kapitulli 1 kontabilitet

of 65 /65
1-1 PowerPoint Presentation by Douglas Cloud Professor of Accounting Pepperdine University © Copyright 2004 South- Western. All rights reserved. Task Force Image Gallery clip art included in this electronic presentation is used with the permission of NVTech Inc.

Upload: menaxherat

Post on 26-Jun-2015

1.862 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kapitulli 1 kontabilitet

1-1

PowerPoint Presentation by Douglas Cloud

Professor of AccountingPepperdine University

© Copyright 2004 South-Western. All rights reserved.

Task Force Image Gallery clip art included in this electronic presentation is used with the

permission of NVTech Inc.

Task Force Image Gallery clip art included in this electronic presentation is used with the

permission of NVTech Inc.

Page 2: Kapitulli 1 kontabilitet

1-2

Kontabiliteti Kontabiliteti dhe dhe

OrganizatatOrganizatat

Kontabiliteti Kontabiliteti dhe dhe

OrganizatatOrganizatat

Kapitulli Kapitulli F1F1

Page 3: Kapitulli 1 kontabilitet

1-3

1. Identifikoni se si informatat e kontabilitetit ndihmojnë në marrjen e vendimeve.

2. Krahasimin e tipeve kryesore të organizatave dhe skjarimin e qëllimeve të tyre.

3. Përshkrimin se si bizneset krijojnë vlera.4. Skjaroni se si kontabiliteti u ndihmon

investitorëve dhe vendimmarrësve tjerë të kuptojnë biznesin.

ObjektivatObjektivatObjektivatObjektivat

Kur tKur të kompletoni këtë ë kompletoni këtë kapitull, ju do të jeni në kapitull, ju do të jeni në

gjendjegjendje t tëë::

Kur tKur të kompletoni këtë ë kompletoni këtë kapitull, ju do të jeni në kapitull, ju do të jeni në

gjendjegjendje t tëë::

VazhdonVazhdonVazhdonVazhdon

Page 4: Kapitulli 1 kontabilitet

1-4

5. Identifikoni strukturën e pronësinë së biznesit dhe përparësitë dhe të metat e tij.

6. Identifikoni shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit për marrjen e vendimeve mbi korporatat.

7. Shpjegoni qëllimet dhe rëndësinë e rregulloreve të kontabilitetit.

8. Shpjegoni se pse etika është aq e rëndësishme për biznesin dhe kontabilitetin.

ObjeObjektivatktivatObjeObjektivatktivat

Page 5: Kapitulli 1 kontabilitet

1-5

11ObjeObjektiviktiviObjeObjektiviktivi

Identifikoni se si informatat e kontabilitetit ndihmojnë vendimmarrësit.

Page 6: Kapitulli 1 kontabilitet

1-6

Informatat e kontabilitetit ndihmojnë vendimmarrësit të përcaktojnë ku janë, ku

është dashur të jenë dhe ku janë duke shkuar.

Informatat e kontabilitetit ndihmojnë vendimmarrësit të përcaktojnë ku janë, ku

është dashur të jenë dhe ku janë duke shkuar.

Page 7: Kapitulli 1 kontabilitet

1-7

Maria dhe Stan kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit

shitoreve lokale. Ata determinuan se mund të shesin $12,000 të prodhimeve të tyre

(pjekjeve) për secilin muaj.

Maria dhe Stan kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit

shitoreve lokale. Ata determinuan se mund të shesin $12,000 të prodhimeve të tyre

(pjekjeve) për secilin muaj.

Page 8: Kapitulli 1 kontabilitet

1-8

Ata kalkuluan koston e tyre mujore.

ProdhimiProdhimi $ 8,000$ 8,000Pagat Pagat 1,0001,000QirajaQiraja 600600ShërbimetShërbimet 300300KomunalietKomunaliet 200 200 TotalTotal $10,100$10,100

ProdhimiProdhimi $ 8,000$ 8,000Pagat Pagat 1,0001,000QirajaQiraja 600600ShërbimetShërbimet 300300KomunalietKomunaliet 200 200 TotalTotal $10,100$10,100

Page 9: Kapitulli 1 kontabilitet

1-9

Profiti $1,900Profiti $1,900

Kostoja e prodhimitKostoja e prodhimit $ 8,000$ 8,000PagatPagat 1,0001,000QirajaQiraja 600600ShërbimetShërbimet 300300KomunalietKomunaliet 200 200 TotalTotal $10,100$10,100

Kostoja e prodhimitKostoja e prodhimit $ 8,000$ 8,000PagatPagat 1,0001,000QirajaQiraja 600600ShërbimetShërbimet 300300KomunalietKomunaliet 200 200 TotalTotal $10,100$10,100

Kostoja

Shitja e Shitja e prodhimeveprodhimeve

$12,000$12,000

Shitja e Shitja e prodhimeveprodhimeve

$12,000$12,000

Shitja

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 Të hyrat e pritura për “Mom’s Cookie Company”

Page 10: Kapitulli 1 kontabilitet

1-10

Rreziku është pasiguria për një rezultat, si psh. shuma që do të fitoj një

biznes.

Rreziku është pasiguria për një rezultat, si psh. shuma që do të fitoj një

biznes.

Page 11: Kapitulli 1 kontabilitet

1-11

Kontabiliteti mund të ndihmojë në marrjen e këtyre vendimeve duke ofruar informata mbi

rezultatin që pronarët dhe vendimmarrësit tjerë mund

të presin .

Kontabiliteti mund të ndihmojë në marrjen e këtyre vendimeve duke ofruar informata mbi

rezultatin që pronarët dhe vendimmarrësit tjerë mund

të presin .

Page 12: Kapitulli 1 kontabilitet

1-12

Qëllimi i kontabilitetit është të ndihmojë njerëzit të marrin

vendime mbi aktivitetet ekonomike.

Qëllimi i kontabilitetit është të ndihmojë njerëzit të marrin

vendime mbi aktivitetet ekonomike.

Page 13: Kapitulli 1 kontabilitet

1-13

Aksionarët përfshijnë ata të cilët kanë interes ekonomik në një organizatë dhe ata të

cilët janë të prekur nga aktivitetet e saj.

Aksionarët përfshijnë ata të cilët kanë interes ekonomik në një organizatë dhe ata të

cilët janë të prekur nga aktivitetet e saj.

Page 14: Kapitulli 1 kontabilitet

1-14

Një organizatë nënkupton një grup njerëzish të cilët punojnë së bashku për të zhvilluar, prodhuar dhe për të shpërndarë produktet e

prodhuara dhe shërbimet.

Një organizatë nënkupton një grup njerëzish të cilët punojnë së bashku për të zhvilluar, prodhuar dhe për të shpërndarë produktet e

prodhuara dhe shërbimet.

Page 15: Kapitulli 1 kontabilitet

1-15

22Krahasoni tipet kryesore të organizatave dhe shpjegimi i qëllimeve të tyre.

ObjeObjektiviktiviObjeObjektiviktivi

Page 16: Kapitulli 1 kontabilitet

1-16

Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3 Tipet e Organizatave

Page 17: Kapitulli 1 kontabilitet

1-17

Figura Figura 4 4Figura Figura 4 4 Transformimi i burimeve në produkte dhe shërbime

Page 18: Kapitulli 1 kontabilitet

1-18

Transformimi, nëse i përgjigjet nevojave të

shoqërisë, krijon vlera sepse njerëzit janë më mirë pas

transformimit se sa para tij.

Transformimi, nëse i përgjigjet nevojave të

shoqërisë, krijon vlera sepse njerëzit janë më mirë pas

transformimit se sa para tij.

Page 19: Kapitulli 1 kontabilitet

1-19

33Skjaroni se si biznesi krijon vlera.

ObjeObjekktitiviviObjeObjekktitivivi

Page 20: Kapitulli 1 kontabilitet

1-20

Krijimi i vleraveKrijimi i vlerave Krijimi i vleraveKrijimi i vlerave

Tregu është vendi ose procesi që i lejon burimet të blehen dhe të

shiten.

Tregu është vendi ose procesi që i lejon burimet të blehen dhe të

shiten.

Page 21: Kapitulli 1 kontabilitet

1-21

Krijimi i vlerësKrijimi i vlerës Krijimi i vlerësKrijimi i vlerës

Kontabiliteti mat shtimin në vlerë, i krijuar nga një transformim si diferencë midis çmimit total të

mallrave dhe shërbimeve të shitura dhe kostos totale të burimeve të

konsumuara në zhvillimin, prodhimin dhe shitjen e mallrave

dhe shërbimeve.

Kontabiliteti mat shtimin në vlerë, i krijuar nga një transformim si diferencë midis çmimit total të

mallrave dhe shërbimeve të shitura dhe kostos totale të burimeve të

konsumuara në zhvillimin, prodhimin dhe shitjen e mallrave

dhe shërbimeve.

Page 22: Kapitulli 1 kontabilitet

1-22

Çmimi shitës i kutisë së biskotave

Kostoja totale e burimeve të

konsumuara për të prodhuar dhe bërë një kutri biskotash

Vlera e shtuar

$3.50 $3.00 $0.50– =

FiguraFigura 5 5FiguraFigura 5 5 Vlera e shtuar me transformimin e burimeve

Page 23: Kapitulli 1 kontabilitet

1-23

Profiti është diferenca në mes të çmimit që merr një shitës për mallrat

ose shërbimet dhe kostos totale të shitësit për të gjitha burimet e

konsumuara në përpunimin, prodhimin dhe shitjen e mallrave dhe të

shërbimedve gjatë një periudhe të caktuar.

Profiti është diferenca në mes të çmimit që merr një shitës për mallrat

ose shërbimet dhe kostos totale të shitësit për të gjitha burimet e

konsumuara në përpunimin, prodhimin dhe shitjen e mallrave dhe të

shërbimedve gjatë një periudhe të caktuar.

Page 24: Kapitulli 1 kontabilitet

1-24

Kompania e Biskotave të Nënës

Profiti i nxjerrë për Janar

Burime të krijuara nga shitja e biskotave $11,400Burime të përdorura:

Kostoja e mallrave të shitura $7,600Pagat 1,600Shërbimet 300Komunaliet 200 Kostoja totale e burimeve të konsumuara 9,700

Profiti i nxjerrë $ 1,700

Page 25: Kapitulli 1 kontabilitet

1-25

44Shpjegoni se si kontabiliteti i ndihmon investitorët dhe marrësit e tjerë të vendimeve të kuptojnë biznesin.

ObjeObjektiviktiviObjeObjektiviktivi

Page 26: Kapitulli 1 kontabilitet

1-26

Owners invest in a business to receive a return on their investments from

profits earned by that business.

Owners invest in a business to receive a return on their investments from

profits earned by that business.

Kthimi i investimit =

Profiti

Shuma e investuar

Një biznes efektiv është ai i cili është i suksesshëm në

ofrimin e mallrave dhe shërbimeve të kërkuara

nga konsumatorët.

Një biznes efektiv është ai i cili është i suksesshëm në

ofrimin e mallrave dhe shërbimeve të kërkuara

nga konsumatorët.

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Page 27: Kapitulli 1 kontabilitet

1-27

Nëse Maria dhe Stan invesojnë $10,000 për të startuar “Mom’s Cookie

Company” dhe fitojnë $1,700 profit, çfarë do të jetë kthimi i investimit?

Nëse Maria dhe Stan invesojnë $10,000 për të startuar “Mom’s Cookie

Company” dhe fitojnë $1,700 profit, çfarë do të jetë kthimi i investimit?

ROI = Profit

Amount Invested

$1,700

$10,00017% =

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Page 28: Kapitulli 1 kontabilitet

1-28

Një biznes efektiv është ai i cili me

sukses ofron mallra dhe shërbime të

kërkuara nga konsumatorët.

Një biznes efektiv është ai i cili me

sukses ofron mallra dhe shërbime të

kërkuara nga konsumatorët.

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Page 29: Kapitulli 1 kontabilitet

1-29

Një biznes efikas është ai i cili mban kostot e burimeve të

konsumuara për prodhimin e mallrave dhe shërbimeve më të ulta

se çmimet e shitjes së këtyre mallrave dhe shërbimeve.

Një biznes efikas është ai i cili mban kostot e burimeve të

konsumuara për prodhimin e mallrave dhe shërbimeve më të ulta

se çmimet e shitjes së këtyre mallrave dhe shërbimeve.

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Roli i kontabilitetit në Roli i kontabilitetit në organizatat tregtareorganizatat tregtare

Page 30: Kapitulli 1 kontabilitet

1-30

55Identikoni strukturat e pronësisë së bizneseve dhe avantazhet dhe disavantazhet e tyre.

ObjeObjektiviktiviObjeObjektiviktivi

Page 31: Kapitulli 1 kontabilitet

1-31

Një korporatë është një entitet ligjor me të drejtën për të hyrë në kontrata,

të drejtën për të patur në pronësi, blerë dhe shitur prona dhe të drejtën

për të shitur aksione.

Pronësia e biznesitPronësia e biznesit

Page 32: Kapitulli 1 kontabilitet

1-32

Pronësia më një pronar është organizatë biznesi që nuk ka identitet ligjor të ndarë nga

pronari i saj.

Pronësia e biznesitPronësia e biznesit

Page 33: Kapitulli 1 kontabilitet

1-33

Ortakëria është organizatë biznesi që nuk ka identitet ligjor të ndarë nga

pronarët e tyre.

Pronësia e biznesitPronësia e biznesit

Page 34: Kapitulli 1 kontabilitet

1-34

Total Companies

Data source: U.S. Census Bureau Web site (http://www.census.gov)

Pronësia e biznesitPronësia e biznesit

6%

73%

21%

Proprietorship

Corporation

Partnership

Page 35: Kapitulli 1 kontabilitet

1-35

Shitja totale

Data source: U.S. Census Bureau Web site (http://www.census.gov)

Pronësia e biznesitPronësia e biznesit

4%

5%

91%

Proprietorship

Corporation

Partnership

Page 36: Kapitulli 1 kontabilitet

1-36

KKompanompaniiaa

KKompanompaniiaa

Bordi i Drejtorëve, Shefi Ekzekutiv,

Presidenti, Drejtues tjerë të nivelit

të lartë

Bordi i Drejtorëve, Shefi Ekzekutiv,

Presidenti, Drejtues tjerë të nivelit

të lartë

FiguraFigura 7 7FiguraFigura 7 7 Funksionimi i managjmentit të korporatave

VazhdonVazhdon

Page 37: Kapitulli 1 kontabilitet

1-37

HulumtimetHulumtimetHulumtimetHulumtimet

DDizajniizajniDDizajniizajni

FinancFinancimiimiFinancFinancimiimi

Shërbimet Shërbimet legalelegale

Shërbimet Shërbimet legalelegale

SistemiSistemiInformatiInformativv

SistemiSistemiInformatiInformativv

KontabilitetiKontabilitetiKontabilitetiKontabiliteti

Burimet Burimet njerëzorenjerëzore

Burimet Burimet njerëzorenjerëzore

BlerjetBlerjetBlerjetBlerjet

KKompaompanini

aa

KKompaompanini

aa

Funksionet mbështetëse

FiguraFigura 7 7FiguraFigura 7 7 Funksionimi i managjmentit të korporatave

VazhdimiVazhdimi

Page 38: Kapitulli 1 kontabilitet

1-38

Funksioni primar

ProdProdhimihimiProdProdhimihimi

ShpërndarjaShpërndarjaShpërndarjaShpërndarja MarketingMarketinguuMarketingMarketinguu

SShërbimethërbimetSShërbimethërbimet

KKompanompaniiaa

KKompanompaniiaa

FiguraFigura 7 7FiguraFigura 7 7 Funksionimi i managjmentit të korporatave

Page 39: Kapitulli 1 kontabilitet

1-39

Avantazhet e KorporatësAvantazhet e Korporatës Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë

nga ato të pronarëve të tyre. Aksionarët nuk janë personalisht përgjegjës

për borxhet e një korporate (përgjegjësi e kufizuar).

Në shumicën e korporatave, aksionarët nuk menagjojnë kompanitë. Ata zgjedhin menagjerë profesional të cilët udhëheqin kompaninë.

Aksionarët nuk mund të hyjnë në kontakte ose marrëveshje që janë lidhëse për një korporatë përderisa ata nuk janë menagjerë e as drejtorë.

Page 40: Kapitulli 1 kontabilitet

1-40

Një ortakëri mund të organizohet si ortakëri me përgjegjësi të kufizuar (OPK). OPK kufizon përgjegjësinë personale të çdo ortaku për detyrimet e krijuar nga kompania.

Një ortakëri mund të organizohet si ortakëri me përgjegjësi të kufizuar (OPK). OPK kufizon përgjegjësinë personale të çdo ortaku për detyrimet e krijuar nga kompania.

Shënim mësimiShënim mësimiShënim mësimiShënim mësimi

Page 41: Kapitulli 1 kontabilitet

1-41

DisavantaDisavantazhet ezhet e KKorporatorporatësësDisavantaDisavantazhet ezhet e KKorporatorporatësës

Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre.

Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë.

Zbatimi i këtyre rregulloreve është me kosto. Disa shpalosje të kërkuara mund të jenë të dobishme

për konkurentët. Korporatat më të mëdha është vështirë menagjohen. Pronarët e korporatave zakonisht nuk kanë mundësi të

njihen me informacionin e aktivitetit ditor të kompanisë së tyre.

Page 42: Kapitulli 1 kontabilitet

1-42

DisavantaDisavantazhet ezhet e KKorporatorporatësësDisavantaDisavantazhet ezhet e KKorporatorporatësës

Rreziku moral është gjendja që ekziston kur agjentët (menagjerët) kanë informacion më të madh se themelorët (investitorët) dhe janë në gjendje të marrin vendime që favorizojnë interesat e tyre personale kundrejt interesave të themelorëve.

Page 43: Kapitulli 1 kontabilitet

1-43

Kreditori është dikush që huazon

organizatave burime financiare.

Kreditori është dikush që huazon

organizatave burime financiare.

Page 44: Kapitulli 1 kontabilitet

1-44

0

20

40

60

80

100

Ford Microsoft Pepsi Wal-Mart

CreditorsOwners

FiguraFigura 8 8FiguraFigura 8 8 Burimet e financimit për korporatat e përzgjedhura

Page 45: Kapitulli 1 kontabilitet

1-45

Pronësi

ose

Ortakëri

ose

Korporatë

Pronarët

+

Institucionet financiare

Individët

Kreditorët

Burimet Financiare

FiguraFigura 9 9FiguraFigura 9 9 Përfitimi i burimeve financiare

Page 46: Kapitulli 1 kontabilitet

1-46

66Identifikoni shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit për marrjen e vendimeve mbi korporatat.

ObjeObjektiviktiviObjeObjektiviktivi

Page 47: Kapitulli 1 kontabilitet

1-47

Kontratat janë marrëveshje legale për këmbimin e burimeve

dhe shërbimeve.

Kontratat janë marrëveshje legale për këmbimin e burimeve

dhe shërbimeve.

Page 48: Kapitulli 1 kontabilitet

1-48

Kontratat formohen për të identifikuar të drejtat dhe

përgjegjësitë e palëve kontaktuese.

Kontratat formohen për të identifikuar të drejtat dhe

përgjegjësitë e palëve kontaktuese.

Page 49: Kapitulli 1 kontabilitet

1-49

Organizata

Merr para

Merr burime

Prodhon dhe shet mallra dhe shërbime

Merr para

Merr burime

Prodhon dhe shet mallra dhe shërbime

InvestitorëtInvestitorët

Managjerët & Të punësuarit

Managjerët & Të punësuarit

FurnizuesitFurnizuesit

KonsumatorëtKonsumatorët

Agjencitë shtetërore

Agjencitë shtetërore

ParaPara

ParaPara

ParaPara

ProProdhimedhime

ParaPara

FiguraFigura 10 10FiguraFigura 10 10 Shembull i shkëmbimeve të cilat kërkojnë informacion

VazhdonVazhdon

Page 50: Kapitulli 1 kontabilitet

1-50

Organizata

Merr paraMerr burimeProdhon dhe shet mallra

dhe shërbime

Merr paraMerr burimeProdhon dhe shet mallra

dhe shërbime

InvestitorëtInvestitorët

Managjerët & Të punësuarit

Managjerët & Të punësuarit

FurnizuesitFurnizuesit

KonsumatorëtKonsumatorët

Agjencitë qeveritare

Agjencitë qeveritare

ParaPara

ShërbimeShërbime

MaterialMaterialee

ParaPara

ShërbimeShërbime

FiguraFigura 10 10FiguraFigura 10 10 Shembull i shkëmbimeve të cilat kërkojnë informacion

Page 51: Kapitulli 1 kontabilitet

1-51

InvestInvestitorët dhe Kitorët dhe KreditorreditorëtëtInvestInvestitorët dhe Kitorët dhe Kreditorreditorëtët

Informacioni kontabël ndihmon

investitorët të vlerësojnë rrezikun dhe kthimin që ata mund të presin nga investimet e tyre.

Informacioni kontabël ndihmon

investitorët të vlerësojnë rrezikun dhe kthimin që ata mund të presin nga investimet e tyre.

Ai poashtu ndihmon Ai poashtu ndihmon që të përcaktojnë që të përcaktojnë nëse drejtuesit e nëse drejtuesit e

kompanive ku ata kompanive ku ata investojnë të i investojnë të i

përmbushin kushtet përmbushin kushtet e kontratave të tyre.e kontratave të tyre.

Ai poashtu ndihmon Ai poashtu ndihmon që të përcaktojnë që të përcaktojnë nëse drejtuesit e nëse drejtuesit e

kompanive ku ata kompanive ku ata investojnë të i investojnë të i

përmbushin kushtet përmbushin kushtet e kontratave të tyre.e kontratave të tyre.

Page 52: Kapitulli 1 kontabilitet

1-52

ManagManagjerëtjerëtManagManagjerëtjerët

Informacioni kontabël poashtu ofron një

mënyrë për pronarët dhe menagjerët për të përcaktuar shumën e kompenzimit që do të

marrin.

Informacioni kontabël poashtu ofron një

mënyrë për pronarët dhe menagjerët për të përcaktuar shumën e kompenzimit që do të

marrin.

Page 53: Kapitulli 1 kontabilitet

1-53

Të punësuaritTë punësuaritTë punësuaritTë punësuarit

Informacioni kontabël ndihmon

managjerët të masin ecurinë e

punonjësve

Informacioni kontabël ndihmon

managjerët të masin ecurinë e

punonjësve

Informacioni kontabël ndihmon të punësuarit të masin rrezikun dhe kthimin e kontratave

të tyre të punës.

Informacioni kontabël ndihmon të punësuarit të masin rrezikun dhe kthimin e kontratave

të tyre të punës.

Page 54: Kapitulli 1 kontabilitet

1-54

FurnizuesitFurnizuesitFurnizuesitFurnizuesit

Informacioni kontabël ndihmon

kompanitë të vlerësojnë aftësitë e

furnizuesve të tyrepër të

përmbushur burimet që i nevojiten.

Informacioni kontabël ndihmon

kompanitë të vlerësojnë aftësitë e

furnizuesve të tyrepër të

përmbushur burimet që i nevojiten.

Furnizuesit shpesh përdorin informacionin kontabël për klientët e tyre për të vlerësuar

rrezikun për një blerës që nuk është në gjendje të paguajë për mallrat dhe shërbimet e marra.

Furnizuesit shpesh përdorin informacionin kontabël për klientët e tyre për të vlerësuar

rrezikun për një blerës që nuk është në gjendje të paguajë për mallrat dhe shërbimet e marra.

Page 55: Kapitulli 1 kontabilitet

1-55

KonsumatorëtKonsumatorëtKonsumatorëtKonsumatorët

Informacioni kontabël përdoret për të vlerësuar

rrezikun kur blen nga kompani

specifike dhe kur u shet konsumatorëve

specifik.

Informacioni kontabël përdoret për të vlerësuar

rrezikun kur blen nga kompani

specifike dhe kur u shet konsumatorëve

specifik.

Page 56: Kapitulli 1 kontabilitet

1-56

AgAgjjenciencitë qeveritaretë qeveritareAgAgjjenciencitë qeveritaretë qeveritare

Qeveritë u kërkojnë bizneseve të blejnë licenca për shitjen e

mallrave dhe shërbimeve dhe të paguajnë detyrimet

dhe taksat për shërbimet e

ndryshme për qeverinë.

Qeveritë u kërkojnë bizneseve të blejnë licenca për shitjen e

mallrave dhe shërbimeve dhe të paguajnë detyrimet

dhe taksat për shërbimet e

ndryshme për qeverinë.

Agjencitë qeveritare shfrytëzojnë

informacionin kontabël të bëjnë

rregullore mbi taksat dhe vendime

të ngjashme.

Agjencitë qeveritare shfrytëzojnë

informacionin kontabël të bëjnë

rregullore mbi taksat dhe vendime

të ngjashme.

Page 57: Kapitulli 1 kontabilitet

1-57

77Sqaroni qëllimin dhe rëndësinë e rregulloreve të kontabilitetit.

ObjeObjektivi ktivi ObjeObjektivi ktivi

Page 58: Kapitulli 1 kontabilitet

1-58

Kontabiliteti financiar është procesi i përgaditjes, raportimit

dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve

të jashtëm të vendimeve.

Kontabiliteti financiar është procesi i përgaditjes, raportimit

dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve

të jashtëm të vendimeve.

Page 59: Kapitulli 1 kontabilitet

1-59

GKPP (parimet e kontabilitetit të pranuara në përgjithësi) janë standarde të zhvilluara nga

organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar

procedura të qarta.

GKPP (parimet e kontabilitetit të pranuara në përgjithësi) janë standarde të zhvilluara nga

organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar

procedura të qarta.

Page 60: Kapitulli 1 kontabilitet

1-60

Kontabiliteti managjerial (Managerial accounting) është proces i përgaditjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave.

Kontabiliteti managjerial (Managerial accounting) është proces i përgaditjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave.

Page 61: Kapitulli 1 kontabilitet

1-61

Auditimi është egzaminimi i hollësishëm i

raporteve financiare të një organizate.

Auditimi është egzaminimi i hollësishëm i

raporteve financiare të një organizate.

Page 62: Kapitulli 1 kontabilitet

1-62

Auditorët e pavarur të cilët egzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgaditura në pajtim me GKKP janë kontabilista

publik të çerfifikuar.

Auditorët e pavarur të cilët egzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgaditura në pajtim me GKKP janë kontabilista

publik të çerfifikuar.

Page 63: Kapitulli 1 kontabilitet

1-63

88Të sqaroj se pse etika është aq e rëndësishme për biznesin dhe kontabilitetin.

ObjeObjektiviktiviObjeObjektiviktivi

Page 64: Kapitulli 1 kontabilitet

1-64

Etika është posaqërisht e rëndësishme për

kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinçeriteti i atyre

që i përgadisin, raportojnë dhe auditojnë ato

informata.

Etika është posaqërisht e rëndësishme për

kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinçeriteti i atyre

që i përgadisin, raportojnë dhe auditojnë ato

informata.

Page 65: Kapitulli 1 kontabilitet

1-65

FundFund

KapitulliKapitulli F1 F1