kelime grubu

of 48 /48
Acar Important Vocab ulary S.Nu. Words Meaning  1 extraordinary sıradışı, harika 2 mysterious gizemli 3 investigate araştırmak 4 lunatic deli 5 witness şahit olmak 6 suress !astırmak " ertain to ile ilgili olmak # o!serve g$zlemek % tyi&y simgelemek 1' recount anlatmak 1 1 conclude sonucuna varmak 12 luminescent arlak 13 ultimately nihayetinde 14 in a matter o& hours saatler i(erisinde 15 recover kurtarmak, iyileştirmek 16 reuta!le saygın 1" catch sight o& g$rmek 1# to this day !u g)ne kadar  1% over the years yıllar !oyunca 2' henomenon olgu 21 de&initely kesinlikle 22 a!duct ka(ırmak 23 a!andon terketmek 24 adversely olumsuz !ir şekilde 25 aggregate tolam

Upload: yasminyasmin

Post on 27-Feb-2018

237 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 1/48

Acar

Important Vocabulary 

S.Nu. Words Meaning  

1 extraordinary sıradışı, harika

2 mysterious gizemli

3 investigate araştırmak

4 lunatic deli

5 witness şahit olmak

6 suress !astırmak

" ertain to ile ilgili olmak

# o!serve g$zlemek

% tyi&y simgelemek

1' recount anlatmak

11 conclude sonucuna varmak

12 luminescent arlak

13 ultimately nihayetinde

14 in a matter o& hours saatler i(erisinde

15 recover kurtarmak, iyileştirmek

16 reuta!le saygın

1" catch sight o& g$rmek

1# to this day !u g)ne kadar  

1% over the years yıllar !oyunca

2' henomenon olgu

21 de&initely kesinlikle

22 a!duct ka(ırmak

23 a!andon terketmek

24 adversely olumsuz !ir şekilde

25 aggregate tolam

Page 2: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 2/48

Acar

26 cultivation tora*ı işleme

2" &ertilize verimli hale getirmek

2# intensi&y yo*unlaştırmak, artırmak

2% irrigation sulama

3' o!tain elde etmek

31 reciitation ya*ış

32 weaken zayı&lamak

33 strains o& seed torak t)rleri

34 irrigation techni+ues sulama teknikleri

35 sustaina!le s)rd)r)le!ilir  

36 allow olanak sa*lamak

3" readily kolaylıkla, hızlıca

3# hurdle y)k

3% corrution yozlaşma

4' incometence yetersizlik

41 attemt (a!a

42 remains oular o)ler kalır  

43 go !ack to den kalmak

44 divination kehanet

45 diagnose teşhis etmek

46 interret yorumlamak

4" !e su!ect to maruz kalmak

4# lague ve!a, &elaket

4% constantly s)rekli olarak

5' at the mercy o& insiyati&inde olma

51 evident a(ık

52 no longer artık-de*il

53 lend uncertainty !elirsizlik vermek

Page 3: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 3/48

Acar

54 glimse !ir !akış atmak

55 anticiate ummak, !eklemek

56 catastrohic yıkıcı

5" collide (arışmak

5# imact etki

5% &amine kıtlık

6' lunge hızla azalmak

61 erution atlama, atlak verme

62 &lood sel

63 unleash salıvermek

64 ersevere m)cadele etmek

65 generate oluşturmak66 eventually nihayetinde

6" a&&luent zengin, varlıklı

6# intend ama(lamak

6% regard saymak, de*erlendirmek

"' determine !elirlemek

"1 handle ele almak

"2 reveal a(ı*a (ıkarmak

"3 utmost en &azla

"4 go through ge(mek

"5 catch u e yetişmek

"6 variance de*işiklik

"" weird tuha&  

"# hamer engel olmak

"% onset !aşlangı(

#' regardless .o&/ e !akılmaksızın#1 vital hayati

#2 dou!t ş)he

#3 advance ilerleme

#4 gradual kademeli

#5 sole tek, !iricik

#6 maintain s)rd)rmek

#" no matter e ra*men

## &oundation temel, kuruluş

#% challenge zorluk

Page 4: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 4/48

Acar

%' accomlish !aşarmak

%1 current mevcut

%2 tra kaana kıstırmak

%3 cconstant s)rekli

%4 allocate tahsis etmek

%5 utilize kullanmak

%6 shed light on a(ıklamak, ışık tutmak

%" aid yardım

%# &re+uently sık sık

%% circulate dolaşmak

1'' out!reak salgın

1'1 transmission !ulaşma, aktarma

1'2 gras kavramak

1'3 recaution ted!ir  

1'4 simultaneous eş zamanlı

1'5 end u ile sonlanmak

1'6 !rie& kısa

1'" revent engellemek

1'# recently son zamanlarda

1'% widesread yaygın

11' severely ciddi !ir şekilde

111 count saymak, de*erlendirmek

112 astonish şaşırtmak

113 rimarily ilk olarak, !aşlıca

114 contaminate !ulaştırmak

115 samle $rnek

116 treat tedavi etmek

11" devastate hara etmek

11# rolong uzatmak, s)rd)rmek

11% henomenon olgu12' toll oran

121 wrath gaza

122 in vain !oşuna

123 ave the way .&or/ kolaylaştırmak

124 tendency e*ilim

125 resilient diren(li

126 terri&y korkutmak

12" dweller sakin

12# attri!ution .to/ dayandırma12% unrecedented g$r)lmemiş

Page 5: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 5/48

Acar

13' wie out k$k)n) kazımak

131 ena!le olanak sa*lamak

132 recede $nce olmak

133 line u dizilmek

134 commit işlemek, yamak

135 mandate zorlamak

136 remarka!le kayda de*er  

13" unveil a(ı*a (ıkarmak, a(ıklamak

13# vanish g$zden kay!olmak

13% &eature $zellik

14' a!ide .!y/ uymak, riayet etmek

141 romote teşvik etmek, desteklemek

142 give u vazge(mek

143 regulation kural

144 various (eşitli

145 innovation yenilik

146 notieca!le &ar edilir, !elli

14" unnoticed g$zden ka(mış

14# come into lay meydana (ıkmak

14% alleviate ha&i&letmek, azaltmak

15' nominate aday g$stermek

151 &all short yetmemek, eksik olmak

152 resiratory solunum

153 thanks to nın sayesinde

154 awareness &arkındalık

155 initiate !aşlatmak

156 overlook g$z ardı etmek

15" remedy ila(, (are

15# hinder aksatmak

15% comaratively g$receli olarak

16' su!tle hemen g$ze (armayan161 invaria!ly de*işmeden, devamlı

162 survive hayatta kalmak

163 &atigue yorgunluk, !itkinlik

164 renowned )nl)

165 exceed aşmak, ge(mek

166 share aylaşmak

16" vary de*işiklik g$stermek

16# entirely !)t)n)yle, tamamen

16% imlication etki1"' ro&ound derin, $nemli

1"1 uni+ue !iricik, tek

Page 6: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 6/48

Acar

1"2 dissiate da*ıtmak, da*ılmak

1"3 !reakthrough !uluş, icat

1"4 detect !ulmak, &arkına varmak

1"5 intricate karışık

1"6 odds olasılık

1"" relentless durmak !ilmeyen

1"# de&y karşı gelmek

1"% akin to yakın, !enzer  

1#' contrary to nın aksine

1#1 &undamental temel, ana, !aşlıca

1#2 misleading yanıltıcı

1#3 or!it y$r)ngede d$nmek

1#4 weigh tartmak

1#5 conceiva!le makul, akla uygun

1#6 ha!ita!le yaşana!ilir  

1#" giant dev, kocaman

1## aeal ilgilisini (ekmek

1#% take art in yer almak

1%' suddenly aniden

1%1 rogressively kademe kademe

1%2 genius dahi

1%3 contradict (elişmek

1%4 shar keskin

1%5 turn out to !e oldu*u anlaşılmak

1%6 imairment !ozulma

1%" recall hatırlamak

1%# worsen k$t)leşmek

1%% encounter karşılaşmak, y)zleşmek

2'' lausi!le makul, mantıklı

2'1 look &or aramak, !akmak

2'2 er&orm sergilemek

2'3 novel yeni

2'4 inexlica!ly a(ıklanamayacak şekilde

2'5 gain kazanmak

2'6 reach ulaşmak2'" exlore keş&etmek

2'# means ara(, vasıta

2'% invention icat, !uluş

21' &acilitate m)mk)n kılmak

211 numerous sayısız, (ok sayıda

212 rise artmak, y)kselmek

213 ver!al s$zl)

214 go over )st)nden ge(mek

215 discard kurtulmak, atmak

216 awesome harika

Page 7: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 7/48

Acar

21" !ewilder şaşırtmak

21# imrove artırmak, gelişmek

21% revalent yaygın

22' countless sayısız, (ok sayıda

221 u!lish yayımlamak

222 suerior )st)n

223 lay out sermek, d)zenlemek

224 estimate hesalamak

225 give o&& yaymak, (ıkarmak

226 sacred kutsal, dini

22" versatile (ok ama(lı

22# longstanding uzun s)ren

22% rigorous titiz, sert

23' lasting devam eden

231 contri!ute to katkı sa*lamak

232 concrete somut, !elirgin

233 kee o&& uzak tutmak, sakınmak

234 u!i+uitous yaygın

235 trigger ateşlemek236 romise s$z vermek

23" surass aşmak, ge(mek

23# encourage desteklemek

23% eager .to/ istekli, arzulu

24' consume t)ketmek, kullanmak

241 unsolicited istenmeyen

242 eliminate elimine etmek

243 legitimate yasal244 en&orce zorla ka!ul ettirmek

245 come u with !ulmak, ile gelmek

246 authenticate do*rulu*unu isatlamak

24" adat adate olmak

24# diverse (eşitli

24% migration g$(

25' inherent kalıtsal

251 evolve evrim ge(irmek

252 admittedly ş)hesizce

Page 8: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 8/48

Acar

253 aarent a(ık

254 constraint kısıtlama

255 delete t)ketmek, kullanmak

256 extinction soyunun t)kenmesi

25" shrink (ekmek, k)()lmek

25# sta!le sta!il

25% romising umut verici

26' calamity &elaket

261 o!stinate inat(ı

262 remarka!le kayda de*er  

263 gather tolanmak, tolamak

264 attemt (a!a, u*raş

265accommodate kalaccak yer vermek

266 exceed ge(mek, aşmak

26" roserity re&ah, kalkınma

26# seci&y !elirtmek, !elirlemek

26% conse+uently sonu( olarak

2"' diligent (alışkan, gayretli

2"1 !ack u desteklemek

2"2 a!sor! emmek, $z)msemek

2"3 hazardous zararlı, tehlikeli2"4 articiate .in/ katılmak

2"5 un!elieva!le inanılmaz, şaşırtıcı

2"6 suervision g$zetim, kontrol

2"" o!sess salantı haline getirmek

2"# &ragile hassas, kırılgan

2"% adversely ters, aksi, zıt

2#' considera!le $nemli,ciddi

2#1 imose .on/ uygulamak, zorlamak2#2 recise kesin, tam

2#3 ongoing devam eden, s)regelen

2#4 shrink k)()lmek, (ekmek

2#5 disaear g$zden kay!olmak

2#6 sohisticated gelişmiş, so&istike

2#" uncover a(ı*a (ıkarmak

2## cause se!e olmak

2#% cut down azaltmak2%' miraculous mucizevi

2%1 con&ront y)zleşmek

Page 9: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 9/48

Acar

2%2 deliver teslim etmek, da*ıtmak

2%3 achieve !aşarmak

2%4 exectation !eklenti, umut

2%5 ultimately son, nihai

2%6 enormous muazzam, kocaman

2%" ay o&& karşılı*ını vermek

2%# cure tedavi

2%% suersede yerini almak

3'' outsmart zekası ile altetmek

3'1 coin !ulmak, s$zc)k uydurmak

3'2 deely son derece

3'3 acclaimed !e*enilen, )nl)

3'4relace de*iştirmek

3'5 take over y$netimi ele almak

3'6 singularity tek olmak

3'" su!ect to maruz !ırakmak

3'# articiant katılımcı

3'% administer y$netmek, idare etmek

31' lessen azaltmak, azalmak

311 reliminary !aşlangı(, ilk

312 signi&icantly $nemli $l()de313 associate .with/ ilişkilendirmek

314 +uit !ırakmak, vazge(mek

315 carry out y)r)tmek

316 retain korumak, s)rd)rmek

31" su!se+uently sonradan

31# recruit işe almak

31% consist .o&/ oluşmak

32' lead to se!e olmak321 disorder d)zensizlik, hastalık

322 shi&t de*işim, de*işiklik

323 comensate .&or/ tela&i etmek

324 alienation ya!ancılaşma

325 commit .to/ adamak

326 sontaneously kendili*inden, do*al

32" volunteer g$n)ll) olmak

32# elevate arttırmak32% !ond !a*, irti!at

33' internal i(sel

Page 10: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 10/48

Acar

331 sheer !)s!)t)n, tam

332 outlook !eklenti, umut, g$r)n)m

333 gloomy kasvetli, )mitsiz

334 coe with !aşa (ıkmak, ele almak

335overtake yetişi ge(mek

336 regain yeniden kazanmak

33" underline vurgulamak

33# !lame &or su(lamak

33% rone to meyilli, yatkın

34' root k$k, esas

341 identi&y satamak, tanımlamak

342 struggle m)cadele etmek

343 unredicta!le tahmin edilemez

344 evidence kanıt

345 erut atlamak

346 severe şiddetli, a*ır  

34" hazardous tehlike, risk

34# constantly s)rekli olarak

34% raise y)kseltmek, yetiştirmek

35' !ring a!out neden olmak

351 relia!le g)venilir  

352 undergo maruz kalmak, ge(irmek

353 range &rom aralı*ında olmak

354 roli&eration yaygınlaşma, (o*alma

355 incredi!le inanılmaz, şaşırtıcı

356 ancestor ata

35" roerly uygun !ir şekilde

35# rely on g)venmek, dayanmak

35% miracle mucize

36' inade+uate yetersiz

361 hide gizlemek, saklamak

362 redict tahmin etmek

363 mass kitle, k)tle

364 sa&eguard korumak

365 register kaydetmek

Page 11: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 11/48

Acar

366 worth de*er, eder  

36" aealing (ekici, cazi

36# glo!e k)re, d)nya

36% launch iyasaya s)rme, &ırlatma

3"' derive .&rom/ 00den t)remek

3"1 &ound kurmak

3"2 eer akran

3"3 charge )cretlendirmek

3"4 release iyasaya (ıkarmak

3"5 create oluşturmak

3"6 imact .on/ etkilemek, (armak

3"" cultivate eki !i(mek, geliştirmek

3"# adat uyum salamak

3"% imerative mec!uri, zorunlu, hayati

3#' diminish azalmak, azaltmak

3#1 strengthen g)(lendirmek

3#2 sustaina!ly s)rd)r)le!ilir !ir şekilde

3#3 contemlate tasarlamak

3#4 &unction (alışmak, işlemek

3#5 radically k$kl) !ir şekilde

3#6 take &or granted cete g$rmek

3#" con&ident kendinden emin

3## ro!e araştırma

3#% tiing oint d$n)ş) olmayan nokta

3%' exonentially gitgide hızlanarak

3%1 a!andoned terkedilmiş3%2 detrimental zararlı, k$t)

3%3 o!solete artık kullanılmayan

3%4 re&rain .&rom/ sakınmak, ka(ınmak

3%5 track izlemek

3%6 ose ortaya (ıkarmak

3%" cature yakalamak, ele ge(irmek

3%# alter de*iştirmek

3%% immense engin, (ok !)y)k

4'' de!ris enkaz, yıkıntı

Page 12: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 12/48

Acar

4'1 &ragment ar(a, kırıntı

4'2 giant devasa, kocaman

4'3 collision (arışmak

4'4 set u kurmak

4'5 desair umutsuzluk4'6 &ormida!le hey!etli, m)thiş

4'" siege kuşatma

4'# ingenious zeki, ustaca

4'% divert satırmak

41' &orge oluşturmak, !i(im vermek

411 surrender teslim olmak

412cut o&& kesmek

Page 13: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 13/48

Acar

413 exloit &aydalanmak, s$m)rmek

414 demonstrate g$stermek

415 outut (ıktı, )retim

416 suly sa*lamak41" weaken zayı&latmak, azaltmak

41# incredi!ly inanılmaz şekilde

41% exand genişletmek

42' com!ustion yanma

421 multitude kala!alık, (okluk

422 grant vermek, olanak sa*lamak423 manu&acture )retmek

424 scale $l(ek

425 dramatic !elirgin, ciddi

426 harness yararlanmak, kullanmak

42" renewa!le yenilene!ilir  

42# turn into -e d$n)şmek42% emit yaymak, g$ndermek

43' occur meydana gelmek

431 re&lect yansıtmak

432 drought kuraklık, kıtlık

433 exist var olmak

434 radiate yaymak, sa(mak435 amazing hayret verici, etkileyici

436 &uel kam(ılamak, !eslemek

43" result in -ile sonu(lanmak

43# sur&ace y)zey

43% run out !itmek, t)kenmek

44' nest yuva, yuva yamak441 ventilation havalandırma

Page 14: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 14/48

Acar

442 involve kasamak, gerektirmek

443 dwell ikamet etmek, yaşamak

444 instinctive i(g)d)sel

445 kee away uzak tutmak

446 rosect ihtimal, olasılık, !eklenti

44" strength dayanıklılık, kuvvet

44# incororate i(ermek, dahil etmek

44% ensure sa*lamak

45' redator yırtıcı hayvan

451 seed u hızlandırmak

452 construct inşa etmek

453 hollow (ukur a(mak, oymak

454 set &oot on ayak !asmak

455 via!le uygulana!ilir, uygun

456 !last atlama

45" comromise anlaşmaya varmak

45# &lexi!le esnek

45% launch &ırlatmak, yeni !ir iş kurmak

46' !ulky kocaman, hantal

461 seek aramak, !akmak

462 store deolamak

463 !eara!le katlanıla!ilir  

464 irrelevant konu dışı, ilgisiz

465 conclude sonuca varmak

466 distraction dikkatin da*ılması

46" occurrence olay

46#  resent mevcut

46% succum! yenik d)şmek

4"' engagement katılım

Page 15: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 15/48

Acar

4"1 !an yasaklamak

4"2 a!stain -den ka(ınmak

4"3 adversely olumsuz !ir şekilde

4"4 rocess işlemden ge(irmek4"5 a&&ect etkilemek

4"6 accumulate tolamak, !irikmek

4"" deserate )mitsiz

4"% set a!out !aşlamak, koyulmak

4#' loot ya*ma

4#1 &ertile verimli

4#2 undenia!le inkar edilemez

4#3 ruthlessly merhametsizce

4#4 withstand katlanmak, dayanmak

4#5 lunder talan etmek

4#6 con+uer &ethetmek

4#" hum!le m)tevazi, sıradan

4## generous c$mert

4#% mighty muazzam, g)(l)

4%' deny inkar etmek

4%1 measure $l(mek

4%2 deend .onuon/ !a*lı olmak, g)venmek

4%3 monitor g$zlemek, izlemek

4%4 turn down geri (evirmek

4%5 make sure garanti etmek, emin olmak

4%6 closely yakın !ir şekilde

4%" adust ayarlamak

4%# surround (evrelemek, sarmak

4%% conscious !ilin(li

5'' kee an eye on g$zkulak olmak

Page 16: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 16/48

Acar

5'1 sensory duyusal

5'2 switch anahtar, de*işme

5'3 lie yatmak, var olmak

5'4 wash away alı g$t)rmek, aşındırmak5'5 &ault kırık, &ay, kusur  

5'6 destructive yıkıcı, hara edici

5'" a&&ord arasıg)c) yetmek

5'# strike (armak, vurmak

5'% unredicta!ility $ng$r)lemezlik

51' vague !elirsiz511 collide (arışmak

512 &latten d)zlemek, d)md)z etmek

513 reverse ters, karşıt, geri

514 relacement yerini alan kimse

515 ut in lace devreye sokmak

516 accelerate hızlan.dır/mak

51" height y)kseklik

51# osture duruş sergilemek

51% re+uire gerek duyak

52' surge artma

521 intensi&y kuvvetlendirmek, artırmak

522 !attleground savaş alanı

523 race yarışmak

524 stress !askı, zorlama

525 transmit iletmek, ulaştırmak

526 !reak kırmak

52" a&&orda!le &iyatı makul52# sread yayılmak, yaymak

Page 17: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 17/48

Acar

52% &a!ricate yamak, )retmek

53' de!ut ortaya atmak

531 comonent !ileşen

532 simli&y !asitleştirmek

533 conventional geleneksel

534 act davranmak

535 recision kesinlik

536 tactile elle tutulur, dokunsal

53" cum!ersome elverişsiz

53# reviously $nceden

53% ioneer $nc)l)k etmek

54' relace yerine ge(mek

541 outcome netice, sonu(

542 adacent !itişik

543 overarching kasayıcı

544 rigorously titizce, sert(e

545 emerge ortaya (ıkmak

546 !olster desteklemek

54" account &or a(ıklamak, oluşturmak

54# &oster geliştirmek, teşvik etmek

54% su&&er acı (ekmek

55' enhance artırmak, iyileştirmek

551 trial deneme, dava

552 conversely aksine

553 evaluate de*erlendirmek

554 reconcile uzlaşmak

555 reel )sk)rtmek

556 assault saldırı

55" overwhelm !astırmak, meşgul olmak

55# sovereign egemen

Page 18: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 18/48

Acar

55% esta!lish kurmak

56' negotiate m)zakerede !ulunmak

561 re!ellion isyan

562 !esiege kuşatma altına almak

563 &oothold ayak !asacak sa*lam yer  

564 oressor zalim, gaddar  

565 recature yeniden ele ge(irmek

566 revolt isyan, !aşkaldırı

56" commemorate anmak

56# relic eski eser  

56% navigate gelmek, y$nlendirmek

5"' disorientate şaşırtmak

5"1 &irm sa!it

5"2 invader istilacı

5"3 !reach yarmak, ihlal etmek

5"4 innumera!le sayısız, (ok sayıda

5"5 convert .into/ d$n)şt)rmek

5"6 e+ui donatmak

5"" endure dayanmak, katlanmak

5"# incoming geleneksel

5"% con&lict (atışma

5#' stall durdurmak

5#1 construction inşaat, yaı

5#2 smoothly d)zg)nce

5#3 imair sekteye u*ratmek

5#4 crucial hayati, $nemli

5#5 aarent a(ık, !elirgin

5#6 hectic yo*un, telaşlı

5#" regulate d)zenlemek

5## revise g$zden ge(irmek

Page 19: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 19/48

Acar

5#% decline azalmak, reddetmek

5%' odd gari, tuha&  

5%1 interrut s$z)n) kesmek

5%2 regarding ile ilgili

5%3 de&icit a(ık, zarar  

5%4 disrut yıkmak, !ozmak

5%5 deli!erate kasıtlı

5%6 re+uirement tale, istek

5%" eoardy

5%# relative

5%% erut

6'' in&late

6'1 susiciously

6'2 deceit

6'3 !argain

6'4 roose

6'5 eager to

6'6 susceti!le

6'" o!ligation

6'# alteration

6'% alternatively

61' settle

611 soundly

612 exosure to light

613 comression

614 radical decisions

615 initial task

616 reliminary talks

61" consecutively

61# distur!ance

Page 20: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 20/48

Acar

61% accustom

62' lia!le to shatter 

621 roortional

622 ity

623 negligi!le

624 &undamental

625 accumulation

626 &airly

62" extremity

62# sustain

62% insta!ility

63' conductivity

631 commonlace

632 involvement

633 recurrent

634 necessarily

635 heritage

636 controversial

63" decay

63# tentative

63% assessment

64' ermanently

641 scarcely

642 deserately

643 degrade

644 consolidate

645 indulgent d)şk)n, m)samahakar  

646 malady

64" enact olicies

64# assign

Page 21: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 21/48

Acar

64% indisensa!le

65' seize

651 allocation

652 revail

653 restrain

654 exceed

655 entirely

656 reventive

65" assert

65# remarka!ly

65% en&orce

66' relentless

661 coincidence

662 recklessly

663 sulementary

664 rogressively

665 san generations

666 imartial

66" nearly 2''' eole

66# enormously

66% declarations

6"' ultimate goal

6"1 owe 2'' dollars

6"2 ertain to

6"3 &etch

6"4 relacement

6"5 discourage

6"6 excess

6"" in&lict

6"# retend

Page 22: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 22/48

Acar

6"% reluctant

6#' harvest

6#1 dramatically

6#2 indi&&erent

6#3 reversal

6#4 vainly

6#5 consecutive

6#6 corresond

6#" aroach

6## roserously

6#% resectively

6%' remain steady

6%1 eradicate

6%2 correlate

6%3 ossessive

6%4 ercetive

6%5 di&&er  

6%6 withdraw

6%" vaguely

6%# loose &ederation

6%% execute

"'' discard

"'1 a!olish

"'2 assumtion

"'3 dismissal

"'4 irreversi!le

"'5 romtly

"'6 imminently

"'" endangered secies

"'# crudely

Page 23: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 23/48

Acar

"'% revalent

"1' nota!ly

"11 arrogant

"12 denounce

"13 emower  

"14 evade

"15 versatile

"16 relie&  

"1" entail

"1# derive .&rom/

"1% con&orm .to/

"2' ersistent

"21 ro&oundly

"22 exhale

"23 redundant

"24 relevant

"25 sustenance

"26 exclude

"2" inversion

"2# conscientiously vicdanen

"2% conversion

"3' !ilateral talks

"31 consistent

"32 distinctly

"33 outlaw

"34 resent&ul

"35 corrution

"36 imlicit

"3" &ragile economy

"3# scholarshi

Page 24: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 24/48

Acar

"3% induce

"4' diversion

"41 su!tle

"42 erisha!le

"43 reservation

"44 intersection

"45 remedy

"46 udgement

"4" adotion

"4# thorough

"4% resolve

"5' densely oulated

"51 discreet

Page 25: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 25/48

Acar

Synonyms

unusual, remarka!le

inexlica!le, unexlaina!le

 

nut, maniac

see, o!serve, watch, notice

su!due, overower, con+uer, restrain

concern, relate to, !e connected with

watch, see, notice, erceive, discern

exemli&y, reresent

retell

&inish, wind u, terminate

shiny, !right

eventually

imortant, rominent, &amous, imortant

see, o!serve, notice

resent er&ect tense kullanımı

resent er&ect tense kullanımı

occurrence, &act

exactly, certainly

kidna

leave, give u

negatively

total, sum, whole

recuerate, get !etter, regain onesstrength

Page 26: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 26/48

Acar

&arming, lanting, gardening, loughing

&eed

augment, !oost, increase, strengthen

get, gain, attain

rain&all

continual, can !e maintained

ermit, let, grant, authorize

easily, willingly, &ast, +uickly

hassle, ro!lem, !arrier 

dishonesty, decetion, dealing &raud

lack o& cometency, incaa!ility

e&&ort, endevour, undertake

date &rom, date to, trace !ack to

augment, !oost, increase, strengthen

determine, &ind, detect

exlain, clari&y

!e exosed to

disaster, eidemic, catastrohe

continuous, neverstoing

clear, understanda!le

reduce, decrease, diminish, lessen,mitigate

Page 27: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 27/48

Acar

look, catch sight o&, see !rie&ly

hoe, exect, &oresee, guess

ruinous, calamitous

crash into, !ang, slam, hit, strike, smash

e&&ect, in&luence, imression

scarcity o& &ood, derivation, shortage

lummet, dro, &all, descend

exlosion, emission, eection

over&low

create, &orm, make&inally, in the end

wealthy, roserous, rich

aim, lan, mean

think, consider, !elieve

conclude, decide, &ind out, seci&y

manage, deal with, coe with

disclose, uncover, unveil, unearth, oen

greatest, extreme, maximum, ultimate

exerience, undergo, endure

overtake

di&&erence, deviation

odd, !izarre, eccentric, strange

restrict, !lock, imede, o!struct, cur!

!eginning, commencement, start

no matter, without considerationessential, crucial, &undamental

suset, dis!elie&, distrust

&orward movement

continuous, rogressive, ste !y ste

alone, singular 

continue, kee, reserve, retain, sustain

regardless o&, in site o&, nevertheless

!ase, suort

di&&iculty, o!ection, struggle

let loose, release, &ree, let &ree, unloose,un!ind

ersist, continue, carry, not give u,struggle on, !e determined

Page 28: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 28/48

Acar

succeed, achieve, attain

contemorary, resent

kee in, am!ush, trick

consistent, neverending, ceaseless

assign, designate

make use o&, emloy

exlain, clari&y

hel, suort, assistance

o&ten, regularly, reeatedly

&low, travel, disseminate

eidemic, suddenly haening, erution

communication, transortation, assion on

gra!, understand, comrehend

&orewarning, guard

haening at the same time, concurrent

!ecome eventually, &inish u

short, comressed

avoid, kee, re&rain

currently, newly, lately

&arreaching, general, extensive

harshly, seriously

estimate, calculate

astound, amaze

generally, chie&ly, mainly

ollute, in&ect

examle, model

cure, care &or 

destroy, overwhelm, destruct, ruin

continue, draw out, extend, sustain

&act, occurrence, circumstancerate, &ee, rice, tari&& 

extreme anger, outrage

&ruitless, &utile, unroductive

&acilitate develoment, usher, initiate

inclination, leaning

&lexi!le, strong, tough, volatile

scare, &righten, horri&y, terrorize

tenant, inha!itant, resident

ascrition, assignmentnew, novel, excetional, unexamled

Page 29: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 29/48

Acar

destroy, get rid o&, eradicate

allow, authorize

come !e&ore, recede

align, arrange, array, set u

er&orm, carry out, execute

dictate, order, re+uire

extraordinary, noteworthy, excetional

reveal, disclose, uncover, unearth

disaear, die, dissolve

characteristic, structure, &orm

accet, stick to, o!ey, su!mit to

hel, advance, encourage, !oost, &oster 

a!andon, cede

rule, managing, organizing, control

diverse, several, numerous

change, novelty

evident, aarent, o!serva!le

ignored, overlooked, unrecognized

haen, take lace, emerge

relieve, lessen, mitigate, soothe

roose, aoint, assign

&ail to meet, come short

!reathing

!ecause o& 

consciousness, ercetion

start, !egin, commence, launch

ignore, neglect, disregard

cure, medicine, treatmen

revent, imede, slow down

relatively

o!scure, elusive, am!iguousalways, constantly

remain alive, endure, exist

tiredness, weakness, weariness

&amous, acclaimed

surmount, surass, outace

divide, slit

di&&er, change, alter 

comletely, totally, wholly

indicationdee, intellectual, thought&ul

alone, singular 

Page 30: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 30/48

Acar

disaear, diserse, sread

discovery, &inding, advance

notice, o!serve, recognise

comlex, comlicated, ela!orate

likelihood, chance

never ending, constant

re&use, challenge, resist

similar, related, connected

against, oosed to

essential, rincial, !asic

decetive, inaccurate, &alse

revolve, circle, circulate

scale, measure heaviness

reasona!le, !elieva!le

liva!le

large, huge, !ulky, monstrous

attract

 oin, enter, articiate

unexectedly, a!rutly, +uickly

gradually, continuously, steadily

!rilliance, excetional, talented

negate, oose

ercetive, +uickwitted, smart

end u, !ecome eventually

deterioration, damage, harm

remem!er, recollect

aggravate, deteriorate

exerience, come across, &ace

reasona!le, logical

seek, search &or 

act

new, original, uni+ue

unacounta!le, mysterious

o!tain, get, attain, achieve

arrive, attain, get todig into, examine, go into

ways, channel

discovery, &inding, exloration

ease, &urther, hel, make easy

in&inite, lenti&ul, oulous

increase, go u, climd, advance

oral, rhetorical, unwritten

analyze, examine, insect

dismiss, throw away, disose

excellent, insiring, !reathtaking

Page 31: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 31/48

Acar

con&ound, distract, disconcert

enhance, advance, !oost

ri&e, common, widesread

endless, in&inite, innumerous

issue, u!licize

!etter, greater 

arrange, lan, design

guess, try to value, redict

discharge, emit, send out

holy, !lessed, divine

&unctional, adusta!le, &lexi!le

longlasting, continuous

severe, strict, harsh

enduring, continuing

give, suly, rovide, suort

solid, de&inite, exlicit

avoid, revent

everywhere, everresent

sark, start, activate, causeguarantee, lessen, cut down

!eat, exceed, outgo, outace

reassure, motivate

am!itious, avid, keen

use u, delete, exend

unwanted

remove, get rid o& 

legalcomel, &orce

&ind

veri&y, validate, certi&y

mod&y, alter, change

various, di&&ering

relocation

intrinsic, innate

develo, rogress, advance

undou!tedly

Page 32: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 32/48

Acar

eviden, o!serva!le

restriction, limitation, curtailment

use u, consume, exend, send

dying out, vanishing

lessen, contract

&irm, solid, steady, &ixed

hoe&ul, motivating

disaster, catastrohe

ersistent, stu!!orn, adamant

noticea!le, extraordinary

assem!le, come together 

e&&erot, endeavor, ursuit

host, hold, shelter surass, outace

a&&luence, wealth, wel&are, growth

oint out, mention

se!se+uently

industrious, la!orious

suort

take in, assimilate

damaging, unsa&eattend, engage in

incredi!le, astonishing

control, surveillance

reoccuy, dominate

delicate, weak

negative, detrimental, un&avora!le

a!undant, large, signi&icant

comel, demand, en&orceexact, accurate, de&inite

 continuous, oenended

contract, diminish, lessen

vanish, die out

advanced, innovatory

!ring to light, oen, discover 

lead to, result in, !ring a!out

decrease, reduce, dro, lower amazing, astonishing

encounter, &ace, dare

Page 33: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 33/48

Acar

distri!ute, hand over, ass

accomlish, &ul&ill, comlete

hoe, likelihood, ossi!ility

concluding, extreme, &inal

massive, immense, gigantic

yield, !ring in, succeed

heal, aid, remedy

relace, su!stitute .&or/

outwit, get the !etter o& 

create, invent, &a!ricate

ro&oundly

eminent, cele!rated, rominent

suersedetake control o& 

uni+ueness

exose to, lay oen to

artner, mem!er 

conduct, direct, execute, govern

decrease, diminish, dwindle

rior, !asic, &undamental

considera!ly, su!stantiallycorrelate, connect, link

leave, desert, a!andon, sto

conduct, er&orm

kee, hold, reserve

a&terwards, &ollowing

enlist, enroll, engage

contain, include, comrise

cause, !ring a!out, result inillness

change, alteration

make u &or 

isolation, estrangement

dedicate, devote, engage in

immediately, instinctively

come &orward, ste &orward

enhance, !uild u, raise, uli&tassociation, relation, attachment

domestic, within, innate

Page 34: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 34/48

Acar

a!solute, ure, simle

rosect, exectation, hoe

!leak

handle, tackle, deal with, manage

catch u with, ass, !eatget !ack, achieve, attain, reach

emhasize, mark, highlight

accuse o&, charge, condemn

inclined to, tend to

!ase, core, essence

recognise, determine, diagnose

endeavor 

changea!le, uncertain

roo&, clue

!low u, !reak out

harsh, !itter, acute, strict

danger, eril, risk, threat

continually, regularly, invaria!ly

grow, develo, advance, li&t

lead to, result in, cause

trustworthy

go through, exerience

extend, di&&er, vary

increase, exansion, sread

un!elieva!le, unimagina!le

&ore&ather, &ounder, antecedent

accurately, correctly, er&ectly

deend on, count on, trust

marvel, surrise, wonder 

insu&&icient, de&icient

cover, disguise, mask, o!scure

&orecast, &oresee, anticiate

ile, !undle, crowd, grou, lot

rotect, de&end, conserve

enroll, oin, list, sign u

Page 35: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 35/48

Acar

value, !ene&it

teting, attractive, engaging

earth, world, lanet, shere

initiation, start, !eginning

originate, arise, come &rom

construct, create, esta!lish

e+ual, comanion, associate

ask a rice, demand

issue, deliver, u!lish

roduce, create, &orm

a&&ect, in&luence, strike, hit

imrove, !etter, develo

adust, get used to, orient

vital, crucial, critical, urgent

decrease, decline, reduce

rein&orce, toughen

continually

think a!out, onder, consider 

work, run, oerate

comletely, thorougly, entirely

assume, take it as a given

sure, certain

in+uiry, research, study

irreversi!le stage

increasingly, rogressively

deserted, emty

harm&ul, destructive, adverse

invalid, outdated

avoid, a!stain

&ollow, monitor, ursue

cause, !ring a!out, generate

catch, gain, o!tain

change, modi&y, reshae

huge, gigantic, colossal

ru!!le, remains

Page 36: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 36/48

Acar

article, !it, iece

large, enormous, !ulky

crash, destruction

erect, construct, !uild, raise

deseration, unhainess

&rightening, terri&ying, dread&ul

!lockade, encirclement

inventive, creative, innovative

reroute, redirect, avert

!uild, esta!lish, set u

give in, yield, su!mit, give u

disconnect, interrut, !reak o&& 

Page 37: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 37/48

Acar

utilize, use, a!use

show, reveal, signi&y

roduction, yield, harvest

&urnish, e+ui, rovide, rovide

reduce, dwindle, a!ate, lessen

extremely

enlarge, widen, !roaden, stretch

!urning, &iring

mass, a great num!er 

allow, ermit

make, roduce, construct

extent, roortion, range

considera!le, notieca!le

exloit, utilize, make use o& 

inexhausti!le, sustaina!le

!e trans&ormed into, convert

discharge, release, give o&& 

haen, come a!out

throw !ack

dryness, shortage

live, !e resent, last

emit, give o&&, discharge

ower, cause, trigger 

!ring a!out, cause, lead to

outside, exterior 

dry u, !e exhausted, !e &inished

!urrow

air conditioning, asiration, &an

Page 38: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 38/48

Acar

include, necessitate

reside, live, inha!it, !e settled

intuitive, innate, sontaneous

avoid, stay away &rom

ossi!ility, likelihood

ro!ustness, dura!ility, &ortitude

include, integrate, comrise

assure, insure, guarantee

hunter, killer 

accelerate, exedite, hasten

esta!lish, set u, erect

excavate, dig .out/, channel

enter, go into

&easi!le, alica!le

shock wave, !ang, exlosion

come to terms

adata!le, tolerant

send into or!it, take o&& 

large, immense, gigantic

search &or, try to &ind

kee, stockile, kee in reserve

tolera!le, endura!le, su&&era!le

not ertinent, not connected

deduce, come to the conclusion

diversion, interrution

haening, incident, event

availa!le, there, attending

yield, give in, surrender 

articiation, involvement

Page 39: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 39/48

Acar

rohi!it, &or!id, make illegal

re&rain, restrain, kee away

negatively

ut through re+uired stes

in&luence, imact on

gather, collect, assem!le

hoeless, distressed

!egin, start, em!ark on

!ooty, lunder, illage

&ruit&ul, roli&ic, generative

indisuta!le, un+uestiona!le

!rutally, &erociously

resist, stand &irm against

steal, loot, irate

de&eat, overcome, overower 

meek, resect&ul, su!missive

unsel&ish, oenhanded

strong, ower&ul, dominant

disagree with, contradict

calculate, estimate, weigh

rely on, !e !ased on

o!serve, watch

reect, re&use, decline

ensure, guarantee, insure

care&ully, meticulously

modi&y, alter, regulate, adat

encircle, enclose, encomass

aware, wide awake, alert

ay attention to, watch, suervise

Page 40: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 40/48

Acar

sensational, sensual

key, lever, change, shi&t

rest uon, !e resent

remove, take away

de&ect, &law, de&iciency

devastating, catastrohic

ay &or, !ear the exense o& 

!ang, hit, !eat

uncertainty, un&oreseea!le

inde&inite, o!scure, am!iguous

clash, strike, hit, !um into

make &lat, comress

oosite, contrary, converse

su!stitute, successor, relie& 

set u, install, esta!lish

seed u, get &aster 

highness, tallness

ose, strike an attitude

need, demand, call &or 

sudden increase, rise, growth

escalate, ste u, !oost, raise

theatre, !attle&ield

comete, contend, run against

ressure, tension, strain

trans&er, ass on, convey, relay

exceed, surass, !eat, shatter 

inexensive, reasona!ly ricedlay out, unroll, roll out, oen out

Page 41: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 41/48

Acar

manu&acture, roduce, &orm

make u!lic, launch, come out

art, element, ingredient, unit

clari&y, make lainer 

traditional, regular, ordinary

!ehave, react, er&orm, conduct

exactness, accuracy, correctness

toucha!le, concrete

unmanagea!le, clumsy, !ulky

&ormerly, earlier, until now

introduce, launch, initiate

take lace o&, su!stitute .&or/

end result, conse+uence

adoining, near to, next to

comrehensive, allem!racing

meticulously, delicately, harshly

come out, aear, arise

!oost, strengthen, rein&orce

exlain, clari&y, elucidate

romote, enrich, contri!ute to

!e imaired, deteriorate

augment, increase, add to

test, exeriment, case

on the contrary, contrarily

assess, udge, araise

agree, negotiate, come to terms

reulse, &ight o&&, ush !ack

violence

overower, revail over 

sureme, ultimate

Page 42: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 42/48

Acar

set u, &orm, &ound, create, !uild

discuss terms, de!ate

urising, revolt, insurrection, riot

lay siege to, surround

ersecutor, tyrant, desot, !ully

regain, reclaim, recover, retake

re!ellion, insurrection, insurgence

cele!rate, honour, remem!er 

arti&act, anti+ue, historical o!ect

steer 

!ewilder, con&use, erlex

steady, sta!le, &ixed

illager, raider, lunderer 

ruture, slit

countless, numerous

change, trans&orm, turn, adat

rovide, suly, &urnish

undergo, go through, exerience

aroaching, arriving, entering

disute, +uarrel, &riction, clash

o!struct, !lock, sto, halt, delay

!uilding, setting u, erection

steadily, &luidly, +uietly

hinder, diminish, weaken, harm

critical, imortant, vital

!usy, agitation, !risk

very

adust, administer, conduct

correct, go over, amend

Page 43: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 43/48

Acar

decrease, lessen, re&use

weird, !izarre, eculiar 

inter&ere, !other, !reak, cut o&& 

a!out, concerning, as to

shortage, loss, short&all

!reak, interrut, disorganize

harm&ul, destructive, adverse

necessity, need, o!ligation

Page 44: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 44/48

Acar

Page 45: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 45/48

Acar

Page 46: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 46/48

Acar

Page 47: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 47/48

Acar

Page 48: kelime grubu

7/25/2019 kelime grubu

http://slidepdf.com/reader/full/kelime-grubu 48/48

Acar