kickoff groningen versie28sept2010

Download Kickoff groningen versie28sept2010

Post on 18-Dec-2014

206 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie Team Kennis

TRANSCRIPT

 • Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

 • Waar gaat het project over?

  Het integreren van leerprocessen

 • Gefragmenteerd lerenStudentTerugkomdagenTheorielessenVaardigheidstrainingenStudieloopbaanbegeleidingStageSnuffelstageProjectStudielandschapZelfstudieTaal & RekenenBurgerschapsorintatieBeoordelingenToetsenProeve van BekwaamheidZorgtrajectBijbaanMonitoren voortgang KwalificatiedossiersSchools/Theoretisch lerenIn de praktijk leren

 • Een oplossingsrichting: Hybride leeromgevingIntegratie van leerprocessen die traditioneel meer in de school plaatsvinden met leerprocessen die traditioneel meer in de praktijk plaats vinden in n samenhangende leeromgeving Leerprocessen dicht bij elkaar brengen in tijd en plaats.

  Ontwikkelingsproces van stapsgewijs naar traploos verstelbaar. Dynamische en flexibele rollen ipv statische rolverdeling leerling-docent. Voorbeeld: junior collega-student (project)leidinggevende collega-student senior collega-student praktijkdocent etc. Samenwerking tussen school en bedrijven vindt in beroepsonderwijs vaak plaats, de mate waarin deze gentegreerd plaatsvindt verschilt sterk

 • Locatie Groningen

 • Beschrijvende modellen hybride leeromgevingenVoor de vlotte analyses is gebruik gemaakt van twee beschrijvende modellen waarmee hybride leeromgevingen uiteen gerafeld kunnen worden. Het inhoudelijke leerwerkproces, bestaand uit samenhangende leerwerktaken, is met deze modellen nog niet beschreven.

  A. Ophangpunten hybride leeromgevingen:Kenmerken van de onderwijsorganisatieKenmerken van de werkprocessen

  B. Leeromgeving Ontwerpmodel4 kwadranten voor positioneren van ontwerpbare bouwstenen4 ontwerpperspectieven (ontwerpbare bouwstenen)

 • Beschrijvend model - Ophangpunten hybride leeromgevingen1. Kenmerken onderwijsorganisatie:Aantal + type opleidingenStudentaantallen, aantal betrokken opleidingen, aantal/typering van betrokken niveausDocentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hboPositionering in de beleidscontext: uitzondering? standaard?FinancieringAanleiding voor hybride leeromgevingenAandeel van hybride leeromgevingen in curriculum als geheel

  2. Kenmerken van de werkprocessenMix van 4 soorten processen Improvisatieprocessen: resultaat (wat) en werkproces (hoe) is vaag/vrijOntwerpprocessen: resultaat (wat) is bekend(er) en werkproces (hoe) is vrij(er)Gestroomlijnde/protocollaire processen: resultaat (wat) is bekend(er) en werkproces is vastomlijnd(er)Bewakende processen: zorgen voor passende mix van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie/mensen.Positie in de regio; invloed branche; invloed kenniscentrumStabiliteit arbeidsmarkt (omvang en inhoud)

 • Beschrijvend model Leeromgeving Ontwerpmodel: 4 kwadranten in figuur

 • Beschrijvend model Leeromgeving Ontwerpmodel: 4 kwadranten in tekstHet Leeromgeving Ontwerpmodel kent twee dimensies waarlangs de vier ontwerpbare bouwstenen van een hybride leeromgeving kunnen worden gepositioneerd.

  Aquisitie-Participatie (Sfard, 1998). Dit ontwerpkenmerk geeft aan of het accent ligt op de meer klassieke acquisitie-benadering van kennis die kan worden overgedragen en meer individueel is georinteerd. Of dat het accent ligt op de meer socio-culturele, participatieve benaderingen, waarbij leren wordt gezien als het leren functioneren in een (professionele) gemeenschap.Geconstrueerd-Realistisch. Dit ontwerpkenmerkt geeft aan of er is gekozen voor een meer gereduceerde en gecontroleerde versie van de werkelijkheid (geconstrueerd) of voor de realiteit in haar volle complexiteit (realistisch).

  Bovenstaande twee dimensies staan haaks op elkaar en vormen vier kwaddranten.

  Geconstrueerde-AcquisitieRealistische-AcquisitieGeconstrueerde-ParticipatieRealistische-Participatie.

 • Beschrijvend model Leeromgeving Ontwerpmodel: 4 ontwerpperspectievenHet leeromgeving ontwerpmodel kent vier ontwerpbare bouwstenen. Het gaat om vier, complementaire ontwerpperspectieven waarmee hybride leerwerktaken en leeromgevingen kunnen worden vorm gegeven.

  Actor perspectief: patint, professionele rollen en onderwijsrollen. Het gaat hierbij om het vorm geven van de rollen: junior, senior, theoretisch expert, praktijkdeskundige, klant, leverancier etc.

  Ruimtelijke perspectief: de fysieke en digitale ruimtes. Het gaat hierbij om het vorm geven van de fysieke en digitale ruimtes. Instrumentele perspectief: de grensoverschrijdende of perifere instrumenten. Het gaat hierbij om het vorm geven van de materialen: tastbare lesmateriaal (digitaal en papier), gereedschap, dingen/objecten. Tijdsperspectief: beschikbare tijd, tempo en temporisatie. Het gaat hierbij om het vorm geven van het tijdsaspect. Plannen/volgorde in de tijd, versnellen, vertragen, onderbreken, minder/meer/even veel als in werksituatie.

 • Kenmerken onderwijsorganisatieAlfa collegeAantal + type opleidingen: Bouwtechnische opleidingenStudentaantallen, aantal betrokken opleidingen, aantal/typering van betrokken niveaus: Focus op Bouwkunde niveau 4Docentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie: kernteam bouwkunde 6-7 docenten; (door)ontwikkelen docenten(team) Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo: verlagen drempel /doorstroom bevorderen/doorlopende leerlijn richting HanzehogeschoolPositionering in de beleidscontext: uitzondering? standaard?: Het Alfa-college kiest doelbewust voor competentiegericht leren. Nieuwe inzichten leiden tot het indelen van de leerstof op basis van de competenties die in het desbetreffende beroep worden gevraagd. Het gaat hierbij om een samenspel van kennis, vaardigheden, houding, motivatie en zelfkennisFinanciering: projectgeld en gangbare onderwijsbudgettenAanleiding voor hybride leeromgevingen: vervolg op Value in the valley - geslaagd project op afstand van reguliere onderwijscontext; Agenda De Veenkolonin.Aandeel van hybride leeromgevingen in curriculum als geheel: atelier bij Alfa dat integraal onderdeel moet worden van curriculum; laagdrempelige instroom bij ateliers Hanze.

 • Kenmerken onderwijsorganisatieHanzehogeschoolAantal + type opleidingen: Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek, ontwikkelen inclusief Engineering, Facility Management, Vastgoed & Makelaardij, Human Technology ; Kenniscentrum NoorderruimteStudentaantallen, aantal betrokken opleidingen, aantal/typering van betrokken niveaus: ca. 100 per jaar in twee halfjaarlijkse groepen van ca. 50, verdeeld over huidige 3 ateliersDocentorganisatie: aantal docenten + teamstructuur/cohesie: docenten huidige ateliers van 1 School (ABC) in samenwerking met Kenniscentrum Noorderruimte; Ontwikkelen naar betrokkenheid van meer Schools.Samenwerking in de keten vmbo-mbo-hbo: instroom vanuit mbo, doorstroom naar WOPositionering in de beleidscontext: uitzondering? standaard?: Focus vanuit kenniscentrum - Het Kenniscentrum wil een bijdrage leveren aan de kennis over gebiedsontwikkeling in het Noorden. Samen met lectoren, docenten, studenten en professionals uit het werkveld. Duurzame oplossingen voor recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. Nieuwe woonconcepten die aansluiten bij de behoeften van morgen. Hoe kan het Noorden zijn bijzondere kwaliteiten versterken? Voor de opleidingen en studenten betekent dat leren kijken over de grenzen van het eigen vakgebied. Interdisciplinair samenwerken aan uitdagende projecten in de praktijk. Financiering: projectgeld; gangbare onderwijsbudget; budget Kenniscentrum/SKO-budget?Aanleiding voor hybride leeromgevingen: o.a. vervolg op Value in the valley - geslaagd project op afstand van reguliere onderwijscontextAandeel van hybride leeromgevingen in curriculum als geheel: project van half jaar als minor of stage

 • Kenmerken werkprocesMix van 4 soorten processen: improvisatieprocessen, ontwerpprocessen, gestroomlijnde/protocollaire processen, bewakende processen: hbo: ontwerpprocessen + dosis bewakende en improvisatie processen mbo: ontwerpprocessen & bewakende + dosis gestroomlijnde/protocollaire processenPositie in de regio; invloed van de branches; invloed kenniscentra: mbo: Kenniscentrum Fundeon met grote invloed mbo/hbo: Gebiedsagenda Noord-Nederland; Agenda Veenkolonin; Regionale bedrijfsleven met medium-grote invloedStabiliteit arbeidsmarkten (omvang en inhoud): http://www.arbeidsmarktgroningen.nl/

 • materiaalmateriaalmateriaalmateriaalruimtemateriaalruimteruimteruimteruimtemateriaalruimteruimtemateriaalruimte

 • materiaalruimtemateriaalruimteruimtemateriaalmateriaalruimterolruimtemateriaalmateriaaltijdmateriaalmateriaalruimte

 • Leeromgevingen uiteenrafelen Rollen Alfa college

 • Leeromgevingen uiteenrafelen Fysieke ruimtes Alfa college

 • Leeromgevingen uiteenrafelen Digitale ruimtes Alfa college

 • Leeromgevingen uiteenrafelenMaterialen Alfa college

 • Leeromgevingen uiteenrafelen Rollen Hanzehogeschool

 • Leeromgevingen uiteenrafelen Fysieke ruimtes Hanzehogeschool

 • Leeromgevingen uiteenrafelen Digitale ruimtes Hanzehogeschool

 • Leeromgevingen uiteenrafelenMaterialen Hanzehogeschool

 • De uitdagingen voor deze leeromgevingen

 • Project aanpakVeranderenOnderzoekenUitvoeren & ErvarenOntwerpenDagelijks uitvoeren & ervarenPrimaire onderwijsprocesSystematisch reflecteren & evalueren door (zelf)onderzoekOnderwijsevaluatie; OnderwijsonderzoekGeleidelijk veranderenOrganisatieontwikkeling; ProfessionaliseringIteratief (her)ontwerpenOnderwijsontwikkeling

 • http://www.hetnieuweberoepsonderwijs.nl/profile/HybrideLeeromgevingen

 • Account bij Gmail en iGoogle: hybrideleeromgevingen@gmail.com

  ******************************