kepakaran rekacipta dan inovasi terkiniuniversiti sains malaysia (usm) untuk menceburi projek...

of 4 /4
4/4/2018 USM News Portal - [email protected] PLATFORM SUMBANG IDEA DAN KEPAKARAN REKACIPTA DAN INOVASI TERKINI https://news.usm.my/index.php/berita-mutakhir/4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini 1/4 USM, PULAU PINANG, 10 Mac 2017 - [email protected] (mailto:[email protected]) "Ideas Worth Making" merupakan platform baru untuk komuniti dari pelbagai bidang terdiri daripada pelajar dan staf Universiti Sains Malaysia (USM) untuk menceburi projek rekacipta dan inovasi; memperkenalkan projek-projek kepada warga USM, justeru menarik minat dari sebahagian mereka untuk menyertai rangkaian [email protected] (mailto:[email protected]); dan mengadakan bengkel dan 'experience corner' untuk memperolehi input ilmu dan teknologi terkini. Menurut Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamed, Naib Canselor USM turut berminat dan menyambut baik program ini dan program ini merupakan antara program perintis pertama di Malaysia berkonsepkan sains. Katanya, selain warga USM, program ini penting juga untuk menarik minat pelajar peringkat menengah meminati bidang sains serta mendorong mereka untuk menceburi bidang ini. (https://news.usm.my) Berita Mutakhir search... [email protected] PLATFORM SUMBANG IDEA DAN KEPAKARAN REKACIPTA DAN INOVASI TERKINI 10 MAR

Author: others

Post on 26-Feb-2020

27 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4/4/2018 USM News Portal - [email protected] PLATFORM SUMBANG IDEA DAN KEPAKARAN REKACIPTA DAN INOVASI TERKINI

  https://news.usm.my/index.php/berita-mutakhir/4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini 1/4

  USM, PULAU PINANG, 10 Mac 2017 - [email protected] (mailto:[email protected]) "Ideas Worth Making"merupakan platform baru untuk komuniti dari pelbagai bidang terdiri daripada pelajar dan stafUniversiti Sains Malaysia (USM) untuk menceburi projek rekacipta dan inovasi; memperkenalkanprojek-projek kepada warga USM, justeru menarik minat dari sebahagian mereka untuk menyertairangkaian [email protected] (mailto:[email protected]); dan mengadakan bengkel dan 'experience corner'untuk memperolehi input ilmu dan teknologi terkini.

  Menurut Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Profesor Dr. Abdul RahmanMohamed, Naib Canselor USM turut berminat dan menyambut baik program ini dan program inimerupakan antara program perintis pertama di Malaysia berkonsepkan sains.

  Katanya, selain warga USM, program ini penting juga untuk menarik minat pelajar peringkat menengahmeminati bidang sains serta mendorong mereka untuk menceburi bidang ini.

  (https://news.usm.my)

  Berita Mutakhir

  search...

  [email protected] PLATFORM SUMBANG IDEA DANKEPAKARAN REKACIPTA DAN INOVASI TERKINI10MAR

  mailto:[email protected]:[email protected]://news.usm.my/

 • 4/4/2018 USM News Portal - [email protected] PLATFORM SUMBANG IDEA DAN KEPAKARAN REKACIPTA DAN INOVASI TERKINI

  https://news.usm.my/index.php/berita-mutakhir/4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini 2/4

  "Industri dan pihak luar juga digalakkan untuk terus menjayakan projek sebegini dan ruangan untukMakers Fair yang meliputi bahagian ilmu, kepakaran dan bimbingan akan diadakan di [email protected] (mailto:[email protected] kelak)," jelasnya ketika merasmikan program ini di hadapan lebih 100peserta.

  Sementara itu, Pemangku Pengarah Pusat IPv6 Termaju Negara (NAv6), Profesor Madya Dr. Wan TatChee pula menegaskan program ini dapat memberi semangat Makers dan memberi impak kepadamasyarakat tempatan dan juga golongan ‘bottom billion’ dalam memperolehi idea-idea baru selarasdengan arus pembangunan negara.

  mailto:[email protected]%20kelak

 • 4/4/2018 USM News Portal - [email protected] PLATFORM SUMBANG IDEA DAN KEPAKARAN REKACIPTA DAN INOVASI TERKINI

  https://news.usm.my/index.php/berita-mutakhir/4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini 3/4

  Program ini merupakan usahasama antara [email protected] (mailto:[email protected]), PP Sains Komputer,Usains Holding Sdn Bhd, PP Seni, PP Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, PP KejuruteraanAeroangkasa dan Pusat Usahasama Kecemerlangan Rekabentuk Mikroelektronik (CEDEC).

  Pengarah Pusat IPv6 Termaju Negara, Profesor Dr. Rosni Abdullah yang kini berada di luar negaramelalui rakaman ucapannya berkata, [email protected] adalah (mailto:[email protected] adalah) langkahpertama ke arah perjalanan yang lebih mencabar dalam dunia serba maju ini dan platform terbaikuntuk memperoleh pengalaman yang baru.

  mailto:[email protected]:[email protected]%20adalah

 • 4/4/2018 USM News Portal - [email protected] PLATFORM SUMBANG IDEA DAN KEPAKARAN REKACIPTA DAN INOVASI TERKINI

  https://news.usm.my/index.php/berita-mutakhir/4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini 4/4

  Turut hadir adalah Pengarah Urusan Usains Holding Sdn Bhd, Dato' Syed Mohamad Syed Murtaza;Naib Presiden, Group Human Capital Management, Telekom Malaysia, Dr. Zainal Abu Zarim danPengarah Kanan IT, Jabil Sdn Bhd, Yoong Fen Shern.

  Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah / Foto: Mohd Fairus Md. Isa

  Share This

  Pusat Media dan Perhubungan Awam / Media and Public Relations Centre

  Level 1, Building E42, Chancellory II, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Pulau Pinang Malaysia

  Tel : +604-653 3888 | Fax : +604-658 9666 | Email : [email protected] (mailto:[email protected])

  Laman Web Rasmi / Official Website : Universiti Sains Malaysia (http://www.usm.my)

  Client Feedback / Comments (http://web.usm.my/smbp/maklumbalas.asp) | USM News Portal. Hakcipta Terpelihara USM 2015

  http://del.icio.us/post?v=2&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&title=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINIhttps://digg.com/submit?phase=2&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&title=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINIhttps://www.facebook.com/dialog/share?app_id=925945534114813&display=popup&href=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&redirect_uri=https://news.usm.my/media/coalaweb/modules/generic/html/popup-close.htmlhttps://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&title=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINIhttps://www.stumbleupon.com/submit?url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&title=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINIhttps://twitter.com/intent/tweet?text=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINI&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkinihttps://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&title=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINIhttp://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&title=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINIhttps://www.newsvine.com/_tools/seed?popoff=0&u=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkini&title=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINImailto:?subject=USM%20News%20Portal%20-%20MAKERS%40USM%20PLATFORM%20SUMBANG%20IDEA%20DAN%20KEPAKARAN%20REKACIPTA%20DAN%20INOVASI%20TERKINI&body=https%3A%2F%2Fnews.usm.my%2Findex.php%2Fberita-mutakhir%2F4763-makers-usm-platform-sumbang-idea-dan-kepakaran-rekacipta-dan-inovasi-terkinimailto:[email protected]://www.usm.my/http://web.usm.my/smbp/maklumbalas.asp