kakofinancirati poslovanje private equity & venture ... · venture capital –početni kapital •...

of 47/47
1 KAKO FINANCIRATI POSLOVANJE PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL FONDOVIMA? Seminar: Koja vrsta financiranja je pravo rješenje za moju tvrtku? Hrvatska gospodarska komora (HGK) 3. ožujka 2020. Mirna Marovic, Direktor, VentureXhange d.o.o. Predsjednica, Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija (CVCA)

Post on 26-Jul-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  KAKO FINANCIRATI POSLOVANJE PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

  FONDOVIMA?S e m i n a r : K o j a v r s t a f i n a n c i r a n j a j e p r a v o r j e š e n j e z a m o j u t v r t k u ?

  H r v a t s k a g o s p o d a r s k a k o m o r a ( H G K )3 . o ž u j k a 2 0 2 0 .

  M i r n a M a r o v i c , D i r e k t o r , V e n t u r e X h a n g e d . o . o . P r e d s j e d n i c a , H r v a t s k a P r i v a t e E q u i t y i V e n t u r e C a p i t a l A s o c i j a c i j a ( C V C A )

 • Želite li realizirati ambiciozan poslovni plan?

  Krediti su Vam skupi i nedostupni?

  Možda su private equity i venture capital fondovi pravi partner za Vas…

 • Što su to private equity i venture capital fondovi?

  Private Equity i Venture Capital fondovi su...• Fondovi koji financiraju propulzivne poduzetničke projekte dugoročnim i

  kratkoročnim sredstvima financiranja, uključujući ulaganje u temeljni kapital poduzeća

  • Fondovi koji osim sredstva financiranja donose i strateški know-howpoduzetniku

  = Fondovi rizičnog kapitala• Termin za Private Equity i Venture Capital fondove definiran Zakonom o

  Investicijskim fondovima• Hrvatski prijevod anglosaksonskog termina koristeći uzore u romanskim

  jezicima (i fondi di capitale di rischio, los fondos de capital de riesgo, les fonds de capital de risque)

  IDEJA

  Fondovi rizičnog kapitala predstavljaju rizik za ulagače a ne za poduzetnika!

 • Ključne karakteristike fondova rizičnog kapitala

  Dugoročni kapital• Fondovi koji financiraju propulzivne poduzetničke projekte dugoročnim i

  kratkoročnim sredstvima financiranja, uključujući ulaganje u temeljni kapital poduzeća

  Vlasnički kapital• Ulazak fonda u vlasničku strukturu poduzeća• Osigurava vlasnički kapital institucionalnih ulagatelja tvrtkama koje nisu uvrštene

  na burzu

  Strateški partner poduzetniku• Fond rizičnog kapitala osim sredstva financiranja donosi i strateški know-how:

  kako unaprijediti proizvodnju, marketing, plasman na domaća i strana tržišta• Ulaganje na određeno vrijeme (3-7 godina) sa jasnom i definiranom izlaznom

  strategijom

  IDEJAOsim novaca tu je i strateško partnerstvo i know-how za poduzetnika : odskočna daska za širenje na regionalna i globalna tržišta

  IDEJAPoduzetnik i fond ulaze u “brak iz računa” s ciljem ubrzanog rasta tvrtke u investicijskom periodu 3-7g i izlaznom strategijom za fond

 • Od kuda dolaze sredstva?

  Investitor Fond fondova

  (PE) Fond

  …Fond

  …Fond

  Tvrtka

  Tvrtka

  Tvrtka

  Investiranje u (PE) fond

  Neposredno investiranje

  Investiranje u fondove fondova

  Burza

 • Socio-ekonomska funkcija

  • Omogućavanje kontinuirane dostupnosti potrebnog financiranja tvrtkama u svim fazama razvoja.

  • Pospješivanje transformacije poduzetničkog pothvata u perspektivnu korporativnu strukturu.

  • Katalizator restrukturiranja i efikasne alokacije kapitala u profitabilne tvrtke/projekte.

 • Kako se razviti iz “A” u “B”

  Vrijeme

  Prihodi

  Poduzetnik,

  vlastita početna sredstva

  vrlo slabi instrumenti osiguranja

  (kolateral)

  Korporativna struktura,

  zrela tvrtka, stabilna tržišna pozicija,

  100% financiranje na “tradicionalnom” tržištu kapitala

  ?

  Potreba za vlasničkim kapitalom kako bi i

  banke bile spremne pratiti tvrtku, u

  početku s manjim kreditima koji tek s

  rastom mogu postati značajnim izvorom

  financiranja

  - banke,

  - investicijski fondovi,

  - mirovinski fondovi,

  - pojedinci putem burze i sl.

 • 8

  Životni ciklus poduzeća

 • FAZE RAZVOJA PODUZEĆA

  Eksperimentalna Ekspanzija

  Prijatelji i obitelj

  Nepovratna sredstva / subvencije

  Poslovni anđeli

  IPO

  Preuzimanja (Buyout)

  Venture Capital fondovi

  Krediti i ostali dužnički instrumenti

  Private Equity fondovi

  Strateški partner

  NOVČANI TOK PODUZEĆA

  Početna Dokapitalizacija

  Financiranje poduzeća prema fazama razvoja

 • Eksperimentalna

  Početna

  Ekspanzija

  Dokapitalizacija

  Preuzimanje

  Ranafaza Venture

  Capital

  PrivateEquity

  Financiranje poduzeća prema fazama razvoja

 • Osnovne strategije ulaganja fondova rizičnog kapitala

  w Growth/Expansion

  w Leveraged buyout (LBO)

  w Mezzanine

  w Venture Capital

  w Distressed /Special Situations

  w Preostale strategije

 • Venture Capital – početni kapital

  • Venture capital je široka potkategorija rizičnog kapitala (private equity-a) koja se odnosi na ulaganja u, tipično, manje zrele tvrtke, i to u svrhu pokretanja, ranog razvoja ili ekspanzije poslovanja.

  • Ova se ulaganja često nalaze kod primjena novih tehnologija, novih marketinških koncepata i novih proizvoda koji se tek trebaju potvrditi na tržištu.

  • Venture capital se obično dijeli prema stadiju razvoja tvrtke u rasponu od ulaganja rane faze (earlystage capital) koji se koristi za pokretanje start-up tvrtki pa sve do kasnijih faza (late stage capital i growth capital) koji se uobičajeno koristi za financiranje ekspanzije postojećeg poslovanja koje generira prihode ali, možda, još uvijek nije profitabilno ili ne generira dostatan cash-flow za budući rast.

  • Poduzetnici često razvijaju proizvode i ideje koje zahtijevaju značajan kapital tijekom faza formiranja u okviru životnih ciklusa njihovih tvrtki.

  • Mnogi poduzetnici ne posjeduju dostatna sredstva kako bi takve projekte samostalno financirali te se stoga moraju okrenuti vanjskom financiranju.

  • Potreba fondova rizičnog kapitala (ovdje kao venture capital fondova) da ostvare visoke prinose ulagateljima kako bi kompenzirali visoke rizike ulaganja čini ovaj oblik kapitala relativno skupim izvorom financiranja za tvrtke.

 • Growth Capital – razvojni kapital

  • Growth capital se odnosi na ulaganje vlasničkog kapitala u relativno zrele tvrtke koje traže kapital za širenje ili restrukturiranje poslovanja, ulaz na nova tržišta ili financiranje većih akvizicija bez promjene vlasništva nad tvrtkom.

  • Tvrtke koje traže ovaj oblik kapitala često to čine u svrhu financiranja transformacijskog događaja u svojem životnom ciklusu.

  • Vjerojatnije je da će te tvrtke biti u zrelijem stadiju od tvrtki koje su financirane od strane venture capital-a, sposobne su generirati prihode i operativnu dobit, no nisu sposobne generirati dostatan cash-flow za financiranje većih ekspanzija, akvizicija i drugih investicija.

  • Prvobitni vlasnik tvrtke može biti nespreman samostalno snositi financijski rizik takvog koraka pa prodajom dijela kompanije fondu rizičnog kapitala može podijeliti rizik rasta s partnerima i potencijalno (u slučaju da se dijelom radi i o cash-out-u za prvobitnog vlasnika) može kapitalizirati dio vrijednosti za sebe.

  • Također, ovaj oblik kapitala može se koristiti i za restrukturiranje bilance tvrtke, posebice u cilju smanjivanja iznosa financijske poluge (duga) tvrtka ima na svojoj bilanci.

 • Buyout / LBO

  • Leveraged buyout, LBO ili Buyout se odnosi na strategiju ulaganja vlasničkog kapitala kao dijela transakcije u kojoj se tvrtka, dio tvrtke ili imovina kupuje od postojećih dioničara tipično koristeći financijsku polugu.

  • Tvrtke koje su predmetom ovakvih transakcija su uobičajeno zrele tvrtke koje generiraju pozitivan cash-flow.

  • LBO-i uključuju financijskog sponzora koji će financirati preuzimanje, no samo djelomično iz vlastitih sredstava, dok će za preostali dio osigurati financiranje putem duga (kredit) čija će razina ovisiti o cash-flow-u tvrtke koja se preuzima raspoloživom za otplatu glavnice i plaćanje kamata.

  • Financijska struktura LBO transakcija posebno je atraktivna za ulagatelje u fond rizičnog kapitala budući da im omogućava ostvarivanje koristi (zarade) od korištenja te financijske poluge uz ograničenje regresa na ulagatelja.

  • Ovaj oblik financijske strukture poluge donosi koristi za financijskog sponzora LBO-a na dva načina:

  – ulagatelj iz vlastitih sredstava mora osigurati samo dio ukupno potrebnih sredstava, i

  – povrati na ulaganje će se povećati (sve dok je povrat na uložena sredstva veći od troška duga).

 • Mezzanine – negdje između

  • Mezzanine capital odnosi si se na subordinirani dug ili preferencijalne dionice koje često predstavljaju naj-“junior” dio kapitalne strukture tvrtke koja je “senior” (nadređena) redovnim dionicama.

  • Ovaj oblik financiranja uobičajeno koriste private equity fondovi kako bi smanjili iznos vlasničkog kapitala potrebnog za financiranje LBO-a ili veće ekspanzije.

  • Njega uobičajeno koriste relativno manje tvrtke kojima nisu dostupna tržišta duga visokog prinosa (high yield markets) i on omogućava tvrtkama posuđivanje dodatnog kapitala iznad razina koje bi tradicionalni zajmodavci bili spremni dati putem

  bankovnih kredita.• Kao naknadu za povećani rizik, mezzanine vjerovnici zahtijevaju veći povrat na njihovo

  ulaganje u odnosu na osigurane vjerovnike (s kolateralom) ili nadređene (senior) vjerovnike.

 • Usporedba strategija

  BUYOUT VENTURE CAPITAL

  Glavni predmet interesa Rizik – mjerljiv (zrele industrije)Neizvjesnost – nemjerljivo (nove

  tehnologije ili tržišta)

  Izvor povrata na ulaganje Financijska poluga, izgradnja tvrtkeIzgradnja tvrtke, identifikacija

  investitora u narednoj fazi (“kupaca”)

  Ograničenja vrednovanjaProjekcije novčanog toka pod nadzorom

  kreditoraNikakve, često ne postoji nadzor treće

  strane

  Poslovni modelVisoki postotak uspješnosti sa

  ograničenim brojem otpisivanja (loših ulaganja)

  Nekoliko uspješnica sa većim brojem otpisivanja

  Faza razvoja Stabilan i zreli razvoj Sjemenski, početni i kapital za razvoj

  Izbor ulaganja Intenzivan financijski due diligenceOgraničeni financijski due diligence, ali ekstenzivan sektorski/proizvodni due

  diligence

  Čimbenik uspjeha Potpora iskusnim menadžerima Potpora poduzetnicima

  Financiranje Klupsko financiranje i velika ulaganjaLimitirano sindiciranje kroz nekoliko

  rundi ulaganja

  Osjetljivost na tržišta Vjerojatno mala Vjerojatno velika

  Monitoring Upravljanje novčanim tokovima Upravljanje rastom

  PristupFinancijski inženjering, korporativno

  restrukturiranjeKnow-how o industriji, razvoj proizvoda

  i komercijalizacija

 • Poduzetnikova dilema

  Tvrtka

  Strateški partner

  Financijski investitor

  (Private Equity fond)

  Burza

  • Traži većinski udio (možda sve ili ništa)

  • Za poduzetnika to je “konačna” prodaja

  • Traži kontrolni utjecaj

  • Za poduzetnika to je “djelomična” prodaja

  • Kapital za razvoj

  • “Bolje 50% od 100 nego 100% od 10 !”

  • Preduvjet za uvrštenje na burzu je veličina

  • Nije opcija za male tvrtke i tvrtke u razvoju

  Bez kapitala ne ide dalje ?

 • Kome je namijenjen rizični kapital?

  w Private Equity je pogodna opcija ukoliko se želi, između ostaloga:

  Ø Stvoriti tvrtku;

  Ø Unaprijediti i razviti poslovanje;

  Ø Promijeniti veličinu tvrtke i repozicionirati svoj tržišni udio;

  Ø Uvesti na tržište nove proizvode;

  Ø Iskoristiti kreativnost i inovacije;

  Ø Monetizirati dio stvorene imovine;

  Ø Prodati dio ili cijelu tvrtku;

  Ø Aktivirati druge tvrtke ...

 • Da li je rizični kapital za mene ?

  w … DA ako su moji odgovori na sljedeća pitanja većinom “Da” :

  üDa li moja tvrtka ima potencijal za viski rast, te da li ja i moj tim imamo ambicije realizirati ubrzani rast tvrtke?

  üDa li moja tvrtka ima proizvod ili pruža uslugu s tehnološkom, konkurentnom prednošću ili nekom drugom jedinstvenom prodajnom karakteristikom?

  üDa li sam spreman dio vlasništva nad tvrtkom prepustiti private fondu? üDa li sam spreman određene strateške odluke donositi zajedno s

  nekim izvan “mojeg kruga"?

  üDa li postoji realna strategija izlaza iz tvrtke za sve vlasnike? üDa li ja ili moj upravljački tim imamo relevantno iskustvo u predmetnom

  sektoru industrije, te na poljima ekspertize, kao što su management, marketing, financije itd.?

 • Rizični kapital vs. bankovni kreditprednostiØ Srednje do dugoročan horizont ulaganja;

  Ø Predanost razvoju poslovanja i uspjehu društva sve do trenutka izlaza (dezinvestiranja);

  Ø Solidna i fleksibilna kapitalna osnova za realizaciju plana budućeg rasta i razvoja;

  Ø Ne opterećuje novčani tok društva kamatama i povratom glavnice, već povrat na uloženi kapital ovisi o uspješnosti poslovanja društva;

  Ø Povrati fondu ovise o rastu i uspjehu, što je društvo uspješnije to svi investitori realiziraju bolje povrate na uložena sredstva;

  Ø Ako društvo ne ostvari rezultate, fond je rangiran usporedno s drugim dioničarima /udjelničarima, nakon banaka i drugih vjerovnika, i mogu izgubiti cijelo ili dio ulaganja.

  Ø Fond je pravi poslovni partner koji želi praktičnim savjetima i ekspertizom doprinijetiposlovnom uspjehu društva. IDEJA

  Fond rizičnog kapitala je pravi poslovni partner koji s tvrtkom dijeli i rizike i rezultate s praktičnim savjetima i ekspertizom kako bi doprinijeli poslovnom uspjehu tvrtke

 • Rizični kapital vs. bankovni kreditnedostaciØ To je postupak za koji je potrebno nešto više vremena s obzirom na to da fond

  rizičnog kapitala provodi detaljno tržišno, financijsko, pravno, okolišno i upravno dubinsko snimanje društva (due diligence), što može trajati i nekoliko mjeseci prije nego se donese konačna odluka o ulaganju;

  Ø Poduzetnici moraju dio vlasničkog udjela u društvu prepustiti fondu, tj. dio kontrole nad upravljanjem društvom;

  Ø Fond zadržava kontrolu nad određivanjem trenutka realizacije prodaje svojeg udjela u društvu.

  PREDNOSTI

  NEDOSTACI

 • Zaključno: Da li je fond rizičnog kapitala za Vaše poslovanje ili poduzetnički pothvat?

  Kao osnovno pravilo, ukoliko tvrtka ne može ponuditi perspektivu značajnog rasta prihoda / poslovanja unutar 5 godina, nije vjerojatno da će zaintrigirati fond rizičnog kapitala za ulaganje.

  Fond rizičnog kapitala je zainteresiran za ulaganje u tvrtku s visokim potencijalom rasta, kojom upravlja iskusan i ambiciozan tim sposoban realizirati postavljeni poslovni plan.

  Uz pretpostavku da postoji stvarni potencijal za visoki rast, fond rizičnog kapitala je zainteresiran za ulaganje u svima fazama razvoja poslovanja tvrtke, od početnog (start-up) do zrelog (buy-out).

 • 23

  STATISTKA ULAGANJA

 • Prosječna godišnja ulaganja private equity fondova

  u razdoblju 2007-2018 (u % BDP-a)

  Prosječna godišnja ulaganja private equityfondova izražena u postotku BDP-a u razdobljuod 2007. – 2018. iznosilo je 0,06% u Hrvatskoj,0,18% u Srbiji, te 0,05% u Sloveniji. Slovenija iHrvatska značajno zaostaju za prosjekomzemalja regije (CEE) u kojima su prosječnagodišnja ulaganje private equity fondovaiznosila 0,13% BDP-a u istom razdoblju (2007.-2018). Zaostatak je još veći s obzirom na to daje godišnji prosjek ulaganja private equityfondova za zapadnoeuropske zemlje (EU izvanCEE) iznosio 0,40% BDP-a.

  Zemlja Private equity ulaganja(Ukupno, € miljuna), 2007.-2018.

  Bugarska 737

  Hrvatska 327

  Rumunjska 2,324

  Srbija 767

  Slovenija 217

  EU-CEE (& Srbija) 21.144

  EU Non-CEE 630.812

 • Ukupna private equity ulaganja u Hrvatsku u razdoblju 2007. – 2019.I-VI.(u milijunima eura)

  711

  28

  1220

  52

  21

  42

  13

  41

  3

  77 80

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  Private equity ulaganja u Hrvatsku (u milijunima eura) 2007.- 2019. I-VI.

  I-VI

 • 26

  INICIJATIVE ZA POKRETANJEPRIVATE EQUITY ULAGANJA

 • Inicijative za razvoj private equity i venture capital tržišta u RH

  2019. Croatian Growth Investment Programme (CROGIP)• Zajednička inicijativa EIF-a i HBOR-a koji su osigurali EUR 70 milijuna za

  pokretanje private equity fondova koja će ulagati u propulzivna hrvatska poduzeća

  • Trenutno je u završnoj fazi provedba javnog natječaja za odabir društva za upravljanje private equity fondovima

  • U prvoj polovici ove godine (2020.) očekuje se pokretanje 3 nova private equity fonda pod ovom inicijativom

  2019. Junker plan: otvoreni poziv na natječaj za venture capital fond sa društvenim utjecajem

  • Feels Good Capital prikupio je EUR 30 milijuna za venture capital ulaganja koji će ulagati u propulzivne projekte koji svojim poslovanjem utječu i na pozitivne promjene u važnim društvenim ili ekološkim izazovima današnjeg svijeta

  • Fond još nije operativan, a očekuju se konačna odobrenja regulatora za početak poslovanja

  IDEJA

  Ove godine očekujemo početak rada 5novih private equity fonda i 1 mezzainefond sa ukupnim raspoživim iznosima ulaganja za koja se očekuie da će premašiti EUR 235 milijuna

 • Inicijative za razvoj private equity i venture capital tržišta u RH 2018. Croatian Venture Capital Initiative (CVCi)

  • Zajednička inicijativa EIF-a i Hrvatske vlade da se koristi sredstva dijelom iz ESIF Financijskih instrumenta za pokretanje prvog hrvatskog venture capital fonda

  • U 2019. na javnom natječaju odabran fond Fill Rouge Capital II koji je prikupio EUR 32,5 milijuna raspoloživih u programu, te također sredstva privatnih ulagača čime je ukupni raspoloživ iznos za ulaganje EUR 45 milijuna

  • Fond se sastoji od dvije komponente: • akceleratorskog programa posvećenog inovativnim start-upovima koji imaju

  samo poslovnu ideju (Start-up škola) ili prototip (Akcelerator) i • ulaganja vlasničkog kapitala (VC) namijenjenog poduzećima koja već posluju i

  imaju prve kupce i koja su već prošli ranu fazu razvoja.

  2011. Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS)

  • Vladina inicijativa za poticanje ulaganja fondova rizičnog kapitala kao mjera gospodarskog oporavka

  • Pokrenuti u 2011. godini sa 5 fondova koji su prikupili 2 milijarde kuna za ulaganje, no sada su u završnoj fazi izlaznih strategija ulaganja budući da je očekivano trajanje fonda 10 godina.

  • Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) su fondovi rizičnog kapitala odnoso private equity fondovi

 • 29

  PRIMJERI ULAGANJA

 • UNICORN – fenomen posljednjeg desetljeća

  • Cilj venture capital ulaganja nekad je bio stvoriti uspješnu startup kompaniju. U globaliziranom svijetu danas takva kompanija mora biti u mogućnosti biti globalno konkurentna, a pravi uspjeh je zapravopostizanje valuacije kompanije koja premašuje jednu milijardu (dolara) –kompanije koje se nazivaju jednorozi. Nekad je to bila iznimka, no sve više je takvih primjera.

  • Na dan 1.3.2020. postoji više od 450 jednoroga a njihova ukupna valuacija se procjenjuje na 1,335 miljarde dolara.

  • S obzirom na valuacije koje su otišle u nebo osim termina UNICORN (valuacija preko 1 milijardu dolara) uvedeni su još i termini DECACORN (valuacija preko 10 milijarde dolara) i HECTOCORN ((valuacija preko 100 milijarde dolara).

 • UNICORN – kako je sve počelo… … a sada preko 451 UNICORN-a ne stanu na više na ovu mapu…

 • Uspješni primjeri strategija ulaganja: UNICORNJedini unicorn iz regije – OUTFIT 7

  • U 2009. godini Samo i iza Login pokreću startup sa vlastitim ulogom od 250 tisuća eura. Prvi pokušaj bili su neuspješni – od vodiča za putovanje u Island, aplikacije za praćenje bogatstva i slično. No nakon 6 mjeseci došla je dobitna kombinacija – Talkin Tom –video igrica.

  • U vrlo kratko vrijeme aplikacija je postala instant hit sa 350 milijuna korisnika i proširila se u 100 zemalja

  • Ušli su također u projekt sa Disney-em te su osim u video igricama snimili YouTube video

  • U 2016. angažirali su Goldman Sachs da im pomogne prodati tvrtku, te su prodali tvrtku kineskoj industrijskoj grupaciji Zhejiang Jinke Peroxide Co. za milijardu dolara. Budući da su Samo i Iza Login bili jedini ulagači sa početnim ulaganjem od 250 tisuća eura, uspjeli su u toj prodaji unovčiti svoj ulog na 600 milijuna dolara.

  • Za sada su jedini jednorog (UNICORN) iz ove regije

 • Hrvatska – mala zemlja za veliki uspjeh… … tko će biti prvi Hrvatski jednorog?

  • Iako je manje od 20% svih globalnih jednoroga u Europi, nekim malim zemljama - primjerice Estoniji – uspjelo je da budu u samom vrhu stvaranja jednoroga. Zemlja od 1.3 milijuna stanovnika iz koje je potekao Skype i koji je dao veliki zamašnjak startup pokretu visokotehnoloških kompanija već ih je stvorila 4 – a na trenutnoj listi su TransferWise(prijenos novaca) i Bold (nekada Taxify, konkurencija Uber)

  • Nekoliko komanija u Hrvatskoj ima izgleda da ostvari valaciju od preko 1 milijardu dolara.

  • Najvjerojatnije prva će biti INFOBIP prilikom uvrštenja na NYSE, ali nekoliko drugih imaju potencijale (RIMAC Automobili, Gideon Brothers…)

 • Uspješni primjeri strategija ulaganja: turnaroundRestrukturiranje posrnulog prodajnog lanca odjeće

  • NKD je njemački prodajni lanac odjeće koji posluje u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Hrvatskoj

  • U 2013. godine tvrtka je bila pred bankrotom ali posrnulu tvrtku preuzeo je njemački private equity fond OpCapita

  • Do 2019. godine kada je fond izašao iz ovog ulaganja tvrtka se povratila u profitabilnu kompaniju čime je sačuvano 7,000 radnih mjesta

  • Profitne marže su povećane za 9,7%, kao i prodaja po m2 od 25%• Zatvoreno je 400 prodajnih mjesta, ali i otvoreno 247 novih• Uvedena je kompletno nova logistika i značajno promjeno način upravljanja

 • Uspješni primjeri strategija ulaganja: buyoutBuy-and-build regionalna platforma

  • Mid Europa partners uložio je 2007. godine u razvoj telekomunikacijskih I kabelskih televizija u regiji sa početnim ulaganjima u SBB (Srbija) i Telemach (Slovenija)

  • Do 2014. godine sa nizom od ukupno 18 akvizicija stvorili su jaku regionalnu mrežu sa kompanijama u većini zemalja regije

  • Tijekom razdoblja ulaganja Mid Europe (2007.-2013.), značajno je unaprijeđeno korporativno upravljanje sa profesionalnim menadžmentom i ostvareni su velikih tehnološki iskoraci

  • Statistike ulaganja (2007.-2013.):

  • Prihodi su porasli 20%

  • Profitabilnost je porasla 37%

  • Broj zaposlenih je porastao 50%

  • Broj korisnika (kupca) je porastao 3x (utrostručen)

  • Epilog: 2014. Mid Europa je prodala objedinjenju kompaniju pod nazivom United Group jednom od najpoznatijih svjetskih private equity fondova KKR za iznos od 1 miljardu eura. 2018. godine, KKR je prodao United Group također velikom private equity fondu za iznos od 2,78 milijardi eura. U 2019. godini United Group je kupio hrvatski Tele 2 za iznos od 220 milijuna eura.

 • 2018

  2019

  2020

  Nekoliko odabranih ulaganja stranih private equity fondova

  Hrvatska je trenutno atraktivna destinacija za velike regionalne iglobalne private equity fondove – primjeri buyout ulaganja

 • Primjeri ulaganja private equity fondova u Hrvatskoj

 • 38

  M A R K E T R E S E A R C H I F I N A N C I A L A D V I S O R Y I P R I V A T E E Q U I T Y I V E N T U R E C A P I T A L

 • 39

  About Us

  We are specialised in producing bespoke research as well as project consultancy and investor’s support.VentureXchange provides services to international and domestic clients including international financinginstitutions, private equity and venture capital firms, strategic and corporate investors, as well as companieswith scale-up potential seeking to expand their product and services to regional and global markets. Thecompany’s coverage extends to Croatia and other South-East European markets.

  Our team consists of former investment banking, consulting and venture capital executives who haveextensive international experience in the financial markets.

  Our core purpose is to deliver value to private equity & venture capital (PE&VC) and other PE&VCmarket participants; especially through market screening and deal sourcing of investment opportunities,and through Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) initiatives. We would like tofacilitate putting Croatia and the South-East European region on the global investors’ radar screen.Our vision for the future is to become the number one Investment Company in SEE and the global leaderin providing the ESG technology to PE&VC market participants.

 • 40

  Our Services

  Market Research Financial Advisory Private Equity &VC Advisory

  Events &Publications

  • Economic Modelling and Econometric Analysis

  • Access to Finance Research

  • Investment Feasibility Studies

  • Macroeconomic Analysis• Sector Analysis (Global,

  Regional and Country Level)

  • Country Focused Economic, Business and Political Outlook

  • Special On-Demand Research

  • Investment Advisory• Financial Advisory

  Consulting• M&A Advisory• Business Valuation• Financial Due Diligence• Business Plan Review• Financial Plan Soundness

  Check• Financial Restructuring/

  Turnaround Advisory• Scaling Up Strategy• Strategy for

  Environmental Social and Governance (ESG) Engagement

  • Market Screening and Deal Sourcing

  • Firm and Sector Strategy• Deal Structuring• Value Creation• Scaling Up Strategy for

  Portfolio Companies• Exit Execution• Integration of ESG

  Objectives in Investment Strategy at Fund and Portfolio Company Level

  • Events Organisation• Networking

  Opportunities• Online Publications• Newsletter

 • THE TEAM

 • 42

  Our Team

  Mirna Marovic, MBADirector

  [email protected] Kristo, M.Econ

  [email protected]

  Ivan Miskovic, B.EconConsultant

  [email protected]

 • Croat ian Pr ivate Equi ty and Venture Capi ta l Assoc iat ion

  (CVCA)

 • CVCA members

 • CVCA’S MANAGEMENT BOARD

 • Bookmarks