kocka 6%2c dz%2c resitve

of 34 /34
Matematika za 6. razred osnovne šole Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec KOCKA Rešitve Delovni zvezek

Author: modrijan-zalozba-d-o-o

Post on 03-Apr-2016

290 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.modrijan.si/slv/content/download/14914/166286/version/2/file/Kocka+6%2C+DZ%2C+resitve.pdf

TRANSCRIPT

 • Matematika za 6. razred osnovne ole

  Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

  KOCKAKOCKA6 66 Matematika za 6. razred osnovne oleKOCKA

  14,90

  e

  MATEMATIKA ZA OS-KOCKA 6-naslovnica.indd 1 8/19/13 12:44 PM

  ReitveDelovni zvezek

 • 1Na rav na te vi la1. 5301 pet ti so tri sto ena

  45 999 pe tin ti ri de set ti so de vet sto de ve tin de vet de set

  531 pet sto enain tri de set50 301 pet de set ti so tri sto ena796 se dem sto e stin de vet de set71 521 enainsedemdeset tiso petsto

  enaindvajset71 530 201 enainsedemdeset milijonov

  petsto trideset tiso dvesto ena2. dve sto pe tin tri de set, triin se dem de set,

  ose min tirideset ti so se dem, pet ti so sto dva najst7015, 235, 73, 2 305 700, 48 007, 5112

  3 tiriinpetdeset, eststo estinestdeset, tiso dvesto petindevetdeset, osemintrideset tiso sedemsto triinosemdeset, dva milijona petsto tiso

  4. a) 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82b) 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190c) 1350, 1450, 1550, 1650, 1750, 1850, 1950, 2050) 345, 355, 365, 375, 385, 395, 405, 415

  5. a)

  b)

  6. P, N, P, N7. a) sto enajst

  b) petinsedemdeset

  c) pet tiso

  8. a)

  b)

  9. N, P, N, P, P

  10. Pred hod nik te vi lo Na sled nik

  nima pred hod ni ka 1 2298 299 300

  41 999 42 000 42 0017 355 554 7 355 555 7 355 556

  n 1 n n + 1

  11. Bo ris, Cene, Ale, De jan12. 207 2 S 7 E 2 102 + 7 1

  34 000 3 Dt 4 T 3 104 + 4 103

  4051 4 T 5 D 1 E 4 103 + 5 10 + 1 1 24 070 2 Dt 4 T 7 D 2 104 + 4 103 + 7 10 57 006 5 Dt 7 T 6 E 5 104 + 7 103 + 6 1

  13. Mit ja je sko il 105 cm.14. 5008 < 7000 < 8092 < 37 552 < 85 90015. 2 102 + 4 10 + 5

  3 104 + 6 103 + 7 102 + 12 103 + 5 102 + 6 105 105 + 6 102 + 4 107 104 + 2 103 + 5 102 + 5 10 + 24 104 + 5 10 + 95 103 + 7 10 + 7

  16. < => >> d25.

  d

  d > j > b > e > a > kot ni26. g < b < j = e < a < d 27.

  a) g < a < bb) a = b < g = dc) b < d < a = g

  28.

  EAB @ GHK29.

 • 830. a) b) c)

  31.

  32. j @ h, p @ e, b @ d33. a) Vsoto kotov b + j (ostri kot)

  b) Vsoto kotov g + e + d (iztegnjeni kot)c) Vsoto kotov a + d + d (pravi kot)

  34.

  35. a) b) c)

  36.

  37.

  Vsota kotov a, b in g tvori polni kot.38.

  a) b) c) )

  a pravi polni iztegnjeni nib pravi ni iztegnjeni nia + b iztegnjeni polni polni nia b ni polni ni ni

  39. a = 36, b = 102, g = 81Pri merjenju sta se zmotila Jot in Mia.

  40. topi kot, 118ostri kot, 70udrti kot, 215

  41. a)

  a

  b) b

  c)

  g

  42. 25 ostri kot 144 topi kot 200 udrti kot, 90 pravi kot 53 ostri kot 180 iztegnjeni kot359 udrti kot 360 polni kot 158 topi kot

 • 943.

  a) 100b) 70c) 180

  44. a) a = 51, b = 129, g = 85, d = 85 a < g = d < b b) e = 143, j = 37, p = 60, h = 134 j < p < h < e

  45.

  46. a) a = 72, b = 38, g = 70b) a = 52, b = 117, g = 75, d = 116

  47. 100, 100Izmeri samo en kot.

  48. a)

  90 ali 270b)

  150 ali 210c)

  180

  )

  105 ali 25549. a) 6. a: 114 > 76 > 70 > 66 > 34

  6. b: 102 > 95 > 78 > 58 > 27b) V 6. b je bil uspeh bolji, saj je polovica otrok doseglo odlino ali prav dobro oceno.

  50. a) 60, 540, 1140, 5460b) 185, 1280, 4675, 6211

  51. 120, 155, 3, 91152. 120, 2700, 70, 14 40053.

  g d g + d g d29 17 46 12738 31 1048 42810115 488 14923 537

  54. a) 23b) 14150c) 45) 90

  55. a) 54b) 13

  56. a) PVR = 33 RVK = 66 KVP = 261 360b) SKT = 105 VKT = 155 VKS = 100 360

  57.

  58. a)

  b) b = 43, d = 157, b + d = 200

 • 10

  59.

  a) 26 + 26 + 128 = 180b) 52 + 64 + 64 = 180

  60. a) 90b) 730

  61. a) 81, 11, 4915b) 71, 509, 15851c) 5320, 177, 3015

  62. a) 5320, 1337, 21643, 1010b) 4319, 33011, 4838, 2749

  Obdelava podatkov1.

  Telo ima vsaj pet plo skev

  Telo ima manj kot pet plo skev

  Telo ima vsaj 6 ro bov

  A, B, C

  Telo ima manj kot 6 ro bov

  D, E, F

  2. a) Naj ve so po sa di li gr mov nic, naj manj pa jel ke.b) Po sa di li so 29 ig lav cev.c) Po sa di li so ve list na tih dre ves.) Po sa di li so 93 sa dik.

  3. a) Na pla nin ski po hod je lo 24 uen cev.b) Za poz ne je je del ma li ce pri hra ni lo 14 uen cev.c)

  itna rezina Brez itne rezine

  Sadje Tina, Pe ter, Ma nja, i ga, Ga per, Rok, AnaBar ba ra, Eva, Luka, Ta de ja, Mar ko, Pet ja

  Brez sadja

  Gaja, Jer ca, Ti len, Do men, Jaka, Tim, Jani, Ale

  Mira, Kle men, Nina

  4. a) V tem ted nu so si iz po so di li 821 knjig.b) Naj ve knjig so si iz po so di li v po ne de ljek, naj manj

  pa v sre do.c) Uen ci so bili na port nem dne vu, knji ni ca je bila

  od pr ta samo eno uro, 5. a)

  b) Ne, zmanj kal mu je 1 evro.c) Imel je 2 ban kov ca za 20 evrov, 1 ban ko vec za

  5 evrov ter 2 ko van ca za 2 evra.6.

 • 11

  Ima svo jo sobo Nima svo je sobe

  Ne sta nu je v hii Miha, Tin ka

  Maja, Bla, Si mon, Ga per, Dina

  Sta nu je v hi i

  Nika, Bo ja na, Ro bert, Dar ja, Ja nez, Mat ja, pe la, Ti ha na, Pa vel

  Ma tej, Alen ka, Pri mo

  7. a)tevilo oseb v avtomobilu 1 2 3 4 5 6 7 8

  tevilo avtomobilov 36 42 38 51 21 5 0 3

  b) V tem a su se je pri pe lja lo v tr gov ski cen ter 597 lju di.

  c) V osem de se tih av to mo bi lih so bili vsaj tir je pot ni ki.

  8. a)

  b) V shram bi je 131 ko sov sad ja.9. a)

  TokeRaz red 010 1120 2130 3140 4150 5160 6170 7180 8190 91100

  6. a 0 1 0 1 2 3 5 3 4 5 246. b 1 1 0 1 1 4 6 5 2 3 246. c 0 0 1 3 1 2 4 7 5 1 24

  1 2 1 5 4 9 15 15 11 9 72

  b) Kon trol no na lo go je pi sa lo 72 uen cev.c) Naj ve po zi tiv nih ocen so do se gli uen ci 6. a

  in 6. b raz re da.) Naj manj ne za dost nih ocen so do bi li uen ci 6. a

  in 6. b raz re da.

  Vzorci in zaporedja1.

  a) dva lenab) tri lenec) tri lene) dva lenad) tiri lenee) tiri lene

  2. a)

  b) /3. a) Pet lenov.

  b) ^c) ^

  4. a)

  Dvajseti len: b)

  Dvajseti len: 5. a)

  b)

  c)

  6. AABCAABC7. a) 1122211 Osnovni motiv je lahko 11222 ali 1122211

  ali 12221b) 1212212 Osnovni motiv je lahko 12122 ali1212212c) 123312 Osnovi motiv je lahko 1233 ali 123312

  8. a)

  b)

  c)

  9. /

 • 12

  10.

  a)

  b)

  c)

  )

  11. a)

  b)

  c)

  12. a) (C)b) (B)c) (C)) (C)

  13. a) vzporedni premik, vrteb) vrte, zrcaljenjec) vrte, zrcaljenje

  14. a) 307b)

  15. a) {7, 14, 21, 28, 35 }b) 7c) Vsak naslednji len je za 7 veji od prejnjega.) Ker ima to zaporedje neskonno lenov.

  16. a) Zaporedje: 0, 7, 1, 8, 2 b) Zaporedje: 1 000 000, 100 000, 10 000, 1000, 100,

  10, 1c) Vsaki odtejemo za ena ve: 3, 4, 5, 6, 7.

  17. a) 77, 67, 57, 47, 37b) 4, 8, 12, 16, 20c) 256, 128, 64, 32, 16) 16, 8, 4, 2, 1

  18. a) 11, 12, 14, 17, 21, 26, 32, 39, 47b) 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187c) 4, 8, 11, 22, 25, 50, 53, 106, 109, 218, 221

  19. a) 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 ali 49, 44, 39, 34, 29, 24, 19, 14, 9, 4b) Prvi len je 4, vsak naslednji je za 5 veji od

  prejnjega. Ali, prvi len je 49, vsak naslednji je za 5 manji od prejnjega.

  c) Dobimo lahko dve zaporedji.

  20.

  Zaporedje 10. len Pravilo

  3, 6, 9, 12, 15 10 3 = 30Vsak naslednji len je za 3 veji od prejnjega. Prvi len je 3.

  18, 27, 36, 45 9 9 = 81Vsak naslednji len je za 9 veji od prejnjega. Prvi len je 18.

  1, 5, 9, 13, 17, 21 1 + 9 4 = 37Vsak naslednji len je za 4 veji od prejnjega. zanemo z 1.

  21. a) A: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 Vsak naslednji len je za 4 veji od prejnjega. Prvi len je 6. B: 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 Vsak naslednji len je

  za 5 veji od prejnjega. Prvi len je 8.b) 38

  22. a) tevila 6, enajsti len, 78b) Deveti vekratnik je 108. 125. len zaporedja je 1500.

  23. 11, 4, 32, 7b) Priteje tevilo 6. Pomnoi tevilo z 10. tevilu odteje 1.

  24. Vhod Izhod Vhod Izhod Vhod Izhod

  3 12 4 11 8 402 8 11 18 9 454 16 9 16 4 206 24 10 17 1 51 4 1 8 3 155 20 8 15 10 50

  Pravilo 4 Pravilo + 7 Pravilo 5

  25. a) Zaporedje 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pravilo pritevaj 5.b) Zaporedje: 80, 70, 60, 50, 40, 30.

  Pravilo odtevaj 10.26. a)

  b)

  c)

  27. a) Sedmi len bo imel 15 kvadratov.b) Deveti len bo imej 9 kricev in 24 rtic.

  28. Peti len bo vseboval 40 vigalic.29. a) 1957, 1968, 1979, 1990, 2001, 2012

  Leta 2023.30. Po esti delitvi bo nastalo 64 celic.

 • 13

  Delj ivost naravnih tevil1. a) 11 000

  b) 13, 39, 65, 91 c) 85) 500, 625, 750, 875

  2. a) v4 = {4, 8, 12, 16 }b) v7 = {7, 14, 21, 28 }c) v12 = {12, 24, 36, 48 }

  3. a) V zaporedju vekratnikov tevila 6.b) V zaporedju vekratnikov tevila 3.

  4. 56, 64, 72, 80, 88, 965. a) 60, 90 b) 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96 c) 57, 76, 956. a) 13

  b) 9c) 15) 21

  7. a) Postaviti morajo 60 ovir.b) Sodelovale bodo najve 4 tekmovalke.

  8. V 17-ih bonbonierah je 153 bonbonov. 15 katel ne zadostuje za 145 bonbonov.

  9. a) 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64b) nic) delitelj) jed) vekratnik

  10. a) 36 3

  36 4

  18 3

  8 4

  b) 3 18

  3 36

  4 36

  4 8

  Vekratniki so enaki ali veji od deliteljev.Delitelji so enaki ali manji od vekratnikov.

  11. a) 7, 42b) delitelj, 55, 11c) 75, 15

  12. N tevilo 68 je vekratnik tevila 17.N tevilo 35 je vekratnik tevila 7.P N tevilo 99 999 ni deljivo s 110.P

  13. Delitelji tevila 30 so: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.Delitelji tevila 49 so: 1, 7, 49.Delitelji tevila 63 so: 1, 3, 7, 9, 21, 63.Delitelji tevila 67 so: 1, 67.Delitelji tevila 57 so: 1, 3, 19, 57.67, 49, 30.

  14. b) dac) ne) ne

  15. a) Ostanek je 3.b) Kolinik je 142, ostanek pa 5. c) Delil sem tevilo 302.

  16. Sodelovalo bo 7 motev.17. Na posameznem panoju bo 16 slik. Enakomerno jih

  lahko razporedimo na 8 panojev, na 6 pa ne.18. Pripeljali so 1026 vrek araidov. 19. a) Zvezke lahko razdeli na 7 nainov.

  b) Vse zvezke lahko da enemu otroku, dvema otrokoma da 24 zvezkov, trem otrokom 16 zvezkov, tirim otrokom 12 zvezkov, estim otrokom 8 zvezkov, osmim otrokom 6 zvezkov in dvanajstim otrokom 4 zvezke.

  20. tevilo 93 ni vekratnik tevila n, ker je ostanek pri deljenju 6.

  21. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 3422. 1005, 75, 125, 5, 50.

  Ta tevila imajo na mestu enic tevki 0 ali 5.23. a) Na mestu enic je tevka 8.

  b) Na mestu enic je tevka 5.c) tevilo se konuje z 0.

  24. 375 12003 8760

  tevila, deljiva z 2

  3750, 3752, 3754, 3756, 3758

  120030, 120032, 120034, 120036, 120038

  87600, 87602, 87604, 87606, 87608

  tevila, deljiva s 5

  3750, 3755 120030, 120035 87600, 87605

  tevila, deljiva z 10

  3750 120030 87600

  25. tevila, deljiva z 2: 450, 540, 504tevila, deljiva s 5: 405, 450, 540

  26. a) 20, 500, 730, 4990, 2100b) tevila, deljiva z 10, se konujejo vsaj z eno nilo.c) Ker se konujejo s tevko 0.

  27. a)

  tevilo Vsota tevk tevilo je deljivo s 3 tevilo je deljivo z 9

  1242 9 DA DA11 001 3 DA NE50 033 3 NE NE12 513 3 DA NE199 999 3 NE NE729 3 DA DA

  b) tevilo je deljivo s 3 tevilo ni deljivo s 3

  tevilo je deljivo z 9 1242, 729 /tevilo ni deljivo z 9 11 001, 12 513 50 033, 199 999

  c) je, ni vedno28. a) 100, 998

  b) 100, 995c) 102, 999

  29. N, N, P, P, N

 • 14

  30. Delitelji

  tevilo 2 3 5 9 101324 7122 21 420 16 815 1 070 100 5143 1929

  31. tevila

  tevila, deljiva z 2 810, 1112, 1000, 106, 92tevila, deljiva s 5 810, 555, 3735, 1000tevila, deljiva s 3 810, 555, 3735tevila, deljiva z 9 810, 3735tevila, deljiva z 10 810, 1000tevila, deljiva s 100 1000

  32. a) 615, 618, 621, 624, 627, 630, 633, 636, 639, 642, 645, 648, 651b) 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650c) 620, 630, 640, 650) 621, 630, 639, 648

  33. a) 3150, 3252, 3450, 3552, 3750, 3852b) 2202, 2220, 2232, 2250, 2262, 2280, 2292c) 1560, 2562, 2568, 4560, 4566, 5562, 6564

  34. 216, 40 572, 6111, 9135, 76 78835. Delitelji so: 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18

  Ulom ki1.

  2.

  3. a) b) c)

  212

  38

  26

  4. a) Vseh i va li je bilo 18.b) ma ke: 418 , psi:

  818 , zaj ci:

  618

  niso ma ke: 1418 , niso psi: 1018 , niso zaj ci:

  1218

  5. a) 16b) 12c) 13

  6. a) b)

  58 35

  7. Za ve sa ne po kri va 15 okna.

  8. 412 , 8

  12

  9. a) 1217 , 17, 12

  b) 13 , 57 ,

  810

  c) 24 , 5

  10 , 36

  ) 55 , 1

  11 , 100100

  10. a) Bb) 1 = 88 , 1 =

  1010 ,

  2121 = 1

  c) pet, sed min, enajst

 • 15

  11. a)

  b) 13 , 15 ,

  17 ,

  19 ,

  111

  c) 123) tevec je vedno 1, v imenovalcu pa se tevila

  poveujejo za 2. Do enajstega lena se je torej imenovalec poveal desetkrat za 2. e pritejemo e tevilo iz prvega imenovalca, dobimo 10 2 + 3 = 23. Iskan ulomek je torej 123 .

  12. 394013. a) 2 dm, 10 cm, 15 m

  b) 4 l, 12 l, 20 lc) 96, 160, 60

  14. a) 57 vseh uen cev ne nosi oal.

  b) 750 uen cev ne nosi oal.15. 30 min, 25 min, 12 min16. a) 45 min

  b) 37.5 cm17. a) 15 cm, 35 kg, 100 EUR

  b) 1000 kg, 10 dl, 30 min18. V predoru so e trije vagoni.19. Ime li so 63 av to mo bi lov.20. a) 48 =

  12

  b) 26 = 13

  c) 14 = 4

  16

  21. a) Je pobarvano: 28 = 14 .

  Ni pobarvano: 68 = 34 .

  b) Je pobarvano: 615 = 25 .

  Ni pobarvano: 915 = 35 .

  22. a) 46 = 23

  b) 28 = 14

  c) 810 = 45

  ) 24 = 12

  23. a) b) c) )

  24. 5 = 51 , 5 = 5010 , 5 =

  357 , 5 =

  10020

  25. a) 53 = 123

  b) 178 = 218

  c) 134 = 314

  26. a)

  1 12 = 32

  b)

  2 13 = 73

  c)

  3 34 = 154

  27. 124 in 3, 117 in 1

  47 ,

  213 in 7,

  05 in 0,

  2020 in 1,

  185 in 3

  35

  28. a) 164 , 516 ,

  235 ,

  72 , 1

  18 ,

  204

  b) 011 , 1

  25 , 89

  c) 164 , 88 ,

  204

  29. a) 14 , 34 , 1

  34 =

  74 , 3

  14 =

  134 , 4

  24 =

  184 ,

  204 = 5, 5

  34 =

  234

  b) 35 , 115 =

  65 , 2

  25 =

  125 ,

  155 = 3, 3

  45 =

  195 , 4

  25 =

  225

  c) 310 , 7

  10 , 1110 = 1

  110 ,

  1510 = 1

  510 ,

  2010 = 2,

  2210 = 2

  210

  30.

  31. 32. a)

  b)

  c)

  33. a) 15 + 35 =

  45 1

  14 +

  24 = 1

  34

  b) 1 14 + 114 = 2

  24 = 2

  12 1

  14 + 1

  14 = 2

  24

  c) 48 + 28 +

  28 = 1

  12 +

  14 =

  34

  ) 12 + 38 =

  78

  310 +

  15 =

  810

  34. a) 2 12 + 12 = 3

  b) 1 13 + 13 = 1

  23

  c) 1 34 + 112 = 3

  14

  ) 2 56 113 = 1

  36 = 1

  12

  35. a) 34 14 =

  24 1

  35 1

  15 =

  25

  b) 2 14 34 = 1

  24 1

  12

  12 = 1

  c) 1 26 36 =

  56

  79

  39 =

  49

  ) 48 12 = 0

  24

  26 =

  16

 • 16

  36. a) 2 23 113 = 1

  13

  b) 3 34 = 214

  c) 2 35 7

  10 = 19

  10

  ) 2 56 113 = 1

  36

  Kronica in krog1. M, L, D

  v notranjostiM, L, DE, F, C in B

  2.

  3.

  Toke so od sredia kronice

  oddaljene za polmer

  Toke so od sredia kronice oddaljene manj kot za polmer

  Toke so od sredia kronice

  oddaljene ve kot za polmer

  B, F, G J, A, E, D C, K, I, H

  4. tetive, 2.7 cmCB, 3 cmtetiva, 1.9 cmSC, 1.5 cm, |SC| = 1.5 cm

  5. Ne bo mu uspelo pri krogu A in .6.

  c) 3.2 cm7.

  polmer, 1.7 cm8.

  |KD| = 2.2 cm, |KB| = 2.2 cm, |PD| = 2.2 cm, |BP| = 2.2 cmVse daljice so enako dolge.

  9. a) Ve kot 2 m sta od Mateja oddaljeni Janja in Katja.b) Blie kot 1,5 m od Nejca so Janja, Ane, Matej

  in Darja.

 • 17

  10. a)

  b) Neteto.c) Sredie S.

  11. a) dve, nobene, enob) neskonno veliko, nobene, eno

  12. a) Pozorni moramo biti na to, da premica ne seka kronice.b) Neteto.

  13. a)

  b) Tangenti sta vzporedni. c) d(a, b) = 3 cm

  14.

  a) Dve.b) tetivac) Sekanta.

  15.

  c) mimobenica, 4 cm16.

  a) 1,8 cmb) sekanta, d(p, S) = 1,2 cmc) d(M, P) = 2,6 cm tetiva, nosilka

  17. a) d(a, M) = 1,5 cm d(M, b) = 1,2 cm d(c, M) = 1 cmb)

  Premica a je mimobenica, premica c je tangenta, premica b pa je sekanta.

  18. Premica p je tangenta. 19. Od levo zgoraj: tetiva, premer, kroni lok, polmer,

  krog, kroni izsek, mimobenica, sekanta, sredini kot, tangenta.

  20.

  b) Potrebujem dve barvi, ker sta nastala dva krona loka.

  21.

  c) Nastali so tirje kroni loki.22. a)

  b) Kroni izsek omejujeta dva polmera in kroni lok.23. N, P, N, N24.

  a = 50b = 160g = 30

 • 18

  25.

  b) 80, 280 (ena od reitev)c) 360 Vsota je vedno 360.

  26. a)

  l 3 cm

  b)

  l 5 cm

  27.

  lc) PSM = 114 |PM | = 2,9 cm l 3,2 cmNe, ker toki P in M razdelita kronico na dva krona loka. Z oranno barvo bi lahko prevlekli dalji kroni lok l 7,5 cm. Pripadajoi sredini kot bi meril 246.

  28. a) polovicib) enoc) se dotikata) dotikata

  29. Kronici se sekata, imata dve skupni toki. 30. Sredina razdalja meri 5 cm ali 1 cm. 31.

  a) Polmer te kronice meri 7 cm.b) Polmer kronice lahko meri najve 5 cm.

  32. Monosti: Z, , R, M; R, M, Z, .

  33. a) Ne.

  b) Ne.

  c) Da.

 • 19

  De ci mal na te vi la 1. Po bar va ni del lika po na zar ja ulo mek:

  a) 610 b) 53

  100 c) 2

  10 ) 90

  100

  Ne po bar va ni del po na zar ja ulo mek: a) 410 b)

  47100 c)

  810 )

  10100

  2. sto ena kih de lov, 1100 , 4

  10 , de se ti ki, 1000

  3. a) 010 , 1

  10 , 2

  10 , 3

  10 , 4

  10 , 5

  10 , 6

  10 , 7

  10 , 8

  10 , 9

  10

  b) 14100 , 15

  100 , 16

  100 , 17

  100 , 18

  100 , 19

  100

  4. 8 dm = 810 m

  15 dag = 15100 kg

  112 cl = 112100 l

  8 dm2 = 8100 m2

  400 kg = 4001000 t

  15 dl = 1 510 l

  344 cm2 = 344100 dm2

  5.

  6. a)

  b)

  7. a) 1 dm = 110 m, 1 cm = 1

  100 m, 1 mm = 1

  1000 m

  b) 1 g, 378 g, 35 gc) 6 dm2 = 6100 m

  2

  123 dm2 = 123100 m2

  1 dm2 = 1100 m2

  100 dm2 = 100100 m2

  8. 15 = 2

  10 35 =

  610

  53 =

  106

  750 =

  14100

  507 =

  10014

  Dva ulomka nista desetika, saj je enkrat imenovalec 6, drugi pa 14.

  9. Ulomka 7100 in 3

  10 ne moremo zapisati s tevcem 1, saj 100 ni deljivo s 7 in 10 ne s 3.

  10. 12 = 5

  10 , 15 =

  210 ,

  14 =

  25100

  11.

  12. 2.315, 0.275, 9.059

  13. 0,3 = 3100,002 = 210000,90 = 901007,3 = 73106,37 = 6371000,080 = 80100052,5 = 52 5100,06 = 610019,123 = 19 1231000

  14. a) 0.4, 5.7, 8.3b) 0.08, 12.12, 645.07c) 0.025, 7.733, 8.007

  15.

  De se ti ki ulo mek

  510

  75100

  32100 11

  310

  404100

  891000

  De ci mal no te vi lo

  0,5 0,75 0,32 11,3 4,04 0,089

  Celi del te vi la

  0 0 0 11 4 0

  te vi lo de ci malk

  1 2 2 1 2 3

  16. a) 5 Db) 1 tc) 0 d) 4 Ed) 3 Se) 2 s

  17.

  T S D E d s tDe ci mal no

  te vi lote vi lo

  de ci malk3 4 7 34,7 1

  0 6 3 7 0,637 31 1 0 5 11,05 26 6 0 9 9 66,099 3

  0 0 2 0,02 2

  18. 1E 5d = 1.5 6s = 0.0612s = 0.12 7t = 0.0076s 3t = 0.063 9E 1d 3s = 9.134d 15t = 0.415 11t = 0.0114D 2E 1s = 42.01 1T 4S 5d 5t = 1400.505

  19. a)

  Je po bar van: 0,3 oz. 310 pravokotnika

  Ni po bar van: 0,7 oz. 710 pravokotnika

  b)

  Je po bar van: 0,06 oz. 6100 pravokotnika

  Ni po bar van: 0,94 oz. 94100 pravokotnika

 • 20

  20. 3.0009, 0.20007, 80.05000921. 210 = 0

  .2, 4100 = 0.04 7610 = 7

  .6, 99100 = 0.99

  22. 11.05, 100.003, 0.25, 1.207

  23. 9,62 s24. a) na prvo me sto

  b) na tret je me stoc) na e sto me sto

  25. a) Po e ne 18 cl krvi.b) Po e ne 1080 cl krvi.

  26. a)

  b)

  c)

  27. a)

  b)

  28. a)

  b)

  29. a) 6, 6.4, 6.8, 7.2, 7.6, 8, 8.4, 8.8. Deseti len je 9.6.b) 4.12, 4.27, 4.42, 4.57, 4.72, 4.87, 5.02, 5.17.

  Deseti len je 5.47.30.

  a) Na rav na te vi la 5, 6 in 7.31. a) 3,2 4,8

  11,7 1,5b) 2,8 2,2 10 10,6c) 5,23 6,32 0,88 0,86

  32. USPEH

  33. a) (C)b)

  Mesto Ime as1. Polona 23,00 s2. Vesna 23,01 s3. Nea 24,41 s4. Metka 24,60 s5. Tinkara 25,38 s6. pela 26,12 s

  34. < => >= 16.5 > 16.1 > 16 > 15.6b) 11.12 > 10.81 > 9.96 > 9.68

  37. a) 7.3, 7.8, 8.3, 8.8, 9.3, 9.8, 10.3, 10.8b) 0.11, 0.15, 0.19, 0.23, 0.27, 0.31, 0.35, 0.39, 0.43

  38. Ela je pojedla 20100 = 0.20 pite. Ker je 0.2 < 0.3,

  Ela ni pojedla vejega kosa pite.39. a)

  Ime as v se kun dah MestoMira 14,3 1.Olga 14,7 2.Jana 14,9 3.Dana 15,3 4.Nevenka 15,9 5.

  b)Ime as v se kun dah MestoRoman 28,6 1.Pavel 28,8 2.Dane 29 3.Marjan 29,3 4.Rok 29,8 5.

  c)

  40. a) 5.63 < 5.64 b) 5.63 5.63 5.63 < 5.65 5.63 5.53 5.63 < 5.66 5.63 5.43 5.63 < 5.67 5.63 5.33 5.63 < 5.68 5.63 5.23 5.63 < 5.69 5.63 5.13 5.63 5.03

 • 21

  41. a) 28.456 28 145.73 146 10.9 11 69.33 69b) 28.456 30 145.73 150 10.9 10 69.33 70

  42. 0.45 in 0.5, 3.3 in 3.275, 13.59 in 13.6, 8.72 in 8.8, 55.29 in 55.3, 1.072 in 1.1

  43. a) 4b) 5c) 7) 8

  44. a) 7,3b) 7,29c) 7,293) 7,3

  45. 21,11 EUR = 21 EUR145,90 EUR = 146 EUR77,45 EUR = 77 EUR

  46. a) 4,95 5,0 b) 11,895 11,90 0,99 1,0 0,997 1,00

  47. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

  48. a) 9,69 9,7 in 9,63 9,6 Ker je 9,6 < 9,7, bi e vedno lahko trdili, da je

  dosegel rekord.b) e bi pri teku na 100 m zaokroili na celi del,

  bi zelo teko razvrstili tekmovalce po doseenem rezultatu, saj bi bilo veliko asov enakih.

  c) Svetovni rekord je dosegel leta 2009, tekel je 9,58 s.

  Setevanje in odtevanje decimalnih tevil1. a) 0,3

  b) 0,8c) 0,75) 0,55d) 0,345

  2. a) 2, 6.3, 2.6, 6.4b) 0.67, 9.22, 1.2, 4.2c) 0.1, 0.09, 2, 3.6

  3. a) 0.8, 0.9, 1 0.99, 1, 1.01 1.5, 1.9, 2.3b) 0.56, 0.66, 0.76 0.4, 0.7, 1.3 0.91, 0.94, 1

  4. a)

  Se te va nec 1 10 0,45Se te va nec 0,8 7,5 0,05Vsota 1,8 17,5 0,5

  b)

  Zmanjevanec 1 10 0,45Setevanec 0,8 7,5 0,05Razlika 0,2 2,5 0,4

  5. a) 26,821b) 2050,944c) 99,459

  6. a) Ocena: 953, vsota: 945,378b) Ocena: 36, vsota: 36,268c) Ocena: 14, vsota: 14,0995

  7. a) Ocena: 10, razlika: 12,314 12,3b) Ocena: 240, razlika: 244,958 245,0c) Ocena: 0, razlika: 0,297 0,3

  8. 0,244 0,235 = 0,0099. a) V treh mesecih je padlo 13,2 cm padavin.

  b) V aprilu je padlo za 2,1 cm ve padavin kot v marcu.

  c) Enota nam pove, za koliko se dvigne gladina vode.10. a) 2.5, 3.833

  b) 16.92, 23.68c) 27.42, 28.03

  11. a) 3b) 8c) 1

  12. a) Dolino lahko izraunamo stranici c. Meri 1,6 dm.b) o = 6,4 dm

  13. a) Priteti moramo tevilo 68,55.b) Odteti moramo 32,7.

 • 22

  14. a)+ 0,3 4,91 0,006

  2,8 3,1 7,71 2,80618,05 18,35 22,96 18,056

  b) 0,3 4,91 0,006

  2,8 2,5 / 2,79418,05 17,75 13,14 18,044

  15. a) 0 h 0,0 km 0,0 km 44 km1 h 6,5 km 4,5 km 33 km2 h 13,0 km 9,0 km 22 km3 h 19,5 km 13,5 km 11 km4 h 26,0 km 18,0 km 0 km5 h / / /

  b) Po dveh urah hoje sta med seboj oddaljena za 22 km.

  c) Sreata se po tirih urah.16. a) 87,373

  b) 1,567c) 0,679) 0,4d) 0,533e) 0,33

  17. a) 1 0,543 = 0,457b) 0,34 + (4,44 2,22) = 2,56c) (739,03 40,37) + (5 + 0,999) = 704,659

  18. a) 765,45b) 88,76c) 47,243

  19. a) 0,93b) 0,198c) 0,89

  20. a) Starost [letih] 1 2 3 4Dolina [m] 0,7 1,2 1,5 1,9

  b) V tretjem letu je zrasel 0,3 m.c) Ne, saj njegova rast ni enakomerna, zato bi bile

  napovedi netone.21. a) (B)

  b) (D)22. Blago tehta 288 kilogramov.23. (A) Upotevati moramo e voznika.24.

  a 0,125 3 6,5 0 0,312,03 a 11,905 9,03 5,53 12,03 11,73

  25. a) 55,99 + 38 : 2 + 18,50 = 93,49 Za evlje s popustom (A) je plaala 93,49 .b) 55,99 + 38 = 93,99 Za evlje s popustom (B) je plaala 93,99 .c) Za Milo je ugodneji popust (A).

  Mnoenje in deljenje decimalnih tevil1. 7.5, 6750, 30992. a) 36.8, 0.73, 7770

  b) 8.9, 430, 300 000c) 4017, 9400, 30

  3. /4.

  10 100 10000,043 0,43 4,3 435,3 53 530 5300

  : 10 100 100056,13 5,613 0,5613 0,05613243 24,3 2,34 0,234

  5. 4,236 + 0,4236 = 4,6596 4,66; 8 0,08 = 7,92 7,96. Polna katlica tehta 750 g. 7. Ena kocka tehta 0,39 dag. 8. a) Za 1 km poti porabi 0,085 l bencina,

  za 10 km pa 0,85 l.b) Prevozi lahko 1000 km.

  9. a) > b) = c) <

  10. Na polici je e 22,5 kg kave. 11. 10 dag sira stane 1 evro.12.

  Prostornina mleka

  1 hl 1 l 1 dl 1 cl

  Masa mleka 103,4 kg 1,035 kg 0,1035 kg 0,0135 kg

  13. Lestev je dolga 4,75 metra.14. a)

  0,425 0,04254,25 10 : 100

  0,003 0,3 0,003 100 : 100

  200,22 002 0002002 1000 : 10 000

  b)

  4030 4034,030,403 10 1000 : 10

  4,82 0,48248,2 0,0482 10 : 1000 10

  15. 3,6 7,21,20,2

  6 3 2

  4 4010,5 2 4 10

  0,6 5,40,120,04 3 5 9

  3,5 00,50,25 2 7 0

  a)

  b)

  c)

  )

  16. 0.24, 0.1, 2.40.016, 0.36, 0.06

 • 23

  17. a) 17,52b) 1,752 c) 17,52) 0,1752

  18. Produkt Rezultat produkta8,9 1,7 15,1335,5 33,33 1183,2150,7 8,47 5,929

  19. a) 0.45 0.5, 0.0522 0.1b) 0.912 1, 52.572 53

  20. a) > b) < c) < ) >

  21. Voda Sol1 l 0,028 kg100 l 2,8 kg500 l 14 kg2500 l 70 kg

  22.

  a) 1,6 dmb) 0,16 dm2

  23. 4,3 2,8 = 12,045,6 20,3 = 113,680,23 0,5 = 0,1150,23 7,9 = 1,8170,12 0, 4 = 0,048

  24. Za bencin bi morali plaati 45,90 evra.25. Prepeljati mora e 7,5 t premoga.26. a) V steklenicah je 219,75 l kisa.

  b) V sodu je ostalo 5,25 l kisa.27. Porabila je 21,9 dm lepilnega traku.28. a)

  Prut 1 kg 5 kg 4,5 kg 0,3 kgZnesek 22,18 110,90 99,81 6,65

  29. as 1 min 15 min 1,5 min 0,5 mint. obratov 10,5 157,5 15,75 5,25

  30. (A)31. a) Preleti 2101 meter.

  b) Preleti 126 kilometrov.32. Do ole ima 255 metrov.

  33. Dan tevilo ur ZasluekPonedeljek 4 18 Torek 4,5 20,25 Sreda 8 36 etrtek 10 45 Petek 5,5 24,75 Sobota 2,5 11,25

  a) V tem tednu je delal 34,5 ur.b) Zasluil je 155,25 .c) Najve je zasluil v petek, 24,75 .) Najmanj je zasluil v soboto in sicer 11,25 .

  34. Vrnili so ji 23,03 evra.35. a) 47,7

  b) 34,2c) 5,75) 0,86d) 2871e) 53,55f) 0,04g) 15,7h) 2,67Geslo: Vse je prav.

  36. a) 0,73 2 + (3,65 0,56) = 4,55b) (0,1 0,01 0,001) 2,5 = 0,2225c) 5 0,08 + (5,08 + 8,05) = 13,53

  37. a) Cena za vsak kilometer poti je 1,40 .b) Za 1 k m dolgo vonjo plaamo 3,40 .c)

  Razdalja Cena4 km 7,60 5 km 9,00

  ) Za 12 km dolgo pot plaamo 18,80 .38. a) 1.1 b) 2.2 c) 3.3

  0.1 0.2 0.4 3.06 1.11 4.01

  39. 15,9 : 3 = 5,320,1 : 3 = 6,78,1 : 9 = 0,953,9 : 7 = 7,7167,46 : 6 = 27,91270,84 : 4 = 67,71

  40. 9,081 : 9 = 1,0090,111 : 3 = 0,0370,019 : 19 = 0,0018,32 : 16 = 0,5279,65 : 18 = 4,425132,6 : 12 = 11,05

  41. (A)42. (A)43. (C)44. (A)45. Raztegne se za 0,8 milimetra.46. To tevilo je 42,16.

 • 24

  47. 6,4 : 0,16 = 402,4 : 4 = 0,61 : 0,05 = 204 : 0,2 = 203,6 : 0,6 = 60,07 : 0,1 = 0,73 : 0,3 = 100,4 : 5 = 0,0812 : 5 = 2,41,92 : 4,8 = 0,4

  48. 14,285 14,30,141 0,10,571 0,60,363 0,4

  49 a) V desetih mesecih je podarila 25 .b) Prispevke daje e 17 mesecev.c)

  as 3 meseci 6 mesecev 36 mesecev

  Znesek 7,50 15 90

  50. 59 : 10 = 5,978,4 : 8 = 9,84,8 0,2 = 0,960,001 1000 = 10,154 : 0,22 = 0,73,2 : 8 = 0,4

  51. Pri akcijski ceni stane zgoenka 6,25 in je za 5,75 ceneja kot v redni prodaji.

  52. S popustom je kilogram moke ceneji le za 1 cent, torej popust ni posebej ugoden.

  53. Potrebujemo 7,2 l barve.54. a) V vsaki koarici je 0,95 kg jagod.

  b) Koarica jagod stane 3,61 55. a) Vrt je irok 5,9 metra.

  b) (C)56. V vseh treh primerih dobimo enak rezultat: 0,4.57. Kupila je 9 litrov mleka.58. a) Agencija je za najem avtobusa zahtevala

  382,50 evra.b) Vsak je prispeval za 3,45 ve.

  59. 1

  1 12

  6

  13

  3 84

  35

  5 0

  60. V dveh urah napolni 12 000 steklenic.61. a) Ugodneja je druga ponudba.

  b) Druga ponudba je e vedno ugodneja.c) Prevoziti bi morali 933 km.

  62. a)+ 27,87

  687,5 715,3728,986 56,860,0357 27,91

  b) 28,78

  727,77 698,999400,4 9371,6223 606 23 577,22

  c) 0,07

  918,2 64,2786 086 6026,0212,09 0,85

  ): 39,8

  2,3084 0,064612,422 115,8923 606 593,12

  63. Zloili smo 80 listov.64.

  as Pot zvo ka4,8 se kun de 1584 me trov1 se kun da 330 m1,5 se kun de 495 m2,5 se kun de 825 m0,5 mi nu te 9900 m

  65. a) Za nabiranje nektarja porabi na dan od 5 ur do 7,5 ur. Prinese od 200 mg do 300 mg nektarja.b) V svojem ivljenju prinese ebela 2,6 g nektarja.c) ebelja druina prinese okoli 26 kg medu.

 • 25

  Me ri mo1. /2. a) 130 cm, 0.4 m, 0.5 dm

  b) 140 mm, 500 cm, 0.02 dmc) 1.5 cm, 3.14 m, 0.012 km) 45 cm, 1350 cm, 60 m

  3. Dolini se razlikujeta za 5 cm.4. Dalj a pa li ca meri 23 cen ti me trov.5. 400 mm = 40 cm, 60 mm = 6 cm, 9 mm = 0.9 cm,

  4 m = 400 cm, 2.4 m = 240 cm, 0.37 m = 37 cm6.

  800 cm 480 cm 5 km 0,65 km8 m 0 dm 0 cm 4 m 8 dm 0 cm 5 km 000 m 0 km 650 m8 m 4,8 m 5000 m 650 m

  7. 6 km, 8.4 km, 0.12 km8. a) 0.2 m 0.07 m 0.072 m

  0.086 m 0.12 m 0.53 m 0.143 m 1000 m 400 m 593 m 2049 m 7170 mb) 35 cm, 7.2 cm, 80 cm, 62.4 cm, 0.8 cm, 20.4 cmc) 500 mm, 72 mm, 320 mm, 85 mm, 460 mm,

  120 mm9. Pre te i mora e 400 me trov.10. 90 mm, 0.09 m, 1 dm11. a) 9.1 cm

  b) 25.4 cm12. 9 dm 3 cm, 7 dm 7 cm, 30 m13.

  102 mm

  14. a) 1.9 km, 0.5 km, 1 km, 0.85 km, 0.6 kmb) Prva pot: 2.4 km Druga pot: 2.45 kmc) Prva pot je kraja za 50 m.

  15. a) 83 dmb) 413 cmc) 467 cm

  16. /17. a) 1 kg slad kor ja je 1000 g slad kor ja.

  b) 0.5 t pre mo ga je 500 kg pre mo ga.c) 3 kg ka me nja je ena ko kot 3 kg list ja. ) 20 dag sira je 200 g sira.d) 0,001 kg ze le ne ga a ja je 1 g tega a ja.

  18. Po ilj ka va bil teh ta 5.4 ki lo gra ma.19. 75 dag malin, 22.5 dag slad kor ja, 7.5 dag ma sla,

  17.5 dag moke, 5 dag slad kor ja za po si pa nje20. 5000 g, 78 g, 907 dag, 2017 kg21 Teta Klara tehta 80 kg.22. a) 310 g, 45000 g, 1 dag, 7 kg, 50.1 dag

  b) 0.9 dag, 500.3 dag, 2.7 t, 0.47 kg, 0.039 tc) 21 g, 125 dag, 35 g, 3006 kg, 0.185 kg) 9 g, 0.1 g, 9700 mg, 308 mg, 0.039 kg

  23. a) va gon drvb) 6001 kgc) /

  24 Polne katle tehtajo skupaj 162,4 kg.25. Tone teh ta 63,8 ki lo gra ma.26. a) 355 dag < 5,32 kg < 5 kg 470 g

  b) 520 dag < 6308 g < 0,052 tc) 1 t 67 kg < 1077 kg < 1,76 t

  27. a) 50 dagb) 99 dagc) 0 dag

  28. a) 990 kgb) 900 kgc) 545 kg

  29. a) 2 kg b) 5540 kg c) 2.383 kg

  30. (C)31. 0,75 kg, 58 dag31. V mar me la do so pre de la li 100 ki lo gra mov bre skev.33. Da, saj bi poskus lahko naredilo 120 uencev.34. (B)35. a) Za jo gur te je pla al 3,60 .

  b) Vr ni li so mu 1 evro in 40 cen tov.36. 3,87 , 386 , 383 , 378 , 368 , 338 , 288 ,

  188 37. Cena o ma stra je naj ni ja v drugem pa ke tu.38. Da, imel je do volj de nar ja. Os ta lo mu je e 8 cen tov.39. Kilogram pomaran stane 1,49 .40. a) 91,30 EUR

  b) 1,01 EUR41. a)

  b) Pred zaetkom namenskega varevanja je imela 18,50 .

  c) Vsak mesec poloi 6,50 .) Po enem letu bo imela 96,50 .

  42. Znesek pred izletom Znesek po izletu

  8,70 10,80 12,50 25 1,40 5,50 10 19,30

  Andrej x xBeti x xCirila x xrt x x

  43. a) Plo i na ma le ga kva dra ta meri 1 cm2.b) Na re za ti bi mo ral e 85 kva drat kov.

  44. a) Plo i na lika A je 334 cm2, lika B je 3 12 cm

  2, lika C je 4 cm2, lika je 3 12 cm

  2, lika D je 4 cm2 in lika E je 3 cm2.b) Lik E.c) Lika B in ter lika C in D.

 • 26

  45. a) 10b) 100c) 100 ) 0,01d) 1 km

  46. 700 cm2, 2200 cm2, 13 cm2, 5 cm2, 4.02 cm2, 0.11 cm2

  47. 16.22 cm2, 0.54 a, 13.05 ha, 8.2 km2, 630 m2, 509 dm2, 870 m2, 580 ha

  48. 9.14 dm2 = 914 cm2, 550 a = 5.5 ha, 55 dm2 = 0.55 m2, 914 m2 = 9 a 14 m2

  49. a) 12 ha > 12 a > 12 m2 > 12 dm2

  b) 150 a > 0.09 ha > 700 m2 > 4.3 a50. 1.56 dm2, 2.76 m2, 0.54 a, 0.12 a, 0.06 ha, 1.35 km2

  51. a) Plo i na r ke E je 1440 mm2.b) r ka je vi so ka 64 mm.

  52. a) As fal ti ra li bodo 40 000 m2 ste ze.b) (B)

  53. Obini se razlikujeta za 5800 ha.54. Evropa meri 10 149 253 km2. Najveja celina je Azija

  in je priblino tirikrat veja.55. Ugodneja je prva ponudba.56. 30 dl ali 300 cl, 502 l, 2.4 dl, 5 l, 10.8 dl, 0.09 hl 0.03 hl,

  5.02 hl, 240 ml, 500 cl ali 50 dl, 108 cl, 9000 ml57. a) V obeh po so dah je 20 l te ko i ne.

  b) Ne, ker je v obeh po so dah skupaj na tan ko 15 hl vode.

  58. Na pol ni mo lah ko 920 ste kle nic.59. a) 0,07 dl < 70 cl < 7 l < 0,7 hl

  b) 0,05 l < 3 dl < 320 ml < 0,5 l60. a) Voda je kapljala 100 minut.

  b) Voda bi kapljala 50 000 minut ali priblino 833 ur.61. Stisniti mora najmanj 28 pomaran.62. a) V lonec bi natoil tekoino iz obeh kozarcev.

  b) Iz vejega kozarca bi pretoil tekoino v manji kozarec, kar ostane zlijem v lonec.

  c) V lonec nalijem tekoino iz vejega kozarca ter dvakrat iz manjega.

  63. a) 120 min, 30 min, 303 minb) 15 s, 720 s, 137 sc) 72 h, 53 h, 168 h

  64. a) 3 dni 12 h, 1 dan 13 h, 4 dni 4 hb) 5 h, 12 h, 20 h

  65. /66. 1. fe bruar bo na sre do.67. Po i va 9 h 30 min.68. Vo zil bo 8 h 35 min.69. a) Gle dal bi 19 h 25 min.

  b) Gle dal je 1 h 43 min.70. a) Pri pe ljal je ob 9.18.

  b) Vo zil je 2 h 33 min.71. Oe je star 35 let, sin pa 5 let.72. a) Po ra bil je 0.96 hek to li tra vode.

  b) Po ra bil je 9.60 hek to li tra vode.c) Po ra bil je14.40 hek to li tra vode.

  73. /

  Obseg in ploina1. Vsi trije liki imajo obseg 12 enot.2. 10, 11; 1 kocko manj3. Najmanji obseg ima lik B.4. a) a = 2,3 cm, o = 9,2 cm

  b) a = 1,5 cm, o = 7,5 cmc) a = 1,5 cm, o = 9 cm

  5. Dolina vrvice: A: 7.8 cm, B: 8 cm, C: 7.7 cmObseg: A: 7.8 cm, B: 8 cm, C: 7.7 cm

  6. Prevozil je priblino 70 km.7. a) o = 41,7 m

  b) o = 21,4 dmc) o = 18,94 km

  8. ()9.

  Enak obseg imajo: A, B in F, C in E ter D in G.10. a) 76 mm, 36 mm

  b) Dol i ni se raz li ku je ta za 40 mi li me trov.c) o = 224 mm

  11. a) a = 3.3 m, b = 6.2 m, o = 19 mb) a = 1.3 km, o = 5,2 km

  12.

  (B)13. a) o = 13,4 cm

  b) o = 8,4 mc) o = 12,2 dm

  14. o = 22 cm

  o = 18 cm

  o = 38 cm

 • 27

  15. a) lik A: o = 10 cm, lik B: o = 9 cm, lik C: o = 9 cmb)

  o = 8 cm o = 9 cm o = 8 cm16.

  1 P R A V O K O T N I K2 A B L O N O

  3 S T R A N I C E4 S E T E J E M O

  5 O G L I E6 S K L A D N O S T

  7 I R I N O8 L I K9 K V A D R A T

  Geslo: Obseg lika17. ()18. (C) in (D)19. a) Luka potrebuje najmanj 6,5 m ice.

  b) Ne, Maja ima vsaj 1 dm prekratko ico.20. Ploina vseh likov so enake. Merijo 5 cm2.21. A 10, B 16, D 20

  Lika C ne more popolnoma prekriti.22. a) pravokotnik

  a = 3.7 cm, b = 1.5 cm, p = 5.55 cm2

  b) kvadrat a = 2.5 cm, p = 6.25 cm2

  23. a) p = 104,4 m2

  b) p = 22,09 dm2

  24. a) Obsega se razlikujeta za 6 cm.b) Ploini se razlikujeta za 4 cm2.

  25. (B) in ()26. a) Kvadrat ima ploino 26,01 cm2.

  b) Kvadrat ima obseg 4 m.27. Mizar bo prebarval priblino 3 m2 (p = 303,4 dm2).28.

  Dol i na a iri na b Ob seg o Ploi na pPra vo kot nik A 1,2 m 7 dm 38 dm 84 dm2

  Pra vo kot nik B 6 cm 8 cm 28 cm 48 cm2

  Pra vo kot nik C 0,9 cm 3,1 cm 8 cm 2,79 cm2

  29. a) Potrebovala bi 20 desk.b) (D)

  Enabe in neenabe1. I, IO, I, IO, IO2. (B)3. a) y = 3, p = 6, m = 11, x = 8, t = 23

  b) m = 7, n = 0, x = 3, y = 0, t = 3c) n = 1, m = 1, a = 1, b = 0

  4. x = 2.5 = 2 12 , y = 8, t = 42x = 106, z = 47.7, y = 40

  5. a) x = 4b) a = 1,8c) x = 13

  6. 4 x + 2 = 18, x = 45 y 2 = 13, y = 3t 2 2 = 2, t = 24 (y 2) = 20, y = 7(t + 2) 7 = 14, t = 02 (m 5) 1 = 1, m = 6

  7. Hruka tehta 250 g.8. a) x + 3 = 8, x = 5

  b) 3 x + 12 = 18, x = 2c) x + 4 = 2 x + 1, x = 3

  9. a) t 21 = 33; t = 54b) 1,8 x = 5,4 + 3,6; x = 5c) (12 8) + y = 11, y = 7

  10. /11. 15 0,2 1 = 2

  10 2 4 = 2Da. tevilo 0,2 je reitev enabe.

  12. Reitev enabe je tevilo 2.13. Levi del druge palice meri 16,5 cm.14. x + 6 = 18

  Danes je star 12 let.15. a) 5,6 + 12,3 + a = 27,3; a = 9,4

  b) Stranica a meri 9,4 cm.16. Reitev enabe je tevilo 8.17. a) Teklo je x + 1 ljudi.

  b) Skupaj bodo pretekli (x + 1) 100 m.c) Teklo je 24 uencev.

  18. x = 25, y = 4, a = 70, m = 10, b = 5619. (B)20. Pavla ima lahko 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali 9 zapestnic.21. (A)22. a) m = 0 ali 1 ali 2 ali 3 ali 4

  b) t = 0 ali 1 ali 2 ali 3 ali 4c) x = 7 ali 8 ali 9 ali

  23. a) (D)b) (C)

  24. To sta tevili 0 in 1.25. a) Zamislila si je tevilo 13.

  b) Zamislila si je tevila 15, 16, 17, 18, 19. 26. a) Ni takega naravnega tevila.

  b) Izjava velja za tevilo 11.c) Izjava velja za tevila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 • 28

  27. a)x 2 x + 1 > 9 DA/NE3 7 > 9 NE4 9 > 9 NE5 11 > 9 DA6 13 > 9 DA7 15 > 9 DA8 17 > 9 DA

  To so tevila 5 ali 6 ali 7 ali 8. To so na primer tevila 10 ali 20 ali 25 ali Dana neenaba ima neskonno mnogo reitev.b)

  m 5 m 5 DA/NE0 0 5 DA1 5 5 DA2 10 5 NE3 15 5 NE4 20 5 NE5 25 5 NE

  To sta tevili 0 ali 1.28. To so tevila na primer 11.1, 11.08, 11.34, 11.5,

  11.546 29. To pomeni, da ez most lahko prepeljemo tovor,

  ki ima 40 ton ali manj. 30. a) t 0, t = 0, 1, 2

  b) y 9, y = 0 ali 1 ali 2 ali 3 ali 4 ali 5 ali 6 ali 7 ali 8 ali 9

  c) 8 + x < 15, x = 0 ali 1 ali 2 ali 3 ali 4 ali 5 ali 6) y : 4 5, y = 20 ali 16 ali 12 ali 8 ali 4 ali 0

  31. To so tevila 2, 4 in 6.32. a) h = 0 ali 1 ali 3

  b) t = 5 ali 7c) m = 0 ali 1 ali 3

  Povrina in prostornina1.

  2. (B)3. a)

  b)

  c) Dve ploskvi merita po 5,76 cm2, dve po 2.16 cm2 in dve po 3.84 cm2.

  ) P = 23,52 cm2

  4. a) P = 360 dm2

  b) P = 403,44 cm2

  c) P = 199,4 dm2

  5. Prebarval bo 90 dm2 lesa.6. a)

  b) P = 11,76 cm2

  7. P = 102 cm2

 • 29

  8. a) Da.b) 100 dm2

  c) 1m9. Poloil je 925 ploic.10. a) Dolina je dalja za 7,5 cm.

  b) (A), (C)11. Vc < Va < Vb < V12. Prostornina zabojev ni enaka, ker so viine zabojev

  razline. Najvejo prostornino ima zaboj z najvejo viino.

  13. Vedro ni dovolj veliko.14. Mira je napolnila katlo s 6 kockami.15. V3 > V2 > V4 > V116. /17. a) dm3

  b) m3

  c) cm3

  ) cm3

  18. /19. Kupil je 3 m3 mivke, 500 dm3 desk za obrobo

  in 10 m2 ponjave.20. Kocka z robom 1 dm ima prostornino 1 dm3. Ker je

  1 m3 = 1000 dm3, lahko v 1 m3 naloimo 1000 kock s prostornino 1 dm3.

  21. a) 5288 dm3, 12 dm3, 34 000 dm3, 19 568 dm3

  b) 4000 cm3, 33 454 cm3, 9 cm3, 453 cm3

  c) 34 000 mm3, 52 000 mm3, 2399 mm3, 16 400 mm3

  ) 219.024 cm3, 30 cm3, 1 dm3, 9008 cm3

  22. 2 dm3 25cm3 = 2.025dm3 = 2025cm3

  1.02 m3 = 1 020 dm3 = 1 m3 20 dm3

  221 000 mm3 = 0.221 dm3 = 221 cm3

  2250 cm3 = 2 dm3 250 cm3 = 2.25 dm3

  23. Tri napake.24. 4,5 m3 > 4 m3 50 dm3

  23 cm3 < 0,23 dm3

  12,5 mm3 < 12 cm3 500 mm3 1 m3 99 cm3 > 10 099 cm3

  56 dm3 = 0,056 m3

  250 cm3 = 14 dm3

  25. kubinih metrih, kubinih decimetrih26. a) 2079 dm3, 5.2 dm3, 423 dm3, 63 004 dm3

  b) 236 dm3, 4040 dm3, 8300 dm3, 10 dm3 27. a) 2388 cm3, 24 dm3, 60 dm3, 44 500 cm3

  b) 9010 mm3, 343 cm3, 8200 mm3, 30 dm3

  28. Kovaevi porabijo najve 180 m3 vode na leto.29. N, N, P30. V drvarnici je bilo 5 14 m

  3 drv.31. /32. a) 2 l, 0.943 l, 340 l

  b) 1.298 l, 1000 l, 3.298 l33. a) 24 dm3, 2.5 dm3, 39.098 dm3

  b) 204 dm3, 1.07 dm3, 0.3 dm3

  34. 2 l 4 dl = 240 cl2,04 l = 0,0204 hl5 dm3 45 cm3 = 5,45 l3,9 m3 = 39 hl9823 cl = 98 dm3 230 cm3

  35. a) V kozarcu je priblino 6000 kapljic vode.b) ajna lika dri 5 cm3 tekoine.

  36. a) 45.3 l, 503 dm3, 0.532 m3, 23 070 cm3, 1 200 050 cm3

  b) 9.231 l, 4.53 hl, 0.094 hl, 2.014 l, 5 dl37. Ne, v umivalniku bo 22.1 liter vode.38. Da, v petih zabojih je 150 litrov olja.39. a) Kocka ima prostornini 5 dm3.

  b) Prazna bo v desetih minutah.40.

  41. a) Prostornina je 20 cm3, povrina je 58 cm2.b) Prostornina je 40 cm3, povrina je 76 cm2. Prostornina drugega kvadra je 2-krat veja

  od prostornine prvega.42. a) Rob kocke meri 3 cm.

  b)

  c) Prostornini teles sta enaki.43. a) V = 840 cm3, P = 568 cm2

  b) V = 40 dm3, P = 76 dm2

  c) V = 8000 cm3, P = 2400 cm2

  44. a) Viina kvadra je 4,5 dm.b) Prostornina kocke bo 216 cm3.

  45. Prostornina ladijskega zabojnika meri 32,712 m3.46. V = 5616 cm3

  47. a) Porabila je 96 kock.b) V korito lahko nasuje 84 litrov zemlje.

  48. Evi bo ostalo e 6 dm2 papirja.49. To je 6 m3 granita.50. a) Enako prostornino imajo kvadri A, in D, E.

  b) Kvadra in E imata enako povrino.51. a) Povrina katlice je 216 cm2.

  b) Prostornina katlice meri 288 cm3. 52. Prostornino ogice za golf izmerimo z menzuro

  in vodo.53. Prostornina kamna meri 200 ml (200 cm3).

 • 30

  Obdelava podatkov1. a) Prihodek je bil najveji 2. leto, najmanji pa 4. leto.

  b) Razlika je 11 000 evrov.c) Skupni prihodek je 168 000 evrov.

  2.

  3. a) Najve so nateli rac mlakaric, najmanj pa velikih bobnaric.b)

  Vrsta ptic tevilo

  Ponirek 82

  Velika bobnarica 7

  Siva aplja 75

  Bela torklja 61

  Raca mlakarica 107

  Reni galeb 15

  c) Najprimerneji bi bil piktogram.)

  4.

  5. a) Simon je najveji del epnine porabil za telefonsko kartico, enaka delea za darilo in ostalo, nato za kino, manj za revijo, najmanj pa za sladkarije.b) Za darilo je porabil manj kot za kino in revijo

  skupaj.c) Za telefonsko kartico je porabil okrog 18 evrov.

  6. a) Ve padavin je padlo v letu 2012. Ta podatek velja za vse meteoroloke postaje v Sloveniji.b) Najveja razlika med koliino padavin v letu 2011

  in 2012 je bila v Bovcu, najmanja pa v Postojni.c) Ne, iz podatka, da je bila v Bovcu izmerjena

  najveja koliina padavin ne moremo sklepati, da je bilo v Bovcu najve deevnih dni.

  ) Prikazan je vrstini diagram.7. Oblee se lahko na 90 razlinih nainov.

  8. Uenec tevilo kosilAnja Ajdovec 7Tina Arne 20iga Bajuk 20Samo Erjavec 5Tanja Frantar 17Primo Gorenc 16Gregor Majdi 3Tadeja Mohori 1Simona Nastran 20Tajda Porenta 20Blaka Rahne 16Barbara Rupar 20Rok Varel 3Darjan Vonta 20Sanja Zaletel 20Toma ibert 15Gaja ibert 18

  b) Maja je v oli kosilo 17 uencev 6. b razreda.c) Za kosila so skupaj plaali 421,75 evra.

  9.

  10. a)

  Prva predstava Druga predstava Tretja predstava130 170 250

  b)

  tev

  ilo o

  bisk

  oval

  cev

  11. /12. Sestavimo lahko 30 razlinih malic.13. a)

  Koarka Odbojka Tenis Badminton12 24 6 6

  b) Pri skupinskem portu je sodelovalo 36 uencev.

 • 31

  14. a)Kovanci tevilo kovancev2 evra 151 evro 3450 centov 720 centov 2110 centov 95 centov 51 cent 3

  b) Maa je prihranila 72 evrov in 88 centov.15. a)

  Masa (kg)Mama 56Oe 82Marko 42Manja 34

  c) Najteji je oe, najlaja pa Manja.) Razlika med najvejo in najmanjo maso je 48 kg.d)

  16. a) Enosobno: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto Dvosobno: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto Trisobno: Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto tirisobno: Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto Pet in vesobno: Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Celje Ne, vrstni red je enak samo za eno- in dvosobna stanovanja.b)

  Mestno obmoje 1 sobno 2 sobno 3 sobno 4 sobno 5 in ve sobnoCelje 3000 6000 5000 2000 2000Kranj 3000 5000 4000 2000 2000Ljubljana 26000 37000 32000 15000 13000Maribor 11000 17000 12000 6000 5000Novo mesto 1000 3000 2000 1000 2000

 • Matematika za 6. razred osnovne ole

  Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

  KOCKAKOCKA6 66 Matematika za 6. razred osnovne oleKOCKA

  MATEMATIKA ZA OS-KOCKA 6-naslovnica.indd 1 8/19/13 12:44 PM

  Reitve

  Delovni zvezek

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice