joanna zawadka1, joanna plewko2, iwona nowakowska3 4

Click here to load reader

Post on 14-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Joanna Zawadka1, Joanna Plewko2, Iwona Nowakowska3, Magdalena Kochaska4, Aneta Mikisz5, Ewa Haman5 Raport z badania „Problemy studentów Uniwersytetu Warszawskiego ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si podczas nauczania zdalnego zwizanego z epidemi COVID-19” Liderk badania naukowego jest dr Joanna Zawadka, specjalistka ds. dysleksji.
Celem badania byo rozpoznanie, jakie problemy ze zdaln nauk mieli studenci i studentki UW ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si.
W marcu 2020 roku w zwizku z rosncym zagroeniem rozprzestrzeniania si wirusa COVID-19 na wszystkich uniwersytetach w kraju, w tym na Uniwersytecie Warszawskim (UW), nastpio przejcie ze standardowej formy nauczania (nauczania stacjonarnego) na nauczanie zdalne. Potrzeba utrzymania cigoci procesu dydaktycznego wymagaa od wykadowców i studentów szybkiego wdroenia rozwiza informatycznych oraz technicznych, a take zmiany dotychczasowego sposobu prowadzenia zaj i uczestniczenia w nich. Przyjte przez kadr dydaktyczn formy pracy i dziaa oparte byy czciowo na rozwizaniach systemowych proponowanych przez UW, a czciowo wynikay z wczeniejszych, indywidualnych dowiadczeniach zwizanych ze zdalnym nauczaniem. Z uwagi na wyjtkowe okolicznoci wprowadzenie powszechnego w skali kraju e-nauczania odbyo si z uwzgldnieniem minimalnego, potrzebnego do przeorganizowania zaj czasu przez co niemoliwe byo uprzednie, systematyczne rozpoznanie potrzeb studentów (w tym studentów ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si) dla takiego trybu nauczania. Co wicej, czynnikami wpywajcymi istotnie na jako procesu dydaktycznego stay si take te wszystkie przemiany spoeczne i prawne, które dokonyway si w zwizku z wprowadzaniem kolejnych obostrze sanitarnych.
Przeprowadzone przez Biuro ds. Osób Niepenosprawnych (BON) UW badanie ankietowe dotyczce problemów zwizanych z nauczaniem zdalnym byo skierowane do wszystkich studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnymi adresatami ankiety byy osoby ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si. Badanie
1 Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski i Biuro ds. Osób Niepenosprawnych, Uniwersytet Warszawski 2 Biuro ds. Osób Niepenosprawnych, Uniwersytet Warszawski i Instytut Biologii Dowiadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk 3 Biuro ds. Osób Niepenosprawnych, Uniwersytet Warszawski i Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 4 Instytut Bada Edukacyjnych 5 Wydzia Psychologii, Uniwersytet Warszawski
2
byo pierwszym tego typu na UW, gównie dlatego, e w Polsce nauczanie online nie byo dotychczas stosowane na tak du skal i nie stanowio podstawowej i powszechnej formy dydaktyki akademickiej, a co wicej – nauczanie nie odbywao si wczeniej w sytuacji globalnego zagroenia epidemicznego.
Badanie miao charakter kwestionariuszowy. Wykorzystano w nim ankiet wasnego autorstwa (aut. Joanna Zawadka, Joanna Plewko, Iwona Nowakowska, Magdalena Kochaska, Aneta Mikisz, Ewa Haman) oraz Kwestionariusz Diagnozy Dysleksji (KDD) autorstwa Katarzyny Bogdanowicz, Marty ockiewicz, Karola Karasiewicza i Marty Bogdanowicz (dostpny w: Dysleksja w wieku dorosym, red. M. Bogdanowicz, Wydawnictwo Harmonia, Gdask 2012). Badanie byo skierowane do penoletnich studentów i studentek UW wszystkich lat i kierunków. Informacja o ankiecie zostaa zamieszczona na stronie internetowej UW. Respondenci byli take rekrutowani poprzez mailing Biura Prasowego UW (kady student dosta mailowe zaproszenie do wypenienia ankiety), Samorzdy Studenckie dziaajce na poszczególnych wydziaach oraz grupy studenckie UW na portalu Facebook. Ankieta zostaa przeprowadzona online na platformie Qualtrics Wydziau Psychologii UW w dniach 16–31.07.2020. Badanie uzyskao pozytywn opini Komisji Rektorskiej ds. Etyki Bada Naukowych z Udziaem Czowieka na Uniwersytecie Warszawskim.
Badanie suyo uzyskaniu odpowiedzi na nastpujce pytania badawcze:
• Jak studenci UW z rónym nasileniem specyficznych trudnoci w uczeniu si (w tym z dysleksj) radzili sobie z nauczaniem zdalnym w semestrze letnim r. ak. 2019/2020 w czasie epidemii COVID-19?
• Jakie problemy z nauk i organizacj studiowania mieli studenci UW (w tym osoby z dysleksj) w zwizku z nauczaniem zdalnym w czasie epidemii COVID- 19 w semestrze letnim r. ak. 2019/2020?
• Czy moemy zaobserwowa rónice midzy studentami ze specyficznymi trudnociami w uczeniu si a studentami bez takich trudnoci w odniesieniu do nagych zmian zwizanych z form nauczania?
Charakterystyka osób ankietowanych
W ankiecie wzio udzia 3510 osób, z czego 2182 osoby udzieliy odpowiedzi na wszystkie pytania. W grupie osób, które w caoci wypeniy ankiet, znalazo si 517 mczyzn, 1609 kobiet, a 26 osób w kategorii pe zaznaczyo odpowied „inna”, natomiast 30 osób wolao nie udziela odpowiedzi na to pytanie. redni wiek osób badanych to ok. 22 lata (min = 18, max = 60). Wikszo respondentów studiowaa tylko na jednym kierunku (min = 1, max = 3). W pytaniu o stan zdrowia w zwizku z epidemi cztery osoby zadeklaroway, e otrzymay diagnoz COVID-19, 465 osób (ok. 21% respondentów) uwaao, e chorowao na COVID-19, jednak nie maj formalnego potwierdzenia diagnozy, z kolei 79 osób (ok. 3,6% respondentów) poinformowao o przebywaniu na obowizkowej kwarantannie. W pytaniach dotyczcych niektórych wanych zmian, jakie zaszy w yciu ankietowanych w czasie trwania ogólnopolskiej kwarantanny, 358 osób (ok. 16% respondentów) wskazao utrat pracy, a 575 (ok. 23% respondentów) wskazao zmian miejsce zamieszkania. Grupy respondentów Na podstawie odpowiedzi na pytanie o diagnoz dysleksji respondenci zostali podzieleni na trzy równoliczne grupy: grup osób z formaln diagnoz dysleksji (osoby
3
z diagnoz dysleksji, DYS), grup osób bez formalnej diagnozy, ale oceniajce siebie jako majce trudnoci o charakterze dysleksji (osoby z samodzieln diagnoz dysleksji, SDYS) oraz grup osób bez formalnej diagnozy dysleksji, które nie stwierdziy, by miay trudnoci o charakterze dysleksji (osoby typowo czytajce, TCZ). Aby zwikszy rzetelno analiz statystycznych i porówna grupa osób typowo czytajcych zostaa dobrana w stosunku 1:1 do grupy osób z diagnoz dysleksji pod wzgldem wieku i pci. W celu sprawdzenia i potwierdzenia trudnoci natury dyslektycznej respondenci odpowiadali na pytania z Kwestionariusza Diagnozy Dysleksji (KDD). Im wyszy wynik uzyskany w kwestionariuszu, tym wicej i/lub bardziej nasilone objawy dysleksji. Wszystkie trzy grupy istotnie róniy si rednim wynikiem w KDD – najniszy wynik uzyskaa grupa osób typowo czytajcych, wyszy – osoby z samodzieln diagnoz dysleksji, a najwyszy – osoby z diagnoz dysleksji. W tabeli 1. przedstawiono gówne charakterystyki omawianych grup.
DYS (N = 216)
SDYS (N = 201)
TCZ (N = 216)
Wiek respondentów 22,27(SD =
3,24) 22,53 (SD
= 4,31) 22,23 (SD
2 (10,5%), 3 (0,5%)
Liczba respondentów, którzy utracili prac w czasie trwania epidemii COVID-19
33 (15%) 39
(19.4%) 28 (13%)
43 (20%) 52 (26%) 54 (25%)
Liczba respondentów, którzy rozpoznali u siebie objawy COVID-19
49 (23 %) 59 (29%) 39(18%)
Liczba respondentów, którzy byli na obowizkowej kwarantannie wyznaczonej przez sanepid w zwizku z COVID-19
10 (5%) 12 (6%) 4 (2%)
Wynik ogólny KDD 71,09 (SD
= 4,95) 68,46 (SD
4
W grupie osób, które zadeklaroway, e maj formaln diagnoz dysleksji, znalazo si:
• 156 osób bez diagnoz zaburze wspówystpujcych (72,2% grupy); • 60 osób z diagnozami zaburze wspówystpujcych (27,8% grupy). Wród
tych zaburze znalazy si: o ADD (Attention Deficit Disorder) i problemy z koncentracj uwagi –
4 osoby (1,9% grupy); o ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) – 3 osoby (1,5%
grupy); o depresja i inne zaburzenia nastroju – 7 osób (3,2% grupy); o niepenosprawno suchowa – 1 osoba (0,5% grupy); o problemy z przetwarzaniem suchowym – 1 osoba (0,5% grupy); o specyficzne trudnoci w uczeniu si inne ni dysleksja – 31 osób (14,4%
grupy); o zaburzenia adaptacyjne – 1 osoba (0,5% grupy); o zaburzenia lkowe i nerwicowe – 5 osób (2,3% grupy); o zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne – 1 osoba (0,5% grupy); o zaburzenia osobowoci – 3 osoby (1,5% grupy); o zaburzenia psychosomatyczne – 1 osoba (0,5% grupy); o zespó Aspergera – 3 osoby (1,5% grupy).
Grupa osób z samodzieln diagnoz dysleksji skadaa si z: • 154 osób bez diagnoz zaburze wspówystpujcych (76,6% grupy); • 47 osób z diagnozami zaburze wspówystpujcych (23,4% grupy). Wród
tych zaburze znalazy si: o ADD – 6 osób (3% grupy); o ADHD – 8 osób (4% grupy); o depresja i inne zaburzenia nastroju – 7 osób (3,5% grupy);
5
o jkanie – 1 osoba (0,5% grupy); o mózgowe poraenie dziecice – 1 osoba (0,5% grupy); o specyficzne trudnoci w uczeniu si inne ni dysleksja – 8 osób (4%
grupy); o zaburzenia lkowe i nerwicowe – 4 osoby (2% grupy); o zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – 1 osoba (0,5% grupy); o zaburzenia osobowoci – 1 osoba (0,5% grupy); o zespó Aspergera – 4 osoby (2% grupy).
Ponadto 2 osoby (1% grupy), cho nie wymieniy nazwy wspówystpujcego zaburzenia, poday informacj o ustalonych przez BON UW dostosowaniach procesu nauki wynikajcych z dowiadczanych trudnoci i polegajcych na wydueniu czasu na wykonanie zada tekstowych/na egzaminach. W grupie osób bez diagnozy trudnoci w czytaniu znalazo si:
• 205 osób bez diagnoz zaburze wspówystpujcych (94,9% grupy); • 11 osób z diagnozami zaburze wspówystpujcych (5,1% grupy), w tym:
o ADD – 1 osoba (0,5% grupy); o depresja i inne zaburzenia nastroju – 3 osoby (1,5% grupy); o niepenosprawno wzrokowa – 1 osoba (0,5% grupy); o specyficzne trudnoci w uczeniu si inne ni dysleksja – 1 osoba (0,5%
grupy); o tyczka utajona – 1 osoba (0,5% grupy); o zaburzenia lkowe – 3 osoby (1,5% grupy); o zaburzenia odywiania – 1 osoba (0,5% grupy); o zaburzenia pynnoci mowy – 1 osoba (0,5% grupy); o zespó Brugadów typu II – 1 osoba (0,5% grupy).
Biorc pod uwag odpowiedzi osób ze wszystkich trzech grup, naley
zauway, e 118 respondentów (18,6% próby) deklarowao posiadanie diagnozy dwóch rónych zaburze (w tym dysleksji), a 23 respondentów (3,6% próby) przyznao, e maj zdiagnozowane trzy i wicej rónych zaburze. Wyniki ankiety wasnej
Poniej zostay przedstawione ogólne wyniki dotyczce wybranych kwestii zwizanych ze stawianymi pytaniami badawczymi. Uzyskane dane zostay poddane analizie statystycznej. Ze wzgldu na popularnonaukowy charakter raportu pominito szczegóowe informacje dotyczce zastosowanych testów statystycznych i uzyskanych wartoci poszczególnych statystyk. Istotno statystyczna opisywanych rónic midzygrupowych zostaa udokumentowana wynikami odpowiednich testów statystycznych. Stres zwizany z epidemi COVID-19
W ankiecie badani byli proszeni o okrelenie na skali od 0 do 100, w jakim stopniu wprowadzenie obostrze zwizanych z pojawieniem si epidemii koronawirusa byo dla nich stresujce. Analizy statystyczne wykazay, e w porównaniu z osobami typowo czytajcymi osoby z formaln diagnoz, jak i z samodzieln diagnoz dysleksji, deklaroway istotnie wyszy poziom odczuwanego stresu zwizany z obostrzeniami epidemicznymi (wykres 2.).
6
Wykres 2. redni poziom odczuwanego stresu w zwizku z wprowadzeniem w marcu 2020 r. obostrze epidemicznych w poszczególnych grupach respondentów. Skala ocen: 1 „w ogólne nie wpyno na poziom odczuwanego przeze mnie stresu”, 100 „ekstremalnie wpyno na poziom odczuwanego przeze mnie stresu”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej. Zmiana miejsca zamieszkania i warunki do nauki
W celu kontrolowania znaczenia odmiennych warunków zamieszkania na przebieg nauki zdalnej osoby badane byy pytane o moliwoci uczestniczenia w e- zajciach w miejscu, w którym przebyway. Jak podaje literatura (Alruwais, Wills i Wald, 2018), w sytuacji edukacji zdalnej wanym czynnikiem s odpowiednie warunki do nauki w domu (szybki Internet i komputer, metra mieszkania itp.). W porównaniu z osobami typowo czytajcymi grupa osób z samodzieln diagnoz dysleksji istotnie niej ocenia dogodno swoich warunków do studiowania. Rónice dotyczyy:
• metrau mieszkania, • liczby wspómieszkaców, • dostpu do wasnego komputera.
Dodatkowo osoby z samodzieln diagnoz dysleksji istotnie niej oceniy dostpno Internetu ni osoby typowo czytajce i osoby z diagnoz dysleksji. Ocena warunków studiowania przez grup z formaln diagnoz dysleksji plasowaa si pomidzy ocenami grupy osób typowo czytajcych a grupy osób z samodzieln diagnoz dysleksji.
Odnonie do pyta dotyczcych wykorzystania narzdzi hi-tech do nauki zdalnej grupy osób z dysleksj i z samodzieln diagnoz dysleksji wskazay na wiksze trudnoci w pracy ze wzgldu na nieobeznanie z nowymi technologiami (wykres 3.). Jednoczenie grupa z samodzieln diagnoz dysleksji w porównaniu do osób typowo czytajcych wskazaa, e ródem trudnoci z nauk bya wiksza ni dotychczas potrzeba korzystania z Internetu, komputera i programów biurowych (Word, PowerPoint, Excel, SPSS itd.), z których wczeniej mona byo korzysta
7
na uczelni (wykres 4.). Wszystkie trzy grupy respondentów w porównywalny sposób oceniy stopie, w jakim:
• utrudnieniem dla nauki zdalnej byy bodce rozpraszajce uwag, tj. portale spoecznociowe, poczta, serwisy informacyjne;
• uatwieniem byo posiadanie materiaów do nauki zdalnej w jednym miejscu bez potrzeby szukania ich w bibliotece.
Wykres 3. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Jest mi trudniej studiowa zdalnie, bo nie jestem obeznany/a z nowymi technologiami”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
8
Wykres 4. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Jest mi trudniej studiowa zdalnie, bo do nauki w wikszym stopniu potrzebne s Internet, komputer i programy biurowe (Word, PowerPoint, Excel, SPSS), z których wczeniej mogem/am korzysta na uczelni”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
Organizacja zdalnego procesu dydaktycznego W porównaniu z grup osób typowo czytajcych grupy z dysleksj
i z samodzieln diagnoz dysleksji oceniy jako trudniejsze: • zaliczenie w formie zdalnej ni w formie stacjonarnej (wykres 5.); • terminowe wywizanie si z zada (wykres 6.); • kontaktowanie si z prowadzcym zajcia (wykres 7.).
Grupy nie róniy si pod wzgldem subiektywnie odczuwanego: • poziomu indywidualnego traktowania studentów w czasie zdalnej nauki; • poziomu zaangaowania w nauk w trybie zdalnym; • poziomu wsparcia ze strony prowadzcego zajcia w wypadku napotkanych
trudnoci w nauce zdalnej; • poziomu anonimowoci w czasie studiowania w trybie zdalnym.
Odpowiedzi na szczegóowe pytania dotyczce nauki w trybie zdalnym ujawniy, e grupy róniy si pod wzgldem odczuwanej subiektywnie presji czasu podczas wykonywania zada online (w porównaniu z zajciami odbywajcymi si stacjonarnie). Grupa z samodzieln diagnoz dysleksji odczuwaa wiksz presj czasu ni grupa z diagnoz dysleksji, a obie grupy przewyszay pod tym wzgldem grup osób typowo czytajcych (wykres 8.).
W porównaniu z osobami typowo czytajcymi grupa osób z samodzieln diagnoz dysleksji:
• w mniejszym stopniu odczuwaa, e zdalna nauka pozwalaa im lepiej dostosowa sposób pracy do wasnych potrzeb, dajc moliwo wielokrotnego odtworzenia nagrania audio lub wideo (wykres 9.);
• w wikszym stopniu odczua, e nauka zdalna wymagaa zwikszonego nakadu czytania i pisania ni nauka w trybie stacjonarnym (wykres 10.).
9
Grupy nie róniy si pod wzgldem subiektywnie odczuwanego: • poziomu trudnoci w zrozumieniu wykadu online ni wykadu stacjonarnego; • poziomu motywacji do nauki zdalnej wynikajcej z moliwoci kontrolowania
tematu i powiconego czasu na nauk; • poziomu dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb przez robienie
przerw i pracy w wybranych porach dnia.
Wykres 5. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Jest mi trudniej zalicza przedmioty w nauczaniu zdalnym ni stacjonarnym”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
10
Wykres 6. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Udaje mi si realizowa zadania w ramach nauczania zdalnego w wymaganych terminach”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
Wykres 7. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Jest mi trudniej skontaktowa si z prowadzcym zajcia ni wtedy, kiedy nauczanie odbywao si stacjonarnie”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
11
Wykres 8. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Czuj wiksz presj czasu na wykonywanie zada online ni czuem/am, kiedy zajcia odbyway si stacjonarnie”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
Wykres 9. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Podczas nauki zdalnej mog lepiej dostosowa sposób nauki do wasnych potrzeb – mog wielokrotnie odtworzy nagranie audio lub wideo”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
12
Wykres 10. rednie oceny przyznawane przez respondentów z trzech grup dla stwierdzenia „Nauczanie zdalne wymaga ode mnie wicej czytania i pisania ni stacjonarne”. Skala ocen: -2 „zupenie si nie zgadzam”, -1 „raczej si nie zgadzam”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „raczej si zgadzam”, 2 „cakowicie si zgadzam”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej. Formy pracy zdalnej i wykorzystywane narzdzia
Wedug respondentów jednymi z najczciej wykorzystywanych narzdzi w trakcie nauczania zdalnego byy wideokomunikatory (Google Meet i Zoom), platforma e-learningowa Kampus oraz poczta mailowa. Grupy ankietowanych róniy si pod wzgldem subiektywnej oceny poziomu stresu zwizanego z okrelon form pracy podczas nauki zdalnej. W porównaniu z osobami typowo czytajcymi grupy osób z samodzieln diagnoz dysleksji i z formaln diagnoz dysleksji wyej oceniy poziom odczuwanego stresu w zwizku z:
• wykonywaniem cotygodniowych prac domowych (wykres 11.); • prezentacjami przedstawianymi na forum grupy w trakcie wideokonferencji
(wykres 12.). Ponadto deklarowany poziom dyskomfortu by wyszy u osób z samodzieln diagnoz dysleksji ni z formaln diagnoz dysleksji. W porównaniu z osobami typowo czytajcymi i osobami z formaln diagnoz dysleksji grupa osób z samodzieln diagnoz dysleksji wyej ocenia poziom odczuwanego stresu w zwizku z zaliczeniami ustnymi przeprowadzanymi w trybie wideokonferencji (wykres 13.). W porównaniu z osobami typowo czytajcymi osoby z samodzieln diagnoz dysleksji wyej oceniy poziom odczuwanego stresu w zwizku z wypracowaniami, esejami pisanymi na czas w ramach zaliczenia przedmiotu (wykres 14.). Ocena grupy z formaln diagnoz dysleksji plasowaa si w tym wzgldzie midzy ocenami osób typowo czytajcych a ocenami osób z samodzieln diagnoz dysleksji.
Grupy nie róniy si w ocenie stresu zwizanego z udziaem w: • zaliczeniu zdalnym w postaci sprawdzianu z krótkimi pytaniami otwartymi; • tecie z pytaniami zamknitymi na platformie e-learningowej;
13
• tecie na platformie e-learningowej z ograniczeniem czasowym na jego wykonanie;
• zdalnym tecie z brakiem moliwoci powrotu do uprzednio udzielonej odpowiedzi;
• zdalnym tecie z punktami ujemnymi.
Wykres 11. rednia ocena poziomu stresu zwizanego z wykonywaniem cotygodniowych prac domowych. Skala ocen: -2 „w ogóle nie byy stresujce”, -1 „raczej nie byy stresujce”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „byy raczej stresujce”, 2 „byy bardzo stresujce”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
14
Wykres 12. rednie oceny poziomu stresu zwizanego prezentacjami przedstawianymi na forum grupy w trakcie wideokonferencji. Skala ocen: -2 „w ogóle nie byy stresujce”, -1 „raczej nie byy stresujce”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „byy raczej stresujce”, 2 „byy bardzo stresujce”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
Wykres 13. rednie oceny poziomu odczuwanego stresu w zwizku z zaliczeniami ustnymi przeprowadzanymi w trybie wideokonferencji. Skala ocen: -2 „w ogóle nie byy stresujce”, -1 „raczej nie byy stresujce”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „byy raczej stresujce”, 2 „byy bardzo stresujce”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
15
Wykres 14. rednie oceny poziomu odczuwanego stresu w zwizku z wypracowaniami, esejami pisanymi na czas w ramach zaliczenia przedmiotu. Skala ocen: -2 „w ogóle nie byy stresujce”, -1 „raczej nie byy stresujce”, 0 „trudno powiedzie”, 1 „byy raczej stresujce”, 2 „byy bardzo stresujce”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej. Potencjalne formy wsparcia nauki zdalnej
Respondenci byli proszeni o ocen na skali (od „zupenie niepomocne” do „bardzo pomocne”) wymienionych w ankiecie potencjalnych form wsparcia studentów w zdalnej nauce. Grupy osób z formaln diagnoz dysleksji oraz z samodzieln diagnoz dysleksji czciej ni osoby typowo czytajce wskazyway na kurs efektywnych sposobów uczenia si lub konsultacje ze specjalistami od trudnoci w uczeniu si jako na potencjalnie przydatne formy wsparcia nauki zdalnej (wykres 15.). Natomiast wyduenie terminu oddawania prac domowych byo istotnie czciej wskazywane jako pomocne w grupie z samodzieln diagnoz dysleksji ni w pozostaych grupach: osób z formaln diagnoz dysleksji i osób typowo czytajcych (wykres 16).
Ankietowani ze wszystkich trzech grup w podobny sposób ocenili przydatno takich form wsparcia jak:
• wyduony czas na egzaminach i zaliczeniach; • zmiana formy zaliczenia przedmiotu (np. prace domowe zamiast testu
na platformie); • zwikszona liczba godzin konsultacji z lektorem jzyka obcego.
16
Wykres 15. rednie oceny przydatnoci kursów efektywnych sposobów uczenia si/konsultacji ze specjalistami od trudnoci w nauce. Skala ocen: -2 „w ogóle niepomocne”, -1 „raczej niepomocne”, 1 „raczej pomocne”, 2 „bardzo pomocne”. Wideki na wykresie oznaczaj bd standardowy redniej.
Wykres 16. rednie oceny przydatnoci wyduenia terminu oddawania prac domowych. Skala ocen: -2 „w ogóle niepomocne”, -1 „raczej niepomocne”, 1 „raczej pomocne”, 2 „bardzo…