jtransnafta zahtev za ponudu šifra

4
~ JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU šifra P01-01-00-11 Verzija :03 Šifra: 80510000, 80522000 Transnafta AD Pančevo — sektor za komercijalne poslove Naš broj: ~о~~`~^~~ / NNP 77-19 Datum: 27.09.2019. godine Naziv ponudača: Adresa: ire i prezime osobe za kontakt: Elektronska pošta Telefon / Telefaks: Р1В: Matični broj: Tekući račun Poslovna banka Vrsta pravnog lica: (zaokružiti) mikro malo srednje veiiko fizičko lice P O N U D A - br. od . Godine Jed. Ukupna R. Naziv i opis usluge Jed. Količi cena bez Ukupno PDV cena br mere na PDV-a bez PDV-a sa PDV- or Obuka za sticanje sertifikata 1. Stručnjak za upravljanje Kotizacija 1 otpadom UKUPNO: Ponudu daiemo pod sledećim uslovima: Način i uslovi plaćanja : (minimum 10, a maksimum 45 dana od dana prijema гасипа, a po završetku obuke) Period i mesto održavanja obuke: (zbog obaveza zaposlenog prihvatljivi datumi održavanja obuke u trajanju od tri dana su 11.10.,18.10. i 25.10.2019. godine, u Beogradu) Potpis ovlašćenog lica ponudača Napomena : Avansno plaćanje ne prihvatamo! Mesto troška kod Naručioca: DZ-0. Delatnost: DZ: Page 1 of 4 NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMENJUJE ZJN_NNP 77-19

Upload: others

Post on 01-Nov-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU šifra

~JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU šifra P01-01-00-11

Verzija :03

Šifra: 80510000, 80522000 Transnafta AD Pančevo — sektor za komercijalne poslove

Naš broj: ~о~~`~^~~ / NNP 77-19

Datum: 27.09.2019. godine

Naziv ponudača:

Adresa: ire i prezime osobe za kontakt:

Elektronska pošta Telefon / Telefaks: Р1В:

Matični broj: Tekući račun Poslovna banka

Vrsta pravnog lica: (zaokružiti)

mikro malo

srednje veiiko

fizičko lice

P O N U D A - br. od . Godine

Jed. Ukupna R. Naziv i opis usluge Jed. Količi cena bez Ukupno PDV cena br mere na PDV-a bez PDV-a sa PDV-

or Obuka za sticanje sertifikata

1. Stručnjak za upravljanje Kotizacija 1 otpadom

UKUPNO:

Ponudu daiemo pod sledećim uslovima:

Način i uslovi plaćanja : (minimum 10, a maksimum 45 dana od dana prijema гасипа, a po završetku obuke)

Period i mesto održavanja obuke:

(zbog obaveza zaposlenog prihvatljivi datumi održavanja obuke u trajanju od tri dana su 11.10.,18.10. i 25.10.2019. godine, u Beogradu)

Potpis ovlašćenog lica ponudača Napomena : Avansno plaćanje ne prihvatamo!

Mesto troška kod Naručioca: DZ-0. Delatnost: DZ:

Page 1 of 4 NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMENJUJE ZJN_NNP 77-19

Page 2: JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU šifra

JTransnafta Šifra P01-01-00-11 ZAHTEV ZA PONUDU

Verzija :03

- Tehnička specifikaciia-opis usiuge:

Tema obuke:

1. Modul: ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA OTPADOM

• Pravni i institucionalni okvir upravljanja otpadom . Značaj i benefiti dobre organizacije upravljanja otpadom • Kako dobro ispianirati upravljanje otpadom? • Klasifikacija, kategorizacija i ispitivanje otpada • Obaveze, odgovornosti i nadležnosti и oЫasti upravljanja otpadom • Odluke o upravljanju svakim pojedinačnim tokom otpada i organizacija unutrašnje

logistike • Uspostavljanje odgovornosti za odredene zadatke i kontrola . Razdvajanje otpada na mestu nastanka i značenje . Minimalni uslovi za uvodenje standarada ISO 9001, ISO 14001, EMAS, QMS. Koristi

za firmu od stečenih standarda. • Primeri i iskustva preduzeća u dosadašnjem radu

2. Modul: PRIRUČNIK UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA, PRATEĆI PORTAL i ON-LINE VERZIJA PRIRUČNIKA

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

1. Opšti pojmovi 0 zaštiti životne sredine i otpadu 1. Opšti pojmovi 0 zaštiti životne sredine 2. Opšti pojmovi a otpadu

2. Upravijanje otpadom i ambalažnim otpadom 3. Organizovanje upravljanja otpadom

1. Dozvole za upravljanje otpadom 4. Posebni tokovi otpada 5. Kretanje otpada 6. Izveštavanje 7. Finansiranje upravljanje otpadom

8. Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti upravljanja otpadom

UZORCI:

1. Obrasci dozvola za upravijanje otpadom 2. Obrasci za prekogranično kretanje otpada

Page 2 of 4 NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMENJUJE ZJN NNP 77-19

Page 3: JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU šifra

~JTransnafta Šifra Р01-01-оо-11 ZAHTEV ZA PONUDU

Verzija :03

3. Obrasci dnevnih evidencija

4. Obrasci godišnjih izveštaja 5. Aktuelni zakoni 6. Aktuelni podzakonski akti

3. Modul: UPRAVLJANJE RAZL1Č1T1M VRSTAMA OTPADA

• Obaveze proizvodača otpada

• Razlika izmedu komunalnog i nekomunalnog otpada . Upravljanje komunalnim otpadom . Upravljanje industrijskim otpadom • Pravilna selekcija, sakupljanje, odlaganje i skladištenje otpada . Kretanje otpada • Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu . Reciklaža otpada • Smanjenje količine otpada na samom mestu nastanka otpada • Primeri optimizacije troškova u upravijanju otpadom . Bezbedno upravijanje otpadom sa aspekta lične zaštite

4. Modul: PRIPREMA 1ZVEŠTAJA, EVIDENCIJA I PLANOVA

• Klasifikacija otpada . Pravilan način procene količina otpada i način iskazivanja • Priprema evidencionih tabela za svaku vrstu otpada . Elektronsko popunjavanje izveštaja • Priprema izveštaja za upravijanje otpadom . Priprema plana za upravijanje otpadom • Pripremaprijavaza upisu registarlica koja učestvujuu upravljanjuotpadomiekoloških

dozvoia . Zaključivanje ugovora sa operaterima/klijentima i na šta treba obratiti pažnju . Primer'

Napomena:

Ponudač је dužan da u okviru kotizacije obezbedi:

- praktičan radni materijai: priručnik „Upravljanje otpadom: zakon i praksa" sa smernicama za primenu zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravijanja otpadom, portal sa više

Page 3 of 4 NABAVKA NA KOJU SE NE PRIMENJUJE ZJN_NNP 77-19

Page 4: JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU šifra

JTransnafta Šifra Р01-01-00-11 ZAHTEV ZA PONUDU

Verzija :03

od 70 gotovih modela dokumenata i on-line verziju priručnika

- profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predioženo rešenje i način upravljanja otpadom u organizaciji

- sertifikat kao uverenje 0 završenom stručnom usavršavanju

Kriteriiuma za oceniivanie ропида: Nainiža ponudena cena

Osoba za kontakt u JP Transnafta: Sonja Kuzmanović Kontakt telefon: 011/245-91-91, 066/6666-401 iii putem email-a: nabavkе( tгaпsnafta.rs

Ponudu uputiti najkasnije do 01.10.2019.godine, do 10 časova. Ponude slati na adresu:

TRANSNAFTA AD ul. Bjelanovićeva br.2 ,11118 Beograd, fjr. Sonja Kuzmanović

iii putem email-a: nabavkeГa~transnafta.rs

ŠEF SLUŽBE ZA TRANSM*FT

Dragana Radojld&(I~~ ~ ►~

Page 4 of 4 NABAVKA NA KOJU sE NE PRIMENJUJE ZJN_NNP 77-19