keutamaan menuntut ilmu

Click here to load reader

Post on 19-Jul-2015

152 views

Category:

Spiritual

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEUTAMAAN MENUNTUT ILMU

 • HUKUM MENUNTUT ILMU

  Sabda Rasulullah SAW,Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim [HR. Ibnu Majah]Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah no. 224].

 • Dalam hadis ini, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahawa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap Muslim, baik lelaki mahupun perempuan dan bukan bagi sebahagian orang Muslim sahaja.

 • ILMU APAKAH YANG WAJIB DIPELAJARI ITU ?

 • Dan katakanlah,Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu [TMQ Thaaha (20):114].

 • Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata

  Firman Allah Taala (yang ertinya), Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang mengandungi dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu.

  Adapun yang dimaksudkan dengan (kata) ilmu di sini adalah ilmu syari. Iaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf yang mengetahui kewajipannya yang berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah SWT dan sifat-sifatNya, serta apa-apa hak yang mesti dia tunaikan dalam beribadah kepadaNya, dan mensucikan Kitaabul Ilya daripada pelbagai kekurangan (Fathul Baari, 1/92).

 • KEPENTINGAN MENUNTUT ILMU AGAMA

 • Daripada Ibnu Mas'ud RA, daripada Nabi SAW, baginda bersabda,

  Pelajarilah ilmu-ilmu agama dan ajarkanlah kepada orang ramai; - pelajarilah perkara-perkara yang difardukan dalam Islam dan ajarkanlah kepada orang ramai; pelajarilah al-Quran dan ajarkanlah kepada orang ramai; kerana sebenarnya aku seorang yang akan mati (seperti makhluk-makhluk yang lain) dan ilmu juga akan diambil (kembali oleh Tuhan dan hilang lenyap) dan akan lahirlah berbagai-bagai fitnah kekacauan sehingga akan berselisih dua orang dalam satu perkara yang difardukan, yang mereka tak dapat seorang pun yang boleh menyelesaikan perkara yang diperselisihkan itu [HR Ad-Darimi dan Ad-Daruqutni].

 • Sebagai seorang Muslim, kita mestilah mempunyai ilmu pengetahuan tentang setiap perbuatan yang ingin dilakukan

  Menurut kitab al-Furuq dan "Tahzib al-Furuq" bahawa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya-'Ulumuddin dan Imam asy-Syafi'i dalam kitabnya ar-Risalah menerangkan bahawa tidak seharusnya seseorang melakukan sesuatu perkara sehingga ia mengetahui terlebih dahulu hukum-hukum Allah SWT mengenai perkara yang hendak dilakukannya itu

 • DARJAT ORANG YANG

  BERILMU

 • Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan[TMQ al-Mujadilah (58): 11].

 • Diterangkan dalam Tafsir Ibn Kathir bahawa

  Imam Ahmad telah meriwayatkan bahawa Abu At-Tufayl `Amir bin Wathilah berkata bahawa Nafi` bin `Abdul-Harith telah bertemu Umar bin Al-Khattab semasa berada di wilayah `Usfan. Umar telah melantik Abu At-Tufayl menjadi Amir di Mekah. Umar bertanya kepada beliau,

 • Siapakah yang telah anda lantik sebagai Penolong bagi (mengatur urusan) penduduk di lembah itu (Mekah). Amir berkata, Aku telah melantik Ibn Abza, seorang daripada hamba-hamba yang telah kita merdekakan sebagai penolongku. Umar berkata lagi, Engkau telah menjadikan seorang hamba merdeka sebagai Amir mereka semasa ketiadaanmu?!. Amir menjawab, Wahai Amirul Mukminin, dia telah menghafaz Kitab Allah dan dia mempunyai ilmu mengenai harta pewarisan di samping berupaya menjadi seorang hakim yang berwibawa. Kata Umar, Sungguh, Nabimu telah bersabda, Sesungguhnya Allah mengangkat darjat suatu kaum kerana kitab ini (al-Quran) dan merendahkan kaum lainnya dengannya [HR Muslim].

 • Sesungguhnya perumpamaan ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk di dalam kegelapan bumi dan laut. Apabila dia terbenam maka jalan akan kabur[HR Ahmad]. Sesungguhnya kedudukan seorang alim sama mulianya dengan bulan di tengah-tengah bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi[HR Abu Daud dan Tirmidzi].

 • GANJARAN ALLAH SWT BAGI MEREKA YANG MENUNTUT ILMU

 • Hadis ini menunjukkan bahawa antara jalan harus ditempuh untuk mencapai syurga tidak lain adalah dengan cara menuntut ilmu. Barangsiapa menempuh jalan lainnya atau menyangka bahawa dirinya akan mendapatkan kenikmatan syurga meskipun tanpa menuntut ilmu, maka akan sia-sialah usahanya meskipun dengan bersusah-payah dia menjalaninya

 • KHATIMAHSesungguhnya dengan menuntut ilmulah, seseorang akan mengenal RabbNya dan akan teguh di atas landasan agama yang mulia. Justeru itu, dengan menuntut ilmu, Allah SWT akan menyelamatkan seseorang daripada kegelapan syirik dan kemaksiatan serta kesesatan bidah dan keracunan pemikiran. Begitu pula, Allah SWT akan menyelamatkannya daripada kegelapan dan kesulitan serta dijauhkan daripada seksaNya pada hari kebangkitan.

  Wallahualam.

  *[Haditsshahih li ghairihi, diriwayatkan Ibnu Majah (no. 224), dari jalur Anas bin Malikradhiyallahuanhu.Hadits ini diriwayatkan pula oleh sekelompok para shahabat, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Masud, Abu Said Al-Khudriy, Al-Husain bin Ali, dan Jabirradhiyallahuanhum. Para ulama ahli hadits telah menerangkan jalur-jalur hadits ini dalam kitab-kitab mereka, seperti: Imam As-Suyuthi dalam kitabJuz Thuruqi Hadits Tholabil Ilmi Faridhotun Ala Kulli Muslimin, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabAl-Wahiyat(I/67-71), Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabJami Bayanil Ilmi wa Fadhlihi(I/69-97), dan Syaikh Al-Albani dalam kitabTakhrij Musykilah Al-Faqr(hal. 48-62)]

  -Sebahagian daripada kita mungkin menganggap bahawa hukum menuntut ilmu agama hanya sunnah sahaja iaitu diberi pahala bagi yang mempelajarinya dan tidak berdosa bagi yang tidak mempelajarinya. Padahal terdapat beberapa keadaan yang mana hukum menuntut ilmu agama ialah wajib atas setiap Muslim (fardhu ain) sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya*******

  Hadis di atas telah menjelaskan betapa pentingnya mempelajari ilmu-ilmu agama dan seterusnya mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah SAW ialah pesuruh Allah SWT yang ditugaskan untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama. Baginda menyuruh umatnya belajar dan mengajar segala jenis ilmu pengetahuan yang disampaikannya kerana dengan kecuaian belajar dan mengajar maka ilmu pengetahuan akan beransur-ansur hilang, sehinggakan perkara-perkara fardu juga diperselisihkan dan tidak ditemukan orang yang boleh menyelesaikannya.

  -Selain itu, Rasulullahshallallahu alaihi wa sallampun mendakwahkan Islam kepada para Shahabat atas dasar ilmu. Sebagaimana AllahAzza wa Jallatelah berfirman, Artinya:Katakanlah (Muhammad), Inilah jalanku yang lurus, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan ilmu.(Qs. Yusuf: 108)Imam Ibnu Katsirrahimahullahmenjelaskan bahwa Rasulullahshallallahu alaihi wa sallammenyeru manusia kepada agama Allah atas dasar ilmu ( ), keyakinan ( ), dalil syari ( ), dan dalil aqli ( ). [LihatTafsir Ibnu Katsir(IV/422)]

  *-Ini bermakna dengan mempelajari ilmu kita dapat menilai setiap perbuatan kita hukumnya apaagar sempurna menurut syariat Islam

  Misalnya orang yang hendak berjual beli atau bermuamalah, mereka wajib mempelajari hukum Allah SWT mengenainya dan orang yang hendak menyewa, memberi sewa, mengupah dan mengambil upah juga wajib mempelajari hukum Allah SWT mengenainya. Demikian juga bagi orang yang hendak bersolat, wajib mempelajari hukum Allah SWT hal-hal berkaitan solat.

  wajib bagi seorang Muslim mempelajari hukum-hakam Islam bagi apa sahaja perkara yang hendak dilakukannya agar tidak menyalahi syariat Islam.**. Hurufal( ) dalam kataal-ilm( ) pada ayat di atas menunjukkanahdiyyahatau pengkhususan terhadap satu jenis ilmu, bukan menunjukkanjinsiyyahatau keumuman atas semua jenis ilmu, karena yang mendapatkan hak untuk dinaikkan derajatnya oleh Allah hanyalah orang yang memiliki ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullahshallallahu alaihi wa sallam, dan bukan mencakup pada semua jenis ilmu. [LihatBahjatun Nazhirin(II/462-463) danSyarah Riyadhush Shalihin Terjemah(IV/285)]*** ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim yang bererti orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini termasuklah guru kerana mereka merupakan individu yang telah menimba ilmu dalam bidang masing-masing dan diajarkan kepada pelajar-pelajar**kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Bagian Kitabul Ilmi Hadits ke 1389, karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, cetakan Darul Atsar (3/424-426), diterjemahkan oleh Al Ustadz Muhammad RifaI

  Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan pengaruh serta dampaknya yang baik.

  Menempuh Jalan disini mencakup:(1)Jalan secara indrawi,yaitu jalan yang dilalui kedua kaki, seperti sesorang pergi dari rumahnya menuju tempat untuk menimba ilmu baik berupa masjid, madrasah, ataupun universitas dan lain sebagainya.Dan termasuk hal ini adalah rihlah (mengadakan perjalanan) dalam rangka mencari ilmu yaitu seseorang yang rihlah dari negerinya ke negeri lain untuk mencari ilmu, maka hal ini adalah termasuk menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu.Sungguh Jabir bin Abdillah Al Anshori radhiallahu anhu, seorang shahabat Rasulullah shallallahualaihi wasallam mengadakan rihlah untuk mendapatkan satu hadits selama perjalanan sebulan di atas onta, beliau menempuh perjalanan dari negerinya ke negeri yang lain selama sebulan untuk mendapatkan satu hadits, yang diriwayatkan Abdullah bin Unais radhiallahu anhu dari Rasulullah shallallahualaihi wasallam, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad No. 746.(2)Jalan yang bersifat maknawi, yaitu mencari ilmu dari pendapat dan perkataan para ulama dan kitab-kitab.Maka orang yang menelaah kitab-kitab untuk mengetahui dan mendapatkan hukum permasalahan syariat walaupun dia duduk diatas kursinya maka ia telah menempuh satu jalan mendapatkan ilmu. Barang siapa duduk dihadapan seorang syaikh (ahlul ilmi) dia belajar darinya,