kemahiran linus

of 42 /42
1.0 PENGENALAN Literasi bahasa melayu merupakan salah satu dari cabang dalam Pengajian Bahasa Melayu. Secara umumnya literasi bahasa melayu merangkumi beberapa aspek penting yang harus dipraktikkan kepada murid-murid. Antaranya ialah proses pemupukan prabacaan, pratulisan, pemulihan membaca dan pemulihan tulisan. Secara umumnya kesemua murid akan dapat melepasi kesemua peringkat literasi bahasa melayu ini. Namun terdapat segolongan minoriti kecil yang tidak mampu untuk melepasi setiap tahap dalam literasi bahasa melayu dengan jayanya. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah sama ada masalah berkaitan dengan aspek kognitif, mental,fizikal dan sebagainya. Kesemua masalah ataupun faktor ini akan merencatkan proses seseorang murid untuk menyerap segala kemahiran yang terdapat di dalam literasi bahasa melayu ini. Kajian yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti permasalahan yang timbul yang menghalang murid-murid darjah pemulihan dalam menempuh aspek kemahiran literasi bahasa melayu ini. Subjek kajian akan dipilih dalam kalangan murid darjah pemulihan dan ujian kognitif, mental dan fizikal seperti aktiviti penulisan akan dijalankan ke atas subjek bagi mengenalpasti apakah permasalahan yang timbul. Setelah masalah tersebut berjaya dikenal pasti, maka suatu set bahan bantu belajar akan diwujudkan bagi memudahkan murid tersebut untuk belajar dan mengatasi masalah yang wujud didalam dirinya. Ini bagi memastikan murid tersebut tidak ketinggalan dari arus pendidikan perdana. 1

Upload: rajeshwari-periasamy

Post on 08-Apr-2016

118 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Literasi BM

TRANSCRIPT

Page 1: Kemahiran Linus

1.0 PENGENALAN

Literasi bahasa melayu merupakan salah satu dari cabang dalam Pengajian Bahasa

Melayu. Secara umumnya literasi bahasa melayu merangkumi beberapa aspek penting yang

harus dipraktikkan kepada murid-murid. Antaranya ialah proses pemupukan prabacaan,

pratulisan, pemulihan membaca dan pemulihan tulisan. Secara umumnya kesemua murid akan

dapat melepasi kesemua peringkat literasi bahasa melayu ini. Namun terdapat segolongan

minoriti kecil yang tidak mampu untuk melepasi setiap tahap dalam literasi bahasa melayu

dengan jayanya. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah sama ada masalah berkaitan

dengan aspek kognitif, mental,fizikal dan sebagainya. Kesemua masalah ataupun faktor ini

akan merencatkan proses seseorang murid untuk menyerap segala kemahiran yang terdapat di

dalam literasi bahasa melayu ini. Kajian yang dilakukan adalah untuk mengenalpasti

permasalahan yang timbul yang menghalang murid-murid darjah pemulihan dalam menempuh

aspek kemahiran literasi bahasa melayu ini. Subjek kajian akan dipilih dalam kalangan murid

darjah pemulihan dan ujian kognitif, mental dan fizikal seperti aktiviti penulisan akan dijalankan

ke atas subjek bagi mengenalpasti apakah permasalahan yang timbul. Setelah masalah

tersebut berjaya dikenal pasti, maka suatu set bahan bantu belajar akan diwujudkan bagi

memudahkan murid tersebut untuk belajar dan mengatasi masalah yang wujud didalam dirinya.

Ini bagi memastikan murid tersebut tidak ketinggalan dari arus pendidikan perdana.

1

Page 2: Kemahiran Linus

2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan. Teori

juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk

menjalankan penyelidikan dan mendapatkan maklumat baru.

Sebagai seorang guru bahasa, kita perlu tahu bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa

terlebih dahulu. Dengan berpegang pada prinsip itu maka ia boleh menghasilkan sesuatu

bentuk pengajaran yang baik dan berkesan.

Di samping itu juga itu boleh menentukan sejauh mana prinsip-prinsip boleh menyelesaikan

masala-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Prinsip-prinsip berbentuk dari dua jenis teori yang bertentangan iaitu Behaviorisme dan teori

mentalisme. Sesuatu teori itu menentukan apakah yang harus dijalankan dalam pengajaran.

Antara teori-teori yang terdapat di bawah tajuk Teori Pemerolehan Bahasa ini ialah Teori

Behaviorisme (perlakuan), Teori Mentalis (proses Mental), Teori Interaksionalis, Teori Kognitif.

Teori Behaviorisme ini telah dipelopori oleh Skinner, Pazlov dan Thondike. Teori ini menyatakan

bahawa sesuatu kemahiran termasuk bahasa diperoleh dari persekitaran. Murid-murid

terangsang dan tertarik untuk bertutur. Setiap pertuturan yang betul diberi ganjaran dan diulang-

ulang hingga menjadi kebiasaan. Pembelajaran bahasa adalah satu proses mekanis. Pengkaji

teori ini berpendapat otak manusia umpama kotak hitam.

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, kemahiran lisan merupakan aspek yang paling

penting daripada kemahiran menulis. Kemahiran menulis merupakan kemahiran kedua

terpenting. Oleh sebab itu, guru haruslah mengajar lisan terlebih dahulu dan memberi

penekanan kepada latihan lisan, kemudian diikuti dengan kemahiran menulis. Oleh sebab

bahasa merupakan satu tabiat atau kebiasaan, guru perlu mengutamakan latih tubi.

Maksudnya, guru perlu memberi latihan yang mencukupi untuk murid sehingga seseorang

2

Page 3: Kemahiran Linus

murid itu berjaya menguasai dan memahami sistem bahasa yang dipelajari. Selain itu, hukum

tatabahasa tidak perlu dipelajari secara formal oleh murid-murid.

Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru perlu bermula dengan pola yang mudah

kemudian beralih kepada yang lebih sukar. Guru juga boleh bermula dari unit terkecil kepada

unit yang lebih besar (binaan). Perkara ini boleh memudahkan murid-murid memahami tajuk

yang dipelajari.

Di samping itu, guru juga perlu kreatif menyediakan bahan rangsangan bagi menarik minat

murid-murid untuk mempelajari tajuk yang disampaikan. Pada masa yang sama, guru juga

harus menyediakan ganjaran kepada tindakan atau jawapan yang tepat. Ganjaran yang diberi

ini dapat membuat murid tersebut terus mengulangi perkara yang betul sehingga

menjadikannya tindakan yang bersifat automatis. Oleh sebab, pembelajaran merupakan satu

proses rangsangan dan tindak balas, guru perlu memainkan peranannya sebagai penggerak

dan pengalak untuk menarik minat murid ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang

berlangsung.

Berikutnya, guru merupakan contoh atau model kepada murid-murid. Setiap perbuatan dan

percakapan guru akan dicontohi dan menjadi ikutan murid. Oleh sebab itu, guru memainkan

peranan yang penting dalam menggunakan bahasa yang betul untuk dicontohi murid.

Teori kognitif pula dipelopori oleh Jean Piaget da Gestalt. Teori kognitif merupakan proses

mental yang memainkan peranan penting untuk memperoleh bahasa, khususnya bahasa

pertama (bahasa ibunda). Kanak-kanak mempunyai keupayaan khusus untuk mendengar,

mentafsir bunyi-bunyi bahasa yang didengar. Kanak-kanak juga memperoleh bahasa pertama

dalam masa yang amat singkat iaitu 4 sehingga 5 tahun sahaja.

Pembelajaran bahasa ialah proses mental (berfikir). Oleh sebab itu, kanak-kanak perlu

mempunyai pengetahuan untuk memahami bahasa (makna) dan bukanlah bergantung pada

3

Page 4: Kemahiran Linus

latihan giat semata-mata. Kesalahan yang dilakukan murid bukan kegagalan tetapi percubaan

yang baik. Teori ini juga menyatakan kanak-kanak belajar berdasakan konsep cuba jaya.

Maksudnya di sini, murid-murid akan diberi peluang untuk cuba menjawab soalan sehingga

mereka berjaya melaksanakannya. Peranan guru dalam memberi latihan pula, guru tidak harus

memberi latihan yang berbentuk kebiasaan yang automatis tetapi memberi latihan yang

membina kecekapan dengan menggunakan rumus-rumus yang dibentuk. Menurut teori ini

tulisan dan bacaan adalah diutamakan kerana sebagai peneguhan kepada lisan. Oleh sebab

itu, guru perlu mengutamakan penulisan dan pembacaan.

Teori Mentalis ini dipelopori oleh Noam Chomsky. Menurut Noam Chomsky, kanak-kanak

dilahirkan dengan keupayaan Language Acquisition Device (LAD). Kanak-kanak mendengar

bahasa di persekitaran mereka. Berdasarkan situasi sebenar, mereka mendengar,

menganalisis, membentuk konsep dan rumus tatabahasa. Kemudian mereka akan membentuk

ayat. Menurut Noam Chomsky, kanak-kanak mula bertutur dalam bahasa pertama mereka

ketika mereka berumur lapan belas bulan. Penguasaan sebutan (struktur luaran) adakala tidak

sama dengan penguasaan rumus tatabahasa dan makna (struktur dalaman) walaupun

penguasaan bahasa luaran bergantung kepada keupayaan bahasa dalaman.

Di dalam pengajaran dan pembelajaran, setiap murid seharusnya berupaya menguasai bahasa

dengan sempurna kerana mereka mempunyai LAD. Guru perlu mengajar bahasa secara

deduktif. Manakala tatabahasa pula diajar secara langsung dan berstruktur. Pada masa yang

sama, mereka perlu menguasai rumus tatabahasa agar mereka dapat menggunakannya secara

kreatif. Maksudnya di sini, murid dapat menghasilkan ayat-ayat baharu.

Selain itu, guru digalakkan memberi peluang kepada murid untuk berfikir ketika pengajaran dan

pembelajaran bahasa. Hal ini kerana mereka dapat membina konsep dan makna.Ketika

pengajaran dan pembelajaran berlangsung, murid perlu didedahkan dengan bahan-bahan

sebenar (authentik) bukan bahan yang diada-adakan. Pengajaran dan pembelajaran bahasa

juga mementingkan kemahiran membaca dan menulis dan tidak mengabaikan kemahiran

mendengar dan bertutur. Dari aspek memberi latihan pula, guru perlulah memberi latihan-

latihan yang membina kecekapan dengan menggunakan rumus bahasa secara kreatif. Selain

4

Page 5: Kemahiran Linus

itu, guru digalak menyedarkan kesilapan murid dan menggalakkan murid membaiki kesilapan

yang dilakukan berdasarkan pengetahuan rumus yang telah dipelajarinya.

Teori Interaksionalis dipelopori oleh Halliday. Teori ini menerangkan perkembangan bahasa

kanak-kanak melibatkan interaksi bahasa dan proses mental. Kanak-kanak memperoleh

bahasa kerana mereka mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan ahli keluarga dan

masyarakat. Sebagai ahli masyarakat, mereka juga seharusnya mempunyai kemampuan

menguasai kemahiran menggambarkan pemikiran dalam bentuk bahasa yang sesuai dengan

situasi sosial. Ketika kanak-kanak berinteraksi, mereka akan menguasai makna yang lebih

tepat. Teori ini lebih memberi penekanan dalam membina keyakinan berkomunikasi idea atau

makna.

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, penyampaian makna yang tepat adalah penting

untuk berinteraksi di samping struktur tatabahasa yang betul. Oleh sebab itu, makna dan

tatabahasa diajar serentak. Murid juga harus didedahkan kepada situasi linguistik untuk

membolehkan mereka menggunakan bahasa dalam interaksi yang berkesan. Guru perlulah

mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menarik supaya dapat memberi

makna kepada murid. Dari aspek kesilapan yang dilakukan oleh murid, guru tidak perlu

membaiki kesilapan bahasa murid. Guru hanya menyedarkan murid sama ada bentuk atau

struktur yang mereka guna itu betul atau salah. Kemudian, guru meminta mereka membetulkan

sendiri. Guru juga boleh menggunakan teknik latih tubi yang bermakna secara sedikit untuk

mendedahkan struktur ayat.

5

Page 6: Kemahiran Linus

2.1 KONSEP LINUS

( LI + NUM = LINUS )

2.1.1 DEFINISI KONSEP

Definisi Literasi

“kebolehan membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

mudah (dengan menggunakan kata hubung ‘dan’) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut

dalam pembelajaran serta komunikasi harian”

2.1.2 MATLAMAT

“Memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas

literasi dan numerasi menjelang 2012 kecuali murid berkeperluan khas”

2.1.3 OBJEKTIF PROGRAM PENCAPAIAN LITERASI

Pada akhir Program Pencapaian Literasi murid akan dapat :

i. mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup;

ii. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata tertutup;dan

iii. membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah. dengan

menggunakan kata hubung ‘dan’

6

Page 7: Kemahiran Linus

Terdapat 5 konsep dalam modul pengajaran leterasi.

1. Konsep unsur maju.

2. Konsep penggabungjalinan.

3. konsep pengulangan.

4. Konsep didik hibur

5. Konsep literasi bersepadu.

Dalam pengajaran dan pembelajaran literasi, beberapa unsur berikut disepadukan:

Ansur maju

Ansur maju menekankan perkembangan pembelajaran murid iaitu daripada yang mudah

kepada sukar, daripada yang konkrit kepada abstrak, daripada pengetahuan sedia ada kepada

pengetahuan baharu dan daripada perkara yang dekat kepada yang jauh.

Didik hibur

Didik hibur merupakan elemen keseronokan yang dapat memotivasikan murid semasa proses

pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti yang dijalankan mestilah yang dapat memberikan

cabaran kepada murid, menimbulkan rasa ingin tahu, membenarkan murid menguasai apa

yang dilakukannya, menggalakkan daya imaginasi murid, mewujudkan situasi pertandingan

tanpa disedari, menggalakkan kerjasama sasama murid dan menghargai keupayaan murid.

Antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti permainan bahasa, kuiz, nyanyian serta

penggunaan bahan yang menarik.

7

Page 8: Kemahiran Linus

Pengabungjalinan antara kemahiran

Guru boleh menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua kemahiran semasa proses

pengajaran dan pembelajaran. Misalnya kemahiran mendengar dan bertutur digabungjalinkan

dengan kemahiran menulis atau kemahiran membaca digabungjalinkan dengan kemahiran

menulis.

Pengulangan

Aktiviti dan kemahiran menyebut, membaca dan menulis perlu diulang-ulang untuk

membolehkan murid mudah mengingatinya. v.Pengajaran secara berkumpulan dan individu

Pengajaran dilaksanakan secara bimbingan individu (individual coaching) atau kumpulan kecil.

Pengayaan dan pemulihan

Aktiviti pengayaan bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran yang sudah dikuasai manakala

aktiviti pemulihan dilaksanakan kepada murid yang masih belum menguasai kemahiran

tersebut.

Pengajaran berasaskan keupayaan individu

Pengajaran berasaskan keupayaan individu dilaksanakan setelah mengambil kira kelemahan

dan kekuatan pada diri murid.

Latih tubi

Latih tubi kemahiran dilaksanakan untuk menambah baik penguasaan murid.

8

Page 9: Kemahiran Linus

2.3 KEMAHIRAN- KEMAHIRAN ASAS LINUS

Kemahiran Asas dalam LINUS

Dalam program LINUS ini, terdapat penguasaan kemahiran asas yang berbeza berdasarkan

sama ada Numerasi atau Literasi. Berikut adalah pembahagian fokus kemahiran asas

berdasarkan Literasi :

Kemahiran asas Literasi

Secara umumnya dalam Literasi, kemahiran asas ini dibahagikan kepada 3 peringkat seperti

dibawah:

i. Tahun 1 – Pelajar berkemampuan untuk  membaca, menulis dan memahami ayat

mudah dengan jumlah perkataan minima sebanyak 500 patah perkataan sahaja.

ii. Tahun 2 – Para pelajar boleh membaca, menulis dan memahami ayat mudah yang ada

menggunakan kata sendi dengan jumlah minima sebanyak 800 patah perkataan

sahaja.

iii. Tahun 3 – Para pelajar berupaya untuk membaca, menulis dan memahami minima

1000 patah

perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan.

Selain itu, terdapat 12 Konstruk yang diukur dalam Saringan Literasi iaitu:

a)        Konstruk 1  : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

b)        Konstruk 2  : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

c)        Konstruk 3  : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

d)        Konstruk 4  : Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

e)        Konstruk 5  : Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

f)         Konstruk 6  : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata

9

Page 10: Kemahiran Linus

tertutup ‘ng’.

g)        Konstruk 7  : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong

h)        Konstruk 8  : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal

berganding.

i)          Konstruk 9  : Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan

bergabung.

j)          Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan

dan akhiran.

k)        Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

l)          Konstruk 12 : Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan

rangsangan

2.4 PRINSIP DAN KRITERIA PEMILIHAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LINUS.

Dalam proses pembelajaran dan pengajaran LINUS, pemilihan bahan yang betul amatlah

penting. Hal ini kerana ia akan mempengaruhi keberkesanan program ini. Oleh yang demikian,

berikut adalah kriteria yang perlu diambil kira dalam pemilihan bahan berkaitan iaitu:

mudah diurus atau ditadbirkan

selamat tidak tajam, tidak terlalu berat dan bahaya

nilai grafik yang tinggi

warna yang ceria dan menarik

lasak digunakan

boleh dipelbagai guna untuk lebih daripada satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran

10

Page 11: Kemahiran Linus

Oleh itu, para guru yang terlibat dalam pembelajaran dan pengajaran LINUS hendaklah

sentiasa berhati-hati dan bijak dalam pemilihan bahan. Kegagalan mereka berbuat demikian

boleh menyebabkan murid gagal mencapai matlamat yang ditetapkan.

Untuk menggunakan bahan yang menepati prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan, guru

harus mengetahui isi kandungan pelajaran secara keseluruhannya agar bahan dengan isi

kandungan mata pelajaran dapat disesuaikan. Hal ini demikian kerana ianya dapat

mengukuhkan penguasaan kemahiran pelajar dalam mata pelajaran literasi bahasa. Harus

diketahui bahawa mata pelajaran literasi bahasa ini mengandungi beberapa sub kemahiran

yang menekankan aspek latihan yang terpenting iaitu latihan pramenulis, menulis dan

prabacaan. Namun demikian, dalam penulisan ini, penulis akan bertumpu kepada cabang

aktiviti pramenulis, kaedah-kaedah membaca dan menulis mekanis.

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip dan kriteria pemilihan bahan untuk aktiviti

ini, konsep setiap sub kemahiran yang memerlukan latihan itu haruslah difahami dengan jelas

oleh guru yang berkenaan. Menurut kamus dewan edisi ke-empat, menulis merupakan satu

perbuatan mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena atau satu cara untuk

melahirkan perasaan. Pra pula mendukung maksud awalan. Melalui dua definisi tersebut dapat

kita simpulkan bahawa pratulisan boleh didefinisikan sebagai awalan mencatat dengan

menggunakkan alat tulis.

Kaedah pula didefinisikan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu manakala membaca

pula didefinisikan sebagai memerhatikan isi sesuatu yang ditulis atau tercetak dengan teliti dan

memahamkan isi kandungannya. Demikian, kita dapat simpulkan bahawa kaedah membaca

membawa maksud cara memerhatikan isi sesuatu yang ditulis atau tercetak dengan teliti dan

memahami maksud isi kandungannya. Mekanis pula membawa maksud satu peringkat untuk

membina asas yang teguh bagi sesuatu perkara . Jika dikaitkan dengan menulis mekanis dalam

konsep di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa menulis mekanis mendukung maksud

peringkat mendirikan asas yang teguh bagi perbuatan mencatat kata-kata dengan huruf dan

menggunakan pena atau alat tulis.

Melalui definisi ringkas tersebut kita dapat melihat bahawa setiap sub kemahiran itu saling

bergantung antara satu sama lain. Kemahiran menulis itu tidak akan dapat digilap sekiranya

tidak bermula daripada kemahiran pramenulis kemudian diikuti oleh kemahiran menulis

11

Page 12: Kemahiran Linus

mekanis dan akan menuju ke peringkat seterusnya yang lebih mencabar. Peringkat-peringkat

awal yang disebutkan tadi sememangnya sangat diperlukan dalam kalangan kanak-kanak untuk

membina kemahiran psikomotor masing-masing sebelum melangkah ke arah kemahiran yang

lebih tinggi.

Seperti hal penguasaan yang berperingkat-peringkat oleh pelajar, demikian juga dengan proses

pengajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Guru-guru yang terlibat seharusnya

mengetahui bahawa selain perlu untuk menguasai kemahiran yang pelbagai dalam memilih,

megolah, membina, menggunakan dan menilai bahan bantu mengajar , kemahiran yang

diajarkan itu haruslah berperingkat-peringkat mengikut pengalaman sedia ada pelajar bermula

daripada peringkat yang mudah kepada yang sukar berlandaskan prinsip dan kriteria tertentu.

Oleh hal yang demikian, guru-guru harus mengetahui secara menyeluruh prinsip dan kriteria

pemilihan bahan yang dimaksudkan.

Dalam pemilihan bahan untuk menjalankan aktiviti literasi bahasa, beberapa prinsip khusus

telah diketengahkan untuk diambil kira oleh para pendidik. Prinsip yang pertama merujuk

kepada objektif pengajaran dan pembelajaran. Bahan bantu mengajar yang dicipta mestilah

saling berhubung dengan objektif yang telah ditetapkan. Maksudnya, objektif pengajaran dan

pembelajaran ditentukan terlebih dahulu sebelum mencipta bahan bantu mengajar agar objektif

yang ingin dicapai bagi proses pengajaran dan pembelajaran hari tersebut dapat dicapai

dengan satu cara pembelajaran yang menarik malah dapat merangsang minda pelajar melalui

satu medium bahan bantu balajar.

Prinsip yang kedua pula merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Para

pendidik harus mengetahui bahawa pendidikan di Malaysia bertunjangkan kepada beberapa

dasar seperti FPK itu sendiri. FPK bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan insan yang harmonis dan

seimbang dari intelek, rohani, emosi dan jasmani dan berdasarkan kepatuhan kepada Tuhan.

Berdasarkan prinsip ini, bahan bantu mengajar yang dicipta itu mestilah boleh membantu para

pelajar untuk memperkembangkan potensi mereka dengan baik. Maksudnya, bahan bantu

12

Page 13: Kemahiran Linus

mengajar itu mestilah meliputi unsur-unsur intelek atau pengetahuan yang positif dan nilai-nilai

afektif dan moral.

Prinsip yang ketiga pula menekankan kepentingan bahasa melayu sebagai bahasa rasmi dan

bahasa kebangsaan. Melalui prinsip ini, pelajar harus diajar untuk menggunakan setiap sub

kemahiran dalam mata pelajaran literasi bahasa dalam kehidupan seharian mereka dengan

menggunakan bahasa yang betul dari aspek sintaksis dan semantiknya. Semasa sesi

pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas, para pelajar harus dilibatkan secara

aktif dalam apa juga situasi pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran itu seharusnya

membolehkan pelajar merasakan proses komunikasi itu seperti dalam keadaan sebenar. Oleh

itu pengajaran dan pembelajaran itu harus meliputi kaedah main peranan atau simulasi yang

mendedahkan mereka kepada penggunaan literasi bahasa tersebut dalam kehidupan seharian

mereka. Apabila hal seperti ini dilakukan maka pelajar akhirnya akan mengetahui bahawa

bahasa boleh berfungsi sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa untuk

berkomunikasi.

Selain itu, bahan bantu mengajar seharusnya dibina berlandaskan prinsip keperluan belajar

pelajar. Harus diketahui bahawa keperluan belajar pelajar itu bukanlah hanya terhad pada

keperluan berbahasa atau berkomunikasi sahaja tetapi ianya harus menitikberatkan

kepentingan pembinaan intelek dan emosi mereka. Keperluan belajar itu juga tidak hanya

bergantung kepada sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran

Malaysia tetapi harus menitikberatkan sejauh mana pengalaman sedia ada pelajar itu.

Maksudnya, ilmu yang disampaikan pada hari itu harus ditambah berdasarkan pengalaman

sedia ada mereka dari semasa ke semasa. Untuk mewujudkan satu pembelajaran yang

berkesan, para pelajar harus diperkenalkan dengan pembelajaran berperingkat. Pembelajaran

yang berperingkat ini walaupun hanya sedikit tetapi ia harus mengandungi benda baru pada

setiap peringkat yang seterusnya dan saling berkaitan antara satu sama lain. Hal ini ditetapkan

demikian agar pelajar mampu mengaitkan pengalaman lalu kepada pengalaman yang baru

mereka perolehi. Oleh itu, guru harus mengetahui bahawa bahan bantu mengajar itu berfungsi

untuk pengajaran secara kelas, kumpulan dan individu agar keperluan mereka dapat dipenuhi

secara optimum.

13

Page 14: Kemahiran Linus

Di samping itu, binaan bahan bantu mengajar itu haruslah mengambilkira perkaitan antara

aspek bahasa, proses pembelajaran dan pelajar itu sendiri. Ketiga-tiga aspek ini seharusnya

ditekankan sama rata dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahasa memang

merupakan aspek yang paling penting dalam mata pelajaran ini. Namun demikian, guru harus

mengambil kira proses pembelajaran lingkungan pelajar yang diajar. Guru tidak boleh

menggunakan sepenuhnya bahasa melayu sekiranya lingkungan pelajar yang diajar itu tidak

boleh berbahasa melayu. Guru haruslah bijak mengasimilasi bahasa mereka dan perlahan-

lahan memperbetulkan bahasa yang mereka gunakan. Contoh seterusnya yang boleh kita lihat

adalah pendekatan yang digunakan. Pendekatan bermain sambil belajar yang diperkenalkan

memang sangat disukai oleh para pelajar. Namun demikian, guru harus memastikan bahawa

permainan yang dijalankan itu bukan sekadar menggembirakan tetapi harus mengambil kira

nilai yang mahu ditetapkan dalam satu interaksi. Selain itu, guru harus terus memastikan

bahawa bahasa yang mereka gunakan itu masih dalam lingkungan penggunaan bahasa yang

betul.

Prinsip yang seterusnya ialah berkaitan dengan motivasi intrinsik dalam diri pelajar. Motivasi

intrinsik yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow ini merupakan satu penggerak dalaman

yang harus dimiliki oleh seseorang pelajar dalam mempelajari sesuatu. Amat sukar untuk

seseorang itu menguasai sesuatu tingkat ilmu sekiranya tidak diminatinya berbanding dengan

yang meminatinya. Masalah yang akan ditemukan dalam hal ini ialah minat pelajar. Oleh itu

setiap guru harus mengetahui bahawa minat pelajar terhadap sesuatu perkara boleh

ditimbulkan apabila perkara tersebut dapat dihubungkaitkan dengan perkara yang mereka

minati. Melalui konsep tersebut, guru harus bijak memulakan sesuatu pengajaran dan

pembelajaran dengan dimulakan dengan pengalaman sedia ada yang mereka minati agar

timbul rasa minat terhadap perkara baru yang akan dipelajari.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip binaan bahan bantu mengajar yang harus dikuasai oleh

setiap guru, beberapa kriteria yang menyentuh sifat bahan bantu mengajar juga harus dikenal

pasti agar bahan binaan tersebut memberikan pelbagai faedah bukan sahaja kepada murid

tetapi juga kepada murid dan alam belajarnya.

14

Page 15: Kemahiran Linus

Kriteria yang pertama yang harus dipertimbangkan ialah keselamatannya. Bahan bantu

mengajar yang dibina mestilah selamat digunakan oleh setiap pelajar. Sebarang sifat fizikal

seperti tajam dan mudah pecah tidak sesuai digunakan kerana bahan bantu mengajar

kemungkinan mencederakan para pelajar.

Kriteria yang kedua ialah ketahanan bahan bantu mengajar tersebut. Ketahanan yang

dimaksudkan ialah tahap kesesuaian dengan pelajar atau kelompok pelajar yang diajar.

Tujuannya supaya alat itu boleh digunakan dalam tempoh masa yang panjang dan boleh

digunakan oleh pelajar untuk belajar secara individu.

Kos juga haruslah diambil kira dalam pembinaan bahan bantu mengajar. Kos itu seharusnya

sesuai dengan keadaan kewangan sekolah. Adalah lebih baik jika kos yang digunakan kurang.

Hal ini demikian kerana, kejayaan sesebuah bahan bantu mengajar itu bukan bergantung

kepada mahal atau murah benda tersebut. Oleh itu, ada baiknya jika bahan yang dihasilkan itu

diambil daripada bahan-bahan terbuang dan lebih baik jika bahan itu dibina oleh pelajar sendiri

dengan bantuan guru-guru. Perkara sedemikian bukan sahaja membantu pengurangan kos

tetapi turut menyumbang kepada perkembangan daya cipta pelajar.

Selain itu, aspek-aspek teknikal yang digunakan mestilah sesuai dengan kemudahan bilik

darjah. Selalunya, bahan bantu mengajar yang mempunyai ciri teknikal yang mesra dengan

persekitaran bilik darjah akan lebih membantu pelajar. Contohnya, bahan tersebut boleh dilekat

atau digantung di dinding kelas dan diletakkan di atas meja pelajar.

Unsur seperti ketepatan maklumat juga turut menjadi salah satu kepentingan utama dalam

binaan bahan bantu mengajar. Contohnya, dalam penggunaan aspek warna, gunakan warna

hijau untuk rumput segar bukannya hitam kerana rumput berwarna hitam itu tidak wujud dalam

dunia sebenar.

15

Page 16: Kemahiran Linus

Di samping itu, bahan bantu mengajar yang dibina mestilah mempunyai kriteria mudah alih. Hal

ini demikian kerana, sifat tersebut memudahkan kerja guru dan pelajar untuk menggunakkanya

dengan baik. Bahan bantu mengajar kadang kala perlu untuk dipindahkan dari satu kumpulan

ke kumpulan yang lain. Fungsinya adalah untuk memberi kefahaman yang mudah dengan

menggunakan ruang, masa dan tenaga yang minimum.

Bahan bantu mengajar yang dibina juga haruslah mengambil kira saiz atau pengelolaan kelas.

Ini bermaksud bahan binaan itu tidak boleh terlalu kecil. Guru-guru harus memastikan bahawa

bahan itu boleh dilihat dengan jelas dari jarak jauh. Jarak jauh yang dimaksudkan ialah

kedudukan pelajar yang berada di hujung kelas boleh melihat bahan tersebut dari hadapan

dengan jelas. Guru juga harus memikirkan bagaimana bahan tersebut digunakan dalam situasi

pembelajaran secara kelas. Kelompok atau individu.Selain itu, jangka masa pengajaran juga

harus diambil kira. Oleh itu, guru-guru harus menyediakan bahan bantu mengajar yang mudah

dikendalikan dalam tempoh masa tertentu agar pembaziran masa tidak berlaku..

Kepelbagaian dalam pengajaran juga merupakan antara kriteria terpenting dalam pembinaan

bahan bantu mengajar. Kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ini bertujuan

untuk mendedahkan pelajar beberapa variasi bahasa yang digunakan secara meluas dalam

masyarakat. Kepelbagaian ini membantu para pelajar mengenal konteks variasi bahan dan

seterusnya membolehkan mereka memilih variasi-variasi tertentu untuk digunakan dalam

konteks dan situasi-situasi tertentu dengan betul. Kepelbagaian ini juga merujuk kepada variasi

bahasa seperti dialek (kelas dan geografi), style (formal, neutral dan informal), laras

(occupational register) dan medium (lisan dan tulisan).

Di samping itu, harus diintegrasikan kemahiran bahasa dalam pembinaan bahan bantu

mengajar di mana ianya melibatkan penerimaan iaitu kemahiran membaca dan mendengar dan

kemahiran pada aras pelahiran iaitu tulisan dan bertutur. Oleh kerana sifat kemahiran ini adalah

kesatuan dan bukan terpisah-pisah maka kemahiran ini haru digabungjalinkan untuk

mewujudkan satu strategi pembelajaran yang lebih bermakna.

16

Page 17: Kemahiran Linus

Dalam pembinaan bahan bantu mengajar ini, harus dititikberatkan juga kriteria yang menyentuh

standardisasi dan simplikasi. Kriteria ini amat perlu kerana membolehkan guru-guru

menghasilkan bahan bantu mengajar yang dapat memenuhi keperluan pelajar. Dalam proses

ini, bahan tersebut akan disunting, diproses dan diubahsuai supaya sesuai dengan kebolehan

pelajar. Contohnya, dalam aktiviti pramenulis, harus dilakukan aktiviti yang bersesuaian

dengantahap tersebut dan bukannya mengambil aktiviti daripada menulis mekanis. Ia juga

harus disesuaikan berdasarkan perbezaan jantina, umur, kawasan, pendidikan, sosial dan

sebagainya.

Kriteria yang terakhir ialah penyerapan nilai dan pengetahuan melalui bahan bantu mengajar

tersebut. Satu unsur penting yang harus diketengahkan ialah pengajaran dan pembelajaran

haruslah menekankan nilai moral sejak dari kanak-kanak mula menjejakan kaki ke dalam dunia

pendidikan. Peringkat pramenulis, menulis mekanis dan pramembaca itu merupakan antara

pendidikan terawal yang diberikan kepada kanak-kanak. Oleh itu, seharusnya nilai moral harus

diterapkan dari peringkat ini lagi. Melalui strategi ini, pelajar akan dapat menambah

pengetahuan baru dan sentiasa menyedari akan kewujudan dan kepentingan mereka dalam

kehidupan lingkungan manusia.

Demikianlah antara prinsip dan kriteria yang sepatutnya ada dalam setiap bahan bantu

mengajar yang dibina khusus untuk para pelajar terutamanya pelajar yang baru sahaja

menjejakan kaki ke dalam dunia pendidikan. Bukan pelajar untuk bahan bantu mengajar tetapi

bahan bantu mengajar untuk pelajar.

2.4.1 BINAAN BAHAN PENGAJARAN

Kembali kepada kenyataan yang dibuat oleh salah seorang penuntut Fakulti Pendidikan

Universiti Malaya iaitu Mahzan Arshad yang menyatakan bahawa guru-guru bahasa melayu

pada masa kini tidak menggunakan teknologi yang sedia ada dengan berkesan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Walaupun teknologi semakin menguasai peradaban dunia, guru

kelihatannya masih tidak mampu mengubah tradisi yang dilakukan pada zaman dahulu kala

17

Page 18: Kemahiran Linus

yang hanya merujuk kepada buku teks, buku rujukan, akhbar dan sebagainya. Tindakan ini

seakan-akan menunjukan bahawa guru lupa akan wujudnya teknologi yang menjadi dunia

pelajar.

Oleh itu, guru pendidikan literasi seharusnya memanfaatkan keuntungan yang dikecapi kini

kerana memiliki kemudahan yang mampu membantu mempercepatkan dan meningkatkan mutu

proses pengajaran dan pembelajaran literasi bahasa melayu di sekolah di negara ini. Pemilihan

teknologi dalam membina bahan bantu mengajar ini adalah berlandaskan beberapa

kepentingan dan faedah yang seharusnya diketahui oleh setiap guru. Faedah yang

dimaksudkan ialah teknologi dalam pendidikan mampu meningkatkan kualiti pembelajaran

literasi, dapat menggunakan masa dengan berkualiti, meningkatkan kualiti pengajaran guru,

mempelbagaikan teknik pengajaran tanpa mengorbankan kualiti kandungan dan kemahiran

literasi yang ingin dicapai serta membantu guru dalam meningkatkan minat pelajar untuk

belajar.

Oleh itu, bahan pengajaran yang akan ditumpukan dalam penulisan ini adalah bahan

pengajaran berbentuk penggunaan teknologi. Teknologi dalam pendidikan menurut

Suruhanjaya Teknologi Pengajaran USA merupakan satu cara yang sistematik untuk

merekabentuk, melaksana dan menilai keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dari

segi objektif khusus, berdasarkan penyelidikan terhadap pembelajaran manusia dan komunikasi

dengan menggunakan gabungan sumber manusia dan bukan manusia untuk membawa kepada

pengajaran yang berkesan (Bjerstedt, 1972).

Melalui definisi tersebut, kita sebenarnya dapat mengambil satu tujuan utama penggunaan

teknologi dalam pendidikan iaitu membuka jalan bagi pelajar untuk menguasai atau

memperolehi matlamat pembelajaran yang telah dirancang oleh sesuatu kurikulum atau mata

pelajaran. Harus diingati juga bahawa bahan bantu mengajar ini bukan digunakan untuk

menggantikan peranan guru tetapi untuk membantu guru.

18

Page 19: Kemahiran Linus

Oleh itu, setiap pelatih atau insan yang bakal menjadi pendidik harus mendalami penggunaan

teknologi dalam membina bahan bantu mengajar. Demikian, dalam penulisan ini, satu bahan

bantu mengajar pada peringkat pramenulis telah dibina dengan menggunakkan video, audio,

grafik, animasi dan sebagainya untuk membantu pelajar belajar dengan lebih baik lagi. Bahan

bantu mengajar ini dibina menggunakan perisian komputer (microsoft power point) yang

digabungjalinkan dengan beberapa program yang lain seperti penggunaan alat perakam audio

dan video. Melalui bahan binaan ini, diharapkan pelajar dapat mempelajari konsep pramenulis

dengan cara yang menarik dan pelbagai.

19

Page 20: Kemahiran Linus

2.5 KEMAHIRAN MEMBACA SUKU KATA DAN KAEDAH MEMBACA SUKU KATA

Pengenalan

Kaedah ini bermula dengan mengeja suku kata perkataan bermakna. Contohnya, ‘ka’ +

‘yu’ = kayu. Proses mengeja dan membatang perkataan ini perlu dimulakan dengan mudah iaitu

bermula dengan dua suku kata (KV+KV), kemudian dikembangkan menjadi tiga suku kata

(KV+KVK) dan seterusnya menjadi empat suku kata (KV+KV+KV+KV), penggunaan diftong (V)

dan konsonan berganding (K).

Langkah-Langkah Pengajaran

1. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u, dan satu konsonan, eg. b

2. Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu; bu bi ba

3. Bina perkataan dan baca perkataan.

4. Buat frasa dan ayat, dan bacanya.

5. Tulis atau salin apa yang dibaca.

6. Buat latihan pengayaan: permainan, secara berpasangan atau kumpulan kecil.

Contoh Pengajaran

1. Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u.

2 Pilih satu konsonan mudah seperti b,

3 Bunyikan huruf ‘b’ (bh) beberapa kali.

4 Bina suku kata ‘ba bi bu’. Ulang

5 Bina dan baca perkataan ‘ba ba’ ‘bi bi’ ‘bu bu’ dan ‘u bi i bu a bu’

6 Baca ayat ‘ibu abu’ ‘bubu baba’ ‘ubi ibu’

20

Page 21: Kemahiran Linus

7 Murid menulis huruf, suku kata dan huruf.

8 Setelah mahir, murid boleh mula membaca ‘cerita’

Contoh Membina dan membaca ‘cerita’

itu buku

itu buku abu

abu buka buku

abu baca buku

abu suka baca buku

Mengajar suku kata tertutup (kvk)

• b ba bi bu

bat bit but ubat sabut

• k ka ki ku

kan kin kun makan ikan

• s sa si su

sak sik suk masak masuk

21

Page 22: Kemahiran Linus

Mengajar huruf vokal ‘o’ dan ‘e’

• O ko po lo ro om lom

otak, pokok koko, roda lori

• e e mak e nam em pat

• e e kor e lok be lon

Emak Emma bela enam ekor kera.

Ayah letak kereta di tepi rumah.

Suku kata istimewa: nga ngi ngu; nya nyi nyu

• Bunga nyonya ungu.

• Singa nganga mulutnya

• Salim menyanyi lagu sunyi

• Suaranya nyaring.

• Penyu bertelur di pantai.

Murid diajar mengikut kadar kebolehannya

• Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang)

• Buat latih tubi bagi murid yang lemah.

• Contohnya: ulang (guna kad imbasan)

b ba ba bi bi bu bu;

22

Page 23: Kemahiran Linus

k ka ka ki ki ku ku;

s sa sa si si su su;

2.6 KAEDAH DAN TEKNIK YANG SESUAI DENGAN MENGGUNAKAN BIG BOOK.

Aktiviti menyebut suku kata V+KV

i + bu (ibu)

a + la (ala)

u + bi (ubi)

Aktiviti membunyikan huruf konsonan + vokal

Vokal/ Konsonan A e I O U

B ba be Bi Bo Bu

C ca ce Ci Co Cu

D da de Di Do Du

F fa fe Fi Fo Fu

G ga ge Gi Go Gu

Mengeja Suku Kata, Perkataan dan FrasaHusin Fateh Din, et al (2011) berpendapat bahawa bunyi-bunyi yang dihasilkan

dalam KV di atas dinamai suku kata. Suku kata tersebut disambung dengan suku

kata lain akan membentuk perkataan.

23

Page 24: Kemahiran Linus

Maklumat dan bahan tentang kaedah dan teknik yang sesuai dengan menggunakan “Big Book” :

Aktiviti mengeja suku kata

Aktiviti mengeja perkataan

k U k u kuku

s U d u sudu

c I k u ciku

b U k u buku

24

Page 25: Kemahiran Linus

Membaca Ayat

Menurut Husin Fateh Din, et al (2011), ayat merupakan peringkat susunan yang

tertinggi dalam tatabahasa Melayu. Ayat juga merupakan unit pengucapan yang

paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang

lengkap.

Maklumat dan bahan tentang kaedah dan teknik yang sesuai dengan menggunakan “Big Book” :

Aktiviti membaca ayat berbantukan gambar.

Aktiviti membaca ayat tanpa gambar

25

Ini buku.

Ini buku biru.

Buku biru ayah beli.

Buku biru saya punya.

Saya suka baca buku biru.

Page 26: Kemahiran Linus

3.0 REFLEKSI

RAJESHWARI . PERIASAMY

860424 – 23- 6392

Pada semester ini, kami telah mengambil kursus WAJ 3104 – Literasi Bahasa. Untuk

kursus ini, kami dikehendaki melaksanakan satu tugasan dalam kumpulan. Ahli-ahli kumpulan

saya termasuk Vanitha Alagesan dan Noor Ermizza bte Shafie. Hasil tunjuk ajar dan nasihat

daripada parapensyarah, maka dapatlah saya laksanakan tugasan ini dengan baik dan

teratur.Selain itu, saya juga dapat meningkatkan kemahiran membuat Big Book.

Ia juga dapat menambah pengetahuan mengenai teori pemerolehan bahasa dan

kemahiran membaca. Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran

bahasa yang penting dalamproses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca

adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Di

samping itu, saya juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan memantapkan lagi pemahaman

saya berkaitan dengan konsep LINUS, kemahiran-kemahiran asas LINUS , prinsip dan kriteria

pemilihan bahan pengajaran dan pembelajaran LINUS serta kaedah pengajaran dan

pembelajaran bahasa Melayu yang sesuai untukmelaksanakan LINUS kepada murid-murid

yang mempunyai pelbagai latarbelakang.

Penghasilan BIG BOOK ini bukan sahaja hanya digunakan oleh guru sebagai salah satu

alat pengajaran dan pembelajaran namun, dijadikan sebagai salah satu tugasan projek kepada

pelajar. Penyediaan Big book adalah pengalaman baru bagi saya. Semasa menyediakan Big

book berdasarkan cerita kanak- kanak ini secara kumpulan saya dapat berkongsi idea bersama

rakan kumpulan saya. Ini membantu melahirkan hubungan baik antara satu sama lain dan ia

juga meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.

Oleh sebab tugasan ini adalah dilaksanakan dalam kumpulan, saya sedar bahawa

semangat bekerjasama amat penting antara ahli-ahli kumpulan.Kami perlu menggunakan masa

dengan sepenuhnya supaya tugasan kami siap dan dapat dihantar pada masa yang ditetapkan

26

Ini kereta.

Ini kereta ibu saya.

Kereta ibu warna biru.

Ibu bawa kereta.

Ibu bawa kereta ke tempat kerja.

Page 27: Kemahiran Linus

.Secara kesimpulannya, saya telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang

boleh dijadikan panduan saya pada masa depan. Saya akan sentiasa memperlengkap diri

dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi seorang guru yang berjaya pada masa akan datang.

REFLEKSI

NOOR ERMIZZA SHAFIE

870624-23- 5692

Sepanjang mengikuti kursus WAJ3104 Literasi Bahasa ini, banyak pengetahuan dan

pengalaman telah saya perolehi. Literasi Bahasa ini merupakan suatu kepentingan di mana

kanak-kanak perlu didedahkan dengan baik tentang bahasa supaya mereka berminat untuk

membaca, berimaginasi dan dapat menggunakan bahasa dengan baik. Sebagai guru pelatih,

saya dapat membina pengetahuan dan menimba pengalaman dalam Literasi Bahasa ini

dibimbing oleh pensyarah iaitu Encik Rosnan bin Mahmood Zahidin yang tidak henti-henti

mencurahkan ilmu dan menjana idea-idea kepada kami untuk menguasai kursus Literasi

Bahasa ini.

Bagi tugasan projek ini pula, kami ditugaskan untuk membina sebuah Big Book yang

mempunyai cerita kanak-kanak yang mempunyai unsur nilai dan pengajaran. Semasa

pembinaan Big Book banyak pengalaman yang telah kami lalui. Saya bersama dua lagi ahli

kumpulan bersama-sama merancang dan melaksanakan tugasan ini. kekuatan kami ialah kami

membina cerita tentang haiwan di mana dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk membaca.

Saya juga berasa cukup bertuah kerana ahli kumpulan saya iaitu Rajeshwari dan Vanitha

mempunyai bakat yang indah iaitu melukis. Dengan itu, pembinaan Big Book ini dapat berjalan

dengan lancar kerana kami dapat mempersembahkan jalan cerita bersama dengan gambar-

gambar yang sangat menarik. Selain itu, kekuatan yang paling besar adalah kerjasama dan

dapat memberi komitmen sepenuhnya.

Kelemahan yang saya dapati ialah tidak banyak dapat memperoleh maklumat yang banyak

tentang pelaksanaan tugasan ini. Oleh itu, kami mengambil masa yang agak lama untuk

menyiapkan tugasan ini namun selepas ini, kami perlu baiki kelemahan dan kekurangan

dengan mengambil alternatif yang lebih baik daripada sebelum ini.

27

Page 28: Kemahiran Linus

Secara keseluruhannya, saya berpuas hati dengan hasil kerja tugasan ini. Saya berharap

pengetahuan dan pengalaman yang saya perolehi daripada kursus dan tugasan ini dapat

dijadikan panduan yang berguna dan dapat diadaptasikan pengalaman ini secara menyeluruh

dalam kehidupan saya seorang bakal pendidik nanti.

REFLEKSI

VANITHA A/P ALAGESAN

890307-08-5860

Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana dapat juga saya dan

rakan-rakan menyiapkan kerja kursus WAJ 3104 Literasi Bahasa Melayu. Jutaan ucapan terima

kasih didahulukan kepada pensyarah subjek ini iaitu En.Rosnan Bin Mahmod Zahidin yang

telah banyak membantu saya dan rakan-rakan dalam menyelesaikan masalah dan kerumitan

yang timbul sepanjang melakukan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang telah

banyak membantu dalam memberikan idea-idea menarik untuk penambahbaikan dalam

melaksanakan tugasan ini.

Sepanjang melakukan tugasan ini, saya dapat menimba ilmu tentang cara-cara menghasilkan

Big Book yang menarik serta Pemerolehan bahasa, kemahiran-kemahiran LINUS dan juga

kaedah-kaedah membaca. Sebelum ini, saya kurang berpengetahuan tentang menghasilkan

sebuah Big Book yang menarik. Sekarang saya sudah mampu untuk membuatnya.

Semasa membuat tugasan ini saya berpendapat, sebagai seorang guru bahasa, kita perlu tahu

bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa terlebih dahulu. Dengan berpegang pada prinsip

itu maka ia boleh menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan. Antara

teori-teori yang terdapat di bawah tajuk Teori Pemerolehan Bahasa ini ialah Teori Behaviorisme

(perlakuan), Teori Mentalis (proses Mental), Teori Interaksionalis, Teori Kognitif.

Disini saya juga dapat mempelajari tentang LINUS. Linus ialah hasil tambahan Literasi dan

Numerasi.Definisi Literasi ialah “kebolehan membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat

tunggal dan ayat majmuk mudah (dengan menggunakan kata hubung ‘dan’)serta

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian”.Terdapat

5 konsep dalam modul pengajaran leterasi iaitu Konsep unsur maju, Konsep

penggabungjalinan, konsep pengulangan, Konsep didik hibur dan Konsep literasi bersepadu.

28

Page 29: Kemahiran Linus

Kelemahan yang saya dapati semasa membuat tugasan ini ialah kekurangan masa yang

diperuntukan untuk menghabiskan tugasan ini. Ini kerana kami dapat banyak tugasan dan

hendak menghantarkannya pada masa yang sama. Saya mendapati, saya memang

memerlukan lebih banyak masa untuk menghabiskan sesuatu tugasan.

Kelemahan yang lain ialah mendapatkan bahan rujukan. Saya mencari bahan rujukkan di

perpustakaan dan saya mendapat sedikit sahaja dalam subjek literasi ini. Saya terpaksa

mencarikan maklumat dalam internet.

Setiap pasti ada kelemahan dan kekurangan dalam menghabiskan sesuatu tugasan. Oleh

untuk mengatasi kelemahan yang ada, terdapat beberapa langkah yang boleh dilaksanakan

oleh saya pada masa akan datang. Di antaranya ialah seperti menggunakan masa dengan cara

yang betul. Contohnya, menghabiskan tugasan pada masa yang lapang. Pada masa yang

sama juga saya akan mencari bahan rujukkan untuk membuat tugasan saya dengan senang

dan tepat.

Tidak lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga saya yang berada di Perak.

Walaupun jauh,tetapi mereka banyak membantu saya dari segi sokongan moral kepada saya.

Saya begitu bersyukur serta gembira kerana dapat juga saya siapkan tugasan ini dengan

jayanya walaupun pelbagai halangan terpaksa saya hadapi sepanjang proses melaksanakan

tugasan ini.

Akhir kata, semoga pengalaman dan ilmu yang saya dapat sepanjang tugasan ini dilakukan

dapat diaplikasikan ketika berdepan dengan realiti sebenar seorang guru. Ini kerana guru

zaman moden dan interaktif ini memerlukan kepakaran untuk membuat pengajaran dan

pembelajaran yang menarik.

Sekian.

29

Page 30: Kemahiran Linus

4.0 BIBLIOGRAFI

Hasnah Awang (2010). Literasi Bahasa MelayuSelangor : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Kamarudin Hj. Husin(1998), Pedagogi Bahasa Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn.Bhd.

Yusuf Hashim. (1997). Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan.Shah Alam : Siri

Pendidikan Fajar Bakti

Sharifah Alwiah Alsagoff.(1994) Teknologi Pengajaran.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka

Laman web.

http://literasipml09.blogspot.com/

http://azizulamri.blogspot.com/2009/02/kia-2m.html

http://www.klikduniaku.com/konsep-kia2m.html

http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2009/02/kaedah-pengajaran-bacaan-asas-kaedah.html

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/LINUSbantukuasaiasasliterasi_numerasi/Article/

index_html

30

Page 31: Kemahiran Linus

LAMPIRAN.

31

Page 32: Kemahiran Linus

PROSES MENYIAPKAN BIG BOOK

32

Page 33: Kemahiran Linus

33

MELEKATKAN ISI CERITA MENGIKUT GAMBAR

GUNTING KAD MANILA MENGIKUT BENTUK

BERUANG.

MEWARNA GAMBAR

MENEBUK LUBANG UNTUK MENGEMASKAN

BUKU CERITA

MUKA DEPAN BIG BOOK

HASIL TERAKHIR BIG BOOK