kesan penjajahan

Download KESAN PENJAJAHAN

Post on 25-Jun-2015

3.506 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KL3AN PLN1A1AANPLN1A1A KuA3A A3lN0 PLN1A1A KuA3A A3lN0P Sejarah menunjukkan bahawa Tanah Melayu telahdijajaholehkuasa-kuasaasing, baikdari barat mahupun dari timur.P Kedatangan kuasa-kuasa asing ini pada peringkat awaldianggapsebagai pedagagang-pedagangyangsama-sama berdagangdi negerinegeri TanahMelayu.P Kuasaasingmenangmempunyai sebab-sebabutamamenjajahannegara-negaraAsiaTenggara, khususnyauntuk memperolehi kawasan yang memberikansumber bahan mentah ekonomi dan untukmengembangkanagama kristian.PENJAJAHAN!#TUGS BELANDA NGGE#SJE!UNKESAN KESANFAKT#KEDATANGANPENJAJAHPORTUGISP!enjajah portugis telah diketuai oleh Alfonsod'Albuquerque.PSelain itu, penjajah portugis telah menguasaimelaka pada tahun 1511 hingga tahun 1641selama 130 tahun.PKesanpeninggalanpenjajahanportugishinggakehari ini ialahkewujudanmasyarakat Serani akibatperkahwinan orang portugis dengan penduduktempatan, pengenalan tulisan rumi kepadamasyarakat melayu, kewujudan perkataaanberasal dari bahasa!ortugisseperti palsu,almari,jendela,garpu,tuala.PKejatuhanKesultananMelayuMelakadanmembawakepadakemunculanKerajaanMelayu#iau.P!enjajah!ortugismemperkenalkansistempentadbirankententeramandiMelaka.PKeengganbagindasultantelahmenyebabkanMelakadiseranddengankehadiran00orang!ortugisdan600orangndia.PKehadirantenteraseramai1400oranginitelahmenambahkanlagijumlahmasyarakatberbilangkaumyangadapadaketikaitu.P!ada4gos1511orang!ortugistelahBerjayamenawanMelaka.PLN1A1A lN00LRl3 PLN1A1A lN00LRl3PBritish mula campur tangan di Tanah Melayubermula 11 ogos 176 apabila Francis Lightmenduduki !ulau!inang.P!ada 16 Feb 119, Stamford #affles berjayamenduduki Singapura melalui perjanjian antaraTengku Long dan Temenggung Abdul #ahman.P!erjanjian nggeris-Belanda 14membuka jalan Britishmenguasai TanahMelayu.Pnggeris berjaya menguasai!ulaupinang,Melaka,Singapura dandikenali Negeri-negeri Selat pada tahun16.PSelepas perjanjian !angkor 174,nggerismulacampurtangandi Negeri-negeri Melayusecara langsung.laktor- faktor oampur taneanlneeerisa) Faktor ekonomiPBerlaku #evolusi !erindustrian padapertengahan abad ke-19 di Eropah(industri mengetin makanan).PTanah Melayu sebagai tempat pengeluaryang utama bijih timah. Selangor dan!erak negeri pengeluarutama.b)Faktor keadaan anarkiPMasalahperangsaudaraantarapembesar.P!erang Saudara (167-173)antaraTengku Kudin vs#aja Mahdi di Selangor.PDi!erakberlaku pergaduhanantarakongsi gelap Hai Sandan GheeHin.PKegiatan perlanunanc)Faktorkebimbangancampurtangankuasa-kuasaasing.PKebimbanganBritishterhadapkuasaBaratseperti#ussia,!erancis,talidanJerman.Merekabersainguntukmeluaskanjajahantaklukmasing-masing.PKuasa-kuasatersebutbolehmenjalinkanhubunganekonomidenganNegeri-negeriMelayu.