kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset · pdf file...

Click here to load reader

Post on 21-Jun-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset

  Keski-Suomen ELY-keskus Liisa Bergius

  11.11.2015

 • MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1§)

  Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että

  • luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle • edistetään ekologisesti, taloudellisesti,

  sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä,

  • turvataan jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.

  2

 • ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUN TAVOITTEET MRL 5§ / 1:

  Tavoitteena on vuorovaikutteisen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;

  1) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä

  2) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 3) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen

  säilymistä;

  4) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;

  3

 • Tavoitteena on vuorovaikutteisen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;

  6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä; 7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista; 8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; 9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; 10)palvelujen saatavuutta; sekä 11)liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti

  joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä.

  4

  ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUN TAVOITTEET MRL 5§ / 2:

 • VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN � Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin � Tarpeellisessa määrin selvitettävä kaavan ja eri

  vaihtoehtojen ympäristövaikutukset � Huomioidaan kaavan tehtävä ja tarkoitus, aiemmat

  selvitykset, muut selvitysten kannalta tarpeelliset seikat � Selvitysten pohjalta voitava arvioida merkittävät

  välittömät ja välilliset vaikutukset: • Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön • Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon • Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja

  luonnonvaroihin • Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja

  energiatalouteen sekä liikenteeseen • Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun

  ympäristöön 5Keski-Suomen ELY-keskus

 • KAAVAJÄRJESTELMÄ - HIERARKIA

  Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista:

  � Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoidaan maakuntakaavassa ja kuntakaavoissa

  � Maakuntakaava ohjaa yleis- ja asemakaavoitusta ja

  � Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta

  � Maakuntakaava ei ole voimassa yleis- ja asema-kaava- alueella eikä yleiskaava asemakaava-alueella

  6

 • Asemakaava – Ranta-asemakaava

  Kunta laatii ja hyväksyy Maanomistaja laatii, kunta hyväksyy

  Yleiskaava

  Kunta laatii ja hyväksyy

  Maakuntakaava

  Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy / MRL/HE 1.1.16 alkaen, YM vahvistusmenettely poistuu

  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

  VN hyväksyy

  7

 • VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT)

  Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista päättää valtioneuvosto. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:

  1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;

  2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai

  3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.

  Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.

  8

 • MAAKUNTAKAAVA

  � Kattaa koko maakunnan tai sen osan

  � Välittää valtakunnalliset tavoitteet maakunnalliselle ja paikalliselle tasolle

  � Koskee useamman kunnan yhteisiä asioita

  � Osoittaa alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet

  � Osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita

  � Ratkaisut periaatteellisia ja yleispiirteisiä

  � Ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta 9Keski-Suomen ELY-keskus

 • MAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET

  Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota: 1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen;

  2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen;

  3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;

  4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön; 5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin;

  5) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä

  6) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen.

  On myös pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa

  10Keski-Suomen ELY-keskus

 • YLEISKAAVA

  � Kattaa koko kunnan tai sen osan

  � Ohjaa kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, sovittaa yhteen eri toimintoja, esittää tavoitellun kehityksen periaatteet

  � Sisältö ja ohjausvaikutus voi vaihdella • Strateginen yleiskaava: alueidenkäytön päälinjat

  • Yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, ohjaa asemakaavoitusta

  • Yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä:

  • rantayleiskaavat / kyläyleiskaavat / tuulivoimayleiskaavat

  � Voidaan laatia oikeusvaikutuksettomana, jolloin ei ohjaa asemakaavoitusta eikä lupamenettelyä

  11Keski-Suomen ELY-keskus

 • YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET / 1

  Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

  1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

  2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

  3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

  4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;

  12Keski-Suomen ELY-keskus

 • YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET / 2

  Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

  5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

  6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

  7) ympäristöhaittojen vähentäminen;

  8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

  9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

  Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

  13Keski-Suomen ELY-keskus

 • ASEMAKAAVA

  � Voidaan laatia kunnan osaa tai suppeampaakin aluetta varten

  � Osoittaa alueet eri tarkoituksiin

  � Ohjaa yksityiskohtaisesti rakentamista ja muuta maankäyttöä

  • rakennusta ei saa rakentaa, ympäristölupaa ei saa myöntää eikä maantietä tehdä vastoin asemakaavaa

  � Maanomistaja voi laatia ranta-asemakaavan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella

  14Keski-Suomen ELY-keskus

 • ASEMAKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET / 1

  � Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset • terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle,

  • palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja

  • liikenteen järjestämiselle.

  � Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.

  � Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

  15Keski-Suomen ELY-keskus

 • ASEMAKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSET / 2

  � Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.

  � Asemakaavalla ei saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

  16Keski-Suomen ELY-keskus

 • RANTA-ALUEEN LOMA-ASUTUSTA KOSKEVAN KAAVAN (RANTA-ASEMAKAAVA) ERITYISET SISÄLTÖVAATIMUKSET Yleis- ja asemakaavan sisältövaatimusten lisäksi on katsottava, että:

  1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön;

  2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja ve

View more