jorba, m.a. dos plats i dues escudelles ceràmica vidriada. 2004

Upload: trinidad-pasies-arqueologia-conservacion

Post on 08-Apr-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Jorba, M.A. Dos plats i dues escudelles cermica vidriada. 2004

  1/7

 • 8/7/2019 Jorba, M.A. Dos plats i dues escudelles cermica vidriada. 2004

  2/7

  MEMORIA D'ACTIVITATSDEL CENTRE DE RESTAURACI DE BNS MOBLES

  DE CATALUNYAANYS 19972002

 • 8/7/2019 Jorba, M.A. Dos plats i dues escudelles cermica vidriada. 2004

  3/7

  DIRECC GENERAL DEL PATRIMONI CULTURALSERVEI DE RESTAURACI DE BNS MOBLES

  MEMORIA D'ACTIVITATSDEL CENTRE DE RESTAURACI DE BNS MOBLES

  DE CATALUNYAANYS 1997 -2002

  w n m~Generalitat de CatalunyaDepartament de CulturaBarcelona 2004

 • 8/7/2019 Jorba, M.A. Dos plats i dues escudelles cermica vidriada. 2004

  4/7

  CATLEGCONSELL DE REDACC I JO SE P M . X AR Rr R OV IR A

  A NG EL S P LA NE LL B AD EL LM NIC A S AL AS M A Rrt

  COORD INAC I M NIC A S AL AS M A RrtA NG EL S P LA NE LL B AD EL LM AR TA S E z P LA

  F O TO G RA FIE SS REM C A RL ES A Y M ER IC H B A RB A ,

  P A U LI NA V A R A S A L A R C NJO AN M . D A z SEN SADA [EU DA LD C m B ALLB (forornicrografies)

  ARX IU FOTOGM F IC DE I;IN ST ITU T D 'ES TUD ISILERDENC S , LLE IDA . Fotograf: JO S EP IG N AS I R O DR G U EZARX IU FOTOGM F IC DEL M USEU EP IS CO PALDE vrc. Fotgraf: JO AN M . D A z S EN SA DAARX IU M USEU COMA RCAL DE LA GARROTXA ,O LOTM USEU D 'A R T JAUM E MORERA ,LLE I DA . Fotgraf: A NT ON I L ON cAM USE U DE I;EM PORD , F IGU ERES

  Fotgrafa: Virginia SanchoMRW :

  TEXTO SDOCUMENTAC I

  F otog rafa ae ria del CREMCE LS S EU S A UT OR SA NG EL S P LA N EL L B AD EL LM NIC A S AL AS M A RrtM AR CE L S OL ER S OL ERM AR TA S E z P LA

  C OL L AB OR AD OR S M N IC A R OC A L U] NX A V IE R Z A B A LZ A G A R C IAP A U LI NA V A R A S A L A R C NJO SE P P AR ET PE YP ER E R OV IR A P ON SM ArT E T ON EU P UIGJO A NA V E ND R EL L T R UL L NJE S S G O N Z L EZ V IL L AL O BO S

  IL LU S TRAC I COBERTA C AP D E L 'E MP ER AD OR R OM A T IB ER I.M AR BR E B LA NC . R OM A. S EG LE 1 D C.M U SE U N AC IO NA L A RQ UE OL G ICD E T A RR A GO N A

  de l 'edici: Generalitat de Catalunya. Departament de CulturaMaquetaci: Enrie Mir i SeriPreimpressi: Gesti Digital, S.L. Mallorca 281. BarcelonaImpressi: Ingoprint, Maracaibo 15. BarcelonaDipsit legal: B.39.550-2004

  CRBMCDIRECCICON SERVAC I -RES TAURAC I

  GES T I ECONM ICA1 ADM I N IS T RAT IVA

  DOCUMENTAC I

  FOTOGRAF IAANL I S I SF I S I COQU M IQUES 1FOTOMICROGRAF I ES

  G ES T I DE COM PRES1 LOG ST I CA

  FUS TER IA IMANTEN IMENTCONSERGER IA

  S EGURETAT

  JO SE P M . X AR Rr R OV IR A

  JO SE P M . X AR Rr R OV IR AA NN A M . C LA VE RO L C AR RE RAM . A NG ELS J. V ALLSJO SE P P AR ET P EYP ER E R OV IR A P ON SM ArT E T ON EU P UIGE DU AR D P OR TA F ER R S

  MAR IA D UR AN JO RD AJO AN A V EN DR EL L T RU LL ENN R IA S AN Z L AC AM B RAA NG EL S P LA NE LL B AD EL LM AR CE L S OL ER S OL ERC A RL ES A Y M ER IC H B A RB A

  E UD AL D C ID B AL LB

  JO SE P C LA VE RO L C AR RE RA

  C AR M EL O O RT EG A S ER RA TOJE S S G O NZ LE Z V IL LA L OB O SD IV IN A G AB AN D S OL SO NA

  MAR IA P AZ C EP ED A T AB UY OA L E JA N D R O B L A l'\lC O M A R T N E ZA LB ER T G AS PA R M O NN

 • 8/7/2019 Jorba, M.A. Dos plats i dues escudelles cermica vidriada. 2004

  5/7

  TAULA

  7PRESENTACI

  9EL Nou CENTRE DE RESTAURACI DE BNS MOBLES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  19LA CONSERVACI PREVENTIVA

  23LA DESCENTRALITZACI DEL SERVEI DE RESTAURACI DE LA GENERALITAT I EL SAM DE GIRONA

  25PINTURA SOBRE TELA

  79PINTURA SOBRE FUSTA

  145PINTURA MURAL

  169EscuLTuRA

  233MATERIAL S ARQUEOLGICS

  261MATERIAL D'ARXIU I GRAFIC

  271MATERIALS DIVERSOS

  303MATERIALS TA'TILS

  307ANNEX

  RELACI DE PECES RESTAURADESRELACI DE RESTAURADORS I ESPECIALITAT

  MUSEUS DELS QUALS S'HAN RESTAURAT PECES (PER COMARQUES)INTERVENCIONS DE CONSERVACI I RESTAURACI (PER POBLACIONS)NDEX D'OBRES RESTAURADES (PER ESPECIALITAT I POBLACIONS)

 • 8/7/2019 Jorba, M.A. Dos plats i dues escudelles cermica vidriada. 2004

  6/7

  DOS PLATS 1DUES ESCUDELLESCermica t ipus pisa

  Producci hispanorab i producci Paterna,segle XIV6,4x24,6 0 cm; 4,1 x 18,9 0 cm;

  6,3 x 16 0 cm; 5,65 x 14 0 cmProcedencia: Palma de Mallorca,

  Esglsia de Santa Maria (Roses, Alt Empord)i Hotel deis itaLians (Girona, Girones)

  Localitzaci: Museu d'Art, Girona (Girones)Nm. d' inv. 26.631,131.450,244.739 i 131.449

  Nm. de reg. de I 'SRBM 7808-7811A ny de la restauraci: 2000Coordinaci: Pere Rovira

  Restauraci: Carolina Jorcano

  92 El Museu d'Art de Girona acull,dins de l'exposici permanent, unes sa-les dedicades a la cermica (terrissa, pi-sa, rajoles...), que abasten des de l 'epocamedieval fins a principis del segle xx.Hi sn presents les diferents tecniquesdecoratives, com la fusi d'oxid de man-ganes (color morat o negrs), oxid decoure (color verd) sobre un fons blanc(vidrat opac i llustrs estannfer), fusid'oxid de cobalt (color blau) sobre lamateixa base blanca, i els reflexos me-tal-lics, entre d'altres.

  Entre les formes ceramiques medie-vals ms caracterstiques, hi trobemplats, gerros, escudelles, gibrells, pitxers,pots de farmacia, olieres, llums d'oli, etc.

  En aquest cas, tenim dos plats idues escudelles. La decoraci presentauna clara influencia mudja r , tal com hodemostra la compartimentaci geometri-ca de l'espai a decorar, l's de motius ge-ornetrics, florals, simbolics i herldics, ila temtica animal de carcter rnagic.

  La cermica etnolgica presenta, ge-neralment, un bon estat de conserva ci,tant pe! que fa al suport com al verns v-trie. En el nostre cas, les peces tenienpols i brutcia superficial, alguns frag-ments estaven mal enganxats i els guixostapaven l'original. Una de les peces, a

  Escudella desprs de la restauraci, amb les vores netes d'intervencions

  causa d'haver estat cremada, havia sofertl'alteraci del verns vtric, que s'haviaconvertit en una dura capa de materialopac de tonalitat grisenca blavosa quecobria tota la superfcie, aix com !'alte-raci d'alguns punts de la decoraci fetaamb oxid de rnanganes i la de! propi su-port amb microfissures en forma de rei-xa, en espiral concntrica.

  El criteri utili tzat per a la conserva-ci i restauraci d' aquestes cerarniquess e! que adopta e! Servei per a la res-tauraci de la cermica etnolgica en ge-neral, d'acord tarnb amb el criteri deconservaci del museu on van exposadesles peces. Aquest s'ha basat en la reinte-graci total del suport original, excepte

  en algun petit trencament en les vores,on l'addici de material era innecessria.D'aquesta manera s'ha donat estabilitata la peca i se'n facilita la lectura, ambaplicaci d'una tinta plana, per fer lareintegraci, d'un to semblant al de lacermica original.

  El procs de conservaci ha consis-tit, primerament, en la retirada de totsels guixos antics. Les peces que estavenmal enganxades s'han separat amb va-pors d' a cetona, i una vegada els frag-ments solts, s'han netejat els talls amb e!mateix dissolvent. A continuaci, s 'handessalat les peces, per immersi, amb ai-gua destillada i, aprofitant els canvisd'aigua, s'ha fet la neteja amb instru-

  Revers d'un plat reconstruir amb guix-escaiola i presentaci fi-nal amb tinta neutra

 • 8/7/2019 Jorba, M.A. Dos plats i dues escudelles cermica vidriada. 2004

  7/7

  mental mecnic basat en raspalls i, pun-tualment, amb bistur. La cermica quepresentava la capa vidriada alterada s'hanetejat amb tampons d'acid clorhdric al3% en aigua destil-lada, per tal de desferaquesta concreci. Tot seguit, s'han neu-tralitzat per immersi en banys d' aiguadestillada, i, posteriorment, s'ha conso-lidat amb una resina acrlica diluida al5% en xile, Els fragments s'han enganxatamb un adhesiu nitrocel-lulosic, per laseva reversibilitat. Les reintegracionss'han fet amb guix escaiola i, una vegadaconsolidades, s'ha fet la presentaci finalamb un acabat mat, barrejant pintures al' oli de diferents colors amb una pastablanca.

  CAROLINA ]ORCANO

  BIBLlOGRAFIAAA.DD. Cermica medieval catalana: actes de la

  taula rodona celebrada a Barcelona els dies 15i 16 de novembre de 1994. Barcelona: Diputa-ci de Barcelona. rea Cooperaci. Servei delPatrimoni Arquitectnic Local, 1997. (Quadernscientfics i tecnics; 9).

  Plat desprs de la restauraci 293

  Plat restaurat presentat amb tinta neutra

  Cermica decorada trobada a les comarques deGirona (s. XIV-XIX).Girana: Diputaci de Girana,1979.

  Museu d'Ar1 de Girona: sales monogrfiques: ce-rmica, vidre, ar1litrgic, Girona: Diputaci deGirona: Generalitat de Catalunya. Departamentde Cultura, 1991. p. 7-8.

  PASCUAL,JOSEFA;MARTi,JAVIER.La cermica verde-manganeso bejomedievel valenciana. Valencia:Ajuntament de Valencia, 1986.

  Segundo Coloquio Internacional de Cermica Me-dieval en el Mediterrneo Occidental. Madrid:Ministerio de Cultura. Direccin General de Be-l lasArtes y Archivos, 1986