kids sto (iqbalkalmati.blogspot.com)

28
ﺗﺮﺟﻤﻮ ﺳﻨﻮאر ۽ ﺳﻨﺎﺋﻲ ﺣﺒﻴﺐ

Upload: muhammad-iqbal

Post on 16-Jul-2016

464 views

Category:

Documents


11 download

DESCRIPTION

Kids Sto

TRANSCRIPT

Page 1: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

۽ سنوאرترجموحبيب سنائي

Page 2: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

2

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون فهرست

אبتدאئي אکر ڀاڳ ڀري .1 ۽ ڦرهي وאرو كانوانوج. 2 درכ ماني وאرو نينگرא. 3

Page 3: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

3

אبتدאئي ٻه אکرغير ٻارن کي אڍאئي ٹن ورهين کانصدنيا جي سڌريل ملكن ۾ ننڍڙن

ن تههدא آ سکي وٺنڻن وينديون آهن، ۽ جڎهن هو پڑهئي آکاڻيون پڑهي ٻڌאيو منهنجا پنهنجا ٻار جڎهن ٹن سالن کي پڳا. پاڻ پڑهڻ تي هيرאيو ويندو آهينکي

پرئي كتابن سان مانوس كرאئجيته منهنجي دل گھريو ته کين אنهي عمر ۾ وאروBedtime storiesٹائيم كهاڻينڈאفسوس ته مون کي كو سنڌي ۾ كو بي

، پرمون ته אنگريزي كتابن تان ترجمو كري كم كڍيو آهي. اب نه مليوكت كتاب جيتوڻيك پنجن سالنهي. אئين نٿا كري سگھنشخصكيترא سارא

طوركتابٹائيم אسٹوريزپر אن کي به بيڈآهيالٻارنکان وڏي عمر وאرنندא ۽يئٻارن کي پڑهي ٻڌאتوهان پنهنجن אبهمאميد ته. كم آڻي سگھجي ٿو

كتابن سان ننڍي الكون. هرکائيندאئوپاڻ پڑهڻ الپهرئين ٻي درجي وאرن کيئي دوستي אنسان تي جيكي خوشگوאر אثر ڇڎي ٿي، سي سڀني جي آڏو پڌرא

.آهن

حبيب سنائي

Page 4: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

4

ري ئڳ

يڙي ننڍ ته هكڑهه آهيي ڳال جمانيزكنهنوه .ريڀاڳ ڀجو نالو هوننهج. يئي هوندي هرڇوك

يدـنـهرسان ر ٻيلي ڀڑيــك هڎــ ما سان گنجينهپ .ـيـئه

يـجـنـهـنـت”،چيوکيس ما جيـنن هـهـنـي ڏكـهـڻــک كيك جھـتون ك . آهييماري بـنان کيس۽،ڃ ويـ “.چي אـئـڏي

.ـيئي هندـه ۾ رچ وليـيـي ٻـي نان جـنه

Page 5: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

5

وه.يي ٿـي אوڏאنهن روאنرـينگي نڙڍـنـنسو مكاروאوچتو هكڑپهتي، تڎهنٻيلي אندرجڎهن

ننڍڙي نينگري،”ين،يائ آيو ۽ چرـي ٻاه ڏيئپ ٹڑـھـگب “نجو نالو ڇا آهي؟نهـت

پو אن.وـڌאيـو ٻـالـو نـجـنـهـنـي پـڄي ڊـڄ ڊهــن “ي آهين؟ـهي رڃون كيڎאنهن وـت” ،يوپڇمكار بگھڑ

ورאڻـيـوڀاڳ ڀري ي کيـنجي نانهنآئون پ”، “.انـڃي وـئـ پڻـي ڏككي

Page 6: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

6

يـانـي نڊوڙوـکـ تمامتڑـگھـبارـكـميڌـو ٻـهאي تهـئـ ككـ ٺكـ ٺ تير دنـه .وـين و ڏאنهرـ گھجي “ آهي؟كير” ، پڇيوـينان

ري كمرـ نيـالئـدجو آوאز بـنـهـن پكار من تي هنא “.آهيانڀاڳ ڀريآئون”يو،چ

“. אچرند אلي پو ڀ،چڱو” چيو،يـنانڇــڎيـ کائناني کييو ۽ڑـھي אندر گو ڊوڙـه .وــي.وـي ويـائـكڑـڄو ڳسي کيـنانوهائو، ه

Page 7: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

7

جي رאتـ نانڑـگھبكارمپو يـي ٹوپ وאريوڃــي، چاڙهييـ تين אکكـينـي عـي جـ۽ نان،يـپات .وـٺـ ۾ ويريـتـسـ ب جييـنان

.يـهتـپرـھ گي جيـي نانـچ به אريـاڳ ڀـڀهاڻيڑـگھـار بـكـايو ۽ مـكڑــ کر جو ديـانـ ننـه

“كير آهي؟”و،ـيـڇـپهـن ۽ مون توهان جيآهيانڀاڳ ڀريآئون”، چيوكجھ كيك آندא آهنکائڻ ال.“

يـٺـي مـجـنهـنم”مكار بگھڑ نرم آوאز ۾ چيو، “.چ אאندر

Page 8: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

8

هن.ي جي گھر אندر گھڑي نانڀاڳ ڀريאئينپنهنجيهـن .بگھڑ کي ئي پنهنجي ناني كري سمجھيو

پـڇـ نهاريناني جي אکين ڏي ونـيجـאوهان! يאو نان”وـي “!نـون آهــيڏيون نه وون كيڎيאک

ان،ـگھـي سـس ڏونيـمـنيڱ چوکيـאن ال ته ت” .مكار بگھڑ چيو “!اريـيـي پـنجنهم

אو”،يوٺو ۽ چڏ ڏيناني نينگريڙپو وري ننڍ “! كيڎא نه وڏא آهننـאوهان جا ك! ناني

ڌيـي نموني ٻـٺـאن كري ته آئون توکي س” .مكار بگھڑ چيو “!ان، منهنجي پياريـگھـس

Page 9: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

9

ڏيناني نينگريڙر ننڍيهوري هك دفعو ٻوڏאڎא نهـد كيـ ڏنوهانـجـات! אو ناني”،نهاريو ۽ چيو

“!آهنگھان،ـي سـ کائونيم نٺيאن ال ته توکي س”

نينگري کي کائڻ الאهو چئي بگھڑ “!منهنجي پياري .بستري تان ٹپ ڏئي لٿو

ڑ جي ڳالهه ٻڌيـگھـبرئت هكڑي كاٺيـق ونپر אאچڻ سان .وـدر آيـي ڊوڙي אنـڻـي کاڙـهـو كـهورتي ۽

خدא .کي ٻه אڌ كري ڇڎيوگھڑب سانپنهنجي كهاڙي .يي آئركي نـريئـتان جناني אجي قدرت سان

Page 10: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

10

۽ אنهنيي ويٺـڃستري تي وبيאن کان پو نان .سڀني چانهن ۽ كيك کاڌא

گھڑ جي پڄاڻي ٿي ۽ אنهي سانبאئين مكار .هي كهاڻي به ختم ٿي

Little Red كهاڻي ۾ ڏنلOnce upon a time كمپني جي אشترאכ سان ڇپايل كتابن۽ جپريسآكسفرڊ(Ridinghoodجو آزאد ترجمو (.

Page 11: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

11

ر ۽ئ ئ وارو

ته هكڑو ڇوكروزماني جي ڳالهه آهيكنهن .جانوجنهنجو نالو هو .هوندو هو

پـاڻ ”،هن کي چيوجي ماانوهكڑي ڏينهن جنه بچيوبهپئسوهك وٽڻاپ .آهيونٿي وياڏאڍא غريب

ڳئون كاهي وڃي ماركيٹ ۾ کپائيتون پنهنجي. آهي “.ملي پونٻه ٹي ڏوكڑجيئنאچ تههكرستي تي کيس . روאنو ٿيوڳئون كاهيجانو

.وـڎيـگماڻهوو پوڙهوڙننڍ

Page 12: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

12

ننڍي پوڙهي ماڻهوאنهي مون کي” ، کيس چيوٻج وאرאآئون تو کي جادو ،אها ڳئون ڏي ته אن جي بدلي

“.دאڻا ڏياندאڻاٻجي جادو وאرאيئن کي ڳئون ڏאانوאئين ج

אهو אحوאلتڎهن سندس ما ،گھر پهتوانوجڎهن ج .ورتانمون ڳئون پئس”۽ چيائين،اوڙيـڏאڍي كٻڌي، مٿس

ي ٻج دאڻا كهڑي كم جاـه .کپائيٿيال!“ دري مان ٻاهرهن אنهن جادوئي ٻج دאڻن کي

بکئي پيٹ سمهڻکيانوجسـزא طور ۽.אڇالئي ڇڎيو !و ڇڎيال موكلي

Page 13: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

13

ننڈ مان سجاڳ ٿي،انوٻئي ڏينهن صبح جو جرאت وچ ۾ٺو ته هكڑوڏهن. مان ٻاهر نهاريودري

نسري وڃييعني ڦرهي وאرو كانوسٹاכ אنـيـوڏو ب .و هورسيآسمان تائين

אنهي بينمونکي” “.جيسٹاכ تي چڑهڻ گھر א .چيوانو دل ۾ج

چڑهندو ويو ۽ وڃي ،مٿي چڑهندو ويوانوאئين ج .پهتوچوٹي تي

Page 14: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

14

کي هك ڊگھو رستوانو جچوٹي تيאن وڻ جين رستي جي آخر ۾ هن هك ديو جو گھرא. ڏسڻ ۾ آيو

.ڏٺو .چيوانوج“ .هن گھر ۾ كير ٿو رهيڏسان ته”

.ر אندر ويوـ گھ جيوــאن ديانوאئين ج ڦوكاريندو ۽ آوאزيندوٿوري وقت کان پو ديو

:آيوپ پئيڌ جي رت جيٻارهكکيمون! في فو فمفي”

ين جه آئونکڻي زنده هجي،يا هو مئل هجيאچي، “. هڎא پيهي אن مان پنهنجي ماني ٺاهيندسجسم جا

Page 15: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

15

ٻوڙ وغيره رڌڻ وאري مشين يعنيانوאهو ٻڌي ج وאري ٿيلهيونـپنهنجي سبهوــ ۽ دي. ۾ لكي ويونאووکيٿوري وقت کان پو ديو .ويهي رهيوڀرسان ئيساڻ

. אنهي אوون مان ٻاهر نكتوانوج. ننڈ אچي ويئيهن“ .אري ٿيلهي کڻڻ گھرجيمون کي אها سون و”

.چيو سون وאري ٿيلهي کنئي ۽ هيٺاאهانوאئين ج

.لهي آيو

Page 16: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

16

سندس۽انوجאن کان پوننهא. ريب نه رهياغ ما אن سون مان هك ڳئون ورتي ۽ تمام گھڻا کاڌא خريد

.كيامون کي هك”چيو،دل ۾انوڏينهن جهكوري

“.אن وڻ تي چڑهڻ گھرجيوريڀيرو אن وڻ تي چڑهندو ويو، چڑهندو ويو ۽وـهنאئي

אڳي وאنگر هو ڊگھو روڊ لتاڙي .وڃي چوٹي تي پهتوٿوري دير کانپو אهو ديو.ديو جي گھر אندر گھڑيو :ڦوكاريندو ۽ آوאزيندو آيو

Page 17: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

17

پئي جي رت جي ڌپراٻمون کي هك! في في فو فم”جسم جيهو جيئرو هجي يا مئل، آئون هن جي. אچي

“.ي אن مان پنهنجي ماني ٺاهيندسـهـن کي پـڎيـهאڄאهوپر. אوون ۾ لكي ويوانو هن ڀيري بهج

سميتڑــكــ وאري كديو جادو! گرم لڳو پيو هوبيضو”هن ككڑ کي چيو،. ويهي رهيوڀرسان ئي

جھٹ ۾ .۽ جادوئي ككڑ سونو بيضو الهي ڏنو“ .هاله .ٻاهر نكتوانوديو سمهي پيو ۽ ج

.چيوانوج“ .کي אها ككڑ کڻڻ کپيمون”

Page 18: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

18

،ڑ کي کنيو ۽ هيٺ لهندوــكـאئين هن جادوئي ك .لهندو زمين تي אچي پهتو

ٿيما אڃان وڌيك شاهوكار۽ سندسانوهاڻي ج ڑ אنهن کي سونو بيضو الهي ڏينديـكـجادوئي ك. ويا

حاصل كندאوـناڻو كافيـ ه،ڻيهئي، جنهن کي وك .هئا

مون کي وري”يو،چدل ۾انووري هك ڏهاڙي ج “.به אن وڻ تي چڑهڻ گھرجي

אئين هو אن وڻ تي چڑهندو ويو، چڑهندو ويو ۽ڊگھو روڊانوج. نيٺ אن جي چوٹي تي وڃي پهتو

Page 19: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

19

ديو ڦوكاريندو ۽. ديو جي گھر אندر ويو،لتاڙي :آوאزيندو آيو

پئيجي رت جي ڌپراٻمون کي هك! في في فو فم”جسم جي مئل، آئون هن جيهو جيئرو هجي يا. אچي

“.ي אن مان پنهنجي ماني ٺاهيندسـههڎين کي پويهيبه ڀرسانديوאڳي وאنگر. لكي ويوانوجو هو، جنهن رאڳـن وٽ جادوئي وאڄههن ڀيري. رهيو

.وـٿي ڳات “ .مون کي אهو جادوئي وאڄو گھرجي”چيو،انوج

Page 20: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

20

پر. وאڄو کنيوهوאانو ۾ پيو، جڈجيئن ئي ديو ننڳائڻ شروع۾ پيو ته אنوאڄيانو جو هٿ جيئن אنج

“!مدد كريو! مدد كريو”كيو، انوج.پويان ڊوڙڻ لڳوانوديو جاڳي پيو ۽ ج

.تكڑو تكڑو لهندو ويو ۽ ديو به سندس پويان لڳو آيوكانيكهاڙو کنيو ۽جلدي ۾،هيٺ لهيانوپر ج

پيو ۽אهو ديو زمين تي كري۾نتيجي. کي وڍي وڌو .ي ويومر

.אئين ديو ۽ كهاڻي جي پڄاڻي ٿي

Page 21: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

21

Page 22: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

22

ر ئ وارو ادرכ

كنهن زماني ۾ هكڑو پوڙهو ماڻهو ۽ هكڑيאهي پهاڙي هيٺان ننڍي.پوڙهي عورت رهندא هئا

کين. אن گهر ۾ אكيال هئاهو. پرאڻي گھر ۾ رهندא هئا .كو אوالد نه هو

مائي پنهنجي مڑس کيهكڑي ڏينهن پوڙهي .ن אدرכ ۽ אٹي مان هك ڇوكرو ٺاهيان ٿيآئو”چيو،

آئون مصري .אن جي كوٽ ال کنڈ جو تهه ٺاهيندسهك .سين ۽ منهن ٺاهيندאن جون אکيوماننرـكـجي ٹ

Page 23: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

23

آئون .سي آئون אن جو نك جوڙيند،ش مانـمـشـوڏي ق “.אکروٹن مان هن ال جوتا جوڙيندس

آڱريوننن پوڙهي عورت אن جي پيرن جويאئ .پو אن جو ٹنگون ۽ ٻانهون سڌيون كيون. يونٺاه

אن کان پو هن אدرכ ماني . رکيوتيتئيאن کي ۾)אوون(پچائڻ وאري مشينيکاڌ کيي ڇوكريوאر

. تيار ٿئيאهو پچيجيئن ته،رکيوهاڻي مون وٽ پنهنجو”. هن رڙ كئي“ !هو ،אو”

“.אدرכ ماني وאرو ٻار هوندو

Page 24: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

24

كجھ. ۾ لڳي ويئي پنهنجي كم كارپو هو .وقت کان پو هو אوون ڏي ويئي

ٻاهر! مون کي ٻاهر كڍو” אوون مان آوאز آيو، “!كڍوאن پوڙهي عورت ڊوڙي وڃي אوون جو دروאزو אن مان אدرכ ماني وאرو ڇوكرو ٻاهر نكري .کوليو

در کليلگھر جو. هو پٹ تي ٺينگ ٹپا ڏيندو رهيو .آيو .ڻ لڳوڄي ۾ ڀـٹـھگ۽و ٻاهر نكري ويوـ ه،ڏسي

۽ کيس.پوڙهو ماڻهو ۽ عورت אن جي پويان ڊوڙڻ لڳا :چوندא رهيا

Page 25: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

25

بيهي. هبيهي ره! ڇوكرאאאي אدرכ ماني وאر” “.אسان کان نه ڀڄمٺا، .هره

هآئون ن”. אدرכ ماني وאري ڇوكري چيو“ !نه” “.ڀڄي ويندسپري آئون אوهان کانאيندس ۽

. کان ڀڄي ويونينگر هنאدرכ ماني وאرو نאئين کيس هكڑو ڊگھوكتو.هو ڊوڙندو ۽ ڊوڙندو رهيو

.گڎيوآئون توکي ڏسڻ! بيهه! بيهه” کيس چيو،يـت كאن

“. אدرכ ماني وאرא نينگر،هيڎאنهن אچ. گھرאن ٿو

Page 26: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

26

كتا، تونڊگھا! نه”אدرכ ماني وאري نينگر چيو، אن جي ۽آئون پوڙهي مائي. چاهينمون کي کائڻ ٿو

تو کان پڻ آئون ڀڄي. مڑس کان ڀڄي آيو آهيان “.ويندس .אئين אدرכ ماني وאرو نينگر אتان به ڀڄي ويو

. وري کيس رستي ۾ هك ننڍڙي ٻكري ملي! بيهه! بيهه”چيو،کيس ڏسي ٻكرييڙننڍ

“. هيڎאنهن אچ،אدرכ ماني وאرא نينگر. انآئون توکي ڏسڍي ٻكري،نن! نه”אدرכ ماني وאري نينگر چيو،

آئون پوڙهي مائي ۽. چاهينتون مون کي کائڻ ٿي

Page 27: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

27

كتي کانوڏيآئونپو. کان ڀڄي نكتو آهيانڑسم “.آئون توکان به ڀڄي ويندسسو. به ڀڄي آيو آهيان

هو.ڀڄي ويوبهאئين אدرכ ماني وאرو نينگر אتان بهאتي لومڑ. کيس ترڻ نه ٿي آيو. אچي دريا تي پهتو

.موجود هوتون تري نٿو سگھين، پر! بيهه! بيهه” چيو،ومڑل

آئون ترندس ۽ تون مون تي. آئون تري سگھان ٿو. هيڎאنهن אچ،אدرכ ماني وאرא ڇوكرא. سوאري كج

“.آئون تنهنجي مدد كريان

Page 28: Kids Sto (Iqbalkalmati.blogspot.com)

ننڍڙن ٻارن ال آکاڻيون

28

ڳالهين ۾ אچي جيلومڑنينگروאدرכ ماني وאر . ويو ۽ هن تي سوאر ٿيو

جھو אسانאאدرכ ماني وאرא نينگر،”چيو،لومڑ مڑسسندس ۽تون پوڙهي مائي. دريا ٹپي رهيا آهيون

تون وڏي كتي کان ڀڄي آئين، ۽ تون. کان ڀڄي آئينپر تون هاڻي مون. کان به ڀڄي نكتينننڍي ٻكري

“.تو کي کائيندسئيآئون! کان ڀڄي نه سگھندين . אن کي کائي هڑپ كري ڇڎيوڑلومאهو چئي

.אئين كهاڻي ختم ٿي *و ر*