjalistyczne z zakresu zarzdzania i inynierii produkcji, rozumie teksty specjalistyczne i potrafi je przetumaczy, potrafi tumaczy zdania i proste teksty z polskiego na rosyjski.

Umiejtnoci

Student swobodnie porozumiewa si w jzyku rosyjskim, stosujc odpowiednie funkcje komunikacyjne, rejestr i styl, student potrafi stosowa odpowiednie rodki jzykowe w zakresie okrelonego typu wypowiedzi ustnej i pisemnej, potrafi korzysta z tekstw modelowych i streszcza teksty, student potrafi formuowa zrnicowane wypowiedzi pisemne i ustne, student potrafi napisa podanie, list motywacyjny i CV, take zaprezentowa si podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jzyku rosyjskim

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest kreatywny, aktywny na rynku pracy, chtny do rozwijania swoich umiejtnoci i poszerzania wiedzy, wiadomy rnic kulturowych.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Praca z tekstem, metody aktywizujce, prezentacje ustne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustne.

5. TRECI KSZTACENIA

wiczenia laboratoryjne

wiczenia rozwijajce podstawowe sprawnoci jzykowe, tj. suchanie, mwienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie oglnego zakresu sownictwa oraz gramatyki na poziomie redniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (zarzdzanie). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Anna Pado Start.Ru Jzyk rosyjski dla rednio zaawansowanych Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne 2006

Literatura uzupeniajca

Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis Nowe Repetytorium z jzyka rosyjskiego, Wydawnictwa Szkolne PWN 1997

Rozalia Skiba, Magorzata Szczepaniak Dzieowaja riecz Podrcznik z rozszerzonym zakresem sownictwa handlowo-menaerskiego Wydawnictwo REA 1999

Siergiej Chwatow, Roman Chajczuk Russkij jazyk w bizniesie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2000

Albina Goubiewa, Natalia Kowalska Russkij jazyk siewodnia-dla uczniw studentw i przedsibiorcw Wydawnictwo Edukacyjne Agmen 2000

Aa Rodimkina, Nil Landsman Rosja- dzie dzisiejszy- teksty i wiczenia Wydawnictwo REA s.j. 2005

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Informatyki w Zarzdzaniu

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr in. Grzegorz Dziea

Przedmioty wprowadzajce

Brak wymaga

Wymagania wstpne

Brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15

-

30

-

-

-

4

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi oceni przydatno informacji w procesie zarzdzania, wykona selekcj i dystrybucj informacji w procesie decyzyjnym. Potrafi rozrni i sklasyfikowa oprogramowania komputerw i jzykw programowania. Potrafi rozpozna struktur i podstawowe elementy budowy sieci komputerowych. Student bdzie umia wybra odpowiednie oprogramowanie komputerw i pakiety programowe z rnych dziedzin zastosowa do rozwizania postawionych problemw. Bdzie zna najnowsze rozwizania w zakresie zastosowa komputerw i tendencje rozwojowe IT.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi korzysta z podstawowych i zaawansowanych elementw oprogramowania biurowego m.in. pakietu MS Office, Open Office.org oraz wersji internetowych pakietw biurowych dostpnych online. Potrafi zaprojektowa i wykona odpowiednie dokumenty wykorzystujc aplikacje i dane na komputerze lokalnym oraz udostpniane w sieciach rozlegych i lokalnych. Zaplanuje i skoordynuje wykonanie oblicze w ramach pracy grupowej. Wykonywane zadania sporzdzi z wykorzystaniem dedykowanych funkcji kadej aplikacji czc ich wyniki w sporzdzonym, specyficznym rozwizaniu postawionego zadania.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi wiadomie wsppracowa w grupie w procesie wykorzystania narzdzi technologii informacyjnych. Jest zdolny do wiadomego wyboru dostpnych narzdzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbao o legalno i aktualizacj wykorzystywanego oprogramowania. Ma wiadomo zagroe wynikajcych z technologii internetowych.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad multimedialny, wiczenia laboratoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny w formie testu, zaliczenie praktyczne przy komputerach

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Podstawowe definicje, rola i miejsce informatyki we wspczesnej cywilizacji. Pojcie systemw liczbowych i jednostki informacji. Podzia oprogramowania komputerw i jzykw programowania. Struktura i podstawowe elementy budowy sieci komputerowych. Rozwj oprogramowania komputerw i pakiety programowe z rnych dziedzin zastosowa. Pojcie algorytmu i algorytmizacja problemw. Rodzaje zastosowa komputerw i tendencje rozwojowe. Rozwj jzykw i zastosowa technologii internetowych.

wiczenia laboratoryjne

Oprogramowanie biurowe. Zaawansowane funkcje edytora testw MS Word (konspekty numerowane, korespondencja seryjna). MS Excel idea dziaania arkusza, adresy wzgldne i bezwzgldne, formuy, wykresy. Funkcje wbudowane. Baza danych w arkuszu. Praca w rodowisku internetowym. Zasady pracy z przegldark internetow, wyszukiwanie informacji na stronach WWW. Obsuga poczty elektronicznej. Podstawowe zasady tworzenia stronWWW.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Chris Grover: Word 2007 PL. Gliwice, Helion 2007

John Walkenbach: Excel 2003 PL: biblia, Gliwice, Helion 2004

Sikorski W.; Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo

naukowe PWN SA, 2007

Wojtuszkiewicz K.;Urzadzenia techniki komputerowej cz. I i II,

Wydawnictwo naukowe PWN SA, 2007

Literatura uzupeniajca

T. Koodziejczak, J. Zieliski: Podstawy informatyki. Prszyski I s-ka. Warszawa 1997.

Grzegorz Kowalczyk: Word 2003 PL. Gliwice, Helion 2003

Krzysztof Masowski: Excel 2003 PL: wiczenia praktyczne, Gliwice, Helion 2004

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.3.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

SOCJOLOGIA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Spoecznych

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Lidia Nowakowska

Przedmioty wprowadzajce

Brak wymaga

Wymagania wstpne

Brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

15

2

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Student po ukoczeniu przedmiotu potrafi scharakteryzowa fundamentalne zasady organizacji i funkcjonowania spoeczestwa, podstawowe systemy aksjo-normatywne oraz reguy zmiennoci spoecznej.

Umiejtnoci

Student po zakoczeniu przedmiotu posiada umiejtno analizowania i interpretacji zjawisk spoecznych, prawidowo identyfikuje newralgiczne problemy spoeczne, rozumie zwizek przyczynowo- skutkowy midzy faktami spoecznymi a zmian spoeczn oraz posiada podstawow zdolno prognozowania rozwoju spoeczestwa.

Postawy

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w sferze dziaa spoecznych.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykad interaktywny z wykorzystaniem rodkw multimedialnych, wiczenia prowadzone metod konwersatoryjn.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Kolokwium zaliczajce wiczenia

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Przedmiot socjologii, podstawowe nurty badawcze. Metodologia pozytywizmu (A. Comte, E. Durkheim) i antypozytywizmu (wspczynnik humanistyczny F. Znanieckiego i typ idealny M. Webera). Dziaania, czynnoci i sytuacje spoeczne. Struktura spoeczestwa i klasyfikacje grup spoecznych. Charakterystyka wielkich grup spoecznych pastwo (geneza, atrybuty i formy). Teorie wadzy: psychologiczne (T. Hobbes, Z. Freud), substancjalne (H. Morgenthau), operacyjne (R. A. Dahl, E. C. Banfield) i wadza jako waluta w systemie komunikacji (K. W. Deutsch, N. Luhman). Legitymizacja wadzy i przywdztwo. Rzdzenie i polityka systemy polityczne, partie polityczne i nowe ruchy spoeczne. Nard jako grupa wsplnotowa. Tosamo narodowa. Asymilacja rodowisk mniejszociowych. Integracja etniczna i konflikt etniczny. Socjologiczne pojecie kultury. System aksjo- normatywny. Kultura zaufania. Religia w yciu spoecznym. Socjologia religii E. Durkheima i M. Webera. Teorie sekularyzacji. Zmiana spoeczna, rozwj i idee postpu. Traumatogenne zmiany spoeczne. Klasyczne wizje dziejw. Ewolucjonizm, modernizacja, postindustrializm, socjologiczne teorie cykli. Spoeczestwo wspczesne nowoczesno i ponowoczesno. Spoecznie istotne zjawiska globalizacyjne.

wiczenia audytoryjne

Teorie interakcji: behawioralna, racjonalnego wyboru, dramaturgiczna i interakcjonizm symboliczny. Charakterystyka grupy: cel, normy grupowe i ich przyswajanie. Teoria rl Ch. Cooleya i G.H. Meada. Dynamika pozycji i rl spoecznych. Struktura socjometryczna. Wi spoeczna i jej przemiany. Typy stosunkw spoecznych. Podstawowe rodowiska spoeczne. Podziay spoeczne - nierwnoci. Socjalizacja i kontrola spoeczna. Marginalizacja i wykluczenie spoeczne. Ujcia stratyfikacji spoecznej: konfliktowo, akumulacja przewag, akumulacja ubstwa.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza spoeczestwa, Znak, Krakw 2005.

M. Castells, Spoeczestwo sieci, PWN, Warszawa 2010.

A. Kubw, Socjologia. Zarys problematyki i podstawowe pojcia, Wyd. Forum Naukowe Passat, Pozna 2006.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa 2003.

1. H. Mendras, Elementy socjologii, Siedmiorg, Wrocaw 2001.

Literatura uzupeniajca

D. Walczak- Duraj, Podstawy wspczesnej socjologii, Wyd. Omega- Praksis, Pabianice 2006.

S. Eisenstadt, Utopia i nowoczesno: porwnawcza analiza cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wyd. Zysk i S-ka Pozna 1994.

E. Goffman, Rytua interakcyjny, Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.3.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

POLITOLOGIA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Spoecznych

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Wojciech Szymborski, dr Lidia Nowakowska

Przedmioty wprowadzajce

Brak wymaga

Wymagania wstpne

Brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

Seminaria

wiczenia projektowe

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(S)

(P)

(T)

ECTS

I

15

15

2

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Student po ukoczeniu przedmiotu potrafi wskaza najistotniejsze problemy wspczesnego ycia politycznego oraz scharakteryzowa tendencje rozwojowe dojrzaych demokracji.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student uzyska umiejtno interpretacji i oceny faktw politycznych, skomplikowanych zjawisk wspczesnego ycia politycznego oraz prawidowo identyfikowa newralgiczne problemy polityczne. Potrafi gromadzi i wykorzysta informacje z tej dziedziny w pracy zawodowej, posiada podstawowe kompetencje do objcia stanowisk w instytucjach publicznej administracji.

Postawy

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w sferze dziaa publicznych.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykad interaktywny z elementami prezentacji multimedialnej, wiczenia konwersatoryjne.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Kolokwium kocowe obejmujce treci wykadw i wicze.

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Podstawowe kategorie politologiczne. Podmioty wspczesnej polityki. Konkurencyjne teorie pastwa. Wadza, przywdztwo i legitymizacja. Idee nowoczesnych spoeczestw: neoliberalizm, neokonserwatyzm, socjaldemokracja europejska, politycznie relewantne idee religijne (fundamentalizm religijny), ekologia jako radykalizm polityczny i alternatywny. Nard jako wsplnota kulturowa i polityczna. Wielokulturowo i paradygmaty integracji imigrantw. Modele i mechanizmy demokracji przedstawicielskiej. Systemy polityczne: prezydencki (USA), gabinetowo- parlamentarny (Niemcy), prezydencko- parlamentarny (Francja). Polski system polityczny i jego zmiany. Partie polityczne i systemy partyjne transformacja modelu partii politycznej, koncepcja party goverment, pomiar dystansu midzy partiami. Systemy wyborcze i ich polityczne konsekwencje. Zachowania wyborcze (stabilne zachowania wyborcze, przeniesienie preferencji wyborczych i zanik lojalnoci partyjnej). Marketing polityczny.

wiczenia audytoryjne

Kultura polityczna i jej determinanty. Porwnanie kultury politycznej wspczesnych spoeczestw. Spoeczestwo obywatelskie. Podziay socjopolityczne w Europie. Mass media i komunikacja polityczna. Populizm jako fenomen polityczny. Globalizacja i regionalizacja. Stan i perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Zarzdzanie subpastwowe. Procesy dezintegracyjne (nacjonalizm, separatyzm) oraz wybrane problemy globalizacji (mobilno spoeczna i polityki imigracyjne).

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

A. Heywood, Politologia, PWN, Warszawa 2006,

K. von Beyme, Wspczesne teorie polityczne, Wyd. Scholar, Warszawa 2005,

Spoeczestwo i polityka, red. K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2002,

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne wspczesnej Europy, PWN, Warszawa 2007.

Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce, red. T. Sasiska- Klas, Wyd. A. Marszaek, Toru 2007,

M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system polityczny, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupeniajca

Systemy polityczne Europy rodkowej i Wschodniej. Perspektywa porwnawcza, red. A. Antoszewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw 2006,

Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y, Surel, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007,

Wspczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii praktyki politycznej, red. W. Sok, M. migrodzki, Wyd. UMCS, Lublin 2008.

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.4

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

FILOZOFIA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Spoecznych

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Zofia Zgoda

Przedmioty wprowadzajce

Brak wymaga

Wymagania wstpne

Brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30

15

4

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Student uzyskuje wiedz o najwaniejszych dziaach, nurtach i problemach filozofii europejskiej.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi krytycznie analizowa i ocenia problemy filozoficzne wystpujce w kulturze. Rozumie swoje miejsce i wasn tosamo we wspczesnej rzeczywistoci.

Postawy

Nabyte wiadomoci sprzyjaj ksztatowaniu humanistycznej perspektywy w postrzeganiu wiata.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykad, wiczenia.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Kolokwia, aktywno na wiczeniach.

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Zagadnienia wstpne. Czowiek i wiat: naturalny, naukowy i filozoficzny obraz wiata. Przedmiot i struktura filozofii. Filozofia w systemie nauk. Teoria bytu (metafizyka)- podstawowe pojcia i problemy. Stanowiska i nurty w ontologii. Zagadnienie prawidowoci i zmiennoci w wiecie: determinizm i indeterminizm. Problematyka wolnoci- jej ontologiczny i spoeczno- aksjologiczny wymiar. Zagadnienie poznania- realizm i idealizm. Problem rde wiedzy i moliwoci poznawczych czowieka: racjonalizm i empiryzm. Pojcie prawdy. Filozofia czowieka (antropologia). Struktura bytowa czowieka. Zagadnienie cierpienia, sensu ycia i mierci.

wiczenia audytoryjne

Filozofia i jej miejsce w kulturze Europy. Spr o natur bytu i pochodzenie wiedzy midzy Platonem i Arystotelesem. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Filozofia ycia staroytnoci. Zagadnienia filozofii chrzecijaskiej wiekw rednich: wiara i wiedza w. Augustyn i w. Tomasz. Empiryzm i racjonalizm- problem poznania w filozofii nowoytnej: J. Locke, Kartezjusz. Agnostycyzm D. Humea , filozofia krytyczna Kanta. Wybrane zagadnienia filozofii najnowszej. Neopozytywizm, fenomenologia, filozofia dialogu, egzystencjalizm, postmodernizm.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

1. F. Copleston: Historia filozofii. t. I-IX, wyd. rne

2. H. Popkin, A. Stroll: Filozofia, Zysk i S-ka 2005

3. A. Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii, WAM 2003

Literatura uzupeniajca

1. R. Tarnas: Dzieje umysowoci zachodniej, Pozna 2002

2. W. Mackiewicz: Filozofia wspczesna w zarysie, W-wa 2008

3. J. Hartman: Wstp do filozofii, PWN 2005

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.5

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

PSYCHOLOGIA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarzdzania

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Katarzyna Lubiewska, mgr Anna Michalska

Przedmioty wprowadzajce

Brak wymaga

Wymagania wstpne

Brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

15

-

-

-

-

3

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

student potrafi wykorzysta zdobyt wiedz w praktyce

Umiejtnoci

student zna podstawowe fakty dotyczce powstawania psychologii jako nauki, potrafi przedstawi czym charakteryzuj si szkoy psychologiczne, scharakteryzowa procesy percepcyjne, wie czym jest motywacja, potrafi rozpozna emocje, wie czym s uzalenienia i jak si chroni, zna prawa rzdzce postrzeganiem i zna podstawowe pojcia dotyczce psychologii zarzdzania

Postawy

student potrafi przewidzie pewne zachowania i reakcje innych ludzi na podstawie zdobytej wiedzy

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad multimedialny, wiczenia laboratoryjne, dyskusja,

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Kolokwium

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Historia psychologii w zakresie podstawowym: podstawowe pojcia, szkoy psychologiczne. Grupa i prawa w niej rzdzce.

wiczenia audytoryjne

Procesy percepcyjne. Motywacja. Emocje. Postrzeganie. Uzalenienia: alkohol, rodki psychoaktywne, dopalacze i hazard. Podstawy psychologii zarzdzania.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Strelau J., red. n., Psychologia. Podrcznik akademicki, Tom 2, GWP, Gdask, 2003.

Terelak J. F., Psychologia menedera, Difin, Warszawa, 1999.

Tomaszewski T., (red.), Psychologia oglna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.

Literatura uzupeniajca

Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdask, 2004.

Zimbardo Ph. G., Ruch F.L., Psychologia i ycie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.6

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

OCHRONA WASNOCI INTELEKTUALNEJ

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Zakad Prawa Gospodarczego

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Andrzej Chajcki

Przedmioty wprowadzajce

Podstawy prawa cywilnego

Wymagania wstpne

Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

3

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi definiowa i objani pojcie wasnoci intelektualnej, autorstwa oraz wasnoci autorskiej w znaczeniu prawnym, potrafi wskaza czas trwania wasnoci intelektualnej oraz potrafi scharakteryzowa zasady odpowiedzialnoci karnej w przypadku nieprzestrzegania praw wasnoci intelektualnej.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi zinterpretowa przepisy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, sformuowa wniosek o naruszenie praw autorskich, potrafi sformuowa wniosek patentowy.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest zdolny do dozwolonego prawem korzystania z chronionych utworw i wasnoci intelektualnej, jest wiadomy praw i obowizkw w zakresie praw ochrony wasnoci intelektualnej.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

test

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Pojcie prawa i rodzaje postpowa prawnych. Przestrzeganie i stosowanie prawa. Zasady ustalania stanu faktycznego i prawnego zdarzenia. Pojecie autorstwa, wasnoci autorskiej w znaczeniu prawnym. Wasno intelektualna i jej przedmiot w znaczeniu prawnym. Pracodawca pracownik wasno intelektualna prawa autorskie. Zasady wasnoci autorskiej i wasnoci intelektualnej. Dozwolony uytek chronionych utworw i wasnoci intelektualnej. Czas trwania ochrony wasnoci intelektualnej. Zasady przechodzenia praw autorskich / wasnoci intelektualnej. Wasno intelektualna w odniesieniu do patentw i utworw audiowizualnych. Wasno intelektualna a programy komputerowe. Ochrona autorskich praw majtkowych. Ochrona wasnoci patentowej. Zasada terytorializmu w prawie autorskim / wasnoci intelektualnej i prawie patentowym. Zasady prawne do artystycznych wykona. Zasady prawne sporzdzania fonogramw i wideogramw. Zasady wsplne w odniesieniu do praw pokrewnych. Organizacja zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi/ wasnoci intelektualn, prawami patentowymi i pokrewnymi. Zasady odpowiedzialnoci karnej w przypadku nieprzestrzegania praw wasnoci intelektualnej / praw autorskich i patentowych. Polskie prawo wasnoci intelektualnej patentowej w wietle prawa Unii Europejskiej. Roszczenia twrcy z tytuu naruszenia wasnoci intelektualnej / autorskiej i patentowej.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Polskie prawo wasnoci intelektualnej po zmianach w 2002 r., red. W. Surmia, Opole 2002

L. Morawski, Wstp do prawoznawstwa, Toru 2002

J. Sozaski, Wasno intelektualna i przemysowa w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia z wyborem aktw prawnych, Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, Warszawa, Pozna 2005

R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2005

Literatura uzupeniajca

A. Redelbach, Wstp do prawoznawstwa, Toru 2000

T. Sawecki, P. Winczarek, Wstp do prawoznawstwa, Warszawa 2002

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.7

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

ERGONOMIA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Spoecznych

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

mgr Ewa Grzegorczyk-Jans

Przedmioty wprowadzajce

Podstawy bezpieczestwa i higieny pracy

Wymagania wstpne

Brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

1

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student przyswoi sobie podstawowe pojcia ergonomii jako interdyscyplinarnej nauki o czowieku w rodowisku pracy, pozna podstawowe cechy materialnego rodowiska pracy, zasady ergonomicznego ksztatowania rodowiska pracy, zapozna si z istniejcym stanem prawnym ochrony pracy; w tym z obowizkami i prawami pracownika oraz pracodawcy,

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi identyfikowa niebezpieczne i szkodliwe czynniki w rodowisku pracy, wykona podstawow ocen ryzyka zawodowego oraz wskaza rodki prowadzce do wyeliminowania lub zmniejszenia poziomu ryzyka.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest wiadomy koniecznoci przestrzegania przepisw i zasad bhp oraz zasad ergonomii.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wiczenia, pokaz, dyskusja, metoda przypadkw.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

test, przygotowanie projektu

5. TRECI KSZTACENIA

wiczenia audytoryjne

Podstawowe pojcia z ergonomii . Ukad czowiek maszyna. Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna. Ergonomia w ksztatowaniu warunkw pracy. Obcienie prac - praca fizyczna (dynamiczna i statyczna) i umysowa. Fizjologiczne uwarunkowania wydajnoci pracy - optymalny czas pracy, przerwy wypoczynkowe. Ergonomiczne ksztatowanie warunkw pracy istanowiska roboczego. Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy. Prawna ochrona pracy. Istota bezpieczestwa i higieny pracy. Choroby zawodowe. Wypadki przy pracy. Postpowanie powypadkowe. Niebezpieczne, szkodliwe i uciliwe czynniki w rodowisku pracy. Charakterystyka najwaniejszych zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych oraz psychofizycznych. Zasady i metody eliminacji lub ograniczenia oddziaywania tych czynnikw. Podstawy oceny ryzyka zawodowego.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Grska E., Lewandowski J., Zarzdzanie i organizacja rodowiska pracy, wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.

Ergonomia z elementami bezpieczestwa pracy, praca zbiorowa pod red. Horst W., Wyd. Politechniki Poznaskiej, Pozna 2006.

Romanowska-Somka I., Somka A. Ocena ryzyka zawodowego, wyd. TARBONUS, Tarnobrzeg-Krakw 2010

Literatura uzupeniajca

Czynniki szkodliwe w rodowisku pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2007.

Strona internetowa Pastwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy www.ciop.pl.

Ustawy i Rozporzdzenia zwizane z bezpieczestwem czowieka w rodowisku pracy.

Kod przedmiotu

Pozycja planu: A.8

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Andrzej Kostencki, mgr Adam Dahms, mgr Waldemar Zimniak, mgr Bogdan Nuckowski, mgr Marek Roszak,

mgr Magorzata Bieranowska, mgr Danuta Sobi, mgr Adam Dahms, mgr Monika Winiewska, mgr Artur Markowski,

mgr Magorzata Targowska, mgr Aureliusz Gociniak,

mgr Dariusz Gogolin.

Przedmioty wprowadzajce

Brak wymaga

Wymagania wstpne

Brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

30

1

IV

30

1

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student posiada wiedz zwizan z wpywem wicze fizycznych na zdrowie, zna przepisy oraz potrafi objani podstawowe zasady gry wybranych dyscyplin sportowych, potrafi wskaza, ktre wiczenia wpywaj na ksztatowanie zdolnoci motorycznych.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi przeprowadzi rozgrzewk, sporzdzi i uoy prosty ukad aerobiku, waciwie korzysta z przyborw i przyrzdw znajdujcych si na Sali, kontrolowa wysiek fizyczny na podstawie swojego ttna, przepyn poprawnie stylowo 50m, posiada podstawowe umiejtnoci techniczne i taktyczne w zakresie wybranej formy ruchu.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest wiadomy wpywu aktywnoci fizycznej na swoje zdrowie, wsppracuje w grupie studencki ej, chtnie uczestniczy w grze waciwej zgodnie z zasadami fair play, jest zorganizowany i chtny do samodzielnego podejmowania wysiku fizycznego.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Zajcia z wychowania fizycznego prowadzone s jako wiczenia praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem przyrzdw i przyborw. wiczenia praktyczne prowadzone s w formie cisej, zadaniowej, zabawowej, fragmentw gry i gry waciwej.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Zarwno semestr III jak i IV koczy si zaliczeniem z ocen. Zaliczeniem przedmiotu jest uczestnictwo w zajciach a take wykonanie testu sprawnoci oglnej Eurofit(padziernik i maj) oraz sprawdzianw technicznych wybranej formy ruchu. Obecno na zajciach jest obowizkowa a kada nieobecno musi by odrobiona.

5. TRECI KSZTACENIA

Semestr III

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami aerobiku.

Technika podstawowych krokw aerobikowych:

- step touch, step out, heel back, knee up,

- V-step, A-step,

- Grape Winde, Double step touch.

Znaczenie w aerobiku: Hi impact, Low impact, Hi low.

TBS (Total Body Condition), ABS oraz Pilates w aerobiku.

Zajcia z pikami (Body Ball) oraz z hantlami.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami koszykwki.

Elementy techniki:

- poruszanie si po boisku bez i z pik,

- nauka poda i chwytw piki,

- nauka kozowania,

- nauka rzutw do kosza,

- nauka rzutu z dwutaktu.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki siatkowej.

Elementy techniki:

- nauka postawy siatkarskiej i sposoby poruszania si po boisku,

- nauka odbicia piki sposobem oburcz grnym,

- nauka odbicia piki sposobem oburcz dolnym,

- nauka zagrywki (tenisowa, dolna),

- nauka przyjcia piki sposobem oburcz dolnym i oburcz grnym.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki nonej.

Elementy techniki:

wiczenia sprawnoci ukierunkowanej ze szczeglnym uwzgldnieniem: biegw ze zmian kierunku i tempa, startw, skokw i wieloskokw, krokw odstawno-dostawnych.

wiczenia oswajajce z pik w tym gwnie: prowadzenie i przyjcie piki, drybling, wlizg, odbieranie piki przeciwnikowi, onglerka.

Nauka uderzenia piki wewntrzn czci stopy.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami pywania.

Pywalno, rwnowaga ciaa, opr wody podczas pywania. Siy dziaajce na ciao pywaka poruszajcego si w wodzie i warunki ich powstawania.

Nauka i technika pywania kraulem na grzbiecie. wiczenia w nauczaniu pooenia ciaa i pracy ng na ldzie i w wodzie.

Nauczanie pywania kraulem na grzbiecie. wiczenia w nauczaniu ruchw ramion na ldzie i w wodzie, z desk i samodzielnie.

Nauczanie pywania kraulem na grzbiecie. wiczenia w nauczaniu koordynacji ruchw ramion, ng i oddychania z desk i samodzielnie.

wiczenia w nauczaniu nawrotu zwykego. Nauczanie startu z wody.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami tenisa ziemnego.

wiczenia oglnej sprawnoci fizycznej ze szczeglnym uwzgldnieniem: siy, gibkoci, rwnowagi oraz koordynacji ruchowej.

wiczenia oswajajce z pik i rakiet tenisow: operowanie pik, kozowanie, poruszanie si z kozowaniem piki.

Nauka i doskonalenie uderzenia piki z forhandu.

Nauka i doskonalenie uderzenia piki z backhandu.

Doskonalenie uderze piki z forhandu i backhandu w formie czonej indywidualnie, w dwjkach itp.

Semestr IV

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami aerobiku.

Doskonalenie poznanych krokw i podskokw w aerobiku:

- step touch, step out, heel back, knee up,

- V-step, A-step,

Nauczanie podstawowych krokw tanecznych (Hi Dance):

- cha, cha, mambo, jazz,

Body Mix, BBC, TBC oraz Pilates jako podstawowe techniki w aerobiku do wzmacniania mini brzucha, grzbietu oraz koczyn dolnych i grnych.

Tworzenie ukadw choreograficznych z podstawowych krokw aerobikowych.

Zajcia z pikami (Body Ball) jako wiczenia wzmacniajce.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami koszykwki.

Doskonalenie poznanych elementw techniki: podania, chwyty, kozowanie i rzuty do kosza.

Poruszanie po boisku w obronie.

Nauka rzutu w wyskoku (z dystansu)

Pivot po zatrzymaniu.

Rodzaje zason i zastosowanie ich w grze szkolnej.

Nauka zastawienia i zbirki z tablicy.

Elementy taktyki

Rodzaje ataku: gra w przewadze i gra 1:1.

Organizacja turnieju koszykarskiego, systemy rozgrywek, losowanie, sdziowanie itp.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki siatkowej.

Elementy techniki:

- doskonalenie poznanych elementw technicznych w pice siatkowej (odbicie sposobem dolnym i grnym oraz zagrywka),

- nauka przyjcia (odbicia) piki o zachwianej rwnowadze,

- nauka wystawienia sposobem oburcz grnym i dolnym w przd, ty, na skrzydo,

- nauka ataku (kiwnicie, plasowanie, zbicie dynamiczne),

- nauka zastawienia (pojedyncze, podwjne).

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami piki nonej.

Doskonalenie poznanych elementw technicznych: prowadzenie i przyjcie piki, drybling, onglerka, uderzenie wewntrzn czci stopy.

Nauka uderzenia wewntrznym , prostym i zewntrznym podbiciem.

Uderzenia sytuacyjne: kolanem, podudziem, udem, piersi, barkiem itp.

Nauka przyjcia i uderzenia piki gow.

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami pywania.

wiczenia oswajajce ze rodowiskiem wodnym. Gry i zabawy w wodzie, znaczenie wypornoci i oporu wody.

Doskonalenie poznanych elementw pywania praca ramion oraz ng na ldzie i w wodzie z desk i samodzielnie. Doskonalenie startw i nawrotw.

Doskonalenie samodzielnego pywania kraulem na grzbiecie, pokonywanie duszych odcinkw, korygowanie bdw ramion i rk.

Nauka pywania stylem klasycznym. wiczenia w nauczaniu ruchw ramion na ldzie i w wodzie.

Nauka pywania stylem klasycznym. Pokonywanie duszych odcinkw, pywanie z desk i bez, korygowanie bdw pracy ramion i ng oraz ich eliminowanie.

Doskonalenie pywania stylem klasycznym, zwikszenie intensywnoci, koordynacja ramion, ng i oddychania, nawrt w stylu klasycznym.

Nauka i doskonalenie startw: z wody, z odbicia od ciany, ze supka startowego.

Nauka i doskonalenie nawrotw: krytych, odkrytych..

Forma zaj: zajcia oglnego rozwoju z elementami tenisa ziemnego.

Doskonalenie uderze z forhandu i backhandu. Gra o cian treningow ze zmian uderze.

Nauka woleja wolej forhand i backhand w miejscu i z krokiem w przd.

Nauka serwisu podrzut piki, wiczenia koordynacji ruchowej piki i rakiety. Serwis paski i city.

Nauka smecza smecz w miejscu i po kole.

Nauka gry deblowej ustawienie zawodnikw przy wasnym serwisie i przy returnie.

Gra taktyka gry pojedynczej i deblowej.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

1. Arteaga Gomez Ruth. Aerobik i step. wiczenia dla kadego. Trening na kady dzie. Buchmann 2009.

2. Bartkowiak E. Pywanie. Centralny Orodek Sportu. Warszawa 1997.

3. Dudziski Tadeusz. Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykwki przewodnik do zaj z koszykwki ze studentami kierunku nauczycielskiego. AWF Pozna 2004.

4. Gallagher- Mundy Chrissie. wiczenia z pikami. wiat ksiki 2007.

5. Grzdziel Grzegorz, Szade Dorota. Pika siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkwki.

6. AWF Katowice. Katowice 2006.

7. Huciski Tadeusz. Szkolenie dzieci i modziey w koszykwce. Teoria i praktyka. COS. Warszawa 2008

8. Klocek Tomasz, Szczepanik Maciej. Siatkwka na lekcji wychowania fizycznego. COS. Warszawa 2003.

9. Krlak Adam. Tenis-nauczanie gry. COS. Warszawa 2008.

10. Laughlin T. Pywanie dla kadego. Buk Rower 2007.

11. Romer Adam. Tenis-sport dla kadego. Wiedza i ycie. Warszawa 2005.

12. Talaga Jerzy. ABC Modego pikarza Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka. Pozna 2006.

13. Talaga Jerzy. Sprawno fizyczna- specjalna. Testy. 2006.

Literatura uzupeniajca

1. Palusiski R. Tao pywanie. Krakw 2006.

2. Krlak Adam. Tenisowy atlas wicze. COS. Warszawa 2000.

3. Brammer Ralph. Pika nona. Krok po kroku. Poradnik. 2008.

4. Superlak Edward, red. Pika siatkowa- techniczne- taktyczne przygotowanie do gry. Wyd. BK. Wrocaw 2006.

5. Ljach Wladimir. Koszykwka podrczniki dla studentw AWF. Cz I i II. AWF. Krakw 2007.

Wydzia Zarzdzania

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Zarzdzanie

GRUPA B

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

PODSTAWY ZARZDZANIA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Ekonomii

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Krzysztof miatacz

Przedmioty wprowadzajce

brak

Wymagania wstpne

Oglna wiedza o rynkowych uwarunkowaniach dziaalnoci podmiotw gospodarczych.

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

30E

30

-

-

-

-

7

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student powinien potrafi identyfikowa i rozumie zjawiska w obszarze zarzdzania organizacj, rozumie istot zarzdzania jako niematerialnego zasobu organizacji oraz potrafi identyfikowa czynnoci w obszarze podstawowych funkcji zarzdzania.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student powinien potrafi posugiwa si wybranym fragmentem wiedzy zarzdczej, aby umie reagowa na sytuacje problemowe o charakterze zarzdczym. Powinien take umiejtnie widzie problemy zarzdcze na tle oglnej wiedzy o zarzdzaniu oraz umiejtnie zachowa si w obszarze podstawowych funkcji zarzdczych.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student powinien kreatywnie wykorzystywa przyswojon wiedz teoretyczn do pogbiania znajomoci zagadnie zarzdczych.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykad multimedialny, dyskusje moderowane, praca w grupach, analiza tekstw, analiza przypadkw.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Zaliczenie przedmiotu odbywa si w formie pisemnej na podstawie pozytywnego wyniku kocowego kolokwium zaliczeniowego i egzaminu pisemnego.

Podstaw zaliczenia wicze audytoryjnych i dopuszczenia do kocowego kolokwium zaliczeniowego jest:

systematyczne uczszczanie na zajcia (liczba opuszczonych i nieusprawiedliwionych wicze moe wynosi w sumie maksymalnie jedno),

uzyskanie zadowalajcej redniej z wikszoci kolokwiw sprawdzajcych przygotowanie do zaj.

Kolokwium zaliczeniowe i egzamin pisemny skada si z czci testowej (z pytaniami zamknitymi) i czci opisowej (z pytaniami otwartymi).

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Zarzdzanie, jego istota i znaczenie. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarzdzania. Elementy organizacji: ludzie, technologie, procesy. Wadza. Informacja i komunikacja w zarzdzaniu. Struktura organizacji, struktura zarzdzania. Cele i funkcje zarzdzania. Struktura organizacyjna oraz jej uwarunkowania i kierunki ewolucji. Zarzdzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Metody zarzdzania. Kryteria oceny sprawnoci dziaa. Istota pracy kierowniczej, skadniki kierowania, role kierownicze, style kierowania, umiejtnoci kierownicze. Etyczny i kulturowy aspekt zarzdzania. Zarzdzanie w kontekcie zmian. Zarzdzanie w warunkach globalizacji.

wiczenia audytoryjne

Geneza i historyczne to nauki o zarzdzaniu. Kierunki naukowego zarzdzania. Wiodcy przedstawiciele nauki o zarzdzaniu. Istota organizacji i jej miejsce w teorii zarzdzania. Przedsibiorstwo jako szczeglna forma organizacji. Podstawowe zasoby organizacji i jej otoczenie. Pojcie i funkcja struktury organizacyjnej. Rodzaje struktur organizacyjnych i ich charakterystyka. Podstawowe funkcje zarzdzania. Osoba menedera jako realizatora funkcji zarzdzania. Zarzdzanie stosunkami interpersonalnymi w organizacjach. Istota kultury organizacyjne i jej skadniki oraz wymiary kultur organizacyjnych. Istota i rodzaje zmian organizacyjnych. Zachowania organizacyjne wobec zmian. Innowacje organizacyjne. Konkurowanie w gospodarce globalnej.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Griffin R.W., Podstawy zarzdzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Komiski A.K., Piotrowski Wodzimierz (red.), Zarzdzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Nieurawski L., Posadziska I., Podstawy zarzdzania przedsibiorstwem, Wyd. UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.

Literatura uzupeniajca

Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.

Struycki M., Podstawy zarzdzania, SGH w Warszawie, Warszawa 2007.

Komiski A.K., Jemielniak D., Zarzdzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2007.

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

NAUKA O ORGANIZACJI

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarzdzania

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr in. Anna Murawska

Przedmioty wprowadzajce

brak

Wymagania wstpne

brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30E

15

-

-

-

-

5

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi rozpozna i definiowa zagadnienia zwizane z funkcjonowaniem organizacji, objani znaczenie spoecznej odpowiedzialnoci organizacji, scharakteryzowa zasoby, majtek, potencja i kapita organizacji, wskaza i zdefiniowa wspczesne formy organizacyjno-prawne organizacji, rozpozna gwne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsibiorstw przyszoci.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi decydowa w zakresie organizacji przedsibiorstw, planowa i projektowa struktur organizacyjn przedsibiorstw, kontrolowa zmiany zachodzce w organizacji i nastpnie sporzdza i wdraa nowe formy organizacyjne dostosowane do wymogw przedsibiorstw i otoczenia.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest chtny do rozwizywania problemw wystpujcych w organizacjach wynikajcych ze zmian zachodzcych w samej organizacji i otoczeniu organizacji oraz otwarty na nowe pomysy suce lepszym rozwizaniom organizacyjnym w przedsibiorstwach.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad multimedialny, wiczenia prowadzone metod konwersacyjn, asymilacji wiedzy oraz samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda przypadkw.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, kolokwium pisemne.

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Teorie organizacji a nauka o organizacji. Rodzaje i typy organizacji ich cele. Przedsibiorczo, kierownik, organizacja - relacje. Spoeczna odpowiedzialno organizacji. Nadzr korporacyjny nad organizacj. Formy prawno-organizacyjne i wasnociowe konsekwencje ekonomiczne i spoeczne. Zmiana jako warunek rozwoju organizacji. Innowacje. Cykl ycia organizacji. Zasoby, majtek, potencja i kapita organizacji: materialny techniczny, kadrowy, finansowy, informacyjny, zadania i zasady funkcjonowania, wspzalenoci, tendencje rozwojowe. System funkcji, procesw i przedsiwzi w organizacji. Architektura systemu zarzdzania organizacj. Wspczesne koncepcje zarzdzania organizacj. Wspdziaanie organizacji. Organizacja w przyszoci. Otoczenie przedsibiorstwa.

wiczenia audytoryjne

Pojcie organizacji i jej istota, modele organizacji. Organizacja jako system, cechy organizacji. Rozpoznawanie rnych typw organizacji. Charakterystyka faz cyklu ycia organizacji. Zasoby i majtek. Potencja i kapita. Otoczenie organizacji. Formy prawno-organizacyjne i wasnociowe cechy charakterystyczne. Kryteria wyboru formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, etapy zakadania dziaalnoci gospodarczej. Struktury organizacyjne i ich konsekwencje w zarzdzaniu studium przypadku. Zasady pracy grupowej. Organizacja pracy wasnej i zespoowej. Kultura jako element organizacji.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Kouch B., Nauka o organizacji, Wyd. CeDeWu.PL,Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.

Marek S., Biaasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsibiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2011.

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarzdzania, Warszawa 2004.

Literatura uzupeniajca

A. Czermiski, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarzdzanie organizacjami. Wyd. Dom Organizatora, Toru 2001

Z. Dworzecki (red.), Przedsibiorstwo kooperujce. Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.

M.J. Hatch, Teoria organizacji. WN PWN, Warszawa 2002.

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.3

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

MIKROEKONOMIA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Ekonomii

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr hab. Grayna Adamczyk-ojewska prof. UTP

dr Danuta Andrzejczyk,

dr Grayna Owczrczyk-Szpakowska

Przedmioty wprowadzajce

brak

Wymagania wstpne

brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

30E

30

-

-

-

-

7

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi zdefiniowa i scharakteryzowa podstawowe kategorie ekonomiczne oraz objania zachodzce midzy nimi zalenoci.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi analizowa i interpretowa podstawowe zjawiska ekonomiczne w skali mikroekonomicznej, a take

praktycznie zastosowa wiedz dla celw decyzyjnych.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest wiadomy zoonoci czynnikw ekonomicznych oddziaujcych na funkcjonowanie przedsibiorstw i organizacji oraz zdolny do ich analizowania

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad, w tym multimedialny oraz wiczenia audytoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

wykadu - egzamin pisemny; wiczenia - kolokwia i/lub sprawdziany

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Przedmiot ekonomii jako nauki o gospodarowaniu. Ekonomia pozytywna i normatywna. Zasady racjonalnego gospodarowania i optymalizacji decyzji gospodarczych. Rynek, jego rodzaje i elementy oraz podstawowe zalenoci i mechanizmy; elastyczno cenowa i dochodowa popytu. Rynki finansowe - pieniny i kapitaowy. Organizacje, non- profit i przedsibiorstwa, ich funkcje i rodzaje; Formy prawno-organizacyjne przedsibiorstw oraz rodzaje ugrupowa gospodarczych (kooperacyjnych i koncentracyjnych). Podstawowe kategorie systemu ekonomiczno-finansowego przedsibiorstw, kapita trway i obrotowy, przychd, rodzaje kosztw i zyskw (w krtkim i w dugim okresie). Cele dziaania przedsibiorstwa oraz mierniki oceny jego dziaalnoci. Alternatywne teorie przedsibiorstwa. Podstawy teoretyczne podejmowanych decyzji ekonomicznych, teoria produkcji, rwnowaga przedsibiorstwa, wybr skali dziaania. Formy rynku i konkurencji, rynek doskonay, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopo). Podstawowe strategie przedsibiorstw dziaajcych w warunkach rynku: doskonale konkurencyjnego, monopolistycznego, konkurencji monopolistycznej i oligopolu. Niepewno, ryzyko i niezawodno oraz wpyw czynnikw ekonomicznych na bezpieczestwo instytucji i procesy zarzdzania. Problemy zawodnoci rynku asymetria informacyjna, efekty zewntrzne dziaalnoci gospodarczej, dobra i organizacje publiczne.

wiczenia audytoryjne

Funkcje i metody ekonomii. Problemy racjonalnego gospodarowania na przykadzie rnych podmiotw. Analiza zalenoci midzy elementami rynku, w tym elastyczno popytu (prosta i mieszana) oraz elastyczno dochodowa - sposoby mierzenia i zastosowania praktyczne. Cena rwnowagi rynkowej i mechanizm rynkowy z uwzgldnieniem czynnika czasu. Teoria zachowania konsumenta teoria uytecznoci i obojtnoci, efekt substytucyjny i dochodowy. Istota przedsibiorstwa i przedsibiorczoci oraz analiza wad i zalet rnych rodzajw i form przedsibiorstw i ugrupowa. Majtek przedsibiorstwa, rodzaje kosztw i zysku. Zysk a sytuacja finansowa przedsibiorstwa. Analiza kosztw i zysku w krtkim i dugim okresie. Cele przedsibiorstwa (zysk a ekspansja) oraz rodzaje miernikw. Funkcja produkcji w krtkim i dugim okresie, linia jednakowego kosztu oraz punkt rwnowagi przedsibiorstwa. Problemy wyboru technik i postpu technicznego. Wyznaczanie progu rentownoci przedsibiorstwa. Optymalne rozmiary przedsibiorstwa. Zachowanie si przedsibiorstwa na rynku w zalenoci od sytuacji konkurencyjnej (rynek doskonale konkurencyjny, monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol). Problemy zwizane z wyborem przedmiotu dziaania przedsibiorstwa. Niepewno i ryzyko w dziaalnoci gospodarczej.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Beeg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, tom 1 i 3, PWE, Warszawa 1996 i pniejsze wydania.

E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, W-wa, 2000

M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Pozna 2005.

Literatura uzupeniajca

T. Zalega, Mikroekonomia, WN Wydz. Zarz. UW, W-wa, 2006.

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005 i pniejsze wydania.

Marciniak S., Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy. PWN, Warszawa 2001i nowsze wydania.

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.4

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

FINANSE

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Ekonomii

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Grayna Owczarczyk-Szpakowska

Przedmioty wprowadzajce

mikroekonomia, makroekonomia

Wymagania wstpne

brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15

15

-

-

-

-

3

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po ukoczeniu przedmiotu Student potrafi zdefiniowa i objani zasady dziaania systemu finansw publicznych i prywatnych. Potrafi wskaza rnice w funkcjonowaniu tych dwch systemw.

Umiejtnoci

Po ukoczeniu przedmiotu Student powinien posiada umiejtno identyfikowania i analizowania podstawowych mechanizmw funkcjonowania systemw finansowych w pastwie i jego wpywu na zarzdzanie podmiotami gospodarczymi.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest zdolny do wsppracy z jednostkami sektora finansw publicznych. Jest wiadomy istoty funkcjonowania systemu finansowego w pastwie.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad multimedialny, wiczenia audytoryjne, dyskusja.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

zaliczenie pisemne, zoenie i prezentacja referatu podczas wicze.

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

System finansowy w pastwie i w gospodarce. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. Funkcje i zasady dysponowania rodkami publicznymi. Finanse publiczne a finanse prywatne. Budet pastwa, budety samorzdw terytorialnych dochody, wydatki. System podatkowy. Finansowanie instytucji publicznych. Struktura systemu bankowego. Bank centralny i banki komercyjne. Rynki finansowe. Funkcjonowanie rynku.

wiczenia audytoryjne

Omwienie struktury i analiza ustawy o finansach publicznych, ustawy budetowej. Zasady i tryb uchwalania budetw. Struktura dochodw i wydatkw budetu pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego. Deficyt budetowy i dug publiczny. Podatki centralne, podatki lokalne, podatki wsplne. Midzynarodowe instytucje finansowe. System bankowy. System ubezpieczeniowy, system emerytalno-rentowy

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Andrzej Wernik, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Stanisaw Owsiak, Finanse publiczne Teoria i praktyka. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005

Eugeniusz Rukowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000

DobosiewiczZbigniew, Bankowo, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005

Piotrowska-Marczak Krystyna, Finanse lokalne w Polsce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005

Literatura uzupeniajca

SaranowskiJanusz, DmowskiAdam, Prokopowicz Dariusz, Podstawy finansw i bankowoci, Difin, 2005

SobiechJan, DenekEmilia, Wolniak Jerzy, Finanse publiczne, PWN, 2001

Malinowska-Misig E , Misig W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006

GuchowskiJan, Leksykon finansw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2001

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.5

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

PRAWO

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Zakad Praw Gospodarczego

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Andrzej Chajcki

Przedmioty wprowadzajce

Wstp do prawoznawstwa

Wymagania wstpne

Podstawowe zasady prawa konstytucyjnego

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30E

15

-

-

-

-

4

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi zdefiniowa pojcie bezwzgldnej i wzgldnej normy prawnej, potrafi objania hierarchiczn budow systemu aktw prawnych wydawanych przez organy pastwowe oraz zasad trjpodziau wadz (wadza ustawodawcza, wykonawcza, sdownicza)j, potrafi wskaza rnice i wzajemne relacje pomidzy najwaniejszymi organami pastwowymi, ponadto student potrafi scharakteryzowa gwne systemy polityczne funkcjonujce w krajach europejskich.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi wykorzysta podstawowe zasady budowy i funkcjonowania systemu prawnego, ze szczeglnym uwzgldnieniem regulacji stosunkw gospodarczych oraz ochrony wasnoci intelektualnej, potrafi zinterpretowa kompetencje i funkcje konstytucyjnych organw pastwowych, ponadto student potrafi korzysta z przysugujcych mu podstawowych wolnoci i praw czowieka i obywatela, potrafi wykorzysta zdobyt wiedz w zakresie zawierania umw cywilno-prawnych, potrafi rozwizywa praktyczne problemy dotyczce prawa spadkowego i prawa zobowiza.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest zdolny do bycia wiadomym uczestnikiem obrotu prawnego, ponadto jest zdolny do interpretacji podstawowych umw cywilno-prawnych (umowa najmu, dzierawy, kupna-sprzeday itp.) oraz jest wiadomy konstytucyjnego porzdku spoeczno-gospodarczego RP.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad, wiczenia audytoryjne,

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, test, zaliczenie pisemne,

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Normy postpowania. Budowa normy prawnej bezwzgldnie i wzgldnie obowizujcej. Przepis prawny a norma prawna. Sankcja w prawie. Pastwo jako organizacja spoeczna i twr prawny. Demokracja w pastwie. Prawo i pastwo: prawo zwyczajowe, stanowione i precedensowe. Akty prawne organw pastwowych, prawo jako hierarchicznie zbudowany system. Kodeksy. Podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego. Pojcie zdolnoci prawnej i zdolnoci do czynnoci prawnych.

wiczenia audytoryjne

Prawo materialne i prawo procesowe. Zasady pastwa prawnego. Niezawiso sdw. Problemy harmonizacji (dostosowania) prawa polskiego z prawem Wsplnot Europejskich. Prawa czowieka i prawa obywatela.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

A. Redelbach, Wstp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa 2005

J. Boca-Jaboska, Prawo dla ekonomistw, Warszawa 2003

J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wsplnotowego, Comer, Toru 1996

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2002

Literatura uzupeniajca

A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiski, Zarys teorii pastwa i prawa, Warszawa 192

M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Krakw 2000

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.6

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

MATEMATYKA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

Dr Leszek Knopik

Przedmioty wprowadzajce

brak

Wymagania wstpne

brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

1

30 E

30

7

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student ma znajomo matematyki na poziomie niezbdnym do ilociowego opisu , zrozumienia oraz modelowania prostych problemw.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi, wykaza si umiejtnoci przeprowadzenia analizy problemw majcych odniesienie do zdobytej wiedzy oraz ich rozwizania opartego o zastosowanie poznanych twierdze. Student potrafi analizowa podstawowe problemy wynikajce w praktyce zarzdzania.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu studenci ma wiadomo poziomu swojej wiedzy i umiejtnoci, rozumiej potrzeb doksztacania si i ponoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

3. METODY DYDAKTYCZNE

Wykad multimedialny, wiczenia rachunkowe.

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Egzamin pisemny lub ustny, test, zaliczenie pisemne lub ustne.

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Funkcje jednej zmiennej: przegld funkcji elementarnych, granica, cigo, pochodna; obliczanie pochodnych, pochodna funkcji zoonej, badanie przebiegu zmiennoci; zastosowanie pochodnej w zadaniach ekonomicznych; caka nieoznaczona, metody cakowania; caka oznaczona w sensie Reimanna, caki niewaciwe, zastosowania rachunku cakowego.

Funkcje wielu zmiennych granica i cigo funkcji 2 i 3-zmiennych; pochodne czstkowe, ekstrema, ekstrema warunkowe.

Ukady rwna liniowych: definicja i wasnoci macierzy, dziaania na macierzach, definicja i wasnoci wyznacznikw, rzdy macierzy; dziaania na macierzach; rozwizywanie ukadw rwna liniowych; wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capelliego, metoda eliminacji Gaussa

wiczenia audytoryjne

Zadania z treci wykadowych

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Lassak M.: Matematyka dla studiw technicznych. Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2003

Lassak M.: Matematyka dla kierunku Ekonomia, Zarzdzanie, Marketing, Bankowo, Supremum, Warszawa 2000

Literatura uzupeniajca

Lassak .: Zadania z analizy matematycznej, Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2003

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.7

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

STATYSTYKA OPISOWA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania/ Katedra Informatyki w zarzdzaniu/Pracownia Rozwoju Regionalnego

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

Prof. dr hab. in. Ludosaw Drelichowski, Dr in. Magorzata Michalcewicz-Kaniowska

Przedmioty wprowadzajce

wymieni jakie

Wymagania wstpne

naley poda wymagan wiedz od studenta / brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15 E

30

5

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi zdefiniowa podstawowe pojcia statystyki opisowej , a take wyznacza etapy bada statystycznych.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi dokona analizy i interpretacji danych statystycznych. Potrafi zastosowa metody statystyczne, a take waciwie interpretowa i wnioskowa.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest aktywny do wsppracy, jednoczenie kreatywny i zdolny do waciwej organizacji danych statystycznych, szczeglnie w problematyce obszaru zarzdzania.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad multimedialny, wiczenia audytoryjne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny obejmujcy cz pyta testowych, pyta otwartych oraz zada do rozwizania. Zaliczenie przedmiotu: dwa kolokwia.

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Podstawowe pojcia statystyki opisowej. Etapy bada statystycznych. Analiza struktury zbiorowoci (miary pooenia, miary zmiennoci, miary asymetrii, miary koncentracji). Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych. Estymacja przedziaowa (przedzia ufnoci, testowanie hipotez statystycznych), analiza wariancji (podstawowe pojcia, analiza wariancji z klasyfikacja pojedyncz, porwnania wielokrotne). Analiza wspzalenoci zjawisk (diagram korelacyjny, wspczynnik korelacji liniowej Pearsona, analiza regresji liniowej). Analiza szeregw czasowych.

wiczenia audytoryjne

Tworzenie szeregw i wykresw statystycznych z wykorzystaniem aplikacji komputerowych. Rozwizywanie zada obejmujcych miary pooenia, miary zmiennoci, miary asymetrii, miary koncentracji z zastosowaniem pakietw komputerowych. Budowanie przedziaw ufnoci, testowanie hipotez statystycznych na podstawie danych rzeczywistych. Wykonanie analizy wariancji z klasyfikacj pojedyncz oraz podwjn, technik klasyczn oraz z zastosowaniem technik komputerowych. Zastosowanie diagramu korelacyjnego, wspczynnika korelacji liniowej Pearsona, analizy regresji liniowej w badaniach wspzalenoci cech, technik klasyczn oraz z zastosowaniem technik komputerowych.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Amir D. Aczel, Statystyka w zarzdzaniu Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

Janina Jwiak, Jarosaw Podgrski, Statystyka od podstaw Wydawnictwo: PWE Wydanie VI zmienione 2006

Jerzy Gre, Statystyka matematyczna modele i zadania, PWN 1980

Literatura uzupeniajca

Podgrski J., Statystyka dla studiw licencjackich, Warszawa 2001

Rszkiewicz M., Statystyka: kurs podstawowy, Warszawa 2002

Sobczyk M., Statystyka, Warszawa 2000

Starzyska W., red., Podstawy statystyki. Podrcznik, Warszawa 2004

Zajchowski J., Statystyka opisowa w przykadach, Warszawa 2002

Kod przedmiotu

Pozycja planu: B.8

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

PRAWO FINANSOWE

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania/Zakad Prawa Gospodarczego

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr Andrzej Chajcki

Przedmioty wprowadzajce

Makroekonomia, Mikroekonomia, Podstawy Zarzdzania,

Wymagania wstpne

Podstawowe pojcia ekonomiczne

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15

30

-

-

-

-

4

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi scharakteryzowa zasady finansw publicznych, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansw publicznych, role audytu wewntrznego, funkcje budetu, jest wiadomy rnic pomidzy budetem centralnym a samorzdowym, dodatkowo student wykazuje orientacj na rynku papierw wartociowych,

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potrafi przygotowa zaoenia budetowe, obliczy wysoko pastwowego dugu publicznego, sformuowa pisma do Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, rozrnia podstawy opodatkowania w zalenoci od rodzaju podatku, potrafi okreli odpowiedzialno za naruszenie dyscypliny finansw publicznych,

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest wiadomy uwarunkowa oraz rozwiza prawnych regulujcych w Polsce zasady finansw publicznych i samorzdowych oraz roli i funkcji banku centralnego, potrafi odpowiedzie na pytanie z zakresu procedur celnych na terenie UE i w stosunku do krajw niebdcych czonkami wsplnoty,

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad, wiczenia audytoryjne,

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

test, zaliczenie pisemne

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

Pojcie, rda prawa finansw publicznych, finanse publiczne, finanse prywatne, zasada rwnowagi finansw publicznych, zasada jawnoci finansw publicznych, zasada przejrzystoci publicznej gospodarki finansowej, jednostka finansowa, budet i jego rodzaje, samorzdowy zakad budetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budetowej, rda prawa budetowego, klasyfikacja budetowa, dochody budetowe, wydatki budetowe, nadwyka i niedobr budetowy, rezerwy budetowe, zasady ustalania budetu, wykonywanie budetu, kontrola wykonania budetu, fundusze celowe, istota pastwowego dugu publicznego, finansowanie potrzeb poyczkowych budetu pastwa, procedury ostrzegawcze i sanacyjne, skarbowe papiery wartociowe, finanse ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych, Zakad Ubezpiecze Spoecznych, Fundusz Ubezpiecze Spoecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej, ubezpieczenia spoeczne rolnikw, ubezpieczenia zdrowotne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego, gospodarka finansowa gmin, rda dochodw gmin, gospodarka finansowa powiatw, gospodarka finansowa wojewdztw, kontrola i nadzr nad dziaalnoci finansow samorzdu terytorialnego, dyscyplina finansw publicznych, podatek, opaty, dopaty, struktura polskiego systemu podatkowego, zobowizania podatkowe, postpowanie podatkowe, ewidencja i identyfikacja podatnikw, system podatkw i opat w Polsce, pobr podatkw, kontrola skarbowa, organy podatkowe,

wiczenia - co i jego rodzaje, midzynarodowe prawo celne, procedury celne, dug celny, rda prawa bankowego, rodzaje bankw, waluta, ustrj pieniny pastwa, kursy walut obcych, prawna reglamentacja obrotu dewizowego, rezydenci i nierezydenci, wartoci dewizowe, czynnoci obrotu dewizowego, zezwolenia dewizowe, ograniczenia szczeglne obrotu dewizowego z zagranic, wywz, przywz i przekazywanie wartoci dewizowych oraz krajowych, Narodowy Bank Polski, pozycja prawna i autonomia NBP, prezes NBP, Rada Polityki Pieninej i jej funkcje, Zarzd NBP, emisja znakw pieninych, nadzr bankowy, system finansowy Unii Europejskiej, zasady budetowe UE i jego opracowywanie, wykonanie budetu UE i jego kontrola, dochody wasne UE, wydatki UE.

wiczenia audytoryjne

Podstawy Prawa Finansowego, rda Prawa Finansowego, Tworzenie budetu pastwa i samorzdu terytorialnego, Podatki centralne i podatki lokalne, finansowanie inwestycji publicznych. Ca i prawo celne

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

Brzeziski B, Prawo finansw publicznych, Toru 2010

Borodo A, Budety Samorzdowe, Toru 2009

Garlicki L, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2002

Literatura uzupeniajca

Banasiski C. i inni, Prawo gospodarcze, Warszawa 2006

Wydzia Zarzdzania

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Zarzdzanie

GRUPA C

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Kod przedmiotu

Pozycja planu: C.1

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

RACHUNKOWO FINANSOWA

Poziom studiw

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiw

stacjonarne

Kierunek

Zarzdzanie

Specjalno

1. Zarzdzanie w gospodarce ywnociowej

2. Zarzdzanie w przedsibiorstwie przemysowym

3. Zarzdzanie w administracji

4. Zarzdzanie w handlu i usugach

Jednostka prowadzca kierunek studiw

Wydzia Zarzdzania, Katedra Zarzdzania i Finansw Przedsibiorstw

Imi i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopie lub tytu naukowy

dr hab. in. Zofia Wyszkowska, dr in. Anna Jakubczak

Przedmioty wprowadzajce

mikro, makro ekonomia, ekonomika przedsibiorstw

Wymagania wstpne

brak wymaga

B. Semestralny/tygodniowy rozkad zaj wedug planu studiw

Semestr

Wykady

wiczenia audytoryjne

wiczenia laboratoryjne

wiczenia projektowe

Seminaria

Zajcia terenowe

Liczba punktw

(W)

()

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

30E

30

-

-

-

-

6

2. EFEKTY KSZTACENIA

Wiedza

Po zakoczeniu przedmiotu student rozumie istot rachunkowoci finansowej, potrafi objania jej zasad i instrumenty.

Umiejtnoci

Po zakoczeniu przedmiotu student potraf stosowa instrumenty rachunkowoci finansowej w rozwizywaniu problemw zarzdzania.

Postawy

Po zakoczeniu przedmiotu student jest zdolny do ewidencji typowych operacji gospodarczych, ustalania wyniku finansowego podmiotu gospodarczego oraz sporzdzania sprawozdania finansowego oraz jest wiadomy w jaki sposb zorganizowa system rachunkowoci w jednostce gospodarczej.

3. METODY DYDAKTYCZNE

wykad multimedialny, metoda przypadkw, gry dydaktyczne

4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

egzamin pisemny, test zaliczeniowy

5. TRECI KSZTACENIA

Wykad

1. Podstawy i zasady prawne rachunkowoci. 2. Przedmiot, zakres, metody i zasady rachunkowoci 3. Elementy organizacji rachunkowoci i prowadzenie ksig rachunkowych. 4. Majtek i kapitay przedsibiorstwa. 5. Bilans. 6. Przychody. 7. Koszty. 8. Wynik finansowy. 9. Rachunek zyskw i strat. 10. Operacje gospodarcze, zasady ich dokumentowania oraz ewidencji klasyfikacja i dokumentacja operacji gospodarczych. 11. Zasady funkcjonowania kont ksigowych. 12 Plan kont. 13. Ewidencja kapitaw, rodkw pieninych, papierw wartociowych, rozrachunkw, majtku trwaego, zapasw. 14. Wycena skadnikw majtkowych. 15. Metody ustalania wyniku finansowego. 16. Sprawozdawczo finansowa.

wiczenia audytoryjne

Bilans podmiotu gospodarczego. Operacje gospodarcze wpyw zdarze gospodarczych na bilans przedsibiorstwa, konto ksigowe, zasady ewidencji na kontach bilansowych, zestawienie obrotw i sald. Sposoby poprawiania bdw ksigowych. Klasyfikacja, podzia i czenie kont. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych zasady ewidencji w przedsibiorstwie produkcyjnym i handlowym. Ustalanie wyniku finansowego porwnawczy i kalkulacyjny rachunek zyskw i strat.

6. LITERATURA

Literatura podstawowa

J. Matuszewicz, P.Matuszewicz: Rachunkowo od podstaw, Finans-Serwis 2006

B. Gierusz: Podrcznik samodzielnej nauki ksigowania, ODDK 2008

Literatura uzupeniajca

K. Sawicki: Rachunkowo finansowa, PWE 2004

Naumiuk T. Wzorcowy Plan kont INFOR Warszawa 2005

Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci z pniejszymi zmianami

Kod przedmiotu

Pozycja planu: C.2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

ZARZDZANIE FINANSAMI PRZEDSIBIORSTW

Poziom studiw

Stud