ki-kare İstatistiğiyunus.hacettepe.edu.tr/~dcaktan/ebb629_sunu/chapter16_ki_kare.pdf · ki-kare...

Click here to load reader

Post on 23-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ki-Kare İstatistiği

 • Kazanımlar • ki-kare testinin ne zaman uygun olduğunu

  açıklamak 1

  • ki-kare uyum iyiliğini kullanarak dağılımın şekli hakkında hipotez test etmek 2

  • ki-kare bağımsızlık testini kullanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek 3

  • phi-katsayısı veya Cramer’s V ile etki büyüklüğünü bulmak 4

 • Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler • Parametrik testlerin varsayımları

  – Verilerin evrende normal dağıldığı – Evrende varyansın homojenliği – Her bir birey için sayısal değer

  • Parametrik olmayan testler parametrik testlerin varsayımlarının karşılanmadığı durumlarda kullanılırlar

 • ki-kare ve diğer parametrik olamayan testler • Hipotezleri belli bir evren parametresiyle ifade

  etmezler • Evrenin dağılımı hakkında çok az

  varsayımları vardır • Genellikle dağılımdan bağımsız tesler olarak

  nitelenirler • Katılımcılar genellikle kategorilere ayrılırlar

  – Adlandırma veya sıralama ölçekleri kullanılır – Parametrik olmayan testlerde veri frekans

  verileridir

 • Uyum iyiliği için ki-kare Testi

  • Evren dağılımının şekli veya oranı hakkında hipotezleri test etmek için örneklem verilerini kullanır.

  • Örneklemden elde edilen oranlar ile evrende hipoteze göre öngörülen oranların uyumunu test eder.

 • Uyum iyiliği için Yokluk Hipotezi

  • Evrendeki her bir kategorinin oranını (yüzdesini) belirler.

  • Yokluk hipotezinin mantığı: – Kategoriler arasında tercih yoktur. – Bilinen bir evrendeki oranlarla diğer

  evrendekiler arasında fark yoktur.

 • Göz rengi örnekleminin dağılımı n = 40

 • Uyum iyiliği testi için veri

  • Örneklem verisinde, her bir kategorideki bireyler sayılır.

  • Her bir kategorideki gözlenen frekanslar ölçülür.

  • Herbir birey sadece tek bir kategoride sayılır.

 • Uyum iyiliği testinde beklenen frekanslar • Uyum iyiliği testi yokluk hipotezine dayanan

  varsayımlarıyla gözlenen frekansları karşılaştırır.

  • Yokluk hipotezine mükemmel uyan beklenen frekansları oluşturur.

  • Beklenen frekanslar H0 ve örneklem büyüklüğünden tahmin edilen frekans değerleridir. – Ideal, hipothetik örneklem dağılımı

 • ∑ −=e

  eo

  fff 22 )(χ

  ki-kare İstatistiği

  • Notasyon – χ2 yunan alfabesindeki küçük harf “kay” dır (ki

  okuyoruz)

  – fo Gözlenen Frekans – fe Beklenen Frekans

  • ki-kare İstatistiği

 • ki-kare dağılımı

  • Yokluk Hipotezi – Beklenen ve gözlenen değerler arasındaki

  farklar küçük ise rededilmez – Beklenen ve gözlenen değerler arasındaki

  farklar büyük ise rededilir • ki-kare dağılımı H0 doğru ise olası mümkün

  tüm tesadüfi örneklem değerlerini içeririr – Bütün ki-kare değerleri ≥ 0. – H0 doğru ise, ki-kare değerleri küçük olacaktır.

 • Serbestlik derecesi ve ki-kare

  • ki-kare dağılımı sağa çarğıktır • ki-kare dağılımlar ailesini temsil eder

  – Dağılımlar serbestlik derecesi ile belirlenir – Herbir df için az farklı dağılımlar vardır

  • Uyum iyiliği testi için serbestlik derecesi – df = C – 1 – C kategorilerin sayısı

 • Figure 16.2 ki-kare dağılımı ve kritik bölge

 • Farklı df ler için ki-kare dağılımı

 • ki-kare Testi için Kritik Bölge

  • Anlamlılık seviyesini belirler. • ki-karenin kritik değeri tabloda

  – Serbestlik derecesine (df) – Seçilen anlamlılık düzeyine göre belirlenir

 • Kritik Bölge Örnek 16.1

 • Uyum iyiliği ve Tek-örneklem t Testi

  • Her iki testtte bir evren hakkındaki hipotezi test etmede bir örneklemden gelen verileri kullanır

  • Ölçek türü kullanılacak testi belirler: – Sayısal puanlar eşit aralık/oran ölçeği)

  ortalamanın hesaplanması için uygundur ve t-testi kullanılır

  – Sayısal olmayan kategorilere sınıflandırma (adlandırma ve sıralama ölçeği) oranları veya yüzdelerin hesaplanmasına uygundur ve bu verilere ki-kare testi uygulanır

 • Soru • ki-kare testinde beklenen frekanslar

  ______.

  • Her zaman tam sayılardır A

  • can contain fractions or decimal values B • can contain both positive and negative values C

  • can contain fractions and negative numbers D

 • Cevap • The expected frequencies in a ki-kare test

  ______.

  • are always whole numbers A

  • can contain fractions or decimal values B • can contain both positive and negative values C

  • can contain fractions and negative numbers D

 • Soru • Decide if each of the following statements

  is True or False.

  • ki-kare Testinde, beklenen ve gözlenen frekanslar her zaman tam sayılardır.

  T/F

  • büyük ki-kare değerleri yokluk hipotezinin reddedilmemesiyle sonuçlanır.

  T/F

 • Cevap

  • Gözlenen frekanslar kategorilerdeki bireylerin sayılarıdır. Bu nedenle tam sayıdır

  True

  • Large values of ki-kare indicate that the observed values were not very similar to what was predicted by the null hypothesis.

  False

 • 16.3 ki-kare bağımsızlık testi

  • ki-kare istatistiği iki değişken arasında ilişkinin olup olmadığını test eder. – Herbir birey bir kategoride ele alınır – Sayılar tablodadaki hücrelere yazılır

  • Örneklemden elde edilen frekans verisi evrendeki iki değişken arasındaki ilişkiyi test etmek için kullanılır.

 • Bağımsızlık testimde Yokluk hipotezi

  • Yokluk hipotezi: iki değişken birbirinden bağımsızdır.

  • İki durum sözkonusu – Tek evren: Bu evrendeki iki değişken arasında

  ilişki yoktur. – İki farklı evren: İki evrendeki değişkenin

  dağılımları arasında fark yoktur • Aralarında yordanabilen bir ilişki yoksa

  değişkenler bağımsızdır.

 • Gözlenen ve beklenen frekanslar

  • Örneklemdeki frekanslar testte gözlenen frekanslar olarak ifade edilirler.

  • Beklenen frekanslar yokluk hipotezinde belirtilen (evrendeki) herbir kategorideki oranları belirtir.

 • Beklenen frekansların hesaplanması

  – fc ilgilenilen sütundaki frekansların toplamı – fr ilgilenilen satırdaki frekanların toplamı

  nfff rce =

 • ∑ −=e

  eo

  fff 22 )(χ

  ki-kare bağımsızlık testi

  • Formülü uyum iyiliği testindekinin aynısıdır • ki-kare

  • Serbestlik derecesi df = (R-1)(C-1) – R satır sayısı – C sütun sayısı

 • 16.4 ki-kare için etki büyüklüğü

  • Ki-kare hipotez testi farkın şans eseri olmadığının bir göstergesidir. – Fakat etkinin büyüklüğü hakkında bilgi vermez

  • 2x2 tablo için, fi (phi)-katsayısı Φ aradaki ilişkinin ölçüsünü verir

  n

  2χφ =

 • Daha büyük matrisler için etki büyüklüğü • Daha büyük matrisler için: Cramer’in V si kullanılır

  • df* (R-1) veya (C-1) in küçük olanıdır

  *)(

  2

  dfnV χ=

 • 16.5 ki-kare Testlerinin sınırlıkları ve varsayımları • Gözlemlerin bağımsızlığı

  – Her bir gözlem frekansı fdarklı bir bireyden gelir

  • Beklenen frekansların büyüklüğü – ki-kare testi herhangi bir hücredeki beklenen

  frekans 5 ten küçük olduğunda gerçekleştirilmemelidir.

 • Learning Check • A basic assumption for a ki-kare

  hypothesis test is ______.

  • the population distribution(s) must be normal A • the scores must come from an interval or

  ratio scale B • the observations must be independent C • None of the other choices are assumptions

  for ki-kare. D

 • Learning Check - Answer • A basic assumption for a ki-kare

  hypothesis test is ______.

  • the population distribution(s) must be normal A • the scores must come from an interval or

  ratio scale B • the observations must be independent C • None of the other choices are assumptions

  for ki-kare. D

 • Learning Check • Decide if each of the following statements

  is True or False.

  • The value of df for a ki-kare test does not depend on the sample size (n) T/F

  • In the ki-kare test for independence, a positive value for the ki-kare statistic indicates a positive correlation between the two variables.

  T/F

  � Ki-Kare İstatistiğiKazanımlarParametrik ve parametrik olmayan � istatistiksel testlerki-kare ve diğer parametrik olamayan testlerUyum iyiliği için ki-kare TestiUyum iyiliği için Yokluk HipoteziGöz rengi örnekleminin dağılımı n = 40 Uyum iyiliği testi için veriUyum iyiliği testinde beklenen frekanslarki-kare İstatistiğiki-kare dağılımıSerbestlik derecesi ve ki-kareFigure 16.2 ki-kare dağılımı� ve kritik bölgeFarklı df ler için ki-kare dağılımı ki-kare Testi için Kritik BölgeKritik Bölge Örnek 16.1 Uyum iyiliği ve Tek-örneklem t TestiSoruCevapSoruCevap16.3 ki-kare bağımsızlık testiBağımsızlık testimde Yokluk hipoteziGözlenen ve beklenen frekanslarBeklenen frekansların hesaplanmasıki-kare bağımsızlık testi16.4 ki-kare için etki büyüklüğüDaha büyük matrisler için etki büyüklüğü16.5 ki-kare Testlerinin sınırlıkları ve varsayımlarıLearning CheckLearning Check - AnswerLearning Check