ju f–rr desto b„ttre - kth.se /ju f¶rr desto b¤ttre...  environment is...

Download JU F–RR DESTO B„TTRE - kth.se /Ju f¶rr desto b¤ttre...  environment is satisfactory in the work

Post on 13-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JU FRR DESTO BTTRE

  Arbetsmiljingenjrens roll vid planering och projektering

  av nya kontorsarbetsmiljer

  Jessica Pondman Lagerstrm

  Examensarbete inom magisterprogrammet

  Teknik, Hlsa och Arbetsmiljutveckling, avancerad niv, 15 hp, 2015/2016

  Handledare:

  Linda Rolf, doktorand i ergonomi, Jrgen Eklund, professor i ergonomi

  Examinator:

  Jrgen Eklund, professor i ergonomi

  Skolan fr Teknik o Hlsa, Flemingsberg

  Kungliga Tekniska Hgskolan, Stockholm

 • Sammanfattning

  Bakgrund: Arbetsgivaren har det vergripande ansvaret fr att arbetsmiljn r

  tillfredstllande p arbetsplatsen - bruksskedet. Flertalet av de fysiska

  arbetsmiljfaktorerna som arbetsgivaren har att ansvara fr bestms tidigt i

  byggprocessen, i planerings- och projekteringsstadiet. Arbetsmiljlagen beskriver

  vilka uppgifter och ansvar som ligger byggherre och projektrer som lter utfra

  ett byggnads- eller anlggningsarbete. Litteraturen beskriver en utveckling dr

  arkitekter och andra projektrers ansvar fr att beakta arbetsmiljaspekten har kat.

  Ett ansvar dr deras insatser ofta r begrnsade.

  Syfte: Syftet med uppsatsen r att underska vilken roll arbetsmiljingenjren kan

  ha i att beakta arbetsmiljn gllande bruksskedet vid planering och projektering av

  nya kontorsarbetsplatser.

  Metod: Uppsatsen bygger p litteraturgenomgng samt intervjuer med

  huvudsakligen arbetsmiljingenjrer och arkitekter.

  Resultat: Litteratur och intervjuer visar att arbetsmiljingenjrer engageras sent i

  processen vilket resulterar i brister i arbetsmiljn och ombyggnationer som tgrd.

  Hr framtrder ocks en situation dr kunskapslget runt arbetsmiljfrgor hos

  arkitekter upplevs som svagt, vilket bekrftas av de intervjuade. Respondenterna

  menar att checklista som arbetsverktyg anvnds i mer eller mindre stor

  utstrckning. Befintliga checklistor frn Arbetsmiljverket presenteras i uppsatsen,

  dessa rekommenderas som arbetsverktyg.

  Slutsats: Av intervjuerna framkommer att respondenterna menar att

  arbetsmiljingenjren kan agera sakkunnig, utifrn sin kunskap och erfarenhet, i

  projekteringsprocessen. Arbetsmiljingenjren utgr drmed med sin sakkunskap

  runt arbetsmiljfrgor ett std fr byggherre och projektr. Den ansvarsroll som

  Arbetsmiljlagen beskriver, Byggarbetsmiljsamordnare - planering och

  projektering (BAS-P), torde utgra en naturlig roll fr arbetsmiljingenjren. I och

  med detta fr arbetsmiljingenjren en naturlig roll tidigt i byggprocessen.

  Nyckelord: Byggprojektering, arkitekt, arbetsmilj, fretagshlsa, checklista.

 • Abstract

  Background: The employer has the overall responsibility that the work

  environment is satisfactory in the work place, the usage stage. Most of the physical

  working environment factors which the employer has the responsibility for are

  determined early in the construction process, in the planning and design stage.

  Work environment legislation describes the tasks and responsibilities for the

  property developer and design engineers, how the work environment should be

  considered and who is responsible for the construction process from design to

  operation stage. The literature describes a development in which architects and

  other property developers responsibility to take into account the working

  environment aspect has increased. A responsibility where their efforts are often

  limited.

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine which role the occupational

  health and safetey (OHS) engineer may have to take into account in the planning

  and design of new office workplaces.

  Method: The thesis is based on literature review and interviews with mainly

  working engineers and architects.

  Results: The literature and interviews shows that the OHS engineer is involved late

  in the process, resulting in shortages and rebuilding as a measure. It also emerges a

  situation where the knowledge of work environment legislation of architects are

  perceived as weak, which is confirmed by those interviewed. Respondents believe

  that checklist as a tool is used more or less often. Existing checklists from the

  Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljverket) are presented in the

  thesis and are recommended as tool to be used.

  Conclusion: The interviews reveal that respondents believe that the OHS engineer

  can act as an expert, based on their knowledge and experience in the planning

  process. The OHS engineer thus constitutes its expertise and supports the property

  developer and the design engineer. The role, described in Swedish Work

  Environment Legislation (Arbetsmiljverket), construction work environmental

  coordinator - planning and design (BAS-P) would be a natural role for the OHS

  engineer. The OHS engineer is given a natural role early in the construction

  process.

  Keywords: Construction planning, Architect, Work Environment, Occupational

  Health Service, Checklist

 • Frord

  Att ligga steget fre, att arbeta frebyggande, har s lnge jag kan minnas varit en

  stark drivkraft fr mig, svl i arbetslivet som i privata projekt. Min utbildning till

  folkhlsovetare p Karolinska Institutet i mitten p 90-talet grundade sig p den

  nskan; att arbeta promotivt fr individens hlsa och hllbart arbetsliv. Vidare-

  utbildningen i Teknik, hlsa och arbetsmiljutveckling p KTH kom av en nskan

  att frdjupa min kunskap i bevekelsegrunderna fr ett hllbart och skert arbetsliv.

  Arbetsplatsen r fr mig den arena dr individen mjliggrs fr sin personliga

  utveckling genom vidareutbildning, interaktion med andra mnniskor och en knsla

  av sammanhang. Min vertygelse r att en god arbetsmilj genererar positiva

  ekonomiska effekter fr individen, fretaget och samhllet. I den miljn vill jag

  agera!

  D Enheten fr ergonomi p Skolan fr teknik och hlsa vid KTH berttade om sitt

  forskningsprojekt, Projektering och planering av nya arbetsmiljer, blev arbetet

  ltt fr mig i valet av mnesomrde till utbildningens magisteruppsats. Fr vill jag

  vara med tidigt och pverka hur arbetsmiljn skall gestalta sig fr arbetstagaren

  sker det frmodligen bst i byggprocessen, vid planering och projektering av nya

  arbetsplatser.

  Med denna uppsats hoppas jag kunna belysa och frtydliga arbetsmiljingenjrens

  roll som sakkunnig i byggprocessen och drmed beskriva yrkesrollen som den

  naturliga konsulten att delta vid planering och projektering av nya arbetsmiljer.

  Med denna position i processen har arbetsmiljingenjren strre mjlighet att

  pverka den milj hen senare r satt att verka i. Detta innefattar nra samarbete

  med bland annat arkitekt.

  Trevlig lsning!

 • Innehll

  Bakgrund .................................................................................................................... 1

  Syfte ........................................................................................................................ 4

  Frgestllningar ....................................................................................................... 4

  Avgrnsningar ......................................................................................................... 4

  Teori ........................................................................................................................... 5

  Frebyggande arbete ............................................................................................... 5

  Byggprocessen ........................................................................................................ 8

  Lagramverk ........................................................................................................... 10

  Arbetsmiljarbetet i projekteringen ...................................................................... 12

  Ekonomiska incitament ......................................................................................... 15

  Kontorets utveckling genom tiderna ..................................................................... 17

  Den goda kontorsmiljn ........................................................................................ 19

  Modeller, Certifierings- och Ledningssystem ...................................................... 21

  Metod ........................................................................................................................ 23

  Litteraturskning ................................................................................................... 23

  Intervjuer ............................................................................................................... 23

  Urval ...................................................................................................................... 23

  Tillvgagngsstt, intervju .................................................................................... 25

  Databearbetning .................................................................................................... 25

  Resultat ..................................................................................................................... 26

  Initiering i processen ............................................................................................. 26

  Bidrag i processen ................................................................................................. 28

  Samarbetet ...................................................