Joomla! Administrator

Download Joomla! Administrator

Post on 14-Jun-2015

3.262 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>1.Khi phc mt khu Joomla!Trong qu trnh s dng Joomla! nu v l do no m bn khng th ng nhp vo h thng vi ti khon Super Administrator (tn mc nh: admin), bn c th d dng thit lp mt mt khu mi (reset) thng qua mt cng c qun tr c s d liu (database) bt k m Hosting cung cp. Cng c thng c dng l phpMyadmin.</p> <p>Bc 1: M database bng phpMyadminCng c ny thng c truy cp thng qua ng dn http://domain-cuaban/phpMyAdmin VD: http://vinaora.com/phpMyAdmin VD: http://localhost/phpMyAdmin</p> <p>M cng c phpMyadmin do Hosting cung cp</p> <p>Chn database cha Joomla! ca bn</p> <p>Bc 2: Tm n bng "jos_user"Nu bn dng mt tin t khc thay cho tin t mc nh "jos_" th n s c dng nh "xyzt_user"</p> <p>Bc 3: Nhn nt [Browser] &amp; tm bn ghi username=admin</p> <p>M bn ghi ny v thay password bng gi tr: 439581667ef694b60d58f213cccf9503 (y l chui k t "vinaora" c m ha bng hm MD5).</p> <p>Thay mt khu Joomla! mi</p> <p>Nhn nt [Go] thc hin</p> <p>Bc 4: ng nhp vo h thngBn ng nhp li vo h thng vi ti khon sau: username = admin password = vinaora</p> <p>Ch :Bn c th dng mt chui k t bt k dng nguyn bn (cha m ha) trong "password" thay cho chui "439581667ef...." nhng khi bn phi chn hm m ha MD5 trong danh sch x xung mc "Function"</p> <p>Ch tng t: </p> <p>Ly li mt khu Joomla khi b mt B mt mt khu ng nhp Li ng nhp vo website Joomla</p> <p>Keyword: </p> <p>joomla, phpmyadmin, admin, administrator, username, password, database, md5 ti khon, mt, mt khu, ng nhp, truy cp, bng, c s, d liu, m ha</p> <p>2.Ty bin cc trang thng bo li</p> <p>Joomla! s dng file [Joomla]/templates/system/error.php hin th thng bo v cc li HTTP chng hn nh "li cm truy cp" (403 Forbidden), "li khng tm thy" (404 Not Found), "li my ch" (500 Internal Servers). Tuy nhin file ny hon ton c lp vi Joomla!. Do vy bn khng th chy cc plugin hay gn cc module trn file ny. V vy ty bin m khng phi hack vo file ny chng ta lm nh sau:</p> <p>Thay i cc thng bo li thay i cc thng bo li, copy file [Joomla]/templates/system/error.php vo th mc template ca bn (VD: [Joomla]/templates/vinaora_template). Khi Joomla s s dng file "error.php" trong template ca bn thay v file "error.php" trong th mc /system trn. Bn c th nh dng hoc ty bin file ny sao cho n ph hp vi yu cu ca bn.</p> <p>Copy file "error.php" trong th mc "system"[Joomla] |-------/templates |-----------------/system |------------------------/error.php</p> <p>Chuyn ti th mc cha template ca bn[Joomla] |-------/templates |-----------------/vinaora_template |---------------------------------/error.php</p> <p>Trang bo li 404 mc nh ca Joomla!</p> <p>Thay i nh dng, kiu dng ca thng bo liNu bn mun thay i nh dng, kiu dng ca cc thng bo li th copy file [Joomla]/templates/system/error.css vo th mc template ca bn (VD: [Joomla]/templates/vinaora_template).</p> <p>Copy file "error.css" trong th mc "system"[Joomla] |-------/templates |-----------------/system |------------------------/error.css</p> <p>Chuyn ti th mc cha template ca bn[Joomla] |-------/templates |-----------------/vinaora_template |---------------------------------/error.css</p> <p>Tip theo, cp nht li file "error.php" trn sao cho n nhn file css mi bng cch chn on m sau:</p>