kiểm thử luồng dữ liệu

Download Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

Post on 07-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  1/24

  KIỂM THỬ

  LUỒNG DỮ LIỆUSVTH: NGUYỄN THỊ MINH THẢOLỚP: 12T4

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  2/24

  NỘI DUNG

  1. G! "#$% "&'( )%*' +, -/ "#0 # "3'(

  2. K/ "#0 5%6'( 78 5$%

  9. P#' 5;

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  3/24

  TCNG @UN VE KIỂM THỬ HỘP TFNGHITJO TJSTING

  D'( ,% "3* Q# "R" 5;(Q ' "3;'( + Q"3WQ QX* Q;7

   = "#ZQ #$' [#";\ "]"'( /" ^'( 7_'("#B "]"3 Q`' #a R" Qb Q#R 5/ +$Q '"3;'( Q;7c Qd Qe '#B' ' "3;'( ];%3Q Q;7+ "B/ 3* #`' '; QX* Q;7 *'( #;

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  4/24

  TCNG @UN VE KIỂM THỬ HỘP TFNGHITJO TJSTING

  Ưu điểm Nhược điểm VB "]"3 R" +, ];%3Q Q;7 ''7g 7'( "B/ 3* 5;

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  5/24

  KIỂM THỬ

   LUỒNG DỮ LIỆ

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  6/24

  uNG DvNG

  T3' QeQ "#R" > '#W'(N,' "a'( 7 '(h#lb'( "3B'# % -#' QeQ /eA /dQ Qf'(

  '(#$P#e" "3' #$ "#w'( #`' /,/ /eA "p'# "Z u'( 7_'( [

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  7/24

  Mvh =xhH hHxNH

  HB'# 7%'( lmQ y7j'( Q#aAz QX* 78 5$%eQ >'# \/ +> "3p '#! Q#; 1 R' Qd lmQ

  "3%A Q{ W'( '#l /;'( /%w' -#f'(

  eQ /'# "p'# W'( ' QX* QeQ "3> 78 5$%lmQ >'# '(#n*. S*% d -/ "3* \/ "" QaQeQ "3lq'( #m ]0 7_'( Qd

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  8/24

  NH| TH} N~O L~ KIỂTHỬ LUỒNG DỮ LIỆU

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  9/24

  KIỂM THỬ LUỒNG DỮ LIỆU D8 5$% QX* Q#lb'( "3B'# 5 "{ '#,% R' Q 5{.

  K/ "#0 q ]w'( QX* "k'( R' Qd W'( +! "k'(5%6'( "# #'# QX* Q#lb'( "3B'# #*A -#f'(

  L /" Qf'( Q_ /

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  10/24

  PH„N LO…I

  1. Static Data Flow Testing

  . eQ >'# '#8'( 5 ",/ "'(c "#lq'( lmQ (r 5 5%6'( " "#lq'(

  . P#' "pQ# /† '(%6'

  . K#f'( "#ZQ "# /†

  2. Dynamic Data Flow Testing

  . L' )%*' R' +$Q "#ZQ "# Q#lb'( "3B'# "#ZQ "R. G`' (w'( '#l -/ "#0 5%6'( ,% -#':

  eQ >'# Q;' lq'( "#ZQ #$'

  heQ lq'( 7‡' 7Z* "3' QeQ "% Q#p -/ "3* 7j'( 78 5$%

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  11/24

  PH„N TxhH =ˆI S‰NG hŠ MỘT I}N

  heQ 5$'# "3%A \%" R' "#f'( )%* 1 "3;'( 9 #'# '( ]*%:

  7: >'# '(#n* R'c (e' (e "3> \eQ >'# Q#; R' %: ]0 7_'( "#*/ Q#R% (e "3> QX* R'

  -: #XA R'

  NR% ‹ 5 -p #$% /% "a "3

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  12/24

  PH„N TxhH =ˆI S‰NG hŠ MỘT I}N2

  9 #;'# '(#n* 36 5'# '(#n* '8*

  2. 7% : R' lmQ >'# '(#n* 36 lmQ 7'(

  9. 7- : R' lmQ >'# '(#n* 36 > \d* i

  4. %7 : R' lmQ 7'( 36 >'# '(#n* (e "3> /!

  ?. %% : R' lmQ 7'( 36 7'( "RŽ. %- : R' lmQ 7'( 36 > #XA

  . -7 : R' > \d* i 36 lmQ >'# '(#n* 5

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  13/24

  V‘ =Ồ THỊ LUỒNG DỮ LIỆU

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  14/24

  TH~NH PH’N

  heQ 'W" + QeQ Q%'( -R" 'wheQ 5;

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  15/24

  MỘT S‰ h“U TF”h =IEU KHIỂNT|NG uNG

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  16/24

  Vx Dv

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  17/24

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  18/24

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  19/24

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  20/24

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  21/24

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  22/24

  TCNG K}[email protected] TF–NH KIỂM THỬ

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  23/24

  A 7Z'( 6 "#> 7j'( % -#' "lb'( ^'(

  h#%A' 6 "#> 7j'( ,% -#' "#'# 6 "#> 7j'( ,% -#''#> #'

  h#%A' "#'# 6 "#> 7j'( 78 5$%

  eQ >'# #^Q " h — P˜1

  eQ >'# QeQ lq'( "# #'# "%AR' "p'# Q 5{ Qb a' Q`'-/ "#0

  Lt -/ "#0 q ]w'( "k'( R' 78 5$%:o M R' Qd "w * h ->Q# a' q ]w'( -#eQ '#*%

  o T3;'( "k'( ->Q# a'c -/ "#0 \/ Qd "6' "

 • 8/18/2019 Kiểm Thử Luồng Dữ Liệu

  24/24

  THANK

   YOU