klasicizam u evropskoj književnosti

Upload: izet

Post on 02-Mar-2018

278 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  1/33

  JU UNIVERZITET U TUZLIFILOZOFSKI FAKULTETBOSANSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Knjievna djela, opusi, poetike II

  Klasicizam u europskoj knjievnosti

  MENTOR: ST!ENTI:

  pro"#dr# $zra %erla&evi' $lmedina Re(i'

  Minela )uli'

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  2/33

  UVOD

  Klasicizam je bio knjievni pravac koji se poeo formirati jo u vrijeme

  renesanse, a dostigao je svoj puni procvat u Francuskoj, Njemakoj, Engleskoj i Rusiji

  tokom 17 i 1! vijeka, da bi u prvim desetlje"ima 1# vijeka jo uvijek ustrajao u nekim

  knjievnostima u vidupseudoklasici$ma%lanog klasici$ma&

  Klasicizam je umjetniki pravac, koji je nastao u Francuskoj na kraljevskom

  dvoru '(ralja sunca' )uja *+odakle se proirio -rva fa$a se na$ivabarokni klasici$am

  $bog upotrebe barokni. elemenata u njemu /vo se doba svrstava jo u barokno doba

  -osle njega dola$i rokokokoji se odvra"a do neke mjere od klasici$ma Novi nastupklasici$ma je donijela Francuska revolucija 0injenica je da se od 1! vijeka moglo

  oekivati jedno revolucionarno vrijeme i francuska je buroa$ija bila u svom

  progresivnom kretanju, vidimo kako ona ima svoje drutvene politike ciljeve i miljenje

  koje je kao i miljenje antike ideologije prualo graanstvu slobode 2jelokupna

  umjetnost i rimska i grkapostala je ideal umjetnosti buroa$ije

  Ljepota se ne nalazi u prirodi ve su je stvorili Grci.

  3mjetnici su trebali da $adovolje tenju buroa$ije u antikom, rimskom i grkom

  svetu 4akove se ideje rasprostiru po cjelojEvropi

  (lasici$am se trudi da se odvoji od baroka i rokokoa i da postane umjereniji i

  jednostavniji 3 dobaNapoleona 5onapartase na$iva empirkoji je preu$imao elemente

  i$ antike grke i renesanse i davao je naglaske na ra$um i ra$umljivost u stvaranju 3

  njemu se smatra da se pojedinac mora podvrgavati drutvu (lasici$am je u najve"em

  $ama.u u doda apsolutistiki. monar.ijau Evropi -ridravali su se klasine formekoja

  je bila inspirisana u$orima i$ antike (arakteri$irao se filo$ofskim ra$matranjima o

  idealima i o istinama, ljepoti i ljubavi kao i tenjom vjernog saobraavanja ra$ni.

  karakterni. crta ovjeka %.eroj, lopov,prevarant&, ve" kakvi god da su (lasici$mom se

  6

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Knji%C5%BEevnosthttp://bs.wikipedia.org/wiki/Renesansahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Francuskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dkahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Engleskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Rusijahttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudoklasicizam&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D1%83%D1%98_XIVhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/18._%D0%B2%D0%B5%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1http://bs.wikipedia.org/wiki/Knji%C5%BEevnosthttp://bs.wikipedia.org/wiki/Renesansahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Francuskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dkahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Engleskahttp://bs.wikipedia.org/wiki/Rusijahttp://bs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudoklasicizam&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D1%83%D1%98_XIVhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/18._%D0%B2%D0%B5%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  3/33

  u francuskoj i engleskoj literaturi na$iva neoklasici$am (lasici$am se ra$vija u prvoj

  polovini 1# vijekaa u narodnim sredinama i mnogo kasnije

  Knjievnost je gajila stroga estetska pravila, traila je tanosti i razumljivost

  kao i jasno"i, te podvlai vanost i $naaj intelekta, nei$bjenost drutvenog reda i dri se

  vrsti. moralnihprincipa /dobrava vladavinu i mo" vladara

  -riroda je bila jako bitna, ali prvo je trebalo urediti je, osloboditi od svega to bi je

  inilo ne tako posebnom, ideali$ovati je, a onda je prika$ati a ra$liku od baroka, u

  klasici$mu nije dovoljna genijalnost, ve" i $nanje a klasici$am su tipini i saloni koji se

  pojavljuju i koji formiraju miljenja a nikle su i akademije koje su gajili je$ik i preci$nost

  forme

  )iterarna forma se dijeli na8

  visoka 9 epovi, ode,.imne,tragedije

  niska 9 komedije,bajke

  srednja 9 elegije, satirei didaktiki spisi

  :

  http://sr.wikipedia.org/sr-el/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BBhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%BFhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BAhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BBhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%BFhttp://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  4/33

  KLA!"!#A$ U %U&O'KO( K)(!*%V)O+!

  ;lavne odlike klasici$ma su8

  9 pokret u knjievnosti koji traje od sredine 17 do polovice 1! st

  9 ra$vija se u okviru filo$ofije racionali$ma 9 velia ra$um

  9 u$or klasicista su antiki pisci

  9 kult forme 9 savrenstvo stila

  9 djela su moralna, pouna i u$viena

  9 teoratiar klasici$ma 9 Nikolov 5oilerao

  9 predstavnici su -ierre 2orneille,

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  5/33

  -isac klasici$ma i prosvjetiteljstva i otac francuske tragedije godio se 1?@?

  godine u Rouenu u Normandiji kao sedmo djete u skromnoj graanskoj obitelji koja se

  u$digla vre"i pravne i druge slube Akolovao se kod isusovaca, gdje u$ vjersku stje"e i

  knjievnu kulturu /d 1?66 do 1?6> godine studira pravo i postaje odvjetnik, no kako je

  bio srameljiv i pla. nije se bavio tim poslom ;odine 1?6# i$la$i mu prvo djelo 9

  komedija =elita, a kra"e je vrijeme bio i lan 3druenja petorice, grupe dramatiara koju

  je oformio kardinal Ric.elieu -ostigavi $avidan uspije. njegova daljna djela bila su vrlo

  po$nata i esto i$voena te se on definitivno seli u -ari$, ali oko 1?>: poinje opadanje,

  dekadansa, koja i$ godine u godinu biva sve oitija te naposljetku 2orneille naputa

  ka$alite Nakon stanke od nekoliko godina ponovno se daje na posao, ali doivljavasamo sporadine uspje.e 4jei se bavi prevoenjem naboni. djela i anali$ama svoji.

  komada koje i$la$e kao predgovori velikom i$danju 1??@ 4u su objavljene tri

  2orneilleove rasprave o tragediji uop"e =lada slava novi. pisaca gura ga sve vie u

  po$adinu Roeni provincijalac, ovjek koji nije nimalo promu"uran nego nespretan i

  nesiguran u drutvu, ali ponosan i samosvjestan 9 2orneille se ponovno povlai u svoj

  $aviaj, gdje "e svoje poslijednje godine provesti gotovo u bijedi =ada su odjeci o

  njegovom siromatvu romantino obojeni i pomalo legendarni, nema sumnje da je trpio

  oskudicu -ri.odi njegovi. drama nikada nisu bili veliki, a imao je na leima i brojnu

  familiju 3$ to je mirovina koju mu je odobrio )uj *+ bila pla"ana dosta neuredno, dok

  na koncu nije sasvim i$ostala pa je valjani 5oileau i$ra$io spremnost da se u korist

  2orneillea odrekne svoje Nato je pravda ispravljena, ali tek nekoliko dana prije

  pjesnikove smrti godine 1?!>

  )jeova djela-

  (arijeru pisca $apoeo je finim drutvenokarakternim komedijama, od koji. je

  najinteresantnija /5=BNB %)Cillusion, 1?:?&, a najslavnija )BDB2 %)e menteur,

  1?>:&, dok mu je prvo djelo =E)+4B %1?6#& )aac je raen po panjolskom u$oru8

  Blarconova 3=N

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  6/33

  samostalno djelo, kao i ;oldoni koji se 9 u *+++ stolje"u piu"i svog 53;+BRGB

  %)aca& 9 nada.nuo 2orneilleom /d velikog broja tragedija kojima je stekao slavu neke

  su i danas na repertoaru, a itaju se i ue po kolama Njegova remek 9 djela nastala su u

  ra$mjerno kratkom vremenskom ra$boblju eriju otvara 2+G %1?:?& kojem se

  prigovaralo da ne potuje aristotelovu poetiku, to je inae vrlina klasici$ma -ouen tim

  iskustvom 2orneille pie H/RB2+@& i 2+NB %2inna, 1?>1&, te

  -/)+1 9 >:& i stvara prototip francuske klasicistike trabedije, ali

  nijednom od nji. nije dosegao uspije. 2+GB -oslijednje mu je djelo -ERB4R+B

  %-ert.arite& koje ga je ra$oaralo svojim loim uspije.om, te je bilo nei$ravan u$rok

  njegova naputanja ka$alita Nakon toga preveo je par naboni. djela i napisao nekoliko

  anali$a svoji. djela 1??@ i$daje tri svoje rasprave o tragediji uop"e

  O djelu "id-

  Radnja drame 2id odvija se u evilji Grama ima inova Rije 2id na

  =aurskom, prema 2orneilleu $nai gospodar 2id je nastao 1?:?, a na po$ornici se

  pojavljuje 1?:7 godine 3$or $a 2ida piscu je bila drama 2idova mladost ;3+))ENB

  GB 2B4RB o panjolskom narodnom junaku 2idu 4rajna popularnost drame lei u

  $anosnoj strasti mladi. ljubavnika Himene i Rodriga )jubav, ast, dunost i lojalnost supokretai nji.ova ivota Giscipliranim upravljanjem svoji. osje"aja i ra$borito"u svog

  odgoja uspijeva im da $adovolje svaku od ti. vrlina -remda sam sebi u ovome djelu

  dopustio vie slobode nego u ikojem drugom svojem djelu %tragediji&, ono vrijedi jo

  uvijek kao najljepe kod oni. kojima nije do krajnje strogi. pravila

  3 2idu su $adovoljena i dva velika $a.tjeva to i. Bristotel stavlja na savrene tragedije8

  'Fabula mora istovremeno biti vjerojatna i nuna' 4i su $a.tjevi $adovoljeni ovdje ak i

  jae i plemenitije nego u posebnim primjerima to i. donosi taj filo$of

  -ravilo 'trojnog jedinstva' iska$ivalo je da radnja u tragediji nude jedinstvena, to jest be$

  digresije i epi$odni. uloga koje odvlae panju s glavnog predmete %jedinstvo radnje&

  =jesto $bivanja je trebalo biti jedno npr javni trg, dvorana u palai, pred .ramom, i nije

  se smjelo mijenjati %jedinstvo mjesta&J konano, vrijeme trajanja nije smijelo prije"i 6>,

  ?

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  7/33

  odnosno 16 sati %jedinstvo vremena& va ta ogranienja vrijede $a tragediju koja je

  'visoki anr', a ne ukljuuje komediju 9 'niski anr'

  vi likovi su junaci plemenita srca i due, i svima im se moramo diviti /p"enito,

  moemo re"i da u svijetu 2orneillea ne postoje podlaci i slabi"i, postoje samo udovita

  ljudske prirode, utjelovljenja ambicije ponosa i patrioti$ma

  Vrsta djela-

  (lasicistika tragedija1%tragikomedija&

  +ema-

  /prenost osje"aja i ra$uma, strasti i dunosti ;rade"i svoje djelo na motivu

  sukoba i$meu dunosti i ljubavi, 2orneille je svojim suvremenicima progovorio o

  vrijednosti rtve, o kultu volje i o asti, koja je mjera svake vrijednosti -rva velika drama

  francuskog klasici$ma i$a$vala je brojne polemike i rasprave, no publika je tragediju

  odlino primila pa je u to vrijeme nastala u$reica ')ijep kao 2id'

  adraj-

  Himena ra$govara sa Elvirom o svojoj ljubavi prema don Rodrigu a to vrijeme

  su ra$govarali grof ;orma$ 9 Himenin otac i don Giego 9 Rodrigov otac o ljubavi Himene

  i Rodriga Gon Giego nagovara grofa da pri.vati Rodriga kao $eta odnosno da se oeni

  njegovom k"erkom ;rof mu govori kako njegov sin mora $asluiti Himeninu ruku te da

  mora biti savren u gotovo svemu8 ja.anju, bitkamaK Gon Giego porie grofovu

  .rabrost, te mu grof prijeti kako "e tu besramnost platiti te ga pljusne ;rof se eli boriti

  1(lasicistika tragedija mora biti pisana u sti.ovima, nje$in stil je nuno u$vien, karakteri su plemeniti, akompo$icija odreena ra$vojem u pet inova a.tjeva se osim toga potivanje naela jedinstva radnjemjesta i vremena, a strogo je propisano to se dolikuje prika$ivanju na sceni %K&Francuska je klasicistika drama u cjelini racionalna, jer trai jasno"u i$loeni. ideja i strogo ra$umskumotivaciju, didaktina, jer eli pouiti gledatelja i u nekoj mjeri moralistika, jer osuuje $lo i porok, a.vali vrline i pobjedu dunosti nad stra"u

  7

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  8/33

  no don Giego ne moe jer je prestar Gon Giego po$iva sina Rodriga u pomo" da ga

  osveti $bog sramote koju mu je nanio grof Gon Rodrigo ra$milja o tome to da uini8

  Bko ubije grofa i$gubiti "e Himeninu ljubav, no ako ga ne ubije i$gubiti "e obiteljsku

  ast /dluuje ubiti grofa jer mu je otac uvrijeen, te smatra je ast vanija od ljubavi

  ;rof ra$govara sa don Brijom te mu govori kako je svjestan to je uinio te da je stvar

  otila predaleko Gon Brija govori kako nji.ov kralj ne eli borbe, te govori grofu kako

  mu je obrana slaba No, grof govori kako mu je svejedno to "e kralj uiniti, te da ni

  neposlunost nije toliki $loin ako brani svoju ast Gon Brija eli pomo"i grofu kako bi

  donio pravilnu odluku ;rof govori da ne eli ponienja te da "e i"i u borbu sa Rodrigom

  kako ni on ne bi i$gubio svoju ast ;rof i don Rodrigo susre"u se na trgu, kako bi se

  obraunali to se tie pitanja asti Rodrigo ponosno govori kako dvoboj ne"e dugo trajat,

  no s druge strane je svjestan koliko je grof dobar maevalac jer je dotad bio nepobijeena to vrijeme +nfantkinja i Himena govore o tome kako u toj bici $a Himenu nema

  pobjednikaJ jer ako pobijedi otac ona gubi svoju veliku ljubav, no ako pobijedi Rodrigo

  ona gubi svojeg voljenog oca 4akoer govore i o tome kako je on premlad $a tu borbu,

  no da ipak ima i$gleda $bog svoje velike .rabrosti Gon Blonso donosi vijest kako je grof

  poraen, te govori kralju kako mu Himena dola$i traiti pravdu (ralj joj govori da ma

  koliko god volio i potovao njenog oca, ne moe nita uiniti jer joj je otac kanjen $bog

  onoga to je uinio don Giegu Gon Rodrigo dola$i do Himenine ku"e, gdje je bila samo

  Elvira koja mu govori da je se kloni, te kako ga nije sram do"i u njenu ku"u nakon to joj

  je ubio oca /n govori kako je doao po osudu te da mu ne $amjera, jer to to je uinio,

  uinio je kako bi obranio oevu ast Himena dola$i doma i ra$govara sa Elvirom jer ne

  $na to da radi ;ovori joj kako i dalje voli Rodriga usprkos tome to joj je ubio oca

  4askoer joj govori kako "e i ona sada slijediti svoju ast, te "e traiti njegovu smrt ma

  koliko ju to boljelo -ojavio se Rodrigo te joj predaje ma kojim je ubio njenog oca a to

  vrijeme joj govori da ga ubije, te da se on ne"e opirati nje$inoj odluci ;ovori joj da mu

  je ao to je morao ubiti njenog oca, no da bi to uinio opet da obrani oevu ast kako ne

  bi ostao kukavica Rodrigo ju uporno moli da ga ubije kako bi ona obranila svoju ast, no

  ona mu govori da jednostavno ne moe jer ga ne mr$i Himena mu govori, poto ga nema

  srca ubiti, da "e ga ubiti netko drugi u nje$ino ime Rodrigo joj govori kako to ne"e biti

  isto te da ona to mora uiniti sama Rodrigo dola$i do svog oca koji mu govori kako je

  !

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  9/33

  ponosan na njega to mu je vratio ast Rodrigo mu govori da mu nije ao to je to uinio,

  jer je to ipak uinio $a svoga oca, no da je unato tomu i$gubio enu koju najvie voli

  /tac mu govori da je to pravedno, jer ena ima mnogo, ali ast je samo jedna Rodrigo

  govori svome ocu kako eli da ga Himena ubije, no on se ne slae s tim, te ga alje u boj

  protiv =aura Elvira dobije vijest kako je Rodrigova vojska potukla =aursku vojsku, i

  Rodrigo se kao voa vojske proslavio Himena ne moe vjerovati, te se nala$i u dilemi

  to da sada radi8 Ga li da se raduje to je Rodrigo spasio domovinu i $aboravi na oca, ili

  da jednostavno $aboravi na domovinu i osvrne se na $loin uinjen nad njenim ocem

  Himena problijedi, te joj dola$i +nfantkinja u pomo" /na govori kako nije dola ublaiti

  Himeninu bol nego je njenim su$ama dola pridruiti i svoje, no Himena joj govori kako

  njene su$e nisu radosnice, te kako joj je Rodrigo tim podvigom nanio jo vie tuge 5e$

  ob$ira na to koliko ga svi .valili Himena je odluna te i ona stavlja pitanje asti ispredljubavi i govori joj kako "e be$ ob$ira na sve traiti njegovu glavu +nfantkinja joj govori

  da ipak ra$misli o tome jer sada kada je junak, ele"i nje$inu propast, eljela bi propast

  sviju u domovini 4akoer joj govori kako "e njegova ka$na donekle biti neu$vra"ena

  ljubav Himene Gon Rodrigo dola$i kod kralja, te ga kralj .vali kako je spasio svoj narod

  od dumana, te se toliko doka$ao u bici da su ga pro$vali 2idom 9 to $nai gospodarJ pa

  "e od tada i nositi taj naslov Gon Rodrigo to skromno pri.va"a i govori kako je to bila

  njegova dunost $a domovinu i kralja (ralj mu govori kako je spasio dravu, te time

  skinuo svu krivnju sa sebe, te da to god Himena kae kralj "e biti na njegovoj strani

  Himena dola$i kod kralja traiti pravdu (ralj je $nao da je Himena prije voljela Rodriga,

  no eli se uvjeriti dali ga i sada voli te joj govori kako je Rodrigo mrtav Himena

  problijedi i pada u nesvijest, te je time kralj uvjeren u nje$inu ljubav (asnije joj pri$na

  svoju la te joj govori kako je Rodrigo iv te da ju i dalje nei$mjerno voli

  Himena opravdava svoju nesvjesticu, i be$ ob$ira na to trai Rodrigovu smrt -oto

  Himena ne moe sama i$vriti pravdu, govori kralju da cijelom puku kae kako "e onaj

  koji pobijedi Rodriga u dvoboju dobiti nje$inu ruku Gon anc.o se ponudi Himeni kao

  nje$in borac a Himena mu obe"a biti enom (ralj odredi borbu sutra, no ponosni

  Rodrigov otac govori kako je Rodrigo spreman boriti se ve" danas (ralj govori kako

  nitko ne"e prisustvovati dvoboju osim don Brija koji "e biti sudac Rodrigo govori

  Himeni kako u dvoboju ne"e ni podignuti ma, jer ako njegova voljena eli njegovu smrt

  #

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  10/33

  to "e i dobiti 4akoer govori kako "e u dvoboju umjesto anc.a $amiljati Himenu kako

  ostvaruje pravdu Himena mu govori da u dvoboj ode, ako ve" ne eli ivjeti, braniti

  svoju ast +nfantkinja $a to vrijeme tuguje jer joj )eonora govori kako Rodrigo nikad

  ne"e biti nje$in jer i ako pobijedi morati "e se oeniti Himenom druge strane Himena

  nema to i$gubiti jer ako anc.o pobijedi, osvetila je ocaJ no ako pobijedi Rodrigo dobila

  je voljenog mukarca (asnije pri$naje Elviri kako bi vie voljela da pobijedi Rodrigo

  Gon anc.o dola$i do Himene sa krvavim maem ime Himena pretpostavlja da je

  Rodrigo ubijen, odnosno da ga je don anc.o ubio i$a lea, pa ga proglaava kukavicom

  4om reakcijom je ponovo doka$ala koliko voli Rodriga (asnije od kralja sa$naje da je

  Rodrigo ipak pobjednik, te da ra$log to je anc.o iv, je taj to ga je Rodrigo ra$oruao i

  rekao kako bi prije ostavio borbu be$ is.oda nego prolio krv Himeninog borca Rodrigo

  nakon boja odla$i pred Himenu i govori joj ako smatra da pravda jo nije i$vrena, to setie nje$inog oca, kako "e $a pokoru uiniti sve, te da ako ga i dalje eli ubiti neka i$voli

  Himena mu oprata i govori kako ne eli ubiti junaka koji je toliko dobrog donio

  domovini (ralj govori Himeni kako ju je osvojio kao ponosni junak, te potuju"i nje$inu

  elju, priekat "e godinu da prevlada svoj pla, a Rodrigo "e $a to vrijeme ponosno

  pobjeivati u bitkama protiv =aura poput pravog junaka Na kraju kralj govori Rodrigu

  kako je Himenino srce ve" sada njegovo te da u$ pomo" vremena, maa i vladara nastoji

  umiriti nje$inu savjest

  Analiza li,ova-

  +ako se radnja odvija u *+ stolje"u, karakteri su tipini $a apsolutiku monar.iju

  rednjovjekovni sadraj nita ne umanjuje aktualnost lica i nji.ova ponaanja Gon Giego

  predstavlja vjernog podanika ija je .rabrost simbol vjernosti monar.u Gon ;orma$ je

  jo neukro"eni feudalac s kojim se ne moe raunati i kojega upropatava gordost

  +nfantkinja pradstavlja prevlast volje i ra$uma nad strastima i slui kao primjer svim

  enskim lanovima dinastije, svojim dostojanstvenim svladavanjem svi. osje"aja koji bi

  mogli naruiti nje$in ugled Gon Fernando je tip plemenitog, strogog i mudrog vladara

  4aj lik "e 2orneille u tragadiji '2inna' ra$viti da jedinstvene veliine Rodrigova

  mladost, njegova .rabrost i neposrednost, njegov takt prema ljudima i odanost domovini

  1@

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  11/33

  stvorili su i$ njega tip mladi"a koji je kro$ stolje"a sluio kao u$or francuskoj omladini,

  kao ve$a i$meu generacija i kao nacionalni ideal

  /imena

  ;lavni enski lik u djelu trastveno $aljubljena u Rodriga Himena je lik, kao i

  Rodrigo, odgajana u strogoj obiteljskoj atmosferi +ako je ljubav velika, ubojstvo oca

  name"e joj dunost osvete 3 to doba dobiva se utisak, da mladi nemaju pravo na obine

  ljudske slabosti, ve" prevladavaju dunost, krepost, odanost i lojalnost koji su na prvom

  mjestu (od ovi. mladi. ljudi pobjeuje i dunost i lojalnost ("i grofa ;orma$ova

  -roivljava dva specifina ra$doblja na poetku i na kraju drame8 na poetku nema to $a

  dobiti jer joj se bore otac i ljubav ivotaJ dok na kraju drame nema to i$gubiti jer u

  sluaju pobjede don anc.a uspjela je osvetiti oca, a u sluaju pobjede don Rodriga

  dobila je ljubav svog ivota

  Uzvi0enost /imenini1 osjeaja-

  Himena koju nje$ina dunost sili da trai smrt svojega dragoga i koja ujedno

  strepi da "e biti usliana poka$uje strast ivlje i vatrenije od svega to moe da bude

  i$meu mua i ene, majke i sina, brata i sestre elika krepost kao i vrlina kojoj ona

  ostavlja svu svoju snagu da bi je jo slavnije pobijedila, predstavlja neto ganutljivije,

  u$vienije i drae od prosjene dobrote sklone da padne u slabost, pa ak i u $loin /na

  ipak toliko voli Rodriga da to ne moe sakriti pred drugima

  2A13 poledajte ,ralju4 U nesvjesticu pada4

  'rosudite tu lju5av po 5oli 0to ju zada.&azot,riva nam tajnu ta njena mu,a nijema.

  &odria ona lju5i3 tu sumnje vi0e nema.2

  3$vienost odnosa Rodriga i Himene i ra$log preranog sretnog $avretka8

  11

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  12/33

  3 nastavku imamo daljnje ra$matranje neobinog i jedinstvenog odnosa don Rodriga i

  Himene /sje"aju"i da je to slaba toka komada, 2orneille se brani $bog mogu"eg

  sretnog $avretka i pravda se ovako8

  +stina je, tu se treba $adovoljiti time da Rodrigo bude i$bavljen i$ smrtne

  opasnosti a da ne bude gurnut u enidbu s Himenom -ovijesno je to tako i to se publici u

  ono vrijeme svialoJ naoj dananjoj publici to se, meutim, $acijelo ne bi svidjelo ato

  mi je to muno gledati kako Himena daje svoj pristanak kod panjolskog pisca premda on

  u svojoj komediji daje vremenski raspon tri godine Ga ne $apadnem u pruturjeje s

  povije"u, drao sam da moram nabaciti koju misao, ali s nei$vjeno"u u pogledu

  djelovanja8 samo sam tako mogao uskladiti $a.tjeve po$ornice s povijesnom istinom

  Don 6ernando

  -rvi kastilski kralj vaki nespora$um eli rijeiti na to mirniji nain -ravedan

  kralj, velik domoljub

  Don Dieo

  Gon Rodrigov otac eoma dri do asti, nakon dobivene uvrede eli se pravednoosvetiti -oto je prestar u pomo" po$iva sina -onosan svojim sinom, uvjeren da je i da

  "e postati veliki ratnik

  Don anc1o

  aljubljen u Himenu, te je po tom pitanju kadar sve uiniti, ak i i$gubiti ivot

  Don &odrio 7 "id

  2id L arapski ajjid L gospodar velikan

  16

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  13/33

  ;lavni lik djela in Gon Giega, legendarni panjolski srednjovjekovni junak -o

  podrijetlu je plemi" Rodrigova mladost, njegova .rabrost i neposrednost, njegov takt

  prema ljudima i odanost domovini stvorili su i$ njega tip mladi"a koji je kro$ stolje"a

  sluio kao u$or francuskoj omladini, kao ve$a i$meu generacija i kao nacionalni ideal

  /n je vjeran i smion, u$vien, vrst i .rabar trastveno voli Himenu 4o do$najemo u

  ovome citatu8

  2'ootovu te crte3 0to &odriov li, tvore

  O uzvi0enom3 8vrstom i 1ra5rom muu z5ore

  O domu ,oji dade toli,e 5orce vrle3

  Gdije lovor 9 vjenav djeca pri porodu ve rle

  ! ocu mu je ne,ad svu 1ra5rost svijet priznavaoDo, 5ija0e jo0 u snazi3 on 5ija0e 8udo pravo

  ! na5ori na 8elu 9 sve urezana djela

  Do,azuju t,o 5ije0e taj 8ovje, srca smijela.

  Vrline iste rese3 ja mislim i &odria:2

  eoma astan ovjek, koji takoer i$abire ast prije ljubavi eliki ratnik i domoljub 4u

  vidimo osobine klasici$maJ lik ima u$viene, ali nadasve ljudske osje"aje koji ga ra$diru,

  ali uvijek po klasicistikoj s.emi pobjeuju osije"aji dunosti i asti ve se to oituje u

  Rodrigovome monologu na kraju prvoga ina, gdje on ra$milja ak i samoubojstvu

  Gro; Gormaz

  Himenin otac 0ovjek veoma burna temperamenta $bog ega biva ubijen 0astan

  borac i ratnik 5rian otac koji svojoj k"eri eli samo najbolje

  1:

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  14/33

  (ean &acine

  Jean Racine%66 prosinca 1?:#9 61 travnja1?##&, francuski dramatiar, jedan

  od 'velike trojice' 17 stolje"a uFrancuskoj%ostala dva su=olierei 2orneille& -isao je

  uglavnom tragedije, a potkraj ivota i jednu komediju

  Rodio se u )a FertM9=ilon, ostao je be$ roditelja s tri godine i klasino obra$ovanje

  ljuba$nosti je primio od svoje bake =aturirao je u -ort9RoIalu, kr"anskoj ustanovi koja

  je imala velik utjecaj na njegove suvremenike, ukljuuju"i i 5laisea -ascala /ekivalo se

  da "e studirati teologiju, ali se posvetio ka$alitui preselio se u-ari$Njegova prve dvije

  tragedije, Thbaide%1??>& i Alexandre%1??&, su imale klasine teme, ali su ve" bile

  kontrover$ne, napadaju"i optube da $agauje umove svoje publike Nastavio je stragedijom Andromaque%Bndroma.a,1??7& u kojoj pie o Bndroma.i, Hektorovoj

  udovici, i nje$inoj sudbini nakon 4rojanskog rata Gotada je stekao mnoge neprijatelje,

  ukljuuju"i -ierrea 2orneillea i njegovog brata 4.omasa Gramatiari su se esto

  natjecali piu"i ra$liite ver$ije iste teme8 na primjer, =ic.el le 2lerc je napisao

  Iphignie%+fgeniju& iste godine kad i Racine %1?7>&J

  http://hr.wikipedia.org/wiki/22._prosincahttp://hr.wikipedia.org/wiki/1639http://hr.wikipedia.org/wiki/21._travnjahttp://hr.wikipedia.org/wiki/1699http://hr.wikipedia.org/wiki/17._stolje%C4%87ehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Francuskahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Molierehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Corneillehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Tragedijahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Komedijahttp://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Fert%C3%A9-Milon&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Port-Royalu&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascalhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Teologijahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Kazali%C5%A1tehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Parizhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Tragedijahttp://hr.wikipedia.org/wiki/1664http://hr.wikipedia.org/wiki/1665http://hr.wikipedia.org/wiki/1667http://hr.wikipedia.org/wiki/Andromahahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Hektorhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Trojanski_rathttp://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_le_Clerc&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ifgenija&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/wiki/1674.http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Pradon&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/wiki/22._prosincahttp://hr.wikipedia.org/wiki/1639http://hr.wikipedia.org/wiki/21._travnjahttp://hr.wikipedia.org/wiki/1699http://hr.wikipedia.org/wiki/17._stolje%C4%87ehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Francuskahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Molierehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Corneillehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Tragedijahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Komedijahttp://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Fert%C3%A9-Milon&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Port-Royalu&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascalhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Teologijahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Kazali%C5%A1tehttp://hr.wikipedia.org/wiki/Parizhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Tragedijahttp://hr.wikipedia.org/wiki/1664http://hr.wikipedia.org/wiki/1665http://hr.wikipedia.org/wiki/1667http://hr.wikipedia.org/wiki/Andromahahttp://hr.wikipedia.org/wiki/Hektorhttp://hr.wikipedia.org/wiki/Trojanski_rathttp://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_le_Clerc&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ifgenija&action=edit&redlink=1http://hr.wikipedia.org/wiki/1674.http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Pradon&action=edit&redlink=1
 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  15/33

  Phedre %Fedru& kad i Racine %1?77& 3spje. -radonova djela je u$rokovao prekid

  Racineovog dramskog rada

  +pak, incident, $bog kojeg je Racine otiao i$ javnog ivota, je imao $aplet skandalom na

  sudu 1?7# 3 to vrijeme se oenio (ad se vratio ka$alitu, na $a.tjev =adame de

  =aintenon, ljubavnice )uja *+, napisao je moralne prie Esther%1?!#& i

  Athalie%1?#1&, obje temeljane na staro$avjetnim priama, a i$vedene su pred uenicima

  kole aint92Ir

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  16/33

  nji.ov brani vor kida i da nje$ina ljubav ne"e biti $loin Bricija pita Himenu na koji

  nain je 4e$ej umro, a ona odgovara kako ga je preljub stajao ivota +smena govori

  Briciji da je Hipolit $aljubljen u nju Bricija ne vjeruje kako je Hipolit ljubi Hipolit

  dola$i do nje i pri$naje joj svoju ljubav Hipolit se sprema $a put i dola$i Fedra, te mu

  govori kako "e se bojat $a svog sina dok se bude borio Fedra pri$naje Hipolitu svoju

  ljubav, no Hipolit joj govori kako je ona jo u braku sa njegovim ocem Fedra s.va"a to

  radi te mu govori kako ju slobodno moe mr$iti ili ju ak ubiti jer takva osoba jedino

  $asluuje smrt 4eramen je uo vijest kako je 4e$ej ipak iv, te da je stigao tajno u Epir

  Fedra se kaje i govori Enoni kako je uinila neto strano Enona njoj govori kako je

  nje$in mu ipak iv Fedra joj govori kako umire te kako od sramote ne"e mo"i stati pred

  4e$eja, te da i ako mu ne kae nita se ne"e promijeniti 4e$ej dola$i do Fedre, no ona mu

  govori kako nije vrijedna njegovi. dodira Hipolit moli oca da ga otjera od ku"e, a kaoi$liku govori kako eli u.vatiti neman kao to je to uinio on 4e$ej se udi kako njegova

  obitelj sada bjei pred njim, a uspio ju je spasiti od neprijatelja 4e$ej do$naje da je netko

  i$javio ljubav Fedri no ne $na tko, pa pod svaku cijenu eli u.vatiti tog ovjeka koji je

  taknuo njegovu ast 4e$ej na neki nain s.va"a kako mu je sin dirnuo u ast, te mu

  govori kako je besraman, te se pita kako Fedra nije $nala ka$niti tu drskost Enona govori

  4e$eju kako si je $bog toga Fedra gotovo odu$ela ivot, te da ju je ona spasila Hipolit

  dola$i do oca, no ovaj ga vrijea, prokllinje, proglaava ga i$dajicom, te ga tjera od sebe

  prije nego to ga ubije Hipolit ne moe vjerovat da ga Fedra tui $a ljubav prema njoj,

  kada $na da je ona ta koja je i$javila ljubav Hipolit govori kako je on $aljubljen u

  Briciju, a ne u Fedru, no 4e$ej mu ne vjeruje (asnije 4e$ej sam sebi pri$naje kako i dalje

  voli svog sina, te da $bog toga to je uinio jako pati Fedra dola$i do 4e$eja i moli ga da

  ne ubija Hipolita /vaj odgovara kako to nije ni .tio uiniti, ali ga je otjerao 4e$ej joj

  govori kako mu je Hipolit pri$nao ljubav prema Briciji, no Fedra pati $bog toga i ne

  moe vjerovati Fedra optuuje Enonu kako je ona kriva $a sve ovo jer ju je sprijeila

  kada se .tjela ubiti Hipolit ra$govara sa Bricijom, pri$navaju si svoje osje"aje i na kraju

  se dogovore kako "e pobje"i $ajedno -anopa upo$orava kralja kako bi se Fedra mogla

  ubiti 4akoer govori kako se Enona, nakon to ju je Fedra otjerala od sebe, bacila sa

  litice i tako poginula Nakon to je to uo, 4e$ej moli nebesa da ne uslie njegova

  proklinjanja, jer bi se veliko $lo moglo dogoditi njegovoj obitelji 4e$ej dola$i do

  1?

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  17/33

  4eramena koji mu govori da mu je sin mrtav 3mro je tako da su ga prega$ili uplaeni

  konji nakon to su vidjeli morsku neman Fedra pri$naje 4e$eju kako je ona prva i$javila

  svoje osje"aje Hipolitu, te da joj nije ostalo jo mnogo vremena jer je popila otrov koji je

  u Btenu donijela =edeja 4e$ej jako pati i eli umrijeti sa njom /dla$i do tijela svoga

  sina i kaje se to ga je prokleo i protjerao, te eli da mu se iskae poast kao junaku

  4akoer, kako bi si smirio duu eli da Hipolitova draga postane njegovom k"erkom

  Analiza li,ova-

  6edra

  4e$ejeva ena, k"i =ina i -asifaje -ri$naje ljubav Hipolitu ne misle"i na

  posljedice, te ne mare"i $a asnost svog braka sa 4e$ejom (asnije s.va"aju"i to je

  uinila, sama sebi odu$ima ivot otrovom %(ro$ cijelu radnju drame bila je teko

  bolesna&

  /ipolit

  in 4e$eja i Bntiope, kraljice Bma$onaka Drtva je tragine sudbine Nakon to

  mu otac pomisli kako je $aljubljen u Fedru, protjeran je i proklet aljubljen je u Briciju

  koja mu u$vra"a ljubav 0astan je ovjek Na kraju biva ubijen od uplaeni. konja

  +ezej

  in Egeja, atenskog kralja eliki je borac, te ja kao takav u$or svome sinu Nakon

  to do$na $a lanu ljubav svog sina, proklinje ga i tjera od sebe (asnije se kaje $bog toga

  to je uinio, jer $na da i dalje voli svog sina 4akoer astan ovjek, misle"i kako "e se

  dijelom iskupiti, sinovu ljubav Briciju eli kao k"erku

  17

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  18/33

  (ean9

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  19/33

  B )oversO Puarrel

  (a"iperke

  4.e +maginarI 2uckold

  )jubomorni princ

  Akola $a mueve

  4.e Nuisances

  Akola $a ene

  ersailleska improvi$acija

  -rimorano vjenanje

  -rince$a od Elida

  4artuffe

  Gon

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  20/33

  Umi0ljeni 5olesni,

  3miljeni bolesnik je komedija9balet u : ina (omedija9balet je specifino djelokoje je na granici i$meu opere i drame 5ile su esto prireivane na dvoru )uja *+, u

  raskonom dvorcu ersaillesu (ralj )uj *+ je ak i sam nastupao u nekim spektaklima

  gdje se scenska umjetnost mijeala sa velikim plesovima, lovakim pri$orima,

  vatrometima i igrama na vodi /vo djelo spada u ra$doblje europskog klasici$ma, koje

  traje cijelo 17 st i javlja se u Francuskoj 4o se stolje"e u povijesti knjievnosti i

  civili$acije esto jo na$iva velikim 4ada je Francuska dominirala Europom jako"u

  svoje vanjske politike te utjecajima u umjetnosti i knjievnosti

  $jesto radnje--ari$

  Vrijeme radnje- rijeme radnje nije na$naeno, ali je vjerojatno 17 stolje"e

  +ema-

  4ema ovog djela je ivot Qumiljenog bolesnika koji $a sebe misli da je veoma

  bolestan -ostaje ovisan o doktorima i o supru$i koji mu ne govore njegovo stvarno stanje

  nego i$ njega nastoje i$vu"i to vie novca

  Krat,i sadraj-

  3 poetku vidimo glavnog lika Brgana kako sreuje raune s ljekarnicima i

  doktorima te $braja potroeni novac koji je potroio na velik broj ra$liiti. lijekova

  Brgan ima enu i dvije k"eri i$ prvoga braka Bngeliue je dovoljno stara $a udaju, te je

  ve" nala momka $a kojeg otac ne $na /djednom ju otac po$ove te joj rekne da joj je

  naao supruga /na se poveselila misle"i da je to nje$ina ljubav Bli nisu mislili na istu

  osobu Bragan, koji misli da je jako bolestan, eli ju udati $a lijenikova sina koji studira

  6@

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  21/33

  medicinu kako bi u obitelji mogao imati lijenika koji bi se $a njega stalno brinuo

  5eline, Braganova ena, eli Bngeliue poslati u samostan, ali se pokorava muu 3

  svakom pri$oru Bragan i$javljuje ljubav 5eline, a ona mu u$vra"a Bragan, umislivi da

  mu smrtna ura otkucava, sastavlja oporuku a oporuku 5eline ne eli uti, i kae8

  ?! ja 5i1 po0la za vama u ro5 da vam do,aem ,a,o vas njeno volim@.

  Bragan joj eli ostaviti sav imetak, ali mu to $akon onemogu"uje (od prijedloga da

  5eline prije njegove smrti u$me sav novac i mjenice i$ njegove sobe 5eline se u$ruja

  rekavi da nita od toga ne eli, ali ju je ipak $animalo koliko su ti i$nosi veliki lukinja

  4oinette je na Bngeliueinoj strani i spremna joj je pomo"i 4ako odla$i javiti 2leanteu

  %Bngeliuenoj velikoj ljubavi& da Bragan sprema udati Bngeliue 2leante se predstavljakao $amjenik uitelja pjevanja kako bi on i Bngeliue mogli biti $ajedno Bragan nita ne

  sumnja, te po$iva budu"eg $eta i njegova oca na veeru /ni ra$govaraju o Braganovoj

  neobinoj bolesti i nainima i$ljeenja 5eline je primjetila 2leantea koji joj je bio

  sumnjiv (ae to Braganu, koji je potraio mlau k"er )ouison, te mu ona otkriva svu

  istinu 3 posjet Braganu dola$i njegov brat 5eralde 2leante je 5eraldea nagovorio da ga

  predstavi kao momka dostojnog Bngeliue Bragan ne eli uti $a nju nakon skandala

  koji je napravila pred doktorom i odbila mukarca kojeg joj je otac namjenio 4u opet

  vidimo umiljenu bolest Bragana, kada ga je slukinja podsjetila da sa sobom u$me tap,

  jer be$ njega ne moe .odati 4oinette i 5eralde kuju dogovor kako bi uspjeli pomo"i

  Bngeliue 5eralde poinje uvjeravati svog brata da on nije bolestan i da je medicina

  $nanost $a naivne Bragan tu tvrdnju pokuava pobiti, ali 5eralde ima dobre odgovore na

  svako Braganovo pitanje Nakon to je Bragan odbio u$eti klistir doktora -urgona,

  -urgon se jako naljutio i ostavio Bragana 4o je iskoristila slukinje 4oinette te se

  predstavila kao veoma iskusan lijenik i Bragana uvjerila da treba raditi suprotno od

  onoga to su mu njegovi lijenici preporuili 5eralde Braganu govori kako ga njegova

  ena iskortava, a k"er be$uvjetno voli, te ju $bog toga ne smije poslati u samostan

  Bragan u to sumnja, ali pristaje na test 5eralde se sakrio, Bragan je legao na kau i pravi

  se da je mrtav 4oinette tada kae 5eline da joj je suprug umro 5eline ula$i u sobu da se

  uvjeri, te tada naglas govori kako mora to prije u$eti sav novac i mjenice, te kako se

  61

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  22/33

  konano rijeila mua Bragan se digne i vie na 5eline dok ona odla$i +stu su stvar

  napravili kako bi testirali Bngeliue No ona je plakala, jadikovala, jedina briga joj je bila

  to je otac umro dok se na nju ljutioJ bila je potpuno neutjena 0ak je odbacila 2leantea i

  odluila po"i u samostan, prema oevoj posljednjoj elji 0uvi to, Bragan $agrli i poljubi

  svoju k"er, sav sretan to je upo$nao nje$inu pravu narav -ristao je na brak Bngeliue i

  2leantea, pod uvjetom da 2leante postane doktor da bi se mogao brinuti $a Bragana

  2leante je spreman sve obe"ati, no 5eralde je uvjerio svog brata da to nije potrebno, da

  Bragan moe sam postati doktor i tako sam sebe i$ljeiti 5eralde po$ove svoje prijatelje

  koji ine sveani skup kako bi Bragana proglasili lijenikom Bragan be$ ikakve muke i

  sumnje prola$i sve testove i postaje lijenik No, nije $nao da je sve to samo predstava

  kako bi 5eralde uvjerio brata da je lijenik i kako bi Bragan sam sebe

  i$lijeio

  Analiza li,ova-

  Araan

  3miljeni bolesnik am $a sebe misli da mu nema spasa, vjeruje da "e ga oni

  silni ljekovi i$lijeiti Njegova uskogrudnost i preokupacija svojom bole"u ine ganaivnim i sebinim, te ga ljudi iskoritavaju Gok se on Qbori $a ivot, drugi mu samo

  napla"uju svoje usluge i ive raskono na njegov raun, $naju"i da mu nije nita amo ga

  k"er Bngeliue nastoji uvjeriti da je on svoju bolest samo umislio (asnije ga u to

  uvjerava i njegov brat 5eralde Bragan je veoma bogat i vjerojatno plemi"kog podrijetla

  3nato svemu, on je obiteljski ovjek te veoma voli svoje k"eri i enu Ne voli kada mu

  se ljudi suprostavljaju i kada nije u pravu

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  23/33

  Aneli=ue

  Braganova starija k"er eoma cijeni i voli svog oca te mu eli dobro, ali mu se i

  suprostavlja kad je nje$ina sre"a u pitanju aljubljena je u 2leantea /bra$ovana,

  svjesna situacije oca nastoji $adovoljiti i pomo"i mu da s.vati kako je on potpuno $drav

  Louison

  Braganova mlaa k"er eoma je mlada, voli oca i majku jerojatno nije svjesna

  da joj je otac potpuno $drav -otuje roditelje i sestru -ou$dana do odreene granice

  %dok joj otac ne $aprijeti batinama& )ukava i snalaljiva

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  24/33

  Vrijeme radnje:17 st

  Li,ovi-4artuffe, /rgon, Elmire

  Krat,i sadraj-

  4artuffe S varalica, uspijeva se uvu"i u imu"nu obitelj naivnog gospodara koji mu

  daje sve, jer misli da je 4artuffe veliki pobonjak 0itava obitelj pokuava /rgonu

  doka$ati da je 4artuffe varalica, ali /rgon to ne do$voljava, ak ruku svoje k"eri daje

  4artuffeu, a kasnije mu i prepisuje ku"u No meutim Elmire %/rgonova ena& i Gomis

  %njegov sin& skupe dovoljno doka$a da ra$otkriju 4artuffea, ali /rgon ni u to nije

  vjerovao dok ga njegova ena naposljetku ne $amoli da se skrije ispod stola i prislukuje

  ra$govor nje i 4artuffea +$ tog ra$govora /rgon vidi da je 4artuffe obini varalica ali

  prekasno, jer je ku"u ve" prepisao na njega %/statak djela dodan je na inicijativu

  francuskog kralja u ono vrijeme&

  $izantrop

  $jesto radnje- -ari$, 2elimenina ku"a

  Vrijeme radnje- *++ stolje"e

  O djelu-

  Gjelo poput ovog procjenjuje iskrenost ljudski. osje"aja 3 dananjem svijetu gdje se sve

  $asniva na lai, korupciji i novcu moe se vjerovati samo onima i$ iji. usta govori

  iskrenost =oda nam nekad nije lijepo $a nae male nepodoptine ili mane, no na istini

  ovjek i$grauje svoj ivot /no, emu se smijemo u ovom djelu, nije Blcesov $naaj i

  njegova vrlina, nego moda jedino njegova pogreka to nije uvidio da drutveni ivot

  $a.tjeva od svakog ovjeka i$vjesnu do$u kompromisa, vrlina moda pa i treba

  6>

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  25/33

  be$uvjetno da se tuje, ali $a.tjevati je kod svi. ljudi i to kod svi. ljudi u najve"em

  mogu"em stupnju, stvar je nemogu"nosti 4o dovodi do rata sa itavim ljudskim rodom,

  ili do povlaenja i$ drutva i do usamljenosti, $a koju se odluio i Blceste

  Li,ovi-

  Alcelse9 tovatelj 2elimenin

  Philinte9 prijatelj Blcesteov

  Oronte9 tovatelj 2elimenin

  Celimena9 Blsesteova ljubav

  Elijanta9 ku$ina 2elimenina

  Arsunoja9 prijateljica 2elimenina

  Acaste i Clitandre9 marki$i

  asque9 2elimenin sluga

  !u ios9 Blcesteov sluga

  adraj-

  'rvi 8in

  3 prvom inu dola$i do svae i$meu Blcestea i -.ilintea $bog prijateljstva, jer

  jedan smatra da se prijateljstvo sklapa sa svim dobrim ljudima dok Blceste smatra da se

  prijateljstvo mora sklapati korak po korak i da njegovi prijatelji mogu biti samo

  odabranni ljudi 3to dola$i /ronte koji tuje Blcestea i koji mu nudi prijateljstvo, a

  ujedno eli da Blceste uje njgove pjesme i da o njima da svoj sud, na to Blceste

  pristaje Nakon proitani. pjesmi mr$ovoljni Blceste govori da te pjesme nisu $a nita ida se /ronte ostavi pjesnitva Na to /ronte odla$i uvrijeen

  6

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  26/33

  Drui 8in

  Grugi in $apoinje Blcestoim prigovaranjem 2elimeni $bog toga to ona ima

  mnogo udvaraa Nakon toga ona mu odgovara da $a to nije ona

  kriva i nakon toga i$bija svaa pa tako Blcelse govori da se 2elimena mora odluiti

  i$meu njega i marki$a %nje$ini. udvaraa& 3 to dola$e Bcaste i 3itandre te je ispituju o

  ponaanju lanova visokog drutva Na to Blceste prigovara jer smatra da nije lijepo

  i$rugavati tue osobine -o Blcesa dola$i straar no on ne $na $bog ega

  +rei 8in

  Gogovor dva marki$a da "e se jedan drugome maknuti sa puta ako kome od nji.

  2elimena u$vrati ljubav Gola$i Brsinoja, 2elimenina prijateljica koja joj predbacuje to

  ima toliko udvaraa i govori joj to ljudi misle o njoj, ali $apravo je ljubomorna na

  2elimenu $bog nje$ine ljepote i mladosti Na to joj 2elimena vra"a malim 'savjetom' da

  ne stavlja nos gdje mu nije mjesto

  etvrti 8in

  Blceste sav ogoren dola$i kod 2elimene gdje susre"e -.ilintea i Elijantu koji su

  govorili o ljubavi i otkrili da se oni $apravo vole Gok Blceste nosi pismo kao doka$

  2elimenine nevjernosti, 2elimena mu otvoreno pri$naje da ga voli i govori mu da gi mu

  $apravo pri$nala svoju ljubav da je to pismo istina 3 to dola$i Blcesteov sluga koji mu

  govori da moraju bjeati jer "e inae Blceste $avriti u $atvoru, $bog vrijeanja pjesnika

  'eti 8in

  Blcaste priop"ava -.ilinteu da kani oti"i i$ nji.ova drutva, no prije toga eli

  iskuati 2elimeninu ljubav 3 2elemeninu domu susre"u Blceste i /ronte te trae od

  2elimene da se odlui i$meu nji. dvojice 3to stiu dva marki$a i donose 2elimenino

  6?

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  27/33

  pismo u kojem i$ruguje svakog od svoji. udvaraa 4o donekle odbija Blcastea no on jo

  uvjek voli 2elemenu i eli da mu ona postane ena No ona kae da se boji braka i da "e

  u braku s Blcasteom biti osamljena Guboko uvrijeen Blcaste odla$i i govori da vie

  nikada ne eli uti $a 2elimenu

  B,rtac

  $jesto radnje- -ari$

  Li,ovi-

  Harpagon 9 2leanteov i Elisein otac

  Bnselme 9 alereov i =arianein otac

  )a Flec.e 9 2leanteova sluga

  Krat,i sadraj-

  2lMante pri$naje svojoj sestri kako je $aljubljen, te ju moli da ga ne pokuava

  odvratiti od toga Tlise ga upita tko ja ta koju ljubi, a on odgovara da je to prekrasna

  djevojka koja se nedavno doselila po imenu =ariane a to vrijeme Harpagon tjera )a

  FlMc.ea i$ svoje ku"e, koji mu govori da samo eka njegovog sina %2lMante mu je rekao

  da ga eka& Harpagon mu govori neka ga eka na ulici jer mu ne vjeruje i misli kako "e

  ga pokrasti )e FlMc.e ga $afrkava no Harpagon se u$rujava i tjera ga van (asnije

  ra$govara sam sa sobom o tome kako je teko ste"i takav novac kakav on posjeduje, a

  $adrati samo dio potreban $a trokove (asnije dola$e 2lMante i Tlise Harpagon

  pomilja kako su uli njegovo glasno ra$miljanje, no oni su jednostavno ra$miljali otome kako da ga oslove a da ga ne prekinu 2lMante mu govori kako svi $naju da je on

  imu"an ovjek i da raspolae poprilinim imetkom Harpagon govori kako lau oni koji

  to govore i da te glasine ire lupei Harpagon svoju djecu proglaava neprijateljem,

  odnosno sve one koji govore da je on imu"an ;ovori 2lMantu kako besramno troi

  67

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  28/33

  njegov novac na skupu odje"u, no 2lMante je $apravo veoma sretne ruke i ono to dobije

  kockanjem potroi na svoju odje"u Harpagon mu govori kako to ne valja te mu i$govara

  raunicu kojom doka$uje svoju i$nimnu li.varnost Tlise i 2lMante ap"u neto jedno

  drugom, ali Harpagon odma. pretpostavlja kako se dogovaraju oko toga kako "e ga

  pokrasti, no oni jednostavno govore kako ele s njim ra$govarati o enidbi Harpagon im

  govori kako on takoer eli o tome ra$govarati s njima Harpagon im govori kako kako je

  upo$nao mladu djevojku po imenu =ariane Nakon to uje kako se njegov otac eli

  oeniti enom koju on voli pada mu mrak na oi Harpagon govori svojoj k"eri kako je

  2lMantu naao udovicu $a koju "e se udati, a njoj starca gospodina Bnselmu Tlise odbija

  to vjenanje, a Harpagon joj govori kako grijei te kako "e se svi ostali sloiti sa njim, i

  po$iva alMre da odlui umjesto nje alMre ugaa Harpagonu kako bi lake i$ala s njim

  na kraj 4ako Harpagon alMreu daje svoju ulogu %apsolutnu mo" nad Elvirom u odabirupravog mua& 2lMante se susre"e sa )e FlMc.eom radi 1 tisu"a franaka koje mu .itno

  trebaju a to mu je )e FlMc.e predloio metra imona 2lMante ne $na da je s druge

  strane njegov otac Harpagon se eli uvjeriti kako mu novac ide u dobre ruke, no nakon

  to se susretnu ponu vrijeati jedan drugoga usre"u se )e FlMc.e i Frosine, a Frosine

  mu govori kako posreduje u posli"u sa Harpagonom )a FlMc.e mu govori kako moe biti

  sretan ako

  ita i$ njega i$vue jer je najkrtiji ovjek na svijetu Frosine dola$i do Harpagona te mu

  poinje laskati kako i$gleda mlado, da "e dugo ivjeti itd Harpagon ga pita kako

  napreduje njegovo sklapanje braka sa =arianeom Frosine mu govori sve to eli uti8

  kako uasno malo novaca troi na sebe, kako voli starije ljude itd, te joj Harpenon

  prireuje veeru -ostaje sve samouvjereniji jer mu Frosine puni glavu kako dobro

  i$gleda te kako "e se svidjeti =arianei Frosine mu nainje temu kako joj treba novaca no

  Harpagon se odma. uo$bilji Frosine mu povremeno govori kako je lijep i naoit, a

  povremeno ga trai $a vrlo malu svotu novaca -objeuje Harpaganova krtost i on odla$i

  pripremati se $a veeru Harpagon i $a ovako vanu veeru nastoji potroiti to manje

  novaca Ra$govaraju =ariane i Frosine, i =ariane joj pri$naje kako bi radije u$ela onog

  plavokosog mladi"a koji je po.odio u nje$inoj ku"i, nego koga drugog Frosine joj govori

  kako "e mo"i uivati u mladi"ima nakon to Harpagon umre, a da bi se to trebalo

  6!

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  29/33

  dogoditi u sljede"a tri mjeseca Nakon to ga je ugledala, =ariane govori kako je ruan

  Harpagon je upo$naje sa svojim sinom i k"erkom No, kad je ugledala sina, govori kako

  je to taj plavokosi mladi" 2lMante joj govori kako ju ne bi volio imati $a ma"e.u

  =ariane joj govori kako i ona isto misli 2lMante joj udvara, no kasnije govori kako je to

  inio u oevo ime Nakon to su krenuli prema sajmu, 2lMante u$ima oev prsten i

  poklanja ga =arianei u njegovo ime, na to Harpagon burno reagira 2lMante i =ariane

  polako otkrivaju svoje osje"aje jedno drugom, i =ariane mu govori ako uspije uvjeriti

  njegovu majku da "e pri$nati svoje osje"aje $a njega Frosine govori =arianei da mu

  pokua dojaditi svojim eljama te da Harpagon poludi Frosine govori kako im treba neka

  ena koja je dobra glumica kako bi uvjerila Harpagona da je jako bogata i enidbenim

  ugovorom mu darovala cijeli svoj imetak Harpagon sluti da 2lMante i =ariane neto

  mute, no 2lMante ga ubr$o uvjerava kako je to radio u oevo ime Harpagon mu govorikako ipak misli da je prestar $a =arianeu, i da bi mu je dao $a enu, no poto nije

  $aljubljen u nju, brak be$ ljubavi nije dobar 2lMante mu kasnije pri$naje svoju ljubav

  prema =arianei, te da ju silno eli $a enu 2lMante s.va"a kako ga otac vara, te mu

  prijeti da "e sve uiniti kako bi mu je preoteo Harpagon po$iva

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  30/33

  Analiza li,ova-

  /arpaon

  2lMantov i Elisin otac, $aljubljen je u =arianeu, veoma krt starac +ma krinjicu u

  kojoj se nala$i 1@ tisu"a kuda 3 svakome vidi lopova i nikome ne vjeruje, ak ni svojoj

  djeci 5e$ ob$ira gdje i kada uvijek nastoji to manje, ako i ita potroiti Radije bi dao

  neiji ivot nego platio svojim novcem

  "lCante

  Harpagonov sin, totalna suprotnost oca Ato se tie ljubavi nije ga briga $a novac

  aljubljen je u =arianeu i voli je be$uvjetno preman je sve uiniti $a ljubav

  ValCre

  Bnselmov sin aljubljen je u Tlise te se uli$uje Harpagonu kako bi se oenio

  njegovom k"eri eoma je mudar i lukav ovjek

  $ariane

  Bnselmova k"i aljubljena u 2lMantea Nje$ina majka eli da se bogato uda, no

  ona eli istinsku ljubav i nije ju briga $a novac

  :@

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  31/33

  #AKL(UAK

  Pierre Corneilleotac francuske klasicistike tragedije Roen je 1?@?g u Rouenu,

  gdje je 1?!> i umro -isao je komedije i tragedije, ali nakon neuspje.a naputa ka$alite

  te se bavi teorijom knjievnost i pie rasprave Najpo$natija djela 9 komedije8 /bmana,

  )aacJ tragedije8 2id, Horace, 2inna, -olIeucute 2id je njegova najpo$natija tragedija

  3 ovom djelu se velia patrioti$am olja i ra$um vladaju glavnim likovimaJ stavlja

  dunost i ast ispred ljubavi astoji se od inova Jean Racineroen je 1?#: a umro

  je1?## -ie tragedije8 Bndroma.a, 5ritanik, +figenija, Fedra Fedra je njegovo najitanije

  i najpo$natije djelo Moliere njave"i francuski komediograf -ravo ime mu je

 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  32/33

  L!+%&A+U&A

  1 -ovijest svjetske knjievnosti %u osam knjiga&J urednitvo )+5ER, agreb Suredio iktor Dmega

  6 0+4BN(B $a 6 ra$red te.niki. i srednji. struni. kola U Bmira Gibri" 4u$la8

  5osanska rije, 6@@

  : VVVlektiraorg

  > VVVgoogleba

  VVVVikipediaorg

  :6

  http://www.lektira.org/http://www.google.ba/http://www.wikipedia.org/http://www.lektira.org/http://www.google.ba/http://www.wikipedia.org/
 • 7/26/2019 Klasicizam u Evropskoj knjievnosti

  33/33

  AD&*A(

  3vod KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 6

  (lasici$am u europskoj knjievnosti KKKKKKKKKKKKK >

  akljuak KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :1

  )iteratura KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK :6

  adraj KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ::