katalog eunike

of 44 /44
7/21/2019 KATALOG EUNIKE http://slidepdf.com/reader/full/katalog-eunike 1/44 Katalog Produktů

Upload: fugassjhikvdfuhk

Post on 04-Mar-2016

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

katalog všech produktů

TRANSCRIPT

Page 1: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 144

Katalog Produktů983090983088983089983088

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 244

Kompletniacute sada vyacuterobků firmyQueen Eunikeacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 344

1

Seznaacutemeniacute s firmou

QUEEN EUNIKEacuteEUNIKEacute je starodaacutevneacute řeckeacute diacutevčiacute jmeacuteno jehož kořen je odvozen od slova bdquozviacutetězitldquo Totoromantickeacute a vznešeneacute jmeacuteno jsme zvolili s ohledem na celkovou filozofii firmy Našiacutem ciacutelem jepředevšiacutem řešit celkovyacute probleacutem dnešniacuteho moderniacuteho člověka a tak mu pomoci v tomto neleh-keacutem boji s jeho tělem životniacutem prostřediacutem a stresujiacuteciacutem životniacutem stylem bdquozviacutetězitldquo

QUEEN znamenaacute kraacutelovna a je vyjaacutedřeniacutem vysokyacutech a vznešenyacutech ciacutelů ktereacute si firma kla-

de Chceme poskytnout našim zaacutekazniacutekům kvalitniacute vyacuterobky ktereacute jsou tiacutem nejlepšiacutem co na tomto poli nabiacuteziacute moderniacute věda a mediciacutena Jejich funkčnost je ověřena mnoha vědeckyacutemivyacutezkumy a je podpořena dlouholetyacutemi zkušenostmi tyacutemu odborniacuteků kteřiacute je pro Vaacutes připravujiacuteUsilujeme o to aby všechny naše vyacuterobky byly vyrobeny bez použitiacute chemickyacutech laacutetek proto je můžeme označit jako bdquočistě přiacuterodniacute produktyldquo a to vše dělaacuteme za jedinyacutem ciacutelem ndash bdquopro Vaacuteškvalitniacute životldquo

Peacuteče o Vaacutes a poskytovaacuteniacute prvotřiacutedniacutech a serioacutezniacutech služeb je v našem žebřiacutečku prioritna 1 miacutestě Našiacutem kreacutedem je že bychom nikdy našim zaacutekazniacutekům nechtěli vyacuterobky vnuco-

vat nebo jim je jinak podsouvat Jsme přesvědčeni o tom že tyto kvalitniacute a uacutečinneacute vyacuterobkybudou zaacutekazniacuteci vyhledaacutevat sami a že tou nejlepšiacute reklamou budou jejich spokojeniacute znaacutemiacuteči rodinniacute přiacuteslušniacuteci kteřiacute je budou doporučovat na zaacutekladě svyacutech vlastniacutech dobryacutech zkuše-nostiacute a vyacutesledků Na tomto miacutestě bychom chtěli apelovat na všechny naše exkluzivniacute partne-ry aby ctili a dodržovali tyto vysokeacute ciacutele a požadavky ktereacute si firma předsevzala aby jejichpřiacutestup byl vždy vysoce profesionaacutelniacute a aby našim zaacutekazniacutekům poskytovali vždy jen pravdiveacutea ověřeneacute informace

Firma Queen Eunikeacute je společnostiacute kteraacute prodaacutevaacute kvalitniacute přiacuterodniacute vyacuterobky prokomplexniacute peacuteči o Vaše tělo Naacuteš systeacutem prodeje spojenyacute s osobniacutem kontaktem se zaacutekazniacutekem

v pohodliacute jeho domova umožňuje poskytnout mu maximaacutelniacute peacuteči a individuaacutelniacute přiacutestupktereacuteho se mu v běžneacutem maloobchodniacutem prodeji nikdy nedostane Tento přiacutemyacute naacutekup jespolehlivyacute a to i z důvodu toho že člověka ktereacuteho si pozvete k sobě domů dobře znaacutetea maacutete v něj důvěru A proto Vaacutem můžeme poskytnout pravdiveacute informace o tom že naševyacuterobky nejsou určeny k diagnoacuteze leacutečeniacute nebo prevenci jakeacutekoli nemoci Jsou doplňkempestreacute a vyvaacuteženeacute stravy a působiacute na naacuteš organismus blahodaacuternyacutem uacutečinkem přiacuterodniacutechlaacutetek Vaše osobniacute zkušenost je tiacutem nejlepšiacutem doporučeniacutem pro prodej našich vyacuterobků

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 444

2

Proč je dnes důležiteacute pečovat o sveacute tělo

Znaacutezorněme si toPokud se budete chtiacutet nastěhovat do domu o kteryacute dlouho nikdo nepečoval pak to asineudělaacutete tak že rovnou přijedete a nastěhujete si tam sveacute věci Ne To byste neudělaliPravděpodobně byste začali tiacutem že byste z něj nejprve vystěhovali stareacute harampaacutediacute a celyacutebyste jej dočista vyklidiliPak by přišly na řadu opravy a rekonstrukce Noveacute malby a koberce Teprve teď by byl Vaacutešdům připraven na samotneacute stěhovaacuteniacute a zařizovaacuteniacute Pak by se z něj teprve stal Vaacutemi vysněnyacuteuacutetulnyacute domovMaacute to svou logiku co řiacutekaacutete S našiacutem tělem je to uacuteplně stejneacute

Odborniacuteci nabiacutezejiacute řešeniacuteVe světě vlaacutedne životniacute styl podobajiacuteciacute se rychlovlaku a stresovaniacute lideacute nemajiacute čas na toaby se najedli a doplnili tak energii nejen fyzickou ale i psychickou A to nemluvě o tomže když už si udělajiacute čas pak jediacute hamburgery steaky s hranolkami anebo grilujiacute na za-hradniacute party Je proto potřeba udělat pro sveacute tělo něco viacutec než bylo potřeba v dobaacutech mi-nulyacutech Moderniacute lideacute si dnes vysoce ceniacute zdraviacute kraacutesy těla s dobrou fyzickou kondiciacute a jsouochotni udělat hodně pro to aby mohli žiacutet kvalitniacute život Proto dokaacutežiacute ocenit takoveacute špičkoveacutepotravinoveacute doplňky ktereacute jim to umožniacute a to bez zbytečně ztraceneacuteho času a energie K tomu je ale zapotřebiacute komplexniacute řešeniacute tak jak jsme si to ukaacutezali vyacuteše na přiacutekladu domu Odpovědiacute jsou dnes nejmoderněji vyvinuteacute vyacuterobky řady Eunikeacute

DETOXIKACE

HUBNUTIacute

KRAacuteSA

ZDRAVIacute

IMUNITA

pro kvalitniacute život

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 544

3

DETOXIKACEJak jsme si uvedli prvniacutem krokem pro naše tělo musiacute byacutet jeho očištěniacute neboli odborně detoxikaceNaše tělo se vlivem znečištěneacuteho životniacuteho prostřediacute škodlivyacutech konzervačniacutech laacutetek a chemikaacuteliiacute

použiacutevanyacutech při vyacuterobě a zpracovaacuteniacute potravin podobaacute leacuteta opuštěneacutemu a zanedbaneacutemu domukteryacute je třeba důkladně vyčistit K tomu sloužiacute prvniacute z řady našich vyacuterobků

Eunikeacute silver

IMUNITA V přiacutepadě našeho pomyslneacuteho domu přichaacuteziacute na řadu opravy a rekonstrukce noveacute malby a kober-ce V našem těle to je možneacute vyjaacutedřit jednoduše Je potřeba celkově posiacutelit naacuteš imunitniacute systeacutemPokud člověk neniacute dostatečně silnyacute a vyzbrojenyacute k boji s nepřiacuteznivyacutem okolniacutem světem pak by jen

těžko odolaacuteval nemocem a oslabujiacuteciacutem vlivům ktereacute často vedou i k psychickyacutem komplikaciacutem a tyzase k přejiacutedaacuteniacute a nadvaacuteze Proto druhyacutem a velmi důležityacutem vyacuterobkem je Eunikeacute green

HUBNUTIacuteTeprve nyniacute lze budovat uacutetulnyacute domov svyacutech snů I v našem těle je potřeba nastolit řaacuted a harmoniia zabezpečit kvalitniacute přiacutesun vitamiacutenů a mineraacutelů A to vše v kombinaci s redukciacute tělesneacute hmotnostivelmi šetrnyacutem a pozvolnyacutem způsobem Proto je celyacute tento proces regenerace a zeštiacutehleniacute Vašeho

těla rozložen do třiacute měsiacuteců Tak se dosaacutehne dlouhodobeacuteho a trvaleacuteho efektu Protože fyzickaacute stav-ba těla muže a ženy je odlišnaacute sloužiacute k tomuto uacutečelu dva vyacuterobky navrženeacute přesně dle jejich potřebPro ženy je to vyacuterobek Eunikeacute red a pro muže Eunikeacute blue

Eunikeacute red Eunikeacute blue

ZDRAVIacutebdquoJste to co jiacuteteldquo Asi jsme to již slyšeli mnohokraacutet a přece dnes lideacute tak maacutelo přemyacutešlejiacute o tom jak

je jejich zdraviacute přiacutemo zaacutevisleacute na jejich počiacutenaacuteniacute Zdraviacute je dar o kteryacute je nutno pečovat I dům pokudnemaacute pravidelnou uacutedržbu tak chaacutetraacute Vyacutesledkem komplexniacute peacuteče o Vaše tělo bude jeho dobraacutefyzickaacute kondice a zdraviacute ktereacute Vaacutem umožniacute bez zaacutebran se věnovat věcem ktereacute maacutete raacutedi K tomuuacutečelu jsou určeny Eunikeacute pink grape

Eunikeacute scarlet Eunikeacute grey KRAacuteSA bdquoVe zdraveacutem těle zdravyacute duchldquo To je takeacute jedno ze staryacutech a osvědčenyacutech pořekadel Vlastně naacutemřiacutekaacute že pokud člověk pečuje o sveacute tělo pak se to musiacute projevit na jeho dobreacute psychickeacute pohoděa kraacutese Naše vnitřniacute harmonie se tak pozitivně odraziacute i na tom jak vypadaacuteme a přispěje k našemu

mladistveacutemu a svěžiacutemu vzhledu Skutečnaacute kraacutesa neniacute to co je jen na povrchu (makendashup) alevychaacuteziacute zevnitř Proto Vaacutem doporučujeme na českeacutem trhu jedinečnyacute vyacuterobek Eunikeacute magenta

PRO KVALITNIacute ŽIVOTbdquoCokoliv člověk rozseacutevaacute to takeacute sklidiacuteldquo Jinyacutemi slovy to že jste ochotni pečovat o sveacute tělo se Vaacutemvždycky musiacute vyplatit Jak jsme si ukaacutezali diacuteky řadě vyacuterobků Eunikeacute se Vaše tělo očistiacute posiacuteliacute seVaacuteš imunitniacute systeacutem a tiacutem že zhubnete vyacuterazně sniacutežiacutete riziko infarktu mozkoveacute mrtvice a jinyacutechcivilizačniacutech chorob Takeacute se celkově budete ciacutetit zdravějšiacute a kraacutesnějšiacute Dobreacute zdraviacute a psychickaacuterovnovaacuteha je tiacutem nejlepšiacutem zaacutekladem pro to aby si člověk v životě mohl uskutečňovat sveacute sny a žiacutetkvalitniacutem způsobem života

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 644

4

Řasa

cennyacute produkt z našiacute přiacuterodyChlorella spV uacutevodu je nutno zdůraznit že řasy patřiacute mezi nejstaršiacute obyvatele našiacute planety V četnyacutech po- jednaacuteniacutech je tato zelenaacute řasa často označovaacutena jako ideaacutelniacute potravniacute doplněk Plně pochopitvyacuteznam chlorely pro zdravou vyacuteživu člověka předpoklaacutedaacute seznaacutemit se i s jejiacute daacutevnou historiiacuteTato jednobuněčnaacute rostlina připomiacutenaacute sameacute počaacutetky osidlovaacuteniacute našiacute planety živyacutemi organismyZ energie slunce a z mineraacutelů vody dovedla syntetizovat a ve sveacutem miniaturniacutem těle ndash velikostčerveneacute krvinky ndash uklaacutedat velmi komplexniacute produkty nutneacute ke sveacutemu přežitiacute a rozmnožovaacuteniacute Je

to nenapodobitelnaacute původniacute harmonickaacute směs vitamiacutenů mineraacutelů biacutelkovin vlaacutekniny sto-

povyacutech prvků a speciaacutelniacutech laacutetek (chlorofyl karotenoidy Chlorella růstovyacute faktor CGFa dalšiacute) kteraacute se v přiacuterodě tvořila tisiacutece let

Dalšiacute vyacuteznamnou vlastnostiacute chlorely je živinoveacute složeniacute jejiacute biomasy Obsahuje kolem 50 biacutelkovin připomiacutenajiacuteciacutech svyacutem aminokyselinovyacutem složeniacutem protein živočišneacuteho původu

Podiacutevejme se nyniacute na některeacute složky biomasy bliacuteže Napřiacuteklad počtem vitamiacutenů se chlorela řadiacutemezi multivitamiacutenoveacute doplňky Nikoliv však ve smyslu jejich absolutniacuteho množstviacute ale předevšiacutempro jejich vzaacutejemneacute zastoupeniacute i využitelnost

Zastoupeniacute vitamiacutenů mineraacutelů a ostatniacutech laacutetek ve 100 g sucheacute hmoty Chlorelly sp

Vitamiacuten B 118 mg Vaacutepniacutek 230 mgVitamiacuten B2 44 mg Železo 70 mgVitamiacuten B3 219 mg Mangan 14 mgVitamiacuten B5 13 mg Zinek 11 mgVitamiacuten B6 28 mg Měď 4 mgVitamiacuten B12 08 mg Kobalt 05 gVitamiacuten H (biotin) 003 mg Isoleucin 201 gKyselina listovaacute 42 mg Lucin 474 g

Vitamiacuten E 298 mg Lysin 359 gVitamiacuten 655 mg Methionin 134 gBetakaroten 105 mg Phenylalanin 267 gFosfor 1200 mg Threonin 252 gDrasliacutek 870 mg Tryptofan 080 gSiacutera 600 mg Valin 345 gHořčiacutek 300 mg Chlorella růst faktor 25 ODgL

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 744

5

Nalezneme zde všechny vitamiacuteny B komplexu Ten společně s kyselinou pantothenovoua biotinem přiacuteznivě působiacute na stav kůže a kožniacutech derivaacutetů ndash vlasů a nehtůUživateli chlorely jsou tyto zjevneacute efekty často jako prveacute zaznamenaacutevaacuteny Chlorela daacutele obsahu-

je velkeacute množstviacute rostlinnyacutech barviv ndash karotenoidů Betakaroten je nejvyacuteznamnějšiacutem z nich Jenejen prekurzorem vitamiacutenu A ale i uznaacutevanyacutem antioxidantem a takeacute antikarcinogenemMineraacutelniacute laacutetky jsou dalšiacute cennou složkou chlorely Chlorela je skutečnyacute dar přiacuterody s širokyacutemvyužitiacutem zejmeacutena pro lidi s nepravidelnou nebo jednostrannou stravou pro lidi s nadvaacutehoupři zvyacutešeneacute fyzickeacute či duševniacute zaacutetěži v rekonvalescenci pro seniory apod Při dlouhodobeacutemužiacutevaacuteniacute se staacutevaacute i uacutečinnyacutem prostředkem prevence

Chlorella Growth Factor ndash CGFCGF je zkratkou anglickeacuteho Chlorella Growth Factor což znamenaacute Chlorella růstovyacute faktor

Jednaacute se o nejuacutečinnějšiacute složku řasy Tento vyacutetažek obsahuje volneacute aminokyseliny vitamiacutenymineraacutelniacute a jineacute přiacutezniveacute laacutetky z nichž některeacute nebyly staacutele vědci identifikovaacutenyZjištěneacute uacutečinky CGF jsou však pozoruhodneacute Podporuje regeneraci tkaacuteniacute předevšiacutem děleniacutea růst buněk V dětstviacute dokonce zrychluje celkovyacute růst a vyacutevoj organismu Posiluje schopnostlikvidovat cizorodeacute bakterie a maacute pozitivniacute vliv na celkovou obranyschopnost lidskeacuteho tělaCelkově můžeme řiacutect že CGF maacute uacutežasnou schopnost leacutečit lidskeacute tělo

Posiacuteleniacute lidskeacute imunity CGF svyacutem působeniacutem na lidskyacute organismus stimuluje tvorbu biacutelyacutech krvinek a jejich zvyacuteše-nou aktivitu proti cizorodyacutem laacutetkaacutem Tiacutemto způsobem přirozeně zvyšuje obranyschopnostlidskeacuteho těla bez jakyacutechkoli vedlejšiacutech uacutečinků protože CGF pouze umožňuje našemu těluleacutepe využiacutet sveacute přirozeneacute schopnosti Dokonce lze při aplikaci CGF dosaacutehnout vyacutebornyacutechuacutečinků při prevenci naacutedorovyacutech onemocněniacute neboť roste odolnost těla proti rakovinnyacutembuňkaacutem Při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute CGF je dosahovaacuteno lepšiacutech vyacutesledků i při samotneacutem leacutečeniacute těchto onemocněniacute

Kapalinovaacute

chromatografieSpeciaacutelniacute přiacutestroje naacutem umož-ňujiacute sledovat kvalitu a analy-zovat složeniacute surovin

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 2: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 244

Kompletniacute sada vyacuterobků firmyQueen Eunikeacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 344

1

Seznaacutemeniacute s firmou

QUEEN EUNIKEacuteEUNIKEacute je starodaacutevneacute řeckeacute diacutevčiacute jmeacuteno jehož kořen je odvozen od slova bdquozviacutetězitldquo Totoromantickeacute a vznešeneacute jmeacuteno jsme zvolili s ohledem na celkovou filozofii firmy Našiacutem ciacutelem jepředevšiacutem řešit celkovyacute probleacutem dnešniacuteho moderniacuteho člověka a tak mu pomoci v tomto neleh-keacutem boji s jeho tělem životniacutem prostřediacutem a stresujiacuteciacutem životniacutem stylem bdquozviacutetězitldquo

QUEEN znamenaacute kraacutelovna a je vyjaacutedřeniacutem vysokyacutech a vznešenyacutech ciacutelů ktereacute si firma kla-

de Chceme poskytnout našim zaacutekazniacutekům kvalitniacute vyacuterobky ktereacute jsou tiacutem nejlepšiacutem co na tomto poli nabiacuteziacute moderniacute věda a mediciacutena Jejich funkčnost je ověřena mnoha vědeckyacutemivyacutezkumy a je podpořena dlouholetyacutemi zkušenostmi tyacutemu odborniacuteků kteřiacute je pro Vaacutes připravujiacuteUsilujeme o to aby všechny naše vyacuterobky byly vyrobeny bez použitiacute chemickyacutech laacutetek proto je můžeme označit jako bdquočistě přiacuterodniacute produktyldquo a to vše dělaacuteme za jedinyacutem ciacutelem ndash bdquopro Vaacuteškvalitniacute životldquo

Peacuteče o Vaacutes a poskytovaacuteniacute prvotřiacutedniacutech a serioacutezniacutech služeb je v našem žebřiacutečku prioritna 1 miacutestě Našiacutem kreacutedem je že bychom nikdy našim zaacutekazniacutekům nechtěli vyacuterobky vnuco-

vat nebo jim je jinak podsouvat Jsme přesvědčeni o tom že tyto kvalitniacute a uacutečinneacute vyacuterobkybudou zaacutekazniacuteci vyhledaacutevat sami a že tou nejlepšiacute reklamou budou jejich spokojeniacute znaacutemiacuteči rodinniacute přiacuteslušniacuteci kteřiacute je budou doporučovat na zaacutekladě svyacutech vlastniacutech dobryacutech zkuše-nostiacute a vyacutesledků Na tomto miacutestě bychom chtěli apelovat na všechny naše exkluzivniacute partne-ry aby ctili a dodržovali tyto vysokeacute ciacutele a požadavky ktereacute si firma předsevzala aby jejichpřiacutestup byl vždy vysoce profesionaacutelniacute a aby našim zaacutekazniacutekům poskytovali vždy jen pravdiveacutea ověřeneacute informace

Firma Queen Eunikeacute je společnostiacute kteraacute prodaacutevaacute kvalitniacute přiacuterodniacute vyacuterobky prokomplexniacute peacuteči o Vaše tělo Naacuteš systeacutem prodeje spojenyacute s osobniacutem kontaktem se zaacutekazniacutekem

v pohodliacute jeho domova umožňuje poskytnout mu maximaacutelniacute peacuteči a individuaacutelniacute přiacutestupktereacuteho se mu v běžneacutem maloobchodniacutem prodeji nikdy nedostane Tento přiacutemyacute naacutekup jespolehlivyacute a to i z důvodu toho že člověka ktereacuteho si pozvete k sobě domů dobře znaacutetea maacutete v něj důvěru A proto Vaacutem můžeme poskytnout pravdiveacute informace o tom že naševyacuterobky nejsou určeny k diagnoacuteze leacutečeniacute nebo prevenci jakeacutekoli nemoci Jsou doplňkempestreacute a vyvaacuteženeacute stravy a působiacute na naacuteš organismus blahodaacuternyacutem uacutečinkem přiacuterodniacutechlaacutetek Vaše osobniacute zkušenost je tiacutem nejlepšiacutem doporučeniacutem pro prodej našich vyacuterobků

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 444

2

Proč je dnes důležiteacute pečovat o sveacute tělo

Znaacutezorněme si toPokud se budete chtiacutet nastěhovat do domu o kteryacute dlouho nikdo nepečoval pak to asineudělaacutete tak že rovnou přijedete a nastěhujete si tam sveacute věci Ne To byste neudělaliPravděpodobně byste začali tiacutem že byste z něj nejprve vystěhovali stareacute harampaacutediacute a celyacutebyste jej dočista vyklidiliPak by přišly na řadu opravy a rekonstrukce Noveacute malby a koberce Teprve teď by byl Vaacutešdům připraven na samotneacute stěhovaacuteniacute a zařizovaacuteniacute Pak by se z něj teprve stal Vaacutemi vysněnyacuteuacutetulnyacute domovMaacute to svou logiku co řiacutekaacutete S našiacutem tělem je to uacuteplně stejneacute

Odborniacuteci nabiacutezejiacute řešeniacuteVe světě vlaacutedne životniacute styl podobajiacuteciacute se rychlovlaku a stresovaniacute lideacute nemajiacute čas na toaby se najedli a doplnili tak energii nejen fyzickou ale i psychickou A to nemluvě o tomže když už si udělajiacute čas pak jediacute hamburgery steaky s hranolkami anebo grilujiacute na za-hradniacute party Je proto potřeba udělat pro sveacute tělo něco viacutec než bylo potřeba v dobaacutech mi-nulyacutech Moderniacute lideacute si dnes vysoce ceniacute zdraviacute kraacutesy těla s dobrou fyzickou kondiciacute a jsouochotni udělat hodně pro to aby mohli žiacutet kvalitniacute život Proto dokaacutežiacute ocenit takoveacute špičkoveacutepotravinoveacute doplňky ktereacute jim to umožniacute a to bez zbytečně ztraceneacuteho času a energie K tomu je ale zapotřebiacute komplexniacute řešeniacute tak jak jsme si to ukaacutezali vyacuteše na přiacutekladu domu Odpovědiacute jsou dnes nejmoderněji vyvinuteacute vyacuterobky řady Eunikeacute

DETOXIKACE

HUBNUTIacute

KRAacuteSA

ZDRAVIacute

IMUNITA

pro kvalitniacute život

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 544

3

DETOXIKACEJak jsme si uvedli prvniacutem krokem pro naše tělo musiacute byacutet jeho očištěniacute neboli odborně detoxikaceNaše tělo se vlivem znečištěneacuteho životniacuteho prostřediacute škodlivyacutech konzervačniacutech laacutetek a chemikaacuteliiacute

použiacutevanyacutech při vyacuterobě a zpracovaacuteniacute potravin podobaacute leacuteta opuštěneacutemu a zanedbaneacutemu domukteryacute je třeba důkladně vyčistit K tomu sloužiacute prvniacute z řady našich vyacuterobků

Eunikeacute silver

IMUNITA V přiacutepadě našeho pomyslneacuteho domu přichaacuteziacute na řadu opravy a rekonstrukce noveacute malby a kober-ce V našem těle to je možneacute vyjaacutedřit jednoduše Je potřeba celkově posiacutelit naacuteš imunitniacute systeacutemPokud člověk neniacute dostatečně silnyacute a vyzbrojenyacute k boji s nepřiacuteznivyacutem okolniacutem světem pak by jen

těžko odolaacuteval nemocem a oslabujiacuteciacutem vlivům ktereacute často vedou i k psychickyacutem komplikaciacutem a tyzase k přejiacutedaacuteniacute a nadvaacuteze Proto druhyacutem a velmi důležityacutem vyacuterobkem je Eunikeacute green

HUBNUTIacuteTeprve nyniacute lze budovat uacutetulnyacute domov svyacutech snů I v našem těle je potřeba nastolit řaacuted a harmoniia zabezpečit kvalitniacute přiacutesun vitamiacutenů a mineraacutelů A to vše v kombinaci s redukciacute tělesneacute hmotnostivelmi šetrnyacutem a pozvolnyacutem způsobem Proto je celyacute tento proces regenerace a zeštiacutehleniacute Vašeho

těla rozložen do třiacute měsiacuteců Tak se dosaacutehne dlouhodobeacuteho a trvaleacuteho efektu Protože fyzickaacute stav-ba těla muže a ženy je odlišnaacute sloužiacute k tomuto uacutečelu dva vyacuterobky navrženeacute přesně dle jejich potřebPro ženy je to vyacuterobek Eunikeacute red a pro muže Eunikeacute blue

Eunikeacute red Eunikeacute blue

ZDRAVIacutebdquoJste to co jiacuteteldquo Asi jsme to již slyšeli mnohokraacutet a přece dnes lideacute tak maacutelo přemyacutešlejiacute o tom jak

je jejich zdraviacute přiacutemo zaacutevisleacute na jejich počiacutenaacuteniacute Zdraviacute je dar o kteryacute je nutno pečovat I dům pokudnemaacute pravidelnou uacutedržbu tak chaacutetraacute Vyacutesledkem komplexniacute peacuteče o Vaše tělo bude jeho dobraacutefyzickaacute kondice a zdraviacute ktereacute Vaacutem umožniacute bez zaacutebran se věnovat věcem ktereacute maacutete raacutedi K tomuuacutečelu jsou určeny Eunikeacute pink grape

Eunikeacute scarlet Eunikeacute grey KRAacuteSA bdquoVe zdraveacutem těle zdravyacute duchldquo To je takeacute jedno ze staryacutech a osvědčenyacutech pořekadel Vlastně naacutemřiacutekaacute že pokud člověk pečuje o sveacute tělo pak se to musiacute projevit na jeho dobreacute psychickeacute pohoděa kraacutese Naše vnitřniacute harmonie se tak pozitivně odraziacute i na tom jak vypadaacuteme a přispěje k našemu

mladistveacutemu a svěžiacutemu vzhledu Skutečnaacute kraacutesa neniacute to co je jen na povrchu (makendashup) alevychaacuteziacute zevnitř Proto Vaacutem doporučujeme na českeacutem trhu jedinečnyacute vyacuterobek Eunikeacute magenta

PRO KVALITNIacute ŽIVOTbdquoCokoliv člověk rozseacutevaacute to takeacute sklidiacuteldquo Jinyacutemi slovy to že jste ochotni pečovat o sveacute tělo se Vaacutemvždycky musiacute vyplatit Jak jsme si ukaacutezali diacuteky řadě vyacuterobků Eunikeacute se Vaše tělo očistiacute posiacuteliacute seVaacuteš imunitniacute systeacutem a tiacutem že zhubnete vyacuterazně sniacutežiacutete riziko infarktu mozkoveacute mrtvice a jinyacutechcivilizačniacutech chorob Takeacute se celkově budete ciacutetit zdravějšiacute a kraacutesnějšiacute Dobreacute zdraviacute a psychickaacuterovnovaacuteha je tiacutem nejlepšiacutem zaacutekladem pro to aby si člověk v životě mohl uskutečňovat sveacute sny a žiacutetkvalitniacutem způsobem života

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 644

4

Řasa

cennyacute produkt z našiacute přiacuterodyChlorella spV uacutevodu je nutno zdůraznit že řasy patřiacute mezi nejstaršiacute obyvatele našiacute planety V četnyacutech po- jednaacuteniacutech je tato zelenaacute řasa často označovaacutena jako ideaacutelniacute potravniacute doplněk Plně pochopitvyacuteznam chlorely pro zdravou vyacuteživu člověka předpoklaacutedaacute seznaacutemit se i s jejiacute daacutevnou historiiacuteTato jednobuněčnaacute rostlina připomiacutenaacute sameacute počaacutetky osidlovaacuteniacute našiacute planety živyacutemi organismyZ energie slunce a z mineraacutelů vody dovedla syntetizovat a ve sveacutem miniaturniacutem těle ndash velikostčerveneacute krvinky ndash uklaacutedat velmi komplexniacute produkty nutneacute ke sveacutemu přežitiacute a rozmnožovaacuteniacute Je

to nenapodobitelnaacute původniacute harmonickaacute směs vitamiacutenů mineraacutelů biacutelkovin vlaacutekniny sto-

povyacutech prvků a speciaacutelniacutech laacutetek (chlorofyl karotenoidy Chlorella růstovyacute faktor CGFa dalšiacute) kteraacute se v přiacuterodě tvořila tisiacutece let

Dalšiacute vyacuteznamnou vlastnostiacute chlorely je živinoveacute složeniacute jejiacute biomasy Obsahuje kolem 50 biacutelkovin připomiacutenajiacuteciacutech svyacutem aminokyselinovyacutem složeniacutem protein živočišneacuteho původu

Podiacutevejme se nyniacute na některeacute složky biomasy bliacuteže Napřiacuteklad počtem vitamiacutenů se chlorela řadiacutemezi multivitamiacutenoveacute doplňky Nikoliv však ve smyslu jejich absolutniacuteho množstviacute ale předevšiacutempro jejich vzaacutejemneacute zastoupeniacute i využitelnost

Zastoupeniacute vitamiacutenů mineraacutelů a ostatniacutech laacutetek ve 100 g sucheacute hmoty Chlorelly sp

Vitamiacuten B 118 mg Vaacutepniacutek 230 mgVitamiacuten B2 44 mg Železo 70 mgVitamiacuten B3 219 mg Mangan 14 mgVitamiacuten B5 13 mg Zinek 11 mgVitamiacuten B6 28 mg Měď 4 mgVitamiacuten B12 08 mg Kobalt 05 gVitamiacuten H (biotin) 003 mg Isoleucin 201 gKyselina listovaacute 42 mg Lucin 474 g

Vitamiacuten E 298 mg Lysin 359 gVitamiacuten 655 mg Methionin 134 gBetakaroten 105 mg Phenylalanin 267 gFosfor 1200 mg Threonin 252 gDrasliacutek 870 mg Tryptofan 080 gSiacutera 600 mg Valin 345 gHořčiacutek 300 mg Chlorella růst faktor 25 ODgL

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 744

5

Nalezneme zde všechny vitamiacuteny B komplexu Ten společně s kyselinou pantothenovoua biotinem přiacuteznivě působiacute na stav kůže a kožniacutech derivaacutetů ndash vlasů a nehtůUživateli chlorely jsou tyto zjevneacute efekty často jako prveacute zaznamenaacutevaacuteny Chlorela daacutele obsahu-

je velkeacute množstviacute rostlinnyacutech barviv ndash karotenoidů Betakaroten je nejvyacuteznamnějšiacutem z nich Jenejen prekurzorem vitamiacutenu A ale i uznaacutevanyacutem antioxidantem a takeacute antikarcinogenemMineraacutelniacute laacutetky jsou dalšiacute cennou složkou chlorely Chlorela je skutečnyacute dar přiacuterody s širokyacutemvyužitiacutem zejmeacutena pro lidi s nepravidelnou nebo jednostrannou stravou pro lidi s nadvaacutehoupři zvyacutešeneacute fyzickeacute či duševniacute zaacutetěži v rekonvalescenci pro seniory apod Při dlouhodobeacutemužiacutevaacuteniacute se staacutevaacute i uacutečinnyacutem prostředkem prevence

Chlorella Growth Factor ndash CGFCGF je zkratkou anglickeacuteho Chlorella Growth Factor což znamenaacute Chlorella růstovyacute faktor

Jednaacute se o nejuacutečinnějšiacute složku řasy Tento vyacutetažek obsahuje volneacute aminokyseliny vitamiacutenymineraacutelniacute a jineacute přiacutezniveacute laacutetky z nichž některeacute nebyly staacutele vědci identifikovaacutenyZjištěneacute uacutečinky CGF jsou však pozoruhodneacute Podporuje regeneraci tkaacuteniacute předevšiacutem děleniacutea růst buněk V dětstviacute dokonce zrychluje celkovyacute růst a vyacutevoj organismu Posiluje schopnostlikvidovat cizorodeacute bakterie a maacute pozitivniacute vliv na celkovou obranyschopnost lidskeacuteho tělaCelkově můžeme řiacutect že CGF maacute uacutežasnou schopnost leacutečit lidskeacute tělo

Posiacuteleniacute lidskeacute imunity CGF svyacutem působeniacutem na lidskyacute organismus stimuluje tvorbu biacutelyacutech krvinek a jejich zvyacuteše-nou aktivitu proti cizorodyacutem laacutetkaacutem Tiacutemto způsobem přirozeně zvyšuje obranyschopnostlidskeacuteho těla bez jakyacutechkoli vedlejšiacutech uacutečinků protože CGF pouze umožňuje našemu těluleacutepe využiacutet sveacute přirozeneacute schopnosti Dokonce lze při aplikaci CGF dosaacutehnout vyacutebornyacutechuacutečinků při prevenci naacutedorovyacutech onemocněniacute neboť roste odolnost těla proti rakovinnyacutembuňkaacutem Při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute CGF je dosahovaacuteno lepšiacutech vyacutesledků i při samotneacutem leacutečeniacute těchto onemocněniacute

Kapalinovaacute

chromatografieSpeciaacutelniacute přiacutestroje naacutem umož-ňujiacute sledovat kvalitu a analy-zovat složeniacute surovin

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 3: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 344

1

Seznaacutemeniacute s firmou

QUEEN EUNIKEacuteEUNIKEacute je starodaacutevneacute řeckeacute diacutevčiacute jmeacuteno jehož kořen je odvozen od slova bdquozviacutetězitldquo Totoromantickeacute a vznešeneacute jmeacuteno jsme zvolili s ohledem na celkovou filozofii firmy Našiacutem ciacutelem jepředevšiacutem řešit celkovyacute probleacutem dnešniacuteho moderniacuteho člověka a tak mu pomoci v tomto neleh-keacutem boji s jeho tělem životniacutem prostřediacutem a stresujiacuteciacutem životniacutem stylem bdquozviacutetězitldquo

QUEEN znamenaacute kraacutelovna a je vyjaacutedřeniacutem vysokyacutech a vznešenyacutech ciacutelů ktereacute si firma kla-

de Chceme poskytnout našim zaacutekazniacutekům kvalitniacute vyacuterobky ktereacute jsou tiacutem nejlepšiacutem co na tomto poli nabiacuteziacute moderniacute věda a mediciacutena Jejich funkčnost je ověřena mnoha vědeckyacutemivyacutezkumy a je podpořena dlouholetyacutemi zkušenostmi tyacutemu odborniacuteků kteřiacute je pro Vaacutes připravujiacuteUsilujeme o to aby všechny naše vyacuterobky byly vyrobeny bez použitiacute chemickyacutech laacutetek proto je můžeme označit jako bdquočistě přiacuterodniacute produktyldquo a to vše dělaacuteme za jedinyacutem ciacutelem ndash bdquopro Vaacuteškvalitniacute životldquo

Peacuteče o Vaacutes a poskytovaacuteniacute prvotřiacutedniacutech a serioacutezniacutech služeb je v našem žebřiacutečku prioritna 1 miacutestě Našiacutem kreacutedem je že bychom nikdy našim zaacutekazniacutekům nechtěli vyacuterobky vnuco-

vat nebo jim je jinak podsouvat Jsme přesvědčeni o tom že tyto kvalitniacute a uacutečinneacute vyacuterobkybudou zaacutekazniacuteci vyhledaacutevat sami a že tou nejlepšiacute reklamou budou jejich spokojeniacute znaacutemiacuteči rodinniacute přiacuteslušniacuteci kteřiacute je budou doporučovat na zaacutekladě svyacutech vlastniacutech dobryacutech zkuše-nostiacute a vyacutesledků Na tomto miacutestě bychom chtěli apelovat na všechny naše exkluzivniacute partne-ry aby ctili a dodržovali tyto vysokeacute ciacutele a požadavky ktereacute si firma předsevzala aby jejichpřiacutestup byl vždy vysoce profesionaacutelniacute a aby našim zaacutekazniacutekům poskytovali vždy jen pravdiveacutea ověřeneacute informace

Firma Queen Eunikeacute je společnostiacute kteraacute prodaacutevaacute kvalitniacute přiacuterodniacute vyacuterobky prokomplexniacute peacuteči o Vaše tělo Naacuteš systeacutem prodeje spojenyacute s osobniacutem kontaktem se zaacutekazniacutekem

v pohodliacute jeho domova umožňuje poskytnout mu maximaacutelniacute peacuteči a individuaacutelniacute přiacutestupktereacuteho se mu v běžneacutem maloobchodniacutem prodeji nikdy nedostane Tento přiacutemyacute naacutekup jespolehlivyacute a to i z důvodu toho že člověka ktereacuteho si pozvete k sobě domů dobře znaacutetea maacutete v něj důvěru A proto Vaacutem můžeme poskytnout pravdiveacute informace o tom že naševyacuterobky nejsou určeny k diagnoacuteze leacutečeniacute nebo prevenci jakeacutekoli nemoci Jsou doplňkempestreacute a vyvaacuteženeacute stravy a působiacute na naacuteš organismus blahodaacuternyacutem uacutečinkem přiacuterodniacutechlaacutetek Vaše osobniacute zkušenost je tiacutem nejlepšiacutem doporučeniacutem pro prodej našich vyacuterobků

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 444

2

Proč je dnes důležiteacute pečovat o sveacute tělo

Znaacutezorněme si toPokud se budete chtiacutet nastěhovat do domu o kteryacute dlouho nikdo nepečoval pak to asineudělaacutete tak že rovnou přijedete a nastěhujete si tam sveacute věci Ne To byste neudělaliPravděpodobně byste začali tiacutem že byste z něj nejprve vystěhovali stareacute harampaacutediacute a celyacutebyste jej dočista vyklidiliPak by přišly na řadu opravy a rekonstrukce Noveacute malby a koberce Teprve teď by byl Vaacutešdům připraven na samotneacute stěhovaacuteniacute a zařizovaacuteniacute Pak by se z něj teprve stal Vaacutemi vysněnyacuteuacutetulnyacute domovMaacute to svou logiku co řiacutekaacutete S našiacutem tělem je to uacuteplně stejneacute

Odborniacuteci nabiacutezejiacute řešeniacuteVe světě vlaacutedne životniacute styl podobajiacuteciacute se rychlovlaku a stresovaniacute lideacute nemajiacute čas na toaby se najedli a doplnili tak energii nejen fyzickou ale i psychickou A to nemluvě o tomže když už si udělajiacute čas pak jediacute hamburgery steaky s hranolkami anebo grilujiacute na za-hradniacute party Je proto potřeba udělat pro sveacute tělo něco viacutec než bylo potřeba v dobaacutech mi-nulyacutech Moderniacute lideacute si dnes vysoce ceniacute zdraviacute kraacutesy těla s dobrou fyzickou kondiciacute a jsouochotni udělat hodně pro to aby mohli žiacutet kvalitniacute život Proto dokaacutežiacute ocenit takoveacute špičkoveacutepotravinoveacute doplňky ktereacute jim to umožniacute a to bez zbytečně ztraceneacuteho času a energie K tomu je ale zapotřebiacute komplexniacute řešeniacute tak jak jsme si to ukaacutezali vyacuteše na přiacutekladu domu Odpovědiacute jsou dnes nejmoderněji vyvinuteacute vyacuterobky řady Eunikeacute

DETOXIKACE

HUBNUTIacute

KRAacuteSA

ZDRAVIacute

IMUNITA

pro kvalitniacute život

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 544

3

DETOXIKACEJak jsme si uvedli prvniacutem krokem pro naše tělo musiacute byacutet jeho očištěniacute neboli odborně detoxikaceNaše tělo se vlivem znečištěneacuteho životniacuteho prostřediacute škodlivyacutech konzervačniacutech laacutetek a chemikaacuteliiacute

použiacutevanyacutech při vyacuterobě a zpracovaacuteniacute potravin podobaacute leacuteta opuštěneacutemu a zanedbaneacutemu domukteryacute je třeba důkladně vyčistit K tomu sloužiacute prvniacute z řady našich vyacuterobků

Eunikeacute silver

IMUNITA V přiacutepadě našeho pomyslneacuteho domu přichaacuteziacute na řadu opravy a rekonstrukce noveacute malby a kober-ce V našem těle to je možneacute vyjaacutedřit jednoduše Je potřeba celkově posiacutelit naacuteš imunitniacute systeacutemPokud člověk neniacute dostatečně silnyacute a vyzbrojenyacute k boji s nepřiacuteznivyacutem okolniacutem světem pak by jen

těžko odolaacuteval nemocem a oslabujiacuteciacutem vlivům ktereacute často vedou i k psychickyacutem komplikaciacutem a tyzase k přejiacutedaacuteniacute a nadvaacuteze Proto druhyacutem a velmi důležityacutem vyacuterobkem je Eunikeacute green

HUBNUTIacuteTeprve nyniacute lze budovat uacutetulnyacute domov svyacutech snů I v našem těle je potřeba nastolit řaacuted a harmoniia zabezpečit kvalitniacute přiacutesun vitamiacutenů a mineraacutelů A to vše v kombinaci s redukciacute tělesneacute hmotnostivelmi šetrnyacutem a pozvolnyacutem způsobem Proto je celyacute tento proces regenerace a zeštiacutehleniacute Vašeho

těla rozložen do třiacute měsiacuteců Tak se dosaacutehne dlouhodobeacuteho a trvaleacuteho efektu Protože fyzickaacute stav-ba těla muže a ženy je odlišnaacute sloužiacute k tomuto uacutečelu dva vyacuterobky navrženeacute přesně dle jejich potřebPro ženy je to vyacuterobek Eunikeacute red a pro muže Eunikeacute blue

Eunikeacute red Eunikeacute blue

ZDRAVIacutebdquoJste to co jiacuteteldquo Asi jsme to již slyšeli mnohokraacutet a přece dnes lideacute tak maacutelo přemyacutešlejiacute o tom jak

je jejich zdraviacute přiacutemo zaacutevisleacute na jejich počiacutenaacuteniacute Zdraviacute je dar o kteryacute je nutno pečovat I dům pokudnemaacute pravidelnou uacutedržbu tak chaacutetraacute Vyacutesledkem komplexniacute peacuteče o Vaše tělo bude jeho dobraacutefyzickaacute kondice a zdraviacute ktereacute Vaacutem umožniacute bez zaacutebran se věnovat věcem ktereacute maacutete raacutedi K tomuuacutečelu jsou určeny Eunikeacute pink grape

Eunikeacute scarlet Eunikeacute grey KRAacuteSA bdquoVe zdraveacutem těle zdravyacute duchldquo To je takeacute jedno ze staryacutech a osvědčenyacutech pořekadel Vlastně naacutemřiacutekaacute že pokud člověk pečuje o sveacute tělo pak se to musiacute projevit na jeho dobreacute psychickeacute pohoděa kraacutese Naše vnitřniacute harmonie se tak pozitivně odraziacute i na tom jak vypadaacuteme a přispěje k našemu

mladistveacutemu a svěžiacutemu vzhledu Skutečnaacute kraacutesa neniacute to co je jen na povrchu (makendashup) alevychaacuteziacute zevnitř Proto Vaacutem doporučujeme na českeacutem trhu jedinečnyacute vyacuterobek Eunikeacute magenta

PRO KVALITNIacute ŽIVOTbdquoCokoliv člověk rozseacutevaacute to takeacute sklidiacuteldquo Jinyacutemi slovy to že jste ochotni pečovat o sveacute tělo se Vaacutemvždycky musiacute vyplatit Jak jsme si ukaacutezali diacuteky řadě vyacuterobků Eunikeacute se Vaše tělo očistiacute posiacuteliacute seVaacuteš imunitniacute systeacutem a tiacutem že zhubnete vyacuterazně sniacutežiacutete riziko infarktu mozkoveacute mrtvice a jinyacutechcivilizačniacutech chorob Takeacute se celkově budete ciacutetit zdravějšiacute a kraacutesnějšiacute Dobreacute zdraviacute a psychickaacuterovnovaacuteha je tiacutem nejlepšiacutem zaacutekladem pro to aby si člověk v životě mohl uskutečňovat sveacute sny a žiacutetkvalitniacutem způsobem života

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 644

4

Řasa

cennyacute produkt z našiacute přiacuterodyChlorella spV uacutevodu je nutno zdůraznit že řasy patřiacute mezi nejstaršiacute obyvatele našiacute planety V četnyacutech po- jednaacuteniacutech je tato zelenaacute řasa často označovaacutena jako ideaacutelniacute potravniacute doplněk Plně pochopitvyacuteznam chlorely pro zdravou vyacuteživu člověka předpoklaacutedaacute seznaacutemit se i s jejiacute daacutevnou historiiacuteTato jednobuněčnaacute rostlina připomiacutenaacute sameacute počaacutetky osidlovaacuteniacute našiacute planety živyacutemi organismyZ energie slunce a z mineraacutelů vody dovedla syntetizovat a ve sveacutem miniaturniacutem těle ndash velikostčerveneacute krvinky ndash uklaacutedat velmi komplexniacute produkty nutneacute ke sveacutemu přežitiacute a rozmnožovaacuteniacute Je

to nenapodobitelnaacute původniacute harmonickaacute směs vitamiacutenů mineraacutelů biacutelkovin vlaacutekniny sto-

povyacutech prvků a speciaacutelniacutech laacutetek (chlorofyl karotenoidy Chlorella růstovyacute faktor CGFa dalšiacute) kteraacute se v přiacuterodě tvořila tisiacutece let

Dalšiacute vyacuteznamnou vlastnostiacute chlorely je živinoveacute složeniacute jejiacute biomasy Obsahuje kolem 50 biacutelkovin připomiacutenajiacuteciacutech svyacutem aminokyselinovyacutem složeniacutem protein živočišneacuteho původu

Podiacutevejme se nyniacute na některeacute složky biomasy bliacuteže Napřiacuteklad počtem vitamiacutenů se chlorela řadiacutemezi multivitamiacutenoveacute doplňky Nikoliv však ve smyslu jejich absolutniacuteho množstviacute ale předevšiacutempro jejich vzaacutejemneacute zastoupeniacute i využitelnost

Zastoupeniacute vitamiacutenů mineraacutelů a ostatniacutech laacutetek ve 100 g sucheacute hmoty Chlorelly sp

Vitamiacuten B 118 mg Vaacutepniacutek 230 mgVitamiacuten B2 44 mg Železo 70 mgVitamiacuten B3 219 mg Mangan 14 mgVitamiacuten B5 13 mg Zinek 11 mgVitamiacuten B6 28 mg Měď 4 mgVitamiacuten B12 08 mg Kobalt 05 gVitamiacuten H (biotin) 003 mg Isoleucin 201 gKyselina listovaacute 42 mg Lucin 474 g

Vitamiacuten E 298 mg Lysin 359 gVitamiacuten 655 mg Methionin 134 gBetakaroten 105 mg Phenylalanin 267 gFosfor 1200 mg Threonin 252 gDrasliacutek 870 mg Tryptofan 080 gSiacutera 600 mg Valin 345 gHořčiacutek 300 mg Chlorella růst faktor 25 ODgL

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 744

5

Nalezneme zde všechny vitamiacuteny B komplexu Ten společně s kyselinou pantothenovoua biotinem přiacuteznivě působiacute na stav kůže a kožniacutech derivaacutetů ndash vlasů a nehtůUživateli chlorely jsou tyto zjevneacute efekty často jako prveacute zaznamenaacutevaacuteny Chlorela daacutele obsahu-

je velkeacute množstviacute rostlinnyacutech barviv ndash karotenoidů Betakaroten je nejvyacuteznamnějšiacutem z nich Jenejen prekurzorem vitamiacutenu A ale i uznaacutevanyacutem antioxidantem a takeacute antikarcinogenemMineraacutelniacute laacutetky jsou dalšiacute cennou složkou chlorely Chlorela je skutečnyacute dar přiacuterody s širokyacutemvyužitiacutem zejmeacutena pro lidi s nepravidelnou nebo jednostrannou stravou pro lidi s nadvaacutehoupři zvyacutešeneacute fyzickeacute či duševniacute zaacutetěži v rekonvalescenci pro seniory apod Při dlouhodobeacutemužiacutevaacuteniacute se staacutevaacute i uacutečinnyacutem prostředkem prevence

Chlorella Growth Factor ndash CGFCGF je zkratkou anglickeacuteho Chlorella Growth Factor což znamenaacute Chlorella růstovyacute faktor

Jednaacute se o nejuacutečinnějšiacute složku řasy Tento vyacutetažek obsahuje volneacute aminokyseliny vitamiacutenymineraacutelniacute a jineacute přiacutezniveacute laacutetky z nichž některeacute nebyly staacutele vědci identifikovaacutenyZjištěneacute uacutečinky CGF jsou však pozoruhodneacute Podporuje regeneraci tkaacuteniacute předevšiacutem děleniacutea růst buněk V dětstviacute dokonce zrychluje celkovyacute růst a vyacutevoj organismu Posiluje schopnostlikvidovat cizorodeacute bakterie a maacute pozitivniacute vliv na celkovou obranyschopnost lidskeacuteho tělaCelkově můžeme řiacutect že CGF maacute uacutežasnou schopnost leacutečit lidskeacute tělo

Posiacuteleniacute lidskeacute imunity CGF svyacutem působeniacutem na lidskyacute organismus stimuluje tvorbu biacutelyacutech krvinek a jejich zvyacuteše-nou aktivitu proti cizorodyacutem laacutetkaacutem Tiacutemto způsobem přirozeně zvyšuje obranyschopnostlidskeacuteho těla bez jakyacutechkoli vedlejšiacutech uacutečinků protože CGF pouze umožňuje našemu těluleacutepe využiacutet sveacute přirozeneacute schopnosti Dokonce lze při aplikaci CGF dosaacutehnout vyacutebornyacutechuacutečinků při prevenci naacutedorovyacutech onemocněniacute neboť roste odolnost těla proti rakovinnyacutembuňkaacutem Při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute CGF je dosahovaacuteno lepšiacutech vyacutesledků i při samotneacutem leacutečeniacute těchto onemocněniacute

Kapalinovaacute

chromatografieSpeciaacutelniacute přiacutestroje naacutem umož-ňujiacute sledovat kvalitu a analy-zovat složeniacute surovin

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 4: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 444

2

Proč je dnes důležiteacute pečovat o sveacute tělo

Znaacutezorněme si toPokud se budete chtiacutet nastěhovat do domu o kteryacute dlouho nikdo nepečoval pak to asineudělaacutete tak že rovnou přijedete a nastěhujete si tam sveacute věci Ne To byste neudělaliPravděpodobně byste začali tiacutem že byste z něj nejprve vystěhovali stareacute harampaacutediacute a celyacutebyste jej dočista vyklidiliPak by přišly na řadu opravy a rekonstrukce Noveacute malby a koberce Teprve teď by byl Vaacutešdům připraven na samotneacute stěhovaacuteniacute a zařizovaacuteniacute Pak by se z něj teprve stal Vaacutemi vysněnyacuteuacutetulnyacute domovMaacute to svou logiku co řiacutekaacutete S našiacutem tělem je to uacuteplně stejneacute

Odborniacuteci nabiacutezejiacute řešeniacuteVe světě vlaacutedne životniacute styl podobajiacuteciacute se rychlovlaku a stresovaniacute lideacute nemajiacute čas na toaby se najedli a doplnili tak energii nejen fyzickou ale i psychickou A to nemluvě o tomže když už si udělajiacute čas pak jediacute hamburgery steaky s hranolkami anebo grilujiacute na za-hradniacute party Je proto potřeba udělat pro sveacute tělo něco viacutec než bylo potřeba v dobaacutech mi-nulyacutech Moderniacute lideacute si dnes vysoce ceniacute zdraviacute kraacutesy těla s dobrou fyzickou kondiciacute a jsouochotni udělat hodně pro to aby mohli žiacutet kvalitniacute život Proto dokaacutežiacute ocenit takoveacute špičkoveacutepotravinoveacute doplňky ktereacute jim to umožniacute a to bez zbytečně ztraceneacuteho času a energie K tomu je ale zapotřebiacute komplexniacute řešeniacute tak jak jsme si to ukaacutezali vyacuteše na přiacutekladu domu Odpovědiacute jsou dnes nejmoderněji vyvinuteacute vyacuterobky řady Eunikeacute

DETOXIKACE

HUBNUTIacute

KRAacuteSA

ZDRAVIacute

IMUNITA

pro kvalitniacute život

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 544

3

DETOXIKACEJak jsme si uvedli prvniacutem krokem pro naše tělo musiacute byacutet jeho očištěniacute neboli odborně detoxikaceNaše tělo se vlivem znečištěneacuteho životniacuteho prostřediacute škodlivyacutech konzervačniacutech laacutetek a chemikaacuteliiacute

použiacutevanyacutech při vyacuterobě a zpracovaacuteniacute potravin podobaacute leacuteta opuštěneacutemu a zanedbaneacutemu domukteryacute je třeba důkladně vyčistit K tomu sloužiacute prvniacute z řady našich vyacuterobků

Eunikeacute silver

IMUNITA V přiacutepadě našeho pomyslneacuteho domu přichaacuteziacute na řadu opravy a rekonstrukce noveacute malby a kober-ce V našem těle to je možneacute vyjaacutedřit jednoduše Je potřeba celkově posiacutelit naacuteš imunitniacute systeacutemPokud člověk neniacute dostatečně silnyacute a vyzbrojenyacute k boji s nepřiacuteznivyacutem okolniacutem světem pak by jen

těžko odolaacuteval nemocem a oslabujiacuteciacutem vlivům ktereacute často vedou i k psychickyacutem komplikaciacutem a tyzase k přejiacutedaacuteniacute a nadvaacuteze Proto druhyacutem a velmi důležityacutem vyacuterobkem je Eunikeacute green

HUBNUTIacuteTeprve nyniacute lze budovat uacutetulnyacute domov svyacutech snů I v našem těle je potřeba nastolit řaacuted a harmoniia zabezpečit kvalitniacute přiacutesun vitamiacutenů a mineraacutelů A to vše v kombinaci s redukciacute tělesneacute hmotnostivelmi šetrnyacutem a pozvolnyacutem způsobem Proto je celyacute tento proces regenerace a zeštiacutehleniacute Vašeho

těla rozložen do třiacute měsiacuteců Tak se dosaacutehne dlouhodobeacuteho a trvaleacuteho efektu Protože fyzickaacute stav-ba těla muže a ženy je odlišnaacute sloužiacute k tomuto uacutečelu dva vyacuterobky navrženeacute přesně dle jejich potřebPro ženy je to vyacuterobek Eunikeacute red a pro muže Eunikeacute blue

Eunikeacute red Eunikeacute blue

ZDRAVIacutebdquoJste to co jiacuteteldquo Asi jsme to již slyšeli mnohokraacutet a přece dnes lideacute tak maacutelo přemyacutešlejiacute o tom jak

je jejich zdraviacute přiacutemo zaacutevisleacute na jejich počiacutenaacuteniacute Zdraviacute je dar o kteryacute je nutno pečovat I dům pokudnemaacute pravidelnou uacutedržbu tak chaacutetraacute Vyacutesledkem komplexniacute peacuteče o Vaše tělo bude jeho dobraacutefyzickaacute kondice a zdraviacute ktereacute Vaacutem umožniacute bez zaacutebran se věnovat věcem ktereacute maacutete raacutedi K tomuuacutečelu jsou určeny Eunikeacute pink grape

Eunikeacute scarlet Eunikeacute grey KRAacuteSA bdquoVe zdraveacutem těle zdravyacute duchldquo To je takeacute jedno ze staryacutech a osvědčenyacutech pořekadel Vlastně naacutemřiacutekaacute že pokud člověk pečuje o sveacute tělo pak se to musiacute projevit na jeho dobreacute psychickeacute pohoděa kraacutese Naše vnitřniacute harmonie se tak pozitivně odraziacute i na tom jak vypadaacuteme a přispěje k našemu

mladistveacutemu a svěžiacutemu vzhledu Skutečnaacute kraacutesa neniacute to co je jen na povrchu (makendashup) alevychaacuteziacute zevnitř Proto Vaacutem doporučujeme na českeacutem trhu jedinečnyacute vyacuterobek Eunikeacute magenta

PRO KVALITNIacute ŽIVOTbdquoCokoliv člověk rozseacutevaacute to takeacute sklidiacuteldquo Jinyacutemi slovy to že jste ochotni pečovat o sveacute tělo se Vaacutemvždycky musiacute vyplatit Jak jsme si ukaacutezali diacuteky řadě vyacuterobků Eunikeacute se Vaše tělo očistiacute posiacuteliacute seVaacuteš imunitniacute systeacutem a tiacutem že zhubnete vyacuterazně sniacutežiacutete riziko infarktu mozkoveacute mrtvice a jinyacutechcivilizačniacutech chorob Takeacute se celkově budete ciacutetit zdravějšiacute a kraacutesnějšiacute Dobreacute zdraviacute a psychickaacuterovnovaacuteha je tiacutem nejlepšiacutem zaacutekladem pro to aby si člověk v životě mohl uskutečňovat sveacute sny a žiacutetkvalitniacutem způsobem života

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 644

4

Řasa

cennyacute produkt z našiacute přiacuterodyChlorella spV uacutevodu je nutno zdůraznit že řasy patřiacute mezi nejstaršiacute obyvatele našiacute planety V četnyacutech po- jednaacuteniacutech je tato zelenaacute řasa často označovaacutena jako ideaacutelniacute potravniacute doplněk Plně pochopitvyacuteznam chlorely pro zdravou vyacuteživu člověka předpoklaacutedaacute seznaacutemit se i s jejiacute daacutevnou historiiacuteTato jednobuněčnaacute rostlina připomiacutenaacute sameacute počaacutetky osidlovaacuteniacute našiacute planety živyacutemi organismyZ energie slunce a z mineraacutelů vody dovedla syntetizovat a ve sveacutem miniaturniacutem těle ndash velikostčerveneacute krvinky ndash uklaacutedat velmi komplexniacute produkty nutneacute ke sveacutemu přežitiacute a rozmnožovaacuteniacute Je

to nenapodobitelnaacute původniacute harmonickaacute směs vitamiacutenů mineraacutelů biacutelkovin vlaacutekniny sto-

povyacutech prvků a speciaacutelniacutech laacutetek (chlorofyl karotenoidy Chlorella růstovyacute faktor CGFa dalšiacute) kteraacute se v přiacuterodě tvořila tisiacutece let

Dalšiacute vyacuteznamnou vlastnostiacute chlorely je živinoveacute složeniacute jejiacute biomasy Obsahuje kolem 50 biacutelkovin připomiacutenajiacuteciacutech svyacutem aminokyselinovyacutem složeniacutem protein živočišneacuteho původu

Podiacutevejme se nyniacute na některeacute složky biomasy bliacuteže Napřiacuteklad počtem vitamiacutenů se chlorela řadiacutemezi multivitamiacutenoveacute doplňky Nikoliv však ve smyslu jejich absolutniacuteho množstviacute ale předevšiacutempro jejich vzaacutejemneacute zastoupeniacute i využitelnost

Zastoupeniacute vitamiacutenů mineraacutelů a ostatniacutech laacutetek ve 100 g sucheacute hmoty Chlorelly sp

Vitamiacuten B 118 mg Vaacutepniacutek 230 mgVitamiacuten B2 44 mg Železo 70 mgVitamiacuten B3 219 mg Mangan 14 mgVitamiacuten B5 13 mg Zinek 11 mgVitamiacuten B6 28 mg Měď 4 mgVitamiacuten B12 08 mg Kobalt 05 gVitamiacuten H (biotin) 003 mg Isoleucin 201 gKyselina listovaacute 42 mg Lucin 474 g

Vitamiacuten E 298 mg Lysin 359 gVitamiacuten 655 mg Methionin 134 gBetakaroten 105 mg Phenylalanin 267 gFosfor 1200 mg Threonin 252 gDrasliacutek 870 mg Tryptofan 080 gSiacutera 600 mg Valin 345 gHořčiacutek 300 mg Chlorella růst faktor 25 ODgL

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 744

5

Nalezneme zde všechny vitamiacuteny B komplexu Ten společně s kyselinou pantothenovoua biotinem přiacuteznivě působiacute na stav kůže a kožniacutech derivaacutetů ndash vlasů a nehtůUživateli chlorely jsou tyto zjevneacute efekty často jako prveacute zaznamenaacutevaacuteny Chlorela daacutele obsahu-

je velkeacute množstviacute rostlinnyacutech barviv ndash karotenoidů Betakaroten je nejvyacuteznamnějšiacutem z nich Jenejen prekurzorem vitamiacutenu A ale i uznaacutevanyacutem antioxidantem a takeacute antikarcinogenemMineraacutelniacute laacutetky jsou dalšiacute cennou složkou chlorely Chlorela je skutečnyacute dar přiacuterody s širokyacutemvyužitiacutem zejmeacutena pro lidi s nepravidelnou nebo jednostrannou stravou pro lidi s nadvaacutehoupři zvyacutešeneacute fyzickeacute či duševniacute zaacutetěži v rekonvalescenci pro seniory apod Při dlouhodobeacutemužiacutevaacuteniacute se staacutevaacute i uacutečinnyacutem prostředkem prevence

Chlorella Growth Factor ndash CGFCGF je zkratkou anglickeacuteho Chlorella Growth Factor což znamenaacute Chlorella růstovyacute faktor

Jednaacute se o nejuacutečinnějšiacute složku řasy Tento vyacutetažek obsahuje volneacute aminokyseliny vitamiacutenymineraacutelniacute a jineacute přiacutezniveacute laacutetky z nichž některeacute nebyly staacutele vědci identifikovaacutenyZjištěneacute uacutečinky CGF jsou však pozoruhodneacute Podporuje regeneraci tkaacuteniacute předevšiacutem děleniacutea růst buněk V dětstviacute dokonce zrychluje celkovyacute růst a vyacutevoj organismu Posiluje schopnostlikvidovat cizorodeacute bakterie a maacute pozitivniacute vliv na celkovou obranyschopnost lidskeacuteho tělaCelkově můžeme řiacutect že CGF maacute uacutežasnou schopnost leacutečit lidskeacute tělo

Posiacuteleniacute lidskeacute imunity CGF svyacutem působeniacutem na lidskyacute organismus stimuluje tvorbu biacutelyacutech krvinek a jejich zvyacuteše-nou aktivitu proti cizorodyacutem laacutetkaacutem Tiacutemto způsobem přirozeně zvyšuje obranyschopnostlidskeacuteho těla bez jakyacutechkoli vedlejšiacutech uacutečinků protože CGF pouze umožňuje našemu těluleacutepe využiacutet sveacute přirozeneacute schopnosti Dokonce lze při aplikaci CGF dosaacutehnout vyacutebornyacutechuacutečinků při prevenci naacutedorovyacutech onemocněniacute neboť roste odolnost těla proti rakovinnyacutembuňkaacutem Při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute CGF je dosahovaacuteno lepšiacutech vyacutesledků i při samotneacutem leacutečeniacute těchto onemocněniacute

Kapalinovaacute

chromatografieSpeciaacutelniacute přiacutestroje naacutem umož-ňujiacute sledovat kvalitu a analy-zovat složeniacute surovin

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 5: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 544

3

DETOXIKACEJak jsme si uvedli prvniacutem krokem pro naše tělo musiacute byacutet jeho očištěniacute neboli odborně detoxikaceNaše tělo se vlivem znečištěneacuteho životniacuteho prostřediacute škodlivyacutech konzervačniacutech laacutetek a chemikaacuteliiacute

použiacutevanyacutech při vyacuterobě a zpracovaacuteniacute potravin podobaacute leacuteta opuštěneacutemu a zanedbaneacutemu domukteryacute je třeba důkladně vyčistit K tomu sloužiacute prvniacute z řady našich vyacuterobků

Eunikeacute silver

IMUNITA V přiacutepadě našeho pomyslneacuteho domu přichaacuteziacute na řadu opravy a rekonstrukce noveacute malby a kober-ce V našem těle to je možneacute vyjaacutedřit jednoduše Je potřeba celkově posiacutelit naacuteš imunitniacute systeacutemPokud člověk neniacute dostatečně silnyacute a vyzbrojenyacute k boji s nepřiacuteznivyacutem okolniacutem světem pak by jen

těžko odolaacuteval nemocem a oslabujiacuteciacutem vlivům ktereacute často vedou i k psychickyacutem komplikaciacutem a tyzase k přejiacutedaacuteniacute a nadvaacuteze Proto druhyacutem a velmi důležityacutem vyacuterobkem je Eunikeacute green

HUBNUTIacuteTeprve nyniacute lze budovat uacutetulnyacute domov svyacutech snů I v našem těle je potřeba nastolit řaacuted a harmoniia zabezpečit kvalitniacute přiacutesun vitamiacutenů a mineraacutelů A to vše v kombinaci s redukciacute tělesneacute hmotnostivelmi šetrnyacutem a pozvolnyacutem způsobem Proto je celyacute tento proces regenerace a zeštiacutehleniacute Vašeho

těla rozložen do třiacute měsiacuteců Tak se dosaacutehne dlouhodobeacuteho a trvaleacuteho efektu Protože fyzickaacute stav-ba těla muže a ženy je odlišnaacute sloužiacute k tomuto uacutečelu dva vyacuterobky navrženeacute přesně dle jejich potřebPro ženy je to vyacuterobek Eunikeacute red a pro muže Eunikeacute blue

Eunikeacute red Eunikeacute blue

ZDRAVIacutebdquoJste to co jiacuteteldquo Asi jsme to již slyšeli mnohokraacutet a přece dnes lideacute tak maacutelo přemyacutešlejiacute o tom jak

je jejich zdraviacute přiacutemo zaacutevisleacute na jejich počiacutenaacuteniacute Zdraviacute je dar o kteryacute je nutno pečovat I dům pokudnemaacute pravidelnou uacutedržbu tak chaacutetraacute Vyacutesledkem komplexniacute peacuteče o Vaše tělo bude jeho dobraacutefyzickaacute kondice a zdraviacute ktereacute Vaacutem umožniacute bez zaacutebran se věnovat věcem ktereacute maacutete raacutedi K tomuuacutečelu jsou určeny Eunikeacute pink grape

Eunikeacute scarlet Eunikeacute grey KRAacuteSA bdquoVe zdraveacutem těle zdravyacute duchldquo To je takeacute jedno ze staryacutech a osvědčenyacutech pořekadel Vlastně naacutemřiacutekaacute že pokud člověk pečuje o sveacute tělo pak se to musiacute projevit na jeho dobreacute psychickeacute pohoděa kraacutese Naše vnitřniacute harmonie se tak pozitivně odraziacute i na tom jak vypadaacuteme a přispěje k našemu

mladistveacutemu a svěžiacutemu vzhledu Skutečnaacute kraacutesa neniacute to co je jen na povrchu (makendashup) alevychaacuteziacute zevnitř Proto Vaacutem doporučujeme na českeacutem trhu jedinečnyacute vyacuterobek Eunikeacute magenta

PRO KVALITNIacute ŽIVOTbdquoCokoliv člověk rozseacutevaacute to takeacute sklidiacuteldquo Jinyacutemi slovy to že jste ochotni pečovat o sveacute tělo se Vaacutemvždycky musiacute vyplatit Jak jsme si ukaacutezali diacuteky řadě vyacuterobků Eunikeacute se Vaše tělo očistiacute posiacuteliacute seVaacuteš imunitniacute systeacutem a tiacutem že zhubnete vyacuterazně sniacutežiacutete riziko infarktu mozkoveacute mrtvice a jinyacutechcivilizačniacutech chorob Takeacute se celkově budete ciacutetit zdravějšiacute a kraacutesnějšiacute Dobreacute zdraviacute a psychickaacuterovnovaacuteha je tiacutem nejlepšiacutem zaacutekladem pro to aby si člověk v životě mohl uskutečňovat sveacute sny a žiacutetkvalitniacutem způsobem života

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 644

4

Řasa

cennyacute produkt z našiacute přiacuterodyChlorella spV uacutevodu je nutno zdůraznit že řasy patřiacute mezi nejstaršiacute obyvatele našiacute planety V četnyacutech po- jednaacuteniacutech je tato zelenaacute řasa často označovaacutena jako ideaacutelniacute potravniacute doplněk Plně pochopitvyacuteznam chlorely pro zdravou vyacuteživu člověka předpoklaacutedaacute seznaacutemit se i s jejiacute daacutevnou historiiacuteTato jednobuněčnaacute rostlina připomiacutenaacute sameacute počaacutetky osidlovaacuteniacute našiacute planety živyacutemi organismyZ energie slunce a z mineraacutelů vody dovedla syntetizovat a ve sveacutem miniaturniacutem těle ndash velikostčerveneacute krvinky ndash uklaacutedat velmi komplexniacute produkty nutneacute ke sveacutemu přežitiacute a rozmnožovaacuteniacute Je

to nenapodobitelnaacute původniacute harmonickaacute směs vitamiacutenů mineraacutelů biacutelkovin vlaacutekniny sto-

povyacutech prvků a speciaacutelniacutech laacutetek (chlorofyl karotenoidy Chlorella růstovyacute faktor CGFa dalšiacute) kteraacute se v přiacuterodě tvořila tisiacutece let

Dalšiacute vyacuteznamnou vlastnostiacute chlorely je živinoveacute složeniacute jejiacute biomasy Obsahuje kolem 50 biacutelkovin připomiacutenajiacuteciacutech svyacutem aminokyselinovyacutem složeniacutem protein živočišneacuteho původu

Podiacutevejme se nyniacute na některeacute složky biomasy bliacuteže Napřiacuteklad počtem vitamiacutenů se chlorela řadiacutemezi multivitamiacutenoveacute doplňky Nikoliv však ve smyslu jejich absolutniacuteho množstviacute ale předevšiacutempro jejich vzaacutejemneacute zastoupeniacute i využitelnost

Zastoupeniacute vitamiacutenů mineraacutelů a ostatniacutech laacutetek ve 100 g sucheacute hmoty Chlorelly sp

Vitamiacuten B 118 mg Vaacutepniacutek 230 mgVitamiacuten B2 44 mg Železo 70 mgVitamiacuten B3 219 mg Mangan 14 mgVitamiacuten B5 13 mg Zinek 11 mgVitamiacuten B6 28 mg Měď 4 mgVitamiacuten B12 08 mg Kobalt 05 gVitamiacuten H (biotin) 003 mg Isoleucin 201 gKyselina listovaacute 42 mg Lucin 474 g

Vitamiacuten E 298 mg Lysin 359 gVitamiacuten 655 mg Methionin 134 gBetakaroten 105 mg Phenylalanin 267 gFosfor 1200 mg Threonin 252 gDrasliacutek 870 mg Tryptofan 080 gSiacutera 600 mg Valin 345 gHořčiacutek 300 mg Chlorella růst faktor 25 ODgL

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 744

5

Nalezneme zde všechny vitamiacuteny B komplexu Ten společně s kyselinou pantothenovoua biotinem přiacuteznivě působiacute na stav kůže a kožniacutech derivaacutetů ndash vlasů a nehtůUživateli chlorely jsou tyto zjevneacute efekty často jako prveacute zaznamenaacutevaacuteny Chlorela daacutele obsahu-

je velkeacute množstviacute rostlinnyacutech barviv ndash karotenoidů Betakaroten je nejvyacuteznamnějšiacutem z nich Jenejen prekurzorem vitamiacutenu A ale i uznaacutevanyacutem antioxidantem a takeacute antikarcinogenemMineraacutelniacute laacutetky jsou dalšiacute cennou složkou chlorely Chlorela je skutečnyacute dar přiacuterody s širokyacutemvyužitiacutem zejmeacutena pro lidi s nepravidelnou nebo jednostrannou stravou pro lidi s nadvaacutehoupři zvyacutešeneacute fyzickeacute či duševniacute zaacutetěži v rekonvalescenci pro seniory apod Při dlouhodobeacutemužiacutevaacuteniacute se staacutevaacute i uacutečinnyacutem prostředkem prevence

Chlorella Growth Factor ndash CGFCGF je zkratkou anglickeacuteho Chlorella Growth Factor což znamenaacute Chlorella růstovyacute faktor

Jednaacute se o nejuacutečinnějšiacute složku řasy Tento vyacutetažek obsahuje volneacute aminokyseliny vitamiacutenymineraacutelniacute a jineacute přiacutezniveacute laacutetky z nichž některeacute nebyly staacutele vědci identifikovaacutenyZjištěneacute uacutečinky CGF jsou však pozoruhodneacute Podporuje regeneraci tkaacuteniacute předevšiacutem děleniacutea růst buněk V dětstviacute dokonce zrychluje celkovyacute růst a vyacutevoj organismu Posiluje schopnostlikvidovat cizorodeacute bakterie a maacute pozitivniacute vliv na celkovou obranyschopnost lidskeacuteho tělaCelkově můžeme řiacutect že CGF maacute uacutežasnou schopnost leacutečit lidskeacute tělo

Posiacuteleniacute lidskeacute imunity CGF svyacutem působeniacutem na lidskyacute organismus stimuluje tvorbu biacutelyacutech krvinek a jejich zvyacuteše-nou aktivitu proti cizorodyacutem laacutetkaacutem Tiacutemto způsobem přirozeně zvyšuje obranyschopnostlidskeacuteho těla bez jakyacutechkoli vedlejšiacutech uacutečinků protože CGF pouze umožňuje našemu těluleacutepe využiacutet sveacute přirozeneacute schopnosti Dokonce lze při aplikaci CGF dosaacutehnout vyacutebornyacutechuacutečinků při prevenci naacutedorovyacutech onemocněniacute neboť roste odolnost těla proti rakovinnyacutembuňkaacutem Při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute CGF je dosahovaacuteno lepšiacutech vyacutesledků i při samotneacutem leacutečeniacute těchto onemocněniacute

Kapalinovaacute

chromatografieSpeciaacutelniacute přiacutestroje naacutem umož-ňujiacute sledovat kvalitu a analy-zovat složeniacute surovin

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 6: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 644

4

Řasa

cennyacute produkt z našiacute přiacuterodyChlorella spV uacutevodu je nutno zdůraznit že řasy patřiacute mezi nejstaršiacute obyvatele našiacute planety V četnyacutech po- jednaacuteniacutech je tato zelenaacute řasa často označovaacutena jako ideaacutelniacute potravniacute doplněk Plně pochopitvyacuteznam chlorely pro zdravou vyacuteživu člověka předpoklaacutedaacute seznaacutemit se i s jejiacute daacutevnou historiiacuteTato jednobuněčnaacute rostlina připomiacutenaacute sameacute počaacutetky osidlovaacuteniacute našiacute planety živyacutemi organismyZ energie slunce a z mineraacutelů vody dovedla syntetizovat a ve sveacutem miniaturniacutem těle ndash velikostčerveneacute krvinky ndash uklaacutedat velmi komplexniacute produkty nutneacute ke sveacutemu přežitiacute a rozmnožovaacuteniacute Je

to nenapodobitelnaacute původniacute harmonickaacute směs vitamiacutenů mineraacutelů biacutelkovin vlaacutekniny sto-

povyacutech prvků a speciaacutelniacutech laacutetek (chlorofyl karotenoidy Chlorella růstovyacute faktor CGFa dalšiacute) kteraacute se v přiacuterodě tvořila tisiacutece let

Dalšiacute vyacuteznamnou vlastnostiacute chlorely je živinoveacute složeniacute jejiacute biomasy Obsahuje kolem 50 biacutelkovin připomiacutenajiacuteciacutech svyacutem aminokyselinovyacutem složeniacutem protein živočišneacuteho původu

Podiacutevejme se nyniacute na některeacute složky biomasy bliacuteže Napřiacuteklad počtem vitamiacutenů se chlorela řadiacutemezi multivitamiacutenoveacute doplňky Nikoliv však ve smyslu jejich absolutniacuteho množstviacute ale předevšiacutempro jejich vzaacutejemneacute zastoupeniacute i využitelnost

Zastoupeniacute vitamiacutenů mineraacutelů a ostatniacutech laacutetek ve 100 g sucheacute hmoty Chlorelly sp

Vitamiacuten B 118 mg Vaacutepniacutek 230 mgVitamiacuten B2 44 mg Železo 70 mgVitamiacuten B3 219 mg Mangan 14 mgVitamiacuten B5 13 mg Zinek 11 mgVitamiacuten B6 28 mg Měď 4 mgVitamiacuten B12 08 mg Kobalt 05 gVitamiacuten H (biotin) 003 mg Isoleucin 201 gKyselina listovaacute 42 mg Lucin 474 g

Vitamiacuten E 298 mg Lysin 359 gVitamiacuten 655 mg Methionin 134 gBetakaroten 105 mg Phenylalanin 267 gFosfor 1200 mg Threonin 252 gDrasliacutek 870 mg Tryptofan 080 gSiacutera 600 mg Valin 345 gHořčiacutek 300 mg Chlorella růst faktor 25 ODgL

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 744

5

Nalezneme zde všechny vitamiacuteny B komplexu Ten společně s kyselinou pantothenovoua biotinem přiacuteznivě působiacute na stav kůže a kožniacutech derivaacutetů ndash vlasů a nehtůUživateli chlorely jsou tyto zjevneacute efekty často jako prveacute zaznamenaacutevaacuteny Chlorela daacutele obsahu-

je velkeacute množstviacute rostlinnyacutech barviv ndash karotenoidů Betakaroten je nejvyacuteznamnějšiacutem z nich Jenejen prekurzorem vitamiacutenu A ale i uznaacutevanyacutem antioxidantem a takeacute antikarcinogenemMineraacutelniacute laacutetky jsou dalšiacute cennou složkou chlorely Chlorela je skutečnyacute dar přiacuterody s širokyacutemvyužitiacutem zejmeacutena pro lidi s nepravidelnou nebo jednostrannou stravou pro lidi s nadvaacutehoupři zvyacutešeneacute fyzickeacute či duševniacute zaacutetěži v rekonvalescenci pro seniory apod Při dlouhodobeacutemužiacutevaacuteniacute se staacutevaacute i uacutečinnyacutem prostředkem prevence

Chlorella Growth Factor ndash CGFCGF je zkratkou anglickeacuteho Chlorella Growth Factor což znamenaacute Chlorella růstovyacute faktor

Jednaacute se o nejuacutečinnějšiacute složku řasy Tento vyacutetažek obsahuje volneacute aminokyseliny vitamiacutenymineraacutelniacute a jineacute přiacutezniveacute laacutetky z nichž některeacute nebyly staacutele vědci identifikovaacutenyZjištěneacute uacutečinky CGF jsou však pozoruhodneacute Podporuje regeneraci tkaacuteniacute předevšiacutem děleniacutea růst buněk V dětstviacute dokonce zrychluje celkovyacute růst a vyacutevoj organismu Posiluje schopnostlikvidovat cizorodeacute bakterie a maacute pozitivniacute vliv na celkovou obranyschopnost lidskeacuteho tělaCelkově můžeme řiacutect že CGF maacute uacutežasnou schopnost leacutečit lidskeacute tělo

Posiacuteleniacute lidskeacute imunity CGF svyacutem působeniacutem na lidskyacute organismus stimuluje tvorbu biacutelyacutech krvinek a jejich zvyacuteše-nou aktivitu proti cizorodyacutem laacutetkaacutem Tiacutemto způsobem přirozeně zvyšuje obranyschopnostlidskeacuteho těla bez jakyacutechkoli vedlejšiacutech uacutečinků protože CGF pouze umožňuje našemu těluleacutepe využiacutet sveacute přirozeneacute schopnosti Dokonce lze při aplikaci CGF dosaacutehnout vyacutebornyacutechuacutečinků při prevenci naacutedorovyacutech onemocněniacute neboť roste odolnost těla proti rakovinnyacutembuňkaacutem Při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute CGF je dosahovaacuteno lepšiacutech vyacutesledků i při samotneacutem leacutečeniacute těchto onemocněniacute

Kapalinovaacute

chromatografieSpeciaacutelniacute přiacutestroje naacutem umož-ňujiacute sledovat kvalitu a analy-zovat složeniacute surovin

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 7: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 744

5

Nalezneme zde všechny vitamiacuteny B komplexu Ten společně s kyselinou pantothenovoua biotinem přiacuteznivě působiacute na stav kůže a kožniacutech derivaacutetů ndash vlasů a nehtůUživateli chlorely jsou tyto zjevneacute efekty často jako prveacute zaznamenaacutevaacuteny Chlorela daacutele obsahu-

je velkeacute množstviacute rostlinnyacutech barviv ndash karotenoidů Betakaroten je nejvyacuteznamnějšiacutem z nich Jenejen prekurzorem vitamiacutenu A ale i uznaacutevanyacutem antioxidantem a takeacute antikarcinogenemMineraacutelniacute laacutetky jsou dalšiacute cennou složkou chlorely Chlorela je skutečnyacute dar přiacuterody s širokyacutemvyužitiacutem zejmeacutena pro lidi s nepravidelnou nebo jednostrannou stravou pro lidi s nadvaacutehoupři zvyacutešeneacute fyzickeacute či duševniacute zaacutetěži v rekonvalescenci pro seniory apod Při dlouhodobeacutemužiacutevaacuteniacute se staacutevaacute i uacutečinnyacutem prostředkem prevence

Chlorella Growth Factor ndash CGFCGF je zkratkou anglickeacuteho Chlorella Growth Factor což znamenaacute Chlorella růstovyacute faktor

Jednaacute se o nejuacutečinnějšiacute složku řasy Tento vyacutetažek obsahuje volneacute aminokyseliny vitamiacutenymineraacutelniacute a jineacute přiacutezniveacute laacutetky z nichž některeacute nebyly staacutele vědci identifikovaacutenyZjištěneacute uacutečinky CGF jsou však pozoruhodneacute Podporuje regeneraci tkaacuteniacute předevšiacutem děleniacutea růst buněk V dětstviacute dokonce zrychluje celkovyacute růst a vyacutevoj organismu Posiluje schopnostlikvidovat cizorodeacute bakterie a maacute pozitivniacute vliv na celkovou obranyschopnost lidskeacuteho tělaCelkově můžeme řiacutect že CGF maacute uacutežasnou schopnost leacutečit lidskeacute tělo

Posiacuteleniacute lidskeacute imunity CGF svyacutem působeniacutem na lidskyacute organismus stimuluje tvorbu biacutelyacutech krvinek a jejich zvyacuteše-nou aktivitu proti cizorodyacutem laacutetkaacutem Tiacutemto způsobem přirozeně zvyšuje obranyschopnostlidskeacuteho těla bez jakyacutechkoli vedlejšiacutech uacutečinků protože CGF pouze umožňuje našemu těluleacutepe využiacutet sveacute přirozeneacute schopnosti Dokonce lze při aplikaci CGF dosaacutehnout vyacutebornyacutechuacutečinků při prevenci naacutedorovyacutech onemocněniacute neboť roste odolnost těla proti rakovinnyacutembuňkaacutem Při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute CGF je dosahovaacuteno lepšiacutech vyacutesledků i při samotneacutem leacutečeniacute těchto onemocněniacute

Kapalinovaacute

chromatografieSpeciaacutelniacute přiacutestroje naacutem umož-ňujiacute sledovat kvalitu a analy-zovat složeniacute surovin

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 8: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 844

6

Eunikeacute

for womanVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacuteživot žen a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje1 ks Eunikeacute silver1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute red

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacutezaacutetěži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute redPro harmonickyacute život žen a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute podporuje proces hubnutiacute U žen zlep-

šuje traacuteveniacute a napomaacutehaacute odbouraacutevaacuteniacute tuku z těla Velmi pozitivně přispiacutevaacute k harmonickeacutemuživotu ženy Zaacuteroveň takeacute podporuje sexuaacutelniacute aktivitu a celkově udržuje tělo v dobreacute kondici(viz str 22)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute red 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 9: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 944

7

Eunikeacute

for manVyacuterobek určenyacute pro harmonickyacute životmužů a podporu regulace tělesneacutehmotnosti

Baleniacute obsahuje

1 ks Eunikeacute silver

1 ks Eunikeacute green

3 ks Eunikeacute blue

Eunikeacute silver Pro očistu organismu (detoxikaci)Vyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp) a ex- traktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacutehocharakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu (viz str 18)

Eunikeacute greenPro zvyacutešeniacute imunityVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute (viz str 20)

Eunikeacute bluePro harmonickyacute život mužů a podporu regulace tělesneacute hmotnostiVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacute

hmotnosti u mužů a zaacuteroveň podporuje mužskou potenci Pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekce(viz str 24)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute silver 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute green 2times denně 1 tobolku Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute blue 3times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 10: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1044

8

Eunikeacute

for childVyacuterobek je určen pro posiacuteleniacute imunitydiacutetěte jeho zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacutei duševniacute vyacutevoj

Baleniacute obsahuje

3 ks Eunikeacute yellow

Eunikeacute yellow Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěteEunikeacute yellow velmi přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutem diacutetěte a tiacutem napomaacutehaacute jeho spraacutevneacute-mu vyacutevoji a tělesneacutemu růstu V obdobiacute dospiacutevaacuteniacute doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny a mineraacutely v těleJe zvlaacuteště vhodnyacute pro sportovce a studenty při jejich zvyacutešeneacute fyzickeacute a psychickeacute zaacutetěži Takeacute

je velmi přiacutenosnyacute pro děti se špatnou schopnostiacute koncentrace a zvyacutešenou miacuterou nervozitya podraacutežděniacute (hyperaktivity) (viz str 26)

Doporučenyacute způsob užiacutevaacuteniacute prvniacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

druhyacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

třetiacute měsiacutec Eunikeacute yellow 2times denně 1 tobolku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacute přiacutezniveacute uacutečinky na traacuteviciacute a vylučovaciacute systeacutembull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi volnyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute ženy ktereacute raacutedy pečujiacute o sveacute tělo

bull ženy ktereacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull ženy ktereacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute red obsahuje vlaacutekninu ActiStar kteraacute je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobuPodporuje traacuteveniacute maacute niacutezkyacute glykemickyacute index a v porovnaacuteniacute s jinyacutemi druhy vlaacuteknin tvořiacute vestřevě vyššiacute obsah butyraacutetu kteryacute se považuje za laacutetku přiacuteznivě působiacuteciacute na činnost tlusteacutehostřevaPřiacutepravek je doplněn o chlorelu kteraacute je bohatyacutem zdrojem mineraacutelniacutech laacutetek a vitamiacutenůa obsahuje chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenoskysliacuteku v tkaacuteniacutech a je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce

Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismuVyacuterobek obsahuje i extrakt z Tribulus terrestris kteryacute napomaacutehaacute zlepšovat metabolismusorganismu a celkově udržovat tělo v dobreacute kondici a zaacuteroveň podporuje sexuaacutelniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2544

23

Proč jsou butyraacutety tak důležiteacute pro lidskeacute zdraviacuteSoučasnyacutemi vyacutezkumy bylo zjištěno že tlusteacute střevo hraje vyacuteznamnou roli v našem imunitniacutemsysteacutemu Vyacutezkumy potvrdily že sniacuteženeacute zaacutesobovaacuteniacute butyraacutetů do buněk tlusteacuteho střeva může

navodit střevniacute atrofii a dalšiacute funkčniacute poškozeniacute včetně oslabeniacute imunitniacutech odpovědiacute Naopakzvyacutešenyacute přiacutevod butyraacutetů do kolonocytů podporuje růst střevniacuteho epitelu růst střevniacutech buněka zlepšuje imunitniacute systeacutem Vlaacuteknina ActiStar je bohataacute na obsah rezistentniacuteho škrobu Rezis- tentniacute škrob je velmi zajiacutemavyacute protože ve srovnaacuteniacute s obyčejnou vlaacutekninou nabiacuteziacute mnohem většiacuteprodukovaneacute množstviacute butyraacutetu (4ndash5times)

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jakoafrodiziakum U žen zvyšuje hladinu estrogenů což se projevuje vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexu-

aacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacute by mohlo byacutet u žen zmiacuterněniacute klimakterickyacutechobtiacutežiacute a sniacuteženiacute množstviacute tělesneacuteho tuku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chlorella sp 20000Tribulus terrestris extrakt 6500ActiStar rezistentniacute maltodextrin(50 rezistentniacuteho škrobu) 5000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyHmotnost obsahu (90 tobolek) 283 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2644

24

Eunikeacute blueDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život mužů

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu muže

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull přispiacutevaacute k ochraně před škodlivyacutemi radikaacutely

bull pomaacutehaacute zlepšovat sexuaacutelniacute aktivitu

bull přiacuteznivě ovlivňuje spermatogenezi(pohyblivost a tvorbu spermiiacute)

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute muže kteřiacute raacutedi pečujiacute o sveacute tělo

bull muže kteřiacute chtějiacute vypadat a ciacutetit se leacutepe

bull muže kteřiacute chtějiacute prožiacutevat harmonickyacute život

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute blue je komplex přiacuterodniacutech laacutetek kteryacute přiacuteznivě přispiacutevaacute k regulaci tělesneacutehmotnosti a zaacuteroveň podporuje mužskou potenciChlorela obsahuje naviacutec vysokeacute procento tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu se připisujiacutevyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky na organismusKombinace L-Argininu spolu s extraktem z Tribulus terrestris pozitivně ovlivňuje mužskou plod-nost Uacutečinneacute laacutetky zaacuteroveň zlepšujiacute prokrveniacute svalů a tkaacuteniacute což maacute vliv i na podporu erekcea sexuaacutelniacute vyacutekonnost u mužů

L-Arginin je přirozenaacute aminokyselina Vytvaacuteřiacute se fermentačniacutem procesem kteryacutem se oddělujearginin z proteinů Z řady experimentaacutelniacutech poznatků vyplyacutevaacute racionaacutelnost doplňkoveacuteho pero-raacutelniacuteho podaacutevaacuteniacute argininu Nemeacuteně vyacuteznamnaacute je takeacute stimulace spermatogeneze což je velicecenneacute v době kdy se kvalita mužskyacutech spermiiacute a jejich schopnost oplodnit vajiacutečko prokaza- telně mezigeneračně snižuje Je důležitou laacutetkou pro zachovaacuteniacute spraacutevneacute činnosti srdce Přiacute-davky argininu dokaacutezaly miacuterně sniacutežit zvyacutešenyacute krevniacute tlak zvyacutešenou synteacutezou oxidu dusnateacutehokteryacute způsobuje relaxaci hladkeacuteho svalstva a ceacutev a tiacutem zlepšuje prokrveniacute a snižuje krevniacute tlakArginin zlepšuje imunitu a regeneruje organismus

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2744

25

L-ArgininJe takzvanaacute semi-esenciaacutelniacute aminokyselina Arginin urychluje obnovu buněk a obnovuje pruž-nost ceacutev Sloužiacute jako transportniacute medium pro esenciaacutelniacute dusiacutek Vyššiacute lokaacutelniacute koncentrace oxidu

dusnateacuteho naacutesledně vede k dalšiacutem uacutečinkům k rostaženiacute ceacutev (vazodilatačniacute efekt) ke zpomale-niacute růstu naacutedorovyacutech buněk a bakteriiacute Vyššiacute obsah oxidu dusnateacuteho způsobuje dokonaleacute pro-krveniacute svalů (včetně pohlavniacutech) zlepšeniacute erektivniacute schopnosti a sexuaacutelniacuteho prožitku zlepšujezaacutesobovaacuteniacute srdce a mozku kysliacutekem zvyšuje tok krve ve svalech V posledniacute době se argininv podobě doplňkoveacute vyacuteživy dostaacutevaacute do popřediacute zaacutejmu nejen sportovců pro urychleniacute tvorbysvalů regenerace a zlepšeniacute sportovniacutech vyacutekonů ale staacutele častěji je užiacutevaacuten i běžnou populaciacute

Tribulus terrestris ndash kotvičniacutek zemniacute (kotvičniacutek pozemniacute)Je jednoletaacute 10 až 50 cm dlouhaacute bylina V posledniacute době je kotvičniacutek populaacuterniacute zejmeacutena jako

afrodiziakum U mužů zvyšuje hladinu mužskeacuteho pohlavniacuteho hormonu testosteronu až o 30 což by se mělo projevit vyacuteznamnyacutem vzrůstem sexuaacutelniacuteho libida Dalšiacutemi důsledky tohoto působeniacuteby u mužů mohlo byacutet celkoveacute sniacuteženiacute pocitu vnitřniacuteho neklidu a naacuterůst svaloveacute hmoty

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

L-Arginin HCl 5000Tribulus terrestris extrakt 9600Chlorella sp 15000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 let

Nepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 270 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2844

26

Eunikeacute yellowDoplněk stravy

Pro zdravyacute a optimaacutelniacute tělesnyacute a duševniacute vyacutevoj diacutetěte

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull přiacuteznivě působiacute na imunitniacute systeacutembull napomaacutehaacute spraacutevneacutemu vyacutevoji a růstu diacutetětebull přispiacutevaacute ke spraacutevneacute činnosti nervoveacuteho systeacutemubull chraacuteniacute organismus před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech

radikaacutelůbull doplňuje zaacutekladniacute vitamiacuteny při jejich nedostatku

Vyacuterobek je určen probull mladeacute lidi v obdobiacute růstu a dospiacutevaacuteniacutebull sportovce při zvyacutešeneacute tělesneacute zaacutetěžibull studenty při nadměrneacute psychickeacute zaacutetěžibull pro děti se špatnou koncentraciacute a nervozitou

(hyperaktivita)

CharakteristikaEunikeacute yellow pro děti obsahuje komplex vitamiacutenů obohacenyacute sladkovodniacute řasou chlore-la Složeniacute je sestaveno speciaacutelně pro děti s ohledem na zajištěniacute důležityacutech živin pro jejichspraacutevnyacute duševniacute a tělesnyacute vyacutevoj Chlorela je přiacuterodniacutem zdrojem velkeacuteho počtu vitamiacutenů a mi-neraacutelů nezbytnyacutech pro optimaacutelniacute růst (mineraacutely vitamiacuteny aminokyseliny vlaacuteknina chlorofyl)a zaacuteroveň maacute společně s některyacutemi vitamiacuteny obsaženyacutemi v přiacutepravku i antioxidačniacute funkciPřispiacutevaacute tak k ochraně dětskeacuteho organismu před uacutečinky škodlivyacutech volnyacutech radikaacutelů a napomaacutehaacute jejich vyloučeniacute z tělaPřiacutepravek je vhodnyacute zejmeacutena při většiacutem zatiacuteženiacute dětskeacuteho organismu v obdobiacute zvyacutešeneacutehovyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute ale i jako každodenniacute zdroj vitamiacutenů důležityacutech pro fyziologickyacuterůst a vyacutevoj dětiacute

Vitamiacuteny Vitamiacuteny jsou esenciaacutelniacute laacutetky ktereacute spolu s biacutelkovinami sacharidy a tuky patřiacute k zaacutekladniacutem slož-kaacutem lidskeacute potravy Většinu z nich si lidskyacute organismus nedokaacuteže saacutem vyrobit musejiacute byacutet tudiacutežpřijiacutemaacuteny v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Vitamiacuteny se děliacute do dvou skupin ndash roz-pustneacute v tuciacutech a rozpustneacute ve vodě Rozpustneacute v tuciacutech se v těle uklaacutedajiacute do zaacutesoby a vydržiacute delšiacutedobu Jde o vitamiacuten E D K A Vitamiacuteny rozpustneacute ve vodě se v organismu neuklaacutedajiacute do zaacutesobypřebytek se vyloučiacute močiacute a musiacute se tedy pravidelně doplňovat Je to vitamiacuten C vitamiacuteny B-komplexukyselina pantothenovaacute kyselina listovaacute Vitamiacuteny jsou nutneacute pro růst a vitalitu našich dětiacuteVitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidant kteryacute chraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely Plniacute v těleochrannou funkci ndash aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2944

27

Vyacuteznam vitamiacutenů řady BVitamiacuten B1 ndash uacuteloha vitamiacutenu B1 spočiacutevaacute v proměně glukoacutezy na energii nebo tuk Podporuje činnostsrdce zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute a chuť Nedostatek způsobuje

unavenost nechutenstviacute a podraacutežděnostVitamiacuten B2 ndash vitamiacuten B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy Podporuje tvorbu imunitniacutech buněk potřebnyacutech k boji s infekciacute Je velmi cennyacute při leacutečbě kožniacutech nemociacute Jehonedostatkem vznikajiacute poruchy kůže a sliznice (zejmeacutena rtů a jazyka) zaacutenětyVitamiacuten B3 ndash maacute velkyacute vyacuteznam pro metabolismus tuků cukrů a biacutelkovin krevniacute oběh laacutetkovouvyacuteměnu v mozku stav naacutelady spaacutenek činnost srdce svalstvo vazivovou tkaacuteň činnost žaludkua střev Prvniacutemi přiacuteznaky nedostatku jsou psychologickeacute projevy v podobě depresivniacutech naacutelad ndashbojaacutecnost nestaacutelost přecitlivělost obavy duševniacute zmatenost vznětlivost nervozitaVitamiacuten B5 ndash bez kyseliny pantothenoveacute nemůže dochaacutezet k žaacutednyacutem procesům v buňkaacutech Podpo-ruje využitiacute a odbouraacutevaacuteniacute tuků obranu proti stresům a zaacutesobuje nervy důležityacutemi živinami zlepšujeschopnost koncentrace a prokrvovaacuteniacute končetin Podporuje produkci energie Při nedostatku se pro- jevujiacute různeacute alergie infekce horniacutech cest dyacutechaciacutech bolest hlavy svaloveacute křeče nadyacutemaacuteniacute a zaacutecpyVitamiacuten B6 ndash vykonaacutevaacute viacutece než sto různyacutech reakciacute nesčetněkraacutet denně předevšiacutem uacutečinku- je jako koenzym ndash urychluje chemickeacute reakce v buňkaacutech Vitamiacuten B6 je důležityacute pro udrženiacutespraacutevneacute hladiny hořčiacuteku v krvi a ve tkaacuteniacutech Nedostatek pyridoxinu způsobuje takeacute neschop-nost koncentrace extreacutemniacute nervozitu nedostatečneacute zužitkovaacuteniacute biacutelkovin bolaveacute rty uacutesta a ja-zyk bolest hlavy nevolnost Nedostatek u dětiacute způsobuje křeče a degenerativniacute změny CNSKyselina listovaacute ndash podiacuteliacute se na všech růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesech v organismu Kyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro spraacutevnyacute vyacutevoj a optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Betakaroten 050 -Vitamiacuten C 3000 50Vitamiacuten B1 070 50Vitamiacuten B2 080 50Vitamiacuten B3 900 50Vitamiacuten B5 300 50Vitamiacuten B6 100 50Kyselina listovaacute 010 50

Vitamiacuten E 500 50Chlorella sp 2500 -

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

Daacutevkovaacuteniacute a skladovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutinyPři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravy

Použitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 150 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3044

28

Powerful worker Doplněk stravy

Pro celkovou regeneraci organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vyacuteznamě podporuje imunitniacute systeacutem organismu

bull napomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute

psychickeacute a fyzickeacute zaacutetěžibull zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest)

bull zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull lidi s oslabenou imunitou

bull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kolostrum ktereacute je znaacutemo svyacutemipozitivniacutemi uacutečinky na lidskou imunitu (obsahuje množstviacuteimunoglobulinů vitamiacutenů mineraacutelů a stopovyacutech prvků)Kolostrum obsahuje i protilaacutetky podporujiacuteciacute regeneraci

buněk a růstoveacute faktory ktereacute majiacute pozitivniacute vliv při děleniacute buněk a napomaacutehajiacute při regeneračniacutecha hojivyacutech procesech Daacutele podporuje růst bifidobakteriiacute v traacuteviciacutem traktu (vhodneacute pro obnovupřirozeneacute střevniacute mikrofloacutery např po užiacutevaacuteniacute antibiotik) a diacuteky obsahu lactoferinu je vhodnyacute i jakodoplněk v obdobiacute chřipek a nachlazeniacute Přiacutepravek daacutele obsahuje soubor vitamiacutenů skupiny Bktereacute jsou důležiteacute pro spraacutevnou funkci nervoveacuteho systeacutemu Společně s kyselinou listovou sepodiacuteliacute na ochraně ceacutevniacute stěny a podiacuteliacute se na tvorbě červenyacutech krvinek v kostniacute dřeni Spotřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže a stresu proto je vhodneacute je doplňovat

KolostrumKolostrum je tekutina mleacutečneacute žlaacutezy kteraacute se objevuje do 72 hodin po porodu Pro novorozence

je to laacutetka kteraacute mu pomaacutehaacute přežiacutet prvniacute dny na tomto světě plneacutem virů a bakteriiacute Kolostrumobsahuje celyacute komplex uacutečinnyacutech laacutetek ktereacute zajišťujiacute vyacuteživu buněk a podporujiacute imunitniacute systeacutem

Imunoglobuliny Imunoglobuliny jsou protilaacutetky ktereacute produkuje organismus jako odpověď na přiacutetomnost cizo-rodeacute laacutetky Imunoglobuliny jsou efektivniacutem zabijaacutekem v imunitniacutem systeacutemu Jejich nedostatekmaacute za naacutesledek sniacuteženiacute obranyschopnosti organismu

Vitamiacuten B6Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute nanejvnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute

biolaacutetka

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3144

29

Vitamiacuten B2Vitamin B2 hraje životně důležitou funkci při tvorbě hormonu štiacutetneacute žlaacutezy kteryacute urychlujemetabolismus a pomaacutehaacute zajišťovat energetickou potřebu pro všechny tělesneacute orgaacuteny

Vitamiacuten B1Zlepšuje činnost nervů (duševniacute svěžest) hojeniacute ran traacuteveniacute chuť a činnost žaludečniacutech šťaacutevPodporuje buněčnou energii a je důležityacute při přeměně živin

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

Vitamiacuteny skupiny B (B1 B2 B6 niacin) jsou nezbytneacute pro udrženiacute životniacutech pochodův organismu spraacutevnou činnost metabolismu a normaacutelniacute funkci tkaacuteniacute Pozitivně ovlivňujiacute řaacutednoufunkci nervoveacuteho svaloveacuteho a kožniacuteho systeacutemu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDDKolostrum 2000 -Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 40 200Vitamiacuten B2 (riboflavin) 16 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 14 100Kyselina listovaacute 02 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3244

30

Queen beeDoplněk stravy

Pro posiacuteleniacute imunity

a celkoveacute životniacute siacutely organismu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat odolnost organismu

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem psychickeacutem vypětiacute

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi unaveneacute a vyčerpaneacute

bull lidi v rekonvalescenci

bull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit organismus

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje mateřiacute kašičku kteraacute je považovaacutena za prospěšnyacute doplněk stravy neboťobsahuje cenneacute nutričniacute laacutetky a předevšiacutem pak včeliacute pyl kteryacute obsahuje širokeacute spektrumesenciaacutelniacutech živin Včeliacute pyl maacute přiacuteznivyacute vliv na krevniacute tlak pomaacutehaacute při traacuteveniacute a metabolismu tukůa napomaacutehaacute zlepšovat fungovaacuteniacute imunitniacuteho a nervoveacuteho systeacutemu pozitivně působiacute na fyzickouodolnost a vyacutedrž Přiacutejem vitamiacutenu C maacute v organismu mnoho funkciacute jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacutenopři zvyacutešeneacute fyzickeacute zaacutetěži a stresu

Včeliacute pylVčeliacute pyl zvanyacute teacutež včeliacute chleacuteb neniacute přiacutemyacutem produktem včel ale ziacuteskaacutevaacute se jejich pomociacute Obsahujevelkeacute množstviacute důležityacutech složek biacutelkoviny sacharidy (glukoacuteza pentoacuteza škrob celuloacuteza) řaduenzymů (pepsin trypsin amylaacuteza invertaacuteza reduktaacuteza pektinaacuteza aj) 3 mineraacutelniacutech laacutetek(Na K P Ca Mg Fe Cl S Cu Co Si) lipidy s nenasycenyacutemi mastnyacutemi kyselinami sterolya fosfolipidy daacutele purinoveacute laacutetky xantin hypoxantin guaranin kyseliny (jablečnaacute vinnaacute citroacutenovaacute jantarovaacute giherelovaacute faranovaacute) a vitamiacuteny B B1 B2 B6 a C kyselina nikotinovaacute pantothenovaacutelistovaacute biotin a rutin Stručně řečeno jsou to flavonoidy karotenoidy vitamiacuteny C a B komplexmineraacutely vaacutepniacutek hořčiacutek drasliacutek ale i stopovyacute zinek Obsahuje vysoce kvalitniacute proteiny se všemiesenciaacutelniacutemi aminokyselinami jejichž nedostatek mimo jineacute způsobuje předčasneacute staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3344

31

Uacutečinky včeliacuteho pyluPylovaacute zrnka obsahujiacute to nejlepšiacute co přiacuteroda může poskytnout Pravidelneacute užiacutevaacuteniacute pylu vedek dlouhověkosti zlepšuje chuť k jiacutedlu u obeacutezniacutech snižuje hmotnost zlepšeniacutem metabolismuV pylu se rovněž nachaacutezejiacute mnoheacute aminokyseliny a vitamiacuteny ktereacute přiacuteznivě působiacute i na regeneracivlasů

Mateřiacute kašička Mateřiacute kašička patřiacute mezi vyacuteznamneacute včeliacute produkty Zaacutekladniacutemi složkami jsou biacutelkoviny cukry(fruktoacuteza) tuky a mineraacutelniacute soli Obsahuje 29 aminokyselin množstviacute enzymů a vitamiacutenů Zlepšujelaacutetkovou vyacuteměnu zajmeacutena u biacutelkovin a tuků snižuje krevniacute lipidy a cholesterol

Čiacutem přispiacutevaacute mateřiacute kašička člověku

Jako zdaleka nejcennějšiacute a nejuacutežasnějšiacute včeliacute produkt ovlivňuje zejmeacutena komplexniacute vyacutekonnostčlověka působiacute proti vzniku civilizačniacutech chorob působiacute blahodaacuterně na nervovyacute a hormonaacutelniacutesysteacutem člověka zpomaluje proces staacuternutiacute a působiacute pozitivně na prodlužovaacuteniacute a kvalitu životaUžiacutevaacuteniacute včeliacuteho pylu s mateřiacute kašičkou a vitamiacutenem C je nesmiacuterně uacutečinneacute a pro organismus velmiposilujiacuteciacute

Vitamin CSnad nejgeniaacutelnějšiacutem vynaacutelezem přiacuterody je vitamiacuten C nazyacutevanyacute takeacute kyselina askorbovaacute V našemorganismu plniacute dva velkeacute uacutekoly ndash stabilizaci imunity a psychiky Vitamiacuten C je vynikajiacuteciacute antioxidantChraacuteniacute organismus před volnyacutemi radikaacutely a aktivně uacutetočiacute proti virům a bakteriiacutem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Včeliacute pyl 2500Mateřiacute kašička 300Vitamiacuten C 300

(50 DDD)

Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3444

32

Forewer strongDoplněk stravy

Při vyčerpaacuteniacute nebo uacutenavě

pro obnoveniacute celkoveacute vitality

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pro obnoveniacute fyzickyacutech a duševniacutech sil

bull vhodnyacute při uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull vhodnyacute při rekonvalescenci

bull pro navraacuteceniacute vitality

bull vhodnyacute pro celkoveacute zlepšeniacute zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

bull lidi co chtějiacute podpořit sveacute fyzickeacute i duševniacute zdraviacute

bull lidi kteřiacute chtějiacute zvyacutešit mentaacutelniacute funkce

CharakteristikaForewer strong obsahuje extrakt z kořene tropickeacute rostliny Pfaffia paniculata označovaneacute jako Suma nebo brazilskyacute ženšen Extrakt z kořene je použiacutevaacuten k doplněniacute energie a jehopodaacutevaacuteniacute je vhodneacute při vyčerpaacuteniacute organismu Koenzym Q10 funguje jako aktivaacutetor buněčneacuteenergie nachaacuteziacute se všude tam kde probiacutehaacute intenzivniacute metabolismus a vyacuteměna energie a jevhodneacute jej doplňovat do organismu Kyselina listovaacute maacute důležitou roli v metabolismu ami-nokyselin stavebniacutech složek biacutelkovin čiacutemž se podiacuteliacute na růstovyacutech a vyacutevojovyacutech procesechv organismu

Koenzym Q10 ndash ubichinonNaacutezev ubichinon je odvozen z latinskeacuteho slova ubique což znamenaacute bdquovšudypřiacutetomnyacuteldquo Je toproto že koenzym Q10 je přirozeně se vyskytujiacuteciacute laacutetka v každeacute buňce lidskeacuteho těla Nejdůle-žitějšiacute je přiacutetomnost koenzymu Q10 v mitochondriiacutech ndash což jsou buněčneacute tovaacuterny na vyacuterobuenergie Největšiacute pořebu teacuteto energie majiacute těžce pracujiacuteciacute buňky srdce svalů jater nervoveacutebuňky Pokud je v těle nedostatek ubichinonu Q10 neniacute možneacute ziacuteskat energii spalovaacuteniacutem živina tělo neniacute schopneacute spraacutevně fungovat

Koenzym Q10Koenzym Q10 posiluje srdce pomaacutehaacute při snižovaacuteniacute nadvaacutehy a celkově prodlužuje životKoenzym Q10 patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Posiluje i imunitniacute reakce organismu čiacutemž hraje

komplexně důležitou roli v boji proti staacuternutiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3544

33

Kdo potřebuje doplňky stravy s koenzymem Q10Jsou to lideacute trpiacuteciacute chorobami koronaacuterniacutech ceacutev a srdce vysokyacutem krevniacutem tlakem paradentoacutezouvysokou hladinou cholesterolu poruchami imunitniacuteho systeacutemu projevy staacuternutiacute Mnoho lidiacute užiacutevaacutekoenzym Q10 jako jednoduchou naacutehradu energie Takoviacute lideacute se neciacutetiacute unaveniacute jsou aktivnějšiacutevyacutekonnějšiacute majiacute spoustu energie

Suma Pfaffia paniculata (Amaranthaceae) je rostlina původem z Amazonskeacute niacutežiny Byacutevaacute označovaacutena jako suma nebo brazilskyacute ženšen V Latinskeacute Americe je nazyacutevaacutena bdquopara todaldquo (pro všechno)Domorodiacute obyvateleacute Amazonie ji po staletiacute užiacutevajiacute jako všeobecnyacute leacutek pro mnoho typů chorobPraacutešek z kořene rostliny je použiacutevaacuten jako anabolickyacute prostředek ke zvyacutešeniacute fyzickeacuteho vyacutekonu přivyčerpaacuteniacute organismu chronickeacute uacutenavě a jako afrodiziakum

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť a tělesnyacute růst

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Suma (Pfaffia paniculata extrakt kořene) 2000Koenzym Q 10 100Kyselina listovaacute 02 (100 DDD)Složeniacute tobolky želatina

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3644

34

Absolute power Doplněk stravy

Multivitamiacuten

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull obsahuje vitamiacuteny a mineraacutely

bull napomaacutehaacute regeneraci organismu

bull při fyzickeacute a psychickeacute naacutemaze

bull při oslabeniacute organismu

bull pro lepšiacute kondici

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute hypovitaminoacutezou

bull lidi s nedostatečnyacutem přiacutejmem vitamiacutenů v potravě

bull všechny lidi

CharakteristikaPřiacutepravek obsahuje kombinaci zaacutekladniacutech vitamiacutenůa mineraacutelů vhodnyacutech pro posiacuteleniacute fyzickeacute a psychickeacutekondice Vitamiacuten A je ve formě beta karotenu zektereacuteho si tělo vytvaacuteřiacute dle potřeby vitamiacuten A ten je

nezbytnyacute pro dobryacute zrak a spraacutevnyacute růst buněk Vitamiacuten E maacute antioxidačniacute uacutečinek ten jenaviacutec podporovaacutena přiacutetomnostiacute vitamiacutenu C Většiacute množstviacute vitamiacutenu B1 (thiaminu) potřebujiacute těžce pracujiacuteciacute lideacute Podiacuteliacute se na metabolismu sacharidů a přeměnaacutech glukoacutezy na energiiVitamiacuten B2 (riboflavin) a niacin se podiacuteliacute na ziacuteskaacutevaacuteniacute energie ze sacharidů a tuků VitamiacutenB6 (pyridoxin) se uacutečastniacute metabolickyacutech dějů a podporuje imunitniacute systeacutem maacute rovněžpodpůrnyacute uacutečinek přiacute nervovyacutech onemocněniacutech a premenstruačniacutem syndromu Kyselinalistovaacute je důležitaacute při metabolismu aminokyselin tiacutem se podiacuteliacute na všech růstovyacutech procesechv organismu a společně s vitamiacutenem B12 (kobalamin) je vyacuteznamnyacute pro spraacutevnou funkcikostniacute dřeně a nervoveacuteho systeacutemu Potřeba těchto vitamiacutenů se zvyšuje v obdobiacute zaacutetěže astresu proto je vhodneacute je doplňovat

Nejčastějšiacute uplatněniacute kyseliny pantothenoveacute (vitamiacuten B5)Kyselina pantothenovaacute pomaacutehaacute udržovat zdravyacute centraacutelniacute nervovyacute systeacutem pomaacutehaacute tělu využiacutevatsacharidy tuky a biacutelkoviny zlepšuje stav při chronickeacutem uacutenavoveacutem syndromu při migreacutenězažiacutevaciacutech potiacutežiacutech a některyacutech alergickyacutech stavech

Kyselina listovaacute Kyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacutevojplodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při

prevenci

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3744

35

Zaacutekladniacute typy potravinovyacutech doplňkůNa prvniacutem miacutestě jsou vitamiacuteny organickeacute laacutetky nezbytneacute k regulaci metabolickyacutech funkciacute v buňkaacutechktereacute umožňujiacute procesy uvolňujiacuteciacute z potravin energii Vyacutezkumy prokaacutezaly že některeacute vitamiacuteny jsou

antioxidanty jež chraacuteniacute buňky před poškozeniacutem a naviacutec mohou byacutet uacutečinneacute v prevenci chorobVitamiacuteny rozpustneacute ve vodě zůstaacutevajiacute v organismu jen kraacutetce a proto se musiacute neustaacutele doplňovatPro zachovaacuteniacute zdraviacute je tedy musiacuteme doplňovat v potravě nebo v potravinovyacutech doplňciacutech Trvalyacutenedostatek vitamiacutenů v potravě vede k přesvědčeniacute že potřebujeme denně přidaacutevat bdquovylepšujiacuteciacuteldquodaacutevky ktereacute by uacutečinně doplnily tu čaacutest kterou nedokaacutežeme vytěžit ze stravy

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku DDD

Beta karoten 600 100Vitamiacuten E 1000 100

Vitamiacuten C 6000 100Vitamiacuten B1 (thiamin) 140 100Vitamiacuten B2 (riboflavin) 160 100Niacin 1800 100Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200 100Kyselina listovaacute 020 100Vitamiacuten B12 (kobalamin) 0001 100Biotin 015 100Kyselina pantothenovaacute 600 100 doporučenaacute denniacute daacutevka

Složeniacute tobolky želatinaČistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJedna až dvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3844

36

King of dreamsPro kvalitniacute spaacutenek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull melatonin pomaacutehaacute usnout přirozenyacutem způsobem

bull pomaacutehaacute zlepšit kvalitu spaacutenku

bull pomaacutehaacute snižovat počet probuzeniacute během noci

u osob ktereacute trpiacute nespavostiacutebull kvalitniacute spaacutenek celkově přispiacutevaacute k dobreacutemu zdraviacute

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute nespavostiacute

bull lidi kteřiacute si chtějiacute zvyacutešit kvalitu spaacutenku

bull lidi kteřiacute chtějiacute zlepšit svou tělesnou kondici

CharakteristikaDoplněk stravy King of dreams obsahuje melatonina extrakt z červeneacuteho jetele U savců se melatonin tvořiacutev šišince z aminokyseliny tryptofanu Jeho tvorba pro-biacutehaacute převaacutežně v noci Informuje o vnitřniacutem čase biolo-gickyacutech hodin Podaacutevaacuteniacute večer podpořiacute předběhnutiacute

biologickyacutech hodin toho se využiacutevaacute při přeletech přes časovaacute paacutesma na vyacutechod což bymělo uspiacutešit přizpůsobeniacute se miacutestniacutemu času Podaacutevaacuteniacute melatoninu před usnutiacutem pomaacutehaacutezkracovat dobu usiacutenaacuteniacute a snižovat počet probuzeniacute během noci u osob trpiacuteciacutech nespavostiacuteMelatonin může posilovat cirkadiaacutenniacute systeacutem (biologickeacute hodiny) organismu a pomaacutehaacute zlep-šovat kvalitu spaacutenku přirozenyacutem způsobem působiacute i jako antioxidant Extrakt z červeneacuteho jetele obsahuje předevšiacutem isoflavony skupinu vysoce uacutečinnyacutech rostlinnyacutech laacutetek Isoflavonymohou ovlivňovat změny naacutelady kvalitu spaacutenku kognitivniacute funkce jako učeniacute kraacutetkodoboupaměť a pozornost Miacuterniacute přiacuteznaky z nedostatku estrogenů a patřiacute mezi antioxidanty

Červenyacute jetel a fytoestrogeny Červenyacute jetel nebo takeacute jetel lučniacute (Trifolium pratense L) je znaacutemou leacutečivou bylinkou našichpředků Dlouho se sušeneacute květy použiacutevaly pouze k uacutepravě chuti a vůně bylinnyacutech čajovyacutechsměsiacute Pozornost vědců přilaacutekaly až vyacutesledky analyacutez ktereacute ukazovaly na obsah přiacuterodniacutech laacutetekpodobnyacutech ženskeacutemu hormonu estrogenu Červenyacute jetel obsahuje přiacuterodniacute laacutetky nazvaneacute fy- toestrogeny ktereacute jsou přiacutebuzneacute svou strukturou ženskyacutem pohlavniacutem hormonům estrogenůmoznačovanyacutem takeacute jako izoflavony Tyto fytoestrogeny se ve stravě objevujiacute jen velmi zřiacutedkaa v maleacutem množstviacute Proto byacutevaacute doporučovaacuteno u žen ktereacute majiacute potiacuteže v obdobiacute klimakteria(kdy je nedostatečnaacute hladina estrogenu v krvi) užiacutevat ty přiacuterodniacute doplňky ktereacute obsahujiacute extrak- ty z bylin obsahujiacuteciacutech tyto fytoestrogeny Tyto laacutetky kromě pozitivniacutech uacutečinků na klimakterickeacutepotiacuteže hrajiacute ještě pozitivniacute roli při prevenci osteoporoacutezy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 3944

37

MelatoninMelatonin zlepšuje kvalitu spaacutenku Podaacutevaacuteniacute melatoninu ve večerniacutech hodinaacutech před usnutiacutemzkracuje dobu usiacutenaacuteniacute a snižuje počet pohybu a probuzeniacute v noci U staršiacutech osob trpiacuteciacutech ne-

spavostiacute je melatonin prokazatelně uacutečinnyacute Narozdiacutel od ostatniacutech hypnotik melatonin nezvyžujeranniacute spavost

Jak ovlivňuje věk potřebu spaacutenkuPřežiacutevaacute myacutetus o menšiacute potřebě spaacutenku se zvyšujiacuteciacutem se věkem Ale viacuteme že to neniacute pravdaSchopnost usnout se měniacute s věkem ale potřeba spaacutenku nikoliv Jak staacuterneme objevuje se bdquonočniacutenespavostldquo tedy probuzeniacute brzy z raacutena Dostatečně kvalitniacute spaacutenek je jednou z nejdůležitějšiacutechvěciacute pro naše zdraviacute zvlaacuteště pro naše srdce

Složeniacute v jedneacute tobolce

Aktivniacute laacutetky mg1 tobolkuMelatonin 30Extrakt z červeneacuteho jetele 2000

DDD ndash doporučenaacute denniacute daacutevka neniacute stanovena

Přiacutedaneacute laacutetky želatina mikrokrystalickaacute celuloacuteza (plnivo) stearan hořečnatyacute (klouzadlo)

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteJednu tobolku před spaniacutem zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti do 3 let těhotneacute a kojiacuteciacute ženyNenahrazuje pestrou stravuNepřekračujte doporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

Vyacuterobek King of dreams si můžete objednat u našiacute kooperujiacuteciacute firmy na Slovensku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4044

38

Ta nejlepšiacute technologie vyacuteroby

pro kvalitniacute životNaše společnostNaše společnost využiacutevaacute při zpracovaacutevaacuteniacute přiacuterodniacutech produktů moderniacutech technologiiacute jako je mikronizace a nyniacute nově nanotechnologie Naacuteš organismus dokaacuteže diacuteky tomuto zpracovaacuteniacuteleacutepe vstřebaacutevat a využiacutevat uacutečinneacute laacutetky Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute a tiacutem i přiacutepadneacutezvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu

Mikronizace

Mikronizace je šetrnaacute fyzikaacutelniacute metoda Původniacute čaacutestice laacutetky jsou rozdrobenya zmenšeny až na velikost několika mikrometrů čiacutemž laacutetka mnohonaacutesobnězvětšiacute svůj povrch Důsledkem je zvyacutešeniacute jejiacute rozpustnosti a vstřebaacutevaacuteniacute laacutetekdo organismu Tiacutem dochaacuteziacute k vyacuterazně zlepšeneacute biologickeacute uacutečinnosti stabilitěa jsou vytvořeny podmiacutenky pro rychlyacute uacutečinek Uacuteprava umožňuje sniacutežit daacutevkovaacuteniacute

a tiacutem i přiacutepadneacute zvyacutešeneacute zatiacuteženiacute traacuteviciacuteho traktu nebo nežaacutedouciacute vedlejšiacute uacutečinky Sveacute přiacutepravkyoznačujeme logem upozorňujiacuteciacutem na zvyacutešenou biologickou dostupnost Od Ministerstvaprůmyslu a obchodu ČR obdržela tato metoda ohodnoceniacute bdquoInovace rokuldquo

NanotechnologieUž delšiacute dobu je znaacutemo že podaacuteniacutem většiacutech daacutevek nemusiacute byacutet dosaženo vyššiacuteho uacutečinkuNaopak u mnoha maacutelo rozpustnyacutech přiacuterodniacutech laacutetek je možneacute dosaacutehnout žaacutedaneacuteho efektua to i po dlouhou dobu Podmiacutenkou jsou ovšem rozměry ktereacute jsou však těžko představitelneacuteprotože je nemůžeme vidět pouhyacutem okem ani světelnyacutem mikroskopem Použitiacutem špičkovyacutech technologiiacute v oblasti desiacutetek až stovek nanometrů se uplatňujiacute noveacute vlastnosti a pozitivniacute funkceNanotechnologie přinaacutešiacute nesmiacuternyacute pokrok nejen v uacutečinnosti ale i bezpečnosti podaacutevanyacutechlaacutetek

Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem ndash Certifikaacutet GMPGMP (Good Manufacturing Practice neboli Spraacutevnaacute vyacuterobniacute praxe SVP) pro humaacutenniacute leacutečiveacutepřiacutepravky Jednaacute se o systeacutem přiacutesnyacutech pravidel kteryacutemi se musiacute vyacuterobci leacutečiv řiacutedit a do kteryacutech

patřiacute zaacutevazneacute a pravidelneacute postupy kontrolniacute opatřeniacute sledovaacuteniacute jakosti a ostatniacute aktivity takaby se zabezpečila bezpečnost vyacuterobků jejich spraacutevnaacute vyacuteroba a kontrola chemickaacute fyzikaacutelniacutea biologickaacute nezaacutevadnost a uacutečinnost kteraacute je u daneacuteho produktu deklarovaacutenaCertifikaacutet GMP tedy zaručuje nejvyššiacute stupeň kvality zpracovaacuteniacute a vyacuteroby přiacutepravků ve farmacii

Důležiteacute informace pro spotřebitelePřiacutepravky neobsahujiacute žaacutedneacute konzervačniacute laacutetky lepek cukr ani laacutetky na zvyacuterazněniacute chuti Jsou tedy vhodneacute pro diabetiky bezlepkovou dietu a při alergii na mleacutečnou biacutelkovinu Nesmiacutete zapo-miacutenat na dodržovaacuteniacute zdraveacuteho životniacuteho stylu dostatečneacuteho přiacutejmu pestreacute a vyvaacuteženeacute stravy

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4144

Ceniacutek produktů

Možnost ziacuteskat všechny vyacuterobkyza zvyacutehodněneacute ceny pro naše bdquoExkluzivniacute partneryldquo

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4244

40

Poznaacutemky

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4344

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 4444

Queen Eunikeacute sro

Teslova 2 702 00 Ostrava 1

Tel +420 774 044 004+420 595 136 822

rajzdravieunikecz

w w w e u n i k e c z

Page 11: KATALOG EUNIKE

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1144

9

Eunikeacute greyHořčiacutek ndash vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech

pro zdraviacute srdce a ceacutev

Eunikeacute pink grapeExtrakt z grepu a bylin

je vhodnyacute při chřipce a nachlazeniacute

Eunikeacute magenta Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute

a relaxačniacute doplněk stravy pro ženy

Eunikeacute scarletPro ochranu a regeneracipohyboveacuteho aparaacutetu

Univerzaacutelniacute baleniacute pro produkt

dle vašeho vyacuteběru

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1244

10

Eunikeacute scarletDoplněk stravy

Pro ochranu a regeneraci pohyboveacuteho aparaacutetu

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při regeneraci kloubniacuteho aparaacutetu

předevšiacutem v době velkeacute fyzickeacute zaacutetěžebull při pravidelneacutem užiacutevaacuteniacute udržuje spraacutevnou funkci

kloubniacutech chrupavekbull vhodnyacute k prevenci a zlepšeniacute pohyblivosti kloubů

zvlaacuteště pro sportovce a seniory

bull pro ženy ohroženeacute uacutebytkem kostniacute hmoty v obdobiacutemenopauzy

bull vhodnyacute pro regeneraci svalů a šlach

Vyacuterobek je určen probull aktivniacute sportovce a lidi kteřiacute nadměrně zatěžujiacute kloubybull lidi kteřiacute nepodceňujiacute prevenci (artroacutezy artritidyhellip)bull středniacute a vyššiacute věkovou kategoriibull pacienty při rekonvalescenci po operaci pohyboveacuteho

aparaacutetubull lidi s nadvaacutehou

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute scarlet obsahuje 340 mg žraločiacute chrupavky v každeacute tobolce je přiacuterodniacutem zdro- jem biacutelkovin obsahuje uhlohydraacutety a potřebneacute mineraacutely ndash je bohatyacutem zdrojem vaacutepniacuteku a fosforuObsah vaacutepniacuteku a fosforu ve vhodneacutem poměru 21 je zde vaacutezaacuten v organickeacute formě čiacutemž je leacutepevyužitelnyacute pro organismus než přiacuterodniacute mineraacutely Tiacutem pomaacutehaacute udržovat chrupavky lidskyacutech klou-bů v dobreacutem stavu Vědeckeacute tyacutemy Kanady Belgie a Šveacutedska dospěly k poznaacuteniacute že preparaacutety zežraločiacute chrupavky jsou použitelneacute jak k prevenci tak i podpůrneacute leacutečbě naacutedorovyacutech onemocněniacutekde mimo jineacute napomaacutehajiacute posiacuteleniacute imunitniacuteho systeacutemu Je rovněž vhodnyacute pro ženy v obdobiacute

klimakteria a seniory

Nemoci kloubů ndash obecneacute informaceArtroacuteza osteoartroacuteza přesnaacute definice těchto naacutezvů je nezaacutenětliveacute degenerativniacute onemocněniacutekloubů Touto nemociacute trpiacute až 12 dospěleacute populace a celosvětově patřiacute k nejčastějšiacutem kloubniacutemonemocněniacutem Nejčastěji se vyskytuje kolem 50 roku věku a nejviacutece ohroženy jsou ženy Ovšemve věku 70 let trpiacute artroacutezou každyacute druhyacute člověk bez rozdiacutelu pohlaviacute Přiacutečinou tohoto onemocněniacute je opotřebovaacuteniacute kloubů přesněji kloubniacute chrupavky do teacute miacutery že ztraacuteciacute svoji funkci a klouby drh-nou vržou a boliacute Na vzniku artroacutezy a osteoartroacutezy se podiacuteliacute mnoho faktorů mezi něž patřiacute napřdědičnost ndash artroacutezu měla babička i moje matka takže je viacutece než pravděpodobneacute že to postihne

i mě Daacutele je to nadvaacuteha uacuterazy kloubů a menisku nadměrnyacute nebo naopak nedostatečnyacute pohyb takeacute jednostrannyacute pohyb kteryacute vykonaacutevaacuteme dlouhodobě např v zaměstnaacuteniacute Artroacuteza se nejčastějivyskytuje v kloubech ktereacute jsou vystaveny většiacute zaacutetěži jako kyčelniacute a kolenniacute klouby

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1344

11

Artritida je definovaacutena jako zaacutenětliveacute onemocněniacute kloubů většinou bakteriaacutelniacuteho původu Častose mluviacute o revmatoidniacute artritidě což je systeacutemoveacute onemocněniacute kloubů chronickeacuteho charakteruPostihuje zejmeacutena drobneacute klouby na rukou a nohou Charakteristickyacutem projevem tohoto one-

mocněniacute je postiženiacute nejen kloubu a jeho okoliacute ndash vaziva šlachy ale i jinyacutech vnitřniacutech orgaacutenůNejčastějšiacute vyacuteskyt je mezi 20 a 55 rokem života Ženy tvořiacute asi 70 všech přiacutepadů Klouby po-stiženeacute artritidou jsou často ztuhleacute deformujiacute se a boliacute Je statisticky dokaacutezaneacute že při desetileteacutem trvaacuteniacute artritidy je 50 nemocnyacutech trvale praacutece neschopnyacutech

Žraločiacute chrupavka Vědci ze znaacutemeacuteho uacutestavu Massechusetts institute of Technology (MIT) upozornili na to že těložraloka neobsahuje jedinou kost pouze chrupavku Odborniacuteci prokaacutezali že žralok obyacutevaacute našiplanetu v nezměněneacute podobě po celaacute tisiacuteciletiacute Všechno svědčiacute o tom že jeho organismus jedobře vybaven k přežitiacute Imunitniacute systeacutem těchto živočichů je efektivniacute a uacutečinnyacute Žraločiacute chrupavkamaacute dlouholetou tradici v čiacutenskeacute mediciacuteně a pro sveacute zdravotniacute uacutečinky je uzaacutevaacutena v celeacute Asii a naceleacutem světě

CRA ndash komplex Kurkumin extrakt chmele a hydratovanaacute silika v podobě nanočaacutestic ktereacute rovněž posilujiacute přiacutezniveacutepůsobeniacute na kloubniacute chrupavku Použitiacute velmi malyacutech nosičů (nanočaacutestic aktivniacute laacutetky) a systeacutemdodaacuteniacute uacutečinneacute laacutetky na miacutesto působeniacute je dalšiacutem důležityacutem aspektem z hlediska aplikace Tiacutemtozpůsobem je napřiacuteklad možnyacute transport aktivniacute laacutetky do našich buněk Jednaacute se o formu třetiacutegenerace ndash takzvaneacute ciacuteleneacute terapie Dosahuje se lepšiacutech vyacutesledků než při podaacutevaacuteniacute předchoziacutech

forem Velkou přednostiacute je to že jsou použity přiacuterodniacute laacutetky a tyto nemajiacute nežaacutedouciacute uacutečinky nalidskyacute organismus

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Žraločiacute chrupavka 34000CRA komplex 6000Kurkumin 100Chmelovyacute extrakt 2000

Hydratovanaacute silika 3900Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteTři tobolky večer (např 1 hodinu před večeřiacute) zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestě

Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (90 tobolek) 366 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1444

12

Eunikeacute magenta Doplněk stravy

Uvolňujiacuteciacute harmonizujiacuteciacute a relaxačniacute

doplněk stravy pro ženy

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute zmiacuterňovat podraacutežděnost uacutezkost

a depresibull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem a psychickeacutem

vypětiacute

bull pro celkoveacute uvolněniacute a relaxacibull pro obnoveniacute vitality ženy

bull vhodnyacute při nespavosti a stresu

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

Vyacuterobek je určen probull ženy trpiacuteciacute stresem a psychickyacutem vyčerpaacuteniacutem

bull ženy trpiacuteciacute depresemi a stavy uacutezkosti

bull ženy toužiacuteciacute po pokoji klidu a harmonii

CharakteristikaMagenta je doplněk stravy s obsahem extraktu kůry magnoacutelie (Magnolia officinalis) kteraacute jevyacuteznamnou leacutečivou rostlinou v Asii Tradičně se použiacutevaacute v Čiacuteně a Japonsku pro jejiacute uklidňujiacuteciacuteuacutečinky napomaacutehaacute odstraňovat pocity napětiacute stresu strachu uacutezkosti podraacutežděnosti a depresePřiacutepravek je daacutele obohacen extraktem z šištic chmele se zklidňujiacuteciacutemi uacutečinky kteryacute je vhodnyacutei při nespavostiInositol patřiacute do skupiny vitamiacutenů B a je považovaacuten za vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute Rovněž napomaacutehaacutezklidněniacute uacutečastniacute se metabolismu mozkovyacutech buněk a je vyacuteznamnyacutem antioxidantemNašiacutem prvotniacutem zaacuteměrem je potlačeniacute uacutezkostnyacutech stavů a přiacutepadně i miacuternyacutech depresiacute pomociacute

přiacuterodniacutech laacutetek bez nežaacutedouciacutech uacutečinků a hlavně bez fenomeacutenu naacutevykovosti jiacutemž je provaacutezenopoužiacutevaacuteniacute chemickyacutech leacutečiv Tobolky jsou bezpečnou a nenaacutevykovou alternativou

MagnoacutelieMagnoacutelie česky šaacutecholany jsou prvniacutemi jarniacutemi dřevinami s vyacuteraznyacutemi květy Maacutelokdo však viacuteže jsou nejen posly konce zimy ale rovněž leacutečiveacute krasavice potiacuterajiacuteciacute mnoheacute lidskeacute neduhy V pra-vlasti magnoacutelie Čiacuteně a Japonsku roste asi desiacutetka odrůd Nepředstavujiacute jen živou dekoraciod druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu bylo využiacutevaacuteno i jejich leacutečivyacutech uacutečinků Kůra magnoacutelie jesoučaacutestiacute řady orientaacutelniacutech leacuteků Některeacute jejiacute laacutetky majiacute vyacuteznamneacute anxiolytickeacute uacutečinky kteryacutech sevyužiacutevalo v Asii už od druheacuteho stoletiacute našeho letopočtu Anxiolytickyacute uacutečinek odstraňuje pocit

strachu tiacutesně uacutezkosti Vyacutetažky kůry magnoacutelie daacutele vykazujiacute schopnost posiacuteleniacute činnosti mozkua zlepšeniacute paměti

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1544

13

InositolInositol je meacuteně znaacutemyacute vitamiacuten kraacutesy a zdraviacute patřiacute do skupiny vitamiacutenů B Inositol je laacutetkakterou si naše tělo neumiacute v dostatečneacutem množstviacute vytvořit samo a je proto nutneacute ho doplňovat

formou potravin nebo potravinovyacutech doplňků Pokud vezmeme v potaz otaacutezku kraacutesy tak inosi- tol zamezuje předčasneacutemu staacuternutiacute buněk a tiacutem i pokožky Uacutečinek Magenty oceniacute předevšiacutemženy neboť vedle ochrany zdraviacute vede i k zachovaacuteniacute kraacutesneacute pokožky a zdravyacutech vlasů

ChmelChmel je prastaraacute kulturniacute plodina Odedaacutevna sloužiacute nejen k vyacuterobě piva ale i k leacutečivyacutem uacutečelůmPředevšiacutem využiacutevaacuteme jeho všestranneacuteho široce působiacuteciacuteho uklidňujiacuteciacuteho uacutečinku na celyacuteorganismus Chmel pomaacutehaacute při nervoveacutem podraacutežděniacute uacutezkostech a napětiacute Přiacuteznivě ovlivňujepsychiku napomaacutehaacute odstraňovat probleacutemy s koncentraciacute i depresivniacute naacutelady

UpozorněniacuteNeniacute určeno pro děti těhotneacute a kojiacuteciacute ženy Nenahrazuje pestrou stravu Nepřekračujtedoporučeneacute denniacute daacutevkovaacuteniacute Jeden cyklus užiacutevaacuteniacute by neměl překročit 6 tyacutednů Vyacuterobekmůže snižovat krevniacute tlak Osoby s poruchami krevniacute sraacutežlivosti by užiacutevaacuteniacute měly konzultovats leacutekařem

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt magnoacutelie (kůra) 20000Extrakt chmele (šištice) 10000Inositol 10000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V přiacutepadě zvyacutešeneacutepsychickeacute zaacutetěže je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1644

14

Eunikeacute greyDoplněk stravy

Hořčiacutek

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull vhodnyacute při svalovyacutech křečiacutech uacutenavě a vyčerpaacuteniacute

bull při nervozitě zvyacutešeneacutem fyzickeacutem

a psychickeacutem vypětiacutebull vhodnyacute pro zdraviacute srdce a ceacutev

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull pro obnoveniacute vitality

Vyacuterobek je určen probull lidi trpiacuteciacute svalovou tetaniiacute

bull lidi kteřiacute potřebujiacute harmonizovat psychickeacute vypětiacute

bull lidi s chronickyacutem uacutenavovyacutem syndromem

bull těhotneacute a kojiacuteciacute matky

bull lidi kteřiacute jsou často naacuteladoviacute a podraacutežděniacute

CharakteristikaEunikeacute grey obsahuje hořčiacutek ve formě aminokyselinovyacutech chelaacutetů ktereacute majiacute vynikajiacuteciacute vstřeba- telnost Hořčiacutek se podiacuteliacute na řadě biochemickyacutech reakciacute v těle a je důležityacute pro přenos nervovyacutechimpulzů spraacutevnou funkci buněk srdce a ceacutev Tento mineraacutel pomaacutehaacute odstraňovat svaloveacute křečea jeho užiacutevaacuteniacute je doporučovaacuteno i při menstruačniacutech potiacutežiacutech a migrenoacutezniacutech bolestech hlavyVitamiacuten B6 a hořčiacutek jsou nezbytneacute pro funkci buněk podporujiacute svalovou aktivituVitamiacuten B6 se podiacuteliacute na řadě metabolickyacutech procesů a podiacuteliacute se na podpoře obranyschopnostiVšechny vitamiacuteny skupiny B majiacute podpůrneacute uacutečinky při projevech nervovyacutech onemocněniacuteKyselina listovaacute je takeacute důležitaacute pro optimaacutelniacute funkci nervoveacuteho systeacutemu

Hořčiacutek Hořčiacutek hraje důležitou roli v procesu přeměny krevniacuteho cukru na energii napomaacutehaacute při leacutečběchronickeacuteho uacutenavoveacuteho syndromu je nezbytnyacute pro těhotneacute ženy a kojiacuteciacute matky pomaacutehaacute krevniacute-mu oběhu a při bolestech svalů zabraňuje svalovyacutem křečiacutem pomaacutehaacute zvlaacutednout deprese a po-skytuje ochranu před srdečniacutemi zaacutechvaty předchaacuteziacute ucpaacutevaacuteniacute ceacutev udržuje zdraveacute kosti a zubyHořčiacutek potřebuje každaacute buňka v těle včetně mozku avšak zaacuteroveň s vitamiacutenem B6 (pyridoxin)kteryacute se ze stravy těžko vstřebaacutevaacute bez přiacutetomnosti hořčiacutekuNejviacutece hořčiacuteku obsahuje kost sval srdce a nervovaacute tkaacuteň V některyacutech životniacutech etapaacutech je potře-

ba hořčiacuteku vyššiacute ndash např v dospiacutevaacuteniacute pokročileacutem věku zvlaacuteště pak ve stresovyacutech situaciacutech ktereacute jsou na denniacutem pořaacutedku

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1744

15

Nedostatek hořčiacuteku je dnes velkyacute celogeneračniacute probleacutemUž miacuternyacute nedostatek hořčiacuteku se projevuje i u zdravyacutech lidiacute poruchami některyacutech funkciacute podraacutež-děnostiacute napětiacutem uacutezkostlivostiacute a depresemi Při většiacutem nedostatku se mohou dostaacutevat křeče

v lyacutetkaacutech a chodidlech

NiacinJe vitamiacuten ze skupiny vitamiacutenů B Je tudiacutež rozpustnyacute ve vodě v těle se tedy neuklaacutedaacute a je nutnyacute jeho dostatečnyacute přiacutejem v potravě nebo formou potravinovyacutech doplňků Niacin pomaacutehaacute uchovaacutevatzdravyacute mozek a nervoveacute buňky a může zmiacuterňovat deprese uacutezkostneacute stavy a nespavost

Vitamiacuten B6

Vitamiacuten B6 je kvalifikovaacuten jako velmi potřebnyacute pro funkci našich buněk tiacutem že se podiacuteliacute na nej-vnitřnějšiacutech mechanismech obranneacuteho reprodukčniacuteho systeacutemu buněk Je to všestrannaacute bio-laacutetka Vyacuteznamně podporuje imunitniacute systeacutem svalovou činnost vyacutekon srdce a krevniacute oběh VitamiacutenB6 zlepšuje viděniacute a růst vlasů Svoji roli hraje i při snižovaacuteniacute hladiny cholesterolu v krvi

Kyselina listovaacuteKyselina listovaacute zlepšuje mentaacutelniacute funkce a emočniacute zdraviacute a je takeacute nezbytnaacute pro zdravyacute vyacute-voj plodu Vyacutezkumy ukazujiacute že pravidelnaacute konzumace kyseliny listoveacute snižuje riziko mozkoveacutemrtvice Kyselina listovaacute je velice důležitaacute pro spraacutevnou činnost žaludku (žaludečniacute kyseliny)a střev podporuje funkci jater chuť tělesnyacute růst Kyselina listovaacute hraje důležitou roli při prevencirakoviny děložniacuteho krčku tlusteacuteho střeva a konečniacuteku

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Chelaacutet hořčiacuteku 30000Niacin 1800Vitamiacuten B6 (pyridoxin) 200Kyselina listovaacute 020

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě do 30 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1844

16

Eunikeacute pink grapeDoplněk stravy

Extrakt z grepu a bylin je vhodnyacute

při chřipce a nachlazeniacute

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute při nachlazeniacute

bull pro udrženiacute dobreacuteho zdravotniacuteho stavu

bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky (chraacuteniacute organismus

před škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelů)bull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull působiacute jako šetrnaacute přiacuterodniacute laacutetka

bull napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute buněk

Vyacuterobek je určen probull lidi co jsou často nachlazeniacute

bull lidi trpiacuteciacute různyacutemi zaacuteněty viry pliacutesněmi a bakteriemi

bull všechny kteřiacute se chtějiacute zbavit škodlivin v těle

bull lidi trpiacuteciacute žaludečniacute a střevniacute infekciacute

CharakteristikaObsahuje extrakt z jader grapefruitu ten je diacuteky obsahu flavonoidů vhodnyacute jako pomoc při po-silovaacuteniacute obranyschopnosti napomaacutehaacute předchaacutezet nachlazeniacute a vykazuje antioxidačniacute uacutečinkyVyacuterobek Pink grape je kombinaciacute silnyacutech antioxidantů laacutetek ktereacute napomaacutehajiacute chraacutenit našebuňky před volnyacutemi radikaacutely a tiacutem napomaacutehaacute zpomalovat staacuternutiacute Daacutele je zde extrakt leacutečiveacuterostliny ostropestřce mariaacutenskeacuteho (Silybum marianum) Ostropestřec mariaacutenskyacute obsahuje jakohlavniacute uacutečinnou laacutetku sylimarin podporujiacuteciacute spraacutevnou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacute-

haacute chraacutenit před poškozeniacutem Je vhodnou volbou pro celkovou regeneraci Extrakt vinneacute reacutevyobsahuje komplex důležityacutech antioxidantů a blahodaacuterně působiacute při chronickeacute žilniacute nedosta- tečnosti

SelenSelen je stopovyacute mineraacutel nachaacutezejiacuteciacute se v organismu ve velmi maleacutem množstviacute je ale nezbytnyacutepro zdraviacute Je takeacute znaacutem svyacutemi antioxidačniacutemi uacutečinky likviduje volneacute radikaacutely a napomaacutehaacutedetoxikaci organismu Selen je nezbytnyacute pro spraacutevnou funkci štiacutetneacute žlaacutezy a podporuje celkovouobranyschopnost organismu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 1944

17

Grape seed extractExtrakt z grapefruitovyacutech jadeacuterek je jedinyacutem prostředkem kteryacute hubiacute současně různeacute druhyškodlivyacutech mikroorganismů

Tento vyacuterobek mimo jineacute patřiacute mezi vyacuteznamneacute antioxidanty Podle provedenyacutech klinickyacutech stu-diiacute bylo potvrzeno že extrakt z jadeacuterek grapefruitů coby vyacuteznamnyacute antioxidant může byacutet až50times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten E a 20times uacutečinnějšiacute než vitamiacuten CV současneacute době je všeobecně znaacutemo že viry a bakterie jsou zodpovědneacute za velkeacute množstviacuteonemocněniacute Toteacutež platiacute o pliacutesniacutech a parazitech Pink grape je vyacutebornyacute bdquotyacutemovyacute pracovniacutekldquo velmi dobře se snaacutešiacute s ostatniacutemi přiacutepravky a leacuteky

Ostropestřec mariaacutenskyacuteJe leacutečivaacute rostlina kteraacute se už v 16 stoletiacute těšila zvlaacuteštniacute pozornosti U naacutes v přiacuterodě se vyskytuje

ojediněle a vzaacutecně Uacutespěšně se použiacutevaacute při potiacutežiacutech s traacuteveniacutem onemocněniacutech jater a žlučniacutekua jako ochrana jater před různyacutemi toxickyacutemi laacutetkamiPůsobiacute celkovyacutem protizaacutenětlivyacutem a protibakteriaacutelniacutem uacutečinkem

Nejdůležitějšiacute je prevenceNež nechat nemoc propuknout a pak leacutečit jejiacute důsledky je leacutepe jiacute předchaacutezet Pink grape jeideaacutelniacutem pomocniacutekem ndash pomaacutehaacute a neubliacutežiacute

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Grape seed extract 100000Extrakt ostropestřce mariaacutenskeacuteho 100000Extrakt vinneacute reacutevy 50000Selen 0025

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně raacuteno nebo večer zapiacutet dostatečnyacutem množstviacutem tekutiny V obdobiacutezvyacutešeneacuteho vyacuteskytu chřipek a nachlazeniacute je možneacute denniacute daacutevku kraacutetkodobě zdvojnaacutesobit

SkladovaacuteniacuteSkladujte v suchu a temnu při teplotě 15ndash25 degC Uklaacutedejte mimo dosah dětiacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2044

18

Eunikeacute silverDoplněk stravy

Pro očistu organismu (detoxikaci)

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute vylučovaacuteniacute toxickyacutech laacutetek z organismu

bull maacute antioxidačniacute uacutečinky chraacuteniacute organismus před

škodlivyacutemi vlivy volnyacutech radikaacutelůbull působiacute protizaacutenětlivě a antibioticky

bull je důležityacute pro spraacutevnou funkci traacuteviciacuteho systeacutemubull snižuje vysokyacute krevniacute tlak a maacute blahodaacuternyacute vliv

na krevniacute oběhbull podporuje spraacutevnou funkci a regeneraci jater

Vyacuterobek je určen probull lidi kteřiacute chtějiacute odstranit škodliviny z těla

bull lidi kteřiacute chtějiacute přiacuteznivě ovlivnit činnost střev

bull lidi kteřiacute chtějiacute předchaacutezet rakovině tlusteacuteho střeva

CharakteristikaVyacuterobek Eunikeacute silver je kombinaciacute mikronizovaneacute sladkovodniacute řasy chlorely (Chlorella sp)a extraktu leacutečiveacute rostliny šišaacuteku bajkalskeacuteho (Scutellaria baicalensis) Obě složky jsou přiacuterod-niacuteho charakteru a vyacuterazně přispiacutevajiacute k očistě organismu Chlorela je bohatyacutem zdrojem mineraacutel-niacutech laacutetek a vitamiacutenů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacute a detoxikaci organismu a obsahujechlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat škodliveacute volneacute radikaacutely zlepšuje přenos kysliacuteku v tkaacuteniacutecha je důležityacute pro aktivitu enzymů a spraacutevnou činnost srdce Chlorela obsahuje naviacutec vysokeacuteprocento chlorofylu (odtud pochaacuteziacute i jejiacute naacutezev) a tzv Chlorella růstoveacuteho faktoru ktereacutemu sepřipisujiacute vyacuteznamneacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

Proč je důležiteacute si pravidelně pročistit a detoxikovat svůj organismusV průběhu našeho života jsme všichni vystaveni tisiacutecům různyacutech toxickyacutech a chemickyacutech laacute- tek ktereacute vdechujeme vzduchem anebo přijiacutemaacuteme do našeho organismu např jiacutedlem pitnouvodou Naviacutec spotřebujeme mnohem viacutece synteticky připravenyacutech potravin než kdykoliv v his- torii lidstva Vyacutezkumy jednoznačně potvrzujiacute že naacuteš organismus neniacute schopen neutralizovatvšechny tyto toxickeacute a chemickeacute laacutetky Jednoduše se hromadiacute v našich buňkaacutech (obzvlaacuteštěv tukovyacutech buňkaacutech) v našich tkaacuteniacutech krvi orgaacutenech (jako jsou např tlusteacute střevo jaacutetra)a uklaacutedajiacute se na neurčitou dobu později způsobujiacute různaacute onemocněniacute

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2144

19

Šišaacutek bajkalskyacute Šišaacutek bajkalskyacute maacute antioxidačniacute uacutečinek napomaacutehaacute likvidaci volnyacutech radikaacutelů Podporuje spraacutev-nou funkci a regeneraci jater a tak je napomaacutehaacute chraacutenit před poškozeniacutem Šišaacutek bajkalskyacute patřiacute

v oblasti sveacuteho původniacuteho rozšiacuteřeniacute mezi prastareacute leacutečiveacute rostliny Je vyacuteznamnyacutem leacutečivyacutem i pre-ventivniacutem prostředkem Užiacutevanyacutemi čaacutestmi jsou zejmeacutena kořen a listy Kořen šišaacuteku bajkalskeacutehoobsahuje flavonoidy bajkalin a vogonin Listy a lodyhy obsahujiacute skutellarin Užitiacute kořene šišaacutekubajkalskeacuteho ve fytoterapii je velice širokeacute Šišaacutek bajkalskyacute se použiacutevaacute jako prostředek snižujiacuteciacute tlak při hypertenzi (vysokyacute tlak)Vysokyacute obsah jmenovanyacutech flavonoidů velmi uacutečinně regeneruje jaterniacute tkaacuteňJe staraacute pravda kterou znali už naši předkoveacute že detoxikovat organismus znamenaacute mlaacutednoutPůsty a očistneacute kuacutery ktereacute se pravidelně praktikovaly za staryacutech časů jsou toho důkazemPojmy detoxikace a regenerace patřiacute k vyacutedobytkům současnosti ale jde o jedno a toteacutež Chceme-libyacutet zdraviacute je nutneacute leacuteta zanaacutešenyacute organismus řaacutedně pročistit

Při detoxikaciNezapomiacutenejte na dostatečnyacute přiacutesun tekutin aby se uvolněneacute nežaacutedouciacute laacutetky mohly z těladobře vylučovat

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Extrakt Scutellaria baicalensis(šišaacutek bajkalskyacute) 7000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

Skladovaacuteniacute

Při pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 162 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2244

20

Eunikeacute greenDoplněk stravy

Pro zvyacutešeniacute imunity

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull pomaacutehaacute zvyšovat imunitu organismubull pomaacutehaacute odolaacutevat organismu při zvyacutešeneacute fyzickeacute

i psychickeacute zaacutetěžibull přispiacutevaacute ke zpomaleniacute staacuternutiacute organismu

(anti-aging efekt)bull maacute regeneračniacute uacutečinky v organismu

bull doplňkovaacute leacutečba naacutedorovyacutech onemocněniacute a leu-kemie (chraacuteniacute zdraveacute buňky při chemoterapiia ozařovaacuteniacute podporuje krvetvorbu)

bull urychluje rekonvalescenci po nemocechleacutečbě antibiotiky nebo ozaacuteřeniacute

bull chraacuteniacute organismus před nemocemi způsobenyacutemiinfekčniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterieviry a pliacutesně

bull napomaacutehaacute organismu vypořaacutedat se s uacutenavou

Vyacuterobek je určen probull všechny kteřiacute chtějiacute povzbudit svůj unavenyacute organismusbull lidi kteřiacute chtějiacute posiacutelit sveacute oslabeneacute tělo (stresem nespraacutevnou životospraacutevouhellip)bull lidi kteřiacute jsou častěji nemocniacute při chřipkovyacutech epidemiiacutechbull astmatiky alergiky a lidi trpiacuteciacute zaacutenětybull kardiaky ndash snižuje hladinu cholesterolu v krvi upravuje krevniacute tlak

bull diabetiky ndash přiacuteznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi obnovuje funkčnost buněk slinivky

CharakteristikaHlavniacute funkce imunitniacuteho systeacutemu je chraacutenit organismus před nemocemi způsobenyacutemi infek-čniacutemi mikroorganismy jako jsou bakterie viry a pliacutesně Naacuteš imunitniacute systeacutem je ale vystavovaacutenkaždodenně uacutečinkům zhoršeneacuteho životniacuteho prostřediacute stresu a někdy jej zatěžujeme i my saminapř kouřeniacutem nevhodnou životospraacutevou a špatnyacutem životniacutem stylemVyacuterobek Eunikeacute green je kombinaciacute betaglukanů a chlorely laacutetek přiacuterodniacuteho původu ktereacutezlepšujiacute stav imunitniacuteho systeacutemu a pomaacutehajiacute tak odolaacutevat organismu při fyzickeacute i psychickeacute zaacute- těži v obdobiacute zvyacutešeneacuteho vyacuteskytu infekciacute při rekonvalescenci při pobytu v narušeneacutem životniacutemprostřediacute Chlorela je bohatyacutem zdrojem vitamiacutenů a mineraacutelů nezbytnyacutech pro spraacutevneacute fungovaacuteniacutelidskeacuteho organismu a jejiacute důležitou složkou je chlorofyl kteryacute pomaacutehaacute neutralizovat volneacute radi-kaacutely a tiacutem zpomaluje proces staacuternutiacute Betaglukany jsou polysacharidy ziacuteskaacutevaneacute z přiacuterodniacutechzdrojů (houby kvasinky ječmen) u kteryacutech byl prokaacutezaacuten silnyacute stimulujiacuteciacute uacutečinek na imunitniacutesysteacutem a antioxidačniacute aktivitu

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2344

21

Imunita a vlivy zevniacuteho prostřediacuteStrava je jedniacutem z nejdůležitějšiacutech kontaktů přes ktereacute je naše tělo spojeno se zevniacutem pro-střediacutem Rozhodně to však neniacute kontakt jedinyacute Je celaacute škaacutela vlivů ktereacute mohou negativně

ale i pozitivně ovlivnit naši imunitu Prvniacutem velkyacutem okruhem negativně působiacuteciacutem na našiodolnost a nejen na ni je působeniacute toxickyacutech a chemickyacutech laacutetek ze zevniacuteho prostřediacute Jistěnikdo z naacutes nepochybuje že jsme vystaveni velkeacute zaacutetěži tohoto druhu a to ze vzduchu vodypotravy i z jinyacutech vlivů v našem okoliacute Tělo se snažiacute proti nim braacutenit někdy uacutespěšně jindymeacuteně uacutespěšně Čiacutem slabšiacute je imunitniacute systeacutem tiacutem je meacuteně uacutečinnaacute obrana proti toxinům Čiacutemviacutece je toxinů v organismu tiacutem viacutece je postiženyacute a oslabenyacute imunitniacute systeacutem Tak vznikaacute zača-rovanyacute kruh z něhož se snažiacute organismus uniknout tiacutem že vyvine nejrůznějšiacute očistneacute procesyv podobě chronickyacutech nemociacute

Co jsou betaglukanyBetaglukan je polysacharidovaacute molekula extrahovanaacute z buněčneacute stěny hub hiratake a shitakektereacute jsou hojně použiacutevaacuteny v japonskeacute mediciacuteně Betaglukan je bezpečnyacute a velmi uacutečinnyacute dopl-něk stravy kteryacute zlepšuje stav imunitniacuteho systeacutemu obnovuje systeacutem těla a tiacutem umožňuje lepšiacuteprevenci před onemocněniacutem

Podpora vlastniacute imunity organismuPodstatnou složkou buněčneacuteho organismu jsou praacutevě glukany ktereacute mu dodaacutevajiacute nezbytnouenergii To platiacute předevšiacutem u buněk zajišťujiacuteciacutech obranyschopnost organismu Majiacute-li tyto buňkydostatečneacute množstviacute glukanů jsou živějšiacute odolnějšiacute vůči infekciacutem rychleji se množiacute Jejichuacutečinky oceniacute každyacute kdo nežije zrovna zdravyacutem způsobem života a nestaraacute se přiacuteliš o principyzdraveacute vyacuteživy je pod neustaacutelyacutem fyzickyacutem nebo emocionaacutelniacutem stresem Tento vyacuterobeknapomaacutehaacute udržet funkčnost nervoveacuteho a imunitniacuteho systeacutemu a potlačuje uacutenavu

Složeniacute v jedneacute tobolce Aktivniacute laacutetky mg1 tobolku

Betaglukany 10000Chlorella sp 20000

Čistě přiacuterodniacute produkt Vyrobeno pod farmaceutickyacutem dohledem

DaacutevkovaacuteniacuteDvě tobolky denně

SkladovaacuteniacutePři pokojoveacute teplotě 15ndash25 degC na sucheacutem a tmaveacutem miacutestěUklaacutedejte mimo dosah dětiacute Vyacuterobek neniacute určen pro děti do 3 letNepřekračujte doporučenou denniacute daacutevku Přiacutepravek neniacute určen jako naacutehrada pestreacute stravyPoužitelnost 2 roky Hmotnost obsahu (60 tobolek) 208 g

7212019 KATALOG EUNIKE

httpslidepdfcomreaderfullkatalog-eunike 2444

22

Eunikeacute redDoplněk stravy

Pro harmonickyacute život žen

a podporu regulace tělesneacute hmotnosti

Uacutečinky a uacutečel použitiacutebull napomaacutehaacute regeneraci organismu ženy

bull vhodnyacute pro regulaci tělesneacute hmotnosti

bull navozuje pocit plnosti a je tak vhodnyacute pro osoby

ktereacute potřebujiacute sniacutežit přiacutejem potravy

bull maacu