kapitulli 11 instrumentet

15
Kapitulli IX INSTRUMENTET PER MBLEDHJE TE TE DHENAVE Ushtrime Asistente: Msc. Vjosa Fejza Profesor: Prof. Dr. Ramiz Livoreka Prishtine, 2014

Upload: lavdije-raci

Post on 05-Aug-2015

242 views

Category:

Business


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kapitulli 11 instrumentet

Kapitulli IX

INSTRUMENTET PER MBLEDHJE TE TE DHENAVE

Ushtrime

Asistente: Msc. Vjosa Fejza Profesor: Prof. Dr. Ramiz Livoreka

Prishtine, 2014

Page 2: Kapitulli 11 instrumentet

Cka kuptojme me instrumente per regjistrim dhe mbledhjete te dhenave?

të gjitha mjetet për mbledhjen dhe regjistrimin e të dhënavedhe informacioneve që përdoren gjatë zbatimit të kërkimevenë teren.

Këto instrumente dallohen mes vete nga përmbajtja, pamjadhe destinimi.

Sipas llojit dhe metodës i klasifikojmë në: Instrumente për vrojtim – formulari për vrojtim dhe instrumente

audiovizuele për regjistrim Instrumenti për anketim – pyetësori anketues

Page 3: Kapitulli 11 instrumentet

Cka kuptojme me instrumente per vrojtim?

Jane mjetet te cilat I perdorim per regjistrim dhe mbledhje tete dhenave gjate vrojtimit.

Cilat jane instrumentet per vrojtim?

1. Formulari per vrojtim – vrojtim personal2. Instrumentet e ndryshme teknike dhe audiovizuele –

vrojtim teknik: Radiomanjetofoni, videokamera, numeruesi I qarkullimit, lexuesi

laserik, kamera per incizimin e syrit, pupilometri, tahitoskopi,audiometri.

Page 4: Kapitulli 11 instrumentet

Pse e perdorim videokameren ne metoden e vrojtimit?

Përmes videokamerës përcjellet lëvizja dhe sjellja eindividit në hapësirat ku lëvizin blerësit potencialë, dhevendoset pa u vërejtur vendi se ku është e vendosurkamera.

Pra, dukuria përcjellet jashtë asaj hapësirës ku ndodhetindividi.

Page 5: Kapitulli 11 instrumentet

Pse e perdorim lexuesin laserik ne metoden evrojtimit?

Lexuesi laserik përdoret në arkat e vetëshërbimeve përleximin e kodeve të produkteve (të çmimit), në çdo minute tëblerjes së tij.

Përmes kësaj metode është rritur produktiviteti i shitjes mepakicë dhe kanë ndikim të vaçantë në marketing.

Për të qenë këto të dhëna më të sakta duhet të plotësohen trikushte:

1. Produkti duhet të shënohet saktë nga prodhuesi

2. Shifra duhet të shënohet saktësisht nga sistemi i shitjes me pakicë

3. Çdo produkt duhet të skanohet në pikën e daljes

Page 6: Kapitulli 11 instrumentet

Pse e perdorim pupilometrin ne metoden e vrojtimit?

Përmes pupilometrit vërejmë ndryshimet në bebëzën esyrit (sipas tregtarëve të vjetër kinez).

Rritja e bebëzës së syrit tregon interesim ndaj reklamësapo dizajnit të produktit, kurse zvogëlimi i bebëzëstregon mosinteresim.

Nëse bëhet vrojtimi i kujdesshëm përmes pupilometrit,atëherë mund të arrijmë të vërejmë se çka i pëlqenapocka nuk i pelqen konsumatorit.

Page 7: Kapitulli 11 instrumentet

Cka kuptojme me pyetesor anketues?

Me pyetësor anketues kuptojmë instrumentin e përbërëprej një varg pyetjesh të formuluara dhe të renditura që iparashtrohen të anketuarit, të cilat i regjistron anketuesiprej anketimit personal dhe me telefon, kurse tekanketimi me postë dhe elektronik, i regjistron vetë ianketuari.

Ky pyetësor është instrument themelor për regjistrimindhe mbledhjen e të dhënave primare.

Përpilimi i pyetësorit kërkon dituri profesionale dhepërvojë.

Page 8: Kapitulli 11 instrumentet

Cila eshte teknika e cila perdoret per renditjen epyetjeve ne pyetesor anketues dhe kuptimi i saj?

Teknika e HINKES:

Permbajtja e pyetesorit anketues keshillohet te fillohet mepermbajtje te zgjeruar dhe pastaj te orientohet ne fusha tengushta dhe ne pyetje detaje.

P.sh. Fillojmë me pyetjet hyrëse dhe pasaj me pyetjet filter.

Page 9: Kapitulli 11 instrumentet

Cilat jane llojet e pyetjeve ne pyetesorin anketues?

Pyetjet e hapura

Pyetjet e mbyllura

Pyetjet e perziera

Pyetjet me dy pergjigje (dihotome)

Pyetjet me shume pergjigje (multihotome)

Pyetjet me shkalle qendrimi

Page 10: Kapitulli 11 instrumentet

Cilat jane parimet per formulimin e pyetjeve nepyetesorin anketues?

1. Pyetjet duhet te formulohen me fjale te thjeshta dhe tekuptueshme;

2. Shmangia e fjaleve shumekuptimore;

3. Shmangia prej pyetjeve sugjestive

Page 11: Kapitulli 11 instrumentet

Cili eshte roli I pamjes se jashtme te pyetesorit anketues?

Pamja e jashmte e pyetesorit ka rendesi per suksesin e tijashtu si cdo produkt me ambalazh te mire qe perjetohet memire se sa ai me ambalazh me te keq;

Anketuesit ne kete menyre ngjashem e perjetojne dhe evleresojne rendesine e pyetesorit anketues;

Preferohen pyetësorët me format më të vogël, sepse bartenmë lehtë, por hapësirat e përgjigjeve duhet të jenë të mëdha,që të mos ndihet mungesa e saj.

Page 12: Kapitulli 11 instrumentet

Pse behet shqyrtimi i pyetesorit anketues?

Faza e leximit duhe të jetë e durueshme për çdo pyetje e cilakontrollohet, sepse përmes kësaj vërtetohet qartë përmbajtjadhe dihet se a do ta shqetësojë të anketuarin ose anketuesin.

Kërkuesi duhet të shqyrton çdo fjalë në çdo pyetje.

Pyetjet më të thjeshta mund ta hutojnë anketuesin ose tëanketuarit mund t’i kuptojnë krejtësisht ndryshe prej asaj sesii kemi supozuar me rastin e formulimit të pyetjeve.

Page 13: Kapitulli 11 instrumentet

Kur dhe pse behet testi pilot?

Testimi pilot (paratesti) eshte testi I pergatitur, qe e provojmene nje njesi te vogel te atyre anketuesve te cilet kemi menduart’i anketojme;

Qëllimi i paratestit është vërtetimi se sa kuptohet, përshtatetdhe sa është i lehtë përdorimi i pyetësorëve për kërkimin qëdo te behet;

Përmes pilot testit testohet edhe instrumenti I kerkimit qe dote perdoret dhe vërehen më së miri pyetjet e pakuptuara, sidhe vërejmë se ku mund të ketë keqkuptime në terren

Page 14: Kapitulli 11 instrumentet

Pyetjet e formuluara duhet te renditen ne pyetesor nemenyre __________, sepse trajtimi i problemit neforme adekuate ndihmon suksesin.

LOGJIKE

Page 15: Kapitulli 11 instrumentet

Ju faleminderit per vemendjen!