jezi^ke [kolice 2 - · pdf fileu oblasti gramatika u~enik/u~enica: • prepoznaje vrste...

Click here to load reader

Post on 15-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JEZI^KE[KOLICE 2RADNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIKSA ZADACIMA RAZLI^ITIH NIVOA [email protected]

 • 2

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  [email protected]

  UVOD ............................................................................................................................................................. 36

  RADNI LISTOVI

  O REEWIMA .......................................................................................................................................... 77

  TEST SA ME\UNARODNOG ISPITIVAWA ^ITALA^KESPOSOBNOSTI PIRLS ........................................................................................................7275

  REEWE TESTA SA ME\UNARODNOG ISPITIVAWA ^ITALA^KESPOSOBNOSTI PIRLS .................................................................................................. 108109

  REEWA (SA OPISOM ZNAWA I UME]A ZA SVAKI ZAHTEV)

  TABELE SA RASPOREDOM ZADATAKA, PO OPISIMA ZNAWA I UME]A,U SVAKOJ CELINI I SVAKOM RADNOM LISTU

  KORI[]ENI TEKSTOVI .................................................................................................... 118119

  1. U prirodi...................................................................................................................................... 1112. U svetu `ivotiwa ......................................................................................................... 1121133. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih .................................................................................. 1144. U slobodno vreme ................................................................................................................... 1155. U {koli ............................................................................................................................... 116117

  1. U prirodi .................................................................................................................................. 7162. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 17303. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 31404. U slobodno vreme .............................................................................................................. 41565. U {koli ......................................................................................................................................5771

  1. U prirodi................................................................................................................................ 78822. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 82883. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 89934. U slobodno vreme ........................................................................................................... 931005. U {koli ............................................................................................................................... 101107

 • 3

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  UVOD

  JEZI^KE KOLICE su zbirka radnih listova namewenih uve`bavawui proveri ~itala~ke sposobnosti, odnosno razumevawa pro~itanog. To je jedna od najslo`enijih sposobnosti i vezana je ne samo za ~itawekwi`evnih tekstova ve} i drugih vrsta tekstova s kojima se u~enik sre}eu svojoj okolini i u {koli na ulazu u kolu, kolskoj oglasnoj tabli,tabli u u~ionici, zidovima u~ionice, kolskoj ogradi, uli~nim reklamama,televiziji, u prevoznim sredstvima, u novinama itd.

  Ovladavawe ~itala~kom sposobno{}u ne vodi samo ka uspehu u predmetuSrpski jezik i kwi`evnost ve} otvara vrata razumevawu pojmova, pojavai wihovih odnosa u svim drugim nastavnim predmetima. Kako bude raslau~enikova ~itala~ka sposobnost, on }e u svakodnevnom `ivotu mo}ispremnije da se suo~i s najrazli~itijim informacijama, da ih razume i da na wih adekvatno odgovori. Najzad, zahvaquju}i toj sposobnosti,u~enik otvara najlepe stranice nae i svetske kwi`evnosti, koje oblikujuwegovo estetsko i moralno bi}e.

  Zato je veoma va`no da od prvih susreta s pisanim tekstom bilo koje vrsteu~enik bude pravilno vo|en, da nau~i kako da se kre}e po tekstu, da prepoznajewegovu svrhu, da razlikuje bitno od nebitnog, da prona|e u wemu odgovore kojetra`i, da proceni razli~ite kvalitete teksta, da izvede zakqu~ak u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta, da formira i iska`e svoj stav.Naravno, pri ovakvom uvo|ewu u~enika u svet pisane re~i, kao i u razli~ite~itala~ke situacije od jednostavnih do slo`enijih, uvek treba imati na umuuzrast i mogu}nosti karakteristi~ne za taj uzrast.

  Zbirka sadr`i 58 radnih listova koji su raspore|eni u pet celina prematemi tekstova na kojima se uve`bava u~enikova ~itala~ka sposobnost: 1. U prirodi; 2. U svetu `ivotiwa; 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih; 4. U slobodno vreme; 5. U {koli. U radnim listovima se nalazi pribli`nojednak broj kwi`evnih i informativnih tekstova, koji su dati u linearnom(kontinuiranom) obliku, kao to su: razli~ite vrste kwi`evnih dela,poruke, pisma, obavetewa i sl., ili u nelinearnom (nekontinuiranom)obliku, kao to su: rasporedi, vremenske prognoze, dijagrami, tabele itd.Svaki radni list ima nekoliko zahteva koji su u vezi s jednim ili viekra}ih tekstova iz tog radnog lista. Posledwi radni list sadr`i pri~u kojaje preuzeta s me|unarodnog testirawa dece ovog uzrasta (PIRLS*).

  Zahtevima se ispituju u~enikova znawa i ume}a iz tri oblasti: ~itawa,gramatike i pisawa. ^itawe je, zbog iznetih razloga, oblast koja se najvieispituje. Zadataka iz gramatike i pisawa ima mawe i odnose se, uglavnom,na zahteve koji su u direktnoj vezi s tekstom, odnosno olak{avaju razumevawe teksta. Svi zahtevi su uskla|eni s aktuelnim nastavnim planom i programom.

  Za svaku od tri navedene oblasti definisano je ta i na kom nivou u~enik ume da uradi. Ume}a i nivoi su definisani na osnovu projekata

  * PIRLS, me|unarodno testirawe Progress in International Reading Literacy Study, www.pirls.org.

 • 4

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  * Nacionalno testirawe obrazovnih postignu}a u~enika tre}eg razreda osnovne kole; Zavod za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa, Beograd, www.ceo.edu.yu.

  ** PISA, me|unarodno testirawe petnaestogodiwaka Programme for International Student Assessment (OECD), www.pisa.oecd.org.

  Ministarstva prosvete i sporta i Zavoda za vrednovawe kvalitetaobrazovawa i vaspitawa,* kao i na osnovu internacionalnih istra`ivawau~eni~kih postignu}a na odre|enom uzrastu (PIRLS, PISA**). Drugim re~ima,u ovu zbirku ugra|ena je savremena praksa ispitivawa ~itala~kesposobnosti u~enika.

  Opisi znawa i ume}a definisani su za sve tri oblasti na tri nivoate`ine.

  Nivoi su obele`eni simbolima , koji se nalaze pored svakogzahteva. Te`ina zahteva izra`ava vrstu i slo`enost kognitivnih aktivnosti koje su potrebne za odgovor. Prema ovako odre|enoj te`inibirani su tekstovi i pisani su zadaci. Najvi{e zadataka u zbirci posve}enoje ispitivawu znawa i vetina sa prvog i drugog nivoa. Mawe je zadatakakojima se ispituju slo`ene sposobnosti u~enika, jer smatramo da skoro sviu~enici u ovom uzrastu treba da steknu bazi~nu ~itala~ku pismenost.

  U oblasti ^ITAWE u~enik/u~enica:

  prepoznaje vrste kwi`evnih i nekwi`evnih tekstova i wihove osnovneodlike

  pronalazi informacije koje su direktno date u tekstu, prema zadatomkriterijumu

  uo~ava delove teksta i kwige: ime autora, naslov, podnaslov, osnovnitekst, pasus, stih, strofu, sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad

  ~ita jednostavne slike, tabele, grafikone; ume da nacrta sliku ili dapopuni tabelu na osnovu linearnog teksta, prema zadatom kriterijumu

  pronalazi informacije u tekstu (one koje su direktno date i one koje se ~itaju izme|u redova) i povezuje ih; razume razli~ite odnose u tekstu(tema, ideja, likovi; bitno nebitno; glavno sporedno; uzrok posledica; ciq sredstvo; odre|uje vremenski sled doga|aja u tekstu);izvodi zakqu~ke u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta (naosnovu teksta i/ili svog iskustva)

  prepoznaje razli~ite oblike izlagawa (pripovedawe, opisivawe,dijalog...)

  koristi delove teksta i kwige (pasus, stih, strofu, sadr`aj, re~nik,vodi~ za rad)

  rekonstruie redosled doga|aja u tekstu; razume logi~ku organizacijuteksta (kada su re~enice ili pasusi ispremetani ili izostavqeni)

  formulie i argumentuje svoj stav o razli~itim elementima teksta(temi, ideji, junacima, stavu autora i sl.)

 • 5

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  U oblasti GRAMATIKA u~enik/u~enica:

  prepoznaje vrste re~i imenice i glagole prepoznaje gramati~ke kategorije re~i rod i broj imenica prepoznaje i sastavqa re~enice razli~ite po obliku i komunikativnoj

  funkciji (potvrdne, odri~ne; obavetajne, upitne, zapovedne...) poznaje zna~ewa re~i i frazeologizama koji se upotrebqavaju u

  svakodnevnoj komunikaciji (u ku}i, koli i sl.), kao i onih koji sejavqaju u kolskim tekstovima (u uxbenicima, kwigama iz lektire i sl.)

  poznaje osnovne leksi~ke odnose sinonimiju i antonimiju

  razlikuje i upotrebqava re~i u osnovnom i prenesenom zna~ewu (u svakodnevnim situacijama, kao i u kolskim tekstovima)

  gradi re~i i wihove oblike prema zadatom kriterijumu (umawenice,uve}anice; jednina, mno`ina...)

  U oblasti PISAWE u~enik/u~enica:

  poznaje i pie sva slova oba pisma (mala, velika, tampana, pisana) pravilno pie re~i sastavqa jasnu, logi~nu, gramati~ki ispravnu i stilski korektnu re~enicu poznaje i primewuje pravopisnu normu (do nivoa do kojeg se ona

  obra|uje u drugom razredu)

  sastavqa jednostavan kr