jezi^ke [kolice 1 - suzana miljković · pdf filekwi`evnih tekstova ve} i drugih vrsta...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JEZI^KE[KOLICE 1RADNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIKSA ZADACIMA RAZLI^ITIH NIVOA [email protected]

 • [email protected]

  UVOD ............................................................................................................................................................. 36

  RADNI LISTOVI

  2

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  O REEWIMA .......................................................................................................................................... 71

  REEWA (SA OPISOM ZNAWA I UME]A ZA SVAKI ZAHTEV)

  TABELE S RASPOREDOM ZADATAKA, PO OPISIMA ZNAWA I UME]A, U SVAKOJ CELINI I SVAKOM RADNOM LISTU

  1. U tvojoj okolini ........................................................................................................................ 1012. U svetu `ivotiwa ......................................................................................................... 1021033. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih .................................................................................. 1044. U slobodno vreme ................................................................................................................... 1055. U {koli .......................................................................................................................................... 106

  KORI[]ENI TEKSTOVI ....................................................................................107

  1. U tvojoj okolini ..................................................................................................................... 7162. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 17423. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 43504. U slobodno vreme .............................................................................................................. 51565. U {koli ..................................................................................................................................... 5770

  1. U tvojoj okolini .................................................................................................................. 72762. U svetu `ivotiwa ............................................................................................................ 76883. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih ............................................................................ 89924. U slobodno vreme ............................................................................................................. 92945. U {koli .................................................................................................................................. 95100

 • UVOD

  JEZI^KE KOLICE su zbirka radnih listova namewenih uve`bavawui proveri ~itala~ke sposobnosti, odnosno razumevawa pro~itanog. To je jedna od najslo`enijih sposobnosti i vezana je ne samo za ~itawekwi`evnih tekstova ve} i drugih vrsta tekstova s kojima se u~enik sre}eu svojoj okolini i u {koli na ulazu u kolu, kolskoj oglasnoj tabli,tabli u u~ionici, zidovima u~ionice, kolskoj ogradi, uli~nim reklamama,televiziji, u prevoznim sredstvima, u novinama itd.

  Ovladavawe ~itala~kom sposobno{}u ne vodi samo ka uspehu u predmetuSrpski jezik i kwi`evnost ve} otvara vrata razumevawu pojmova, pojavai wihovih odnosa u svim drugim nastavnim predmetima. Kako bude raslau~enikova ~itala~ka sposobnost, on }e u svakodnevnom `ivotu mo}ispremnije da se suo~i s najrazli~itijim informacijama, da ih razume i da na wih adekvatno odgovori. Najzad, zahvaquju}i toj sposobnosti,u~enik otvara najlepe stranice nae i svetske kwi`evnosti, koje oblikujuwegovo estetsko i moralno bi}e.

  Zato je veoma va`no da od prvih susreta s pisanim tekstom bilo koje vrsteu~enik bude pravilno vo|en, da nau~i kako da se kre}e po tekstu, da prepoznajewegovu svrhu, da razlikuje bitno od nebitnog, da prona|e u wemu odgovore kojetra`i, da proceni razli~ite kvalitete teksta, da izvede zakqu~ak u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta, da formira i iska`e svoj stav.Naravno, pri ovakvom uvo|ewu u~enika u svet pisane re~i, kao i u razli~ite~itala~ke situacije od jednostavnih do slo`enijih, uvek treba imati na umuuzrast i mogu}nosti karakteristi~ne za taj uzrast.

  Zbirka sadr`i 57 radnih listova koji su raspore|eni u pet celina prematemi tekstova na kojima se uve`bava u~enikova ~itala~ka sposobnost: 1. U tvojoj okolini; 2. U svetu `ivotiwa; 3. U dru{tvu sli~nih i druga~ijih; 4. U slobodno vreme; 5. U {koli. U radnim listovima se nalazi pribli`nojednak broj kwi`evnih i informativnih tekstova, koji su dati u linearnom(kontinuiranom) obliku, kao to su: razli~ite vrste kwi`evnih dela,poruke, pisma, obavetewa i sl., ili u nelinearnom (nekontinuiranom)obliku, kao to su: rasporedi, vremenske prognoze, dijagrami, tabele itd.Svaki radni list ima nekoliko zahteva koji su u vezi s jednim ili viekra}ih tekstova iz tog radnog lista.

  Zahtevima se ispituju u~enikova znawa i ume}a iz tri oblasti: ~itawa,gramatike i pisawa. ^itawe je, zbog iznetih razloga, oblast koja se najvieispituje. Zadataka iz gramatike i pisawa ima mawe i odnose se, uglavnom,na zahteve koji su u direktnoj vezi s tekstom, odnosno olak{avaju razumevawe teksta. Svi zahtevi su uskla|eni s aktuelnim nastavnim planom i programom.

  Za svaku od tri navedene oblasti definisano je ta i na kom nivou u~enik ume da uradi u ovom uzrastu. Ume}a i nivoi su definisani na osnovu projekata Ministarstva prosvete i sporta i Zavoda za vrednovawekvaliteta obrazovawa i vaspitawa,* kao i na osnovu internacionalnih

  3

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  * Nacionalno testirawe obrazovnih postignu}a u~enika tre}eg razreda osnovne kole; Zavod za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa, Beograd, www.ceo.edu.yu

 • ispitivawa u~eni~kih postignu}a na odre|enom uzrastu (PIRLS, PISA).**Drugim re~ima, u ovu zbirku ugra|ena je savremena praksa ispitivawa~itala~ke sposobnosti u~enika.

  Opisi znawa i ume}a definisani su za sve tri oblasti na tri nivoate`ine.

  Nivoi su obele`eni simbolima , koji se nalaze pored svakogzahteva. Te`ina zahteva izra`ava vrstu i slo`enost kognitivnih aktivnostikoje su potrebne za odgovor. Prema ovako odre|enoj te`ini birani sutekstovi i pisani su zadaci. Najvi{e zadataka u zbirci posve}eno jeispitivawu znawa i vetina sa prvog i drugog nivoa. Mawe je zadatakakojima se ispituju slo`ene sposobnosti u~enika, jer smatramo da skoro sviu~enici u ovom uzrastu treba da steknu bazi~nu ~itala~ku pismenost.

  U oblasti ^ITAWE u~enik/u~enica:

  prepoznaje vrste kwi`evnih i nekwi`evnih tekstova i wihove osnovneodlike

  pronalazi informacije koje su direktno date u tekstu, prema zadatomkriterijumu

  uo~ava delove teksta i kwige: ime autora, naslov, podnaslov, osnovnitekst, pasus, stih, strofu, sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad

  ~ita jednostavne slike, tabele, grafikone; ume da nacrta sliku ili dapopuni tabelu na osnovu linearnog teksta, prema zadatom kriterijumu

  pronalazi informacije u tekstu (one koje su direktno date i one koje se ~itaju izme|u redova) i povezuje ih; razume razli~ite odnose u tekstu(tema, ideja, likovi; bitno nebitno; glavno sporedno; uzrok posledica; ciq sredstvo; odre|uje vremenski sled doga|aja u tekstu);izvodi zakqu~ke u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta (naosnovu teksta i/ili svog iskustva)

  prepoznaje razli~ite oblike izlagawa (pripovedawe, opisivawe,dijalog...)

  koristi delove teksta i kwige (sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad)

  rekonstruie redosled doga|aja u tekstu; razume logi~ku organizacijuteksta (kada su re~enice ili pasusi ispremetani ili izostavqeni)

  formulie i argumentuje svoj stav o razli~itim elementima teksta(temi, ideji, junacima, stavu autora i sl.)

  4

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  ** PIRLS, me|unarodno testirawe Progress in International Reading Literacy Study, www.pirls.orgPISA, me|unarodno testirawe petnaestogodiwaka Programme for International Student Assessment (OECD), www.pisa.oecd.org.

 • U oblasti GRAMATIKA u~enik/u~enica:

  prepoznaje vrste re~i imenice i glagole razlikuje re~enice po obliku i komunikativnoj funkciji (potvrdne,

  odri~ne; obavetajne, upitne, zapovedne...) poznaje zna~ewa re~i i frazeologizama koji se upotrebqavaju u

  svakodnevnoj komunikaciji (u ku}i, koli i sl.), kao i onih koji sejavqaju u kolskim tekstovima (u uxbenicima, kwigama iz lektire i sl.)

  poznaje osnovne leksi~ke odnose sinonimiju i antonimiju

  razlikuje i upotrebqava re~i u osnovnom i prenesenom zna~ewu (u svakodnevnim situacijama, kao i u kolskim tekstovima)

  gradi re~i i wihove oblike prema zadatom kriterijumu (umawenice,uve}anice; jednina, mno`ina...)

  U oblasti PISAWE u~enik/u~enica

  poznaje i pie sva slova azbuke (mala, velika, tampana, pisana) pravilno pie re~i sastavqa jasnu, logi~nu, gramati~ki ispravnu i stilski korektnu

  re~enicu poznaje i primewuje pravopisnu normu (do nivoa do kojeg se ona

  obra|uje u prvom razredu)

  sastavqa jednostavan kra}i narativni i deskriptivni tekst i dijalog sastavqa tekstove koji pripadaju osnovnim `anrovima pisane

  komunikacije (poruku, obavetewe, pozivnicu, kratko pismo...)

  Posebne delove ove zbirke ~ine RE[EWA i TABELE. U RE[EWIMA je svaki zahtev propra}en opisom znawa i ve{tine koji

  se tim zahtevom ispituju.Iz TABELA se za svaki zadatak vidi koja znawa i ume}a taj zadatak ispituje,

  kao i koji je nivo te`ine zadatka. Tako|e se vidi i kako su zadaci raspore|enipo celinama i radnim listovima. Oslawaju}i se na sadr`aj i te`inu zahteva u radnim listovima, u~iteq u drugom polugodi{tu, kada su u~enici nau~ili da ~itaju, mo