klajn - jezičke nedoumice

Post on 07-Jul-2018

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  1/211

  Ivan Klajn

  REČNIKJEZIČKIHNEDOUMICAČetvrto, prerađeno i dçpunjenoizdanje

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  2/211

  o NAMENI i UPOTREBIREČNIKA

  Cilj je ovog rečnika da na što sažetijii preglednijinačin pomogneuteškoćama i dilemamakojesejavljaju prisvakodnevnomizražavanju.Sastav-ljenje na osnovupostojeće norme i predlogaiznetihu stručnoj lingvisti čkojliteraturi. Za razliku od nekih ranijih priru č nika, re čnik se ne ograni č ava napravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima značenja, gramatike i upotrebereči. Otudanisusistematskipopisivanereči s aodređenim„teškim” glasovima(č i ć, h,j slično), me đ ukojima je podostaretkih i nepotrebnih, već se težiloda se odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teškoće ujezi čkoj praksinašeg doba. Posebnapažnjapoklonjenaje novijim rečima iimenima koja se redovno javljaju u štampi.Akcenti nisu beleženi, budu ć i da jenjihovo nonniranje i teorijski i tehni čki neizvodljivo u priru č nicima ovog obi-ma. lj ekavski oblici davani su samou onim slu čajevima kadpostoji kolebanje,ili kad s eu istomslogujavljaju i drukčijeobličke neizvesnosti.

  Tip upotrebljenihslova (obična, polucrna,kurzivna) nema veze s

  pravilnošću ili nepravilnošćupojedinereči. Za svakioblik treba smatratidajedobar ukoliko nije druk č ije rečeno.

  izvestanbroj pojmovaolwrađeiije podopštim nazivom,koji je štampanvelikim slovima,npr. DATUMI, 'GENITIVMNOŽTNE,IMENANARODA isl. Već ina odrednicadata je u oblikuzasebne reči, ali ima i takvihkoje seodnosena pojedini glas ili slovo, na po četak ili završetak re či. Stoga,ako se ure čniku ne nađe određena reč, treba potražiti njen su ks ili završni deo: der~

  matirispod -iffsų kupvreškipod -škz`,prenetipod -net.f,itd.IVAN KLAIN

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  3/211

  N A P O M E N AUzčETvRToI z D A N J E

  Uovomizdanjudodatoje blizu500novihodrednica,a mnogedrugesuprerađene i dopunjene.Izbačene suodrednicekojesu seodnosileisključvo nahrvatsku varijantu.

  P ravopisna tumačenja usklađena su s novimPravopisomMaticesrpske(1993),uz izvesnamalaodstupanjakojasu naznačena kao takva.Za pojedinere či i dalje se upu ćuje na Pravopis iz 1960.godine (skra ćenica P 60), budu ć idaje on imao znatnoobimnijirečnik, a da sunjegovaosnovnanačela zadržanai u novomPravopisu.

  SKRAĆENICE

  dat. - dativengl. - engleskifr. - francuskigen. - genitivgr grč kiU e k .- ijekavskiizg. -izgovara seital. -italijanskiknjiž.- književnilat. - latinskim. muškimn. množinanem. nema čkiP - Pravopissrpskogajezika,

  priredili M.Pešikan,J .J erkovići M. Pižurica,Maticasrpska,Novi Sad 1993.

  P 60 - Pravopissrpskohrvatskogaknjiževnogajezika,Novi S ad Zagreb 1960.

  port. - portugalskiPR- Pravopisnirečnik (uPravopisu

  iz 1993)PR60 - Pravopisnirečnik (u

  Pravopisu iz1960)sh. - srpskohrvatskisr. srednjišp. - španskium. umestoup. - uporediv. - vidiž. ženski

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  4/211

  a, nepostojano:v.NEPOSTOJANOa.-a (IMENA). Imena kao Pera, Iva,

  Bora, Mišaitd. menjajuse kao iimenice ž. roda na -a: od Pere,Peri,za Peru itd. U ijek. krajevima ovaimena glase Pero, Ivo itd. i imaju

  dvojaku promenu(v. -0).F rancus-ka muškaimenana -a boljeje me-njati kao imenicem. roda: Mara(fl/íarat),Maraa (Marata),Marau(Maratu) itd. Ipak se za pojedinaimena uobi č ajila promena kao u ž.rodu: Dima, Dime, Dimi, Dimin (ali

  pri izvornom pisanju Dumas,Du-nm-sa, Dzfnrasu,Dzzniasrnf).V. -e(FR/INCT/SKO).V. i IMENICEMUŠKOG. R O D AN A_ a-S K R A -Cl ųvlczz:NA_ a

  aa. Dvostruka a javlja se u imenimakao Baas(v. to), Baal (feni čki bog),

  Varlaam (iz srednjovekovne knji-ževnosti),„Haarec”(izraelskilist),Čaarlajev (ruski književnik: ne-opravdanoP 60 sažimaovo ime uČadajev).

  ABC: v. Ej-Bi-Si.

  Abdulah: v. VOKATIV

  Aboridžini (ne Aborídžani: engl.Aborigínes).Potrebanizraz,podus-lovomda se ne upotrebljavakaozajednička imenicaumesto uro-đenik ili starosedelac, nego s ve-likim slovom kao nacionalno imeaustralijskih domorodaca.

  ad (podzemnisvet),adski:bolje had,hadski.

  adhezija, ad/zezívan,adhezioni, ad-

  helrentan (ne ath-).adresantznačipošiljalac(pismai sl.);

  primalac je adresat.aero- uvek sastavljeno: aero/club,ae-

  roiniling,aerozagaríenjeitd.Aľ ganistan, rýganistanski su pravil-

  nij i oblici,ali se kod nas upotreb-ljavaju samo Avganistan, avga-nistanski. Termin Afgani (Avgani)ili Afganci(Avganci),koji označavanajbrojniju nacijuna područjuAv-

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  5/211

  aga

  ganistana,treba razlikovati od ter-mina Afganistanci (Avganistanci) _stanovniciili državljani Avgani-stana.

  aga i beg. Zapraveage i begove(isto-rij ske ličnosti) titulaseposleimenapiše s crticom: Smail-aga,Me-hmed-aga,Ibrahim-beg, GaziHus-rev-begitd. Ako sedodajesamo izpoštovanjaili u šali,pišes esastav-ljeno s imenom:Avdaga,Su/jaga,Omeraga,Mehmedbegitd.

  agro- spojeno: agrokombinat,agro-tehnikaitd.

  Aguilar, Aguirre (šp.) izgovara seAgilar,Agire.

  Ahilej (bolje), ali i Ahil: samo ovodrugo u izrazuAhilo va peta. (Pra-vopis ne daje osnova za pisanjemalimslovomahilovapeta.)

  Aišai Ajš a.ajatolah, mn.ajatolasi.ajde, ajd (bez apostrofa). V. hajde.

  ajvar, običnijenegohajvar.Ajzenštaj n, ne Ejzenštejn. V. RUSKA

  IMENA.a kamoli.

  Akino (Aquino), ne Akvino; Benigno(Benigno), ne Beninjo; Korason

  (Corazón) Akino.Akira (Kurosava, _japanskireditelj):

  ne Akiro.akord: gen. mn. akordâi akorada.

  aksiom i aksioma.akt: množina je aktovi u značenju„sli-

  ka nagog tela”, akti u (retkom)zna čenju

  ,,čin, postupak”, akti (m.)ili akta (sr.) u zna čenju „spisi”.

  Ponekigramatičarisu bez stvarnograzloga zabranjivali oblik akta,preuzetiz latinskog,zahtevajući dase kaže „staviti u akte” i sl.

  aktuelan,altuelnost, običnije negoaktualan, aktualrtost.

  akvarijum i akvarij.ala (aždaja,čudovište)običnijei bo-

  lje nego hala.alaplj iv ne nego halapljiv.alatka, dat. alatki, gen. mn. alatki.

  alfa: alfa zraci, alfa čestice (crticaneobavezna);alfa,beta igamazra-ci (bez crtice). V. CRTICA 5, 6.

  alga, dat. algi, gen. mn. algi i algâ.alibi (mn. alibiji) zna či prvenstveno

  „dokaz da se u vreme izvršenjakrivi čnog dela okrivlj eninalazio na

  drugommestu”.Proširenoznačenje„izgovor” ili „opravdanje” nastaloje u ameri č kom engleskom i danasse prenelo i u druge jezike,ali gastrogi stilisti ne odobravaju.

  alijansa; Sveta alijansa.Alitalija (Alitalia, vazduhoplovna

  kompanija): ne Al Italija.alka (dat.alci,gen. mn.alki),običnije

  nego halka; Sinjska alka, alkaruvekbez h.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  6/211

  9 antcdatirati

  alko-test (s crticom prema P).

  alo i halo (telefonskipoziv).Alpi, u Alpima i Alpe,u Alpama.

  alternativa. Ovu reč u načelu trebaupotrebljavatisamokad su posredidve mogu ć nosti, npr.: „Druga al-ternativa izgledanam prihvatljivi-ja”. U re čenicama kao „Postojijošnekoliko alternativa”, a pogotovu uspoju „jedina alternativa”, bolje jeupotrebitidrugu imenicu:moguć -nost, rešenje, izlaz,put, ili odskorapopularnianglicizamopcija.

  alva: v. h.

  Aljehin (uobi čajeno, mada je ruskiizgovor Alj ohin).

  am, ama/lija, amal, amam: v. h.

  Amazonka, dat. Amazonki(u grčkojmitologiji), s malim a u značenju,,ratoboma žena”.

  ambar, bolje nego hambar.

  ameri č ki: v. Indijanci.

  amino-kiselina, amino-grupa.

  amoralan znači „kome nedostzije ose-ćanje inoralti ;nijeisto što iiiemo-raian (poro čan, pokvaren).

  Amundsen, ne Amundzen.

  analgezija,czntilgeti/c;analgetički(necznalgezički).

  anali. Ova imenica ima samo mno-žinu;pogrešnoje ,,a1ial° uukrštenimre čima.

  analizirati i analizovati podjednakosu dobrioblici.

  Anč ica, Anč icin: v. -čica.

  Andaluzija, andaluski(bolje negoandaluziijski),Andalužanin,-anka(ne Andaluzij ac, -ijka).

  Andi, u Andima, ređe Ande, u Anda-ma; andski.

  anđelskii anđeoski.aneksija:glagolje anektirati.angažman:u prenosnomznačenju

  (politi čki, društvenia., a.piscai sl.)boljeje re ći angažovanostili anga-žovanje.

  Anglo-Amerikanci (=EngleziiAme-rikanci);anglo-amerirfkii anglo-amerikanski.SastavljenopisanjeAngloamerikanci,angloamerirški,-ikanskidopuštas ekadje značenje„Amerikanci engleskog porekla”.

  anglofon (koji govori engleski), boljenego anglofonski.Upfrankofon.

  Anglosaksonci, angloswksonski.Po-redosnovnogznačenja(nekadašnjistanovniciEngleske),kod nas i udrugim evropskimjezicima upo-trebljava se i u značenju „narodiengleskog jezika”.

  ansambl,gen. mn.ansambala.Antarktik, antarkti č ki.

  antedatirati i antidatirati (staviti ra-niji datumodpravog).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  7/211

  anti 10

  anti- s epišesastavljeno:antialkoho-ličar, antitalertat, antiistorijski itd.S crticomsamoispredimena(Anti--Diring) i ispredponovljenogpre-fiksa,npr. anti-antinuk/earci.

  Antihrist; s malim a u opštem zna-čenju,,bezbožnik,nevernik”.

  antivladin v. meda/vladin.

  Antoan (fr. Antoine), ne Antuan. V.-oa.

  Antoanet(a) (fr. Antoinette), Anto-nijeta (ital.Antonietta)i Antonela(ital. Antonella).Ne postoji imeAntoanela.

  Antonio, Antoniom, Antoniov (ne-ijem, -ijev): v. -io.

  Antverpen (amanski) iAnvers (fran-cuski) ravnopravnesu varijante,ma-daje kodnas prvaobičnija.

  ao i _ozv. SAŽETI sAMooLAs-Nici.

  -aocpogrešno,treba -alac (slušalac,gledalac,čitalac,poznavalac,pre-galac itd.; genitiv mn. slušalaca,gledalaca,čitalaca itd.)Up. -ioc.

  apendicitis, ne apendicit.

  APOSTROF se stavljaumestojednogili više izostavljenih slova: al , i1',j è l', 'oćt vi'š, gos'n, izvo ľte, itd.Ne stavlja se u re čima s , k, nek, u

  krnjim oblicimainfinitiva (radit,čitat, do ć ) i glagolskog priloga sa-dašnjeg(tražeć, znaju č), niti u sta-rinskimoblicimakao med(od me-

  du), nit (od niti),rad (od radi).Neupotrebljava se ni pri sažimanju sa-moglasnika(v. to). Vidi i: de; le.

  a priori (dve reči u latinskom;po PRsastavljeno, apriori), aprioran, ap-riornost, aprioristi č ki, apriorizam.Suprotno: a posteriori.

  apsces, ne apces.

  apscisa, ne apcisa.Apulija, pokrajinana jugoistokuIta-

  lije;ne treba kodnas upotrebljavatiital. oblik Pulje (Puglie).

  arabeska:kao groteska(v. to).Aragon, bolje nego Aragonija; ara-

  gonski.arbitar, arbitra (zloupotreblj ava se u

  sportskim izveštajima umestoobi č -nijeg ,,sudija”). Ne arbiteiç osimkao latinizam:P etronijeArbiter(rimskipisac),arbiterelegantiarzzni(izg. elegancijarum), naziv za ot-menog čoveka ili kicoša.

  ar č iti: bolje har č iti.

  Argonaut i argonaut: v. MITOLOŠ-KAIMENA.arhibiskup: pogrešnoum.nadbiskup

  (v. to); arhiepiskop(bez j jer jesloženare ); arhijerej, arhijerejski.

  arhiv i arhiva u zna čenju „zbirka do-kumenata”i odeljenjeustanove ukome se čuvaju službenispisi”;samoarhivkaonazivnaučne usta-nove ili ime stru čnog časopisa.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  8/211

  ll autarlii ja

  Arkanzas (Arkansas):u engleskomseizgovaraArkenso,ali je kod nasuobičajen izgovorArkanzas(kakavje nekadapostojaoi u SAD).

  Arkrik,arkffčkz .Arlekin ili Arlekino (lik iz ital. ko-

  medije); cirle/cinili harlekin(lakrdi-jaš).

  Armen itd.: v. J ermen.arterioskleroza.

  arteski (bunar), bolje nego arteš/ci;pogrešno je cirters/ci.

  artikl i artikal; gen. množineartika-la.

  artiljerija (ne artilerija), artiljerijski,cirtiljerac.

  asfalt,asfaltni,asfaltirati,asfalter,neasvaltitd.

  asimilirati i asimilovatipodjednakosu dobrioblici.

  aspekt: iz aspekta (ne čega), boljenegosa aspekta.

  Astek'(ne Actek); mn.Asteci (ne Ac-teki);astečki(ne asteški).astma, cistmati čan, astmati č ar

  asura, atar. v. li.

  atelje (m. roda), mn. ateljei.atentat. Nije dobro „pokušaj aten-

  tata”, jer sama reč atentat (od lat.atterztareno značenjepokušajubistva.

  Atina (grad); (Palada) Atena (bo-ginja).

  Atlantik, atlantski; Atlantski okean;

  Atlantski pakt (v. NATO).atmosfera, atmosferski, ne atmo-

  svera. atmosverski.

  atrijum i atrij.

  audio-: po analogiji sa radio, najbo-lje ga je pisati s crticom: audio--inređajj audio-kaseta, audio-vizu-elan itd.

  auditorij(um) zna či slušaonica ilislušalačkapublika.Nije dobropri-menjivatiovaj izraz na gledaocetelevizije ili sportskihpriredaba,umestopublika ili glealalište.

  Augzburg, augzbztrški(po novomPravopisu:po P 60 bilo je Aug-sburg).

  Australija: Australijanac, -ijanka,australijski, ređe Australac, -alka,australski.

  Austrougarska ili .fiustro-Ugars/ca

  (P ,u tački 49 f(l), dopuštaoba ob-lika,uz napomenuda je „logi čnijespojenopisanje”).Pridevje austro-ugarski, bez crtice; Austrougarskamonarhija, Austrougarskacare-\fina (s velikim A).

  autarhija. Već ina rečnika razlikujeautarhýu (samovladu, samovlaš će)odautarkije(privrednesamodovolj-nosti, nezavisnosti od uvoza tu đihproizvoda).Prva reč složenaje s

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  9/211

  aulo 12

  gr č im cirhein, ,,v1adati”, druga sgr č kim arkêin, „biti dovoljan”.

  auto:m. roda;množinaj e običnoauta(sr. rod),alije boljeupotrebitipunioblik automobili.

  auto-z piše se sastavljeno kad zna či,,sopstven”,„sam sebi”, npr. auto-biografija, autoportret, az/togol. Scrticom se pišeu značenju„automo-bilski”, npr. amo-trke,auto-delovi,auto-servis. Ipak, za reči koje seosećaju i izgovarajukaojedinstve-ne, npr. autoput, automehani č ar,autostop, autostopeffka), P dajeprednostspojenompisanju.

  AUTOMOBILSKE MARKE: v.

  MARKE.

  auto-moto: samos jednom crticom, uspojevimakao auto-moto klub,auto-moto .savez i sl. (veliko A kadje naziv određene organizacije).

  Avar i Avarin; mn. Avari.Avganistan,itd.: v. Afganístctn.avio-karte, avío-mehaní č ar, avio-

  -saobračcijitd.Unekimrečima, npr.aviootcz,czviopark,P propisuje sas-

  tavljeno pisanje, „zavisno od obje-dinjenostiakcentai značenja”.AVNOJ , AVNOJ -a i Avnoj, Avnoja;

  avnojski, bolje nego avnojei/.s/ci.azbestni.

  Azija: Azijac, Azijka, cizzjski(danas

  obi č nije) iAzijat, Azijatkinja, azi-jatski (obi čno s prizvukoin primi-tivnosti, varvarstva i 51.).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  10/211

  b: vidi v .Baas (arapskastranka):ne treba pi-

  sati BAAS, jer nije skraćenica.baba: baba Mica, ali baba-Mica,

  baba-Micinitd. (ili sve bez Crtice):v .CRTICAUZIMENA.

  Babaroga (ličnost iz bajke)i babaro-ga (kaozajednička imenica).

  babun: pogrešno sejavlja u prevodi-ina s engleskog(engl. baboon)umesto naše re či pavijan.

  bacil, ne bakcil.

  Bač kaPalanka,BačkaTopola,Bač koPetrovo Selo, ba čkopalana čkí,ba č kotopoiski.

  Bač voldne negoBakvold(v. to).badminton i bedminton; ne badmín-

  gton.

  Badnji dan; Badnjak (=Badnjí dan);badręjak(hrastovagrana).

  Bahama ili Bahame (ili Bahaniskaostrva), bolje nego Bahami. Up.Bermuda.

  Bajram; Kurban-bajram;Ramazan-ski bajram.

  baka, dat. baki.bakcil ne nego bacil.Baku, iz Bakua, u Bakuu.Bakvold, Art (Art Buchvvald): ne

  Bač vold,Buhvald.

  Balaton (ne Balatonj): može se upo-trebiti i naš naziv Blatno jezero(mađarsko ime takođe dolazi odslovenskereči blato).

  Balkansko poluostrvo.

  balsam, balsamovati (balsamíratz) ibalzam itd.

  Bangi (glavnigrad Centralnoafrič keRepublike);„Bangui” je francuskagra ja.

  Bangkok, bang/cočkí (ne bangkoškí,bankoški).

  banka, dat. banci, gen. mn. banaka.banknota.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  11/211

  Banjailiika 14

  Banjaluka (Banjaluke,Banjaluci),Banjalu č anin, -anka, banjalu č ki;danas retko Banja Luka (Banje

  Luke, Banjoj Luci), Banjolu č anin,-anka, banjolu č ki.

  BANJ E. P R razlikuje „Vrnja čka Ba-nja” (naselje) i „Vrnja čka banja”(banja); malim slovom „banjaKovilja č a” i sl.

  barijum i barzj;barijum-sulfatitd.Barimor (Barrymore),ne Barimur.barka, u barci, gen. mn. barki.Barnard (Christian Barnard), ne Bar- nar.

  barokomora.

  Barselonaje najtačnijatranskripcijaza šp. Barcelona.Barton, uobičajena transkripcijaza

  engl.Burton;tačnije bibilo Berton.Up. Tarner.

  Bask, Baski, ne Baskijac, Baskijci.

  Pridevbaskijskíj e rđavo skovan(v.-ijskí)alimunemazamene.Baskij-skí zaliv:pogrešnoum. Biskajskizaliv.

  Baš č aršija iBaš- čaršýa (u Sarajevu);s malim b u zna čenju „glavni trg”;baš č aršijski (spojeno).

  baš upravo pleonazam,treba samobaš ili samoupravo.

  bata: bata Đole, ali bata- Đoleta,bata-Đoletovitd. (ili svebezcrtice):v CRTICAUZIMENA

  .Bazedovljeva bolest, ne Bazedova.

  bazen je uobičajeno kodnas: pra-vilnije bi bilo basen (od fr. bassín),u svimznačenjima.

  bazuka,dat. bazu/fi(retkobazuci).BBC po moguć stvutreba pisati la-

  tinicom, kao engl. skra ćenicu (upadežima:BBC-ja,BBC-ju itd.) iliprema izgovoru Bi-Bi-Si, Bi-Bi-

  -Sijaitd. Istovažii za naziveame-ričkili televizijskih mrežaNBC (En--Bi-Si),CNN(Si-En-En)itd.

  BCG: v .be-se-že.bdeti, ijek. baljeti; bdim, bdíš, oni

  bde; bdeo, bdela, ijek. bdío, bdje-la; bdenje, ijek. bcljenje: bde ć i;(pr0)bdevši, ijek. (prcübdjevsii.Dopuštenisu i oblici bdijem,bdýesši ,oni bdýu, bdiju ć i, bdýenje.

  Beč : instrumental Beč om; Beč anin,Bečankaili Beč lija,Beč lijka(Beč-lika).

  beduin(malob,jer nijenarodnost).beg: v. aga.

  begati (ijek. bjegatí)umesto bežati(bježatz)ne smatra se za knjiž. ob-lik.

  Bejsi,Kaunt(CountBasie),ne Bej-zi; Bejsi, Sirli ne nego Besi (v. to).

  Bejsinger (Kim Basinger), ne Bej-sindžer.

  bejzbol,boljenegobezbol (poP).b kh d ( i ) b k d

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  12/211

  15 bez da

  bekstvo, ne begstvo.

  Belakuća (u Vašingtonu).beleška, dat. belešci, gen. mn. be-

  ležaka, bolje nego beleški. Ijek.bilješkci.

  beleti s e , beleo s e , ijek. bijeljeti s e ,bijelio se, bijeljela se; beliti (činitibelim), belio, ijek. bijeliti, bijelio,bye/fla.v. _m i

  ben: v. el.beo: ijek. je bijel i (ređe) bio; kom-

  parativ bjel/'i (ne bjeliji).

  Berane, ž. rod množine: u Beranama.

  beriberi, lieriberýa (bolest).

  Berkšajr pogrešno: Berksliire se u

  EngleskojizgovaraBarkšir,u S ADBerkšir.Berlinski zid.

  Bermingem (Birininglzain), boljenegoBirmingem.

  Bermuda ili Bennude; P dopuštai m.oblik Bermudi, „kao Baleari i sl”.

  Bernard, Bertrand: u franctlskomkrajnje a ' je nemo (Bernar,Ber-tran), u engleskomse izgovara.(npr.Bertrand Riisxsell Bertrand Rasel).

  Berns(engl.Burns).Drugoje prezimeBauns (Barnesj.

  Bernstein kao nemačkoprezime izgo-vara se Bernštajn, kao ameri č koBernst jiiili Bernstin.

  besan, lJ -fizš iiji,najbešiiji.

  be-se-že,be-se-žeaili (po francuskom,samo latinicom)BCG,BCG-a.Up.BBC;DDT.

  Besi, Širli (Shirley Bassey),ne Bejsi.besprizoran znači samo „koji je bez

  nadzora,napušten”.Besmislenisuspojevi kao ,,besprizorna izjava”,„besprizorno ponašanje” i sl.

  bestraga (npr. idi bestraga, bestra-ga fi glava, bestraga daleko).Nekiput (npr. s glagolom oti ć i) ima go-tovo istuvrednostkao i bez traga.

  bestseler.

  Beti Dejvis(BetteDavis),ne Bet.bez-. U prefiksu bez-, z se uvek

  prilagođava sledećem suglasnikuilise stapa s njim: beskamatni, bes-težiiislfi, laescrarinslci,beshleban(ne„bezkamatni” itd.); beš č ulan,beščašće (ne ,,bez čulan”); besaclr-ža/an,be_subjekaislci,bestrastan (ne„bezsadržajan” itd.); bezemljaš,bezakoiiýe (ne „bezzemljaš”);

  beži/clan, beži č an, beživotan (ne„bezžu čaii” itd.); bešavan, bešzi-man (ne ,,bezša\ian”) itd.

  bezbednostan, -sna, -sn0; bezbedno-snasitziacija(ne ,,bezbedonosna”).

  'bezboli bejzbol.bez da, nedopušteliou knjiž.jeziku.

  „Ušaosamu avionbez da mi je ikopregledaoprtljag” - treba: a da miniko nijepregledaoprtljag.,,Otpu-tovali su bez da su utvrdili šta je

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  13/211

  bez da ljcg 16

  posredi”_ treba: ne utvrdivšištajeposredi.

  bez daljeg: bolje bez oklevanja, od-

  mah, .svakakoi sl.BEzLIČNIGLAGOLI:v.se.bezmalo (gotovo, umalo).

  bezna č ajan: v. zna čajan.

  bez obzira. Gramati č ari zahtevaju dase izme đu ovog izrazai rečenice ko-

  ja slediuvekumećena to, npr. „Bezobzira na to što je predlogzakas-nio...”, „Bez obzira na to da li seostali slažuili ne...”. U praksise ovona to vrlo često izostavlja zbog glo-maznosti.Up.s obziromna.

  bez sumnje.

  biatlon (bezj er je složenareč).Biblija (velikoB).bicikl, gen. mn. bicikala (bolje) ili

  biciklá.BiH (Bosna i Hercegovina).

  bih, bismo, biste u oblicimapogod-benog na č ina ne smeju se zamenji-va sa bi: ,,Daznam,rekaobih vam”;„Mi bismo hteli da udemo”; „Kadbiste čekali,pogrešilibiste

  Biha ć , biha ć ki; Biha ć anin,Biha ć an-ka, obi č nije negoBíšć anin, Biš ć an-ka.

  bij, bijmo, bijte, a isto i ubij, nabij,prebij, probij, pribij, zabij, odbij,razbij, izbij, itd. V. ZAPOVEDNINAČIN.

  bijel: v .beo.Bijeljina, ne Bjeljina.

  bijenale (izložba koja se održavasvake druge godine). M. roda, umnožini obi čno sr. roda (bijenalu).S velikim po č etnim slovom akoozna č ava odre đenu izložbu (npr.Bijenale u Veneciji).

  Bik Koji Sedi(indijanskipoglavica):boljeSedeć iBik, premaP .

  Bilbao,Bilbaoa,u Bilbaou(boljenegoBilbaa,Bilbau).

  Bileć a,u Bile ć i(ž. rod),bilećki;Bile-ćanin, -anka.

  bilion je hiljadu milijardi, ili milionmiliona;pod američkimuticajem

  često se pogrešnoupotrebljava ume-sto mil ijarda(hiljadumiliona).biloodvojeno:biloko, bilokakav,bilo

  gde, bilošta; bilozašta, bilos kim,itd.

  bio- sastavljeno: biodeterdžent, bio-hemija,biostanicaitd. Samozabio--bibliogra ja P dopušta i pisanjescrticorn,radiboljegrazdvajanjadvaprefiksa.

  Biograd na Moru.

  bioskobdžija (familijarno).Birmingem (Birminghanv), uobi č a-

  jeno:tačnije bi bilo Bermingem.bismo, biste: pogrešno ,,Mi bi mog-

  li”, „Da li bi hteli da do đete” i sl. V.bih.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  14/211

  17 BOJE

  bista: v. spomenik.bitisati, reč turskog porekla, prvobit-

  no j e zna čila ,,propasti,pro ć i” (oso-bito u izrazu biio i bitisaio), danasje definitivno primljena u zna čenju,,živeti, postojati, bivstvovati”.

  bitka, bici i bitki (v. -tka), gen. mn.bitaka; Kosovska bitka, bitka naKosovu (v. ISTORIJ SKI DOGA-ĐAJ I).

  Bitolj: v. Skoplje.Bjelovar, Bjelovarac, -arka.bjclji: v. beo.blagodariti, biagodaran, biagodar-

  iiiost, suvišni rusizmi pored našegzahvaliti, zahvaian, zahvalnost.

  blcdeti, bledeo,ij ek. biijecýeti, biije-

  dio, blijeclijela.Up. izbledeti.bledožut, bledozelen itd., uvek sas-

  tavljeno.

  Blekberil (Blackburn), ne Blekburn.

  Bliski istok, b/isifoisto čni.

  blizakfbliži, najbliži (u svimznače-njima); pogrešnoje u P R,,bliskiji”.

  blizu nijepogrešnou značenju ,,sko-ro,gotovo”(npr. Čekaojebiizz.:dvameseca).

  lllomba, lllonlbirati neknjiževno um.ploinlzia,p/omiiirati.

  bljesak (pored bhfjesazåf),b-Liesštav,bI/'eštati (pored iblzještati),bI/'esiizi-ti ijekavskisu oblici. Ekavskije

  samobiesak, bieštav, bieštati, bies-niiti.

  hodi-bilding, bodi-biider (ili samobilder).

  Bog,velikim slovomakoseodnosinahriš ćanskog (odn. jevrejskog, mus-limanskog) boga i ako ima osobineposebnog imena, npr. Upo č etkustvori Bog nebo i zemijzi.Malimslovom u uopštenom značenju(npr.njegova iozo ja zajiaravoje tra-ženje boga), u ustaljenimizrazimai uzrečicama (za ime boga, božepoinozi,ne dao bog, krade bogudarie itd), a pogotovuako seodno-sinapaganskobožanstvo(grčki bogmmi 51 . .v. ieožANsri/A;bažjz.

  bogami (ali boga ti, boga mu, bogavam itd.)

  bogme i bome.Bogojavljenje (praznik).Bogorodica: v. BOŽANlšTl/Iel.

  bogzna: bogzna kakav, bogzna gde,bogznašta itd.

  bojati se da... pogrešno,kao i nadatise da (v. to).

  bojazan, -zni, ne bojaznost (osim uzna čenju ,,bojažljivost”).

  BOJ E. Složeni pridevi pišu se sastav-ljeno ako ozna č avaju prelaznu ni-

  jansu, npr. piavozeien(na srediniizmeđu plavogi zelenog),beložut,.siivonzasiinastitd.;pišuseScrticornkad su boje odvojene, naporedne,

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  15/211

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  16/211

  19 BROJ EVI

  brejkdens.

  Breša (Brescia, Italija), ne Brešija.

  Bretanja, Bretonac, Bretonka, bre-tonski.

  brže-bolje i bržebolje(po P).brigadir i brigadist(a): obe re či znače

  „član radne brigade”. Pored toga,brigadir u stranim armij ama ozna-čava ili je označavalorazne ruko-vodeće činove, od podoficira dobrigadnoggenerala(tako i kodnasu nekadašnjojcmogorskojvojsci).Brigadist(a)s eu novijevremeupo-trebljava i za pripadniketeroristič-kih organizacija kao što su ital. Cr-vene brigade (Brigaterosse).

  brijati (se), brijem (se), oni (se) bri-ju; ne brijam itd.

  briljantan, ne brilijantan; brilijant,brilijantski (uobičajeno, madaje itu boljebriljant, briljantski).

  Brisel (Bruxelles),Brisela,u Brise-lu; ne Brisla, Brislu.

  Brižit (Brigitte) ili Brižita; Brižite,Brižiti itd. V. -e (FRANCUSKO).

  Brj us ne nego Brus (v. to); Brjusterne nego Bruster (Brewsfter).

  brojan s e možeupotrebitiiu smislumnogobrojan.Nekiputje i pogod-nije od ovog drugog prideva, naro-

  čito pri pore đenjima (sve brojniji,nianje brojan, ntýbrojnijr).

  BROJ EVI (pisanje). Prema Pra-vopisu,višečlanibrojevi(osnovnii

  redni) pišu se rastavljeno, npr. stočetvrdesetdevet, hiljadu šest stoti-na sedamdesetpeti itd.; tako i dvestotine, tri stotine, itd. do devetsto-tina(alisastavljeno složenicedves-ta, trista... devetsto i dvestoti, tri-stoti... devetstoti). Od ovog pravilapostoje dva izuzetka koje Pravopisne pominje, ali se mogu izvesti izpojedinih primera u PR 60. To su:(1) Sastavljeno se pišu redni broj eviu kojima je na drugom mestu brojstotine, hiljade ili miliona: šeststo-ti, _dvehiljaditi tromilioniti, stohi-ljaditi, dvestahiljaditi, stomilionitiitd. (2) Sastavljeno se piše i imeni-telj razlomka:dvadesetpetina (1/25;up.dvadesetpetina= 20/5),dve

  četrdesettrećine (2/43),itd.S crticomsepišu spojeviod dvereči koji označavajupribližnuvred-nost: pet-šest, troje- četvoro, dese-tak-dvadesetak, dan-dva, re č-dveitd. t

  v. izSLOŽENICEs BROJEM;C 1 F R E ;T AČK AUzC J F R E .

  BROJ EVI (promena).Osnovnibro-jevi odpet naviše nepromenlj ivi suu srpskohrvatskom.Brojevidva(ž.dive, ijek. dvije), tri, četiri još suzadržaliizvesnepadežne oblike,ito: za genitiv dvaju (m. i sr. rod),dveju, ijek. dvijučetiriju; za dativ, instrumental ilokativdva/na (m. i s r.rod), dve-ma, ijek. dtjemačetirima(zastareloje četirma).Pos-

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  17/211

  BROJ EVI 20

  lepredlogas ei ovibrojevinajčešćeupotrebljavaju kao nepromenljivi,npr. između dve vatre, sa četiri prs-

  ta; kad nema predloga, u knjiž. je-ziku se preporu č uje promena popadežima,npr. odnosidveju ze-malj a , dogo vor dvaju predsedn ika,uz učešće triju fabrika (boljenego:odnosi dve zemlje itd.).

  Zbimi brojevi dvoje, troje, čet-voro,petoro itd. imalisu u starijemjeziku mnoštvorazli čitih padežnihoblika, ali se danas gotovo uvekupotrebljavajukao nepromenljivi(ženas troje dece i sl.).Donekle suse sa čuvali samo oblici genitivadvoga, troga i dativa dvoma, tro-ma (Od tog dvoga moramoneštoizabrati, Njima troma nisu daliništai sl.);u množinisejoš upotreb-ljava srednji roddvoja, troja, četvo-ra itd. (dvoja kola, četvora vrata isl.).

  BROJ EVI (slaganje s imenicom iglagolom).Uzbrojeves ajedan na

  kraju,imenicai glagols e upotreb-ljavajuu jednini:„J aviose tridesetjedan kandidat”, „Prošla je sto jed-na godina”.Uz brojeve dva, tri,četiri i sve složenebrojeve sa 2, 3,ili 4 na kraju, imenicai glagolsu uobliku dvoj ine:„J avila su se trideset

  tri kandidata”, „Prošle su sto dvegodine”, ,,Spaslasu se 54 čoveka”.Uz brojeve odpet pa navišeglagolje u srednjem rodu, a imenica u ge-nitivu množine: „J avilo se trideset

  sedam kandidata”, „Spaslo se 55ljudi”. Nije pogrešnoni ako segla-gol u rodu i brojuslaže s a subjek-

  tom: ,,Tihpetgodina brzo j e prošlo”ili ,,... brzo su prošle”, „Primljenoje svih 29 pripravnika” ili „Prim-ljeni su svih29pripravnika”.

  Uzbrojne imenicena -ica upo-trebljava se imenica u genitivumnožine (trojica ljudi, pismo čet-voricistudenata) odnosnogenitivzbirne imenice(šestoricabraće);glagolje u oblikudvojineili mno-žine m. roda:Iz naše čete ostala sudvojicaili ...ostalisu dvojica.

  Uz zbirne brojeve dvoje, troje,četvoro, itd. glagolje u srednjemrodu:došloje njihpetoro. Za oblikimenicev. sledeću odrednicu.

  BROJ EVI (zbimi).Brojneimenicena-ica (dvojica,trojica itd.) upotre-bljavaju s e samo za muškarce:dvojica ljudi, četvorica braće, vaspetorica, bilo ili je desetorica.

  Oblici dvoje, troje, četvoro, pe-

  toro itd. upotrebljavajuse danasuglavnomu tri slučaja: (1)za skupmuškaracai žena, npr. dvoje su-pružnika, četvoro bra će i sestara,desetoromladić ai devojaka,upo-rodicinasje bilodvadesettroje;(2)uz zbime imenice, npr. troje dece,

  petoro jagnjadi, sedmoro gospode,četvoro braće (pored sedmoricagospode,četvoricabraće, v. gore);(3) uz imenice koje imaju samomnožinu,ukomslučajusebrojobič-

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  18/211

  21 burleska

  no slaže s imenicompo završetku:dvoja vrata, troje nia/faze,sedmo-ra kola.V. i prethodneodrednice.

  brojilac (ne brojioc), mn. brojioci,brojilaca.

  brojka (dat. brojci, gen. mn. brojki)znači cifra;ne treba je upotreblja-vati umesto broj (pogrešnoje npr.„Inflacija se meri trocifrenim broj-kama”,treba: trocifrenimbrojevi-ma). i

  bronhitis, ne bronhit.

  broving, brovning (vrsta pištolja)pogrešno um. brauning.

  bruka, dat. bruci.

  Bruklin (Brooklyrt),bruklinski: nebruklinšlci.

  Brus (Bruce), Bruster (Brewster), neBrj us, Brjuster.

  bruto: bruto težina, bruto dohodakisl. (bez crtice prema P ,pogotovu uviše laniin izrazima kao brutoregistatrslcatona). V. CRTICA4.

  brže-liolj e .

  bubamara.

  bubašvalia.Bubka (Sergej):po P ,tačka 76 f (2),

  pravilnijeje Bupka.Buč er (engl. Butcher),Buč (Butch):

  ne Ba č er, Ba č .

  BUDUĆE VREME(rum)pišesesastavljenood glagolana -ti (npr.

  radiću, pašću), a odvojenood gla-golana-ći (naći ću, reći ću,pomoćiću).Hrvatskoodvojenopisanje(ra-

  dit ću,pastću) čistoje grafičkava-rijanta,jer je izgovori u tomslučajuradiću, pašću.

  budi bogs nama(odvojeno,poP boljenego budi-bog-s-nama), ne budi-boksnattia.

  budzašto.

  BuenosAjres (šp. BuenosAires),s aj, bolje nego s a i; pridev buenos-ajreskí.

  bugivugi (sastavljeno),bugitiugýa,mn. bugivugUi.

  Bugojno,bugojanski,Bugojanac,-an-ka.

  buka, dat. buci.

  Bukurešt, bukureški i bukureštanski,Bukureštanac, -anka.

  bulevar: stanujemna bulevaru,dola-zim sa bulevara, ne u bulevaru, izbu/evara.

  bulka, dat. bulci.

  bungalov,bungalova.Oblici bunga-lo i bangalo,koji senalazepo reč-nicima,nikadas e nisu upotreblja-valiu praksi.

  Bunjevac,Bunjevka,dat. -vki;bunje-

  vački.buregdžija, buregdžijlski,buregdži-

  nica.burleska: kaogroteska(v. to).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  19/211

  buržujski

  buržujski i buržoaskí.Bušman (ne Bušmanin).

  butan-gas.

  22

  buter, purer Qmrera) i danas retkoputar Qmtra)jednako su dobri obli-ci (pored domaćeg znasfac'i znas-10).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  20/211

  c latinsko: v. LATINSKA IMENA.

  -ca. Pri izvornom pisanju imena iz la-tinice kao Tosca, Peirarca, prematački 101b Pravopisa,u promenitreba c zameniti sa k: Toske,Petrar-kin, Salamanku itd.

  -ca i -cija: v. -nca i -ncija

  Carsko selo (u Rusiji), bolje negoCars/cajeSelo(čl. 157b Pravopisa).

  Cavta t, cavtaiski, Cavta ć anin,Cavta-ćanka (ređe Cavtajka).

  CBS: v. Si-Bi-Es.

  cece-muva (Cece-maha,Cece-mu-šica).

  cediljka, dat. cediijki, gen. mn.cedilj-ki i cedi/jaka.

  celo- sastavljeno u složenicama: ce-lobroja łz, celove černji itd.

  celo vreme: bolje sve vreme.

  cenkati se i cenjkati se: oba oblikasu u upotrebiu knjiž.jeziku,madapriručniciobičnodajuprednostob-liku sa n.

  centarje reč kojas e zloupotrebljavau nazivima ustanova: „obrazovnicentar” umesto škola, ,,klini čko--bolni čki centar” umesto bolnica,„tržni centar” kao naziv za ve ćuprodavnicu, „centar za zbrinj avanjedece” umesto de č ji dom itd. Uvek

  je boljeupotrebitispecifičan nazivpojedineustanove.Umesto,,nase-ljeni centar” dovoljno je re ći nase-lje.

  centimetar, bolje nego santimetar:pogrešnoje cantimetar.Skrać[email protected] m(beztačke ; v.S K R A E A U C E

  MERA).Centralnoafri č ka Republika.

  Cesarec, Cesarca, Cesarč ev.

  Cetinje: uobičajenojena Cetinju,saCetínja,ali s e dopuštai u Cetinju,iz Cetinja.

  Cezar. Kadaje francuskoime(César)treba ga transkribovati prema izgo-voru Sèzãr,Sezára.

  CIA; v. sKRACEN1CENA-a

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  21/211

  Cicaiiiacai

  cicamaca. civilizacijski (i civilizacioni) zna čicifra je samo pojedinačni znak za

  pisanje brojeva (0, l itd. do 9).

  Pogrešnisu stoga izrazi kao ,,astro-nomskecifre”, „Zabeležena je cifraod dvadesethiljadaposetilaca”i sl.,gde treba reći broj, odnosnoiznos,sivom,koli čina i sl.

  CIFRE (pisanje). U sastavurečenice,manje brojeve (pogotovuone do

  deset)nijepoželjnopisaticifrom:ne,,Dolazioje 8 puta” nego ,,Dolazioje osamputa”. Nije uobi č ajeno po-činjati rečenicu cifrom:umesto„46ljudi je podnelo prijave”, ,,l972.godines eupisaona fakultet”boljeje ,,Četrdeset šest 1judi...”, „Godine1972.se upisao...”. Ne treba mešaticifre i slova u istom broju: ne ,,l 15hiljada” nego ili ,,l 15.000” ili ,,stopetnaesthiljada”.Približni brojevikao ,,dvanaestak”, „sto pedesetak”moraju se pisati slovima, ne ,,l2--ak”, ,,l50-tak” i slično. Vidi i:T AČK AUz CIFRE;NULA;DA-TUMI.

  Ciganin: v .IMENANARODA.cigla:gen. mn. ciga/a.cijankalijum i cijankalij.cikcak (sastavljeno),cikcaklinija,

  cikca/ckretanje i sl. (crticaneoba-vezna: v. CRTICA 7).

  cilindar, cilindra, ne cilinder.cirada i cerada (obliksa e bliži je

  originalu).

  ,,koji se odnosi na civilizaeiju”uopšte; ne valja ga upotrebljavati

  namesto civilizovan ili kulturan(,,civilizacijskoponašanje”i sl.).CNN: v. Si-Eii-En.

  Cres, creslri, Crešanin, Crešanka.

  crknut (pogrešno): v. TRPNI PRI-DEV

  crkva,gen. mn. crkava(ne crkvi).CRKVE. Zvani č ni nazivi crkava i

  verskihorganizacijapišusevelikimpočetnimslovomprvereči (Srpskapravoslavna crkva, .Katoli čka crk-va, lslamska vjeirska zajednica),nezvanični malim (protestantska

  crkva).Nazivihramovai manasti-ra pišu s e malim slovom (cr/cvasvetog Marka,katedrala u Mila-nu), ali samo ime velikim (SvetiNaum, Đurdevi .sti1povi).V. sveti;USTANOVE.

  crmpurast (sa m, prema P 60 i

  re čniku Matice srpske).Vidi: n.crnac, crnkii ęja, crn če (uvek malim

  slovom,kao i belac, crvenokožac).V. IMENANARODA.

  Crna Gora; Crna gora (ime nekoli-ko planina i visoravni).

  Crni kontinent (Afrika): velikim slo-vom prve re či. Up. Novi svet.

  crno-beo, crno-crven itd. (s crticomzakombinacijedvejuboja;spojenocrnosiv- nijansa).P dopuštai spo-

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  22/211

  25 CRTlCA

  jeno pisanje u ustaljenim izrazimakao crnobeli lm, crnobeli televi-zor. V. BOJ E.

  crno-žuta (crnožuta) monarhija=Austrougarska).

  crpsti, crpein, onicrpzi; crpu ć i; cr-pao, crpla; crpen. Dopušta se icrpiti, crpi/n, oni crpe; crpe ći; cr-pio, crpila; crpljen.

  CRTA (povlaka)imadvojakuupotre-bu:kaoznakinterpunkcijeikaopra-vopisni znak. U prvom slučajuoznačavapauzu(npr.:,,Svej e dobropo č elo, a sad- vidiš i sam”), izdva-ja umetnutedelove rečenice (,,Podcrkvom je bar se tako pri č a za-kopanoblago”),uvodineštoneoče-kivano (,,Otr ča na blagajnu, a kadtamo- mrak”),zamenjujepredikatu naslovima (,,Zvezda i Partizan domaćini turnira”), uvodi objaš-nj enje zna čenja (,,lat. mobi/is pokretan”)ili bližeodređenje teme(,,Fudbal pravila igre”) i označavapočetak i kraj direktnoggovora udijete/znae(_Menečekate?_ upitaVera). Može poslužiti (kaou ovomprimeru)i za odvajanjeposlednjere čenice ili grupe re čenica u okvirupasusa.

  Ko pravopisni znak, crta imaznačenje ,,do ”, npr. 10-12 metara,45-50 stepeni, Frederik Šopen(1810-1849); tako đe ozna č avavezuizmeđu dva ili višeimena,npr.put Beograd--Sarajeiwo--Mostar;

  Iljf-Petrov, razgovori na relacijiS AD-Egipat-Izrael. Unačelu,crtakao znak interpunkcijeodvaja s e

  belinama, a kao pravopisni znakpišese bez razmaka,osim u slu čajukad sujedanili oba izrazakojecrtapovezuje više člani: zitaknfzicaPar-tizan Kvins park rendžeirš, IvoAndrić (1O .1X1892- 13. III 1975).U nekim oznakama naporednihveza, kao rubrika izgubljenonađeno, akcija selo-grad, paktNerna č kci-Italija /apan sl., Pdopušta pisanje i s belinama i beznjih.

  Citu treba razlikovatiod crtice:u našoj štampi redovno s e srećupogrešni oblici kao Baš Čaršija,

  kad~ tad i sl. umestoBaš-Čaršija,kad-tad. U izrazimatipa hoćeš-nećeš piše se crtica, ali ako su imsastavni delovi više člani, P P zah-teva upotrebu cite s razmakom: idimi dodi mi, drž ne daj (ili bezikakvogznaka: hteo ne hteo itd.),dvadeset-trideset ali dvadeset pet~ trideset itd.

  V. slede ću odrednicu; v. i od;iznfieđu; NADIMCI.

  crtanka, dat. crtanki i crtanci, gen.mn. crtanki.

  CRTICA (u štamparstvu nazvana i

  divizili tire),za razlikuodcite, nijeznak interpunkcije nego samo pra-vopisni znak; upotrebljava s e upolusloženicamaili za razgrani-

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  23/211

  CRTICA 26

  čavanje delovareči. Pišese uvekbezrazmaka.Pje doneklesmanjio upo-trebu crtice u odnosuna Pravopis iz

  1960.(l) Ostajei daljeupotrebacrticeu složenim pridevima (v. to), u dvos-trukim prezimenima (v. to), poslecifre u složenicama(v.SLOŽENICES BROJ EM), ispred nastavka upromeni slovnih skra ćenica, npr.

  članice MMF-a, z iŽTP-u, i pri ras-tavljanjureči na krajureda (v. to).Za upotrebu crtice uz imena v.sledeću odrednicu.

  (2) Crtica se piše u simetri čnimspojevima (od dve re či iste vrstekoje se uzajamno odre đuju) kaotnarlrsizam-len/inizam, kako-tako,tamo-arno, brže-bolje, navrat--nanos, povuci-potegni, rekla-ka-zala, hoćeš-nećeš itd. (ali: idi mdo đ i mi, v. CRTA)i u približnimoznakama kao deset-petnaest, go-dinu-dve.Nepišes eu izrazimakaočovek žaba, slikar amater, jer tudruga reč odre đuje prvu.

  (3) U spojevima dveju imenica odkojih prva,nepromenljiva,određujedrugu, crtica se zadržavau tradicio-nalnimizrazimakao.sponzen-pločci,rak-rana, klin- čorba, žar-ptica,uzor-majka, ćeten-alva, pa i u

  novijim ukoliko predstavljaju poj-rnovnujedinicu,kaoks-ideja,fri--šop, dalaj-lama,general-pukov-nik, mas-medij,kvarc-lampa.Tuspadajuinazivihemijskihjedinjenja

  (v. to). Tamogde nijeu pitanjuus-talj eni izraz,negopovremeni susretdvejuimenicakojes emogunaći i udrugim kombinacijama, crtica nijeobavezna: džez koncert, rok peva č ,pop zvezda, taksi stanica, indigokopija, šzind roman, žiro ra čun,kolor fotografija, dizel lokomotiva,bantam kategorija, „Sava” centar,Orijentekspres itd.

  (4) Pisanjebez crticepreporu čujesekadje ispredimenicenepromen-ljiva reč stranogporekla,pridevskogili priloškog zna čenja, npr. solota čka, bruto težina, neto zarada,ekspres kafa, instantčorba, galavečera itd.

  (5) Ako je na prvom mestu slo-vo, crtica se piše,npr. H-bomba. g--žica, ali nije obavezna uz imenaslova (alfa čestica, gama zraci) nitiuz skraćenice (PEN klub, LP plo-ča).

  (6) Netreba pisaticrticukadadveili višenepromenljivihreči određujuimenicu(popi rokmuzika)niti kadista reč određujedve ili višeimeni-ca (folk peva č i i peva č ice).

  (7) Akoprvi element složeniceveć sadrži crticu, ne treba pisati idrugu: ce-mol akord, cl/'uti-_fii šop.Iz sličnih razlogaP preporučujeda

  se pišu sastavljeno cikcak, ping-pong,dumdum,longplejitd. (zbogsloženih izrazakao cikcak(-)lifzijct,pingpong(-)turnir i 51.).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  24/211

  27 cvilcti

  Za spojeve s elementima amo,moro,fofo, kino,radio, video,mini,maksi v. te re či.

  CRTICA UZ IMENA. Kad ličnomimenu prethodi titula, nadimak,oznaka srodstva ili zanimanja, ikadaje taj prethodnideo nepromen-ljiv, P 60 je zahtevao da s e crticapiše u svimpadežimaosimnomi-nativa: kuma Mica ali od kuma-

  -Mice, Či č aiija ali sa Č i č a-Iiijom,i tako isto Hajduk- Veljka, Zmaj--J ovi, baba-Rzlžoitd.; jednako i uprisvojnompridevu (nzajstor-De-_janoų kzuna-Micin).PremanovomPravopisu citica je neobavezna,a netreba je nikada pisati akoj e prva reč

  samaposebinepromenljiva(tj:ako

  uopštenemaoblikaza drugepadeže,što bivakodtitulastranogporekla):kir J anju, hadži J ovana, efendiMifin, s don Perom,ofra Brni, serDžozefeitd. V. don,fra, ser.

  Kadaje nepromenljivoimenapr-vom mestua titula na drugom, crti-ca se piše u svim padežima: Smaii-

  -aga,odSinaiZ-age,Feruz-pašaitd.(v. aga).V. i: D VOSTRUKAIMENA;

  D VOSTRUKAPREZIMENA.Crvena armija, crvenoarmejac, -ej-

  ski.crveneti se, crveneose, ijek. crvenjefi

  se, cirveniose, ervenjela se. Oblikcrveniti, „činiti crvenim”, danas jegotovo potpunoizašaoizupotrebe.V. -iti

  crvenokožac,ervenokošea(maloc).V. IMENANARODA.

  crvenosmeđ, crvenožut(nijanse);cr-veno-žzzt(kombinacijadvejuboja);crveno-plavo-belazastava.

  curiti, curio, curi će, ne cureti itd.

  cvileti, cvileo, ijek. cviijeti, cvilio,evil/ela: ne cviliti.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  25/211

  č i ć: V. -ícĹ kao i pojedine re či. U ita-lijanskim i španskimimenimatre-ba uvek pisati č a ne ć: Celini, Ceza-re, Celentano, Cine č ita, de Ami č is,Puč ini, Feli č e, Beatri č e, Vič enca,Vespu č i, la Feni č e, Pa č ino itd.;Mač ado, Man č a, S anč o, Kon č ita,Kama č o, Eč everi a itd. V. ËJ APAN-S KAIMENA.

  Čaadajev: v. aa.čačanka (rakija), dat. čačankz' i

  čačancí.

  čajanka, dat. čajanki i čajanci, gen.

  mn. čajanki.Čajavec, Čajavca, Čajavč ev.Čakovec, u Čakovcu; čakava čki.čak štaviše,pleonazam:treba samo

  čak ili samo štaviše.čar (draž,privlačnost);ćar (dobit).č

  arka, dat.čarci, gen. mn. čarki.čaršav, ne čaršaf

  čarter: čarter aranžman, čarter letitd. (crticanijeobavezna:v .CRT1-CA3).

  ČASOPISI;v.J M E N Ausro V A .čaura, iš čaurítí se, uč auríti se, za ča-

  uriti se, obi č nije nego čahura itd.V. h.

  čavka, dat. čavki (obi čnije negočavci,kako je u PR),gen. mn. čavki;čav čzji i čavcvji.

  čelo: v. na čelu.Čelsi (Chelsea),ne Čelzi.čemer (otrov), ćemer (pojas za no-

  vac).Černobilj (neČernobil),Černobil/ski.čestitka, dat. čestitki, običnije nego

  rjfesticí; gen. mn. čestita/ca i čestit-lrí. V. -tka

  često puta pogrešno, treba mnogoputa, dostaputa, višeputa, iličesta.

  Češir( C h e s h z fęi, neČešajf.Češka;ČeškaRepublika (ovodrugo

  samou zvani čnom opho đenj u).četiri, četiriju itd.: v. BROJ EVI (pro-

  mena).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  26/211

  29

  četiristo, četiri stotine, četiristoti; če-tiri hiljade, četirihi aditi.

  četvorka, dat. četvorci ičetvorki, gen.mn. četvorki i četvoro/ca.

  Četvoro, četvorica itd.: v. BROJ EVI(zbirni).

  četvorodupli pogrešno um. četvoros-triiki.V. trodup/i.

  četvoroiposobni, četvoroiposatni,

  četvoroipogodišrg/'iitd.četvoro-petoro.

  četvrtfinale: sr. roda, češće negomuškog. V.jinaie.

  Čezare (ital.Cesare),ne Ćezare;nag-lasakjena prvomslogu.

  -čica. Prisvojni pridev od imenica na-ica završava se na -ičin (Miličin isl.), ali od tog pravila, radi blago-zvu čnosti, P (ta čka 85 c) izuzeo jeimenice na -čica. Otuda će bitideifoj iein, An icin, peva icin,

  kroja čicin, č i čicin itd.

  ëičaz kao @ fi/z a(v. m), Či č anijzi(Stanojević: svelikimČjeije stalnideo nadirnka).

  IVOčl lca, č i č icin: v. -čica.

  č iji god (bilo č iji), č ijigod (ne čiji).

  č ika: čika Ali/an, či/cia-Å/Ii/arze,ciilca-

  -jlíilaizov itd. (ili sve bez citice: v.CRTICAUZIAíEÅT/l).Č ileanac (stanovnik Čilea); či/eanac

  (učesnik svetskog fudbalskogpr-venstva u Č ileu).

  čučećke

  č ileti: kao iš čiieti (v. to).Čilipi,neĆiiipi.Č ine č ita (ital. Cinecittà), ne Ć ine ć ita.

  č inilac, ne č inioc; mn. č inioci, č ini-laca.

  čipka,dat, čipki(običnije negočipci,kakoje u P R60, gen. mn. čipakaičipki.

  č istiji, naj č istiji, ne čiš ći, naj č iš ć i.

  čistoća u materijalnomsmislu(kuće,odela i sl.), čistota u duhovnom(osećanja, jezika, obi č aja itd.).

  čitaća proba (u pozorištu),ne čita-ju a. '

  čitalac (ne čitaoc); mn. čitaoci, č ita-

  laca.čitanka,dat. čitanci,gen. mn.čitanki.č itulja je cela rubrika posmrtnih ogla-

  sa, ili spisakumrlih: um. „Dali smočitulju u novinama”boljeje „Dalismoposmrtni oglas”.

  Č ivava (Chihuahua), saveznadržavau Meksiku;čivava(vrstapsa).

  Č ivitavekija (Civitavecchia),boljenego -kja prema P ;ne Civitavekija.

  ČLAN u stranim imenima: v. NASLO-VI.

  čoha (dat. čohi) ičoja; čohan ičojan.

  čovečji (bolje)i čovečiji.čovek žaba (bez crtice: v. CRTICA

  2).čučećke i čučećki.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  27/211

  čudi mc 30

  čudi me (nešto), to gaje čudilo, zarvas to čudi? i sl. Stariji j ezikoslov-ci osudivalisu prelaznuupotrebuglagola čuditi kao germanizam,zahtevaju ći da se kaže samočudimse, čudio se tome, zar se tomečudite? itd. Ovazabranauglavnomje ostalabez dejstva,jer seizgubiloizvidada gotovosviglagolisličnogznačenja imaju i povratni i prelazni

  oblik:začudiosamse izačudilome

  je, izrzenadiosamsei iznenadilomeje, zaprepastiosam se i zaprepas-tilo meje, 1td.V. radujeme.

  čudovištan (bolje; P dopušta i čudo-višan),čudovišna, -šno

  čuka, dat. čuki.čukunbaba, čukundeda, čukzmunuk

  (boljenego šukzrnbabaitd.).čvoruga,dat. čvoruzi.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  28/211

  ć: za reči s a ć vidi i pod č.Čaba, ići (kao) na ćabu (veliko C

  samokad označava hram u Meki).

  Ćano (Ciano):uobičajeno kod nas,mada bi pravilnatranskripcijabilaČano.

  ćao (ital. ciao):uobičajeno kod nas,madabi pravilnobilo čao.

  će je enklitika (kao ije, v. to) i stogane srne doćina početakakcenatskeceline: „Novi eksperimenti, rečenoje ovde, će samo potvrditi ono štos e već znalo”- treba: Novi ekspe-rimenti, rečeno je ovde, samo ćepotvrditi...

  Ćele-kula.

  Čelentanone negoČelentano(Ce1erz-rano): v. č.

  ćer ne nego kr i, ćerka ili kćerka.

  ćerka je davnašnjinarodni oblik,zabeleženi kod Vuka, bezrazložnoizostavljeniz PR 60, koji beležisamo kćerka. Dativ glasi ćerkí i

  ćerci, gen. mn. ćerki, prisvojnipridev ćerkin; diminutivćerkica ićer čica.

  ćeten-alva (i ćeten-halva), ne ćetenaalva.

  ćevap, ćevabdžzja, ćevabdžzjski,ćevabdžinica.

  -ćiz v . GLAGOLSKIPRILOG5.4-DAŠNJI.

  ćiiipi nenegoČiiipi.ć irilometodski i ćirilometodíjevski.ć ivot i kivot.

  -ćki, nikad -ćskif mladi ć ki, pfenæićki,nikšićki,gospićki,pećkz'itd.

  ćorsokak.

  u;v.B U DU C EV R E M E .ćulbastija i đulbastýcz.ćurka, dat. ćurki (premaPRi ćurci),

  gen. mn. ćuraka i ćurki.ćuška, dat. ćušci, gen. mn. ćušaka i

  ćuški.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  29/211

  d ispredbezvučnihsuglasnikaprelaziu t: otkad, otpadak, potceniti,natčovek, othraniti, prethodni itd.Ostajeneizmenjeno samoispredsiš: sredstvo, odsek, predsednik,podšišati, odšetati. U promeniimenica,ispredc i č, d se gubi:su-dac suca, suče, predak preci;odstupanja od ovog pravila mo-gućna su kodnekihređih imena(uP je navedenorusko prezime Gud-cov, a u P 60 Kad č i ć ,Zabrdac ~Zabrdca i Brgudac- Brgudca).V.Gradac.

  d' i da u romanskimprezimenima:v.de.

  da i što. Najopštije uzeto, razlikaizmeđu ovihdvajuveznikaje u tomešto da uvodi radnju o kojoj se tekgovori, za kojom se teži ili koja bise mogla dogoditi, a š to - onu kojas euzimakaogotovačinjenica.Otu-da će se upotrebitišto (a ne da) urečenicama kao ,,Radujemos e štoje sve u redu”, „Razumljivo je što

  s ena odgovormoračekati”,„Kakoobjašnjavate štovas nisupozvali? ”,„Š tetaje štopredlognisupodržaliilekari”, „Roba ne samošto leži negosei kvari”. Naprotiv,u slučajevimakad re čenica ispred veznika možeimati značenje govorenja ili miš-ljenja,moguć anje i jedan i drugiveznik,prematomeda li serečenicaposle veznikashvata kao iskaz ilikao uzrok: ,,Opomenite ga da kas-ni” =upozoritega da kasni),,,Opo-menite ga što kasni”(=on kasni, izbog toga treba da ga opomenete);

  ,,ZamerajuFrancuskojda je izdalasaveznike”(tvrde da je izdala),„Zameraju Francuskoj što je izdalasaveznike” (zbog toga što je izda-la). Ipak,u današnjemjeziku svejejača težnjaka upotrebida iuz poje-dine oblikekoji izražavajustvarnostanje, pa se odnos ovih veznikamora posmatratielastičnije.Reč e-nice,,Činjenicada je romanzabra-njivan samo potvr đuje njegovuvrednost”, ,, Čudno je da to nismo

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  30/211

  33 dati

  ranije primetili”, „Dobro je da siostao živ” (mada bi i u njima biloprikladniješto) više s e ne osećajukao pogrešne.

  dabome i dabogme.

  dača (vila,letnjikovacu Rusiji);daća(gozba u čast pokojnika).

  dahtati: sasvim je Liobičajena prome-na dahćenz, dahćeš, oni clahću

  (madaPR60beležisamo dašćem).-dak: v. -talc

  Dakar (prestonicaSenegala),Daka-ra, u Dakaru; ne Dakra, Dakru.

  dalaj-lama (malim slovom,v. TI-TULE); pan č en-lama.

  Daleki istok, dalekoisto č ni.daleko. Upotrebu ovog priloga uz

  komparativ i superlativ (dalekolakše, daleko bolji, daleko najpo-godnijzj bezrazložno su osu đ ivaliponekipuristi,tražeći da s ezamenisa mnogo, znatno ili kudikamo

  (samoovajposlednjiprilog mogućje uzsuperlativ).Dales (Dul/es,prezime:pogrešnoje

  u PR60 Dals).da li; skraćeno da l _Dalmatinac, Dalmatinka. (dat. Dal-

  matinki);dalmatinac(pas).dalj ni i claljnji; do daljeg, bolje negodo daljnjeg.

  damping, ne ciefnping;dampinški.

  dan. Kadase gen. mn. daná dodajeimenicama nedelja, mesec, godina,pridevili zamenicatrebalo bida s eslažu s prvom imenicom:svakimesecdana, poslednji mesecdana,celu nedelju dana, poslednjugo-dinu dana itd. pravilnije je negosvakih,poslednjihitd.

  Za naziveDan Republikei sl., kao iza promenuoblikaĐur đevdansl.,vidi PRAZNICI.

  danas-sutra.

  danas ujutru, danas uveče pogrešno,treba: jutros, večeras.

  dan-danas;dan-clanjí.dan i no ć ili dan-i-no ć (biljka).D'Anuncio (Düínnunzio), s D'Anun-

  ciom, D'Anunciov (ne D'Anun-cijem,D'Anuncijev);pridevclanun-cijanski ili danunciovski; Danun-cijada(romanV. CaraEmina).

  darivalac i darovalac(ne -aoc),mn.darivaoci (daro vaoci), darivalaca(darovalaca); takođe darodavac.

  darmar.

  Dartmut (Dartmouth): v. Plimut.

  daska, dat. dasci.

  dašto-mi-ti-dašto (prema P 60), ili

  odvojeno, bezcrtica

  (tako u rečnikuMaticesrpske).

  dati: pored dam, daš,onidajudopuš-taju se i narodskioblici dadem,dadeš, oni dada i dadnem,dadneš,

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  31/211

  DATUMI 34

  oni dadnu. Aorist: dah, oni daše ilidadoh, oni dadoše.

  DATUMI. Pri pisanju ciframa moguse sva tri broja označiti arapskimciframa s ta čkom, ili se mesecoznačava rimskim brojem bez tačke:4. 10. 1957. ili 4. X 1957. Nijeneophodnoizaposlednjegbrojado-davati re č „godine” ili ,,god.”.Pisanjenule ispredjednocifrenog

  broja, npr. 07. 03. 1982.nijepreporučljivoizvantehničkih tek-stova i poslovne korespondencije.

  Između imena mesta i datumauvek se piše zarez, npr.: Vršac,25.VII 1971.

  J ugoslovenskimimeđ unarodnim

  standardompropisanj e

  redosledgo-dina - mesec » dan, npr. 19970625.Takavnačin pisanjaprimenjujese u tehni čkoj dokumentaciji, kom-pjuterskimizvodimai sl.,alinijepo-godanza upotrebuu običnomtek-stu.

  davalac (ne davaoc), mn. davaoci,davalaca.

  davni: pazitida s ene upotrebljavazarelativno blisku prošlost, čemu jesklon novinarski jezik (,,J ošdavne1984.godine re čenoje...” i sl.)

  davnoprošli (gramati čki termin: dav-

  noproš/o vreme).

  com,budući da se izgovarapo en-gleskom. Up. BBC.

  de, da, d', fon, van i slični predloziustranimprezimenimapišusemalimslovom kad prethodi još neko ime:Šarlde 601 (charzes d e Gazi /ze) ,Kalderon de la Barka(Ca1dero'n deZ aBorca), Žiskar d'Esten (Giscardd'Estaing), Leonardo da Vin č i(Le-onardo da l/znci),Verner fon Braun

  (Wernhervon Braun),Ludvig vanBetoven (Ludwig van Beethoven).Ako se upotrebljava samoprezime,ondapremaP treba pisativelikoslo-vo: DeGol,Van Gogitd.

  Francuskode transkribujemo kaode (ne d): Tur de Frans (Tour de

  France),Ferdinande Sosir (Ferdi-nand de Saussure).D sa apostrofomdolazi samoispredvokala (D'Alam-ber DZ/llembert), kao i u ita-lijanskom (D'Anuncio DĹ /lnnun-zio).

  U španskomi portugalskomovipredlozinečinedeoprezimena:otu-da je bolje Faijine kompozicije,Gamino putovanje, nego De Falji-ne, Da Gamino.

  Ugeografskimimenimaovipred-lozi tako đe imaju malo slovo, amenja se samo poslednja reč: Riode Žaneiro (Rio de J aneiro), Rio de

  Žaneira, itd.: Mar del Plata, u MardelPlati,itd. V. el.DDT: bolje diditi, diditija; skraćenicuDDT (u padežima: DDT-ja, DDT--jem itd.) treba pisati samo latini-

  DECENIJ E: v. GODINE.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  32/211

  35 dcrati (sc)

  decidan, deeidno pogrešnoumestodeeidiran, decidirano (ali i jedno idrugomožes euvekzamenitinašim

  izrazima odlu čan, odsečan ili ne-dvosmislen).

  de č ji (bolje) i de č iji.

  Deda Mraz, Deda-Mraza, Deda--Mrazov(ili sve bez Crtice:v .CR-TIC/lUZIMENA).

  dejstvo,(iz)dejstvovatiupotrebljavajuse i u ijekavskom pored cijejstvo,(iz)djejs'tvovati.

  dekada zna či „deset dana”; pogrešnoseponekad,poduticajemengleskog,upotrebljavaum. decenija (desetgodina).

  dekolte(m. roda),množinadekoltei.Del (u Grč koj),izDelfa,u Delma;

  pridev: delfski (neopravdanojedeljskiu PR60).

  Delhi ili Nju Delhi(NewDelhü; del-hijs/ci.Nije opravdan izgovor Deli,premaengleskom.

  deli:deliRadivoje,deliRadivoja(bezCrtice).V. CRTICAUZ IMENA:NADIMCI.

  delilac (ne delioc), mn. delioci, deli-laca.

  delinkvetlt, delinkvencija (od lat.de-

  linqurire):pogrešnisu (madaunetiu PR 60 i druge priručnike)oblicideli/event, delilcitencija.

  Up. clepcindatis;lconjutiktura.

  deliti: bez razloga su osu đivani spo-jevi kao deliti (ne čije) mišljenje,deliti (ne čiju) zabrinutost, deliti

  slavu (s nekim) i sl.deljenje (ij ek. dijeljenje), ne delenje.

  DELJ ENJ E NA sLoGovEz v.RAST/iVLJANJ EREČ]NAKRAJ UREDA.

  demanti,demantija(nedemant),mn.demantiji (ne demanti).

  deminutiv i diminzitiv.Oblik na di-uobičajen je u svim evropskimjezicima; bezrazložno je zabranjenu PR60.

  Demir kapija (odvojeno,boljenegos crticom,premaP);malok za kli-

  suru,a veliko (DemirKapija) za na-sehe.Dempsi (Dempsey), bolje nego

  Dempsej.Denev (Deneuve),ne Danev; Katrin

  (Catheiine), ne Ketrin.

  Deng Sjaoping.

  depandans,ne depadans.deprecijacija (novca), deprecirati;

  pogrešno je depresijacija, depresi-rafti;reč dolazi od lat.pretium, cenai nema veze s re čju depresija.

  derati (se) i drati (se); derao, derala

  idrao, drala; dera ć ui dra ću. Međ usloženimglagolima,oblik bez enajviše se upotrebljava u glagoluodrati, odran (pored oderati, ode-

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  33/211

  Desanka 36

  ran), ređe u glagolima izderati,proderati se, razderati, dok pode-rati,poderanimasamooblikes ae .

  Desanka, Desanki, Desankin.desert, ne dezert.

  Dešan (fr. Deschamps).

  deterdžent je kod nas usvojenos aengl. izgovorom; pravilnije bi bilodetergent, ali s e taj oblik upotreb-

  ljavasamokaostručnihemijskiter-min.devetsto, devet stotina, devetstoti;

  devet hiljada,devethiljaditi.devojčica: v .-čicaDevonšir (Devonshire), ne Devon-

  šajr.

  dezen, dezeniran:bolje desen, dese-niran (fr. dessin).

  dezertne negodesert.dezintoksikacija; dezintoksicirati i

  dezintoksikovati.

  dielektrik, dielektričan (bez j er susloženere či).

  dijabetes, bolje nego dijabet; ne di-_jabetis

  dijalektalan (koji pripada dijalektu:bolje dijalekatski ili dijalekftni),dijalektički(koji setiče dijalektike).

  dij apozitiv, dijaprojektor itd.Dijaz ili Dijas (Diaz):v.-ez.dilatacija (širenje), dilatacione spoj-

  nice (ne ,,diletacione”).

  Dilindžer (Dillinger): ne Dilinger,osim kadaje nema čko prezime.

  Dima: v. -a (IMENA).

  dinosaur, boljenegodinosaurus.diplomirani (student i sl.) nije po-

  grešno:v. TRPNI PRIDE V .

  Diras, Margerit (Marguerite Duras),ne Dira.

  dirin č iti i dirindžiti.dirka, dat. dirki i dirci.

  Diseldorf (Diisseldor, ne Dizeldorf.disko: disko-klub,disko-ritam itd.

  (crticanijeobavezna:v .CRTICA3i 4).

  diskusija pogrešnokad se primenjuje

  najednogčoveka(umojojdiskusiji,povodomdiskusije gospodinaNN.i sl.).Treba re ći učešće u diskusiji,izlaganje, istupanje, izjava, re či isl.

  Dišan (fr. Duchamp).

  divalj, divlji, najdivljiji.

  Divlji zapad.divot-izdanje (posebno, raskošno

  opremljeno izdan e).

  dizel: dizel motor, dizel gorivo itd.(neobaveznacrtica: v. CRTICA 3).

  djuti-fri šop ili skraćeno fri-šop (v.CRTICA3 i 7).

  do: v .od, CRTA,kao i pojedinerečisa do-.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  34/211

  37 dolepotpisani

  doba se u današnjemjeziku menja kaoimenice srednjeg roda: tom dobu,tim dobom itd. U množini, umestodobimabojeje upotrebitidrugureč:vremenima, razdobfjima, periodi-ma.

  dobar dan.

  dobar veče: v .dobro veče.dobijati, dobijao idobivati, dobivao.

  dobitak, mn. dobíci.

  dobiti: dobijen i dobiven.

  doboga i do boga (PRdaje primere,,Toje doboga loše”, ali „Do bogase čuje”); do boga miloga.

  dobrodošao (kao pridev, npr. „Svakapromenabiće dobrodošla”;rastav-ljer1okao uzvikyDobrodošlil).

  dobro jutro.dobro veče; u narodnomjeziku i

  dobarveče(r), s akcentomna a.do danas.

  dodatak, mn. dodaci.

  doduiše.do đavola.

  dogodine.

  dogovoriti se o nečemu, ne dogovo-

  riti nešto.dohakati (nekome),bolje nego do-

  akati.

  dohodak, doiiotka, mn. dohoci.

  dohodovnije stvorenoposlednjihgo-dinaprema imenicidohodak.Boljije oblik dohodni, koji su i ranijeupotrebljavaliekonomisti.

  doimati se, doimam se i doimijem se.doista.

  dojahati, dojašem,onidojašu.dojenče: v .odojak.

  do jesenas.dojilja, ne doilja.dojka, dat. dojci, gen. mn. dojki i

  dojaka.do juče(r).

  do jutros.

  do kada i dokad(a).

  dok god; doklegod.dokon, dokona i (ređe) doko ł an,

  dokolna.

  do kraja (Pdajeprednostodvojenompisanju).

  do kuda i dokud(a).

  dokumen(a)t: množinu u sr. rodu,dokumenta, neki jezikoslovci suzabranjivaliiz istih razlogakao iakta (v. to) i fakta.

  Dolac (kod Travnika), Doca, u Docu.dolepotpisani i dolepotpisani (ovo

  drugo„kadas e prilog želinaglasi-ti”, premaPR).Ukoliko nematakvepotrebezanaglašavanjem,dovoljnoje i samopotpisani.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  35/211

  doliti 38

  doliti: dolij,dolijmo,dolijte.do malopre i dornalopre.

  domorodac, domoroca, mn. domoro-ci, domorodaca.

  don ifra, nepromenljive titule, pišu sebez citice, malim slovom (donNiko, /ra Brne itd.), osim kadsu stalni deoimena:DonKihot (v. to),DonŽuan(v. to), F ra Anđ eliko (F ra Angeli-

  co),Fra Dij avolo (F ra Diavolo) itd.

  Don (Dawn, engl. Ž. ime), ne Daun,Doun.

  donedavna i donedavno.

  doneti: v. -neti

  Don Kihot, donkihotski, donkíhot-

  stvo, donkihoterija.Stručnjacizašpanskikažu i Don Kihote, premaoriginalnom izgovoru (šp. DonQuijote).

  Don Žuan je kod nas tradicionalnioblik za šp. Don J uan, ali je boljeDon Huan,premastvamom izgovo-

  ru. Upotrebljen kao zajedni čkaimenicas a značenjem ,,ljubavnik,ženskaroš” piše se malim slovom isastavljeno,donžuan. Izvedenice:donžuanski,donžuanstvo.

  Donja Stubica, Donji Lapac itd. (obapočetna slovavelikau imenimana-

  selja); Donji grad (gradska četvrtili opština);donji Dunavitd. (donjitok reke).

  donjo-: donjogradski,donjolapačkiitd.

  do podne, ali dopadnekao imenica:up. pre podne.

  dopola.

  do proletos.

  do sada i dosad(a).dosetka,dat. dosetki,gen. mn.doset-

  ki i dosetaka.dosije, dosijea: bolje dosje; mn.

  dosijei (dosjei).

  do sinoć.doskora (ali: do skora videnja);

  tako đe doskoro.dosluh(bitiu dosluhus nekim):dosluk

  samoakoseupotrebljavau prvobit-nom zna čenju prijateljstvo (od tur-

  skogdost, prijatelj).Dostojevski:romani Dostojevskog,

  ne „Dostojevskijevi”.

  do sutra.

  doškolovati, doškolovanje: ne do-školovavati, doškolovavanje.

  Dos Santos: v. PORTUGALSKAIMENA.

  do tada i dotad(a).do tamo (boljenego dotamo,prema

  P).dotle može imati i vremenska zna-

  čenja, ,,do tada” (npr.J a se sve dotlenisambunio) ili ,,za to vreme” (Dokbudepublike,dotle će se iprikazi-vati).

  dove č e(r).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  36/211

  39 dubiti

  dovek(a).

  dovesti: dovezen (ne dovežen).do viđenja (odvojeno, „u emisijama i

  do slztšanja,do gledanja”, premaPR).

  do volje (odvojeno, prema P).dovoljno: praćeno namerno-posle-

  dič nom re čenicom, često se po-grešno javlja umesto suviše, npr.:

  „Organizamje dovoljnoslabdabis-moga smeliizlagatinovimnapori-ma”, treba: Organizamje .suvišeslab... itd.

  do vraga.

  dovratak, mn. dovraci.dovrh (predlog,npr. dovrh bureta),

  ali: do vrha.dozlaboga.

  dozreti: kao zreti (v. to).dozvoliti, dozvola re či su ruskog

  porekla,ali danas jednakoobičnekao i iiaše dopustiti,dopuštenje;

  dozvola ima i specifi čna značenjakoja dopuštenja'nema (vozačkadozvola i sl.).

  dr. (s tačkoin) skraćenicaje oddrztgi.Kao skraćenica od doktor, piše sebez tačke, nialirn slovom (ali ve-likirn lj) ako je na početku potpisaili rečenice). Nije prihvaćena upraksiodredbaPR60po kojojs eupadežirnapiše dra, dru, drom itd.Doctor .scientiae(u lekarskiln titu-lama) skra ćuje se dr sc., ne dr sci.

  dragstor. (U ameri č kom engleskom,odakle je uzeto, drugstore imaprvenstveno značenje ,,apoteka”; u

  Evropioznačavaprodavnicuhranei drugihproizvodakojaje otvorenado kasnou no ć ).

  dreka, dat. dreci.

  drhtati: P Rdopušta dršćem, drš ć uć i,drli ćem, drh ć uć i i drhtim, drhte ć i.Neknjiževno je drktati, drhtýeti.

  drška, dat. dršci, gen. mn. drškí (ret-ko držaka).

  druga č iji i drukčzji(i drugoja č iji).Drugi svetski rat: v. ISTORIJ SKI

  DOGAĐAJI.društvenopoliti č ki ili društveno-

  -politi čki zavisno od toga koliko„naglašavamo posebnostkompone-nata” (P, ta čka 58f (3)). Isto bi mo-glo važiti i za pridev društveno-ekonomski.

  drvnoindustrijski.

  drvoprera đ iva č , drvopreradiva č ki.

  DRŽAVEIz PnošLosTlz v . rs-TORIJSKA1MENA.

  drž - ne daj (crta s razmakom)ili držne daj: v. CRTA.

  dubiti, dubirn, oni dztbe; dubio, du-bila, dubljen. Mnogo su re đi danas

  oblici dupsti, dubem, oni dubu;dubao, dubla; duben. Isto i zasložene glagole izdubiti (retkoizdupsti),udubiti,produbiti.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  37/211

  Dubrovnik 40

  Dubrovnik: Dubrov č anin, Dubrov-čanka ili Dubrovkinj a; Dubrova č karepublika.

  du č e (Duce, Musolinijeva titula):malimslovom,premaP .

  dug i dugačkak.Obapridevaupotre-bljavaju se kako u prostornom takoi u vremenskomznačenju:duga ilidugačka daska, dug ili dugačakgovor itd. Stepenipoređenja su du-ží, najduži ili duIji, najdulji.

  Dugiotok (aliu nazivimanaseljaobapočetna slova velika:Dugo Selo,Duga Resa itd.).

  dugodnevica,boljenego dugodnev-nica.

  dugo vremena: nije pleonazam,madase ponekad re č vremena možeizostaviti. Dugo godina: boljemnogogodinaili godinama.

  dugoživeći(radioaktivnielementi),nedizgoživzlči.

  Duhovi (praznik),duhovski.Dul č ineja dopuštenou P kao ,,tradi-

  cionalniizuzetak”,poredpravilnijegDulsineja(šp.Dulcinea).

  dumdum metak (crtica neobavezna,v .CRT[CA7).

  dur: D-dur, F-dur itd. (veliko slovo

  po moguć stvulatinicom),običnijenegoDe-dur;Ef-dur,kakopropisujePR.Up.mol.

  Dušan: Dušan Silni (v. NADIMCD;Dušanov zakonik.

  dušebrižnik, dušegupka, rasprostra-njeni oblici, mada je pravilnijedušobrižni/f, dušogupka.

  Dušica, Duši č in.

  dušman i dušmanin, mn. dušmani.

  Duš Santuš: bolje Dos Santos (v.PORTUGALSKA IMENA).

  Duval s e prenosikao Dival kad jefrancuskoprezime,Duval kad jeameričko.

  dužiti i duljiti.dva (promena): v. BROJ EVI (prome-

  na).

  DVA PREDLOGA: v. PREDLOZI,UZASTOPNI.

  dvaput; dvaputa.dva-tri (npr. dva-tri puta).dve hiljade, dvehiljaditi.dvesta i dve stotine; dvesroti i dve-

  stotiniti.

  dve zemlje, dveju zemalja: v. BRO-.IE VI (promena).

  dvogodac, dvogoca,mn. dvogoci.dvoiposobni, dvoiposarni, dvoipogo-

  dišnji itd.

  dvoje, dvojica itd.: V . BROJ EVI(zbirni).

  dvoje-troje, dvojica-trojica.dvojka, dat. dvojkíi dvojci,gen. mn.

  dvojaka, bolje nego dvo/ki.dvostava č ni: v. jednostava čni.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  38/211

  DVOSTRUKA PREZIMENA

  DVOSTRUKA IMENA u francus-kom pišu se s crticoin, npr. J ean--PauL J ean-J acques, Marie-Thai-rèswz,pa crticu treba zadržati i prifonetskompisanju: Žan-Pol,Žan--Žak, Mari-Terez. Menja se samodrugi deo (Žan-Pola, Žan-Polu itd.).

  DVOSTRUKA PREZIMENA i pre-zimena s nadimkom po pravilu sepišubez crtice:Andrija Kač i ćMio-šić, Nikolaj Rimski Korsakov, PetarPetrović Njegoš.Crticasepišesamo

  u ženskim prezimenima (LjiljanaMolnar-Talajić )i muškimkada jeprvi deo nepromenljiv (Mihailo P o-lit-Desan čić). Strana prezimenauglavnom se upravljaju prema iz-vornomobi č aju: francuska su uveksacrticom,npr. Tuluz-Lotrek (Tou-louse-Lautrec), Sen-Simon (Saint--Simon),a prema P i ruska, i kadasu im oba dela promenljiva(Rim-ski-Korsakov, Saltikov-Š č edrin).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  39/211

  džabe i džaba.

  džak (vre ća), đak (u čenik).

  džamahirija, nova arapska imenicakoja zna či otprilike ,,svenarodnarepublika”. Ne treba umestoLibijaupotrebljavatiizraz(Libijska)Dža-mahirija, osimu tekstovimagde sei druge države označavaju punimzvani čnim nazivom.

  džangrizati, džangrizav,džangrizaloi čangrizatiitd.

  džbun: obi č niježbun.

  džem (pekmez),đem (deo konjskeopreme).Džems ili Džejms (engl.J ames):P da-

  je prednostprvomoblikukao tradi-cionalnom.

  džem sešn (engl. jam session): ne,,sejšn”.

  Džersi (J ersey): engl. izgovor jeDžerzi.

  džez: džez orkestar, džez muzika i sl.(neobaveznacrtica,v. CRTICA3).

  Džibson:pogrešnoum.Gibson(Gib-son).

  džida (koplje); đida, đido (junak).

  džijudžicu, džijudžicua(sastavljenoprema P; danas uglavnom zame-njeno izrazom džudo).

  Džilbert: pogrešnoumesto Gilbert(Gilbert).

  Džingis-kan.Džo (J oe),ne Džoe.

  Džoana se kod nas upotrebljava zadvaengl.ženskaimena,J oanna(iliJ oanne: skra ćeno od J osephineAnne)i J oan. Uovom drugomslučaju ispravnijaje transkripcijaDžoun.

  Džoi(J oey),oblik odmilaodDžo;ra-zlikovati od ž. imena Džoj (J oy).

  Džong, Erika (ne J ong).

  Džou Enlaj (ili Ču Enlaj, prema sta-rijoj transkripciji). V. KINESKAIMENA.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  40/211

  43 džus

  džuboks je kod nas primljeno preko je reč složena,s elementom do kojiitalijanskog:premaizvomomobliku s e javlja i u drugimjapanizmima(engl.jake-box)tačnije bibilodžuk- (aikido,bušido itd.). Izvedenice:-bo/cs. džudista,-istkinjcz -istič/ci, džudaš.

  džudo: pravilno je džuda, džudzł , džul(jedinicamere);đul (ruža,turci-džudonzitd., a u praksičešće džu- zam).doa, džudou,džudoom.Ovadruga

  _ _ v džus:v .đus.promenamoglabisebranititimesto

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  41/211

  đ Pisanjeovogglasa,u latinici,pomo-ću dva slova (cý)često je neizbežnona pisaćojmašini,aliu rukopisuiuštampitreba obaveznoupotreblja-vati znak Đ đ.

  Ðakomo(Giacomo):naglasakje na

  Đa, ne na ko.đakovi č kie pridev prema imenu Đa-

  kovica, a đakava čki premaÐakovo(alii Đakovica).ImeniceĐakovac,Đakov č aniil, -anka odnose se nastanovnike oba ova mesta.

  đeneral zastarelo (danas generaD;Đeneral J ankovi ć (mesto).

  Ðerdapska klisura.

  đer đef, danas retko đer đev.Ðev đ elija: v .Skoplje.Đor đ e,Đor đ a, Đor đ u, Đor đ ev; ne

  Đor đ eta, Ðor đ etu, Đor đ etov.

  Ðura đ , Đur đ a, Đur đ u, Đur đ ev(neĐura đ a itd).

  Đur đ evdan: v. PRAZNICI.

  đus (od engLjuice) trebalo bi da glasidžus, ali je reč nepotrebna porednašeg izraza (voćnz) sok. Drugojeđus kao teniski termin, od engl.deuce (tačnije bi bilo:djus).

  Ðuzepe (Giuseppe), Đuzepa.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  42/211

  -e (zAvRšETAK IMENA).zaskra ćene oblike kao Mile, Kole,Rade,Dane,Bole, Dule itd. grama-tike priznajusamo promenuMila,Milu, Milov itd., ali se danas moradopustitii promenaMileta,Miletu,

  Miletov. Ona važi i za slovenačka imakedonska imena (Stane, S taneta

  itd.). Naprotiv, imena Đor đ e Pav-le u padežimaglase samo Đor đa,Đor đ u,Pavla,Pavluitd. (v. podtimodrednicama).

  U zapadnij im govorima, a poseb-no u Hrvatskoj,imenaodmilakaoMate, __Jt1re,Vice, .lože menjaju sekao imenice na -a: od Mate, Mati,za Matuitd. Istapromenavažii zaprezimenaHraste,Čale, Smojeitd.

  [menaizživih neslovenskihjezi-ka zadržavaju -e u svim padežima:Č ile, Čilea, u Č ileu (Clwíłe, (Ëhílea,u Chileu),Hajne,Hajnea (Heíne,Hffifze ), lžłize, Bizea (Bizet,Bize-ta) itd. I muklo (neizgovoreno) e,premaPravopisu,zadržavaseuko-liko s e piiše izvorno:Vbł taire,Vo -

  tairea, Vo ł taireov itd. V. slede ćuodrednicu.

  -e (FRANCUSKO). Muklo e nazavršetku fr. ženskih imena kaoFrançoise, Brígítte, Simone možese u transkripoijiizostaviti(Fran-soaz, Brižit, Simon) ili zamenitinašim -a (Fransoaza,Brižita, Simo-na).U padežimaje boljeupotrebitinastavke kao za imenice na -a:Fransoaze,Fransoazi itd.

  -ec i -ek (IMENA). Za promenu slo-venskihimenas nepostojanime dodanas nije nađeno sigurno i jedin-stvenorešenje.PremaP 60,srpsko-hrvatska, tj. kajkavska imena uzavisnim padežima gube e , npr.Tkalec- Tkalca, dokga imena izdrugihjezikazadržavaju,npr. Ča-pek--Čapeka,Muromec- Murome-

  ca. Ovompropisuje zamerenoštone pravi razliku u promenikaj-kavskihi štokavskihoblika (npr.Sremeoi Sremac),što slovena čkaimenanasilnoodvajaodkajkavskih,

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  43/211

  Eč ka 46

  a pogotovu što nameće neobi čneoblike kao Zebec Zepca,Mač ek Mač ka, Zmazek Zmaska i sl. Naosnovu novijih istraživanja,kaonajpogodnije moglobi seprihvatitisledeće rešenje:(l) Sh.i slovenačkaimena s a tri ili više slogovauvekgubee, npr. Vrhovec Vrhovca, Ce-sarec Cesarca,Čakovec Čakov-ca, Kumrovec Kumrovca, Vodo-

  pivec - Vodopivca.(2)Dvosložnash. i slovena čka imena na -ecuglavnom gube e, npr. Sremec Sremca,Gubec Gupca,Kranj ec Kranjca,aligazadržavajutamogdebi se ispadanjeme dobio neuobi-čajen oblik,npr. Zebec - Zebeca,Jazbec Jazbeca,Prelč ec Prel č e-ca. (3) S va imena na -ek i sva ime-na iz drugihjezikazadržavajue ,dakle Mač ek Mač eka, František Františeka, J ire ček J ire čeka,Muromec Muromeca itd.

  Eč ka, u Eč ki.

  Edhem: v. Midhat.ed-memoar.

  efekti efekat.efendija: efendi Mujo, efendz' Muje

  (bez crtice: v. CRTICA UZ IME-NA).

  egejski, Egej, Egejsko more, danasobičnijenegojegejski itd.egzibicija, egzibicionisa), -istkinjag

  -ionizamdanasjeopšteprihvaćeno,

  madaje PR60 dopuštaosamo ek-shibicija itd.

  egzodus,neeksodus.ej u ruskim imenima: v. RUSKA

  IMENA.Ej-Bi-Si, Ej-Bi-Sija ili (samo latini-

  com) ABC, ABC-ja, ABC-ju. VidiBBC.

  ejds: bolje sida (v. to).

  -ek: v. -ec.

  eki,ekija(danasuobičajenioblik,pre-ma fr. écu, mada je po postankuskraćenicaod engl.EuropeanCur-rency Unit).

  ekloga, dat. eklogi.

  eko- s crticom prema P: eko-miting,eko-stranka i sl.

  ekolog,pored stručnjakaza ekologi-ju, može označavati i pripadnikaekološkog pokreta (pokreta za oč u-vanječovekovesredine).Suvišanjeanglicizam,,ekologist”.

  ekonomista,ekonomija:skraćenicaj eek., ne ec .ili ecc.

  eks (bivši): PR propisuje spojenopisanje, npr. ekskralj, eksšampion,a s crticomsamo ispred vlastitogimena: eks- Čehoslova č ka, eks-Slavija. Ispred više članog izrazanajboljeje pisatiodvojeno,npr. eksSovjetski Savez.

  Eks an Provans (Aix-en-Provence).

  eksces; ekscesni.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  44/211

  47 Erlangcn

  ekselencija: pravilnije bi bilo eksce-lencija,alije prvi oblik (s delimič-nimprihvatanjemfrancuskogizgo-

  vora)mnogoobičniji.eksperiment (ređe eksperimenat).eksponatje lošeskovanoblik (odlat.

  exponere, izložiti, participje ex-positzzma ne exponatum): bolje jeupotrebitidomaću reč izložak.

  ekspres:ekspreskafa, ekspres resto-ran, ekspres pošiljka itd. (neoba-vezna crtica: v. CRTICA 4).

  ekstra po PRsepiše sastavljeno(ek-stradobit, ekstrazarada), ali semože shvatiti i kao nepromenljivipridevi pisatiodvojeno(npr. roba

  ekstrakvaliteta;ti mislišda sineštoekstra).ekstradicija (izručenje zločinca),ne

  ekstradikcija.Glagolje ekstradi-rati.

  ekstrakt, ne ekstrat.

  ekstrovertan, bolje nego ekstraver-Zan.

  eku: v. caki.

  ckvivaleiit:(ređe elwiiialr-Tntzt).el, es, ul, ibrz, beri i dmgi predrncei u

  aiapskiniinieiiirria(ličnim igeograf-skirn) pišu se niaiim slovoifn:Ani/ar

  el Sadat, Mtnirner el (šaciaíi,Š atelArab,Dar es Salam,Zija ul lgltik,Ahmed ben Bela,Mohtar uid Dadaliiitd. Ukoliko dođu na početak,pišuse 'velikim slovom (El Alamejn, Ben

  Bela, Ibn Saud), ali s e još češćeizostavljaju: Sadat,Gadafi itd.

  Eldorado, po P velikim slovom, alimalim u figurativnom značenju„zemlja bogatstva”.

  elektro- uvek sastavljeno: elektrodis-tribucija, elektroprivreda, elektro-akusti č ki itd.

  element i elemenat,gen. mn. eleme-nata.

  Elza ili Elze (nem. Else); Elsa (engl.Elsa),Elsi(engl.Elsie:pogrešnojeu P ,,E1zi”).

  -em, -om: v. INSTRUMENTAL.

  emajl, emajlirati (obi čnije) i emalj,emaljirati.

  En-Bi-Si, En-Bi-Sija ili (samo latini-com)NBC,NBC-ja.Vidi BBC.

  Endru (Andrews),ne Endrju.Endruz (Andrews),bolje nego En-

  drus;ne Endrjus.V. S i Z (izgovor).Enejida.

  ENKLITIKE: v. je, su, će, se.

  Enrike i Enrikes(Enriqzie,Henriqzt-ez); pogrešnoje Enrikve. V. -ez.

  enti: v. ri-ti.

  enzim, bolje nego erzcini.

  epoha,dat. epa/ei i eposi.Erlangen,erlangerzski(Erlangenskirukopis):ne erlangenški.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  45/211

  crkondišn 48

  erkondišn (sastavljeno). Često su po-godnijiizraziklimatizacijaili kli-ma-uređ aj.

  esej, esejist(a), esejistkinja, esejisti-ka, esejisti čki.

  eskalacija zna či postepeno poja č a-vanje (ratnih napora, ili i nečegdrugogu gurativnojupotrebi);nemože biti sinonim za ,,invaziju”,„ofanzivu” i sl.

  eskudo(portugalskanovčana jedini-ca: boljenegoeskudos,štoje oblikmnožine).

  ešelon,ešelonirati,boljeidanas obič-nijenego ešalon,ešalonirati.

  ETA;v .S K R A E N I C EN A_ aetar, etra i eter, etera (u svim zna-

  čenjima).

  -eti, -iti: v. -iti, -etietiketa, pored zna čenja nalepnica,

  zna či iskup pravila o lepompona-šanju ili ceremonijal. Nije dobar

  oblik elikeczja.etil-alkohol ili etanol.Etiopija, Etiopljanin, etiopski (ne

  Etiopijac, etiopgjski).ETNICI: v. IMENANARODA.etno- sastavljeno:etnopark, elnoge-

  neza, etnomuzikolog itd.Etoal (pariski trg, punimnazivom

  Etoíle-Charles de Gaulle), neEtual.

  Etrurija, Etrurac, -rka, elrurski; dan-as retko Etruš č anin, -nka, etruš-čanski.

  euforij a je osećanjeprijatnosti, odat-le irazdraganost,zanos,uzbu đenje;pogrešnose upotrebljavau smislu,,mahnitanje, pomama, rušila čkibes”.

  Euridika, dat. Euridiki.

  -ev: v. -ov.evanđelje, itd.: v .jevanđelje.-evi: v. -ovzl

  Evripid i Euripid.evro- (ne evropo-): evrocentri č an, ev-

  rocentrizam, evrokomunizam,Ev-

  roazija,Evrovizija,evrovizijskiitd.Evropa:Evropljanin,-anka,evropski,ređe Evropejac (obi čno u smislu„čovek evropske kulture”), Evro-pejka, evropejslci.

  -evski: v. -ovskz

  -ez kaozavršetakšpanskihprezimenakodnas s e obično prenosilopremapismu(Lopez,Rodrigez,Velaskezitd.)i P predviđa da s ezadržitakvatranskripcija.Prema šp. izgovorubilobi ispravnijeLopes,Rodriges,Velaskesitd., neka prezimena, kaoMarkes(Márqziez),Gonzalesili joštačnije Gonsales(González),prim-ljenasu isključivo u tomobliku.Istovaži i za prezimena na -az (Dij az iliDijas),»iz(Ruizili Ruis)i-oz (Mu-njozili Munjos).

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  46/211

  Fabijus je bolja transkripcijaza fr.Fabíus(premauobičajenomnačinuprenošenjaimenana-ius)negoFa-bijis.

  FABRIČKINAzivlzv .mRKE.

  fajda: v .vajda.fak(a)t: može se uvek zameniti sa či-

  njenica.Mn.fakti ili po latinskomfakta (madasu ovajdrugioblik kri-tikovali pojedini gramati čari iz is-tih razloga kao i akta: v. to).

  falanga,dat.falangi, gen. mn.falan-gi ifalangâ.

  FAP,FAPó-a,FAP-u(fabrika);fap(ka-mion).

  farisej, farisejski, obi č nije negofarizej, farizejskí.

  fasciklaifascikl.

  fašistoidan (blizak fašizmu): nefašizoiclan,fašisoidan.

  FBI, FBI-ja (bolje latinicom),ili Ef--Bi-Aj, Ef-Bi-Aja.

  fer: fer odnos,fer igra č itd.;fer-plej.ferije: množinaž. roda,ne s r.rod.ća (automobil).

  FIDE (nepromenljivopremaP)ili Fi-da, Fide,Fidin.

  FIFA;v.S K R A E N I C EN A_ ajasko (m.),mn.fijaska (sr.),običnije

  negojasci.jat (automobil); F ijat,Fijataili FIAT,

  FIAT-a(fabrika).V. i A/IARKE.ks-ideja (s crticom);predlaganoje,

  ali bez stvarnograzloga,da s e za-meni sa „fiksna ideja”.filozof,filozofski,filozo ja, lozof-

  rati, prema našem tradicionalnomizgovorugrčkihreči: v. S i Z. Nisuopravdanioblicifilosof filosofijaitd.,primljeni izruskog.

  ltar, ltra, gen. mn. ltara, boljenegofilter; filtera.

  finale se upotrebljavau muškomi usrednjemrodu: u sportskomzna-čenjučešćijes r.rod.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  47/211

  oka 50

  oka, ufioci.Firenca; Firentinac, -inka, rentinski.

  Javljajus e i oblici Florentinac,o-rentinski(premalat.) i Fjorentinac,jjorentinski (premaital orentino).

  rer (nem. Führer):malimslovom,premaP .V. TI TULE.

  ñrnajz i majs (irnis, premaP).ñzi č kohemijski (koji s e odnosina

  fizi čku hemiju);fizi čko-hemijski(fizi čki i hemijski).V. SLOZENIPRIDEVI.

  Fjumi č ino (Fiumicino,rimskiaero-drom): ne Fjumi ć ino, Fijumi č ino.

  amenko (španska igra), ne a-mengo.

  amingo (ptica):po P R60 množinajeaminzi. V. -o (IMENICE).

  Flašing Medouz (Flushing Mea-dows).

  foajeje m. roda,množinafoajei.

  Foč

  a, fočanski, Fočak (ređe Foča-nin), Fočanka.Poslednjihgodinapreimenovanau Srbinje,ali bezstvamog razloga(Foča je staro slo-vensko ime gr č kog porekla).

  foka,dat.foki.foksterijer.

  Foli Beržer (Folies Bergère),ne FoliBerže.

  folk: folk pevač, folk repertoar i sl.(neobaveznacrtica: v. CRTICA3 6)

  folklor i pridevfolklorni označavajucelokupnukulturui običajejednognaroda; pogrešnoje svoditi ih naznačenje narodnihigara (plesova).Izraznacionalnifolklor je pleona-stičan: treba reći samo folklor ilinacionalni obi č aji, narodna umet-nosti sl.

  fon: v. de.

  FONETSKO I IZVORNO PISA-NJE: v. IZVORNOPISANJE.

  Forin oñs (ForeignOfce).Pogrešnoje „Forenj”. V. USTANOVE.

  Formen (engl. Foreman),ne Fore-man.

  foto-: po P uvek spojeno,bez obzirana značenje(fotoaparat,fotorepor-ter, fotomontaža,fotokopija, fo-tokopirati;foto ćelija, fotoelement,fotosinteza).Prednostcrtici s edajesamo u „slobodnim i slu čajnimvezama”kao foto-atelje, foto--izložba,foto-materijal.

  fotos nije dobro umestofotografija,snimakili slika.

  fra: v. don.

  FRANCUSKA IMENA: v. DVOS-TRUKAIMENA.

  Frančesko (Francesco),Frančeska(Francesco),ne Franć-. Frančeski(Francescht), Fran č eskij a, ne Fran-českog.

  Frankenštajn (Frankenstein), neFrankeštajn

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  48/211

  51

  frankofon (koji govori francuski:frankofone zemlje Afrike). Nefrankofonski.

  Fransoa(François):zbogdva vokalana kraju, najpogodnije je da ispredprezimenaostane nepromenjeno(npr.: FransoaMiterana,FransoaMiteranu itd.). Samo ako nemadrugemoguć nosti,možesemenjati,,Fransoe”, „Fransoi” itd.

  Fransoaz(Françoise)ili Fransoaza;u promeniFransoaze,Fransoazinitd. V. -e (FRANCUSKO).

  Franjo, Franje,Franji:v. -o (IME-NA);sv. FranjoAsiški;franjevac,franjeva čki, bolje nego francis-kanac, -anskz

  Franjo J osif (austrijski car), boljenego FrancJ ozef(po nem. FranzJ oseph).U prevodimas drugihje-zika sreće se i „Franc Džozef”,„Fransoa Žozel“ i sl., što je sasvimpogrešno.V. IMENAVLADARA.

  frekvenc(ij)a: v. -nca.

  FUTUR

  freska: dat. freska'i fresci, gen. mn.fresaka.

  fri-šop (i cljuti-fri šop, v. to).front: v. ISTORIJSKIDOGA ĐAJI;

  VOJNEJ EDINICE.Fruška gora; frušlcogorski.fudbal, fudbaler;fudbalski: nefutbal

  itd.Fudžij ama ili (planina)Fudži;suvišno

  je „PlaninaFudžijama”jer rečjamaznači planina.V. JAPANSKAIME-NA.

  Fuhimori (AlbertoFujimori,predsed-nik Perua),premašp. izgovoru,bo-lje nego Fudžimori,prema izvor-nomjapanskom.

  funkcioner ifunkcionar.Furlanija,furlanski; stanovnik je

  Furlan,ž. Furlanka.Suvišnoj e upo-trebljavatiital. nazivFrijuli(F riulz).

  FUTURzv. BUDUĆE VREME.

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  49/211

  g.: v. gospodin.Gacko, Gacka, u Gacku; Ga č anin,

  -anka;gatački.gajka,dat. gajci,gen. mn.gajki.gala:gala ručak, galapredstava i sl.

  (crticanijepotrebna:v. CRT[CA4).Galbrejt (Galbraith),ne Galbrajt.galijot.

  Galilej, galilejevski,aliimenomipre-zimenomGalileo Galilei.

  galimatijas označava samo nejasan,zapletengovorili pisanje:pogrešno

  ga je upotrebljavati u značenju„zbrke” uopšte (,,ga1imatijas okodeviza”i sl.).

  gama:gamazraci(v. CRTICA5).Gana, ganski;Ganac, Gankinjaili

  Ganjanin,-anka.garantija i garancija.garsonjera (običnije) i garsonijera.Gaskojn (Gascoigne),ne Gaskoin.gastritis, ne gastrit.

  gaučo: v. -o (IMENICE).gazda:gen. mn.gazdâ,negazdi;gaz-

  da Å/Iilutin,gazda-Milutina,gazda--Milutinov itd. (ili sve bez crtice):v. CRTICAUZIMENA.

  Gazela (velikim slovomkao naziv

  mostau Beogradu).Gazimestan, ne Gazi Mestan.

  gdegod(bilogde),gdegod(ponegde):v. god

  gde,kuda,kamo.Nesmatrasepravil-nomupotrebareči gde, negde, igde,nigdeza oznakucilja kretanja,npr.„Gde ćeš?”, „Gde ste krenuli?”,„Pošlji ga negde”,„Ne idem nigde”.U ovakvim re čenicama treba upo-trebiti kuda, nekuda, ikuda, niku-da, odnosnokamo, nekamo,ikamo,nikamo (danasuglavnom zastarelo,osimu hrvatskojvarijanti).Oblici

  kud(a), nekud(a), ikud(a), nikud(a)u starijemj ezikunisuoznačavaliciljkretanjanego put kojim s e prolazi(up. ovuda, tuda, onuda), pa se ra-

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  50/211

  53 GENITIVNI ZNAK

  zlikovaloKamoideš?(odgovor:Namore,Upodrumitd.)od Kudaideš?(odgovor:Krozbrda,Prekodvorištaitd.).

  gđa (gospo đa), gdica (gospo đica).

  gejzir i gejzer.Generala Ždanova: u Ulici (ulici)

  generala Zdanova, ne ,,u Generalždanovoj”.v. i ULICE.

  general-major (pridev: generalma-jorski), general-pukovnik,general-potpukovnik; generalarmije

  generalštab,generalštabniili gene-ralštapski.

  genije i genij.

  GENITIVMNOŽINE(imenicež .roda).Ako seosnovaimenicana-azavršava s dva ili tri suglasnika, ugen. mn. one moguizmeđu njih daumetnunepostojanoa ili da dobijugenitivnizavršetak-i.Prvomnačinus e daje prednost, pa je bolje npr.primedaba,maraka,pripovedaka,svetiljaka,krošanja,sabalja,basa-na negoprimedbi, marki itd. S timipakne treba preterivati:malo kobi upotrebio oblike majaka, pomo-ranadža, služaba, opazaka, doga-ma,junata itd.,kakvis emogunaćiu pojedinimgramatikama.Za oveposlednjeimenicenajčešćinastavakje -i,a takođe izamnogedrugekojenikad ne ubacuju nepostojano a:lampi, molbi,borbi,nepravdi,hor-di, čavki, vojski, algi, kavgi, kal ,

  šansi, branši, kop či, kandži, tajni,cisterni,smetnji,radnji,normi,ta-bli,pertli itd. Ponekeod ovihime-nica mogu imati i nastavak -a(hordâ, algâ, cisterna).Isklju čivoili pretežnonastavak-ajavlja s ekodosnovas azavršetkomna st, zd, št,šc ,šć, ks, ps: mnogo vrsta, lasta,zvezda,bašta, gošća, bošča, taksa,elipsa itd.

  GENmv MNOŽINE(imenicem .roda). Imenice sa završetkom kt, nt,pt, rtu gen.mn.umećunepostojanoa, bilo da to a mogudobitiiu nomi-nativujednineili ne: elemen(a)t-elemenata,projek(a)t - projekata,koncept koncepata, patent pa-

  tenata itd.Preporuč ljivijije gen.mn.kontakata,delikata, inseratanegokontaktâi sl. Glasa seumeće i kodjednogdela imenicasa završetkomsuglasnik+: bicikala,ansambala(bolje nego ansamblâ),ali samospektaklâ.Sadrugimsuglasničkimzavršecimaumetanje a nije uobi-čajeno: oblicikaoakorada,obelisa-ka, diftonaga,patrijaraha danas suuglavnomizišli izupotrebe.V.NE-P OSTOJANO a .

  GENITIVNI ZNAK stavlja se naposlednjeslovoda bi s erazlikovaogen.množineodoblikajednine,npr.imam prijateljâ, podaci iz institutâ,značenje reči. Sa istomvrednošćuupotrebljavas e i vodoravnacrta,znak dužine: prijaielj , institutã,

 • 8/18/2019 Klajn - Jezičke Nedoumice

  51/211

  GENlTlV, PRISVOJ Nl

  reči. Ne treba stavljatiove znakekadaj e j asnodajeposredimnožina,bilo po obliku imenice(projekata,moibi) ili po susednim re čima(,,Imam dosta prijatelja”, „podaci izsvih instituta”i sl.).

  GENITIV, PRISVOJ NI: v. PRIS-VOJ NI PRIDE VI.

  GENITIV, SLOVENSKI: tako senazivagenitivupotrebljenumestoakuzativau odrečnimrečenicama,npr. ,,Neznam muimena”, „Nismočuli vašegodgovora”,,,Priđi, Mar-ko, ne zame�