ke4 materiaalit ja teknologia - otava oppimisen ... kirjan kأ¤yttأ¤jأ¤lle mooli 4 –...

Download KE4 Materiaalit ja teknologia - Otava Oppimisen ... kirjan kأ¤yttأ¤jأ¤lle Mooli 4 – Materiaalit ja

Post on 17-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KE4 Materiaalit ja teknologia

  4 Leena Turpeenoja

  HELSINGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA

 • otavan asiakaspalvelu Puh. 09 156 6800

  asiakaspalvelu@otava.fi

  tilaukset Kirjavälitys Oy

  Puh. 010 345 1580

  kvtilaus@kirjavalitys.fi

  1. painos

  © 2017 Leena Turpeenoja ja Kustannusosakeyhtiö Otava

  toimitus: Suvi Salo piirrokset: Aki Scharin ja Suvi Salo kannen kuva: Getty Images graafinen suunnittelu ja taitto: Aki Scharin ja Ville Repo valokuvat: s. 184 digitaalisen aineiston kuvaukset: Hannu Huhtamo demonstraatiot: Leena Turpeenoja ja Suvi Salo

  kopiointiehdot Tämä teos on oppikirja, joka on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Tämän teoksen tai sen osan valokopiointi, skannaaminen tai

  muu digitaalinen kopiointi tai käyttö edellyttää oikeudenomistajan luvan.

  Kopiosto ry myöntää teosten osittaiseen kopiointiin lupia. Opetus- ja

  kulttuuriministeriö on hankkinut muun muassa peruskouluille, lukioille

  ja ammatillisille oppilaitoksille luvan valokopioida julkaisuja opetus- ja

  tutkimuskäyttöä varten. Teoksen tai sen osan muuntelu on kielletty.

  Lisätietoja luvista kopiosto.fi.

  ISBN 978-951-1-29431-3

 • kirjan käyttäjälle Mooli 4 – Materiaalit ja teknologia sisältää lukion kemian opetussuunnitel- man (2016) KE4-kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukaisen aineiston. Kurs- si on yksi kemian syventävistä kursseista.

  Kurssin keskeisinä teemoina ovat kemian merkitys teknologiassa ja yh- teiskunnassa sekä erilaisten materiaalien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari. Kurssilla tutustutaan muun muassa metallien ja polymeerien kemiaan sekä sähkökemian sovelluksiin.

  Kokeellisuus eri muodoissaan sekä tutkimustulosten käsitteleminen, tul- kitseminen ja esittäminen ovat tälläkin kurssilla harjoiteltavia taitoja. Lisäk- si perehdytään tutkimussuunnitelman tekoon sekä kehitetään ongelman- ratkaisutaitoja. Kemiallisten reaktioiden laskennallisia taitoja syvennetään KE3-kurssin pohjalta.

  Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään tiedonhankinnassa ja erilais- ten tuotosten muodostamisessa.

  Kiitos Jussi Tahvanaiselle tehtävien tarkistamisesta ja filosofian maisteri Johanna Puukilaiselle käsikirjoituksen kommenteista.

  Kiitokset myös Otavan kirjasäätiölle työn tukemiseen myönnetystä apu- rahasta.

  Kuopiossa huhtikuussa 2017

  Leena Turpeenoja

 • SISÄLLYS

  materiaalit ja teknologia – 6 Kivikirveestä keinoihoon – 7

  Mitä on nanoteknologia? – 8

  Materiaalit ja tuotteen elinkaari – 10

  Suomen teknologiateollisuus – 11

  KE4-kurssin tavoitteet ja sisältö – 12

  Vinkkejä kurssin opiskeluun – 12

  Oppikirjassa käytetyt symbolit – 13

  Ota selvää! – 14

  Kertaa oppimaasi! – 14

  1 jaksollinen järjestelmä kemistin työkaluna – 19

  1.1 Ulkoelektronirakenne ja metalliluonne – 20

  Harjoittele! – 23

  1.2 Elektronegatiivisuus ja sidoksen luonne – 24

  Harjoittele! – 26

  1.3 Atomin ja ionin koko – 27

  Harjoittele! – 33

  1.4 Oksidien happo-emäsluonne – 35

  Harjoittele! – 38

  Harjoittele lisää! – 39

  2 hapettumis- pelkistymisreaktiot ja sähkökemia – 43

  2.1 Hapetusluku ja reaktioyhtälöiden

  tasapainottaminen – 44

  Harjoittele! – 51

  2.2 Spontaanit hapettumis-

  pelkistymisreaktiot – 54

  Harjoittele! – 62

  2.3 Sähkökemialliset parit virtalähteinä – 64

  Harjoittele! – 74

  2.4 Elektrolyysi – pakotettu hapettumis-

  pelkistymisreaktio – 77

  Harjoittele! – 86

  Harjoittele lisää! – 89

  3 reaktiosarja- ja seoslaskut – 93

  3.1 Reaktiosarjojen laskennallinen

  käsittely – 94

  Harjoittele! – 97

  3.2 Seosreaktioiden laskennallinen

  käsittely – 99

  Harjoittele! – 105

  Harjoittele lisää! – 107

 • 4 erilaisia materiaaleja – 109

  4.1 Metallit materiaaleina – 110

  Harjoittele! – 118

  4.2 Siirtymämetallien

  erityisominaisuuksia – 122

  Harjoittele! – 128

  4.3 Keraamit ja komposiitit – 132

  Harjoittele! – 136

  Harjoittele lisää! – 137

  5 polymeerit – 143

  5.1 Erilaisia polymeerejä – 144

  Harjoittele! – 147

  5.2 Synteettiset polymeerit – 148

  Harjoittele! – 153

  5.3 Polymeroitumisreaktiot – 155

  Harjoittele! – 162

  Harjoittele lisää! – 165

  Tutki ja kokeile! – 168

  Työ 1. Aineiden ominaisuudet ja

  jaksollinen järjestelmä – 168

  Työ 2. Alkuaineiden reaktiivisuus –

  tee tutkimussuunnitelma! – 168

  Työ 3. Metallien jännitesarja – 169

  Työ 4. Erilaisia hapettumis-

  pelkistymisreaktioita – 170

  Työ 5. Sähköparin lähdejännite – 171

  Työ 6. Erilaisia elektrolyysejä – 172

  Työ 7. Galvaanisen kennon lähdejännite –

  tee tutkimussuunnitelma! – 173

  Työ 8. Hypokloriittipitoisuuden

  määrittäminen – 174

  Työ 9. Kupari(II)oksidin valmistus

  reaktiosarjalla – 175

  Työ 10. Mineraalitutkimus – 176

  Työ 11. Metallien korroosio –

  tee tutkimussuunnitelma! – 178

  Työ 12. Messingin koostumuksen

  määrittäminen – 178

  Työ 13. Cu2+-ionipitoisuuden määrittäminen – 180

  Työ 14. Veden rautaionipitoisuuden

  määrittäminen – 181

  Työ 15. Tutkitaan polymeerejä – 182

  Työ 16. Valmistetaan polymeerejä – 182

  Kuvalähteet – 184

  Keskeisiä käsitteitä – 185

  Hakemisto – 188

  Tehtävien vastaukset – 190

  Jaksollinen järjestelmä – 212

 • materiaalit ja teknologia

  6

 • kivikirveestä keinoihoon Ihmiskunnan historiassa eri aikakausia on nimetty muun muassa sen mu- kaan, millaisia materiaaleja on ollut käytettävissä. Kivikaudella työkaluja valmistettiin kivestä, puusta ja luista. Lisäksi käytössä olivat savi ja eläinten nahat. Ensimmäinen tunnettu metalli oli kupari, jota hyödynnettiin Lähi- idässä noin 6 000 eaa. Noin 3 000 vuotta myöhemmin opittiin hyödyntä- mään pronssia, joka on kuparin ja tinan seos. Tällöin elettiin pronssikauden aikaa. Rautakaudella työkalut ja aseet valmistettiin raudasta, jota puhdistet- tiin luonnon rautamalmeista. Lähi-idässä raudan pelkistämisreaktiota hyö- dynnettiin noin 2 500 eaa., mutta Eurooppaan raudan käsittelytaito saapui vasta noin 1 000 eaa. Erilaisten materiaalien käyttö näinä historiallisina aika- kausina perustui pelkästään käytännön kokemuksiin ja materiaalien ominai- suuksista tehtyihin havaintoihin, sillä aineiden rakennetta ei vielä tunnettu eikä erilaisten materiaalien ominaisuuksia osattu selittää.

  Materiaalien valmistus ja ominaisuuksien muuntelu kutakin käyttötar- koitusta varten oli mahdollista vasta, kun ymmärrettiin, kuinka aineet ra- kentuvat erilaisilla kemiallisilla sidoksilla ja mikä yhteys aineen rakenteella ja sen ominaisuuksilla on. Nykyisin tiedämme, että metallien ominaisuudet poikkeavat suuresti epämetallien ominaisuuksista ja ioniyhdisteiden ominai- suudet ovat kovin erilaiset molekyyliyhdisteiden ominaisuuksiin verrattuna. Lisäksi osaamme selittää aineen kemiallisen rakenteen avulla, mistä ominai- suuksien erot johtuvat.

  Kuva 1. Suomessa raudanpuhdistus esi- merkiksi järvimalmeista tapahtui niin sanotuissa ruukeissa, joissa voi- manlähteinä käytettiin höyrykoneita. Kuvassa on Museoviraston konservoima Sourun ruukin 25 metriä korkea tiilipiippu. Kuva: Museo- virasto/Soile Tirilä.

  MATERIAALIT JA TEKNOLOGIA 7

 • Nykyisin materiaaleilla tarkoitetaan useimmiten kiinteitä aineita, joiden ominaisuuksia hyödynnetään teknologisissa sovelluksissa. Materiaaleja voi- daan myös luokitella esimerkiksi niiden koostumuksen, ominaisuuksien tai käyttötarkoituksen perusteella.

  1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa materiaaliteknologian saralla ta- pahtui paljon. Tuolloin kehitettiin monia uusia materiaaleja kuten keraame- ja, erilaisia komposiitteja, nestekiteitä sekä biohajoavia ja sähköä johtavia muoveja. Materiaalitekniikka on osaltaan mahdollistanut muun muassa lää- ketieteen, elektroniikan ja informaatiotekniikan nopean kehityksen.

  Kemistit kehittävät edelleenkin erilaisia kuituja, kalvoja, pinnoitteita ja liima-aineita, joilla voi olla sähköisiä, magneettisia tai optisia ominaisuuksia tai ne ovat mekaanisesti erityisen kestäviä.

  Uusien materiaalien kehittäminen ja jo käytössä olevien materiaalien omi- naisuuksien parantaminen on yhteistyötä monien eri osaajien välillä. Tässä työssä tarvitaan kemistejä, fyysikkoja, biologeja ja insinöörejä. Vahva mate- matiikan osaaminen mahdollistaa erilaisten matemaattisten mallien ja las- kennallisten menetelmien hyödyntämisen, kun materiaalia kehitetään mit- tatilaustyönä tiettyä tarkoitusta varten.

  mitä on nanoteknologia? Nanoteknologia liittyy atomien, molekyylien ja kooltaan 100 nanometriä pienempien rakenteiden tutkimukseen ja hyödyntämiseen. Tällöin puhutaan keskimäärin 1 000 atomia sisältävistä kokonaisuuksista. Nanopartikkeleiksi kutsuttujen rakenteiden tuottaminen voi tapahtua kahdella eri tava

Recommended

View more >