justino marcinkevičiaus herojus

Download Justino Marcinkevičiaus herojus

Post on 02-Feb-2017

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 75

  Co

  ll

  oq

  uia

  | 28 |

  iSSN 1822-3737

  S T R a i P S N i a i

  R i m a N T a S k m i T a

  Justino Marcinkeviiaus herojusanotacija: straipsnyje briamos Justino marcinkeviiaus vaizdio, jo uimamos vietos kultros lauke ir jo kurt persona paralels. konstatuo-jama perskyra tarp susikurto herojaus tipo ir kasdienikojo, privataus gyveni-mo, daroma prielaida, kad poeto vaizdis kuriasi veikiamas jo sukurt taigi persona, kurie atitiko publikos lkesius. iskirti du marcinkeviiaus ku-riamo herojaus dmenys auktojo herojikumo ir motinikojo herojikumo. apibendrintas kuriamo herojaus tipas atitiko konservatyvios laikysenos sovietmeiu nuostatas. konstatuojama, kad kol kas marcinkeviiaus krybos recepcija yra ritualizuota, moralinis poeto autoritetas kuriamas kaip nuosek-laus, vidini prietaravim ar prietaring veiksm ivengusio krjo.

  raktaodiai: autobiografikumas, Justinas marcinkeviius, sovietmetis, recepcija, herojus, kultrin laikysena.

  kodl rkanio Justino marcinkeviiaus nuotrauka sukelia nuostab? kodl to-ki reakcij patvirtina net vienas artimiausi jo biiuli algimantas baltakis1? kodl marcinkeviiaus Ratuose publikuojama antano sutkaus nuotrauka, ku-rioje dainuoja marcinkeviius, baltakis, alfonsas maldonis ir stasys krasauskas, buvo retuuota ding buteliai ir kitos vais nuo stalo? ir kodl net toks kelia-mas klausimas, atrodo, skamba kaip piktavalikas bandymas sumenkinti marcin-keviiaus autoritet bei krybos vert?

  iuos klausimus bus bandoma atsakyti galvojant apie marcinkeviiaus vie-t lietuvi kultroje, jo kuriamo herojaus model ir apie jo paties heroizavim, iskirtin jo krybos recepcij.

  1 algimantas baltakis, Gimiau paiu laiku: I dienorai, 19601997, vilnius: tyto alba, 2008, p. 33.

 • 76

  Co

  ll

  oq

  uia

  | 28Justinas marcinkeviius ir Laimonas noreika, 1962 m. antano sutkaus nuotrauka

 • 77

  juST

  iNo

  ma

  RC

  iNk

  eV

  iia

  uS h

  eR

  oju

  S

  Ritualizuota Justino Marcinkeviiaus krybos recepcija

  pradedant galvoti nuo paskutinio klausimo, reikia pasakyti, kad marcinkevi-iaus recepcija iki iol yra ritualizuota. nusistovjo vertinimai ir teiginiai, ku-riuos ritualikai galima arba reikia kartoti2, o nukrypimas arba tiesiog kitoks galvojimas danai suvokiamas kaip erezija. recepcijos ritualikumu aikintinos ir periodikai pasirodanios dekonstrukcijos, ne naujos kokybs recepcija, bet btent pastangos apversti, sugriauti, paneigti. sakralioji retorika, pasirodanti jau io straipsnio pradioje, marcinkeviiaus recepcijoje nra atsitiktin ir nra tik odiai. marcinkeviiaus tekst korpusas, kanonas, kuris reprezentuoja jo krybos visum, priklausyt sakraliai paradigmai, sakraliam pasaulvaizdiui. marcinkeviiaus kultrin programa yra hierarchizuota, turi centr; jo herojai nukreipti pagrindin tiksl Lietuvos krim ir puoseljim. tokia ideal orientuota ir praktines komplikacijas nustumianti laikysena negaljo bti publi-kos neatpainta kaip sava. skaitytojus, taikliu sauliaus tomo kondroto pasteb-jimu, ypa jaudina marcinkeviiaus itikimyb tradicinms vertybms. Jo meil moteriai, meil motinai, meil tvynei ir kitos vertybs yra lygiai tokios pat kaip daugumos moni, kurie t dalyk nekvestionuoja, tiki jais be rodym3.

  2 vienas ikalbingesni naujausi pavyzdi urnale Gimtasis odis (2012, nr. 1) publikuoja-mas deimants bandzeviits straipsnis gamta ir gimtin Justino marcinkeviiaus kryboje, kuris parodo, kaip mokykloje suprantama poeto kryba arba kaip turi bti suprantama, norint publikuoti straipsn, siekiant pedagogini vard ar kitoki plius. apie marcinkeviiaus re-cepcijos kaitos btinyb jau ne kart vieai usiminta, bet kol kas ledai nepralauti (jeigu nemi-nsime pauliaus subaiaus straipsnio (paulius subaius, mito pradia: Justino marcinkeviiaus fenomenas, Naujasis idinys-Aidai, 2003, nr. 4, p. 173179) ar nuolatini usipuldinjim, kuriuos, ties sakant, ir provokuoja ortodoksin marcinkeviiaus pozicija kultros lauke). todl paskutins marcinkeviiui skirtos stambiausios knygos recepcijos nekeiia, nes jose uimamos gynybins pozicijos, tarsi apie marcinkevii bt galima kalbti tik puolant arba tik ginant, nors ir pripastama, kad jau manoma itrkti i gynybins sintakss (r. viktorija daujotyt, Justino Marcinkeviiaus em: mogaus iapus, vilnius: alma littera, 2012, p. 32). kita vertus, reikia pritarti daujotytei, kuri teigia: gali bti, kad Justino marcinkeviiaus aikinimasis dar tik prasideda juk tik prasideda tai, kas atsiveria po mirties. aikinti ir aikintis poet reikia aikintis ir lietuvi tautos, Lietuvos situacij ne tik XX a. antrosios puss, bet ir gilesni is-torijos klod, pradedant karaliaus mindaugo kardu, donelaiio pamokslais, daukanto odiu, maironio pavasariu, baigiant (ar i ties baigiant?) sjdiu. (Ibid., p. 17).

  3 Lyg gyvenimas prasidt i naujo: pokalbis su sauliumi tomu kondrotu, in: Justinas Mar-cinkeviius: Krybos studijos ir interpretacijos, sudar Jurga katkuvien, vilnius: baltos lan-kos, 2001, p. 2223.

 • 78

  Co

  ll

  oq

  uia

  | 28

  nekvestionuojamo poeto statusas suteikiamas ir paiam raytojui, jo morali-nei laikysenai. patirties atitikmens autoritetas4, anot kavolio, stiprina tikjim, kad tokie dalykai yra tikri ir nekelia abejoni. kadangi tai atitinka patirt, tai yra tikra, todl krybos idealai perkeliami ir paiam poetui. pvz., atuntajame deimtmetyje kryi kalne ikilo kryius su marcinkeviiaus eilraiu aara dievo aky5. apskritai marcinkeviius, tituluojamas tautos sine, funkcionavo visuomenje kaip teisingumo, moralumo instancija, o iandien sakralioji reto-rika kalbant apie poet tapo beveik savaime suprantamu dalyku, vartojama ne-besusimstant6. Jis yra kolektyvinis, bendruomens poetas daugiskaitinis. t patvirtina ir ginai, ar jis buvo ms, ar ne ms7. marcinkeviius kr ko-lektyvin tapatyb (aktualizavo nacionalins smons archetipus, anot sauliaus uko8), jam svarbesnis klausimas kas mes esame?, o ne kas esu a?, jo he-rojus yra mes. gerokai reiau sakoma mano marcinkeviius (onos pajedai-ts knyga9). kalbjimas apie marcinkevii yra jautrus, nesvarbu, kas kalbt, esama papildomo jaudulio, emocij, nes kalbama ne tik apie poet, jo kryb, bet ir apie mus arba ne mus. marcinkeviius yra kolektyvinis poetas tiek savo krybos tematika, tiek recepcija, bendruomens, tautos telkimu, krimu.

  taigi ritualizuota recepcija, sakralizuota retorika, kolektyvinio poeto am-plua yra neatskiriama marcinkeviiaus vaizdio dalis. sutkaus nuotraukoje

  4 kultroje tikina tai, kas joje panau ms pai patirt socialinje aplinkoje, kurioje esame atsidr. tai bt galima vadinti patirties atitikmens autoritetu. vytautas kavolis, Kultros dirbtuvs, vilnius: baltos lankos, 1996, p. 53.

  5 trisas savo sode: su Justinu marcinkeviiumi kalbasi literatros kritikas mindaugas kvietkauskas, in: Justinas Marcinkeviius: Krybos studijos ir interpretacijos, p. 17.

  6 pvz., olavos strikuliens straipsnis Respublikoje pradedamas taip: prien Justino marcin-keviiaus vieoji biblioteka sulauk didiuls dovanos. bibliotekai perduota dalis marcin-keviiaus archyvo 2454 poeto rankomis liesti daiktai ne vien knygos, bet ir periodiniai leidiniai, kvietimai, lankstinukai, nuotraukos, medins skulptros ir dar daugyb maesni ar didesni relikvij. (iskirta mano RK)

  olava strikulien, poeto Just.marcinkeviiaus palikimas jau perduotas patikimas rankas, Respublika, 2012 04 18, prieiga internete: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/poeto_justmarcinkeviciaus_palikimas_jau_perduotas_i_patikimas_ran-kas/ (irta 2012 04 25).

  7 valentinas sventickas, Apie Justin Marcinkevii, vilnius: Lietuvos raytoj sjungos leidyk-la, 2011, p. 5556.

  8 saulius ukas, mitologijos ir epo problema lietuvi literatroj, in: Justinas Marcinkeviius: Krybos studijos ir interpretacijos, p. 242.

  9 ona pajedait, Mano Marcinkeviius: [fotoalbumas], vilnius: regnum fondas, 2001.

 • 79

  juST

  iNo

  ma

  RC

  iNk

  eV

  iia

  uS h

  eR

  oju

  S

  staiga pasirodantis privatus, kasdienis marcinkeviius teikia impuls skirties tarp kasdienio ir herojiko poeto vaizdi analizei ir galimam bendresni tem svarstymui. nuotrauka stebina: rkantis mogus nra oficialus, jis pa-eidia tam tikras taisykles (rkymas kenkia sveikatai), jis koketuoja su ne-leistinais, blogais dalykais, savotikai nusikalsta, perengia to, kas leistina, priimtina, gera, rib. rkanio raytojo nuotraukos yra tapusios maitininko klie arba dendio atributu (pvz., inomiausias antano kmos portretas), o marcinkeviius toki vaidmen niekad neatliko. gal ir ne tiek svarbu, kokius raytoj vaizdius patvirtina ar paneigia marcinkeviius, bet, atrodo, rkantis poetas vis pirma paeidia savo paties susikurtas taisykles, savo elgesio mode-l (galbt dl to su nuostaba rkanio marcinkeviiaus nuotrauk komentuoja ir baltakis?). poetas knijo visas tautins tapatybs abstrakcijas, o rkanio marcinkeviiaus nuotraukos yra privaios, buitins ir chuliganikos, neatitin-kanios nei ritualizuotos recepcijos, nei jam suteiktos instancijos statuso. ma-ai inomoje sutkaus nuotraukoje10, kurioje matome marcinkevii ir aktori Laimon noreik auros vart fone, kontrastas dar rykesnis. ia rkymas kontrastuoja su vienos sakraliausi Lietuvos ventovi vaizdu, pasitikinti (ne nuolanki!) marcinkeviiaus stovsena su pro al einanios suvargusios se-nels figra (kaip ir apranga, rodanti j socialin status), o pats rkymas su poeto statusu: dmai puiami pro lp kamput, cigaret laikoma saujoje enklai, rodantys, kad bandoma tarsi pasislpti, nuslpti rkym. beje, i karo met prot saujoje laikyti cigaret turjo paulius irvys. marcinkeviiaus lai-kysena ir bandymas slpti cigaret kiek komiki, lyg vienas kitam prietarauja. sakraliosios paradigmos autorius ioje fotografijoje tarsi imetamas priein-g kasdienybs enkl sistem.

  kodl pradjome nuo rkanio poeto nuotraukos ir jos keliamos nuostabos reakcijos? io straipsnio idja ir buvo pamstyt